Ziņojums - A6-0086/2008Ziņojums
A6-0086/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru (trešā daļa)

31.3.2008 - (COM(2007)0822 – C6‑0474/2007 – 2007/0282(COD)) - ***I

Juridiskā komiteja
Referents: József Szájer

Procedūra : 2007/0282(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0086/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0086/2008
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru (trešā daļa)

(COM(2007)0822 – C6‑0474/2007 – 2007/0282(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0822),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 61. panta c. punktu, 63. panta pirmās daļas 1. punkta a) apakšpunktu un 67. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedz priekšlikumu Parlamentam (C6‑0474/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A6‑0086/2008),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PASKAIDROJUMS

Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību[1], grozījumi tika izdarīti ar Padomes 2006. gada 17. jūlija Lēmumu 2006/512/EK[2]. Ar grozītā Lēmuma 1999/486/EK 5.a pantu ieviesa jaunu regulatīvās kontroles procedūru, kura izmantojama vispārējiem ieviešanas pasākumiem un kuras mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus pamataktā, kas pieņemts koplēmuma procedūras rezultātā, cita starpā svītrojot dažus šādus nebūtiskus elementus vai papildinot aktu, iekļaujot tajā jaunus nebūtiskus elementus.

Pēc spēkā esošo tiesību aktu atbilstības izvērtēšanas un pastāvīgajām procedūrām[3] Eiropas Komisija cita starpā iesniedza šo priekšlikumu par 4 tiesību aktiem, kurus jāpiemēro jaunajai regulatīvajai kontroles procedūrai.

Ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 12. decembra lēmumu Juridisko komiteju iecēla par vadošo komiteju šīs komitoloģijas pielīdzināšanas izpildē, bet specializētajām komitejām uzdeva sniegt par to savus atzinumus. Komiteju priekšsēdētāju konferencē 2008. gada 15. janvārī panāca vienošanos par Juridiskās un citu iesaistīto komiteju sadarbības veidiem.

Referents ierosināja citām komitejām pieņemt pielīdzināšanas procedūru kopumu pēc iespējas ātrāk, lai regulatīvo kontroles procedūru varētu sākt piemērot spēkā esošajam acquis, pirms stājas spēkā Lisabonas līgums (kurā ir ietverti svarīgi noteikumi par deleģētajiem tiesību aktiem, kuri aizstās regulatīvo kontroles procedūru, bet kuru pieņemšanai, ievērojot koplēmuma procedūru, būs nepieciešams laiks). Šajā ziņojuma projektā nav iekļauti nekādi grozījumi, jo tādus nebija nepieciešams veikt ne Juridiskās komitejas pārziņā esošajos trīs dokumentos, ne tajā, ko analizēja Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja.

PILSOŅU BRĪVĪBU, TIESLIETU UN IEKŠLIETU KOMITEJAS VĒSTULE

IPOL-COM-LIBE D(2008)15848

Giuseppe GARGANI

Juridiskās komitejaspriekšsēdētājam

Godātais Gargani kungs!

LIBE komiteja lūgusi sagatavot atzinumu par 3. punktu (Padomes Regula (EK) Nr. 343/2003)[1] Komisijas priekšlikuma pielikumā par pielāgošanu regulatīvās kontroles procedūrai (Trešais vispārējais priekšlikums)[2].

Ņemot vērā laika ierobežojumus, LIBE komiteja nevarēs pieņemt atzinumu par iepriekš minēto dokumentu. Šā iemesla dēļ es komitejas vārdā vēlētos Jūs informēt par komitejas nostāju.

Tādēļ mūsu komiteja gribētu lūgt Juridisko komiteju ņemt vērā tās ziņojumu (referents Jozsef SZAJER) šādus aspektus:

LIBE komiteja 2008. gada 6. martā nolēma atbalstīt Komisijas priekšlikumu. Tomēr daži komitejas locekļi izteica viedokli, ka Padomes Regulas(EK) Nr. 343/2002 20. panta 3. punktā un 22. panta 2. punktā paredzētā komitoloģijas procedūra jāpielāgo regulatīvās kontroles procedūrai (tā vietā, lai saglabātu regulatīvo procedūru).

Patiesā cieņā,

Gérard DEPREZ

  • [1]  Padomes 2003. gada 18. februāra Regula (EK) Nr. 343/2003, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa patvēruma pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm — OV L 50, 25.2.2003., 1. lpp.
  • [2]  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atsevišķus tiesību aktus, kuriem piemēro EK līguma 251. pantā minēto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru. Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai — trešā daļa. COM(2007)822–2007/0282(COD).

PROCEDŪRA

Virsraksts

Atsevišķu tiesību aktu pielāgošana Padomes Lēmumam 1999/468/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK - Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai (trešā daļa)

Atsauces

COM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

19.12.2007

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

15.1.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

15.1.2008

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

József Szájer

19.12.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

26.2.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

27.3.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Aizstājējs(-a/-i/-as), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sharon Bowles, Mogens Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Aizstājējs(-a/-i/-as) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriela Creţu