ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач

31.3.2008 - (COM(2007)0263 – C6‑0145/2007 – 2007/0098(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău

Процедура : 2007/0098(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0087/2008
Внесени текстове :
A6-0087/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията на автомобилен превозвач

(COM(2007)0263 – C6‑0145/2007 – 2007/0098(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0263),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  71 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0145/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A6‑0087/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 7

(7) Следва физическите лица, които притежават необходимата добра репутация и професионална компетентност, да бъдат ясно установени и посочени на компетентните органи. Тези лица, наречени „ръководители на транспортна дейност“, трябва да са същите, които ръководят постоянно и ефективно транспортните дейности на предприятия за автомобилни превози. Трябва да се уточни при какви условия се счита, че дадено лице ръководи постоянно и ефективно транспортната дейност в дадено предприятие.

(7) Следва физическите лица, които притежават необходимата добра репутация и професионална компетентност, да бъдат ясно установени и посочени на компетентните органи. Тези лица, наречени „ръководители на транспортна дейност“, трябва да са същите, които са постоянно пребиваващи в държавата-членка и ръководят постоянно и ефективно транспортните дейности на предприятия за автомобилни превози. Трябва да се уточни при какви условия се счита, че дадено лице ръководи постоянно и ефективно транспортната дейност в дадено предприятие.

Обосновка

It should be a mandatory condition for a transport manager to be a resident of a Member State.

Изменение 2

Съображение 8а (ново)

 

(8а) Комисията следва да си постави за цел да гарантира, че сериозните нарушения се наказват с еднаква строгост в различните държави-членки, и да взема съответните мерки в тази насока.

Обосновка

After classifying the offences an approximation of the relevant penalties should also be carried out.

Изменение 3

Съображение 9

(9) Едно предприятие за автомобилни превози следва да има минимална финансова стабилност, за да гарантира нормално пускане в действие и добро управление на предприятието. Действащият метод за минимален праг на капитала и резерви се характеризира с голяма несигурност по отношение финансовите източници, които трябва да бъдат взети предвид, и не гарантира, че дадено предприятие е в състояние да се справи с краткосрочните си задължения. Следва да се прибегне до други, по-добре определени и по-точни финансови показатели, които могат да бъдат установени от годишните отчети. Предприятията, които желаят това, следва да имат възможност да докажат финансовата си стабилност с банкова гаранция, което за тях може да бъде по-опростен и финансово по-изгоден метод.

(9) Едно предприятие за автомобилни превози следва да има минимална финансова стабилност, за да гарантира нормално пускане в действие и добро управление на предприятието. Следва да се прибегне до добре определени и точни финансови показатели, които могат да бъдат установени от годишните отчети. Предприятията, които желаят това, следва да имат възможност да докажат финансовата си стабилност с банкова гаранция или с друг финансов инструмент, като например застраховка, което за тях може да бъде по-опростен и финансово по-изгоден метод.

Обосновка

For the concordance with AM 40 and AM 37.

Изменение 4

Съображение 10

(10) Високото ниво на професионална квалификация е в състояние да увеличи социално-икономическата ефективност на автомобилните превози. Затова следва кандидатите за поста ръководител на транспортна дейност да бъдат обучени качествено. За да се гарантира по-голяма уеднаквеност на условията за обучение и изпит, както и прозрачност за кандидатите, следва да се предвиди държавите-членки да акредитират изпитните центрове и центровете за обучение според определени от тях критерии. С оглед на изискванията за равнопоставеност и прозрачност следва също така всички кандидати да се явят на изпит, включително тези, които могат да бъдат освободени от задължително начално обучение, тъй като имат професионален опит или диплома. От изграждането на вътрешния пазар националните пазари вече не са отделени. Следователно лицата, чието задължение е да ръководят транспортни дейности, трябва да притежават необходимите знания за управление на транспортни операции, както на национално, така и на международно ниво. Списъкът с учебните предмети, по които се изискват познания за получаване на удостоверение за професионална квалификация, както и условията за организиране на изпити, може да се изменят в хода на техническия прогрес и затова следва да се актуализират.

(10) Високото ниво на професионална квалификация е в състояние да увеличи социално-икономическата ефективност на автомобилните превози. Затова следва кандидатите за поста ръководител на транспортна дейност да бъдат обучени качествено. За да се гарантира по-голяма уеднаквеност на условията за обучение и изпит, както и прозрачност за кандидатите, следва да се предвиди държавите-членки да акредитират изпитните центрове и центровете за обучение според определени от тях критерии. От изграждането на вътрешния пазар националните пазари вече не са отделени. Следователно лицата, чието задължение е да ръководят транспортни дейности, трябва да притежават необходимите знания за управление на транспортни операции, както на национално, така и на международно ниво. Списъкът с учебните предмети, по които се изискват познания за получаване на удостоверение за професионална квалификация, както и условията за организиране на изпити, може да се изменят в хода на техническия прогрес и затова следва да се актуализират.

Обосновка

The compulsory training does not mean necessary a good knowledge for managing both national and international transport operation. A specific training, as described in Exhibit II, is useful and it should be in the interest of transport undertakings to train their employees, but an exam should be the right form to prove the knowledge acquired.

Изменение 5

Съображение 11

(11) Лоялната конкуренция и автомобилните превози, при които се спазват изцяло правилата, се нуждаят от еднаква степен на надзор и мониторинг в държавите-членки. Националните органи, които отговарят за надзора на предприятията и следят за валидността на лицензите им, имат много важна роля в това отношение и следва да се гарантира, че в случай на нужда вземат подходящи мерки, по-специално за временно отнемане или прекратяване на лицензи, или за обявяване в неправоспособност на ръководители на транспортна дейност, които са недобросъвестни или злонамерени. Предприятието следва да бъде предупредено предварително и да разполага с разумен срок, за да узакони положението си, преди да му бъдат наложени санкции.

(11) Лоялната конкуренция и автомобилните превози, при които се спазват изцяло правилата, се нуждаят от еднаква степен на надзор и мониторинг в държавите-членки. Националните органи, които отговарят за надзора на предприятията и следят за валидността на лицензите им, имат много важна роля в това отношение и следва да се гарантира, че в случай на нужда вземат подходящи мерки, по-специално за временно отнемане или прекратяване на лицензи в най-сериозните случаи, или за обявяване в неправоспособност на ръководители на транспортна дейност, които са недобросъвестни или злонамерени. Това трябва да бъде предшествано от сериозно обмисляне на мярката съобразно принципа за пропорционалност. Предприятието следва да бъде предупредено предварително и да разполага с разумен срок, за да узакони положението си, преди да му бъдат наложени санкции.

Обосновка

Seeks to ensure that account continues to be taken of the existing differences between the Member States with regard to the administration and enforcement of measures to deal with the most serious infringements. Cooperation in this area must therefore take place with due regard to proportionality as it applies in the Member State which issued the authorisation and is responsible for supervision.

Изменение 6

Съображение 22

(22) По-специално на Комисията следва се предостави правомощието за съставяне на списък с категориите, видовете и тежестта на нарушенията, които водят до загуба на необходимата добра репутация на автомобилните превозвачи; за адаптиране към техническия прогрес на приложението към настоящия регламент, свързано със знанията, които се вземат под внимание за признаване на професионалната компетентност от държавите-членки, както и на приложението, отнасящо се до образеца на удостоверение за професионална компетентност, и за съставяне на списък с максималните нарушения, които водят до временно отнемане или прекратяване на лиценз за упражняване на професията или обявяване в неспособност. Тъй като тези мерки имат общо приложение и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент или да допълнят настоящия регламент с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО. По причини за ефективност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, трябва да бъдат съкратени за актуализацията на образеца на удостоверение за професионална компетентност.

(22) По-специално на Комисията следва се предостави правомощието за съставяне на списък с категориите, видовете и тежестта на сериозните нарушения, които при определени обстоятелства могат да доведат до загуба на необходимата добра репутация на автомобилните превозвачи; за адаптиране към техническия прогрес на приложението към настоящия регламент, свързано със знанията, които се вземат под внимание за признаване на професионалната компетентност от държавите-членки, както и на приложението, отнасящо се до образеца на удостоверение за професионална компетентност, и за съставяне на списък с нарушения, които могат да накарат органите, при определени обстоятелства и пропорционално на характера на нарушението, да помислят за временно отнемане или прекратяване на лиценз за упражняване на професията или издаване на документ за обявяване в неспособност. Тъй като тези мерки имат общо приложение и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент или да допълнят настоящия регламент с нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО. По причини за ефективност, сроковете, които обикновено са приложими в рамките на процедурата по регулиране с контрол, трябва да бъдат съкратени за актуализацията на образеца на удостоверение за професионална компетентност.

Обосновка

Seeks to ensure that account continues to be taken of the existing differences between the Member States with regard to the administration and enforcement of measures to deal with the most serious infringements. Cooperation in this area must therefore take place with due regard to proportionality as it applies in the Member State which issued the authorisation and is responsible for supervision.

Изменение 7

Съображение 22а (ново)

 

(22а) За да се насърчат автобусните екскурзии, особено за туристи с ниски доходи, и за да се насърчи туризмът в регионите, е необходимо да се въведе отново правилото за 12-дневни двупосочни екскурзии с автобус (вж. параграф 78 от Резолюцията на Парламента от 29 ноември 2007 г.). За тази цел Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизирането на някои разпоредби от социалното законодателство, отнасящи се то автомобилния транспорт, следва съответно да се разшири.

Обосновка

Изменение 8

Член 1, заглавие

Цел и определения

Цел и обхват

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 9

Член 1, параграф 2, буква д)

д) „ръководител на транспортна дейност“ е физическо лице, наето от предприятие, или когато самото предприятие е физическо лице, същото лице или, ако това се предвижда, друго физическо лице, определено от него по силата на договор, което управлява ефективно и постоянно транспортната дейност на въпросното предприятие;

д) „ръководител на транспортна дейност“ е физическо лице, наето от предприятие, или когато самото предприятие е физическо лице, същото лице или, ако това се предвижда, друго физическо лице, определено от него по силата на договор, което управлява ефективно и постоянно транспортната дейност на въпросното предприятие (не се отнася до българския текст);

(Става член 1а, буква д)

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 10

Член 1, параграф 2, буква ж)

ж) „компетентен орган, който издава лиценз за упражняване на професията“ е орган в държава-членка на национално, регионално или местно ниво, който проверява дали дадено предприятие отговаря на условията, определени в настоящия регламент, и който е упълномощен да издава, да отнема временно или да прекратява лиценза за упражняване на професията на автомобилен превозвач;

ж) „компетентен орган“ е орган в държава-членка на национално, регионално или местно ниво, който за целите на издаването на лиценз за упражняване на професията проверява дали дадено предприятие отговаря на условията, определени в настоящия регламент, и който е упълномощен да издава, да отнема временно или да прекратява лиценза за упражняване на професията на автомобилен превозвач;

(Става член 1а, буква ж)

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 11

Член 1, параграф 2, буква з)

з) „държава-членка на установяване“ е държавата-членка, в която желае да се установи дадено предприятие, чийто ръководител на транспортна дейност е или не е с произход от друга държава;

з) „държава-членка на установяване“ е държавата-членка, в която е установено дадено предприятие, чийто ръководител на транспортна дейност е или не е с произход от друга държава;

(Става член 1а, буква з)

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 12

Член 1, параграф 2, буква и)

и) „държава-членка по произход“ е държавата-членка, в която е пребивавал или упражнявал преди това дейността си ръководителят на транспортна дейност на предприятие, което желае да се установи в друга държава-членка.

заличава се

(Става член 1а, буква и)

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 13

Член 2, параграф 1

1. Настоящият регламент се прилага за всички предприятия, установени в Общността, които упражняват професията на автомобилни превозвачи. Той се прилага също и за предприятия, които желаят да упражняват професията на автомобилни превозвачи.

2. Настоящият регламент се прилага за всички предприятия, установени в Общността, които упражняват професията на автомобилни превозвачи. Той се прилага също и за предприятия, които имат намерение да упражняват професията на автомобилни превозвачи, и позоваването на предприятия, които упражняват професията на автомобилни превозвачи, включва, ако това е целесъобразно, позоваване на предприятия, които имат намерение да упражняват такава дейност.

(Става член 1, параграф 2)

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 14

Член 2, параграф 2, буква а)

а) предприятия, които упражняват професията на автомобилни превозвачи на товари единствено с моторни превозни средства или комбинация от превозни средства с допустима максимална маса до 3,5 тона. Въпреки това, държавите-членки могат да намалят посочените ограничения за всички или за някои категории превози.

a) предприятия, които упражняват професията на автомобилни превозвачи на товари единствено с моторни превозни средства или комбинация от превозни средства с разрешено тегло заедно с товара до 3,5 тона. Въпреки това, държавите-членки могат да намалят посочените ограничения за всички или за някои категории превози.

(Става член 1, параграф 3, буква а))

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 15

Член 2, параграф 2, буква ба) (нова)

 

ба) предприятия, които упражняват професията на автомобилен превозвач единствено с моторни превозни средства, които не могат да се движат с повече от 40 км/ч.

(Става член 1, параграф 3, буква ба)(нова))

Обосновка

In order to exclude from the application of this Regulation vehicles involved in agricultural or forestry activity.

Изменение 16

Член 3, алинея 1, буква а)

а) да са установени действително и устойчиво в една от държавите-членки;

a) да са установени действително и устойчиво в една от държавите-членки, както е предвидено в член 5;

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 17

Член 3, алинея 1, буква б)

б) да са с добра репутация;

б) да са с добра репутация, както е предвидено в член 6;

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 18

Член 3, алинея 1, буква в)

в) да са с подходяща финансова стабилност;

в) да са с подходяща финансова стабилност, както е предвидено в член 7;

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 19

Член 3, алинея 1, буква г)

г) да притежават необходимата професионална компетентност.

г) да притежават необходимата професионална компетентност, както е предвидено в член 8.

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 20

Член 4, параграф 1

1. Предприятие, което желае да упражнява професията на автомобилен превозвач, определя пред компетентния орган, посочен в член 9, поне едно физическо лице, което съответства на изискванията в член 3, букви б) и г). Това лице, наречено ръководител на транспортна дейност, трябва да отговаря на следните условия:

1. Предприятие, което упражнява професията на автомобилен превозвач, определя поне едно физическо лице, наречено ръководител на транспортна дейност, което съответства на изискванията в член 3, букви б) и г), както и отговаря на следните условия:

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 21

Член 4, параграф 1, буква б)

б) да бъде наето и да получава заплащане от предприятието или, когато предприятието е физическо лице, да бъде същото това лице.

б) да бъде наистина свързано с предприятието, т.е. да бъде наето, да бъде съдружник, да бъде директор, да притежава акции или да бъде в подобни договорни отношения с предприятието, или да го ръководи, или, когато предприятието е физическо лице, да бъде същото това лице, или, ако предприятието е съдружие, да има правото да го представлява пред закона и да може да взима обвързващи решения от негово име.

Обосновка

According to the Commission proposal, the transport manager can only be a paid employee of the undertaking or its owner. In reality it is often the person who is in charge of the day-to-day running of the partnership, in other words the director or managing director, who has obtained the certificate of professional competence.

Изменение 22

Член 4, параграф 1, буква ба) (нова)

 

ба) да пребивава постоянно в държава-членка.

Обосновка

It should be a mandatory condition for a transport manager to be a resident of a Member State.

Изменение 23

Член 4, параграф 1, алинея 1 (нова)

 

Предприятието следва да уведоми компетентния орган за определения ръководител или ръководители на транспортна дейност.

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 24

Член 4, параграф 2

2. Чрез дерогация от параграф 1, когато едно предприятие е физическо лице, което не отговаря на изискването за професионална компетентност, определено в член 3, буква г), компетентните органи могат да му разрешат да упражнява професията на автомобилен превозвач, при условие че:

2. Ако едно предприятие не отговаря на изискването за професионална компетентност, определено в член 3, буква г), компетентният орган може да му разреши да упражнява професията на автомобилен превозвач без определен ръководител на транспортната дейност в съответствие с параграф 1, при положение че:

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 25

Член 4, параграф 2, буква а)

а) посочи на органите друго лице, отговарящо на изискванията съгласно член 3, букви б) и г), което е упълномощено по силата на договор да изпълнява функциите на ръководител на транспортна дейност за сметка на предприятието;

a) посочи друго физическо лице, пребиваващо в държава-членка, което отговаря на изискванията съгласно член 3, букви б) и г) и което е упълномощено по силата на договор да изпълнява функциите на ръководител на транспортна дейност за сметка на предприятието, и уведоми за това компетентния орган;

Обосновка

It is important to require the transport manager to reside in a Member State.

Изменение 26

Член 4, параграф 2, буква б)

б) договорът, обвързващ предприятието с ръководителя на транспортна дейност, уточнява задачите за постоянно изпълнение от заинтересования и определя отговорностите му като ръководител на транспортна дейност; задачите, които се уточняват, включват по-специално такива, които са свързани с поддръжка на превозните средства, проверка на договорите и транспортните документи, счетоводство, зачисляване на товарите на водачите и превозните средства и проверка на процедурите в областта на безопасността;

б) договорът, обвързващ предприятието с ръководителя на транспортна дейност, уточнява задачите за последователно изпълнение от въпросното лице и определя отговорностите му като ръководител на транспортна дейност; задачите, които се уточняват, включват по-специално такива, които са свързани с управлението на поддръжката на превозните средства, проверка на договорите и транспортните документи, счетоводство, зачисляване на товарите или услугите на водачите и превозните средства и проверка на процедурите в областта на безопасността;

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 27

Член 4, параграф 2, буква в)

в) като ръководител на транспортна дейност, определеното от предприятието лице не ръководи транспортната дейност на повече от четири различни предприятия с общ автомобилен парк от максимум дванадесет автомобила;

в) като ръководител на транспортна дейност, определеното от предприятието лице не ръководи транспортната дейност на повече от четири различни предприятия. Компетентният орган може да определи максималния брой автомобили, ръководени от ръководителя на транспортна дейност.

Обосновка

As there are great differences between the operational dynamics of transport companies, it is not possible to set a fixed maximum of vehicles to be managed by the transport manager at EU level. If Member States think it necessary to set a fixed maximum, they should be free to do so.

Изменение 28

Член 4, параграф 2, буква г)

г) определеното от предприятието лице е независимо от другите предприятия, които изискват от него да извършва превози или осъществяват превози за негова сметка.

г) определеното от предприятието лице е независимо от другите предприятия, които изискват от предприятието да извършва превози или осъществяват превози за сметка на предприятието.

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 29

Член 4, параграф 3

3. Ръководителят на транспортна дейност губи добрата си репутация по смисъла на настоящия регламент при извършване на тежки или повторни нарушения, надвишаващи определен праг, които са част от нарушенията, посочени в член 6, параграф 1, които са извършени в рамките на транспортните дейности, които той ръководи.

заличава се

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 30

Член 5, уводна част

За да отговаря на изискването съгласно член 3, буква а), дадено предприятие трябва да е действително и устойчиво установено на територията на държавата-членка, чийто компетентен орган му е издал лиценз за упражняване на професията. За тази цел предприятие е длъжно:

За да отговаря на изискването съгласно член 3, буква а), предприятието е длъжно:

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 31

Член 5, буква а)

а) да разполага със сграда, която се намира се във въпросната държава-членка, с помещения, в които съхранява документацията на предприятието, по-специално счетоводната документация, документацията, свързана с управлението на персонала, както и всякакви други документи, които следва да се предоставят на компетентния орган, за да издаде лиценз за упражняване на професията, при проверки за спазване на условията, посочени в настоящия регламент;

а) да разполага със сграда, която се намира се във въпросната държава-членка, с помещения, в които съхранява документацията на предприятието за периода от време, определен от закона, по-специално счетоводната документация, документацията, свързана с управлението на персонала, както и всякакви други документи за поддържане сигурността на данните, които следва да се предоставят на компетентния орган, за да издаде лиценз за упражняване на професията, при проверки за спазване на условията, посочени в настоящия регламент, и при спазване на всички приложими стандарти за защита на личните данни.

Обосновка

Security of archived data and protection of personal data and particulars

Изменение 32

Член 5, буква б)

б) да разполага с превозни средства като пълноправен собственик, или на друго основание, по-специално по силата на договори за покупка на изплащане, за наем или за лизинг, или за покупка, които са регистрирани и използвани във въпросната държава-членка;

б) да разполага с едно или повече превозни средства като пълноправен собственик, или на друго основание, по-специално по силата на договори за покупка на изплащане, за наем или за лизинг, или за покупка, които са регистрирани в съответната държава-членка;

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 33

Член 5, буква в)

в) да разполага с експлоатационен център в съответната държава-членка, снабден с необходимото оборудване, по-специално с достатъчно места за паркиране на превозни средства за редовно използване от тези превозни средства.

в) да разполага с експлоатационен център в съответната държава-членка, снабден с необходимото оборудване, и при запитване да може да удостовери къде в съответната държава-членка се паркират превозните средства, когато не се използват.

Обосновка

Companies do not have to have their own parking places; in practice vehicles are also parked on the premises of contractors, drivers and so on. But they must be able to prove to an inspector where in the Member State of establishment the vehicles are situated when they are not in use, so as to prevent ‘shell’ companies.

Изменение 34

Член 6, параграф 1, алинея 1

1. За целите на член 3, буква б), едно предприятие отговаря на изискването за добра репутация, когато ръководителите му не са били осъждани за тежки престъпления, за нарушения в сферата на търговското право или несъстоятелността, и извършват дейността си добросъвестно, като спазват приложимите норми относно автомобилните превози и съгласно добрата професионална етика.

1. За целите на член 3, буква б), и съобразно разпоредбите на параграф 2, държавите-членки определят условията, на които едно предприятие или един ръководител на транспортна дейност трябва да отговарят в съответствие с настоящия регламент, за да задоволяват изискването за добра репутация.

 

Тези условия следва да включват следните изисквания:

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 35

Член 6, параграф 1, буква а)

а) няма сериозно основание за съмнения в добрата му репутация;

a) няма сериозно основание за съмнения в добрата репутация на транспортното предприятие, на ръководителите на транспортната му дейност или на други отговорни лица, например присъди или наказания за сериозни нарушения на действащите национални разпоредби в областта на:

 

(i) търговското право,

 

(ii) законодателството в областта на несъстоятелността,

 

(iii) условията на заплащане и наемане на работа в рамките на професията,

 

(iv) пътния транспорт,

 

(v) професионалната отговорност; и

 

(vi) трафика на хора и наркотици

Обосновка

Legally and linguistically clearer and related to a short description of serious infringements.

Изменение 36

Член 6, параграф 1, буква б)

б) физическото лице или лица, които е определило като ръководители на транспортна дейност съгласно член 4, не са били осъждани или санкционирани в друга държава-членка за тежки или леки повторни нарушения на разпоредбите на Общността, които се отнасят по-специално за:

б) ръководителят на транспортна дейност или транспортното предприятие не са били осъждани в една или повече държави-членки за тежки нарушения на разпоредбите на Общността, които се отнасят по-специално за:

Обосновка

The minor infringement will not appear in this Regulation. The Regulation will refer only severe infringements and the most severe infringements.

Изменение 37

Член 6, параграф 1, буква б), точка (i)

(i) периодите на управление на превозното средство и почивка на водачите, работното време, както и инсталирането и използването на контролни уреди;

(i) периодите на управление на превозното средство и почивка на водачите, работното време, както и инсталирането и използването на контролни уреди; проверката следва да включва дали винаги отговарят на изискванията, как се архивират данните и защитата на получените лични данни;

Обосновка

Protection against the counterfeiting of electronic tachygraph cards and increasing road transport safety.

Изменение 38

Член 6, параграф 1, буква б), точка (iv)

(iv) крайпътната техническа проверка на търговски превозни средства и задължителните годишни технически прегледи на моторни превозни средства;

(iv) техническата изправност на търговски превозни средства, включваща задължителните технически прегледи на моторните превозни средства;

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 39

Член 6, параграф 1, буква в)

в) не е осъждано за тежки нарушения на действащите национални разпоредби относно условията на заплащане и труд в тази професия, движението по пътищата и пътната безопасност, както и професионалната отговорност.

заличава се

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 40

Член 6, параграф 2

2. За целите на параграф 1, алинея втора, буква б), Комисията приема списък с категориите, видовете и тежестта на нарушенията, както и честотата на леки повторни нарушения, които водят до загуба на необходимата добра репутация. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълват, се приемат съгласно процедурата по регулиране с контрол, описана в член 25, параграф 3.

2. За целите на параграф 1, буква б):

За тази цел Комисията прилага следните принципи:

 

а) категориите и видовете нарушения са тези, които се срещат най-често;

a) присъда или наказания, наложени на ръководителя на транспортна дейност или на транспортното предприятие в една или повече държави-членки за изключително тежки нарушения на разпоредбите на Общността, изложени в приложение ІІІ, водят до загуба на добрата репутация след надлежно проведена административна процедура и, ако се налага, след проверка в помещенията на предприятието, освен ако компетентните органи, по извънредни или надлежно изложени причини, установят, че такава реакция е непропорционална на деянието. В такъв случай, извънредните и надлежно изложените причини се вписват в националния регистър и се посочват в доклада, упоменат в член 26, параграф 1. Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, свързани с адаптирането на приложение ІІІ така, че да се вземе предвид развитието на законодателството на Общността в сферата на автомобилния транспорт, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

б) най-високата степен на тежест се отнася за нарушения, които създават сериозна смъртна опасност или опасност от тежки наранявания;

б) Комисията следва да приеме, не по-късно от 1 януари 2010 година, списък на категориите, видовете и степените на тежест на нарушенията, които водят до загуба на добрата репутация. Държавите-членки следва да имат предвид информацията за тези нарушения, в това число и информацията, получена от другите държави-членки, когато определят приоритетите за проверките съгласно член 11, параграф 2.

в) честотата на повторни дребни нарушения, при която тези нарушения се считат за тежки, нараства с броя на водачите, използвани в транспортните дейности, управлявани от въпросното физическо лице.

Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълват, се приемат съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

 

За тази цел и не по-късно от 1 януари 2010 година Комисията следва да

 

(i) определи категориите и видовете нарушения, които се срещат най-често;

 

(ii) определи степента на тежест на нарушенията, според потенциала им да създават сериозна смъртна опасност или опасност от тежки наранявания; и

 

(iii) представи честотата на случаите, след която повторните нарушения се разглеждат като по-тежки, като се има предвид броят на шофьорите, използвани в транспортната дейност, ръководена от ръководителя на транспортна дейност.

Обосновка

In order to give enough time to the Member States to establish their national electronic registers, it is important to have the list adopted by the Comission not later than 1 January 2010.

Изменение 41

Член 6, параграф 2, алинея 1

2. За целите на параграф 1, алинея втора, буква б), Комисията приема списък с категориите, видовете и тежестта на нарушенията, както и честотата на леки повторни нарушения, които водят до загуба на необходимата добра репутация. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълват, се приемат съгласно процедурата по регулиране с контрол, описана в член 25, параграф 3.

2. За целите на параграф 1, алинея втора, буква б), Комисията приема списък с категориите, видовете и тежестта на сериозните нарушения, които водят до загуба на необходимата добра репутация. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, като го допълват, се приемат съгласно процедурата по регулиране с контрол, описана в член 25, параграф 3.

Обосновка

So long as infringements are interpreted and dealt with in such different ways in different Member States, repeated minor infringements should not form part of this regulation.

Изменение 42

Член 6, параграф 2, буква в)

в) честотата на повторни дребни нарушения, при която тези нарушения се считат за тежки, нараства с броя на водачите, използвани в транспортните дейности, управлявани от въпросното физическо лице.

заличава се

Обосновка

So long as infringements are interpreted and dealt with in such different ways in different Member States, repeated minor infringements should not form part of this regulation.

Изменение 43

Член 7, параграфи 1 и 2

1. За целите на член 3, буква в), изискването за финансова стабилност представлява наличието на необходимите финансови средства, за да се осигурят нормално функциониране и добро управление на предприятието.

1. За целите на член 3, буква в), всяко едно предприятие трябва постоянно да бъде в състояние да изпълнява финансовите си задължения в хода на счетоводната година. За целта, предприятието трябва да покаже чрез годишните си счетоводни отчети, удостоверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполага с:

2. Изискването за подходяща финансова стабилност е изпълнено, когато дадено предприятие е постоянно в състояние да изплаща реалните и потенциалните си задължения в хода на счетоводната година. За целта, предприятието трябва да докаже чрез годишните си счетоводни отчети, удостоверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполага с:

 

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 44

Член 7, параграф 2, буква а)

а) краткотрайни активи на минимална стойност, равняваща се на 9 000 EUR за едно използвано превозно средство и на 5 000 EUR за всяко допълнително използвано превозно средство;

а) капитал и резерви на минимална стойност, равняваща се на 9 000 EUR за едно използвано превозно средство и на 5 000 EUR за всяко допълнително използвано превозно средство;

 

Капиталовите ресурси се удостоверяват чрез заверен търговски баланс или отчет за данъчни цели. Лицата, кандидатстващи за първи път за упражняване на професията на автомобилен превозвач, трябва да представят заверен встъпителен баланс.

Обосновка

It is important to keep capital and reserves, as now in the Directive, and to allow the undertakings to have more flexibility in their financial management.

Изменение 45

Член 7, параграф 2, алинея 1, точка б)

б) кредити, прехвърлими ценни книжа и банкови активи, общо налични средства и сметки за края на периода, на обща стойност над 80% от задълженията с остатъчна стойност в рамките на една година (т. нар. „бърза ликвидност“ (Quick ratio) >= 80%).

заличава се

Обосновка

The ‘quick ratio’ is not an indicator for a business’s financial stability and should therefore not be introduced as an alternative criterion to capital resources and reserves. The values in point (a) for capital and reserves should accordingly be increased.

Изменение 46

Член 7, параграф 2, алинея 1

За целите на настоящия регламент, стойността на еурото се фиксира на всеки пет години в националната валута на държавите-членки, които не участват в третия етап на Паричния съюз. Прилаганите обменни курсове са тези от първия работен ден на месец октомври, които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Те влизат в сила на 1 януари през следващата календарна година.

За целите на настоящия регламент, стойността на еврото се фиксира всяка година в националната валута на държавите-членки, които не участват в третия етап на Паричния съюз. Прилаганите обменни курсове са тези от първия работен ден на месец октомври, които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Те влизат в сила на 1 януари през следващата календарна година.

Обосновка

The exchange rate should be established yearly.

Изменение 47

Член 7, параграф 3

3. Чрез дерогация от параграф 2, компетентният орган може да приеме едно предприятие да докаже финансовата си стабилност, като представи удостоверение от една или повече банки или други финансови институции, които се обявяват за солидарни поръчители с него чрез банкова гаранция, или всякакво друго подобно средство за сумите, определени в параграф 2, буква a). Компетентният орган, който издава лиценз за упражняване на професията, има право да изиска банковата гаранция, която може да бъде освободена само с негово съгласие.

2. Чрез дерогация от параграф 1, компетентният орган може да приеме едно предприятие да демонстрира финансовата си стабилност, като представи удостоверение от една или повече банки или други финансови институции, включително застрахователни компании, които се обявяват за негови солидарни поръчители за сумите, определени в параграф 1, буква a). Компетентният орган, който издава лиценз за упражняване на професията, има право да изиска гаранцията или застрахователната полица, която може да бъде освободена само с негово съгласие. Компетентният орган също така определя условията, при които банковата гаранция може да бъде изискана и освободена в полза на други кредитори.

Обосновка

Insurance should also be allowed proof of financial standing. In order to better define the conditions in which the bank guarantee or the insurance can be used, it is important that not later than 1 January 2010, a common accepted format, is established.

Изменение 48

Член 7, параграф 4

4. Годишните счетоводни отчети, посочени в параграф 2, и гаранцията, посочена в параграф 3, които подлежат на проверка, са тези на икономическия субект установен на територията на държава-членка, където се подава заявлението за лиценз, а не на друг субект, установен в друга държава-членка.

3. Годишните счетоводни отчети, посочени в параграф 1, и гаранцията, посочена в параграф 2, които подлежат на проверка, са тези на икономическия субект установен на територията на държава-членка, където се подава заявлението за лиценз, а не на друг субект, установен в друга държава-членка.

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 49

Член 8, параграф 1

1. За целите на член 3, буква г), изискването за професионална компетентност е изпълнено, когато лицето или лицата, които следва да отговарят на него съгласно член 4, разполагат със знания, отговарящи на образователната степен, посочена в приложение І, раздел І, по изброените в него учебни предмети. Тя се установява след обучение, състоящо се в задължително посещаване на учебни курсове от минимум 140 часа и след задължителен писмен изпит, който може да бъде последван от устен изпит. Тези изпити се организират в съответствие с приложение I, раздел ІІ.

1. За целите на член 3, буква г), въпросното лице или лица следва да притежават знания, отговарящи на образователната степен, посочена в приложение І, раздел І, по изброените в него учебни предмети. Те се установяват чрез задължителен писмен изпит, който, ако така реши държавата-членка, може да бъде последван от устен изпит. Тези изпити се организират в съответствие с приложение I, раздел ІІ.

Обосновка

For transport managers it is important to prove their knowledge and to be able to pass an examination. Those interested, could follow training as described in Annex II, compulsory training does not necessarily prove ability.

Изменение 50

Член 8, параграф 1а (нов)

 

1а. Заинтересованите лица държат изпита в държавата-членка, където пребивават.

Обосновка

To prevent abuse, for instance in the form of ‘exam tourism’.

Изменение 51

Член 8, параграф 3

3. Държавите-членки акредитират по критерии, определени от тях, институции, които са в състояние да предложат на кандидатите качествено обучение за ефективната им подготовка за изпита, както и постоянни обучения за актуализиране на знанията на ръководителите на транспортна дейност, които изявяват желание за това. Държавите-членки следят редовно дали тези институции отговарят на критериите, по които са акредитирани.

3. Държавите-членки акредитират по взаимно съвместими критерии, определени от тях, институции, които са в състояние да предложат на кандидатите качествено обучение за ефективната им подготовка за изпита, както и постоянни обучения за актуализиране на знанията на ръководителите на транспортна дейност, които изявяват желание за това. Държавите-членки следят редовно дали тези институции отговарят на критериите, по които са акредитирани.

Обосновка

More precise wording.

Изменение 52

Член 8, параграф 4

4. Държавите-членки могат да освобождават от задължително обучение кандидати, които докажат практически опит от минимум пет години на управителен пост в транспортно предприятие.

4. Държавите-членки могат да освобождават от изпит лицата, които докажат последователен практически опит от минимум десет години на ръководен пост в транспортно предприятие преди публикуването на настоящия регламент.

Обосновка

Seasoned operators with many years’ experience should not have to prove a second time in an examination that they are professionally competent. Obviously this option should be phased out; so we need to prevent people from producing proof of professional competence only via the criterion of professional experience once this Regulation is adopted.

Изменение 53

Член 8, параграф 4б (нов)

 

4б. Държавите-членки могат да стимулират преминаването през обучението, описано в приложение І, и изпита, описан в член 8, параграф 1, на ръководителите на транспортна дейност през десетгодишни интервали, за да се гарантира, че те са запознати с новостите в сектора.

Обосновка

Member States could promote the training as described in Annex II, every ten years, in order to update the knowledge of transport managers.

Изменение 54

Член 8, параграф 5

5. Държавите-членки могат да освобождават титулярите на някои дипломи за висше или техническо образование, издавани в същата държава-членка, които включват участие в курсове по учебните предмети, изброени в списъка в приложение I, определен именно за тази цел, от задължително обучение по учебните предмети, които фигурират във въпросните дипломи.

5. Държавите-членки могат да освобождават титулярите на дипломи за висше или техническо образование, издавани в същата държава-членка, които включват участие в курсове по учебните предмети, изброени в списъка в приложение I, определен именно за тази цел, от обучение по учебните предмети, които фигурират във въпросните дипломи, както и от полагането на изпит.

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

It is regrettable that the Member States are unable to establish equivalence between certificates of professional competence. This amendment seeks to enable Member States to exempt the holders of certain diplomas from the requirement to sit the examination.

Изменение 55

Член 8, параграф 6

6. Удостоверение от органа или инстанцията съгласно параграф 2, се издава като доказателство за професионална компетентност. Това удостоверение не може да се преотстъпва. То се издава в съответствие с образеца за удостоверение в приложение ІІ и се подпечатва или маркира с таксова марка на акредитирания орган или инстанция, който(която) го е издал(а).

6. Удостоверение от органа или инстанцията съгласно параграф 2, се издава като доказателство за професионална компетентност. Това удостоверение не може да се преотстъпва на друго физическо или юридическо лице. То се издава в съответствие с образеца за удостоверение в приложение ІІ и се подпечатва или маркира с таксова марка на акредитирания орган или инстанция, който(която) го е издал(а).

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 56

Член 10, параграф 1

1. Компетентният орган издава на предприятието, което е подало заявление и което отговаря на изискванията, предвидени в член 3, лиценз за упражняване на професията на автомобилен превозвач.

1. Транспортно предприятие, което отговаря на изискванията, предвидени в член 3, може да кандидатства и да получи лиценз за упражняване на професията на автомобилен превозвач. Компетентният орган установява дали предприятието, което подава заявление, отговаря на изискванията на този член.

Обосновка

It is important to clearly define the role of competent authority related to the issuing of an authorisation.

Изменение 57

Член 10, параграф 2

2. Компетентният орган вписва в електронния регистър, посочен в член 15, името на ръководителя на транспортна дейност, определен от предприятието, адреса на установяване, броя на използваните превозни средства и, ако лицензът е за международни превози, серийния номер на лиценза на Общността и този на заверените копия.

2. Компетентният орган отговаря за актуализирането и поддържането на електронния регистър, посочен в член 15.

 

Компетентният орган вписва в електронния регистър, посочен в член 15, официалното наименование на предприятието, името на ръководителя на транспортна дейност, определен от предприятието, заедно с информация за това дали той е способен да изпълнява дейност като ръководител на транспортна дейност, адреса на установяване, броя на използваните превозни средства и, ако лицензът е за международни превози, серийния номер на лиценза на Общността и този на заверените копия.

Обосновка

It is important to clarify who has responsibility for updating and maintaining of registers.

Изменение 58

Член 10, параграф 4

4. От датата на свързване на националните електронни регистри, посочена в член 15, параграф 4, компетентен орган прави проверка, за да прецени добрата репутация на дадено предприятие и дали през последните две години определеният(ите) ръководител(и) на транспортна дейност не е(са) обявен(и) в някоя от държавите-членки за неспособен(и) да управлява(т) транспортната дейност на предприятие съгласно член 13.

4. От 1 януари 2012 година компетентен орган прави проверка, при съмнение, за да прецени добрата репутация на дадено предприятие и дали определеният(ите) ръководител(и) на транспортна дейност не е(са) – по време на подаване на заявлението – обявен(и) в някоя от държавите-членки за неспособен(и) да управлява(т) транспортната дейност на предприятие съгласно член 13.

Обосновка

The date of application will be 1 January 2012.

Изменение 59

Член 11, параграф 1

1. Компетентните органи следят предприятията, на които са издали лицензи за упражняване на професията, да отговарят постоянно на изискванията, предвидени в член 3. За тази цел, на всеки пет години, те проверяват дали предприятията продължават да отговарят на всяко едно от тези изисквания.

1. Компетентните органи следят предприятията, на които са издали лицензи за упражняване на професията на автомобилен превозвач, да отговарят постоянно на изискванията, предвидени в член 3. За тази цел, на всеки пет години, те проверяват дали предприятията продължават да отговарят на всяко едно от тези изисквания.

 

Комисията определя периодичността на редовните проверки на техническия напредък, особено по отношение на националните електронни регистри, както е предвидено в член 15. Тъй като тези мерки са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент, те следва да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 3.

Обосновка

The Commission can change the period of five years for regular checks in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3).

Изменение 60

Член 11, параграф 2

2. Освен проверките съгласно параграф 1, компетентните органи извършват контрол, насочен към предприятия, класифицирани като рискови по системата, установена от държавите-членки в приложение на член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Държавите-членки разширяват системата за класифициране на риска до всички нарушения, установени в член 6 от настоящия регламент.

2. Освен проверките съгласно параграф 1, компетентните органи извършват контрол, насочен към предприятия, класифицирани като представляващи нарастващ риск по системата, установена от държавите-членки в приложение на член 9 от Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Държавите-членки разширяват системата за класифициране на риска до всички нарушения, установени в член 6 от настоящия регламент.

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 61

Член 12, параграф 1

1. Компетентният орган прекратява или отнема частично или временно издадения лиценз за упражняване на професията на автомобилен превозвач на дадено предприятие, ако установи, че това предприятие вече не задоволява изискванията, предвидени в член 3, и след изпращане на предупреждение.

1. Ако компетентният орган установи, че има риск дадено предприятие да не изпълнява изискванията, предвидени в член 3, той следва да уведоми предприятието за това. Ако компетентният орган установи, че някое от тези изисквания вече не се спазва, той може да определи срок, през който предприятието има възможност да отстрани нарушенията си в следните граници:

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 62

Член 12, параграф 2

2. Предупреждение се изпраща до предприятие, когато компетентният орган установи, че за него съществува опасност да престане да отговаря на някое от изискванията, предвидени в член 3. Когато е установено, че дадено изискване не е спазено, в предупреждението се определя срок, през който предприятието да отстрани нарушенията си в следните граници:

2. Преди всяка друга мярка за възстановяване на правата, компетентният орган може да наложи на предприятията, чиито лицензи са временно отнети или прекратени, техните ръководители на транспортна дейност да преминат курс на обучение и да държат изпита, посочен в член 8.

Обосновка

It is up to the Member States to require training and an examination for the transport managers of the undertakings whose authorisation has been suspended or withdrawn.

Изменение 63

Член 12, параграф 2, буква а)

а) срок до шест месеца - за наемане на заместник на ръководителя на транспортна дейност, ако последният не отговаря на изискванията за добра репутация или професионална компетентност, като този срок може да се удължи с шест месеца в случай на смърт или физическо увреждане на ръководителя на транспортна дейност;

а) срок до три месеца за наемане на заместник на ръководителя на транспортна дейност, ако последният не отговаря на изискванията за добра репутация или професионална компетентност, като този срок може да се удължи с три месеца в случай на смърт или физическо увреждане на ръководителя на транспортна дейност;

Обосновка

Six months is too long.

Изменение 64

Член 12, параграф 2, буква б)

б) срок до шест месеца - когато предприятието трябва да узакони положението си, показвайки, че е установено действително и устойчиво;

б) срок до три месеца когато предприятието трябва да узакони положението си, показвайки, че е установено действително и устойчиво;

Обосновка

Six months is too long.

Изменение 65

Член 12, параграф 3

3. Преди всяка друга мярка за възстановяване на правата, компетентният орган може да наложи на предприятията, чиито лицензи са частично или временно отнети или прекратени, техните ръководители на транспортна дейност да преминат курс на обучение и да държат изпита, посочен в член 8.

3. Ако компетентният орган установи, че предприятието вече не отговаря на едно или повече от изискванията, посочени в член 3, той временно отнема или прекратява предоставения на предприятието лиценз за упражняване на професията на автомобилен превозвач не по-късно от срока, посочен в параграф 1.

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 66

Член 13, параграф 1

1. При нарушения, чиято тежест се дължи на системния им характер, на това, че са извършвани умишлено и че са правени опити да се прикрият фактите, компетентният орган обявява ръководителя на транспортна дейност на предприятието, чийто лиценз е отнет, за неспособен да управлява транспортна дейност на предприятие.

1. При тежки нарушения, като тези, посочени в член 6, параграф 1, буква б), чиято тежест се дължи на системния им характер, на това, че са извършвани умишлено или че са правени опити да се прикрият фактите, като отговорността за това се носи от ръководителя на транспортна дейност, компетентният орган обявява ръководителя на транспортна дейност на предприятието, чийто лиценз е отнет, за неспособен да управлява транспортна дейност на предприятие.

Обосновка

It is important to apply sanctions to a transport manager only if he is resonsible for the respective infringements.

Изменение 67

Член 13, параграф 2

2. Докато не се предприемат мерки за възстановяване на правата, удостоверението за професионална компетентност, предвидено в член 8, параграф 6, на лицето, обявено за неспособно да управлява транспортна дейност, не важи в никоя държава-членка.

2. Докато не се предприемат мерки за възстановяване на правата, в съответствие със съответните национални разпоредби, удостоверението за професионална компетентност, предвидено в член 8, параграф 6, на лицето, обявено за неспособно да управлява транспортна дейност, не важи в никоя държава-членка.

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 68

Член 14, параграф 1

1. Съгласно настоящия регламент решенията, взети от компетентните органи на държавите-членки за отхвърляне на заявление за допускане до професията на автомобилен превозвач, за временно отнемане или прекратяване на съществуващ лиценз, или за обявяване в неспособност, се мотивират.

1. Съгласно настоящия регламент негативните решения, взети от компетентните органи на държавите-членки, включително за отхвърляне на заявление, за временно отнемане или прекратяване на съществуващ лиценз и за обявяване в неспособност на ръководителя на транспортна дейност, се мотивират.

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 69

Член 14, параграф 2

2. Държавите-членки следят предприятията, посочени в настоящия регламент, да имат възможност да подадат жалба пред независими организации или инстанции, и след това да обжалват пред съдебна инстанция решенията, взети съгласно параграф 1. Подаването на жалба, включително и обжалване пред съдебна инстанция, не спира изпълнението на приетите мерки.

2. Държавите-членки следят за това предприятията и заинтересованите лица да имат възможност да обжалват решенията, взети съгласно параграф 1, включително пред съдебна инстанция.

Обосновка

In order to avoid an unnecessary burden and to make sure the national electronic registers contain only stable data, in these registers will be registered only the infringements and sanctions applied after final decision of a court of law.

Изменение 70

Член 15, параграф 1

1. За прилагането на настоящия регламент, по-специално членове 10, 11, 12, 13 и 26, във всяка държава-членка има национален електронен регистър на предприятията за автомобилни превози, които са получили лиценз от посочен от нея компетентен орган за упражняване на професията на автомобилен превозвач. Обработката на данните, които се съдържат в този регистър, се извършва под контрола на публичноправния орган, определен за тази цел. Електронният регистър е на разположение онлайн за всички компетентни органи на съответната държава-членка, посочени в член 9. Той е достъпен за други органи, единствено ако тези органи са надлежно упълномощени да осъществяват контрол и да налагат санкции в областта на автомобилните превози и чиито служители са положили клетва.

1. За прилагането на настоящия регламент, по-специално членове 10, 11, 12, 13 и 26, във всяка държава-членка има национален електронен регистър на предприятията за автомобилни превози и на ръководителите на транспортна дейност, които са получили лиценз от посочен от нея компетентен орган за упражняване на професията на автомобилен превозвач. Данните, които се съдържат в този регистър, се обработват под контрола на публичноправния орган, определен за тази цел, който отговаря също така за използването и актуализирането на тези данни. Националният електронен регистър съдържа един публичен и един конфиденциален раздел. Електронният регистър е на разположение онлайн за всички компетентни органи на съответната държава-членка, посочени в член 9. Конфиденциалният раздел на електронния регистър е достъпен за други органи освен компетентните органи, единствено ако тези органи са надлежно упълномощени да осъществяват контрол и да налагат санкции в областта на автомобилните превози и чиито служители са положили клетва.

 

Не по-късно от 1 януари 2010 г., Комисията следва да определи, заедно с държавите-членки, минималната структура на данните, които трябва да се въвеждат в националния електронен регистър.

Националният електронен регистър на държава-членка съдържа следните данни:

Разделът на националния електронен регистър, свързан с предприятията за автомобилни превози на държавите-членки, съдържа следните данни:

a) име и правна форма на предприятието;

a) наименование и правна форма на предприятието;

б) адрес на установяването му;

б) адрес на установяването му;

в) имена на ръководителите на транспортна дейност, определени за изпълнение на условието за добра репутация и професионална компетентност, и, ако е различно, името на законния представител на предприятието;

в) имена на ръководителите на транспортна дейност, определени за изпълнение на условието за добра репутация и професионална компетентност, и, ако е различно, името на законния представител на предприятието;

г) вид на лиценза, брой на включените в него превозни средства, и, ако е уместно, сериен номер на лиценза на Общността и заверените копия;

г) вид на лиценза, брой на включените в него превозни средства, и, ако е уместно, сериен номер на лиценза на Общността и заверените копия;

д) брой, категория и вид тежки нарушения и повторни леки нарушения, както е посочено в член 6, параграф 1, буква б), и които са довели до налагане на санкция през последните две години;

д) брой, категория и вид тежки нарушения, които са довели до налагане на санкция през последните две години;

е) имена на лицата, обявени през последните две години за неспособни да управляват транспортната дейност на предприятие, както и приложимите мерки за възстановяване на правата.

е) имена на лицата, обявени през последните две години за неспособни да управляват транспортната дейност на предприятие, както и приложимите мерки за възстановяване на правата.

 

Разделът на националния електронен регистър, свързан с ръководителите на транспортна дейност в държавите-членки, съдържа следните данни:

 

 

a) името на ръководителя на транспортна дейност, за който е обявено, че може да управлява транспортната дейност или предприятие;

 

б) наименованието, правната форма и адреса на предприятието или предприятията, които той управлява;

Обосновка

For the purposes of this Regulation, it is essential that the national electronic register have a public section and a confidential one. Taking into consideration the role of transport manager, it is important to have also a list of transport managers declared in a Member State to fit the requirements for such an occupation.

Изменение 71

Член 15, параграф 1, буква г)

г) вид на лиценза, брой на включените в него превозни средства, и, ако е уместно, сериен номер на лиценза на Общността и заверените копия;

г) вид на лиценза, брой на включените в него превозни средства, и, ако е уместно, сериен номер на лиценза на Общността и заверените копия, както и регистрационен номер на превозното средство за всяко превозно средство, управлявано съгласно лиценза извън територията на държавата-членка, в която е установено предприятието;

Обосновка

This would allow enforcement agencies to build up a compliance history for individual international operators helping to better target vehicles and reduce burdens while making better use of enforcement resources.

Изменение 72

Член 15, параграф 1, буква д)

д) брой, категория и вид тежки нарушения и повторни лъки нарушения, както е посочено в член 6, параграф 1, буква б), и които са довели до налагане на санкция през последните две години;

д) брой, категория и вид тежки нарушения, които са довели до налагане на санкция през последните две години;

Обосновка

So long as infringements are interpreted and dealt with in such different ways in different Member States, repeated minor infringements should not form part of this regulation.

Изменение 73

Член 15, параграф 1, алинея 2б (нова)

 

Държавите-членки могат да избират дали да съхраняват информацията по букви д) и е) в отделни регистри. В такъв случай, съответните данни трябва да се предоставят при поискване или до тях да имат пряк достъп всички компетентни органи във въпросната държава-членка. Исканата информация трябва да бъде предоставена в рамките на 10 работни дни от получаване на искането.

Обосновка

Due to the sensitivity of this information, it is important to allow Member States to respect the structure and the role of the institutions responsible for such data and to ensure the necessary privacy and protection of these data.

Изменение 74

Член 15, параграф 1, алинея 2в (нова)

 

Във всички случаи информацията по букви д) и е) е достъпна за други освен компетентните органи, единствено ако те са надлежно упълномощени да наблюдават и да налагат наказания в сектора на автомобилните превози и ако техните служители са под клетва или по друг начин официално задължени да пазят тайна.

Обосновка

It is essential to respect to provisions related to the protection of personal data.

Изменение 75

Член 15, параграф 2

2. Данните, отнасящи се за предприятие, чийто лиценз е частично или временно отнет или прекратен, или за лице, обявено за неспособно да упражнява професията, остават в регистъра в продължение на две години. В тези данни се уточняват причините, обосноваващи прекратяването или отнемането на лицензи, или обявяването в неспособност.

2. Данните, отнасящи се за предприятие, чийто лиценз е прекратен или отнет, остават в регистъра в продължение на две години от датата на изтичане на прекратяването или отнемането на лиценза, след което незабавно се заличават.

Обосновка

It is important not to keep to much unnecessary data.

Изменение 76

Член 15, параграф 2, алинея 1а (нова)

 

Данните за лица, обявени за неспособни да упражняват професията, остават в регистъра, докато не се възстанови добрата репутация на тези лица, съгласно разпоредбите на член 6, параграф 3. След възстановяването на правата им или прилагане на друга еквивалентна мярка, данните незабавно се заличават.

Обосновка

It is important not to keep to much unnecessary data, but to have them as long as the transport manager is declared unfit to manage a road transport undertaking.

Изменение 77

Член 15, параграф 2, алинея 1б (нова)

 

В тези данни се уточняват причините, обосноваващи прекратяването или отнемането на лицензи, или обявяването в неспособност и съответния срок.

Обосновка

It is important to explain why a suspension or withdrawal appeared.

Изменение 78

Член 15, параграф 6

6. Комисията може да предприема всякакви полезни инициативи за улесняване прилагането на параграф 4. Тя може да отложи датата, посочена в споменатия параграф. Тъй като решението за отлагане е предназначено да измени несъществени елементи на настоящия регламент, то се взема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 25, параграф 4.

6. Комисията може да предприема всякакви полезни инициативи за улесняване прилагането на параграф 4.

Обосновка

The deadlines for introducing the register are adequate. There is no factual basis for postponing them.

Изменение 79

Член 16, буква б)

б) всяко лице има право на достъп до данните, свързани с него, пред органа, отговарящ за обработката на тези данни. Това право се гарантира без ограничение през разумни периоди от време и без да се налагат прекомерни срокове или разходи, както за органа, отговарящ за обработката на тези данни, така и за заявителя;

б) всяко лице има право на достъп до данните, свързани с него, пред органа, отговарящ за обработката на тези данни. Това право се гарантира без ограничение през разумни периоди от време и без да се налагат прекомерни срокове или разходи за заявителя;

Обосновка

The authorities can justifiably pass on the costs that they incur to those seeking information. The protection of government bodies with inefficient working methods or charging prohibitive fees must be prevented.

Изменение 80

Член 17, параграф 4

4. Държавите-членки, които обменят информация относно нарушенията, описани в член 6, параграф 2, или евентуални ръководители на транспортна дейност, обявени за неспособни, спазват процедурата и сроковете, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № …/…, или, според случая, в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № …/….. Държава-членка, която получи уведомление за нарушение от друга държава-членка, вписва това нарушение в националния си електронен регистър.

4. Държавите-членки, които обменят информация относно нарушенията, описани в член 6, параграф 2, или евентуални ръководители на транспортна дейност, обявени за неспособни, спазват процедурата и сроковете, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № …/…, или, според случая, в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № …/….. Държава-членка, която получи уведомление за тежко нарушение, в резултат на което е наложена присъда от друга държава-членка, вписва това нарушение в националния си електронен регистър.

Обосновка

It is important that only the information related to the serious infringements which have resulted in a conviction or a penalty is registered and sent.

Изменение 81

Член 18, параграф 1

1. Без да се засяга член 10, параграф 4, за допускане до професията на автомобилен превозвач новата държава-членка на установяване приема като достатъчно доказателство за добра репутация представянето на свидетелство за съдимост или, при липса на такова, равностоен документ, издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата или държавите по произход на превозвача, в резултат на което изискването е изпълнено.

1. Без да се засяга член 10, параграф 4, за допускане до професията на автомобилен превозвач държавата-членка на установяване приема като достатъчно доказателство за добра репутация представянето на свидетелство за съдимост или, при липса на такова, равностоен документ, издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата-членка или държавите-членки, в която(които) е пребивавал ръководителят на транспортна дейност.

Обосновка

For the purposes of this Regulation the Member States where the transport manager used to reside is more apt.

Изменение 82

Член 18, параграф 2

2. Когато държава-членка налага на собствените си граждани някои условия за добра репутация, доказателство за което не може да бъде получено от документа, посочен в параграф 1, тази държава-членка приема като достатъчно доказателство по отношение на граждани на други държави-членки сертификат, издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата или държавите по произход, удостоверяващ, че тези изисквания са спазени. Това удостоверение се отнася до конкретни факти, които се вземат под внимание в новата държава-членка на установяване.

2. Когато държава-членка налага на собствените си граждани някои условия за добра репутация, доказателство за което не може да бъде получено от документа, посочен в параграф 1, тази държава-членка приема като достатъчно доказателство по отношение на граждани на други държави-членки сертификат, издаден от компетентен съдебен или административен орган в държавата-членка или държавите-членки, в които е пребивавал ръководителят на транспортна дейност, удостоверяващ, че тези изисквания са спазени. Това удостоверение се отнася до конкретни факти, които се вземат под внимание в държавата-членка на установяване.

Обосновка

For the purposes of this Regulation the Member States where the transport manager used to reside is more apt.

Изменение 83

Член 18, параграф 3

3. Ако изискваният в съответствие с параграфи 1 и 2 документ не е издаден от страната или страните по произход, този документ може да бъде заменен с клетвена декларация или тържествена декларация, направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или, ако е уместно, пред нотариус в държавата-членка по произход, който издава удостоверение, доказващо автентичността на клетвената декларация или тържествената декларация.

3. Ако изискваният в съответствие с параграфи 1 и 2 документ не е издаден от държавата-членка или държавите-членки, в която(които) е пребивавал ръководителят на транспортна дейност, този документ може да бъде заменен с клетвена декларация или тържествена декларация, направена от заинтересованото лице пред компетентен съдебен или административен орган или, ако е уместно, пред нотариус в държавата-членка, където е пребивавал ръководителят на транспортна дейност, който издава удостоверение, доказващо автентичността на клетвената декларация или тържествената декларация.

Обосновка

For the purposes of this Regulation the Member States where the transport manager used to reside is more apt.

Изменение 84

Член 19, заглавие

Удостоверения, свързани с финансовата стабилност

Удостоверения, свързани с финансовата стабилност (не се отнася до българския текст)

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 85

Член 19, алинея 1

Когато държава-членка налага на собствените си граждани някои допълнителни изисквания за финансова стабилност, освен посочените в член 7, тя приема като достатъчно доказателство, по отношение на граждани на други държави-членки, сертификат, издаден от компетентен административен орган в държавата-членка или държавите-членки по произход, удостоверяващ, че въпросните изисквания са спазени. Това удостоверение се отнася до конкретни факти, които се вземат под внимание в новата държава-членка на установяване.

Когато държава-членка налага на собствените си граждани някои допълнителни изисквания за финансова стабилност, освен посочените в член 7, тя приема като достатъчно доказателство, по отношение на граждани на други държави-членки, сертификат, издаден от компетентен административен орган в държавата-членка или държавите-членки, в която(които) е пребивавал ръководителят на транспортна дейност, удостоверяващ, че въпросните изисквания са спазени. Това удостоверение се отнася до конкретни данни, които се вземат под внимание в новата държава-членка на установяване.

Обосновка

For the purposes of this Regulation the Member States where the transport manager used to reside is more apt.

Изменение 86

Член 20, параграф 2

Удостоверения, издадени преди …, с цел доказване професионална компетентност по реда на разпоредбите в сила към тази дата, се считат за равностойни на удостоверението,чийто образец е представен в приложение ІІ, и се признават като доказателство за професионална компетентност във всички държави-членки. Въпреки това, държавите-членки имат право да изискват допълнителен документ, доказващ действителното упражняване на въпросната дейност в държава-членка за срок от три години. Тази дейност не трябва да е приключила преди повече от пет години към датата на депозиране на удостоверението.

2. Удостоверения, издадени преди …, с цел доказване професионална компетентност по реда на разпоредбите в сила към тази дата, се считат за равностойни на удостоверението,чийто образец е представен в приложение ІІ, и се признават като доказателство за професионална компетентност във всички държави-членки. Държавите-членки информират Комисията за удостоверенията, които те признават като доказателство за професионална компетентност по смисъла на настоящия член.

Обосновка

It is up to each Member State to decide which diploma will be recognised as proof of professional competence.

Изменение 87

Член 21, заглавие

Санкции

Наказания

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 88

Член 21, параграф 1

1. Държавите-членки определят режима за санкциониране на нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки за осигуряване прилагането на тези санкции. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и превантивни. Държавите-членки нотифицират тези разпоредби най-късно на …, както и за всякакви свързани с тях последващи изменения в най-кратки срокове.

1. Държавите-членки определят режима за налагане на наказания за нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки за осигуряване прилагането на тези наказания. Предвидените наказания трябва да бъдат ефективни, пропорционални и превантивни. Държавите-членки уведомяват за тези разпоредби не по-късно от 1 януари 2012 г., както и за всякакви свързани с тях последващи изменения в най-кратки срокове.

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 89

Член 21, параграф 2

2. Предвидените в параграф 1 санкции включват по-специално временно или частично отнемане на лиценза за упражняване на професията, прекратяването на тези лицензи и обявяването в неспособност на съответните ръководители на транспортна дейност. Тези санкции включват също така и конфискацията на превозното средство, използвано от предприятие, което извършва превози, без да разполага с лиценза, предвиден в настоящия регламент.

2. Предвидените в параграф 1 наказания включват по-специално отнемане на лиценза за упражняване на професията, прекратяване на тези лицензи и обявяване в неспособност на съответните ръководители на транспортна дейност. Тези наказания включват също така и конфискацията на превозното средство, използвано от предприятие, което извършва превози, без да разполага с лиценза, предвиден в настоящия регламент.

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 90

Член 21, параграф 3

3. Комисията съставя списък на максималните нарушения по настоящия регламент, чиито последици са най-малко частичното или временно отнемане на лиценза за упражняване на професията, прекратяването му или обявяването в неспособност на съответните ръководители на транспортна дейност. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящия регламент като го допълва, се приема съгласно процедурата по регулиране с контрол, описана в член 25, параграф 3.

заличава се

Обосновка

The list of the most severe infringements is described in Annex III. The Commission will adopt, not later than 1 January 2010 the list of severe infringements which should be adopted through regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3).

Изменение 91

Член 21, параграф 4

4. Нарушенията, посочени в член 6, параграф 2, се признават взаимно за налагане на санкциите, предвидени в параграф 2 от настоящия член.

заличава се

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 92

Член 22

Предприятия, които докажат, че преди определени дати са получили лицензи от държава-членка по силата на националното законодателство, да упражняват професията на автомобилен превозвач на товари, или според случая, като автомобилен превозвач на пътници, на национално или международно ниво, са освободени до 1 януари 2012 г. от задължението да представят доказателство за професионална компетентност, посочено в член 3, буква г). Тези дати са следните:

заличава се

а) 1 януари 1975 г. за Белгия, Дания, Германия, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Обединеното кралство;

 

б) 1 януари 1981 г. за Гърция;

 

в) 1 януари 1983 г. за Испания и Португалия;

 

г) 3 октомври 1989 г. за територията на бившата Германска демократична република;

 

д) 1 януари 1995 г. за Австрия, Финландия и Швеция.

 

Обосновка

The text as it was proposed by the Commission creates an unfair treatment for some Member Sates. See also Article 8, paragraph 4 which covers antecedent rights.

Изменение 93

Член 24, параграф 1

1. Компетентните органи на държавите-членки си сътрудничат тясно и си помагат взаимно за прилагането на настоящия регламент. Те гарантират поверителността на информациите, които обменят.

1. Компетентните органи на държавите-членки си сътрудничат тясно и си помагат взаимно за прилагането на настоящия регламент. Те обменят информация относно присъдите за тежки нарушения, или други особени факти, които могат да окажат влияние върху упражняването на професията на автомобилен превозвач, като се спазват разпоредбите за защита на личните данни.

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 94

Член 24, параграф 2

2. Компетентните органи обменят информация за наложени наказания за тежки нарушения и за извършени тежки нарушения, или за сериозни и конкретни факти, които могат да окажат влияние върху упражняването на професията на автомобилен превозвач, като се спазват разпоредбите за защита на личните данни.

заличава се

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 95

Член 25, параграф 3

3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5а, параграфи 1-4, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 14, и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 96

Член 25, параграф 4, алинея 1

При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5а, параграфи 1-4 и параграф 5, буква б), както и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него.

При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 14, и параграф 5, буква б), както и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, при спазване на разпоредбите на член 8 от него. Сроковете, предвидени в член 5a, параграф 3, буква в), параграф 4, буква б) и параграф 4, буква д) от Решение 1999/468/EC, са един месец.

Обосновка

Legally and linguistically clearer.

Изменение 97

Член 26, параграф 1, буква б)

б) броя по вид и година на издадени, временно отнети, прекратени лицензи, броя на предупрежденията, броя обявявания в неспособност, както и основанията;

б) броят по вид и година на издадени, временно отнети или прекратени лицензи, броят на обявявания в неспособност, както и основанията за тях;

Обосновка

It is important to present only the suspensions or withdrawals of licenses and not all notifications sent by the competent authority.

Изменение 98

Член 26, параграф 1, буква г)

статистика за актуализациите на националните електронни регистри, и

г) основна статистика за националните електронни регистри и тяхното използване от компетентните органи, и

Обосновка

In order to avoid an unnecessary administrative burden, it suffices to present the core statistics related to the national electronic registers.

Изменение 99

Член 26, параграф 2а (нов)

 

2а. До 1 юни 2009 г. Комисията докладва относно вероятните последици от разширяването на обсега на настоящия регламент, така че да се включат търговски превози, извършвани с превозни средства с подходящ дизайн и оборудване, които са проектирани за превоз на най-много девет лица, в това число водача. В случай на необходимост, Комисията осъществява съответните инициативи.

Обосновка

The question arises as to whether extending the scope of the Regulation to include commercial transport with vehicles of up to nine persons (particularly taxis) would make sense to improve the quality of services and the mutual recognition of professional competence between Member States.

Изменение 100

Член 27

Всяка държава-членка предава на Комисията списък с компетентните органи, които е определила за издаване на лицензи за упражняване на професията на автомобилен превозвач, както и списък на органите или инстанциите, акредитирани за организиране на изпитите. Консолидираният списък на тези органи или инстанции за цялата Общност се публикува от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз.

Всяка държава-членка предава на Комисията, най-късно на датата на влизане в сила на настоящия регламент, списък с компетентните органи, които е определила за издаване на лицензи за упражняване на професията на автомобилен превозвач, както и списък на органите или инстанциите, акредитирани за организиране на изпитите и за издаване на удостоверенията. Консолидираният списък на тези органи или инстанции за цялата Общност се публикува от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз.

Обосновка

The competent authorities are the key point of this Regulation. Therefore, it is essential that a list of these be sent to the Commission in due time to be able to check that all necessary measures have been implemented.

Изменение 101

Член 28

Държавите-членки предават на Комисията в най-кратки срокове текста на законовите, подзаконови и административни разпоредби на вътрешното право, които те приемат в областта, уредена с настоящия регламент.

Държавите-членки предават на Комисията текста на законовите, подзаконови и административни разпоредби на вътрешното право, които те приемат в областта, уредена с настоящия регламент, не по-късно от шест дни от датата на приемането им, а за пръв път – не по-късно от датата на влизане в сила на този регламент.

Обосновка

Taking into consideration the date of application it is necessary that the national law and administrative provisions adopted in the field governed by this Regulation to be notified to the Commission. Any later changes of them should be notified to the Commission within 60 days after their adoption.

Изменение 102

Член 29а (нов)

 

Член 29а

 

В член 8 от Регламент (ЕО) № 561/2006 се добавя следният параграф:

 

(6а) Чрез дерогация от горните норми, в случаите на трансгранични случайни превози е допустимо да се разреши седмичната почивка да започва не по-късно от края на дванадесет 24-часови периода след края на предходната седмична почивка. В такива случаи се ползват последователно две нормални почивки или една нормална и една намалена почивка. Общото време на управление на превозното средство през тези дванадесет 24-часови периода не може да надвишава 90 часа.

Обосновка

A practical, necessary and justified exemption for cross-frontier tourist passenger transport.

Изменение 103

Член 30

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от […].

Той се прилага от 1 юни 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Обосновка

It is important to give enough time to the Member States and to the undertakings to make all necessary preparation in order to apply this Regulation. The date of application makes unnecessary Article 23.

Изменение 104

Приложение ІІа (ново)

 

Списък на нарушенията, посочени в член 6, параграф 2, буква а), както следва:

 

1. а) Надхвърляне на максималното време за шофиране в рамките на шест дена или две седмици с 25% и повече;

 

б) Надхвърляне на дневната норма за максимално време на шофиране с 50% и повече, без почивка или спиране за поне 4.5 часа.

 

2. Липса на монтирани тахограф и/или ограничител на скоростта или използване на незаконни приспособления за промяна на данните, отчитани от записващото устройство и/или ограничителя на скоростта или фалшифициране на […] записаните данни на или на данните, свалени от тахографа или картата на шофьора.

 

3. Шофиране без валидна проверка за техническа изправност или когато превозното средство има сериозна неизправност, наред с другото, по отношение на спирачната система, кормилната уредба, колелата/гумите, окачването или шасито, които представляват непосредствен риск за пътната безопасност и които водят до решение за спиране от движение на превозното средство.

 

4. Превозване на опасни стоки, чийто превоз се забранява, или на опасни стоки, които се транспортират без необходимото обозначение или маркировка на превозното средство.

 

5. Превозване на пътници или товари без притежаване на валидно свидетелство за управление на МПС или извършвано от предприятие, което не притежава валиден лиценз на общността.

 

6. Шофьорът използва фалшифицирана шофьорска карта, която не е негова или която е получена въз основа на фалшиви декларации и/или фалшифицирани документи.

 

7. Превозване на стоки, надвишаващи максималното допустимо тегло на товара с 20% и повече.

Обосновка

It is important to list the most severe infringements.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Introduction

The draft Regulation is intended to replace an existing Directive. The Commission's stated intention in proposing this Regulation is two-fold. It is, firstly, to benefit from the experience obtained since the Directive came into force in 1996 and secondly to ensure a more uniform and rigorous application of the provisions of the legislation by opting for a Regulation over a Directive.

It should be pointed out that the draft Regulation results from a process of extensive consultation of stakeholders by the Commission. From her own soundings your rapporteur can confirm that principle of a Regulation in this area has been broadly welcomed within the road transport sector. This does not mean however that the draft Regulation does not require close examination and perhaps amendment.

Subject matter

The purpose of the Regulation is to:

- set down the conditions ( establishment, repute, financial standing and professional competence) which a natural or legal person must fulfil in order to be admitted to, and continue to pursue, the occupation of road transport operator

- establish the terms under which an undertaking may engage a transport manager (effective, continuous employment; contractual link; duties and responsibilities; parallel employment; and independence)

- reinforce authorisation and monitoring through a system of competent authorities and the registration and examinations of applications

- regulate electronic registers and the protection of electronic data

- set up a system of mutual recognition of diplomas, and determine sanctions and prior rights

Some questions in each domain-conditions to be a transport operator

While welcoming the proposal in general terms your rapporteur has nevertheless a number of reservations concerning various aspects of the proposal.

On admission to the occupation

Article 4 on who may be a transport manager seems to overlook the case of a majority shareholder in a small company. If other conditions are fulfilled this person should be able to act as a transport manager.

On conditions for establishment

A critical consideration here is that the article prevents the use of "post box" addresses by disreputable operators is prevented or at least makes this more difficult. However your rapporteur is unconvinced by the provision on parking places as an indicator of the company being really present at the address.

On good repute

In its proposal the Commission does not list the general categories of convictions which give grounds for doubting good repute. This is subject for an amendment proposed by the rapporteur.

In addition to the general categories the Commission shall adopt a list of categories and types of infringement which may lead to the loss of good repute. Charges to this list will be subject to the comitology with scrutiny procedure. The same procedure will be used to determine frequency of occurrence beyond which repeated infringement will be regarded as more serious.

On financial standing

Again the general sense is clear. However the periodicity of review of national currencies against the Euro seems too long at five years. Your rapporteur is not convinced that the "quick ratio" of assets to debts is set at the right level at 80%, and proposes 50%.

On professional competence

Here it is difficult to see why there should be a requirement for 140 hours of compulsory training and a compulsory written examination. Might not an experienced candidate with less than five years experience be able to pass the examination without 140 hours of compulsory training? Conversely for established transport operators might there not be a need for periodic refresher courses to cover new developments?

Authorisation and monitoring

On examination and registration of applications

Your rapporteur considers that the competent authorities should be made explicitly responsible for the national electronic registers, in addition to being responsible for recording registrations themselves. Regular checks at least every five years ensure that undertakings continue to satisfy the necessary three criteria: good repute, financial standing, professional competence.

Electronic registers and data protection

The system of inter-connected national electronic registers is central to the proper operation of the Regulation .In the rapporteur's view these registers should become operational in all Member states at the same time because partial implementation is no implementation at all. The common rules mentioned at Article 15 should also lay down which authority is responsible for use and updating of data.

Further your rapporteur is concerned that Article 16 on the protection of personal data could lead to confusion. When the more exhaustive provisions of Directive 95/46/Ec on the rights of the data subject are considered, it lacks added value and might even be interpreted in the sense of restricting those rights, or at least Article 16, paragraph b seems to have that effect.

Mutual recognition, sanctions and prior rights

Your rapporteur is unconvinced that provision for prior rights is included at Article 22 for those states which joined the European Union before 1 January 1995. This would at this point seem to be a redundant provision, especially as no analogue arrangement is proposed for states which joined the Union after 1 January 1995.

Conclusion

As can be seen from the above the draft Regulation stands in need of amendment. The general intention underpinning the Regulation and the aim of clarifying conditions for access to the profession while ensuring a more harmonious application of those conditions are entirely acceptable. Your rapporteur recommends that the principle of the Regulation be endorsed but that members consider with care how the regulation may be improved through amendment.

Other amendments

A number of other amendments are proposed after careful discussion with the Commission and Council, both to improve the content and tighten the structure of the proposal. This should allow the focus of debate and amendment to be the key element of the proposal as the codecision procedure advances.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се упражнява професията пътен превозвач

Позовавания

COM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.5.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

12.7.2007

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

12.7.2007

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

EMPL

5.6.2007

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Silvia-Adriana Ţicău

3.7.2007

 

 

Разглеждане в комисия

9.10.2007

22.10.2007

21.1.2008

26.2.2008

 

25.3.2008

 

 

 

Дата на приемане

26.3.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Maria Eleni Koppa

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Donato Tommaso Veraldi