MIETINTÖ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – kolmas osa

  31.3.2008 - (KOM(2007)0822 – C6‑0474/2007 – 2007/0282(COD)) - ***I

  Oikeudellisten asioiden valiokunta
  Esittelijä: József Szájer

  Menettely : 2007/0282(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0086/2008
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0086/2008
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – kolmas osa

  (KOM(2007)0822 – C6‑0474/2007 – 2007/0282(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0822),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 61 artiklan c alakohdan, 63 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 67 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0474/2007),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

  –   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6‑0086/2008),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  PERUSTELUT

  Menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehtyä neuvoston päätöstä 1999/468/EY[1] muutettiin 17 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2006/512/EY[2]. Muutetun päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa otettiin käyttöön uusi valvonnan käsittävä sääntelymenettely. Tätä menettelyä käytetään päätettäessä sellaisista laajakantoisista toimenpiteistä, joilla muutetaan yhteispäätösmenettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia.

  Nykyisen lainsäädännön ja meneillään olevien menettelyjen tarkistamisen jälkeen[3] komissio esitti muun muassa tämän ehdotuksen, joka kattaa neljä säädöstä, jotka on mukautettava uuteen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn.

  Puheenjohtajakokous nimesi 12. joulukuuta 2007 tekemällään päätöksellä oikeudellisten asioiden valiokunnan komiteamenettelyyn mukauttamisesta vastaavaksi valiokunnaksi ja asianomaiset erityisvaliokunnat neuvoa antaviksi valiokunniksi. Valiokuntien puheenjohtajakokous sopi 15. tammikuuta 2008 oikeudellisten asioiden valiokunnan ja muiden valiokuntien välisen yhteistyön muodoista.

  Esittelijä ehdotti muille valiokunnille, että mukauttamispaketti hyväksyttäisiin mahdollisimman pian, niin että valvonnan käsittelevää sääntelymekanismia voidaan alkaa soveltaa nykyiseen säännöstöön ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa (ottaen huomioon, että Lissabonin sopimus sisältää tärkeitä määräyksiä siirrettyä toimivaltaa käyttäen annetuista säädöksistä, jotka korvaavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn, mutta joiden hyväksyminen yhteispäätösmenettelyssä vie aikaa). Tähän mietintöluonnokseen ei sisälly tarkistuksia, koska niitä ei pidetty tarpeellisina oikeudellisten asioiden valiokunnan käsiteltävinä oleviin kolmeen säädökseen eikä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan tarkastamaan säädökseen.

  KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

  IPOL-COM-LIBE D(2008)15848

  Giuseppe GARGANI

  Puheenjohtaja

  Oikeudellisten asioiden valiokunta

  Arvoisa Giuseppe Gargani,

  LIBE-valiokunnalta on pyydetty lausuntoa mukauttamista valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn koskevan komission ehdotuksen (kolmas omnibus-ehdotus)[1] liitteen 3 kohdasta (neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003)[2].

  Aikarajoitus huomioon ottaen LIBE-valiokunta ei pysty hyväksymään edellä mainittua asiakirjaa koskevaa lausuntoa. Siksi haluan esittää valiokunnan puolesta valiokunnan kannan.

  Valiokunta pyytää oikeusasioiden valiokuntaa ottamaan mietinnöissään huomioon seuraavat näkökohdat (esittelijä: Jozsef SZAJER):

  LIBE-valiokunta päätti 6. maaliskuuta 2008 tukea komission ehdotusta. Eräät jäsenistä olivat kuitenkin sitä mieltä, että neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2002 20 artiklan 3 kohdan ja 22 artiklan 2 kohdan mukaista komitologiamenettelyä pitäisi mukauttaa valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn (sääntelymenettelyn säilyttämisen asemesta).

  Ystävällisin terveisin,

  Gérard DEPREZ

  • [1]  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta. Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn. Kolmas osa. KOM(2007)08222007/0282(COD).
  • [2]  Neuvoston asetus (EY) 343/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio – EUVL L 50, 25.2.2003, s.1.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Eräiden säädösten mukauttaminen neuvoston päätökseen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY - Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn (kolmas osa)

  Viiteasiakirjat

  KOM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  19.12.2007

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  JURI

  15.1.2008

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  LIBE

  15.1.2008

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  József Szájer

  19.12.2007

   

   

  Valiokuntakäsittely

  26.2.2008

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  27.3.2008

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Sharon Bowles, Mogens Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Gabriela Creţu