Betänkande - A6-0086/2008Betänkande
A6-0086/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del III

31.3.2008 - (KOM(2007)0822 – C6‑0474/2007 – 2007/0282(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: József Szájer

Förfarande : 2007/0282(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0086/2008
Ingivna texter :
A6-0086/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del III

(KOM(2007)0822 – C6‑0474/2007 – 2007/0282(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0822),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 61 c, 63.1 a och 67 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0474/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6‑0086/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter[1] ändrades genom rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006[2]. Genom artikel 5a i det ändrade beslutet 1999/468/EG införs det nya föreskrivande förfarandet med kontroll som ska tillämpas vid antagande av åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med medbeslutandeförfarandet, inbegripet genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering genom tillägg av nya icke väsentliga delar.

Till följd av en genomgång av befintlig lagstiftning och pågående förfaranden[3] lade Europeiska kommissionen fram bland annat detta förslag, som omfattar fyra rättsakter som ska anpassas till det nya föreskrivande förfarandet med kontroll.

I sitt beslut av den 12 december 2007 utsåg talmanskonferensen utskottet för rättsliga frågor till ansvarigt utskott, och de specialiserade utskotten till rådgivande utskott, när det gäller denna kommittéförfarandeanpassning. Utskottsordförandekonferensen enades den 15 januari 2008 om formerna för samarbetet mellan JURI och andra berörda utskott.

Föredraganden föreslog för de andra utskotten att anpassningspaketen antas snarast möjligt så att det föreskrivande förfarandet med kontroll kan börja tillämpas på det befintliga regelverket före Lissabonfördragets ikraftträdande (Lissabonfördraget omfattar viktiga bestämmelser om delegerade akter, som kommer att ersätta det föreskrivande förfarandet med kontroll men som samtidigt kommer att vara tidskrävande när de antas genom medbeslutande). Föreliggande betänkande omfattar inga ändringsförslag eftersom inga ändringar ansågs nödvändiga, varken i de tre akter som utskottet för rättsliga frågor ansvarade för eller i den som gicks igenom av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

IPOL-COM-LIBE D(2008)15848

Giuseppe Gargani

Ordförande

Utskottet för rättsliga frågor

LIBE-utskottet har ombetts att avge ett yttrande om punkt 3 (rådets förordning (EG) nr 343/2003)[1] i bilagan till kommissionens förslag om anpassning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (tredje omnibus-förslaget)[2].

På grund av tidsbristen kommer LIBE-utskottet inte att hinna anta ett yttrande om ovan nämnda dokument. Mot bakgrund av detta skulle jag vilja, på utskottets vägnar, informera Er om utskottets ståndpunkt.

Vårt utskott ber därför utskottet för rättsliga frågor att beakta följande aspekter i sina betänkanden (föredragande: Jozsef Szajer):

Den 6 mars 2008 beslutade utskottet LIBE att stödja kommissionens förslag. Vissa ledamöter framförde emellertid åsikten att det kommittéförfarande som anges i artikel 20.3 och artikel 22.2 i rådets förordning (EG) nr 343/2003 bör anpassas till det föreskrivande förfarandet med kontroll (i stället för att man bibehåller det föreskrivande förfarandet).

(hälsningsfras och underskrift)

  • [1]  Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat – EUT L 50, 25.2.2003, s. 1.
  • [2]  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll – Del III. KOM(2007)0822 – 2007/0282 (COD).

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Anpassning av vissa rättsakter till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG – Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll (del III)

Referensnummer

KOM(2007)0822 – C6-0474/2007 – 2007/0282(COD)

Framläggande för parlamentet

19.12.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

15.1.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

15.1.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

József Szájer

19.12.2007

 

 

Behandling i utskott

26.2.2008

 

 

 

Antagande

27.3.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sharon Bowles, Mogens Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Gabriela Creţu

Ingivande

31.3.2008