BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Del 3

31.3.2008 - (KOM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: József Szájer

Procedure : 2007/0282(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0086/2008
Indgivne tekster :
A6-0086/2008
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Del 3

(KOM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0822),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 61, litra c), artikel 63, stk. 1, nr. 1), litra a), og artikel 67, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0474/2007),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0086/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen[1], er blevet ændret ved Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006[2]. Ved artikel 5a i den ændrede afgørelse 1999/468/EF indføres der en ny forskriftsprocedure med kontrol for generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, blandt andet ved at lade nogle af disse bestemmelser udgå eller ved at supplere med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

Efter screeningen af den eksisterende lovgivning og igangværende procedurer[3] har Kommissionen blandt andet fremlagt det foreliggende forslag, som omfatter fire retsakter, der skal tilpasses til den nye forskriftsprocedure med kontrol.

I sin afgørelse af 12. december 2007 udpegede Formandskonferencen Retsudvalget som korresponderende udvalg og de specialiserede udvalg som rådgivende udvalg for denne "komitologitilpasning". Udvalgsformandskonferencen fastsatte den 15. januar 2008 de nærmere vilkår for samarbejdet mellem Retsudvalget og de øvrige berørte udvalg.

Ordføreren foreslog de øvrige udvalg, at man vedtog tilpasningspakkerne hurtigst muligt, således at man kunne begynde at anvende forskriftsproceduren med kontrol på det eksisterende regelværk inden ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten (der indeholder væsentlige bestemmelser om delegerede retsakter, som vil afløse forskriftsproceduren med kontrol, men som det vil tage tid at vedtage efter den fælles beslutningsprocedure). Den foreliggende betænkning indeholder ingen ændringsforslag, da det ikke blev fundet nødvendigt at foretage ændringer i de tre sager, der henhører under Retsudvalgets kompetenceområde, eller i den sag, som Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender har behandlet.

SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

IPOL-COM-LIBE D(2008)15848

Giuseppe GARGANI

Formand

Retsudvalget

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender er blevet anmodet om en udtalelse om punkt 3 (Rådets forordning (EF) nr. 343/2003)[1] i bilaget til Kommissionens forslag om tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol (tredje omnibusforslag)[2].

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender vil på grund af tidsfristen ikke kunne nå at vedtage en udtalelse om ovennævnte dokument. På udvalgets vegne vil jeg derfor gøre rede for dets holdning.

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender anmoder således Retsudvalget om at tage hensyn til følgende aspekter i sine betænkninger (ordfører: Jozsef SZAJER):

Den 6. marts 2008 besluttede Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender at støtte Kommissionens forslag. Enkelte medlemmer mente dog, at komitologiproceduren som omhandlet i artikel 20, stk. 3, og artikel 22, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 burde tilpasses til forskriftsproceduren med kontrol (i stedet for at fastholde forskriftsproceduren).

Med venlig hilsen

Gérard DEPREZ

  • [1]  Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne - EUT L 50 af 25.2.2003, s.1.
  • [2]  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol. Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol. Del 3. KOM(2007)0822-2007/0282(COD).

PROCEDURE

Titel

Tilpasning af visse retsakter til Rådets afgørelse 1999/468/EF ændret ved afgørelse 2006/51/EF - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol (Del 3)

Referencer

KOM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD)

Dato for høring af EP

19.12.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

15.1.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

15.1.2008

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

LIBE

27.2.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

József Szájer

19.12.2007

 

 

Behandling i udvalg

26.2.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.3.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sharon Bowles, Mogens Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Gabriela Creţu

Dato for indgivelse

31.3.2008