ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол - Част 3

  31.3.2008 - (COM(2007)0822 – C6‑0474/2007 – 2007/0282(COD)) - ***I

  Комисия по правни въпроси
  Докладчик: József Szájer

  Процедура : 2007/0282(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0086/2008
  Внесени текстове :
  A6-0086/2008
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол - Част 3

  (COM(2007)0822 – C6‑0474 – 2007/0282(COD))

  (Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2007)0822),

  –   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове  63в, 63, параграф 1, точка 1а и 67 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0474/2007),

  –   като взе предвид член 51 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6‑0086/2008),

  1.  одобрява предложението на Комисията;

  2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission[1] was amended by Council Decision 2006/512/EC of 17 July 2006[2]. Article 5a of amended Decision 1999/468/EC introduced the new 'regulatory procedure with scrutiny' (RPS) for measures of a general scope which seek to amend non-essential elements of a basic instrument adopted in accordance with codecision, inter alia by deleting some of those elements or by supplementing the instrument by the addition of new non-essential elements.

  Following the screening of the existing legislation and on-going procedures[3], the European Commission presented inter alia this proposal, covering 4 legislative acts to be adapted to the new regulatory procedure with scrutiny (RPS).

  In its decision of 12 December 2007 the Conference of Presidents designated the Committee on Legal Affaires as the lead Committee to deal with this 'comitology alignment' and the specialised committees as opinion-giving committees. The Conference of Committees Chairs agreed on 15 January 2008 on the modalities of cooperation between JURI and other committees involved.

  The Rapporteur proposed to other committees that the alignment packages should be adopted as soon as possible, in order for the RPS procedure to start applying to the existing acquis before the entry into force of the Treaty of Lisbon (which contains important provisions on delegated acts, which will replace RPS, but which will take time to be adopted via codecision). The present Report does not contain any amendments, as none were found to be necessary to the three files under the remit of the Legal Affairs Committee or to that which was analysed by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.

  ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

  IPOL-COM-LIBE D(2008)15848

  Giuseppe GARGANI

  Председател

  Комисия по правни въпроси

  Уважаеми г-н Gargani,

  Към комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи беше отправено искане за изготвяне на становище по точка 3 (Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета)[1] от Приложението към предложението на Комисията относно адаптирането към процедурата по регулиране с контрол (Трето предложение „омнибус”)[2].

  Предвид ограничения срок, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи няма да бъде в състояние да приеме становище по горепосочения документ. Следователно, от името на комисията, бих желал да Ви представя позицията на комисията

  В тази връзка нашата комисия би искала да прикани комисията по правни въпроси да вземе предвид следните аспекти в своите доклади (Докладчик: г-н Jozsef SZAJER):

  На 6 март 2008 г. комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи реши да подкрепи предложението на Комисията. Въпреки това, някои членове на ЕП изразиха становището, че процедурата на комитология, предвидена в член 20, параграф 3 и член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета, следва да бъде адаптирана към процедурата по регулиране с контрол (вместо запазване на процедурата по регулиране).

  С уважение,

  Gérard DEPREZ

  • [1]  Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета държава - ОВ L 50, 25.2.2003 г., стр.1
  • [2]  Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата, посочена в член 251 от Договора, по отношение на процедурата по регулиране с контрол. Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол. Част 3. COM(2007)822-2007/0282(COD).

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета, изменено с Решение 2006/512/ЕО, на някои актове, които подлежат на процедурата - Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол (Част 3)

  Позовавания

  COM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  19.12.2007 г.

  Водеща комисия

  Дата на обявяване в заседание

  JURI

  15.1.2008 г.

  Подпомагаща(и) комисия(и)

  Дата на обявяване в заседание

  LIBE

  15.1.2008 г.

   

   

   

  Докладчик(ци)

  Дата на назначаване

  József Szájer

  19.12.2007 г.

   

   

  Разглеждане в комисия

  26.2.2008 г.

   

   

   

  Дата на приемане

  27.3.2008 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Членове, присъстващи на окончателното гласуване

  Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Sharon Bowles, Mogens Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

  Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Gabriela Creţu