BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet

31.3.2008 - (KOM/2007)0263 – C6–0145/2007 – 2007/0098(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău

Procedure : 2007/0098(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0087/2008
Indgivne tekster :
A6-0087/2008
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet

(KOM/2007)0263 – C6–0145/2007 – 2007/0098(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0263),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0145/2007),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6–0087/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) De fysiske personer, der opfylder kravene til vandel og faglige kvalifikationer, bør identificeres klart og udpeges over for de kompetente myndigheder. Disse personer (herefter "transportledere") bør være dem, der vedvarende og faktisk leder vejtransportvirksomhedernes transportarbejde. Det bør præciseres, hvornår en person kan anses for vedvarende og faktisk at lede en virksomheds transportarbejde.

(7) De fysiske personer, der opfylder kravene til vandel og faglige kvalifikationer, bør identificeres klart og udpeges over for de kompetente myndigheder. Disse personer (herefter "transportledere") bør være dem, der har deres opholdssted i en medlemsstat, og der vedvarende og faktisk leder vejtransportvirksomhedernes transportarbejde. Det bør præciseres, hvornår en person kan anses for vedvarende og faktisk at lede en virksomheds transportarbejde.

Begrundelse

Det bør være en obligatorisk betingelse, at en transportleder har sit opholdssted i en medlemsstat.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a. Kommissionen bør tilstræbe at sikre, at alvorlige overtrædelser straffes med samme strenghed i de forskellige medlemsstater, og at der i denne henseende træffes passende foranstaltninger.

Begrundelse

Efter at overtrædelserne er blevet klassificeret, bør der også ske en tilnærmelse af de relevante straffe.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) En vejtransportvirksomhed skal besidde et vist minimum af økonomisk grundlag for at kunne oprette og drive virksomheden på forsvarlig vis. Den nuværende metode, hvor der er fastsat et mindstekrav til kapital og reserver, giver ikke mulighed for med sikkerhed at fastslå, hvilke økonomiske ressourcer der skal medtages i beregningen, og sikrer ikke, at en virksomhed har den nødvendige kapacitet til at klare sine forpligtelser på kort sigt. Der bør anven­des bedre afgrænsede og mere relevante økonomiske indikatorer, som kan udledes af årsregnskabet. Virksomheder, der ønsker det, bør kunne godtgøre deres økonomiske grundlag med en bankgaranti, fordi det kan være enklere og billigere for dem.

(9) En vejtransportvirksomhed skal besidde et vist minimum af økonomisk grundlag for at kunne oprette og drive virksomheden på forsvarlig vis. Der bør anven­des velafgrænsede relevante økonomiske indikatorer, som kan udledes af årsregnskabet. Virksomheder, der ønsker det, bør kunne godtgøre deres økonomiske grundlag med en bankgaranti eller et andet økonomisk instrument, som f.eks. forsikringer, fordi det kan være enklere og billigere for dem.

Begrundelse

Dette ændringsforslag fremsættes for at skabe overensstemmelse med ændringsforslag 40 og 37.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Et højt fagligt kvalifikationsniveau vil hæve vejtransportsektorens samfunds­økonomiske effektivitet. Derfor bør de, der ønsker at arbejde som transportleder, følge kurser af høj kvalitet. For at opnå mere ensartede kursus- og prøveforhold og for at sikre åbenhed i forhold til ansøgerne bør det fastsættes, at medlemsstaterne skal godkende eksamens- og kursuscentre efter kriterier, som det bør påhvile dem selv at fastsætte. Af hensyn til ret og rimelighed og for at sikre åbenhed bør alle, der ønsker at arbejde som transportleder, endvidere bestå en prøve, også de, der kan fritages for det forudgående lovpligtige kursus på grundlag af arbejdserfaring eller et andet uddannelsesbevis. Efter at det indre marked er blevet gennemført, findes der ikke længere adskilte indenlandske markeder. Derfor bør personer, der har til opgave at lede transportaktiviteter, have den fornødne viden til at lede både indenlandsk og internationalt transportarbejde. Den tekniske udvikling kan medføre nye krav til, hvilke emner man skal beherske for at kunne få udstedt et bevis for faglige kvalifikationer, og til, hvordan prøverne bør tilrettelægges, og bestemmelserne herom bør derfor kunne ajourføres.

(10) Et højt fagligt kvalifikationsniveau vil hæve vejtransportsektorens samfunds­økonomiske effektivitet. Derfor bør de, der ønsker at arbejde som transportleder, følge kurser af høj kvalitet. For at opnå mere ensartede kursus- og prøveforhold og for at sikre åbenhed i forhold til ansøgerne bør det fastsættes, at medlemsstaterne skal godkende eksamens- og kursuscentre efter kriterier, som det bør påhvile dem selv at fastsætte. Efter at det indre marked er blevet gennemført, findes der ikke længere adskilte indenlandske markeder. Derfor bør personer, der har til opgave at lede transportaktiviteter, have den fornødne viden til at lede både indenlandsk og internationalt transportarbejde. Den tekniske udvikling kan medføre nye krav til, hvilke emner man skal beherske for at kunne få udstedt et bevis for faglige kvalifikationer, og til, hvordan prøverne bør tilrettelægges, og bestemmelserne herom bør derfor kunne ajourføres.

Begrundelse

Det lovpligtige kursus betyder ikke nødvendigvis, at man besidder en god viden med hensyn til at lede både indenlandsk og internationalt transportarbejde. Et specifikt kursus som beskrevet i bilag II er brugbart, og det bør være i transportvirksomhedernes egen interesse at uddanne sine medarbejdere, men en prøve skal være opbygget på den rigtige måde for at påvise den opnåede viden.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Hensynet til loyal konkurrence og til, at vejtransport bør foregå i fuld overensstemmelse med reglerne, kræver et ensartet niveau for overvågning og opfølgning i de forskellige medlemsstater. De nationale myndigheder, der har til opgave at føre tilsyn med virksomhederne og med gyldigheden af deres tilladelser, spiller her en afgørende rolle, og det bør sikres, at de træffer de foranstaltninger, der måtte blive behov for, herunder at suspendere eller tilbagekalde tilladelser eller at erklære forsømmelige eller uefterrettelige transportledere uegnede. Forinden bør virksomheden dog have en advarsel og en rimelig frist til at bringe sine forhold i orden.

(11) Hensynet til loyal konkurrence og til, at vejtransport bør foregå i fuld overensstemmelse med reglerne, kræver et ensartet niveau for overvågning og opfølgning i de forskellige medlemsstater. De nationale myndigheder, der har til opgave at føre tilsyn med virksomhederne og med gyldigheden af deres tilladelser, spiller her en afgørende rolle, og det bør sikres, at de træffer de foranstaltninger, der måtte blive behov for, herunder i de mest alvorlige tilfælde at suspendere eller tilbagekalde tilladelser eller at erklære forsømmelige eller uefterrettelige transportledere uegnede. Forud for dette skal foranstaltningen overvejes behørigt i henseende til proportionalitetsprincippet. Forinden bør virksomheden dog have en advarsel og en rimelig frist til at bringe sine forhold i orden.

Begrundelse

Det skal sikres, at der fortsat tages hensyn til de eksisterende forskelle i de enkelte medlemsstater med hensyn til forvaltning og håndhævelse af foranstaltninger i forbindelse med de groveste overtrædelser. Det skal derfor sikres, at samarbejdet på dette felt foregår med respekt for proportionalitet, som den er gældende i den medlemsstat, der har udstedt tilladelsen og fører tilsyn.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at opstille en liste over, hvilke kategorier og typer af overtrædelser der kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke længere opfylder vandelskravet, og hvor alvorlige de skal være, for at dette er tilfældet; til at tilpasse denne forordnings bilag - indeholdende henholdsvis, hvilke kundskaber medlemsstaterne skal stille krav om for at anerkende faglige kvalifikationer, og en model for beviset for faglige kvalifikationer - til den tekniske udvikling; og til at opstille en liste over, hvilke overtrædelser der i alle tilfælde skal medføre, at tilladelsen til at udøve erhvervet suspenderes eller tilbagekaldes, eller at der udstedes en erklæring om uegnethed. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning og at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. Af effektivitetshensyn bør de frister, som normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, afkortes for så vidt angår ajourføring af modellen for beviset for faglige kvalifikationer.

(22) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at opstille en liste over, hvilke kategorier og typer af grove overtrædelser der i visse tilfælde kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke længere opfylder vandelskravet, og hvor alvorlige de skal være, for at dette er tilfældet; til at tilpasse denne forordnings bilag - indeholdende henholdsvis, hvilke kundskaber medlemsstaterne skal stille krav om for at anerkende faglige kvalifikationer, og en model for beviset for faglige kvalifikationer - til den tekniske udvikling; og til at opstille en liste over, hvilke overtrædelser der kan medføre, at myndighederne i visse tilfælde og proportionelt med overtrædelsens karakter overvejer at suspendere eller tilbagekalde tilladelsen til at udøve erhvervet, eller at der udstedes en erklæring om uegnethed. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning og at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. Af effektivitetshensyn bør de frister, som normalt gælder i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, afkortes for så vidt angår ajourføring af modellen for beviset for faglige kvalifikationer.

Begrundelse

Det skal sikres, at der fortsat tages hensyn til de eksisterende forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til forvaltning og håndhævelse af foranstaltninger i forbindelse med de groveste overtrædelser. Det skal derfor sikres, at samarbejdet på dette felt foregår med respekt for proportionalitet, som den er gældende i den medlemsstat, der har udstedt tilladelsen og fører tilsyn.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) For at fremme busture specifikt for turister med lave indkomster og turisme i regionerne er der et behov for at genindføre 12-dagesreglen for rundrejse med bus. Af denne grund bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport udvides tilsvarende.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Genstand og definitioner

Genstand og anvendelsesområde

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) "transportleder": en fysisk person, der er ansat i en virksomhed, eller, når virksomheden er en fysisk person, den pågældende fysiske person selv eller en anden fysisk person, som i en aftale er udpeget af denne, og som faktisk og vedvarende leder virksomhedens transportarbejde

(Vedrører ikke den danske tekst)

(Indsættes som artikel 1a, litra e))

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) "myndighed med kompetence til at udstede vejtransporttilladelser": en national, regional eller lokal myndighed i en medlemsstat, som kontrollerer, at en virksomhed opfylder kravene i denne forordning, og har kompetence til at meddele, suspendere og tilbagekalde vejtransporttilladelser

g) "kompetent myndighed": en national, regional eller lokal myndighed i en medlemsstat, som kontrollerer, at en virksomhed opfylder kravene i denne forordning, og som har kompetence til at udstede, meddele, suspendere og tilbagekalde vejtransporttilladelser

(Indsættes som artikel 1a, litra g))

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) "etableringsmedlemsstat": den medlemsstat, hvor en virksomhed ønsker at etablere sig, uanset fra hvilket land transportlederen kommer,

h) "etableringsmedlemsstat": den medlemsstat, hvor en virksomhed er etableret, uanset hvilket land transportlederen kommer fra,

(Indsættes som artikel 1a, litra h))

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) "oprindelsesmedlemsstat": den medlemsstat, hvor transportlederen for en virksomhed, der ønsker at etablere sig i en anden medlemsstat, sidst havde bopæl eller udøvede sit erhverv.

udgår

(Indsættes som artikel 1a, litra i))

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på alle virksomheder, der er etableret i Fællesskabet og udøver vejtransporterhvervet. Den finder også anvendelse på virksomheder, der ønsker at udøve vejtransporterhvervet.

2. Denne forordning finder anvendelse på alle virksomheder, der er etableret i Fællesskabet og udøver vejtransporterhvervet. Den finder også anvendelse på virksomheder, der agter at udøve vejtransporterhvervet, og når der henvises til virksomheder, der udøver vejtransporterhvervet, henvises der i påkommende tilfælde også til virksomheder, der agter at udøve dette erhverv.

(Indsættes som artikel 1, stk. 2)

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) der kun udøver godskørselserhvervet med motorkøretøjer eller vogntog, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 tons. Medlemsstaterne kan dog nedsætte denne grænse for alle eller visse transportkategorier.

(Vedrører ikke den danske tekst)

(Indsættes som artikel 1, stk. 3, litra a))

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) der kun udøver vejtransporterhvervet med motorkøretøjer, som højst kan køre 40 km/t.

(Indsættes som artikel 1, stk. 3, litra ba) (ny))

Begrundelse

Formålet er at udelukke landbrugs- og skovbrugskøretøjer fra forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de skal være faktisk og varigt etableret i en af medlemsstaterne

a) de skal være faktisk og varigt etableret i en af medlemsstaterne, som fastsat i artikel 5

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) de skal udvise hæderlig vandel

b) de skal udvise hæderlig vandel, som fastsat i artikel 6

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) de skal have et tilstrækkeligt økonomisk grundlag

c) de skal de skal have et tilstrækkeligt økonomisk grundlag, som fastsat i artikel 7

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) de skal have de nødvendige faglige kvalifikationer.

d) de skal have de nødvendige faglige kvalifikationer, som fastsat i artikel 8.

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En virksomhed, der ønsker at udøve vejtransporterhvervet, udpeger over for den kompetente myndighed, jf. artikel 9, mindst én fysisk person, der opfylder kravene i artikel 3, litra b) og d). Denne person, som betegnes 'transportleder', skal opfylde følgende betingelser:

1. 1. En virksomhed, der udøver vejtransporterhvervet, udpeger mindst én fysisk person som 'transportleder', der ud over kravene i artikel 3, litra b) og d), opfylder følgende betingelser:

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) være ansat og aflønnet af virksomheden eller, hvis virksomheden er en fysisk person, være denne person.

b) være en medarbejder, partner, direktør, aktieejer eller have et lignende kontraktuelt forhold til virksomheden eller lede den eller, hvis virksomheden er en fysisk person, være denne person, eller, hvis virksomheden er et partnerskab, have ret til juridisk at repræsentere og træffe bindende beslutninger på vegne af partnerskabet.

Begrundelse

Ifølge Kommissionens forslag kan transportlederen kun være en af virksomhedens aflønnede medarbejdere eller virksomhedsejeren. I realiteten er det ofte den person, der har ansvaret for den daglige drift af partnerskabet, dvs. direktøren eller den administrerende direktør, der har fået kompetencebeviset.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) være bosat i én af medlemsstaterne.

Begrundelse

Det bør være et obligatorisk krav for en transportleder, at vedkommende er bosat i én af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Virksomheden skal oplyse den kompetente myndighed om, hvem der er udpeget som transportleder.

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan de kompetente myndigheder udstede en vejtransporttilladelse til en virksomhed, der er en fysisk person, som ikke opfylder kravet om faglige kvalifikationer i artikel 3, litra d), hvis:

2. Såfremt en virksomhed ikke opfylder kravet om faglige kvalifikationer i artikel 3, litra d), kan den kompetente myndighed udstede en vejtransporttilladelse til virksomheden, uden at der udpeges en transportleder i overensstemmelse med stk. 1, hvis:

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) virksomheden over for myndighederne udpeger en anden person, der opfylder kravene i artikel 3, litra b) og d), og som ved en aftale er bemyndiget til at udføre opgaver som transportleder for virksomhedens regning

a) virksomheden udpeger en anden fysisk person, der er bosat i én af medlemsstaterne, og som opfylder kravene i artikel 3, litra b) og d), og ved en aftale er bemyndiget til at udføre opgaver som transportleder for virksomhedens regning, og virksomheden giver den kompetente myndighed meddelelse herom

Begrundelse

Det er vigtigt at kræve, at transportlederen er bosat i én af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) aftalen mellem virksomheden og transportlederen nærmere anfører, hvilke opgaver den pågældende skal varetage vedvarende, og angiver hvad denne som transportleder er ansvarlig for; blandt de opgaver, der skal anføres, er navnlig opgaver vedrørende vedligeholdelse og pasning af køretøjerne, kontrol med kontrakter og transportdokumenter, regnskabsføring, fordeling af ladninger på chauffører og køretøjer samt kontrol med sikkerhedsprocedurerne

b) aftalen mellem virksomheden og transportlederen nærmere anfører, hvilke opgaver den pågældende skal varetage vedvarende, og angiver, hvad denne som transportleder er ansvarlig for; blandt de opgaver, der skal anføres, er navnlig opgaver vedrørende tilrettelæggelse af arbejdet med at vedligeholde og passe køretøjerne, kontrol med kontrakter og transportdokumenter, regnskabsføring, fordeling af ladninger og transportydelser på chauffører og køretøjer samt kontrol med sikkerhedsprocedurerne

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) den udpegede person som transportleder leder transportarbejdet for højst fire forskellige virksomheder med højst tolv køretøjer i alt

c) den udpegede person som transportleder leder transportarbejdet for højst fire forskellige virksomheder. Den kompetente myndighed kan fastsætte et maksimalt antal af køretøjer, som transportlederen skal forvalte

Begrundelse

Eftersom der er stor forskel på den driftsmæssige dynamik i transportvirksomheder, er det ikke muligt i EU-regi at fastsætte et bestemt antal køretøjer, som transportlederen skal forvalte. Hvis medlemsstaterne mener, at det er nødvendigt at fastsætte et bestemt antal, står det dem frit for at gøre dette.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) den udpegede person er uafhængig af de andre virksomheder, som han udfører transporter for, eller som udfører transporter for virksomhedens regning.

d) den udpegede person er uafhængig af de andre virksomheder, som virksomheden udfører transporter for, eller som udfører transporter for virksomhedens regning.

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Transportlederen opfylder ikke længere denne forordnings vandelskrav, hvis der som led i det transportarbejde, han leder, begås alvorlige overtrædelser eller et vist minimum af gentagne overtrædelser blandt de overtrædelser, der er anført i artikel 6, stk. 1.

udgår

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at opfylde kravet i artikel 3, litra a), skal en virksomhed være faktisk og varigt etableret i den medlemsstat, hvor en kompetent myndighed udsteder vejtransporttilladelse til den pågældende virksomhed. Virksomheden skal med henblik herpå:

For at opfylde kravet i artikel 3, litra a), skal virksomheden:

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) råde over et forretningssted i denne medlemsstat med lokaler, hvor virksom­hedens dokumenter opbevares, herunder. alle dokumenter vedrørende regnskaber og personaleforvaltning samt andre dokumenter, som myndigheden med kompe­tence til at udstede vejtransporttilladelser skal have adgang til for at kunne kontrollere, om kravene i denne forordning er opfyldt

a) råde over et forretningssted i denne medlemsstat med lokaler, hvor virksom­hedens dokumenter i den periode, som loven fastsætter, opbevares, herunder alle dokumenter vedrørende regnskaber og personaleforvaltning samt andre dokumenter på sikre databærere, som myndigheden med kompe­tence til at udstede vejtransporttilladelser skal have adgang til for at kunne kontrollere, om kravene i denne forordning er opfyldt, idet alle standarder til beskyttelse af personlige data overholdes.

Begrundelse

Arkiverede datas sikkerhed samt beskyttelse af personlige data og oplysninger.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) enten som ejer eller på anden måde, f.eks. i kraft af en afbetalingsaftale, en lejekontrakt eller en lejekøbskontrakt (leasing) eller en købsaftale, råde over køretøjer, som er indregistreret i denne medlemsstat, og som virksomheden bruger i denne medlemsstat

b) enten som ejer eller på anden måde, f.eks. i kraft af en afbetalingsaftale, en lejekontrakt eller en lejekøbskontrakt (leasing) eller en købsaftale, råde over et eller flere køretøjer, som er indregistreret i denne medlemsstat

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 5 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) råde over en driftscentral beliggende i denne medlemsstat med det nødvendige udstyr, herunder et tilstrækkeligt antal parkeringspladser til, at virksomhedens køretøjer kan benytte dem regelmæssigt.

c) råde over en driftscentral beliggende i denne medlemsstat med det nødvendige udstyr samt være i stand til på anmodning at dokumentere, hvor i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret, køretøjerne er parkeret, når de ikke anvendes.

Begrundelse

Virksomheder har ikke deres egne parkeringspladser, og i praksis parkeres køretøjer også på ejendom, der tilhører kontraktparter, chauffører osv.. Men de skal være i stand til over for en tilsynsførende at bevise, hvor køretøjerne befinder sig i medlemsstaten, hvor virksomheden er etableret, når de ikke anvendes, for at forhindre tomme selskaber.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det krav om hæderlig vandel, der stilles til en virksomhed i artikel 3, litra b), består i, at dens ledere ikke må være blevet idømt straf for alvorlige forbrydelser, at de ikke må være blevet domfældt i handelsretlige eller konkursretlige sager, og at de skal udøve deres erhverv i god tro, under overholdelse af de regler, der gælder for vejtransport, og efter god forretningsskik.

1. Med henblik på anvendelse af artikel 3, litra b), og med forbehold af stk. 2 fastsætter medlemsstaterne de betingelser, som en virksomhed og en transportleder skal opfylde i medfør af denne forordning for hver især at leve op til vandelskravet.

 

Disse betingelser skal omfatte følgende krav:

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) der ikke er tungtvejende grunde til at nære tvivl om dens vandel

a) der ikke er tungtvejende grunde til at nære tvivl om transportvirksomhedens, dens transportlederes eller andre relevante personers vandel, f.eks. med hensyn til straffe eller sanktioner for alvorlige overtrædelser af gældende nationale regler på følgende områder:

 

i) handelsret

 

ii) insolvensret

 

iii) løn- og arbejdsvilkår i erhvervet

 

iv) færdselslovgivning

 

v) erhvervsansvar og

 

vi) menneskehandel eller ulovlig narkotikahandel

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere med præcisering af en række alvorlige overtrædelser.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) den eller de fysiske personer, der er udpeget som transportleder, jf. artikel 4, ikke i en af medlemsstaterne er blevet dømt eller pålagt sanktioner for grove overtrædelser eller gentagne mindre overtrædelser af EF-reglerne om bl.a.:

b) transportlederen eller transportvirksomheden ikke er blevet idømt en straf eller pålagt en sanktion i en eller flere medlemsstater for grove overtrædelser af de fællesskabsretlige regler om især:

Begrundelse

Mindre overtrædelser vil ikke blive nævnt i forordningen. Kun de alvorlige og de groveste overtrædelser vil blive omtalt.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b – punkt i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(i) køre- og hviletidsbestemmelser for chauffører, arbejdstid og installation og anvendelse af kontrolapparater;

(i) køre- og hviletidsbestemmelser for chauffører, arbejdstid og installation og anvendelse af kontrolapparater; kontrol bør indbefatte deres konsekvente overholdelse, arkivering af data og beskyttelse af de personlige data, de får;

Begrundelse

Beskyttelse mod forfalskning af de elektroniske skiver i fartskriverne samt øget færdselssikkerhed.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv) syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer og obligatorisk årlig teknisk kontrol med motorkøretøjer

iv) syn af erhvervskøretøjer, herunder obligatorisk teknisk kontrol med motorkøretøjer

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) virksomheden ikke er blevet dømt for alvorlige overtrædelser af gældende nationale regler om løn og arbejdsvilkår i erhvervet, færdselsregler og regler om trafiksikkerhed samt erhvervsansvar.

udgår

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, andet afsnit, litra b), vedtager Kommissionen en liste, hvoraf det fremgår, hvilke kategorier, hvilke typer og hvilken grovhed af overtrædelser samt hvilken hyppighed af mindre grove overtrædelser der skal medføre, at vandelskravet ikke er opfyldt. Disse foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved supplering af den vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 25, stk. 3.

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, andet afsnit, litra b), gælder følgende:

Kommissionen udarbejder listen efter følgende principper:

 

a) kategorierne og typerne af overtrædelser skal være de hyppigst forekommende

a) Hvis en transportleder eller en transportvirksomhed er idømt en straf eller pålagt en sanktion i en eller flere medlemsstater for de groveste overtrædelser af fællesskabsretten, som fastsat i bilag III, bestemmes det efter en passende administrativ procedure og, eventuelt, efter kontrolaktioner på virksomheden, at vandelskravet ikke længere er opfyldt, medmindre den kompetente myndighed, af særlige og behørigt begrundede årsager fastslår, at dette er en uforholdsmæssigt kraftig reaktion. I så tilfælde vil de særlige og behørigt begrundede årsager blive optaget i det nationale register og anført i den rapport, der er omhandlet i artikel 26. stk. 1. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning i forbindelse med tilpasningen af bilag III for at tage hensyn til udviklingen i gældende fællesskabsret på vejtransportområdet, skal vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 25, stk. 3.

b) de groveste overtrædelser skal være dem, der medfører alvorlig livsfare eller fare for alvorlig tilskadekomst

b) Senest den 1. januar 2010 opstiller Kommissionen en liste over, hvilke kategorier, hvilke typer og hvilken grovhed af overtrædelser der kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke længere opfylder vandelskravet. Medlemsstaterne tager hensyn til oplysninger om disse overtrædelser, herunder oplysninger fra andre medlemsstater, når de fastsætter prioriteter for kontrol efter artikel 11, stk. 2.

c) den hyppighed, der skal til, for at mindre grove, men gentagne overtrædelser skal anses for grove, skal stige med antallet af chauffører, der benyttes i transportarbejdet, som ledes af den pågældende fysiske person.

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere denne liste, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 25, stk. 3.

 

Med henblik herpå skal Kommissionen senest den 1. januar 2010:

 

i) fastlægge, hvilke kategorier og typer af overtrædelser der er de hyppigst forekommende

 

ii) definere grovheden af overtrædelserne i forhold til risikoen for, at de medfører alvorlig livsfare eller fare for alvorlig tilskadekomst og

 

iii) fastsætte den hyppighed, der skal til, for at gentagne overtrædelser skal anses for grovere, ved at tage hensyn til antallet af chauffører, der benyttes i transportarbejdet, som ledes af transportlederne.

Begrundelse

For at give medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at oprette deres nationale elektroniske registre er det vigtigt, at listen opstilles af Kommissionen senest den 1. januar 2010.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, andet afsnit, litra b), vedtager Kommissionen en liste, hvoraf det fremgår, hvilke kategorier, hvilke typer og hvilken grovhed af overtrædelser samt hvilken hyppighed af mindre grove overtrædelser der skal medføre, at vandelskravet ikke er opfyldt. Disse foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved supplering af den vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 25, stk. 3.

2. Med henblik på anvendelsen af stk. 1, andet afsnit, litra b), vedtager Kommissionen en liste, hvoraf det fremgår, hvilke kategorier, hvilke typer og hvilken grovhed af alvorlige overtrædelser, der medfører, at vandelskravet ikke opfyldes. Disse foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved supplering af den vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 25, stk. 3.

Begrundelse

Så længe overtrædelser fortolkes og behandles på forskellige måder i de forskellige medlemsstater, bør gentagne mindre overtrædelser ikke være en del af denne forordning.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) den hyppighed, der skal til, for at mindre grove, men gentagne overtrædelser skal anses for grove, skal stige med antallet af chauffører, der benyttes i transport­arbejdet, som ledes af den pågældende fysiske person.

udgår

Begrundelse

Så længe overtrædelser fortolkes og behandles på forskellige måder i de forskellige medlemsstater, bør gentagne mindre overtrædelser ikke være en del af denne forordning.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 og stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 3, litra c), består kravet til virksomhedens økonomiske grundlag i, at den skal råde over de finansielle midler, som er nødvendige for at starte transportvirksomheden på rette måde og drive den forsvarligt.

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 3, litra c), skal en virksomhed være i stand til løbende at opfylde sine finansielle forpligtelser regnskabsåret igennem. På grundlag af sit årsregnskab, som skal være attesteret af en revisor eller anden autoriseret person, skal virksomheden dokumentere, at den årligt råder over:

2. Kravet til en virksomheds økonomiske grundlag er opfyldt, når den løbende kan opfylde sine aktuelle og potentielle forpligtelser regnskabsåret igennem. På grundlag af sit årsregnskab, som skal være attesteret af en revisor eller anden autoriseret person, skal virksomheden godtgøre, at den årligt råder over:

 

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) omsætningsaktiver af en værdi på mindst 9 000 EUR, når den benytter et enkelt køretøj, og 5 000 EUR for hvert derudover benyttet køretøj

a) kapital og reserver af en værdi på mindst 9 000 EUR, når den benytter et enkelt køretøj, og 5 000 EUR for hvert derudover benyttet køretøj

 

Kapital skal påvises ved en bekræftet handelsbalance eller en balance i skattemæssig henseende. Personer, der søger om vejtransporttilladelse for første gang, skal indsende en bekræftet åbningsbalance.

Begrundelse

Det er vigtigt at bevare ordvalget i det gældende direktiv, dvs. "kapital og reserver," og at give virksomhederne større fleksibilitet i deres finansielle forvaltning.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) tilgodehavender, værdipapirer og indestående i bank og på postgiro, checks og kassebeholdning af en samlet værdi på over 80 % af gæld, der forfalder til betaling inden for et år ("quick ratio" >= 80 %).

udgår

Begrundelse

"Quick ratio" er ikke en indikator for en forretnings finansielle stabilitet og bør derfor ikke indføres som et alternativt kriterie til kapitalressourcer og reserver. Værdierne i litra a) for kapital og reserver bør derfor øges.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på anvendelsen af denne forordning fastsættes euroens værdi i de nationale valutaer, der ikke deltager i Den Monetære Unions tredje fase, hvert femte år. Hertil anvendes de kurser, der gælder den første hverdag i oktober måned, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. De træder i kraft den 1. januar i det følgende kalenderår.

Med henblik på anvendelsen af denne forordning fastsættes euroens værdi i de nationale valutaer, der ikke deltager i Den Monetære Unions tredje fase, hvert år. Hertil anvendes de kurser, der gælder den første hverdag i oktober måned, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. De træder i kraft den 1. januar i det følgende kalenderår.

Begrundelse

Valutakursen bør fastsættes hvert år.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Uanset stk. 2 kan den kompetente myndighed anerkende, at en virksomhed dokumenterer sit økonomiske grundlag ved en erklæring fra en eller flere banker eller andre pengeinstitutter om, at de hæfter solidarisk for virksomheden ved hjælp af en bankgaranti eller tilsvarende for de beløb, der er fastsat i stk. 2, litra a). Den kompetente myndighed, der har udstedt vejtransporttilladelsen, kan indkræve bankgarantien, som kun kan frigøres med myndighedens samtykke.

2. Uanset stk. 1 bør den kompetente myndighed anerkende, at en virksomhed dokumenterer sit økonomiske grundlag ved en erklæring fra en eller flere banker eller andre pengeinstitutter, herunder forsikringsselskaber, om, at de hæfter solidarisk for virksomheden for de beløb, der er fastsat i stk. 1, litra a). Den kompetente myndighed, der har udstedt vejtransporttilladelsen, kan indkræve garantien eller forsikringen, som kun kan frigøres med myndighedens samtykke. Den kompetente myndighed skal også fastsætte vilkårene i henhold til hvilke, bankgarantien kan indkræves og frigives til andre kreditorers fordel.

Begrundelse

En forsikringsgaranti bør også kunne dokumentere en virksomheds økonomiske grundlag. For bedre at definere, hvornår bank- eller forsikringsgarantien kan anvendes, er det vigtigt, at der udfærdiges et fælles accepteret format senest den 1. januar 2010.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Det årsregnskab, jf. stk. 2, eller den bankgaranti, jf. stk. 3, der skal kontrolleres, er årsregnskabet eller bankgarantien for den økonomiske enhed, der er etableret på den medlemsstats område, hvor der søges tilladelse, og ikke i eventuelle andre enheder, der er etableret i en anden medlemsstat.

3. Det årsregnskab, jf. stk. 1, eller den garanti, jf. stk. 2, der skal kontrolleres, er årsregnskabet eller garantien for den økonomiske enhed, der er etableret på den medlemsstats område, hvor der søges tilladelse, og ikke i eventuelle andre enheder, der er etableret i en anden medlemsstat.

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kravet i artikel 3, litra d), om faglige kvalifikationer er opfyldt, hvis den eller de personer, der skal opfylde dem i henhold til artikel 4, har kundskaber svarende til det niveau, der er fastsat i bilag I, afsnit I, i de der anførte emner. De faglige kvalifikationer konstateres efter et obligatorisk kursus på mindst 140 timer og efter en obligatorisk skriftlig prøve, som kan suppleres med en mundtlig prøve. Prøverne tilrettelægges som anført i bilag I, afsnit II.

1. Med henblik på anvendelsen af artikel 3, litra d), skal den eller de pågældende personer have kundskaber svarende til det niveau, der er fastsat i bilag I, afsnit I, i de der anførte emner. De faglige kvalifikationer konstateres efter en obligatorisk skriftlig prøve, som kan suppleres med en mundtlig prøve, hvis medlemsstaten beslutter dette. Prøverne tilrettelægges som anført i bilag I, afsnit II.

Begrundelse

For transportledere er det vigtigt, at de kan dokumentere deres kundskaber og er i stand til at bestå en prøve. Interesserede kan følge et kursus efter fremgangsmåden i bilag II, hvorimod obligatoriske kurser ikke nødvendigvis godtgør, at man besidder de nødvendige kvalifikationer.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. De berørte personer skal tage en prøve i den medlemsstat, som de opholder sig i.

Begrundelse

For at forhindre misbrug, som f.eks. "prøveturisme".

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne godkender på grundlag af betingelser, som de selv opstiller, de organisationer, der kan tilbyde ansøgerne kurser af god kvalitet, som effektivt forbereder dem til prøven, samt efteruddannelseskurser til ajourføring af kundskaberne for de transportledere, der ønsker det. Medlemsstaterne kontrollerer regelmæssigt, om disse organisationer stadig opfylder de betingelser, der lå til grund for godkendelsen.

3. Medlemsstaterne godkender på grundlag af indbyrdes forenelige betingelser, som de selv opstiller, de organisationer, der kan tilbyde ansøgerne kurser af god kvalitet, som effektivt forbereder dem til prøven, samt efteruddannelseskurser til ajourføring af kundskaberne for de transportledere, der ønsker det. Medlemsstaterne kontrollerer regelmæssigt, om disse organisationer stadig opfylder de betingelser, der lå til grund for godkendelsen.

Begrundelse

Mere præcis formulering.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan fritage ansøgere, der godtgør at have mindst fem års praktisk erfaring i en transportvirksomhed på lederniveau, for det obligatoriske kursus.

4. Medlemsstaterne kan fritage personer, der godtgør at have mindst ti års vedvarende praktisk erfaring i en transportvirksomhed på lederniveau, før denne forordning offentliggøres, for prøven.

Begrundelse

Erfarne personer med mange års erfaring bør ikke endnu en gang ved en eksamen skulle bevise, at de er fagligt kompetente. Denne mulighed bør naturligvis gradvist udgå; så vi skal forhindre, at folk kun tilvejebringer beviser for faglig kompetence via kriteriet om faglig erfaring, når denne forordning er vedtaget.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Medlemsstaterne kan tilskynde til, at der afholdes uddannelseskurser som beskrevet i bilag I og en prøve som beskrevet i artikel 8, stk. 1, for transportledere hvert tiende år for at sikre, at de er orienteret om udviklingen i sektoren.

Begrundelse

Medlemsstaterne kunne tilskynde til uddannelse efter modellen i bilag II hvert tiende år for at ajourføre transportledernes kundskaber.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan fritage indehavere af visse eksamensbeviser fra højere eller tekniske uddannelsesinstitutioner, der er udstedt i medlemsstaten, og hvoraf det fremgår, at indehaveren har fulgt undervisning i emnerne på listen i bilag I, fra deltagelse i undervisningen på det obligatoriske kursus i de emner, der er omfattet af eksamensbeviset, når medlemsstaten særligt har anerkendt eksamensbeviserne med henblik herpå.

5. Medlemsstaterne kan fritage indehavere af eksamensbeviser fra højere eller tekniske uddannelsesinstitutioner, der er udstedt i medlemsstaten, og hvoraf det fremgår, at indehaveren har fulgt undervisning i emnerne på listen i bilag I, fra deltagelse i undervisningen i de emner, der er omfattet af eksamensbeviset, og fra prøven, når medlemsstaten særligt har anerkendt eksamensbeviserne med henblik herpå.

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Det er beklageligt, at medlemsstaterne ikke kan indføre lighed mellem kompetencebeviserne. Dette ændringsforslag har til formål at gøre medlemsstater i stand til at fritage indehaverne af visse eksamensbeviser fra kravet om, at skulle gennemføre en prøve.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Et bevis udstedt af den i stk. 2 omhandlede myndighed eller organ skal fremlægges som dokumentation for de faglige kvalifikationer. Beviset kan ikke overdrages. Det affattes efter modellen i bilag II og bærer den udstedende myndigheds eller godkendte organs stempel eller segl.

6. Et bevis udstedt af den i stk. 2 omhandlede myndighed eller organ skal fremlægges som dokumentation for de faglige kvalifikationer. Beviset kan ikke overdrages en anden fysisk eller juridisk person. Det affattes efter modellen i bilag II og bærer den udstedende myndigheds eller godkendte organs stempel eller segl.

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed udsteder efter ansøgning vejtransporttilladelse til virksomheder, som opfylder kravene i artikel 3.

1. En transportvirksomhed, der opfylder kravene i artikel 3, har efter ansøgning tilladelse til at udøve vejtransporterhvervet. Den kompetente myndighed sikrer sig, at en virksomhed, der indgiver en ansøgning, opfylder kravene til udøvelse af vejtransporterhvervet i ovennævnte artikel.

Begrundelse

Det er vigtigt klart at definere den kompetente myndigheds rolle i forbindelse med udstedelse af vejtransporttilladelse.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I det elektroniske register, jf. artikel 15, indfører den kompetente myndighed navnet på den virksomhedens transportleder, etableringsstedets adresse, antallet af køretøjer, virksomheden benytter, og, hvis tilladelsen er gyldig til international transport, løbenummeret på fællesskabstilladelsen og på de bekræftede kopier af den.

2. Den kompetente myndighed er ansvarlig for, at det elektroniske register, jf. artikel 15, ajourføres og videreføres.

 

I det elektroniske register, jf. artikel 15, indfører den kompetente myndighed virksomhedens officielle navn, navnet på virksomhedens transportleder samt en indikation af, at han eller hun ikke er blevet erklæret uegnet til at lede en virksomheds transportaktiviteter, etableringsstedets adresse, antallet af køretøjer, virksomheden benytter, og, hvis tilladelsen er gyldig til international transport, løbenummeret på fællesskabstilladelsen og på de bekræftede kopier af den.

Begrundelse

Det er vigtigt at afklare, hvem der er ansvarlig for ajourføringen og videreførelsen af registrene.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Så snart de nationale elektroniske registre er koblet sammen, som foreskrevet i artikel 15, stk. 5, kontrollerer den kompetente myndighed ved bedømmelsen af, om en virksomhed lever op til vandelskravet, at den eller de udpegede transportledere ikke er blevet erklæret uegnet til at lede transportarbejdet for en virksomhed i en af medlemsstaterne i medfør af artikel 13 inden for de sidste to år.

4. Fra den 1. januar 2012 kontrollerer den kompetente myndighed i tvivlstilfælde ved bedømmelsen af, om en virksomhed lever op til vandelskravet, at den eller de udpegede transportledere - på ansøgningstidspunktet - ikke er blevet erklæret uegnet til at lede transportarbejdet for en virksomhed i en af medlemsstaterne i medfør af artikel 13.

Begrundelse

Gennemførelsesdatoen skal fastsættes til den 1. januar 2012.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder fører tilsyn med, at de virksomheder, som de har udstedt vejtransporttilladelse til, til stadighed opfylder kravene i artikel 3. Med henblik herpå kontrollerer de hvert femte år, at virksomhederne stadig opfylder alle kravene.

1. De kompetente myndigheder fører tilsyn med, at de virksomheder, som de har givet tilladelse til at udøve vejtransporterhvervet, til stadighed opfylder kravene i artikel 3. Med henblik herpå kontrollerer de hvert femte år, at virksomhederne stadig opfylder alle kravene.

 

Kommissionen tilpasser intervallet mellem den regelmæssige kontrol af det tekniske fremskridt, især tilsynet med de nationale elektroniske registre i artikel 15. Da disse foranstaltninger har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages de efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 25, stk. 3.

Begrundelse

Kommissionen kan ændre det femårige interval mellem de regelmæssige tilsyn efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 25, stk. 3.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ud over kontrollen i stk. 1 foretager de kompetente myndigheder kontrol af virksomheder i højere risikoklasser efter det system, som medlemsstaterne har indført i medfør af artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF. Medlemsstaterne udvider dette risikoklassificeringssystem til at omfatte alle de overtrædelser, der er anført i denne forordnings artikel 6.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed tilbagekalder eller suspenderer delvis eller for en begrænset periode en virksomheds vejtransporttilladelse, hvis den konstaterer, at virksomheden ikke længere opfylder kravene i artikel 3, og efter at have udstedt en advarsel.

1. Hvis den kompetente myndighed konstaterer, at der er risiko for, at en virksomhed ikke længere opfylder kravene i artikel 3, underretter myndigheden virksomheden herom. Når det er konstateret, at et af kravene ikke længere opfyldes, kan myndigheden give virksomheden en af følgende frister til at bringe forholdene i orden:

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Der udstedes en advarsel til en virksomhed, når den kompetente myndighed konstaterer, at der er risiko for, at virksomheden ikke længere opfylder et af kravene i artikel 3. Når det er konstateret, at et af kravene ikke længere opfyldes, får virksomheden i advarslen en af følgende frister til at bringe forholdene i orden:

2. Den kompetente myndighed kan pålægge virksomheder, som har fået deres vejtransporttilladelse suspenderet eller tilbagekaldt, at deres transportledere skal følge et kursus og bestå en prøve som omhandlet i artikel 8 inden rehabilitering.

Begrundelse

Det er op til medlemsstaterne at kræve, at transportledere i virksomheder, som har fået deres vejtransporttilladelse suspenderet eller tilbagekaldt, skal følge et kursus og bestå en prøve.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) hvis transportlederen ikke længere opfylder vandelskravet eller kravet til faglige kvalifikationer, højst seks måneder til at ansætte en afløser for denne, idet fristen kan forlænges med seks måneder; hvis transportlederen afgår ved døden eller bliver fysisk uskikket til at varetage sit hverv

(a) hvis transportlederen ikke længere opfylder vandelskravet eller kravet til faglige kvalifikationer, højst tre måneder til at ansætte en afløser for denne, idet fristen kan forlænges med tre måneder; hvis transportlederen afgår ved døden eller bliver fysisk uskikket til at varetage sit hverv

Begrundelse

Seks måneder er for længe.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) hvis virksomheden skal bringe forholdene i orden med hensyn til at påvise, at den råder over et faktisk etableret og varigt forretningssted, højst seks måneder,

(b) hvis virksomheden skal bringe forholdene i orden med hensyn til at påvise, at den råder over et faktisk etableret og varigt forretningssted, højst tre måneder,

Begrundelse

Seks måneder er for længe.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed kan pålægge virksomheder, som har fået deres vejtransporttilladelse suspenderet eller tilbagekaldt delvis eller for en begrænset periode, at deres transportledere skal følge et kursus og bestå en prøve som omhandlet i artikel 8 inden rehabilitering.

3. Hvis den kompetente myndighed konstaterer, at en virksomhed ikke længere opfylder et eller flere af kravene i artikel 3, tilbagekalder eller suspenderer den virksomhedens vejtransporttilladelse senest ved udløbet af fristerne i stk. 1.

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den kompetente myndighed erklærer transportlederen for en virksomhed, hvis vejtransporttilladelse er blevet tilbagekaldt, uegnet til at lede en virksomheds transportarbejde, hvis overtrædelserne er særligt alvorlige, fordi de er blevet begået systematisk, og med overlæg, og der er gjort forsøg på at skjule de faktiske forhold.

1. Den kompetente myndighed erklærer transportlederen for en virksomhed, hvis vejtransporttilladelse er blevet tilbagekaldt, uegnet til at lede en virksomheds transportarbejde, hvis overtrædelserne, som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra b), er særligt alvorlige, fordi de er blevet begået systematisk og med overlæg, eller der er gjort forsøg på at skjule de faktiske forhold, og transportlederen er ansvarlig herfor.

Begrundelse

Det er vigtigt, at en transportleder kun pålægges sanktioner, hvis han er ansvarlig for de pågældende overtrædelser.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Så længe der ikke er truffet rehabiliteringsforanstaltninger, er beviset for faglige kvalifikationer, jf. artikel 8, stk. 6, som er udstedt til den person, der er erklæret uegnet til at lede transportarbejde, ugyldig i alle medlemsstater.

2. Så længe der ikke er truffet rehabiliteringsforanstaltninger i overensstemmelse med de relevante nationale bestemmelser, er beviset for faglige kvalifikationer, jf. artikel 8, stk. 6, som er udstedt til den person, der er erklæret uegnet til at lede transportarbejde, ugyldigt i alle medlemsstater.

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal begrunde de afgørelser, som de i medfør af denne forordning træffer om afslag på ansøgninger om vejtransporttilladelse, om suspension og tilbagekaldelse af en vejtransporttilladelse og om erklæring om uegnethed.

1. Medlemsstaternes kompetente myndigheder skal begrunde de negative afgørelser, som de træffer i medfør af denne forordning, herunder afgørelser om afslag på ansøgninger, om suspension og tilbagekaldelse af en vejtransporttilladelse og om erklæring om transportlederens uegnethed.

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sørger for, at virksomheder, der er omfattet af denne forordning, har mulighed for at indbringe klage over afgørelserne i stk. 1 til uafhængige organisationer eller instanser og derpå at anlægge sag ved en domstol. Klager og sagsanlæg har ikke opsættende virkning.

2. Medlemsstaterne sørger for, at de berørte virksomheder og personer har mulighed for at indbringe klage over afgørelserne i stk. 1, og i den forbindelse også anlægge sag ved en domstol.

Begrundelse

For at undgå unødvendige byrder og for at sikre, at de nationale elektroniske registre kun indeholder pålidelige oplysninger, skal registrene kun omfatte overtrædelser og sanktioner, som fremgår af en endelig domstolsafgørelse.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Med henblik på gennemførelsen af denne forordning, særlig artikel 10, 11, 12, 13 og 26, fører hver medlemsstat et nationalt elektronisk register over vejtransportvirksomheder, der har fået vejtransporttilladelse af en kompetent myndighed, som medlemsstaten har udpeget. Behandlingen af de data, dette register indeholder, sker under den myndigheds kontrol, som er udpeget hertil. Alle denne medlemsstats kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 9 har onlineadgang til det elektroniske register. Andre myndigheder har kun adgang, hvis de har kontrol- og sanktionsbeføjelser inden for vejtransport, og deres ansatte er edsvorne.

1. Med henblik på gennemførelsen af denne forordning, særlig artikel 10, 11, 12, 13 og 26, fører hver medlemsstat et nationalt elektronisk register over vejtransportvirksomheder og transportledere, der har fået vejtransporttilladelse af en kompetent myndighed, som medlemsstaten har udpeget. Behandlingen af de data, dette register indeholder, sker under den myndigheds kontrol, som er udpeget hertil, og som også er ansvarlig for anvendelsen og ajourføringen af disse data. Det nationale elektroniske register indeholder en offentlig og en fortrolig afdeling. Alle denne medlemsstats kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 9 har onlineadgang til det elektroniske register. Andre myndigheder end de kompetente har kun adgang til registrets fortrolige afdeling, hvis de har kontrol- og sanktionsbeføjelser inden for vejtransport, og deres ansatte er edsvorne.

 

Senest den 1. januar 2010 fastlægger Kommissionen sammen med medlemsstaterne minimumsstrukturen for de data, der skal tilgå det nationale elektroniske register.

Medlemsstaternes elektroniske registre indeholder oplysninger om:

Afdelingen for vejtransportvirksomheder i medlemsstaternes elektroniske registre indeholder oplysninger om:

a) virksomhedens navn og retsform

a) virksomhedens navn og retsform

b) adressen på dens forretningssted

b) adressen på dens forretningssted

c) navn på de transportledere, der er udpeget for at opfylde vandelskravet og kvalifikationskravet, samt - hvis denne er en anden - navnet på den juridiske repræsentant

c) navn på de transportledere, der er udpeget for at opfylde vandelskravet og kvalifikationskravet, samt - hvis denne er en anden - navnet på den juridiske repræsentant

d) tilladelsens type, antallet af køretøjer, der er omfattet af den, og, hvor det er relevant, løbenummeret på fællesskabstilladelsen og på de bekræftede kopier

d) tilladelsens type, antallet af køretøjer, der er omfattet af den, og, hvor det er relevant, løbenummeret på fællesskabstilladelsen og på de bekræftede kopier

e) antal, kategori og type af alvorlige overtrædelser og gentagne mindre overtrædelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), som har medført en sanktion inden for de sidste to år

e) antal, kategori og type af alvorlige overtrædelser, som har medført en sanktion inden for de sidste to år

f) navn på personer, der inden for de sidste to år er erklæret uegnede til at lede en virksomheds transportarbejde, og ved hvilke foranstaltninger rehabilitering har kunnet finde sted.

f) navn på personer, der inden for de sidste to år er erklæret uegnede til at lede en virksomheds transportarbejde, og ved hvilke foranstaltninger rehabilitering har kunnet finde sted.

 

Afdelingen for transportledere i medlemsstaternes elektroniske registre indeholder oplysninger om:

 

a) navnet på den transportleder, der er erklæret egnet til at lede transportarbejdet eller virksomheden

 

b) den eller de pågældende virksomheders navn, retsform og adresse.

Begrundelse

Med henblik på gennemførelsen af denne forordning er det af central betydning, at det nationale elektroniske register har en offentlig og en fortrolig afdeling. På baggrund af transportlederens rolle er det også vigtigt, at der findes en fortegnelse over de transportledere, som medlemsstaterne har erklæret egnet til at udføre dette hverv.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) tilladelsens type, antallet af køretøjer, der er omfattet af den, og, hvor det er relevant, løbenummeret på fællesskabstilladelsen og på de bekræftede kopier

(d) tilladelsens type, antallet af køretøjer, der er omfattet af den, og, hvor det er relevant, løbenummeret på fællesskabstilladelsen og på de bekræftede kopier og registreringsmærke for hvert enkelt køretøj, der udfører transporter i henhold til vejtransporttilladelsen uden for den medlemsstat, i hvilken virksomheden er oprettet.

Begrundelse

Dette vil gøre det muligt for de håndhævende myndigheder at opbygge en overensstemmelseshistorie for individuelle, internationale vejtransportvirksomheder, der kan hjælpe med bedre at målrette køretøjerne og at mindske byrderne, samtidig med at der gøres bedre brug af håndhævelsesressourcerne.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e) antal, kategori og type af alvorlige overtrædelser og gentagne mindre overtrædelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), som har medført en sanktion inden for de sidste to år;

(e) antal, kategori og type af alvorlige overtrædelser, som har medført en sanktion inden for de sidste to år;

Begrundelse

Så længe overtrædelser fortolkes og behandles på forskellige måder i de forskellige medlemsstater, bør gentagne mindre overtrædelser ikke være en del af denne forordning.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan vælge at opbevare oplysningerne i litra e) og f) i separate registre. I så tilfælde skal de relevante data stilles til rådighed for alle kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat på disses anmodning, eller dataene skal være direkte tilgængelige for myndighederne. De ønskede oplysninger fremsendes inden ti arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen.

Begrundelse

Som følge af oplysningernes følsomhed er det vigtigt, at medlemsstaterne får mulighed for at respektere strukturen i og rollen for de institutioner, der er ansvarlige for de pågældende data, og sikre den nødvendige fortrolighed og databeskyttelse.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Andre myndigheder end de kompetente myndigheder skal i alle tilfælde kun have adgang til de oplysninger, der er omhandlet i litra e) og f), hvis de har kontrol- og sanktionsbeføjelser inden for vejtransport, og deres ansatte er edsvorne eller på anden måde er pålagt tavshedspligt.

Begrundelse

Det er særdeles vigtigt at overholde bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Oplysninger om virksomheder, hvis er blevet delvis eller midlertidigt suspenderet eller tilbagekaldt, og om personer, der er erklæret uegnede til erhvervet, opbevares i registret i to år. I disse oplysninger anføres begrundelsen for suspensionen eller tilbagekaldelsen af vejtransporttilladelsen og for uegnethedserklæringen.

2. Oplysninger om virksomheder, hvis tilladelse er blevet suspenderet eller tilbagekaldt, opbevares i registret i to år at regne fra udløbet af suspensionen eller tilbagekaldelsen af tilladelsen, hvorefter de fjernes omgående.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der ikke opbevares for mange unødvendige oplysninger.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Oplysninger om personer, der er erklæret uegnet til erhvervet, opbevares i registret, så længe de pågældende endnu ikke er blevet rehabiliteret, jf. artikel 6, stk. 3. Når der er sket rehabilitering eller truffet anden foranstaltning med tilsvarende virkning, fjernes oplysningerne omgående.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der ikke opbevares for mange unødvendige oplysninger, men det er samtidig nødvendigt at opbevare de relevante oplysninger, så længe transportlederen er erklæret uegnet til at lede en vejtransportvirksomhed.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I disse oplysninger anføres begrundelsen for suspensionen eller tilbagekaldelsen af vejtransporttilladelsen og for uegnethedserklæringen og varigheden heraf.

Begrundelse

Det er vigtigt at forklare baggrunden for suspensionen til tilbagekaldelsen.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Kommissionen kan tage ethvert initiativ, som kan lette gennemførelsen af stk. 4. Den kan udsætte den dato, der er fastsat i stk. 4. Da denne beslutning om udsættelse er en foranstaltning til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, skal den vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 25, stk. 4.

6. Kommissionen kan tage ethvert initiativ, som kan lette gennemførelsen af stk. 4.

Begrundelse

Fristerne for indførelse af registeret er tilstrækkelige. Der ligger ikke noget faktuelt til grund for at udsætte dem.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 16 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) registrerede personer har ret til at få aktindsigt i de oplysninger, der vedrører dem selv, hos den myndighed, der er ansvarlig for behandlingen af disse oplysninger. Denne ret gælder uden indskrænkninger og kan udøves med rimelige mellemrum; den efterkommes ufortøvet og må hverken medføre urimelige udgifter for den registeransvarlige myndighed eller den, der begærer aktindsigt

b) registrerede personer har ret til at få aktindsigt i de oplysninger, der vedrører dem selv, hos den myndighed, der er ansvarlig for behandlingen af disse oplysninger. Denne ret gælder uden indskrænkninger og kan udøves med rimelige mellemrum; den efterkommes ufortøvet og må hverken medføre urimelige udgifter for den, der begærer aktindsigt

Begrundelse

Myndighederne kan retteligt videreføre de udgifter, som de pådrager sig, til dem, der søger oplysninger. Beskyttelse af regeringsorganer med ineffektive arbejdsmetoder, eller der opkræver uoverkommelige vederlag, skal forhindres.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Medlemsstater, der udveksler oplysninger om overtrædelserne i artikel 6, stk. 2, eller om eventuelle transportledere, der er erklæret uegnede, skal følge proceduren og overholde fristerne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. …/…, eller, efter omstændighederne, i artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. …/…. Medlemsstaterne indfører de meddelelser om overtrædelser, de modtager fra andre medlemsstater, i deres nationale elektroniske registre.

4. Medlemsstater, der udveksler oplysninger om overtrædelserne i artikel 6, stk. 2, eller om eventuelle transportledere, der er erklæret uegnede, skal følge proceduren og overholde fristerne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. …/…, eller, efter omstændighederne, i artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. …/…. Når medlemsstaterne modtager meddelelser fra andre medlemsstater om alvorlige overtrædelser, som har resulteret i en dom, indfører de disse oplysninger i deres nationale elektroniske registre.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der kun registreres og udsendes oplysninger om alvorlige overtrædelser, som har resulteret i en sanktion eller straf.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Som tilstrækkeligt bevis på hæderlig vandel som betingelse for adgang til vejtransporterhvervet anerkender den nye etableringsmedlemsstat en straffeattest eller i mangel heraf et tilsvarende dokument, som er udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed i vognmandens oprindelsesmedlemsstat eller -stater, og hvoraf det fremgår, at vandelskravet er opfyldt, jf. dog artikel 10, stk. 4.

1. Som tilstrækkeligt bevis på god vandel som betingelse for adgang til vejtransporterhvervet anerkender etableringsmedlemsstaten en straffeattest eller i mangel heraf et tilsvarende dokument, som er udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed i den eller de medlemsstater, hvor transportlederen sidst havde bopæl, jf. dog artikel 10, stk. 4.

Begrundelse

Med henblik på anvendelsen af denne forordning er det mere hensigtsmæssigt at tale om "den eller de medlemsstater, hvor transportlederen sidst havde bopæl".

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når en medlemsstat til sine egne statsborgere stiller vandelskrav, som ikke kan godtgøres ved det i stk. 1 nævnte dokument, anerkender denne stat for statsborgere fra andre medlemsstater som tilstrækkeligt bevis en attest udstedt af en kompetent retlig eller administrativ myndighed i oprindelsesmedlemsstaten eller -staterne, som bekræfter, at disse krav er opfyldt. Denne attest skal indeholde oplysninger om de samme forhold, som den nye etableringsmedlemsstat tillægger betydning.

2. Når en medlemsstat til sine egne statsborgere stiller vandelskrav, som ikke kan godtgøres ved det i stk. 1 nævnte dokument, anerkender denne stat for statsborgere fra andre medlemsstater som tilstrækkeligt bevis en attest udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed i den eller de medlemsstater, hvor transportlederen sidst havde bopæl, som bekræfter, at disse krav er opfyldt. Denne attest skal indeholde oplysninger om de samme forhold, som etableringsmedlemsstaten tillægger betydning.

Begrundelse

Med henblik på anvendelsen af denne forordning er det mere hensigtsmæssigt at tale om "den eller de medlemsstater, hvor transportlederen sidst havde bopæl".

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Udsteder herkomstlandet eller -landene ikke det i medfør af stk. 1 og 2 krævede dokument, kan den pågældende i stedet afgive en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love for en kompetent retslig eller administrativ myndighed eller eventuelt for en notar i oprindelsesmedlemsstaten, som så udsteder en attest til bekræftelse af denne edsaflæggelse eller tro og love-erklæring. Denne myndighed afgiver en attestation til bekræftelse af denne edsaflæggelse eller højtidelige erklæring.

3. Udsteder den eller de medlemsstater, hvor transportlederen sidst havde bopæl, ikke det i medfør af stk. 1 og 2 krævede dokument, kan den pågældende i stedet afgive en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love for en kompetent retslig eller administrativ myndighed eller eventuelt for en notar i den eller de medlemsstater, hvor transportlederen sidst havde bopæl, som så udsteder en attest til bekræftelse af denne edsaflæggelse eller tro og love-erklæring. Denne myndighed afgiver en attestation til bekræftelse af denne edsaflæggelse eller højtidelige erklæring.

Begrundelse

Med henblik på anvendelsen af denne forordning er det mere hensigtsmæssigt at tale om "den eller de medlemsstater, hvor transportlederen sidst havde bopæl".

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Attestering af virksomhedens økonomiske grundlag

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når en medlemsstat af sine egne statsborgere stiller flere krav til det økonomiske grundlag end dem, der er fastsat i artikel 7, anerkender medlemsstaten for statsborgere i andre medlemsstater en attest udstedt af en kompetent administrativ myndighed i disses oprindelsesmedlemsstat eller -stater for, at disse krav er opfyldt, som tilstrækkeligt bevis for opfyldelse af disse krav. Disse attester skal indeholde oplysninger om de samme forhold, som den nye etableringsmedlemsstat tillægger betydning.

Når en medlemsstat af sine egne statsborgere stiller flere krav til det økonomiske grundlag end dem, der er fastsat i artikel 7, anerkender medlemsstaten for statsborgere i andre medlemsstater en attest udstedt af en kompetent administrativ myndighed i den eller de medlemsstater, hvor transportlederen sidst havde bopæl, for, at disse krav er opfyldt, som tilstrækkeligt bevis for opfyldelse af disse krav. Disse attester skal indeholde oplysninger om de samme forhold, som den nye etableringsmedlemsstat tillægger betydning.

Begrundelse

Med henblik på anvendelsen af denne forordning er det mere hensigtsmæssigt at tale om "den eller de medlemsstater, hvor transportlederen sidst havde bopæl".

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Beviser, der udstedes inden den … som til godtgørelse af faglige kvalifikationer i medfør af bestemmelser, der var gældende på denne dato, ligestilles med beviser efter modellen i bilag II og anerkendes i alle medlemsstater som bevis for faglige kvalifikationer. Medlemsstaterne kan dog forlange at få forelagt et supplerende dokument, der beviser, at virksomheden faktisk har udøvet den pågældende aktivitet i en medlemsstat i tre år. Der må højst være gået fem år efter denne aktivitets ophør, når attesten indgives.

2. Beviser, der udstedes inden den … som til godtgørelse af faglige kvalifikationer i medfør af bestemmelser, der var gældende på denne dato, ligestilles med beviser efter modellen i bilag II og anerkendes i alle medlemsstater som bevis for faglige kvalifikationer. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de beviser, de anerkender som godtgørelse af faglige kvalifikationer med henblik på anvendelsen af denne artikel.

Begrundelse

Det er op til den enkelte medlemsstat at bestemme, hvilke attester og beviser der skal anerkendes som godtgørelse af faglige kvalifikationer.

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Sanktioner

Straffe

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

1. Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om straffe for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Straffene skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver senest den 1. januar 2012 Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og meddeler omgående senere ændringer af betydning for bestemmelserne.

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede sanktioner skal bl.a. omfatte midlertidig eller delvis suspension af vejtransporttilladelse, tilbagekaldelse af vejtransporttilladelse og erklæringer om transportlederes uegnethed. Sanktionerne skal også omfatte konfiskation af køretøjer, som en virksomhed har benyttet til at udføre transportarbejde uden at have den tilladelse, der kræves efter denne forordning.

2. De i stk. 1 omhandlede straffe skal bl.a. omfatte suspension af vejtransporttilladelse, tilbagekaldelse af vejtransporttilladelse og erklæringer om transportlederes uegnethed. Straffene skal også omfatte konfiskation af køretøjer, som en virksomhed har benyttet til at udføre transportarbejde uden at have den tilladelse, der kræves efter denne forordning.

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen opstiller en liste over, hvilke overtrædelser der i alle tilfælde mindst skal medføre, at en vejtransporttilladelse suspenderes delvis eller midlertidigt, at den tilbagekaldes, eller at der udstedes en erklæring om uegnethed angående de pågældende transportledere. Da denne foranstaltning har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved supplering af den, skal den vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 25, stk. 3.

udgår

Begrundelse

Listen over de mest alvorlige overtrædelser er opført i bilag III. Senest den 1. januar 2010 skal Kommissionen opstille listen over alvorlige overtrædelser, der skal vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 25, stk. 3.

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. De overtrædelser, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, anerkendes gensidigt med henblik på iværksættelse af sanktionerne i nærværende artikels stk. 2.

udgår

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Artikel 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Virksomheder, der godtgør, at de inden nedenstående datoer har fået tilladelse efter nationale bestemmelser i en medlemsstat til at udøve godskørsels- eller buskørselserhvervet i indenlandsk og/eller international transport, er indtil den 1. januar 2012 fritaget for at bevise, at de har de faglige kvalifikationer, der er anført i artikel 3, litra d). Datoerne er:

udgår

a) 1. januar 1975, for så vidt angår Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Det Forenede Kongerige

 

b) 1. januar 1981, for så vidt angår Grækenland

 

c) 1. januar 1983, for så vidt angår Spanien og Portugal

 

d) 3. oktober 1989, for så vidt angår den tidligere Tyske Demokratiske Republiks område

 

e) 1. januar 1995, for så vidt angår Østrig, Finland og Sverige.

 

Begrundelse

Den tekst, der foreslås af Kommissionen, indebærer, at nogle medlemsstater behandles uretfærdigt. Se også artikel 8, stk. 4, der dækker tidligere rettigheder.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne samarbejder tæt og yder hinanden bistand i anvendelsen af forordningen. De sørger for, at de oplysninger, de udveksler, behandles fortroligt.

1. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne samarbejder tæt og yder hinanden bistand i anvendelsen af forordningen. De udveksler oplysninger om domme for alvorlige overtrædelser og om andre, nærmere bestemte forhold, som kan få følger for udøvelsen af vejtransporterhvervet, dog under overholdelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger.

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder udveksler oplysninger om sager, hvor der er faldet dom for alvorlige strafbare handlinger, og om grove overtrædelser og alvorlige, nærmere bestemte forhold, som kan få følger for udøvelsen af vejtransporterhvervet, dog under overholdelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger.

udgår

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, artikel 5a, stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, artikel 5a, stk. 5, litra b), og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. Den frist, der er fastsat i artikel 5a, stk. 3, litra c), stk. 4, litra b), og stk. 4, litra e), i afgørelse 1999/468/EF er en måned.

Begrundelse

Juridisk og sprogligt klarere.

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) oplyse antallet af udstedte, suspenderede og inddragne vejtransporttilladelser, antallet af advarsler og antallet af uegnethedserklæringer samt begrundelserne herfor

b) oplyse antallet af udstedte, suspenderede og inddragne vejtransporttilladelser og antallet af uegnethedserklæringer samt begrundelserne herfor

Begrundelse

Det er vigtigt, at der kun gives oplysninger om suspenderede og inddragne tilladelser i stedet for alle udsendte meddelelser fra de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) indeholde statistikker om ajourføringen af de nationale elektroniske registre, og

d) indeholde nøglestatistikker om de nationale elektroniske registre og de kompetente myndigheders anvendelse heraf, og

Begrundelse

For at undgå en unødig administrativ byrde er det tilstrækkeligt at forelægge nøglestatistikker om de nationale elektroniske registre.

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Inden den 1. juni 2009 skal Kommissionen berette om, hvad virkningen ved at udvide denne forordnings anvendelsesområde til også at omfatte erhvervsmæssig transport med køretøjer, hvis design og udstyr er passende, og som er tiltænkt at fragte op til ni personer inklusive føreren, vil være. Kommissionen skal om nødvendigt tage de relevante initiativer.

Begrundelse

Spørgsmålet handler om, om det ville give mening at udvide denne forordnings anvendelsesområde til også at omfatte erhvervsmæssig transport med køretøjer på op til ni personer (navnlig hyrevogne) for at forbedre servicekvaliteten og den indbyrdes anerkendelse af faglige kompetencer mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Artikel 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat fremsender til Kommissionen en liste over kompetente myndigheder, som den har udpeget til at udstede vejtransporttilladelser, og en liste over myndigheder eller organer, der er godkendt til at tilrettelægge prøverne. Kommissionen offentliggør en samlet liste over disse myndigheder og organer i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest den dato, hvor forordningen finder anvendelse, fremsender hver medlemsstat til Kommissionen en liste over kompetente myndigheder, som den har udpeget til at udstede vejtransporttilladelser, og en liste over myndigheder eller organer, der er godkendt til at tilrettelægge prøverne og udstede beviserne. Kommissionen offentliggør en samlet liste over disse myndigheder og organer i Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

De kompetente myndigheder er nøgleelementet i denne forordning. Derfor er det særdeles vigtigt, at der fremsendes en liste til Kommissionen i god tid, så den kan kontrollere, at alle nødvendige foranstaltninger er blevet gennemført.

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Artikel 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne meddeler hurtigst muligt Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af denne forordning.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af denne forordning, senest seks dage efter udstedelsen heraf og første gang senest på den dato, hvor forordningen finder anvendelse.

Begrundelse

Det nødvendigt, at de nationale retsforskrifter, der udstedes på det område, som er omfattet af denne forordning, meddeles Kommissionen under hensyntagen til den dato, hvor forordningen finder anvendelse. Eventuelle senere ændringer bør meddeles Kommissionen senest 60 dage, efter at de er udstedt.

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det følgende stykke indsættes i artikel 8 i forordning (EF) nr. 561/2006:

 

6a) Uanset ovenstående skal det i tilfælde, hvor der er tale om lejlighedsvis grænseoverskridende transport, være tilladeligt at åbne mulighed for, at den ugentlige hviletid begynder senest ved afslutningen af 12 24-timers perioder efter den forudgående ugentlige hviletid. I sådanne tilfælde skal to almindelige, eller en almindelig og en reduceret, ugentlige hviletider tildeles lige efter hinanden. Summen af køretiderne i løbet af disse 12 24-timers perioder må ikke overstige 90 timer.

Begrundelse

En praktisk, nødvendig og berettiget fritagelse for grænseoverskridende turisttransport.

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Artikel 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den […].

Den anvendes fra den 1. juni 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Begrundelse

Det er vigtigt at give medlemsstaterne og virksomhederne tilstrækkelig tid til at foretage alle nødvendige forberedelser til gennemførelse af forordningen. Den fastsatte dato for anvendelse af forordningen overflødiggør artikel 23.

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Bilag II a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Listen over overtrædelser, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), er følgende:

 

1. a) Overskridelse af den maksimalt tilladte køretid for henholdsvis 6 døgn eller 14 døgn med 25 % eller mere

 

b) Overskridelse i den daglige arbejdstid af den maksimalt tilladte køretid med 50 % eller mere uden en pause eller sammenhængende hviletid på mindst 4,5 timer.

 

2. Der forefindes ingen fartskriver og/eller fartbegrænser, eller der anvendes en falsk anordning, der kan ændre kontrolapparatets og/eller fartbegrænserens registreringer, eller der er tale om forfalskning af diagramark eller data fra fartskriveren og/eller førerkortet.

 

3. Kørsel uden gyldigt bevis for teknisk kontrol eller med alvorlige defekter ved bl.a. køretøjets bremsesystem, styreapparat, hjul/dæk, affjedring eller chassis, der ville medføre en umiddelbar risiko for færdselssikkerheden og afstedkomme en afgørelse om immobilisering af køretøjet.

 

4. Kørsel med farligt gods, som det er forbudt at transportere, eller som transporteres uden de påkrævede angivelser eller markeringer på køretøjet.

 

5. Passagerbefordring eller godskørsel uden gyldigt kørekort eller udført af en virksomhed uden gyldig fællesskabstilladelse.

 

6. Kørsel med forfalsket førerkort, der ikke tilhører chaufføren, eller som er fremskaffet på grundlag af falske erklæringer eller forfalskede dokumenter.

 

7. Godskørsel, hvor den tilladte totalvægt overskrides med 20 % eller mere.

Begrundelse

Det er vigtigt at anføre de mest alvorlige overtrædelser.

BEGRUNDELSE

Indledning

Den foreslåede forordning skal erstatte det eksisterende direktiv. Kommissionens erklærede sigte med forslaget er dobbelt. Den ønsker for det første at udnytte de erfaringer, der er gjort, siden direktivet trådte i kraft i 1996, og for det andet at sikre en mere ensartet og konsekvent anvendelse af lovgivningsbestemmelserne ved at basere bestemmelserne på en forordning i stedet for et direktiv.

Det bør understreges, at forslaget til forordning er resultatet af en omfattende høring af de berørte parter fra Kommissionens side. Fra sine egne sonderinger kan ordføreren bekræfte, at princippet om at anvende en forordning på dette område er blevet hilst velkommen i vide kredse i vejtransportsektoren. Dette betyder dog ikke, at forslaget til forordning ikke kræver en nøje gennemgang og måske også en række ændringer.

Emne

Formålet med forslaget er følgende:

- at opstille de krav (vedrørende etablering, hæderlig vandel, økonomisk grundlag og faglige kvalifikationer), som en fysisk eller juridisk person skal opfylde for at få adgang til og fortsat kunne udøve vejtransporterhvervet.

- at fastsætte de betingelser, der skal opfyldes, for at en virksomhed kan ansætte en transportleder (vedvarende og faktisk ansættelse, aftalemæssigt forhold, pligter og ansvar, sideløbende beskæftigelse og uafhængighed)

- at styrke tilladelses- og kontrolordningerne ved inddragelse af kompetente myndigheder og registrering og behandling af ansøgninger

- at fastsætte bestemmelser for elektroniske registre og beskyttelse af elektroniske data

- at indføre en ordning for gensidig anerkendelse af kvalifikationsbeviser og fastsætte sanktioner og tidligere rettigheder.

Forskellige spørgsmål vedrørende de enkelte krav til udøvelse af vejtransporterhvervet

Ordføreren bifalder forslaget generelt, men har dog en række forbehold vedrørende forskellige aspekter af forslaget.

Vedrørende adgang til vejtransporterhvervet

I artikel 4 om de betingelser, der skal opfyldes for at blive transportleder, er der ikke tænkt på det tilfælde, hvor en enkelt person har aktiemajoriteten i en mindre virksomhed. Hvis de relevante betingelser er opfyldt, bør den pågældende kunne varetage hvervet som transportleder.

Vedrørende etableringskravet

Den relevante artikel har egentlig til formål at forhindre, at uhæderlige vognmænd gør brug af "postboksadresser", eller i det mindste at vanskeliggøre dette. Ordføreren er imidlertid ikke overbevist om, at antallet af parkeringspladser er den rette indikator for, om selskabet reelt er etableret på adressen.

Vedrørende vandelskravet

I sit forslag opstiller Kommissionen ikke en liste over de generelle kategorier af straffe og sanktioner, som giver anledning til at betvivle, om vandelskravet er opfyldt. Derfor har ordføreren stillet et ændringsforslag herom.

Ud over en liste over generelle straffe og sanktioner skal Kommissionen opstille en liste over, hvilke kategorier og hvilke former for overtrædelser der kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke længere opfylder vandelskravet. Ændringer til denne liste skal vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol. Samme procedure skal anvendes til at fastsætte, hvor ofte en overtrædelse skal begås, for at den anses for at være af grovere karakter.

Vedrørende kravet til det økonomiske grundlag

Også her er den generelle mening klar. Imidlertid resulterer bestemmelsen om, at euroens værdi i nationale valutaer skal fastsættes hvert femte år, i et for langt interval. Ordføreren er ikke overbevist om, at den såkaldte "quick ratio" mellem omsætningsaktiver og gæld er fastsat på det rette niveau, og foreslår derfor, at den nedsættes fra 80 % til 50 %.

Vedrørende kravet om faglige kvalifikationer

Her er det vanskeligt at forstå, hvorfor der skal være et krav om et obligatorisk kursus på mindst 140 timer og en obligatorisk skriftlig prøve. Vil en erfaren ansøger med mindre end fem års erfaring ikke kunne bestå en prøve uden at have fulgt et kursus på 140 timer? Kunne der omvendt ikke være behov for regelmæssige genopfriskningskurser for etablerede vognmænd for at sikre, at de følger med udviklingen?

Tilladelse og overvågning

Vedrørende behandling og registrering af ansøgninger

Ordføreren mener, at de kompetente myndigheder udtrykkeligt bør gøres ansvarlige for de nationale elektroniske registre og ikke kun være ansvarlige for selve registreringsarbejdet. Regelmæssig kontrol mindst hvert femte år sikrer, at virksomhederne til stadighed opfylder de tre nødvendige kriterier: hæderlig vandal, økonomisk grundlag og faglig kompetence.

Elektroniske registre og databeskyttelse

Systemet med sammenkoblede nationale elektroniske registre er afgørende for, at forordningen kan anvendes effektivt. Efter ordførerens opfattelse bør disse registre indføres i alle medlemsstater på samme tid, da en delvis gennemførelse af systemet ikke nytter noget. De fælles regler, der nævnes i artikel 15, bør også fastsætte, hvilken myndighed der er ansvarlig for anvendelsen og ajourføringen af dataene.

Desuden er ordføreren bange for, at artikel 16 om beskyttelse af personoplysninger vil skabe forvirring. Sammenholdt med de mere detaljerede bestemmelser i direktiv 95/46/EF om retten til beskyttelse af personoplysninger skaber artikel 16 ingen merværdi og kunne endog fortolkes på den måde, at den begrænser denne ret - i det mindste artiklens litra b).

Gensidig anerkendelse, sanktioner og tidligere rettigheder

Ordføreren er ikke begejstret for bestemmelsen om tidligere rettigheder i artikel 22 gældende for de lande, der blev medlem af Den Europæiske Union før den 1. januar 1995. Den kunne opfattes som overflødig, især da der ikke foreslås nogen tilsvarende ordning for de lande, der tiltrådte EU efter den 1. januar 1995.

Konklusion

Som det fremgår af ovenstående, er det nødvendigt at ændre forslaget til forordning. Den generelle målsætning med forordningen kan accepteres fuldt ud på samme måde som ønsket om at præcisere betingelserne for at få adgang til vejtransporterhvervet ved at sikre en mere harmonisk anvendelse af kravene. Ordføreren henstiller, at forordningen godkendes i princippet, men at medlemmerne nøje overvejer, hvordan den kan forbedres gennem ændringer.

Andre ændringsforslag

Efter indgående drøftelser med Kommissionen og Rådet foreslås en række andre ændringsforslag - både for at forbedre indholdet og for at gøre forslagets struktur mere stringent. Derved skulle det blive muligt at koncentrere debatten og ændringerne om de vigtigste punkter i forslaget, efterhånden som den fælles beslutningsprocedure skrider frem.

PROCEDURE

Titel

Betingelser for udøvelse af landevejstransporterhvervet

Referencer

KOM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD)

Dato for høring af EP

23.5.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

12.7.2007

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

12.7.2007

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

EMPL

5.6.2007

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Silvia-Adriana Ţicău

3.7.2007

 

 

Behandling i udvalg

9.10.2007

22.10.2007

21.1.2008

26.2.2008

 

25.3.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.3.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Maria Eleni Koppa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Donato Tommaso Veraldi

Dato for indgivelse

31.3.2008