ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – Τρίτο μέρος

  31.3.2008 - (COM(2007)0822 – C6‑0474/2007 – 2007/0282(COD)) - ***I

  Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
  Εισηγητής: József Szájer

  Διαδικασία : 2007/0282(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0086/2008
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0086/2008
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – Τρίτο μέρος

  (COM(2007)0822 – C6‑0474/2007 – 2007/0282(COD))

  (Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0822),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 61, στοιχείο (γ), 63, παράγραφος 1, σημείο 1(α) και 67 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0474/2007),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0086/2008),

  1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

  2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[1] τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2006[2]. Το άρθρο 5α της τροποποιημένης απόφασης 1999/468/ΕΚ εισήγαγε τη νέα "κανονιστική διαδικασία με έλεγχο" για μέτρα γενικής εμβέλειας που έχουν ως αντικείμενο να τροποποιήσουν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας βασικής πράξης που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης, μεταξύ άλλων με διαγραφή ορισμένων από τα στοιχεία αυτά ή με συμπλήρωση της πράξης με προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων.

  Μετά τον έλεγχο των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων και των συνεχιζόμενων διαδικασιών[3], η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε, μεταξύ άλλων, την πρόταση αυτή, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις νομοθετικές πράξεις που πρέπει να προσαρμοσθούν στη νέα κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (ΚΔΕ).

  Με την απόφασή της της 12ης Δεκεμβρίου 2007 η Διάσκεψη των Προέδρων όρισε την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή για την εν λόγω προσαρμογή στο πλαίσιο της επιτροπολογίας και τις ειδικές επιτροπές ως γνωμοδοτικές επιτροπές. Η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών συμφώνησε στις 15 Ιανουαρίου 2008 όσον αφορά τους όρους της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και των άλλων εμπλεκομένων επιτροπών.

  Ο εισηγητής πρότεινε στις άλλες επιτροπές ότι οι συμφωνίες για την προσαρμογή πρέπει να εγκριθούν το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο να αρχίσει να εφαρμόζεται στο υφιστάμενο κοινοτικό κεκτημένο πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (η οποία περιέχει σημαντικές διατάξεις για τις εκχωρούμενες πράξεις που θα αντικαταστήσουν την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η έγκριση των οποίων θα απαιτήσει ωστόσο χρόνο στο πλαίσιο της συναπόφασης). Η παρούσα έκθεση δεν περιλαμβάνει τροπολογίες, δεδομένου ότι δεν κρίθηκαν απαραίτητες για τους τρεις φακέλους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ή για τον φάκελο που αναλύθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

  • [1]  ΕΕ C 203 της 17.7.1999, σελ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σελ. 11.
  • [3]  COM(2007)0740.

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  IPOL-COM-LIBE D(2008)15848

  Κύριο Giuseppe GARGANI

  Πρόεδρο

  Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

  Αξιότιμε κύριε Gargani,

  Από την Επιτροπή LIBE ζητείται να εκπονήσει γνωμοδότηση σχετικά με το σημείο 3 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου)[1] του Παραρτήματος της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (Τρίτο σύνολο προτάσεων)[2]

  .

  Λόγω των χρονικών περιορισμών, η Επιτροπή LIBE δεν θα μπορέσει να εγκρίνει γνωμοδότηση σχετικά με το προαναφερθέν έγγραφο. Κατά συνέπεια και εξ ονόματος της επιτροπής, θα ήθελα να σας ενημερώσω για τη θέση της επιτροπής.

  Συνεπώς η επιτροπή μας ζητεί από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να λάβει υπόψη στις εκθέσεις της τις ακόλουθες πτυχές (εισηγητής: κ. Jozsef SZAJER):

  Στις 6 Μαρτίου 2008 η Επιτροπή LIBE αποφάσισε να υποστηρίξει την πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο, ορισμένα μέλη έχουν εκφράσει τη γνώμη ότι η διαδικασία επιτροπολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 (3) και στο άρθρο 22(2) του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 343/2003 πρέπει να προσαρμοσθεί στη κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (αντί της διατήρησης της κανονιστικής διαδικασίας)

  Με εξαιρετική εκτίμηση

  Gérard DEPREZ

  • [1] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας - ΕΕ L 50, 25.2.2003, σελ.1.
  • [2]  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ , ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Τρίτο μέρος. COM(2007)822 -2007/0282(COD).

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Προσαρμογή ορισμένων πράξεων στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/512/ΕΚ - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (μέρος τρίτο)

  Έγγραφα αναφοράς

  COM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD)

  Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

  19.12.2007

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  JURI

  15.1.2008

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  LIBE

  15.1.2008

   

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

         Ημερομηνία της απόφασης

  -

   

   

   

  Εισηγητής(ές)

         Ημερομηνία ορισμού

  József Szájer

  19.12.2007

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  26.2.2008

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  27.3.2008

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Sharon Bowles, Mogens Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Γεώργιος Παπαστάμκος, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon,

  Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gabriela Creţu

  Ημερομηνία κατάθεσης

  31.3.2008