SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – część trzecia

31.3.2008 - (COM(2007)0822 – C6‑0474/2007 – 2007/0282(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawca: József Szájer

Procedura : 2007/0282(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0086/2008
Teksty złożone :
A6-0086/2008
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – część trzecia

(COM(2007)0822 – C6‑0474/2007 – 2007/0282(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0822),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 61 lit. c), art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a) i art. 67 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6‑0474/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6‑0086/2008),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji[1], została zmieniona decyzją Rady 2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r.[2] Artykuł 5 lit. a) zmienionej decyzji wprowadza nową procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą (PRPK) w dziedzinie środków o zasięgu ogólnym mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą współdecyzji, między innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne elementów.

W wyniku przeglądu obowiązującego prawodawstwa i stosowanych obecnie procedur[3] Komisja Europejska przedstawiła m.in. przedmiotowy wniosek obejmujący 4 akty prawne, które mają zostać dostosowane do nowej PRPK.

W swojej decyzji z 12 grudnia 2007 r. Konferencja Przewodniczących wskazała na Komisję Prawną jako komisję przedmiotowo właściwą w kwestii „dostosowania procedury komitetowej” oraz na wyspecjalizowane komisje jako komisje opiniodawcze. Konferencja Przewodniczących Komisji uzgodniła dnia 15 stycznia 2008 r. zasady współpracy między komisją JURI i innymi zaangażowanymi komisjami.

Sprawozdawca zaproponował pozostałym komisjom, aby pakiety dostosowujące zostały jak najszybciej przyjęte, aby umożliwić stosowanie PRPK do obowiązującego prawodawstwa jeszcze przed wejściem w życie traktatu z Lizbony (który zawiera istotne postanowienia dotyczące aktów delegowanych, które zastąpią PRPK, których przyjęcie w drodze współdecyzji będzie jednak długotrwałe). Niniejszy projekt sprawozdania nie zawiera żadnych poprawek, ponieważ nie stwierdzono konieczności ich wprowadzenia ani do trzech dokumentacji leżących w gestii Komisji Prawnej ani do tekstu przeanalizowanego przez Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

PISMO KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

IPOL-COM-LIBE D(2008)15848

Sz.P. Giuseppe GARGANI

Przewodniczący

Komisja Prawna

Szanowny Panie Przewodniczący,

Do komisji LIBE zwrócono się z prośbą o wydanie opinii na temat punktu 3 (rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003)[4] załącznika do wniosku Komisji w sprawie dostosowania do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (trzeci wniosek „zbiorczy”)[5].

Z uwagi na ograniczenia czasowe komisja LIBE nie będzie w stanie przyjąć opinii w sprawie wyżej wymienionego dokumentu. W związku z tym chciałbym, w imieniu komisji, powiadomić Pana o jej stanowisku.

Nasza komisja zwraca się zatem do Komisji Prawnej o uwzględnienie w sprawozdaniu następujących aspektów (sprawozdawca: Jozsef SZAJER):

Dnia 6 marca 2008 r. komisja LIBE podjęła decyzję o poparciu wniosku Komisji. Niektórzy posłowie byli jednak zdania, że procedura komitologii, o której mowa w art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003, powinna zostać dostosowana do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (zamiast utrzymania procedury regulacyjnej).

Z poważaniem,

Gérard DEPREZ

  • [1]  Dz.U. C 203 z 17.7.1999, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 200 z 22.07.2006, str. 11.
  • [3]  COM(2007)0740.
  • [4]               Rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego – Dz.U. L 50 z 25.2.2003 r., str. 1.
  • [5]               Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą. Część trzecia. COM(2007)822-2007/0282(COD).

PROCEDURA

Tytul

Dostosowanie niektórych aktów do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą - Część trzecia

Odsyłacze

COM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD)

Data przedstawienia w PE

19.12.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

15.1.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

15.1.2008

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

LIBE

27.2.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

József Szájer

19.12.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.2.2008

 

 

 

Data przyjęcia

27.3.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sharon Bowles, Mogens Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Gabriela Creţu

Data złożenia

31.3.2008