ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

31.3.2008 - (COM(2007)0263 – C6‑0145//2007 – 2007/0098(COD)) - ***I

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău

Διαδικασία : 2007/0098(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0087/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0087/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

(COM(2007)0263 – C6‑0145//2007 – 2007/0098(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0263),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 71 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0145//2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0087/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο της ΕπιτροπήςΤροπολογίες

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Κρίνεται σκόπιμο τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν την απαιτούμενη χρηστοήθεια και επαγγελματική επάρκεια να προσδιορίζονται σαφώς και να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές. Τα πρόσωπα αυτά, τα οποία ονομάζονται "διαχειριστές μεταφορών", πρέπει να είναι εκείνα που διευθύνουν συνεχώς και πραγματικά τις δραστηριότητες μεταφορών των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών. Χρειάζεται να διευκρινισθεί με ποιους όρους θεωρείται ότι ένα πρόσωπο αναλαμβάνει τη συνεχή και πραγματική διεύθυνση μιας μεταφορικής δραστηριότητας στο πλαίσιο μιας επιχείρησης.

(7) Κρίνεται σκόπιμο τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν την απαιτούμενη χρηστοήθεια και επαγγελματική επάρκεια να προσδιορίζονται σαφώς και να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές. Τα πρόσωπα αυτά, τα οποία ονομάζονται "διαχειριστές μεταφορών", πρέπει να είναι εκείνα που διαμένουν σε ένα κράτος μέλος και διευθύνουν συνεχώς και πραγματικά τις δραστηριότητες μεταφορών των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών. Χρειάζεται να διευκρινισθεί με ποιους όρους θεωρείται ότι ένα πρόσωπο αναλαμβάνει τη συνεχή και πραγματική διεύθυνση μιας μεταφορικής δραστηριότητας στο πλαίσιο μιας επιχείρησης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι υποχρεωτικός όρος για ένα διαχειριστή μεταφορών να διαμένει σε κράτος μέλος.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

 

(8α) Η Επιτροπή θα έπρεπε να θέσει ως στόχο να επιβάλλονται στα διάφορα κράτη μέλη το ίδιο αυστηρές κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις και να λαμβάνονται ανάλογα μέτρα γι αυτόν τον σκοπό.

Αιτιολόγηση

Μετά από την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιηθεί εναρμόνιση των αντίστοιχων κυρώσεων.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι επιχειρήσεις οδικών μεταφορών πρέπει να διαθέτουν μια ελάχιστη χρηματοπιστωτική ικανότητα ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή έναρξη λειτουργίας τους στην αγορά και η χρηστή διαχείρισή τους. Η σημερινή μέθοδος ενός ελάχιστου κεφαλαίου και αποθεματικού δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα ως προς τους οικονομικούς πόρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και δεν εγγυάται ότι μια δεδομένη επιχείρηση θα είναι ικανή να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλοι, πιο ακριβείς και πρόσφοροι χρηματοοικονομικοί δείκτες, οι οποίοι να μπορούν να εξάγονται από τους ετήσιους λογαριασμούς. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να αποδεικνύουν την χρηματοπιστωτική τους ικανότητα με τραπεζική εγγύηση, μέθοδος η οποία μπορεί, για τις επιχειρήσεις αυτές, να είναι απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή.

(9) Οι επιχειρήσεις οδικών μεταφορών πρέπει να διαθέτουν μια ελάχιστη χρηματοπιστωτική ικανότητα ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή έναρξη λειτουργίας τους στην αγορά και η χρηστή διαχείρισή τους. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ακριβείς και πρόσφοροι χρηματοοικονομικοί δείκτες, οι οποίοι να μπορούν να εξάγονται από τους ετήσιους λογαριασμούς. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να αποδεικνύουν την χρηματοπιστωτική τους ικανότητα με τραπεζική εγγύηση ή άλλο χρηματοδοτικό μέσο όπως η ασφάλιση, μέθοδος η οποία μπορεί, για τις επιχειρήσεις αυτές, να είναι απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τις τροπολογίες 40 και 37.

Τροπολογία 4

Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Το υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων μπορεί να αυξήσει την κοινωνικοοικονομική απόδοση του τομέα των οδικών μεταφορών. Αρμόζει συνεπώς σε όσους είναι υποψήφιοι για τη θέση του διαχειριστή μεταφορών να αποκτούν ποιοτική εκπαίδευση. Για να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη ομοιογένεια στους όρους εκπαίδευσης και εξέτασης, όπως επίσης και διαφάνεια έναντι των υποψηφίων, χρειάζεται να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη θα διαπιστεύουν, με βάση τα κριτήρια που εκείνα θα καθορίσουν, τα κέντρα εκπαίδευσης και εξέτασης. Για λόγους ισότητας και διαφάνειας, πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε εξέταση όλοι οι υποψήφιοι, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι, επειδή διαθέτουν πείρα ή δίπλωμα, μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρεωτική αρχική εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, οι εθνικές αγορές δεν είναι πλέον κατακερματισμένες. Κατά συνέπεια, τα πρόσωπα που μπορούν να διευθύνουν τις μεταφορικές δραστηριότητες πρέπει να έχουν τις αναγκαίες γνώσεις για να διευθύνουν μεταφορές είτε αυτές είναι εθνικές είτε διεθνείς. Τα γνωστικά πεδία για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας και οι τρόποι διοργάνωσης των εξετάσεων ενδέχεται να εξελίσσονται ανάλογα με την τεχνική πρόοδο και για το λόγο αυτό πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα επικαιροποίησής τους.

(10) Το υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων μπορεί να αυξήσει την κοινωνικοοικονομική απόδοση του τομέα των οδικών μεταφορών. Αρμόζει συνεπώς σε όσους είναι υποψήφιοι για τη θέση του διαχειριστή μεταφορών να αποκτούν ποιοτική εκπαίδευση. Για να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη ομοιογένεια στους όρους εκπαίδευσης και εξέτασης, όπως επίσης και διαφάνεια έναντι των υποψηφίων, χρειάζεται να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη θα διαπιστεύουν, με βάση τα κριτήρια που εκείνα θα καθορίσουν, τα κέντρα εκπαίδευσης και εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, οι εθνικές αγορές δεν είναι πλέον κατακερματισμένες. Κατά συνέπεια, τα πρόσωπα που μπορούν να διευθύνουν τις μεταφορικές δραστηριότητες πρέπει να έχουν τις αναγκαίες γνώσεις για να διευθύνουν μεταφορές είτε αυτές είναι εθνικές είτε διεθνείς. Τα γνωστικά πεδία για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας και οι τρόποι διοργάνωσης των εξετάσεων ενδέχεται να εξελίσσονται ανάλογα με την τεχνική πρόοδο και για το λόγο αυτό πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα επικαιροποίησής τους.

Αιτιολόγηση

Υποχρεωτική εκπαίδευση δεν σημαίνει κατ' ανάγκη καλή γνώση στη διαχείριση τόσο των εθνικών όσο και των διεθνών μεταφορών. Μια ειδική εκπαίδευση, όπως περιγράφεται στον πίνακα ΙΙ, είναι χρήσιμη και θα ήταν προς το συμφέρον των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών να εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους τους, ωστόσο η εξέταση είναι ο σωστός τρόπος προκειμένου να αποδειχθούν οι αποκτηθείσες γνώσεις.

Τροπολογία 5

Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Η άσκηση θεμιτού ανταγωνισμού και η πλήρης τήρηση των κανόνων που ισχύουν στις οδικές μεταφορές προϋποθέτουν την ύπαρξη στα κράτη μέλη ενός ομοιογενούς επιπέδου επιτήρησης και παρακολούθησης. Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιτήρηση των επιχειρήσεων και για την εγκυρότητα της άδειάς τους έχουν καίριο ρόλο να διαδραματίσουν και πρέπει να εξασφαλισθεί ότι θα λαμβάνουν όταν χρειάζεται τα κατάλληλα μέτρα, ιδίως για την αναστολή ή την αφαίρεση αδειών, ή για να κηρύσσουν ακατάλληλους τους αμελείς ή κακοήθεις διαχειριστές μεταφορών. Οι επιχειρήσεις πρέπει ωστόσο να προειδοποιούνται και να διαθέτουν εύλογη προθεσμία ώστε να τακτοποιούν την κατάστασή τους υποστούν τέτοιες κυρώσεις.

(11) Η άσκηση θεμιτού ανταγωνισμού και η πλήρης τήρηση των κανόνων που ισχύουν στις οδικές μεταφορές προϋποθέτουν την ύπαρξη στα κράτη μέλη ενός ομοιογενούς επιπέδου επιτήρησης και παρακολούθησης. Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιτήρηση των επιχειρήσεων και για την εγκυρότητα της άδειάς τους έχουν καίριο ρόλο να διαδραματίσουν και πρέπει να εξασφαλισθεί ότι θα λαμβάνουν όταν χρειάζεται τα κατάλληλα μέτρα, ιδίως στις πιο σοβαρές περιπτώσεις για την αναστολή ή την αφαίρεση αδειών, ή για να κηρύσσουν ακατάλληλους τους αμελείς ή κακοήθεις διαχειριστές μεταφορών. Πριν από την λήψη του το μέτρο πρέπει να εξετάζεται δεόντως σε σχέση με την αρχή της αναλογικότητας. Οι επιχειρήσεις πρέπει ωστόσο να προειδοποιούνται και να διαθέτουν εύλογη προθεσμία ώστε να τακτοποιούν την κατάστασή τους υποστούν τέτοιες κυρώσεις.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την διοίκηση και την επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των πιο σοβαρών παραβάσεων. Για το λόγο αυτό η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα πρέπει να πραγματοποιείται με κατάλληλη συνεκτίμηση της αναλογικότητας, όπως εφαρμόζεται στο κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια και είναι υπεύθυνο για την επιτήρηση.

Τροπολογία 6

Αιτιολογική σκέψη 22

(22) Συγκεκριμένα, ενδείκνυται να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο των κατηγοριών, των τύπων και των βαθμών σοβαρότητας των παραβάσεων που οδηγούν σε απώλεια της απαιτούμενης χρηστοήθειας των οδικών μεταφορέων· να προσαρμόσει το παράρτημα του παρόντος κανονισμού στην τεχνική πρόοδο όσον αφορά τις γνώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αναγνώριση της επαγγελματικής επάρκειας από τα κράτη μέλη, καθώς και το παράρτημα που αφορά το υπόδειγμα πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας· και να καταρτίσει κατάλογο των μέγιστων παραβάσεων που συνεπάγονται την αναστολή ισχύος ή την ανάκληση της αδείας άσκησης επαγγέλματος ή την κήρυξη ακαταλληλότητας. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, ή τη συμπλήρωσή του με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, τα εν λόγω μέτρα θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Για λόγους αποτελεσματικότητας, οι συνήθεις προθεσμίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο για την ενημέρωση του υποδείγματος πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας πρέπει να συντμηθούν.

(22) Συγκεκριμένα, ενδείκνυται να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο των κατηγοριών, των τύπων και των βαθμών σοβαρότητας των κατάφωρων παραβάσεων που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια της απαιτούμενης χρηστοήθειας των οδικών μεταφορέων· να προσαρμόσει το παράρτημα του παρόντος κανονισμού στην τεχνική πρόοδο όσον αφορά τις γνώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αναγνώριση της επαγγελματικής επάρκειας από τα κράτη μέλη, καθώς και το παράρτημα που αφορά το υπόδειγμα πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας· και να καταρτίσει κατάλογο των παραβάσεων που ενδέχεται να οδηγήσει τις αρχές, υπό ορισμένες συνθήκες και, αναλόγως της φύσης της παράβασης, να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναστολής ισχύος ή ανάκλησης της αδείας άσκησης επαγγέλματος ή το ενδεχόμενο έκδοσης δήλωσης ακαταλληλότητας. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, ή τη συμπλήρωσή του με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, τα εν λόγω μέτρα θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Για λόγους αποτελεσματικότητας, οι συνήθεις προθεσμίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο για την ενημέρωση του υποδείγματος πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας πρέπει να συντμηθούν.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την διοίκηση και την επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των πιο σοβαρών παραβάσεων. Για το λόγο αυτό η συνεργασία σε αυτόν τον τομέα πρέπει να πραγματοποιείται με κατάλληλη συνεκτίμηση της αναλογικότητας, όπως εφαρμόζεται στο κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια και είναι υπεύθυνο για την επιτήρηση.

Τροπολογία 7

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

 

(22α) Για την προώθηση των ταξιδιών με λεωφορείο ειδικά για τουρίστες με χαμηλό εισόδημα και την προώθηση του τουρισμού στις περιφέρειες, είναι αναγκαία η επαναφορά της ρύθμισης των δώδεκα ημερών, ιδίως για τις περιηγήσεις με λεωφορεία (βλέπε σημείο 78 του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2007). Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να συμπληρωθεί ανάλογα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Τροπολογία 8

Άρθρο 1, τίτλος

Αντικείμενο και ορισμοί

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 9

Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (ε)

(ε) "διαχειριστής μεταφορών", το φυσικό πρόσωπο που απασχολείται από μια επιχείρηση ή, εφόσον η επιχείρηση αυτή είναι φυσικό πρόσωπο, η ίδια η επιχείρηση ή ενδεχομένως άλλο φυσικό πρόσωπο που η επιχείρηση έχει ορίσει με σύμβαση, το οποίο διευθύνει πραγματικά και σε μόνιμη βάση τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης·

(ε) "διαχειριστής μεταφορών", το φυσικό πρόσωπο που απασχολείται από μια επιχείρηση ή, εφόσον η επιχείρηση αυτή είναι φυσικό πρόσωπο, η ίδια η επιχείρηση ή, όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη, άλλο φυσικό πρόσωπο που η επιχείρηση έχει ορίσει με σύμβαση, το οποίο διευθύνει πραγματικά και σε μόνιμη βάση τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης·

(Γίνεται άρθρο 1 (α), στοιχείο ε)

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 10

Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (ζ)

(ζ) "αρχή αρμόδια για την άδεια άσκησης επαγγέλματος", η αρχή κράτους μέλους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, η οποία ελέγχει εάν μια επιχείρηση πληροί τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και είναι εξουσιοδοτημένη να χορηγεί, να αναστέλλει ή να αφαιρεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα·

(ζ) "αρχή αρμόδια", η αρχή κράτους μέλους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, η οποία, για τους σκοπούς της έκδοσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ελέγχει εάν μια επιχείρηση πληροί τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και είναι εξουσιοδοτημένη να χορηγεί, να αναστέλλει ή να αφαιρεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα·

(Γίνεται άρθρο 1 (α), στοιχείο ζ)

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 11

Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (η)

(η) "κράτος μέλος εγκατάστασης", το κράτος μέλος στο οποίο επιθυμεί να εγκατασταθεί μια επιχείρηση, της οποίας ο διαχειριστής μεταφορών προέρχεται ή όχι από άλλο κράτος μέλος·

(η) "κράτος μέλος εγκατάστασης", το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη μια επιχείρηση, της οποίας ο διαχειριστής μεταφορών προέρχεται ή όχι από άλλο κράτος μέλος·

(Γίνεται άρθρο 1 (α), στοιχείο η)

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 12

Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο (θ)

(θ) "κράτος μέλος προέλευσης", το κράτος μέλος όπου διέμενε ή εργαζόταν στο παρελθόν ο διαχειριστής μεταφορών μιας επιχείρησης, η οποία επιθυμεί να εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος.

διαγράφεται

(Γίνεται άρθρο 1 (α), στοιχείο θ)

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 13

Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα και ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα. Εφαρμόζεται επίσης στις επιχειρήσεις που προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα και ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα. Εφαρμόζεται επίσης στις επιχειρήσεις που προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και οι παραπομπές στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα θεωρείται, όπου ενδείκνυται, ότι αναφέρονται και στις επιχειρήσεις που προτίθενται να ασκήσουν τέτοια δραστηριότητα.

(Γίνεται άρθρο 1, παράγραφος 2)

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 14

Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων με μηχανοκίνητα οχήματα ή συνδυασμό οχημάτων, των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν το όριο αυτό για όλες ή για ορισμένες από τις κατηγορίες μεταφορών·

(α) στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων με μηχανοκίνητα οχήματα ή συνδυασμό οχημάτων, των οποίων το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν το όριο αυτό για όλες ή για ορισμένες από τις κατηγορίες μεταφορών·

(Γίνεται άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο α)

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 15

Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (β α) (νέο)

 

(βα) στις επιχειρήσεις που ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα αποκλειστικά με μηχανοκίνητα οχήματα η ταχύτητα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 40km/h.

(Γίνεται άρθρο 1 παράγραφος 3, στοιχείο βα (νέο)

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού οχήματα που χρησιμοποιούνται σε γεωργικές ή δασοκομικές δραστηριότητες.

Τροπολογία 16

Άρθρο 3, εδάφιο 1, στοιχείο (α)

(α) να είναι εγκατεστημένες πραγματικά και σταθερά σε κράτος μέλος·

(α) να είναι εγκατεστημένες πραγματικά και σταθερά σε κράτος μέλος, κατά την έννοια του άρθρου 5·

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 17

Άρθρο 3, εδάφιο 1, στοιχείο (β)

(β) να παρέχουν εχέγγυα χρηστοήθειας·

(β) να παρέχουν εχέγγυα χρηστοήθειας, κατά την έννοια του άρθρου 6·

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 18

Άρθρο 3, εδάφιο 1, στοιχείο (γ)

(γ) να διαθέτουν την κατάλληλη χρηματοπιστωτική ικανότητα·

(γ) να παρέχουν εχέγγυα χρηστοήθειας, κατά την έννοια του άρθρου 7·

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 19

Άρθρο 3, εδάφιο 1, στοιχείο (δ)

(δ) να διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια.

(δ) να διαθέτουν την κατάλληλη επαγγελματική επάρκεια κατά την έννοια του άρθρου 8.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 20

Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Η επιχείρηση που επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα ορίζει στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 9 ένα τουλάχιστον φυσικό πρόσωπο, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 στοιχεία β) και δ). Το πρόσωπο αυτό, το οποίο ονομάζεται διαχειριστής μεταφορών, οφείλει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η επιχείρηση που ασκεί το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα ορίζει στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 9 ένα τουλάχιστον φυσικό πρόσωπο, το διαχειριστή μεταφορών, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 στοιχεία β) και δ), καθώς και τις εξής προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 21

Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) να έχει προσληφθεί και να αμείβεται από την επιχείρηση ή, εάν η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο, να πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

(β) να έχει πραγματική σχέση με την επιχείρηση, δηλαδή να είναι υπάλληλος, συνέταιρος, διευθυντής, μέτοχος ή να έχει παρόμοια συμβατική σχέση με την επιχείρηση ή να τη διευθύνει, ή, εάν η επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο, να πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, ή εάν η επιχείρηση είναι εταιρική σχέση, να είναι εξουσιοδοτημένος να την εκπροσωπεί νόμιμα και να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις εξ ονόματος της εταιρικής σχέσης.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, ο διαχειριστής μεταφορών μπορεί να είναι είτε μόνο αμειβόμενος υπάλληλος της επιχείρησης είτε ο ιδιοκτήτης της. Στην πραγματικότητα είναι συχνά το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, δηλαδή ο διευθυντής ή ο διευθύνων σύμβουλος, ο οποίος έχει αποκτήσει το πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας.

Τροπολογία 22

Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (β α) (νέο)

 

(βa) διαμένει σε κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι υποχρεωτικός όρος για ένα διαχειριστή μεταφορών να διαμένει σε κράτος μέλος.

Τροπολογία 23

Άρθρο 4, παράγραφος 1, εδάφιο 1 (νέο)

 

Η επιχείρηση κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή το όνομα/τα ονόματα του διαχειριστή/των διαχειριστών μεταφορών που όρισε.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 24

Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, εάν μια επιχείρηση είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν πληροί την απαίτηση επαγγελματικής επάρκειας που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο δ), οι αρμόδιες αρχές μπορούν να της επιτρέψουν να ασκεί το επάγγελμα του μεταφορέα, με τον όρο ότι:

2. Εάν μια επιχείρηση δεν πληροί την απαίτηση επαγγελματικής επάρκειας που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο δ), η αρμόδια αρχή μπορεί να της επιτρέψει να ασκεί το επάγγελμα του μεταφορέα χωρίς διαχειριστή μεταφορών ορισθέντα σύμφωνα με την παράγραφο 1, με τον όρο ότι:

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 25

Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) θα ορίσει στις αρμόδιες αρχές άλλο πρόσωπο, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 3 στοιχεία β) και δ) και είναι εξουσιοδοτημένο βάσει σύμβασης να εκτελεί καθήκοντα του διαχειριστή μεταφορών για λογαριασμό της επιχείρησης·

(α) θα ορίσει άλλο φυσικό πρόσωπο, που διαμένει σε κράτος μέλος το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 3 στοιχεία β) και δ) και είναι εξουσιοδοτημένο βάσει σύμβασης να εκτελεί καθήκοντα του διαχειριστή μεταφορών για λογαριασμό της επιχείρησης και θα ενημερώσει σχετικά την αρμόδια αρχή·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να απαιτηθεί από το διαχειριστή μεταφορών να διαμένει σε κράτος μέλος.

Τροπολογία 26

Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (β)

(β) ότι η σύμβαση που συνδέει την επιχείρηση με το διαχειριστή μεταφορών διευκρινίζει τα καθήκοντα που πρέπει να φέρει σε πέρας μονίμως ο ενδιαφερόμενος και αναφέρει τις αρμοδιότητές του ως διαχειριστή μεταφορών· στα προσδιοριζόμενα καθήκοντα περιλαμβάνονται ιδίως αυτά που συνδέονται με την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων, τον έλεγχο των συμβάσεων και των παραστατικών μεταφοράς, τη λογιστική, τη διάθεση των φορτίων σε οδηγούς και οχήματα και τον έλεγχο των διαδικασιών που αφορούν την ασφάλεια·

 

(β) ότι η σύμβαση που συνδέει την επιχείρηση με το διαχειριστή μεταφορών διευκρινίζει τα καθήκοντα που πρέπει να φέρει σε πέρας συνεχώς ο ενδιαφερόμενος και αναφέρει τις αρμοδιότητές του ως διαχειριστή μεταφορών· στα προσδιοριζόμενα καθήκοντα περιλαμβάνονται ιδίως αυτά που συνδέονται με τη διαχείριση της επισκευής και συντήρησης των οχημάτων, τον έλεγχο των συμβάσεων και των παραστατικών μεταφοράς, τη λογιστική, τη διάθεση των φορτίων ή των υπηρεσιών σε οδηγούς και οχήματα και τον έλεγχο των διαδικασιών που αφορούν την ασφάλεια·

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 27

Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) ότι το καθορισμένο πρόσωπο δεν διευθύνει, ως διαχειριστής μεταφορών, τις δραστηριότητες μεταφοράς σε περισσότερες από τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις με μέγιστο συνολικό στόλο δώδεκα οχημάτων·

(γ) ότι το καθορισμένο πρόσωπο δεν διευθύνει, ως διαχειριστής μεταφορών, τις δραστηριότητες μεταφοράς σε περισσότερες από τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις· Η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίσει το μέγιστο αριθμό οχημάτων που μπορεί να διαχειρίζεται ο διαχειριστής μεταφορών·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του επιχειρησιακού δυναμικού των μεταφορικών εταιρειών, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί σταθερός μέγιστος αριθμός οχημάτων τα οποία θα διαχειρίζεται ο διαχειριστής μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ. Εφόσον ένα κράτος μέλος κρίνει απαραίτητο να καθορίσει σταθερό μέγιστο αριθμό, θα πρέπει να μπορεί να το πράξει.

Τροπολογία 28

Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

(δ) ότι το καθορισμένο πρόσωπο είναι ανεξάρτητο των άλλων επιχειρήσεων που του ζητούν να εκτελεί μεταφορές ή οι οποίες εκτελούν μεταφορές για λογαριασμό του.

(δ) ότι το καθορισμένο πρόσωπο είναι ανεξάρτητο των άλλων επιχειρήσεων που ζητούν από την επιχείρηση να εκτελεί μεταφορές ή οι οποίες εκτελούν μεταφορές για λογαριασμό της επιχείρησης.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 29

Άρθρο 4, παράγραφος 3

3. Ο διαχειριστής μεταφορών χάνει τη χρηστοήθειά του κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού όταν, στο πλαίσιο των μεταφορικών δραστηριοτήτων που διευθύνει, διαπράττονται σοβαρές ή επανειλημμένες και πέραν ορισμένου ορίου παραβάσεις, μεταξύ αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 30

Άρθρο 5, εισαγωγή

Μια επιχείρηση, για να πληροί την απαίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο α), πρέπει να είναι εγκατεστημένη πραγματικά και σταθερά στο έδαφος του κράτους μέλους το οποίο μέσω της αρμόδιας αρχής της δίνει άδεια άσκησης επαγγέλματος. Προς το σκοπό αυτό, η επιχείρηση πρέπει:

Για να πληροί την απαίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) η επιχείρηση πρέπει:

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 31

Άρθρο 5, στοιχείο (α)

(α) να διαθέτει εγκατάσταση, στο κράτος μέλος, με χώρους όπου φυλάσσει τα έγγραφα της επιχείρησης, και ιδίως τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού και κάθε άλλο έγγραφο, στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να χορηγήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος·

(α) να διαθέτει εγκατάσταση, στο κράτος μέλος, με χώρους όπου φυλάσσει τα έγγραφα της επιχείρησης σύμφωνα με τα χρονικά διαστήματα που προβλέπει ο νόμος, και ιδίως τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού και κάθε άλλο έγγραφο σε ασφαλή υποθέματα, στα οποία πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να χορηγήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος, συμμορφούμενη παράλληλα με όλα τα ισχύοντα πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

Αιτιολόγηση

Προστασία αρχειοθετημένων δεδομένων και προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτών.

Τροπολογία 32

Άρθρο 5, στοιχείο (β)

(β) να διαθέτει οχήματα, κατά πλήρη κυριότητα ή κατ' άλλον τρόπο, ιδίως βάσει σύμβασης αγοράς με δόσεις, σύμβασης μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή βάσει σύμβασης αγοράς, ταξινομημένα σε αυτό το κράτος μέλος και να τα χρησιμοποιεί σε αυτό·

(β) να διαθέτει ένα ή περισσότερα οχήματα, κατά πλήρη κυριότητα ή κατ' άλλον τρόπο, ιδίως βάσει σύμβασης αγοράς με δόσεις, σύμβασης μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή βάσει σύμβασης αγοράς, ταξινομημένα σε αυτό το κράτος μέλος·

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 33

Άρθρο 5, στοιχείο (γ)

(γ) να διαθέτει κέντρο εκμετάλλευσης, στο δεδομένο κράτος μέλος, με τον αναγκαίο εξοπλισμό, και ιδίως αρκετές θέσεις στάθμευσης των οχημάτων της.

(γ) να διαθέτει κέντρο εκμετάλλευσης, στο δεδομένο κράτος μέλος, με τον αναγκαίο εξοπλισμό και να μπορεί να αποδεικνύει κατόπιν αιτήματος πού είναι σταθμευμένα τα οχήματα στο κράτος μέλος εγκατάστασης όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν οι ίδιες θέσεις στάθμευσης· στην πράξη τα οχήματα σταθμεύουν για παράδειγμα και σε χώρους που επιλέγουν οι εντολοδόχοι, οι οδηγοί κλπ. Οι επιχειρήσεις πρέπει όμως να είναι σε θέση να αποδεικνύουν σε περίπτωση ελέγχου πού βρίσκονται τα οχήματα στην χώρα εγκατάστασης της επιχείρησης όταν δεν χρησιμοποιούνται, ούτως ώστε να αποτρέπεται η ύπαρξη εικονικών εταιρειών.

Τροπολογία 34

Άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο β), ως απαίτηση χρηστοήθειας μιας επιχείρησης νοείται να μην έχουν καταδικασθεί οι διευθύνοντές της για σοβαρά ποινικά αδικήματα, να μην έχουν αποτελέσει το αντικείμενο καταδικαστικής απόφασης εμπορικού δικαίου και πτωχευτικού δικαίου και να ασκούν καλόπιστα και με το δέον επαγγελματικό ήθος τη δραστηριότητά τους, τηρώντας τη νομοθεσία που αφορά τις οδικές μεταφορές.

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο β), και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους που πρέπει να πληρούν μια επιχείρηση και ένας διαχειριστής μεταφορών βάσει του παρόντος κανονισμού για να ικανοποιούν την απαίτηση χρηστοήθειας.

 

Στους όρους αυτούς περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 35

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) δεν υπάρχει σοβαρός λόγος που να θέτει υπό αμφισβήτηση τη χρηστοήθειά της·

(α) δεν υπάρχει σοβαρός λόγος που να θέτει υπό αμφισβήτηση τη χρηστοήθειά της επιχείρησης μεταφορών, των διαχειριστών μεταφορών της ή κάθε εμπλεκόμενου προσώπου, όπως καταδίκη ή κυρώσεις για οιαδήποτε σοβαρή παράβαση εθνικών διατάξεων που ισχύουν στους τομείς:

 

(i) του εμπορικού δικαίου,

 

(ii) του πτωχευτικού δικαίου,

 

(iii) των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών του επαγγέλματος,

 

(iv) της οδικής κυκλοφορίας,

 

(v) της επαγγελματικής ευθύνης, και

 

(vi) της σωματεμπορίας ή διακίνησης ναρκωτικών

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη· περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή σοβαρών παραβάσεων.

Τροπολογία 36

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) το ή τα φυσικά πρόσωπα που έχει ορίσει η επιχείρηση ως διαχειριστές μεταφορών βάσει του άρθρου 4 δεν έχουν καταδικασθεί ή δεν τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε κράτος μέλος για σοβαρές ή ήσσονος σημασίας αλλά επανειλημμένες παραβάσεις των κοινοτικών κανονιστικών ρυθμίσεων, οι οποίες αφορούν ιδίως:

(β) ο διαχειριστής μεταφορών ή η επιχείρηση μεταφορών δεν έχουν καταδικασθεί ή δεν τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για σοβαρές παραβάσεις των κοινοτικών κανονιστικών ρυθμίσεων, οι οποίες αφορούν ιδίως:

Αιτιολόγηση

Οι παραβάσεις ήσσονος σημασίας δεν θα αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Ο κανονισμός θα αναφέρεται μόνο στις σοβαρές και τις σοβαρότατες παραβάσεις.

Τροπολογία 37

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (β), σημείο (i)

(i) το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών, το χρόνο εργασίας και την τοποθέτηση και χρήση των συσκευών ελέγχου·

(ι) το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών, το χρόνο εργασίας και την τοποθέτηση και χρήση των συσκευών ελέγχου· ο έλεγχος θα πρέπει να καλύπτει τη συνεχή συμμόρφωσή τους, την αρχειοθέτηση δεδομένων και την προστασία των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Προστασία έναντι της πλαστογράφησης ηλεκτρονικών καρτών ταχογράφου και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Τροπολογία 38

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (β), σημείο (iv)

(iv) τον οδικό τεχνικό έλεγχο των εμπορικής χρήσεως οχημάτων και τις ετήσιες υποχρεωτικές τεχνικές επιθεωρήσεις των μηχανοκίνητων οχημάτων·

(iv) το αξιόπιστο των εμπορικής χρήσεως οχημάτων, περιλαμβανομένων των υποχρεωτικών τεχνικών επιθεωρήσεων των μηχανοκίνητων οχημάτων·

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 39

Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) η επιχείρηση δεν έχει καταδικασθεί για σοβαρές παραβάσεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας που αφορά τους όρους αμοιβής και άσκησης του επαγγέλματος, την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια, καθώς και την επαγγελματική ευθύνη.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 40

Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), η Επιτροπή εκδίδει πίνακα των κατηγοριών, των τύπων και των βαθμών σοβαρότητας των παραβάσεων, καθώς και της συχνότητας πέραν της οποίας, οι επανειλημμένες παραβάσεις ήσσονος σημασίας οδηγούν σε απώλεια της απαιτούμενης χρηστοήθειας. Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποβλέπουν σε τροποποίηση των μη ουσιαστικών στοιχείων του παρόντος κανονισμού που τον συμπληρώνουν, αποφασίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφο 3.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο β):

Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εφαρμόζει τις εξής αρχές:

 

α) οι κατηγορίες και οι τύποι παραβάσεων είναι εκείνοι που απαντώνται συχνότερα·

(α) καταδίκη ή κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο διαχειριστή μεταφορών ή την επιχείρηση μεταφορών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για σοβαρότατες παραβάσεις των κοινοτικών κανονιστικών, που ορίζονται στο παράρτημα III, έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της χρηστοήθειας μετά από δεόντως ολοκληρωθείσα διοικητική διαδικασία και, εάν ενδείκνυται, μετά από έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, εκτός εάν η αρμόδια αρχή, για εξαιρετικούς και δεόντως αιτιολογημένους λόγους, αποφανθεί ότι τούτο συνιστά δυσανάλογη απάντηση. Στην περίπτωση αυτή, οι εξαιρετικοί και δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι καταγράφονται στο εθνικό μητρώο και επισημαίνονται στην έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 26, παράγραφος 1. Τα μέτρα που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού και αφορούν την προσαρμογή του παραρτήματος IΙΙ προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα των οδικών μεταφορών, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 3.

β) το υψηλότερο επίπεδο σοβαρότητας αφορά τις παραβάσεις που δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού·

β) το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή εκδίδει πίνακα των κατηγοριών, των τύπων και των βαθμών σοβαρότητας των παραβάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια της χρηστοήθειας. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες για τις εν λόγω παραβάσεις, περιλαμβανομένων των πληροφοριών από άλλα κράτη μέλη, κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τους ελέγχους κατά την έννοια του άρθρου 11, παράγραφος 2.

γ) η συχνότητα των παραβάσεων, πέραν της οποίας οι επανειλημμένες ήσσονος σημασίας παραβάσεις θεωρούνται σοβαρές, αυξάνεται με τον αριθμό οδηγών που απασχολούνται στις δραστηριότητες μεταφοράς που διευθύνει το αρμόδιο φυσικό πρόσωπο.

Τα μέτρα που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού δια της συμπλήρωσής του και που σχετίζονται με τον εν λόγω πίνακα θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 3.

 

Για το σκοπό αυτό και το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή

 

α) ορίζει τις κατηγορίες και τους τύπους παραβάσεων που απαντώνται συχνότερα·

 

(ii) προσδιορίζει το επίπεδο σοβαρότητας των παραβάσεων ανάλογα με το κατά πόσον δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού· και

 

(iii) ορίζει τη συχνότητα των παραβάσεων πέραν της οποίας οι επανειλημμένες παραβάσεις θεωρούνται μείζονος σοβαρότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό οδηγών που απασχολούνται στις δραστηριότητες μεταφοράς που διευθύνει ο διαχειριστής μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παραχωρηθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη για να δημιουργήσουν τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα τους, είναι σημαντικό ο πίνακας της Επιτροπής να έχει εγκριθεί το αργότερο την 1n Ιανουαρίου 2010.

Τροπολογία 41

Άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), η Επιτροπή εκδίδει πίνακα των κατηγοριών, των τύπων και των βαθμών σοβαρότητας των παραβάσεων, καθώς και της συχνότητας πέραν της οποίας, οι επανειλημμένες παραβάσεις ήσσονος σημασίας οδηγούν σε απώλεια της απαιτούμενης χρηστοήθειας. Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποβλέπουν σε τροποποίηση των μη ουσιαστικών στοιχείων του παρόντος κανονισμού που τον συμπληρώνουν, αποφασίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφο 3.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), η Επιτροπή εκδίδει πίνακα των κατηγοριών, των τύπων και των βαθμών σοβαρότητας των σοβαρών παραβάσεων, οι οποίες οδηγούν σε απώλεια της απαιτούμενης χρηστοήθειας. Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποβλέπουν σε τροποποίηση των μη ουσιαστικών στοιχείων του παρόντος κανονισμού που τον συμπληρώνουν, αποφασίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφο 3.

Αιτιολόγηση

Μέχρις ότου οι παραβάσεις πάψουν να ερμηνεύονται και να αντιμετωπίζονται με τόσο διαφορετικούς τρόπους στα επιμέρους κράτη μέλη, οι ήσσονος σημασίας αλλά επανειλημμένες παραβάσεις δεν θα έπρεπε να αποτελούν τμήμα του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 42

Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) η συχνότητα των παραβάσεων, πέραν της οποίας οι επανειλημμένες ήσσονος σημασίας παραβάσεις θεωρούνται σοβαρές, αυξάνεται με τον αριθμό οδηγών που απασχολούνται στις δραστηριότητες μεταφοράς που διευθύνει το αρμόδιο φυσικό πρόσωπο.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Μέχρις ότου οι παραβάσεις πάψουν να ερμηνεύονται και να αντιμετωπίζονται με τόσο διαφορετικούς τρόπους στα επιμέρους κράτη μέλη, οι ήσσονος σημασίας αλλά επανειλημμένες παραβάσεις δεν θα έπρεπε να αποτελούν τμήμα του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 43

Άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο γ), ως απαίτηση χρηματοπιστωτικής ικανότητας νοείται η διάθεση των οικονομικών πόρων που είναι αναγκαίοι για την ορθή έναρξη λειτουργίας και τη χρηστή διαχείριση της επιχείρησης.

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο γ), μια επιχείρηση πρέπει να είναι συνεχώς σε θέση να αντιμετωπίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής χρήσης. Προς το σκοπό αυτό, η επιχείρηση οφείλει να αποδείξει με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της, μετά από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι διαθέτει κάθε χρόνο:

2. Η απαίτηση χρηματοπιστωτικής ικανότητας πληρούται όταν μια επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίζει συνεχώς τις πραγματικές και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής χρήσης. Προς το σκοπό αυτό, η επιχείρηση οφείλει να αποδείξει με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της, μετά από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι διαθέτει κάθε χρόνο:

 

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 44

Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) κυκλοφορούν ενεργητικό, αξίας τουλάχιστον ίσης 9.000 ευρώ όταν χρησιμοποιεί ένα και μόνον όχημα και 5.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο χρησιμοποιούμενο όχημα·

(α) διαθέτουν κεφάλαιο και αποθεματικό, αξίας τουλάχιστον ίσης 9.000 ευρώ όταν χρησιμοποιεί ένα και μόνον όχημα και 5000 ευρώ για κάθε πρόσθετο χρησιμοποιούμενο όχημα·

 

Η ύπαρξη κεφαλαίου πρέπει να αποδεικνύεται με ελεγμένο εμπορικό ισολογισμό ή με φορολογικό ισολογισμό. Όποιος υποβάλλει για πρώτη φορά αίτηση για άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, πρέπει να προσκομίζει ελεγμένο ισολογισμό έναρξης.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να διατηρηθούν το κεφάλαιο και αποθεματικό, όπως ισχύει στην οδηγία, και να μπορούν οι επιχειρήσεις να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην οικονομική τους διαχείριση.

Τροπολογία 45

Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο 1, στοιχείο (β)

(β) απαιτήσεις, κινητές αξίες και τραπεζικές καταθέσεις, καταθέσεις σε λογαριασμό ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, επιταγές και ταμειακά διαθέσιμα συνολικής αξίας ανώτερης του 80% των χρεών εναπομένουσας διάρκειας όχι μεγαλύτερης του ενός έτους ("δείκτης ρευστότητας" >= 80%).

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο δείκτης ρευστότητας δεν αποτελεί δείκτη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας μιας επιχείρησης και κατά συνέπεια δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό κριτήριο προς το κεφάλαιο και το αποθεματικό. Αντίθετα, θα ήταν σκόπιμο να αυξηθούν οι τιμές στην παράγραφο α) που αφορούν το κεφάλαιο και το αποθεματικό.

Τροπολογία 46

Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η τιμή του ευρώ στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο της νομισματικής ένωσης καθορίζεται ανά πενταετία. Οι εφαρμοστέες ισοτιμίες είναι αυτές της πρώτης εργάσιμης ημέρας του μηνός Οκτωβρίου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η τιμή του ευρώ στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο της νομισματικής ένωσης καθορίζεται ανά έτος. Οι εφαρμοστέες ισοτιμίες είναι αυτές της πρώτης εργάσιμης ημέρας του μηνός Οκτωβρίου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Αιτιολόγηση

Η συναλλαγματική ισοτιμία πρέπει να καθορίζεται ανά έτος.

Τροπολογία 47

Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί να μπορεί μια επιχείρηση να αποδείξει την χρηματοπιστωτική της ικανότητα με βεβαίωση μιας ή περισσοτέρων τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οι οποίοι εγγυώνται εις ολόκληρον για την επιχείρηση με τραπεζική εγγύηση, ή με κάθε άλλο παρεμφερές μέσο, για τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α). Η τραπεζική εγγύηση δύναται να αποτελέσει το αντικείμενο αιτήματος κατάπτωσης από την αρμόδια αρχή που δίνει την άδεια άσκησης επαγγέλματος και δύναται να αποδεσμευθεί μόνον με τη σύμφωνη γνώμη της εν λόγω αρχής.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή πρέπει να δεχθεί να μπορεί μια επιχείρηση να αποδείξει την χρηματοπιστωτική της ικανότητα με βεβαίωση μιας ή περισσοτέρων τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίοι εγγυώνται εις ολόκληρον για την επιχείρηση, για τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Η εγγύηση ή ασφάλιση δύναται να αποτελέσει το αντικείμενο αιτήματος κατάπτωσης από την αρμόδια αρχή που δίνει την άδεια άσκησης επαγγέλματος και δύναται να αποδεσμευθεί μόνον με τη σύμφωνη γνώμη της εν λόγω αρχής. Η αρμόδια αρχή ορίζει επίσης τους όρους υπό τους οποίους η τραπεζική εγγύηση δύναται να αποτελέσει το αντικείμενο αιτήματος κατάπτωσης και να αποδεσμευθεί προς όφελος άλλων πιστωτών.

Αιτιολόγηση

Η ασφάλιση πρέπει επίσης να συνιστά απόδειξη χρηματοπιστωτικής ικανότητας. Προκειμένου να προσδιοριστούν καλύτερα οι όροι χρήσης της τραπεζικής εγγύησης ή της ασφάλισης, θα πρέπει να θεσπιστεί ομοιόμορφος τύπος πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Τροπολογία 48

Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Οι ετήσιοι λογαριασμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ή η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται είναι εκείνοι της οικονομικής οντότητας που είναι εγκατεστημένη στο έδαφος του κράτους μέλους όπου ζητείται άδεια και όχι εκείνοι τυχόν άλλων οικονομικών οντοτήτων εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος.

3. Οι ετήσιοι λογαριασμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ή η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι οποίοι πρέπει να ελέγχονται είναι εκείνοι της οικονομικής οντότητας που είναι εγκατεστημένη στο έδαφος του κράτους μέλους όπου ζητείται άδεια και όχι εκείνοι τυχόν άλλων οικονομικών οντοτήτων εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 49

Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο δ), η απαίτηση επαγγελματικής επάρκειας πληρούται εάν το ή τα πρόσωπα που πρέπει να την πληρούν βάσει του άρθρου 4 έχουν γνώσεις ανταποκρινόμενες στο επίπεδο εκπαίδευσης που προβλέπεται στο παράρτημα Ι, τμήμα 1, στα θέματα που αναφέρει το εν λόγω παράρτημα. Η επαγγελματική επάρκεια διαπιστώνεται μετά από εκπαίδευση, η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων επί τουλάχιστον 140 ώρες, και μετά από γραπτή υποχρεωτική εξέταση, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί από προφορική εξέταση. Η οργάνωση αυτών των εξετάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I, τμήμα 2.

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 3 στοιχείο δ), ο ενδιαφερόμενος ή οι ενδιαφερόμενοι έχουν γνώσεις ανταποκρινόμενες στο επίπεδο εκπαίδευσης που προβλέπεται στο παράρτημα Ι, τμήμα 1, στα θέματα που αναφέρει το εν λόγω παράρτημα. Η επαγγελματική επάρκεια διαπιστώνεται μετά από γραπτή υποχρεωτική εξέταση, η οποία, εφόσον ένα κράτος μέλος λάβει σχετική απόφαση, μπορεί να συμπληρωθεί από προφορική εξέταση. Η οργάνωση αυτών των εξετάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I, τμήμα 2.

Αιτιολόγηση

Για τους διαχειριστές μεταφορών έχει σημασία να αποδεικνύουν τις γνώσεις τους και να είναι σε θέση να περάσουν τις εξετάσεις. Όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν μαθήματα όπως αυτά που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ η υποχρεωτική εκπαίδευση δεν μαρτυρεί αναγκαστικά ικανότητα.

Τροπολογία 50

Άρθρο 8, παράγραφος 1 α (νέα)

 

1α. Οι εξετάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγματοποιούνται στην χώρα διαμονής των ενδιαφερόμενων προσώπων.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να αποτραπεί η κατάχρηση, για παράδειγμα με την μορφή του τουρισμού για εξεταστικούς σκοπούς.

Τροπολογία 51

Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη διαπιστεύουν, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζουν τα ίδια, τους οργανισμούς που μπορούν να παρέχουν στους υποψήφιους εκπαίδευση ποιότητας, προκειμένου να προετοιμάζονται αποτελεσματικά για την εξέταση, καθώς και συνεχή εκπαίδευση προκειμένου να ενημερώνουν τις γνώσεις τους όσοι διαχειριστές μεταφορών το επιθυμούν. Τα κράτη μέλη ελέγχουν τακτικά κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί πληρούν όλα τα κριτήρια με βάση τα οποία διαπιστεύτηκαν.

3. Τα κράτη μέλη διαπιστεύουν, σύμφωνα με αμοιβαίως συμβατά κριτήρια που καθορίζουν τα ίδια, τους οργανισμούς που μπορούν να παρέχουν στους υποψήφιους εκπαίδευση ποιότητας, προκειμένου να προετοιμάζονται αποτελεσματικά για την εξέταση, καθώς και συνεχή εκπαίδευση προκειμένου να ενημερώνουν τις γνώσεις τους όσοι διαχειριστές μεταφορών το επιθυμούν. Τα κράτη μέλη ελέγχουν τακτικά κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί πληρούν όλα τα κριτήρια με βάση τα οποία διαπιστεύτηκαν.

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερη διατύπωση.

Τροπολογία 52

Άρθρο 8, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από την υποχρεωτική εκπαίδευση τους υποψηφίους μεταφορείς, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι διαθέτουν πρακτική πείρα πέντε τουλάχιστον ετών σε επιχείρηση μεταφορών σε διευθυντικό επίπεδο.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από την εξέταση τα άτομα, τα οποία αποδεικνύουν ότι διαθέτουν συνεχή πρακτική πείρα δέκα τουλάχιστον ετών πριν από την δημοσίευση του παρόντος κανονισμού σε επιχείρηση μεταφορών σε διευθυντικό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Οι αναγνωρισμένες επιχειρήσεις με μακρόχρονη πείρα δεν πρέπει να αποδείξουν ακόμα μία φορά με εξέταση την επαγγελματική τους επάρκεια. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή θα έπρεπε στο μέλλον να πάψει να υφίσταται· για τον λόγο αυτό, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε μετά από την έγκριση του παρόντος κανονισμού να μην υπάρχει η δυνατότητα απόδειξης της επαγγελματικής επάρκειας των προσώπων με βάση το κριτήριο της επαγγελματικής πείρας.

Τροπολογία 53

Άρθρο 8, παράγραφος 4 β (νέα)

 

4β. Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν την εκπαίδευση, όπως περιγράφεται στο παράρτημα Ι, και την εξέταση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, για διαχειριστές μεταφορών ανά δεκαετία, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι διαχειριστές γνωρίζουν τις εξελίξεις στον τομέα.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να προωθήσουν την εκπαίδευση όπως περιγράφεται στα παράρτημα II, ανά δεκαετία, προκειμένου οι διαχειριστές μεταφορών να εκσυγχρονίζουν τις γνώσεις τους.

Τροπολογία 54

Άρθρο 8, παράγραφος 5

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τους κατόχους ορισμένων διπλωμάτων τριτοβάθμιας ή τεχνικής εκπαίδευσης τα οποία χορηγούνται στο ίδιο κράτος μέλος και προϋποθέτουν παρακολούθηση μαθημάτων στα θεματικά πεδία που αναφέρονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι, καθορισμένων ειδικά για το σκοπό αυτό, τα οποία εντάσσονται στην ύλη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που καλύπτουν τα πτυχία αυτά.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τους κατόχους διπλωμάτων τριτοβάθμιας ή τεχνικής εκπαίδευσης τα οποία χορηγούνται στο ίδιο κράτος μέλος και προϋποθέτουν παρακολούθηση μαθημάτων στα θεματικά πεδία που αναφέρονται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι, καθορισμένων ειδικά για το σκοπό αυτό, τα οποία εντάσσονται στην ύλη της εκπαίδευσης που καλύπτουν τα πτυχία αυτά καθώς και από την εξέταση.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν είναι ικανά να διασφαλίσουν ισοτιμία μεταξύ των πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας. Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εξαιρεθούν οι κάτοχοι ορισμένων πτυχίων από την απαίτηση να υποβληθούν στην εξέταση.

Τροπολογία 55

Άρθρο 8, παράγραφος 6

6. Ως απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας χορηγείται βεβαίωση από την αρχή ή τον οργανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η βεβαίωση αυτή δεν μεταβιβάζεται. Η βεβαίωση συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του πιστοποιητικού που περιλαμβάνει το παράρτημα II και φέρει τη σφραγίδα ή το χαρτόσημο της αρμόδιας αρχής ή του διαπιστευμένου οργανισμού που την εξέδωσε.

6. Ως απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας χορηγείται βεβαίωση από την αρχή ή τον οργανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 2. Η βεβαίωση αυτή δεν μεταβιβάζεται σε οιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η βεβαίωση συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του πιστοποιητικού που περιλαμβάνει το παράρτημα II και φέρει τη σφραγίδα ή το χαρτόσημο της αρμόδιας αρχής ή του διαπιστευμένου οργανισμού που την εξέδωσε.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 56

Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή χορηγεί στην επιχείρηση, η οποία έχει υποβάλει αίτηση και πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3, άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.

1. Μια επιχείρηση μεταφορών που συμμορφούται προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3, λαμβάνει, κατόπιν ασκήσεως, την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα. Η αρμόδια αρχή εξακριβώνει κατά πόσον μια επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να ορίζεται με σαφήνεια ο ρόλος της αρμόδιας αρχής σε σχέση με την έκδοση της άδειας.

Τροπολογία 57

Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Η αρμόδια αρχή καταχωρίζει στο ηλεκτρονικό μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 15 το ονοματεπώνυμο του διαχειριστή μεταφορών που έχει ορίσει η επιχείρηση, τη διεύθυνση της επιχείρησης, τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων οχημάτων και, εάν η άδεια ισχύει για διεθνείς μεταφορές, τον αύξοντα αριθμό της κοινοτικής αδείας και τον αριθμό των επικυρωμένων αντιγράφων.

2. Η αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση και την τήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 15.

 

Η αρμόδια αρχή καταχωρίζει στο ηλεκτρονικό μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 15 την επίσημη επωνυμία της επιχείρησης, το ονοματεπώνυμο του διαχειριστή μεταφορών που έχει ορίσει η επιχείρηση και ένδειξη σχετικά με το κατά πόσον είναι κατάλληλος για διαχείριση μεταφορών, τη διεύθυνση της επιχείρησης, τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων οχημάτων και, εάν η άδεια ισχύει για διεθνείς μεταφορές, τον αύξοντα αριθμό της κοινοτικής αδείας και τον αριθμό των επικυρωμένων αντιγράφων.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να διευκρινίζεται ποιος έχει την ευθύνη για την ενημέρωση και την τήρηση των μητρώων.

Τροπολογία 58

Άρθρο 10, παράγραφος 4

4. Από την ημερομηνία διασύνδεσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5, η αρμόδια αρχή ελέγχει, προκειμένου να αξιολογήσει τα εχέγγυα χρηστοήθειας μιας επιχείρησης, κατά πόσον ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές μεταφορών τους οποίους έχει υποδείξει έχουν χαρακτηρισθεί σε κάποιο κράτος μέλος ακατάλληλοι να διευθύνουν τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών δυνάμει του άρθρου 13.

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2012, η αρμόδια αρχή ελέγχει, σε περίπτωση αμφιβολίας, προκειμένου να αξιολογήσει τα εχέγγυα χρηστοήθειας μιας επιχείρησης, κατά πόσον, κατά τη στιγμή της εφαρμογής, ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές μεταφορών τους οποίους έχει υποδείξει έχουν χαρακτηρισθεί σε κάποιο κράτος μέλος ακατάλληλοι να διευθύνουν τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης δυνάμει του άρθρου 13.

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία εφαρμογής θα είναι η 1η Ιανουαρίου 2012.

Τροπολογία 59

Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επαγγέλματος να πληρούν σε διαρκή βάση τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3. Προς το σκοπό αυτό, ελέγχουν ανά πενταετία κατά πόσον οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να πληρούν καθεμιά από τις απαιτήσεις.

1. Οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα να πληρούν σε διαρκή βάση τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3. Προς το σκοπό αυτό, ελέγχουν ανά πενταετία κατά πόσον οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να πληρούν καθεμιά από τις απαιτήσεις.

 

Η Επιτροπή προσαρμόζει την περιοδικότητα των τακτικών ελέγχων στην τεχνική πρόοδο, ιδίως τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα όπως προβλέπεται στο άρθρο 15. Δεδομένου ότι αυτά τα μέτρα αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 25, παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή μπορεί να αλλάξει την περίοδο των πέντε ετών για τους τακτικούς ελέγχους σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 25, παράγραφος 3.

Τροπολογία 60

Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Πέραν των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ότι παρουσιάζουν επικινδυνότητα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη επεκτείνουν αυτό το σύστημα ταξινόμησης των κινδύνων σε όλες τις παραβάσεις που αναφέρει το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

2. Πέραν των ελέγχων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τις επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ότι παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 9 της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τα κράτη μέλη επεκτείνουν αυτό το σύστημα ταξινόμησης των κινδύνων σε όλες τις παραβάσεις που αναφέρει το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 61

Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Η αρμόδια αρχή προβαίνει σε ανάκληση ή σε μερική ή προσωρινή αναστολή της ισχύος της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα που έχει χορηγήσει σε μια επιχείρηση, εάν διαπιστώσει ότι η επιχείρηση αυτή δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3, αφού προηγουμένως της απευθύνει προειδοποίηση.

1. Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι μια επιχείρηση διατρέχει τον κίνδυνο να μην πληροί πλέον μία από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3, ενημερώνει σχετικά την επιχείρηση. Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι μία από τις απαιτήσεις αυτές δεν πληρούται πλέον, τάσσει προθεσμία στην επιχείρηση προκειμένου να τακτοποιήσει την κατάστασή της μέσα στα εξής χρονικά περιθώρια:

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 62

Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Προειδοποίηση αποστέλλεται σε μια επιχείρηση όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι η επιχείρηση ενδέχεται να μην πληροί πλέον έναν από τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3. Όταν διαπιστώνεται τέτοια περίπτωση, τάσσεται με την προειδοποίηση προθεσμία στην επιχείρηση προκειμένου να τακτοποιήσει την κατάστασή της μέσα στα εξής χρονικά περιθώρια:

2. Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει στις επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει ανασταλεί ή ανακληθεί να διασφαλίσουν ότι οι διαχειριστές μεταφορών τους θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα και θα υποβληθούν στην εξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 8, πριν από οιοδήποτε μέτρο αποκατάστασης.

Αιτιολόγηση

Εναπόκειται στα κράτη μέλη να απαιτήσουν την παρακολούθηση μαθημάτων και την υποβολή σε εξέταση για τους διαχειριστές μεταφορών της επιχείρησης της οποίας η άδεια έχει ανασταλεί ή ανακληθεί .

Τροπολογία 63

Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) μέγιστη διορία έξι μηνών για την πρόσληψη αντικαταστάτη του διαχειριστή μεταφορών, εάν αυτός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις χρηστοήθειας ή επαγγελματικής επάρκειας, με δυνατότητα παράτασής της κατά έξι μήνες σε περίπτωση θανάτου ή φυσικής αδυναμίας του διαχειριστή μεταφορών·

(α) μέγιστη διορία τριών μηνών για την πρόσληψη αντικαταστάτη του διαχειριστή μεταφορών, εάν αυτός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις χρηστοήθειας ή επαγγελματικής επάρκειας, με δυνατότητα παράτασής της κατά τρεις μήνες σε περίπτωση θανάτου ή φυσικής αδυναμίας του διαχειριστή μεταφορών·

Αιτιολόγηση

Έξι μήνες είναι υπερβολικά μακρύ διάστημα.

Τροπολογία 64

Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) μέγιστη διορία έξι μηνών όταν η επιχείρηση οφείλει να τακτοποιήσει την κατάστασή της αποδεικνύοντας ότι διαθέτει πραγματική και σταθερή εγκατάσταση·

(β) μέγιστη διορία τριών μηνών όταν η επιχείρηση οφείλει να τακτοποιήσει την κατάστασή της αποδεικνύοντας ότι διαθέτει πραγματική και σταθερή εγκατάσταση·

Αιτιολόγηση

Έξι μήνες είναι υπερβολικά μακρύ διάστημα.

Τροπολογία 65

Άρθρο 12, παράγραφος 3

3. Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει στους διαχειριστές μεταφορών των επιχειρήσεων, των οποίων η άδεια έχει ανακληθεί ή ανασταλεί εν μέρει ή προσωρινά, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να υποβληθούν στην εξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 8, πριν οποιοδήποτε μέτρο επαναφοράς.

3. Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι η επιχείρηση δεν πληροί πλέον μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3, προβαίνει σε ανάκληση ή σε μερική ή προσωρινή αναστολή της ισχύος της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα που έχει χορηγήσει στην επιχείρηση, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 66

Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Σε περίπτωση παραβάσεων αποδεδειγμένης σοβαρότητας λόγω του συστηματικού χαρακτήρα τους, του στοιχείου της προμελέτης και της απόπειρας συγκάλυψής τους, η αρμόδια αρχή κηρύσσει τον διαχειριστή μεταφορών της επιχείρησης, από την οποία αφαιρέθηκε η άδεια, ακατάλληλο να διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης.

1. Σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων , όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β), η σοβαρότητα των οποίων είναι αποδεδειγμένη λόγω του συστηματικού χαρακτήρα τους, του στοιχείου της προμελέτης ή της απόπειρας συγκάλυψής τους, ενέργειες για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο διαχειριστής μεταφορών, η αρμόδια αρχή κηρύσσει τον διαχειριστή μεταφορών της επιχείρησης, από την οποία αφαιρέθηκε η άδεια, ακατάλληλο να διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να επιβάλλονται κυρώσεις στο διαχειριστή μεταφορών μόνον εφόσον είναι υπεύθυνος για τις εν λόγω παραβάσεις.

Τροπολογία 67

Άρθρο 13, παράγραφος 2

2. Εφ' όσο χρόνο δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο αποκατάστασης, δεν ισχύει πλέον σε κανένα κράτος μέλος η βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 του προσώπου που έχει κηρυχθεί ακατάλληλο να διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες.

2. Εφ' όσο χρόνο δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο αποκατάστασης, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις, δεν ισχύει πλέον σε κανένα κράτος μέλος η βεβαίωση επαγγελματικής επάρκειας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 του προσώπου που έχει κηρυχθεί ακατάλληλο να διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 68

Άρθρο 14, παράγραφος 1

1. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι οποίες συνεπάγονται απόρριψη αίτησης χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, αναστολή ή αφαίρεση υπάρχουσας αδείας ή κήρυξη ακαταλληλότητας, πρέπει να αιτιολογούνται.

1. Οι αρνητικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένης της απόρριψης αίτησης χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, της αναστολής ή της αφαίρεσης υπάρχουσας αδείας και της κήρυξης ακαταλληλότητας του διαχειριστή μεταφορών, πρέπει να αιτιολογούνται.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 69

Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις τις οποίες αφορά ο παρών κανονισμός να έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν σε οργανισμούς ή ανεξάρτητα όργανα και κατόπιν να ασκήσουν έφεση ενώπιον δικαστικής αρχής για τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η κατάθεση προσφυγής, συμπεριλαμβανομένης της έφεσης ενώπιον δικαστικής αρχής δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι επιχειρήσεις και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν για τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μεταξύ άλλων, σε δικαστική αρχή.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγεται περιττός φόρτος και να διασφαλίζεται ότι τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα περιλαμβάνουν μόνο σταθερά στοιχεία, στα μητρώα αυτά θα καταγράφονται μόνο οι παραβάσεις και οι κυρώσεις που επιβάλλονται μετά την οριστική απόφαση δικαστικής αρχής.

Τροπολογία 70

Άρθρο 15, παράγραφος 1

1. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και ιδίως των άρθρων 10, 11, 12, 13 και 26, κάθε κράτος μέλος τηρεί εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα από αρμόδια αρχή που αυτό έχει καθορίσει. Η επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου πραγματοποιείται προς το σκοπό αυτό υπό τον έλεγχο της δημόσιας αρχής. Στο ηλεκτρονικό μητρώο έχουν επιγραμμική πρόσβαση όλες οι αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους που αναφέρονται στο άρθρο 9. Στο ηλεκτρονικό μητρώο έχουν πρόσβαση μόνον άλλες αρχές, οι οποίες έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και των οποίων οι υπάλληλοι είναι ορκωτοί.

1. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και ιδίως των άρθρων 10, 11, 12, 13 και 26, κάθε κράτος μέλος τηρεί εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών και διαχειριστών μεταφορών, στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα από αρμόδια αρχή που αυτό έχει καθορίσει. Η επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου πραγματοποιείται προς το σκοπό αυτό υπό τον έλεγχο της δημόσιας αρχής, η οποία είναι επίσης αρμόδια για τη χρήση και την ενημέρωση των δεδομένων. Το ηλεκτρονικό αρχείο περιλαμβάνει ένα δημόσιο τμήμα και ένα εμπιστευτικό τμήμα. Στο ηλεκτρονικό μητρώο έχουν επιγραμμική πρόσβαση όλες οι αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους που αναφέρονται στο άρθρο 9. Στο εμπιστευτικό τμήμα του ηλεκτρονικού μητρώου έχουν πρόσβαση μόνον αρχές πλην της αρμόδιας αρχής, οι οποίες έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και των οποίων οι υπάλληλοι είναι ορκωτοί.

 

Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή καθορίζει, μαζί με τα κράτη μέλη, τη στοιχειώδη δομή των δεδομένων που πρέπει να καταχωρίζονται στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο.

Το εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο ενός κράτους μέλους περιέχει τα εξής δεδομένα:

Το τμήμα του εθνικού ηλεκτρονικού μητρώου που αφορά τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών ενός κράτους μέλους περιέχει τα εξής δεδομένα:

α) την ονομασία και τη νομική μορφή της επιχείρησης,

α) την ονομασία και τη νομική μορφή της επιχείρησης,

β) τη διεύθυνση της εγκατάστασης,

β) τη διεύθυνση της εγκατάστασης,

γ) το ονοματεπώνυμο των καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών που πρέπει να πληρούν τον όρο της χρηστοήθειας και τον όρο της επαγγελματικής επάρκειας και, εφόσον πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο του νομικού αντιπροσώπου,

γ) το ονοματεπώνυμο των καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών που πρέπει να πληρούν τον όρο της χρηστοήθειας και τον όρο της επαγγελματικής επάρκειας και, εφόσον πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο του νομικού αντιπροσώπου,

δ) τον τύπο αδείας, τον αριθμό οχημάτων που καλύπτει η άδεια και ενδεχομένως τον αύξοντα αριθμό της κοινοτικής αδείας και τον αριθμό των επικυρωμένων αντιγράφων,

δ) τον τύπο αδείας, τον αριθμό οχημάτων που καλύπτει η άδεια και ενδεχομένως τον αύξοντα αριθμό της κοινοτικής αδείας και τον αριθμό των επικυρωμένων αντιγράφων,

ε) τον αριθμό, την κατηγορία και τον τύπο σοβαρών παραβάσεων και επανειλημμένων μικρών παραβάσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), για τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις τα τελευταία δύο χρόνια,

ε) τον αριθμό, την κατηγορία και τον τύπο σοβαρών παραβάσεων για τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις τα τελευταία δύο χρόνια,

στ) το ονοματεπώνυμο των προσώπων που έχουν κηρυχθεί ακατάλληλα να διευθύνουν τις μεταφορικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, καθώς και τα εφαρμοστέα μέτρα αποκατάστασης.

στ) το ονοματεπώνυμο των προσώπων που έχουν κηρυχθεί ακατάλληλα να διευθύνουν τις μεταφορικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, καθώς και τα εφαρμοστέα μέτρα αποκατάστασης.

 

Το τμήμα του εθνικού ηλεκτρονικού μητρώου που αφορά τους διαχειριστές οδικών μεταφορών ενός κράτους μέλους περιέχει τα εξής δεδομένα:

 

a) το ονοματεπώνυμο του διαχειριστή μεταφορών που έχει χαρακτηρισθεί κατάλληλος να διευθύνει τις μεταφορικές δραστηριότητες ή μια επιχείρηση·

 

β) την ονομασία, τη νομική μορφή και τη διεύθυνση της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων που διευθύνει·

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, έχει ζωτική σημασία το ηλεκτρονικό αρχείο να περιλαμβάνει ένα δημόσιο τμήμα και ένα εμπιστευτικό τμήμα. Λαμβανομένου υπόψη του ρόλου του διαχειριστή μεταφορών, είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει πίνακας των διαχειριστών μεταφορών που έχουν χαρακτηρισθεί σε ένα κράτος μέλος ως πληρούντες τις απαιτήσεις του εν λόγω επαγγέλματος.

Τροπολογία 71

Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

(δ) τον τύπο αδείας, τον αριθμό οχημάτων που καλύπτει η άδεια και ενδεχομένως τον αύξοντα αριθμό της κοινοτικής αδείας και τον αριθμό των επικυρωμένων αντιγράφων,

(δ) τον τύπο αδείας, τον αριθμό οχημάτων που καλύπτει η άδεια και ενδεχομένως τον αύξοντα αριθμό της κοινοτικής αδείας και τον αριθμό των επικυρωμένων αντιγράφων, την πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας κάθε οχήματος που χρησιμοποιείται βάσει της άδειας εκτός του κράτους μέλους εγκατάστασης της επιχείρησης,

Αιτιολόγηση

Με αυτό τον τρόπο, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου θα δημιουργήσουν ιστορικό συμμόρφωσης για τους μεμονωμένους διεθνείς μεταφορείς που θα τους βοηθήσει να εντοπίζουν καλύτερα τα οχήματα και θα περιορίσει το φόρτο, ενώ παράλληλα θα γίνεται καλύτερη χρήση των μέσων επιβολής του νόμου.

Τροπολογία 72

Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο (ε)

(ε) τον αριθμό, την κατηγορία και τον τύπο σοβαρών παραβάσεων και επανειλημμένων μικρών παραβάσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), για τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις τα τελευταία δύο χρόνια·

(ε) τον αριθμό, την κατηγορία και τον τύπο σοβαρών παραβάσεων για τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις τα τελευταία δύο χρόνια·

Αιτιολόγηση

Μέχρις ότου οι παραβάσεις πάψουν να ερμηνεύονται και να αντιμετωπίζονται με τόσο διαφορετικούς τρόπους στα επιμέρους κράτη μέλη, οι ήσσονος σημασίας αλλά επανειλημμένες παραβάσεις δεν θα έπρεπε να αποτελούν τμήμα του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 73

Άρθρο 15, παράγραφος 1, εδάφιο 2 β (νέο)

 

Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να τηρούν τις πληροφορίες του εδαφίου ε) και του εδαφίου στ) σε διαφορετικά μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά δεδομένα θα διατίθενται κατόπιν αιτήσεως ή θα είναι άμεσα προσβάσιμα σε όλες τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Οι ζητούμενες πληροφορίες θα παρέχονται εντός δέκα ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

Αιτιολόγηση

Λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα των εν λόγω πληροφοριών, έχει σημασία να μπορούν τα κράτη μέλη να σέβονται τη δομή και το ρόλο των θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια για τα στοιχεία αυτά και να διασφαλίζουν την απαιτούμενη ιδιωτικότητα και προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 74

Άρθρο 15, παράγραφος 1, εδάφιο 2 γ (νέο)

 

Σε κάθε περίπτωση, στις πληροφορίες των εδαφίων( ε) και (στ) έχουν πρόσβαση αρχές διαφορετικές από τις αρμόδιες αρχές μόνον εφόσον αυτές έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και των οποίων οι υπάλληλοι είναι ορκωτοί ή έχουν άλλου είδους επίσημη υποχρέωση να τηρούν το απόρρητο.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τροπολογία 75

Άρθρο 15, παράγραφος 2

2. Τα δεδομένα που αφορούν επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει αφαιρεθεί ή ανασταλεί εν μέρει ή προσωρινά, ή αφορούν πρόσωπο που έχει κηρυχθεί ακατάλληλο να ασκήσει το επάγγελμα, παραμένουν στο μητρώο επί δύο χρόνια. Στα δεδομένα αυτά διευκρινίζονται οι λόγοι που οδήγησαν σε αναστολή ή αφαίρεση των αδειών ή σε κήρυξη ακαταλληλότητας.

2. Τα δεδομένα που αφορούν επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει αφαιρεθεί ή ανασταλεί παραμένουν στο μητρώο επί δύο χρόνια, αρχής γενομένης από την εκπνοή της αναστολής ή της αφαίρεσης της άδειας, και εν συνεχεία αφαιρούνται πάραυτα.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην τηρούνται για υπερβολικό διάστημα περιττά στοιχεία.

Τροπολογία 76

Άρθρο 15, παράγραφος 2, εδάφιο 1 α (νέο)

 

Τα δεδομένα που αφορούν οιοδήποτε πρόσωπο έχει κηρυχθεί ακατάλληλο να ασκήσει το επάγγελμα, παραμένουν στο μητρώο για όσο διάστημα δεν αποκαθίσταται η χρηστοήθεια του προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 3. Μετά την αποκατάσταση αυτή ή τη λήψη ισοδύναμων μέτρων, τα δεδομένα αφαιρούνται πάραυτα.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μην τηρούνται για υπερβολικό διάστημα περιττά στοιχεία, αλλά να τηρούνται για όσο διάστημα ό διαχειριστής μεταφορών έχει κηρυχθεί ακατάλληλος να διευθύνει μια επιχείρηση οδικών μεταφορών.

Τροπολογία 77

Άρθρο 15, παράγραφος 2, εδάφιο 1 β (νέο)

 

Στα δεδομένα αυτά διευκρινίζονται οι λόγοι που οδήγησαν σε αναστολή ή αφαίρεση των αδειών ή σε κήρυξη ακαταλληλότητας και η αντίστοιχη διάρκεια.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να εξηγούνται οι λόγοι της αναστολής ή της αφαίρεσης.

Τροπολογία 78

Άρθρο 15, παράγραφος 6

6. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει κάθε σκόπιμη πρωτοβουλία για να διευκολύνει την εφαρμογή της παραγράφου 4. Μπορεί να μεταθέσει την ημερομηνία που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο. Η απόφαση μετάθεσης, η οποία αποβλέπει σε τροποποίηση των μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, εκδίδεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφο 4.

6. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει κάθε σκόπιμη πρωτοβουλία για να διευκολύνει την εφαρμογή της παραγράφου 4.

Αιτιολόγηση

Οι προθεσμίες για την κατάρτιση του μητρώου είναι επαρκείς. Δεν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για οιαδήποτε μετάθεση.

Τροπολογία 79

Άρθρο 16, στοιχείο (β)

(β) κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν στην αρχή η οποία είναι αρμόδια για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Το δικαίωμα αυτό εξασφαλίζεται χωρίς περιορισμούς, σε εύλογα τακτικά χρονικά διαστήματα και χωρίς προθεσμία ή υπερβολικά έξοδα ούτε για την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών ούτε για τον ενδιαφερόμενο·

(β) κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν στην αρχή η οποία είναι αρμόδια για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Το δικαίωμα αυτό εξασφαλίζεται χωρίς περιορισμούς, σε εύλογα τακτικά χρονικά διαστήματα και χωρίς προθεσμία ή υπερβολικά έξοδα για τον ενδιαφερόμενο·

Αιτιολόγηση

Η αρχή αντιμετωπίζει έξοδα τα οποία μπορεί να χρεώσει σε λογικά επίπεδα στα πρόσωπα που ζητούν πληροφορίες. Η προστασία έναντι αναποτελεσματικών κρατικών δομών ή η επιβολή "τελών άμυνας" πρέπει να αποτραπούν.

Τροπολογία 80

Άρθρο 17, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη που ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, ή για τυχόν διαχειριστές μεταφορών που έχουν κηρυχθεί ακατάλληλοι, τηρούν τη διαδικασία και τις προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/……, ή ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/…… Το κράτος μέλος, το οποίο παραλαμβάνει από άλλο κράτος μέλος κοινοποίηση παράβασης, καταχωρίζει την παράβαση στο εθνικό του ηλεκτρονικό μητρώο.

4. Τα κράτη μέλη που ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, ή για τυχόν διαχειριστές μεταφορών που έχουν κηρυχθεί ακατάλληλοι, τηρούν τη διαδικασία και τις προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/……, ή ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/…… Το κράτος μέλος, το οποίο παραλαμβάνει από άλλο κράτος μέλος κοινοποίηση σοβαρής παράβασης που είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη, καταχωρίζει την παράβαση στο εθνικό του ηλεκτρονικό μητρώο.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να καταγράφονται και να κοινοποιούνται μόνο οι πληροφορίες που αφορούν σοβαρές παραβάσεις που είχαν ως αποτέλεσμα την καταδίκη ή κύρωση.

Τροπολογία 81

Άρθρο 18, παράγραφος 1

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 4, το νέο κράτος μέλος εγκατάστασης αποδέχεται ως επαρκή απόδειξη χρηστοήθειας για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμοδία δικαστική ή διοικητική αρχή του ή των κρατών μελών προέλευσης του μεταφορέα, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούται η συγκεκριμένη απαίτηση.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 4, το κράτος μέλος εγκατάστασης αποδέχεται ως επαρκή απόδειξη χρηστοήθειας για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμοδία δικαστική ή διοικητική αρχή του ή των κρατών μελών όπου διέμενε ο διαχειριστής μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το κράτος μέλος στο οποίο διέμενε ο διαχειριστής μεταφορών είναι πιο ενδεδειγμένο.

Τροπολογία 82

Άρθρο 18, παράγραφος 2

2. Όταν κράτος μέλος απαιτεί από τους υπηκόους του ορισμένα εχέγγυα χρηστοήθειας, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν με το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αποδέχεται ως επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των άλλων κρατών μελών βεβαίωση που έχει χορηγηθεί από αρμοδία δικαστική ή διοικητική αρχή του ή των κρατών μελών προέλευσης, η οποία πιστοποιεί ότι πληρούνται οι όροι αυτοί. Οι βεβαιώσεις αυτές αφορούν τα συγκεκριμένα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη στο νέο κράτος μέλος εγκατάστασης.

2. Όταν κράτος μέλος απαιτεί από τους υπηκόους του ορισμένα εχέγγυα χρηστοήθειας, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν με το έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αποδέχεται ως επαρκή απόδειξη για τους υπηκόους των άλλων κρατών μελών βεβαίωση που έχει χορηγηθεί από αρμοδία δικαστική ή διοικητική αρχή του ή των κρατών μελών όπου διέμενε ο διαχειριστής μεταφορών, η οποία πιστοποιεί ότι πληρούνται οι όροι αυτοί. Οι βεβαιώσεις αυτές αφορούν τα συγκεκριμένα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το κράτος μέλος στο οποίο διέμενε ο διαχειριστής μεταφορών είναι πιο ενδεδειγμένο.

Τροπολογία 83

Άρθρο 18, παράγραφος 3

3. Εάν το έγγραφο που απαιτείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν έχει χορηγηθεί από το κράτος ή τα κράτη προέλευσης, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή, ενδεχομένως, ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους μέλους προέλευσης, ο οποίος εκδίδει βεβαίωση που πιστοποιεί την ένορκη ή την υπεύθυνη αυτή δήλωση.

3. Εάν το έγγραφο που απαιτείται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν έχει χορηγηθεί από το κράτος ή τα κράτη όπου διέμενε ο διαχειριστής μεταφορών, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή, ενδεχομένως, ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους μέλους όπου διέμενε ο διαχειριστής μεταφορών, ο οποίος εκδίδει βεβαίωση που πιστοποιεί την ένορκη ή την υπεύθυνη αυτή δήλωση.

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το κράτος μέλος στο οποίο διέμενε ο διαχειριστής μεταφορών είναι πιο ενδεδειγμένο.

Τροπολογία 84

Άρθρο 19, τίτλος

Βεβαιώσεις που αφορούν τη χρηματοπιστωτική ικανότητα

Βεβαιώσεις που αφορούν τη χρηματοπιστωτική ικανότητα

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 85

Άρθρο 19, εδάφιο 1

Όταν ένα κράτος μέλος απαιτεί από τους υπηκόους άλλων κρατών μελών ορισμένους όρους χρηματοπιστωτικής ικανότητας επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 7, αποδέχεται ως επαρκή απόδειξη ως προς τους υπηκόους άλλων κρατών μελών βεβαίωση που έχει χορηγήσει αρμόδια διοικητική αρχή του ή των κρατών μελών προέλευσης, η οποία πιστοποιεί ότι πληρούνται οι όροι αυτοί. Οι βεβαιώσεις αυτές αφορούν τα συγκεκριμένα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη στο νέο κράτος μέλος εγκατάστασης.

Όταν ένα κράτος μέλος απαιτεί από τους υπηκόους άλλων κρατών μελών ορισμένους όρους χρηματοπιστωτικής ικανότητας επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 7, αποδέχεται ως επαρκή απόδειξη ως προς τους υπηκόους άλλων κρατών μελών βεβαίωση που έχει χορηγήσει αρμόδια διοικητική αρχή του ή των κρατών μελών όπου διέμενε ο διαχειριστής μεταφορών, η οποία πιστοποιεί ότι πληρούνται οι όροι αυτοί. Οι βεβαιώσεις αυτές αφορούν τα συγκεκριμένα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη στο νέο κράτος μέλος εγκατάστασης.

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το κράτος μέλος στο οποίο διέμενε ο διαχειριστής μεταφορών είναι πιο ενδεδειγμένο.

Τροπολογία 86

Άρθρο 20, παράγραφος 2

Οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί πριν τις …, ως απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας δυνάμει των διατάξεων που ίσχυαν την ημερομηνία αυτή, εξομοιώνονται με το πιστοποιητικό, του οποίου το υπόδειγμα περιέχεται στο παράρτημα II, και αναγνωρίζονται ως απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας σε όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν ωστόσο να ζητήσουν συμπληρωματικό έγγραφο, το οποίο να αποδεικνύει την πραγματική άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας σε κράτος μέλος επί μια τριετία. Η παύση της δραστηριότητας αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της βεβαίωσης.

2. Οι βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί πριν τις …, ως απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας δυνάμει των διατάξεων που ίσχυαν την ημερομηνία αυτή, εξομοιώνονται με το πιστοποιητικό, του οποίου το υπόδειγμα περιέχεται στο παράρτημα II, και αναγνωρίζονται ως απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας σε όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις βεβαιώσεις που αναγνωρίζουν ως απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει ποια πιστοποιητικά θα αναγνωρίσει ως απόδειξη επαγγελματικής πείρας.

Τροπολογία 87

Άρθρο 21, τίτλος

Κυρώσεις

Κυρώσεις

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 88

Άρθρο 21, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν το σύστημα κυρώσεων που επιβάλλονται στις παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η θέση τους σε εφαρμογή. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή το αργότερο στις ..., και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους το συντομότερο δυνατόν.

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν το σύστημα κυρώσεων που επιβάλλονται στις παραβιάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η θέση τους σε εφαρμογή. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2012, και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους το συντομότερο δυνατόν.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 89

Άρθρο 21, παράγραφος 2

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν ιδίως την προσωρινή ή μερική αναστολή της αδείας άσκησης επαγγέλματος, την ανάκληση των αδειών αυτών και την κήρυξη ακαταλληλότητας των ενεχόμενων διαχειριστών μεταφορών. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν επίσης κατάσχεση του οχήματος που χρησιμοποιείται από επιχείρηση η οποία εκτελεί μεταφορές χωρίς την άδεια που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν ιδίως την αναστολή της αδείας άσκησης επαγγέλματος, την ανάκληση των αδειών αυτών και την κήρυξη ακαταλληλότητας των ενεχόμενων διαχειριστών μεταφορών. Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν επίσης κατάσχεση του οχήματος που χρησιμοποιείται από επιχείρηση η οποία εκτελεί μεταφορές χωρίς την άδεια που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 90

Άρθρο 21, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των μέγιστων παραβάσεων του παρόντος κανονισμού, οι οποίες συνεπάγονται μερική ή προσωρινή αναστολή της αδείας άσκησης επαγγέλματος ή ανάκλησή της ή κήρυξη ακαταλληλότητας των ενεχόμενων διαχειριστών μεταφορών. Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά της συμπλήρωσής του θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφο 3.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των σοβαρότατων παραβάσεων περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η Επιτροπή εγκρίνει τον πίνακα των σοβαρών παραβάσεων ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 25, παράγραφος 3, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2010.

Τροπολογία 91

Άρθρο 21, παράγραφος 4

4. Οι παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 αναγνωρίζονται αμοιβαία για την εφαρμογή των κυρώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 92

Άρθρο 22

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να αποδείξουν ότι διέθεταν, πριν από συγκεκριμένες ημερομηνίες, σε κράτος μέλος, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, άδεια άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή, αναλόγως, επιβατών στον τομέα των εθνικών ή διεθνών μεταφορών, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν το αποδεικτικό της επαγγελματικής τους επάρκειας που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο δ) έως την 1η Ιανουαρίου 2012. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι οι εξής:

διαγράφεται

α) 1η Ιανουαρίου 1975 για το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο,

 

β) 1η Ιανουαρίου 1981 για την Ελλάδα,

 

γ) 1η Ιανουαρίου 1983 για την Ισπανία και Πορτογαλία,

 

δ) 3η Οκτωβρίου 1989 για το έδαφος της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

 

ε) 1η Ιανουαρίου 1995 για την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία,

 

Αιτιολόγηση

Το κείμενο με τη μορφή που προτείνει η Επιτροπή εισάγει άνιση μεταχείριση έναντι ορισμένων κρατών μελών. Βλέπε επίσης, άρθρο 8, παράγραφο 4 που καλύπτει τα προϋπάρχοντα δικαιώματα.

Τροπολογία 93

Άρθρο 24, παράγραφος 1

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά και παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω αρχές διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσουν.

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά και παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις καταδίκες για σοβαρές παραβάσεις ή άλλα συγκεκριμένα περιστατικά, ικανά να έχουν συνέπειες στην άσκηση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, τηρουμένων των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 94

Άρθρο 24, παράγραφος 2

2. Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις σοβαρές ποινικές καταδίκες που έχουν επιβληθεί και τις σοβαρές παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί ή για σοβαρά και συγκεκριμένα περιστατικά, ικανά να έχουν συνέπειες στην άσκηση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, τηρουμένων των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία προσωπικών δεομένων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 95

Άρθρο 25, παράγραφος 3

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης αριθ. 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της απόφασης αυτής.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 96

Άρθρο 25, παράγραφος 4, εδάφιο 1

Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 4, το άρθρο και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και παράγραφος 5, στοιχείο β), και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 5α, παράγραφος 3, στοιχείο γ), και παράγραφος 4, στοιχεία β) και ε), της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζονται σε ένα μήνα.

Αιτιολόγηση

Σαφέστερο από νομική και γλωσσική άποψη.

Τροπολογία 97

Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) τον αριθμό των αδειών που χορηγήθηκαν ανά τύπο και ανά έτος, των αδειών που ανεστάλησαν, των αδειών που ανακλήθηκαν, τον αριθμό των προειδοποιήσεων, τον αριθμό των πράξεων κήρυξης ακαταλληλότητας και την αιτιολόγησή τους·

(β) τον αριθμό των αδειών που χορηγήθηκαν ανά τύπο και ανά έτος, των αδειών που ανεστάλησαν, των αδειών που ανακλήθηκαν, τον αριθμό των πράξεων κήρυξης ακαταλληλότητας και την αιτιολόγησή τους·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφέρονται μόνο οι αναστολές ή οι ανακλήσεις αδειών και όχι όλες οι προειδοποιήσεις που έχει στείλει η αρμόδια αρχή.

Τροπολογία 98

Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

(δ) τις στατιστικές σχετικά με τις ενημερώσεις των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων· και

(δ) τις βασικές στατιστικές σχετικά με τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα και τη χρήση τους από τις αρμόδιες αρχές· και

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγεται περιττός φόρτος, αρκεί να αναφέρονται μόνο οι βασικές στατιστικές σχετικά με τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα.

Τροπολογία 99

Άρθρο 26, παράγραφος 2 α (νέα)

 

2α. Έως την 1η Ιουνίου 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με το ζήτημα των επιπτώσεων που θα είχε η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στις εμπορικές μεταφορές με οχήματα, τα οποία, λόγω του τύπου κατασκευής τους και του εξοπλισμού τους είναι κατάλληλα και προορίζονται για τη μεταφορά έως εννέα επιβατών, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Ενδεχομένως, η Επιτροπή αναλαμβάνει τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Αιτιολόγηση

Τίθεται το ερώτημα, εάν θα ήταν σκόπιμη η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού στις εμπορικές μεταφορές με οχήματα χωρητικότητας έως εννέα προσώπων (ιδίως ταξί), για την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την αμοιβαία αναγνώριση των ειδικών ικανοτήτων μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 100

Άρθρο 27

Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή κατάλογο των αρχών που έχει ορίσει αρμόδιες ως για την έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, καθώς και κατάλογο των αρχών ή των εξουσιοδοτημένων οργάνων για τη διοργάνωση των εξετάσεων. Ο ενοποιημένος κατάλογος των αρχών ή των οργάνων αυτών όλης της Κοινότητας δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή, το αργότερο κατά την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, κατάλογο των αρχών που έχει ορίσει αρμόδιες ως για την έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα, καθώς και κατάλογο των αρχών ή των εξουσιοδοτημένων οργάνων για τη διοργάνωση των εξετάσεων και την έκδοση των βεβαιώσεων. Ο ενοποιημένος κατάλογος των αρχών ή των οργάνων αυτών όλης της Κοινότητας δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές είναι βασικό σημείο του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να σταλεί κατάλογος των αρχών στην Επιτροπή εγκαίρως ώστε να μπορεί να ελέγξει κατά πόσον έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα απαιτούμενα μέτρα.

Τροπολογία 101

Άρθρο 28

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν το κείμενο των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό, το αργότερο έξι ημέρες μετά την ημερομηνία έγκρισής τους και, την πρώτη φορά, το αργότερο κατά την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας έναρξης της εφαρμογής είναι απαραίτητο η εθνική νομοθεσία και οι διοικητικές διατάξεις που εγκρίνονται στον τομέα αυτό που διέπονται από τον παρόντα κανονισμό να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Οιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός 6 ημερών από την έγκρισή τους.

Τροπολογία 102

Άρθρο 29 α (νέο)

 

Στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

(6α) Κατά παρέκκλιση, στην περίπτωση των έκτακτων διεθνών μεταφορών, η εβδομαδιαία ανάπαυση επιτρέπεται να αρχίζει το αργότερο στο τέλος δώδεκα εικοσιτετραώρων περιόδων μετά το τέλος τις προηγούμενης εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να χορηγούνται μαζί δύο κανονικές περίοδοι ή μία κανονική και μία μειωμένη περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης Το σύνολο του συσσωρευμένου χρόνου οδήγησης κατά τις δώδεκα εικοσιτετράωρες αυτές περιόδους οδήγησης δεν υπερβαίνει τις 90 ώρες.

Αιτιολόγηση

Αντικειμενικά αναγκαία και δικαιολογημένη παρέκκλιση για τις διεθνείς τουριστικές μεταφορές προσώπων.

Τροπολογία 103

Άρθρο 30

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από […].

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παραχωρηθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη και στις επιχειρήσεις για να προετοιμαστούν κατάλληλα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.. Η ημερομηνία εφαρμογής καθιστά το άρθρο 23 περιττό.

Τροπολογία 104

Παράρτημα ΙΙ α (νέο)

 

Ο πίνακας παραβάσεων που προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφιο α) έχει ως εξής:

 

1. (α) υπέρβαση κατά 25% και πλέον του μέγιστου χρόνου οδήγησης σε εξαήμερη ή δεκαπενθήμερη βάση·

 

(β) υπέρβαση, κατά τη διάρκεια της ημερήσιας περιόδου εργασίας, του μέγιστου ημερήσιου χρόνου οδήγησης κατά 50 % ή περισσότερο χωρίς διακοπή ή περίοδο συνεχούς ανάπαυσης τουλάχιστον 4,5 ωρών.

 

2. Απουσία ταχογράφου και/ή εγκατεστημένης διάταξης περιορισμού της ταχύτητας ή χρήση μηχανισμού καταδολίευσης ικανού να αλλοιώνει τα καταγραφόμενα από το σύστημα καταγραφής και/ή από τη διάταξη περιορισμού της ταχύτητας ή πλαστογράφηση των […] φύλλων καταγραφής ή των στοιχείων που φορτώνονται από τον ταχογράφο και/ή την κάρτα οδηγού.

 

3. Οδήγηση χωρίς έγκυρο οδικό τεχνικό έλεγχο ή σε περίπτωση που το όχημα παρουσιάζει πολύ σοβαρό ελάττωμα στο, μεταξύ άλλων, σύστημα πέδησης, στο σύστημα διεύθυνσης, στους τροχούς/ελαστικά επίσωτρα, στην ανάρτηση ή στο πλαίσιο, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν άμεσο κίνδυνο στην οδική ασφάλεια και θα είχαν ως αποτέλεσμα την λήψη απόφασης ακινητοποίησης του οχήματος.

 

4. Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται ή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων χωρίς την απαιτούμενη πινακίδα ή σήμανση του οχήματος.

 

5. Μεταφορά επιβατών ή οχημάτων χωρίς έγκυρη άδεια οδήγησης ή από επιχείρηση η οποία δεν διαθέτει έγκυρη κοινοτική άδεια.

 

6. Χρήση από τον οδηγό πλαστογραφημένης κάρτας οδηγού, της οποίας δεν είναι ο κάτοχος ή η οποία έχει αποκτηθεί με βάση ψευδείς δηλώσεις και/ή πλαστά πιστοποιητικά.

 

7. Μεταφορά εμπορευμάτων που υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος κατά 20% ή περισσότερο.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να αναφέρονται οι πιο σοβαρές παραβάσεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Στόχος του σχεδίου κανονισμού είναι η αντικατάσταση υφιστάμενης οδηγίας. Η Επιτροπή, προτείνοντας τον παρόντα κανονισμό, έχει διττή δεδηλωμένη πρόθεση. Πρώτον, να επωφεληθούμε από την εμπειρία που αποκτήθηκε με την εφαρμογή της οδηγίας από το 1996 και, δεύτερον, να εξασφαλιστεί μια πιο ομοιόμορφη και αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας, με την προτίμηση κανονισμού αντί της οδηγίας.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι το σχέδιο κανονισμού είναι προϊόν εντατικής διαβούλευσης της Επιτροπής με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εισηγήτρια, με βάση τις βολιδοσκοπήσεις της, μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η αρχή ενός κανονισμού στον τομέα αυτό τυγχάνει ευρείας αποδοχής από τον κλάδο των οδικών μεταφορών. Τούτο, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το σχέδιο κανονισμού δεν χρειάζεται εξέταση εκ του σύνεγγυς και ίσως τροποποίηση.

Αντικείμενο

Σκοπός του κανονισμού είναι:

- να θεσπίσει τους όρους (εγκατάσταση, χρηστοήθεια, χρηματοπιστωτική ικανότητα και επαγγελματική επάρκεια) τους οποίους πρέπει να πληροί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο προκειμένου να γίνει δεκτό και να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα

- να καθορίσει τους όρους βάσει των οποίων μια επιχείρηση μπορεί να προσλάβει διαχειριστή μεταφορών (ουσιαστική, συνεχής απασχόληση, συμβατική σχέση, καθήκοντα και αρμοδιότητες, παράλληλη απασχόληση και ανεξαρτησία)

- να ενισχύσει την άδεια άσκησης του επαγγέλματος και την παρακολούθηση μέσω ενός συστήματος αρμόδιων αρχών και της καταχώρισης και εξέτασης των αιτήσεων

- να ρυθμίσει τα ηλεκτρονικά αρχεία και την προστασία των ηλεκτρονικών δεδομένων

- να καθιερώσει σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των πτυχίων και να καθορίσει κυρώσεις και ιστορικά δικαιώματα

Ορισμένα ερωτήματα σε κάθε τομέα-προϋποθέσεις για το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα

Η εισηγήτρια, μολονότι επιδοκιμάζει σε γενικές γραμμές την πρόταση, διατηρεί ωστόσο πολλές επιφυλάξεις για διάφορες πτυχές της πρότασης.

Πρόσβαση στο επάγγελμα

Το άρθρο 4 που προβλέπει ποιος μπορεί να είναι διαχειριστής μεταφορών φαίνεται να παραβλέπει την περίπτωση του μετόχου πλειοψηφίας σε μια μικρή εταιρεία. Εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις το άτομο αυτό πρέπει να μπορεί να ενεργεί ως διαχειριστής μεταφορών.

Όροι εγκατάστασης

Μια επικριτική παρατήρηση στο σημείο αυτό είναι ότι το άρθρο εμποδίζει τη χρήση ταχυδρομικών θυρίδων ως διευθύνσεων από ανυπόληπτους μεταφορείς ή τουλάχιστον την καθιστά δυσχερέστερη. Ωστόσο, η εισηγήτρια δεν είναι πεπεισμένη ότι το μέτρο των θέσεων στάθμευσης συνιστά ένδειξη πραγματικής παρουσίας της επιχείρησης στην εν λόγω διεύθυνση.

Χρηστοήθεια

Η Επιτροπή στην πρότασή της δεν αναφέρει τις γενικές κατηγορίες καταδικών που ευλόγως δημιουργούν αμφιβολίες ως προς τη χρηστοήθεια. Για το λόγο αυτό η εισηγήτρια προτείνει σχετική τροπολογία.

Πέραν των γενικών κατηγοριών η Επιτροπή εκδίδει πίνακα κατηγοριών και τύπων παραβάσεων που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της χρηστοήθειας. Οι αλλαγές στον πίνακα αυτό θα υπόκεινται στη διαδικασία της επιτροπολογίας με έλεγχο. Η ίδια διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί η συχνότητα πέραν της οποίας οι επανειλημμένες παραβάσεις θα θεωρούνται ως σοβαρότερες.

Χρηματοπιστωτική ικανότητα

Και πάλι το γενικό νόημα είναι σαφές. Ωστόσο, η ανά πενταετία επανεξέταση της ισοτιμίας των εθνικών νομισμάτων έναντι του ευρώ κρίνεται υπερβολικά μακρύ διάστημα. Η εισηγήτρια δεν είναι πεπεισμένη ότι ο δείκτης ρευστότητας των περιουσιακών στοιχείων έναντι των οφειλών καλώς ορίστηκε στο 80% και προτείνει 50%.

Επαγγελματική επάρκεια

Στο σημείο αυτό δεν βλέπουμε για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει η απαίτηση για 140 ώρες υποχρεωτικής εκπαίδευσης και υποχρεωτική γραπτή εξέταση. Ένας πεπειραμένος υποψήφιος με λιγότερα από πέντε έτη πείρας δεν θα μπορούσε να περάσει την εξέταση χωρίς 140 ώρες υποχρεωτικής εκπαίδευσης; Από την άλλη πλευρά, ένας εγκατεστημένος μεταφορέας δεν μπορεί να χρειάζεται περιοδικά μαθήματα επιμόρφωσης για να ενημερωθεί για τις νέες εξελίξεις;

Άδεια και επιτήρηση

Εξέταση και καταχώριση των αιτήσεων

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να καταστούν ρητά υπεύθυνες για τα εθνικά ηλεκτρονικά αρχεία, πέραν του να είναι υπεύθυνες για την ίδια την καταχώριση. Τακτικοί έλεγχοι τουλάχιστον ανά πενταετία θα εξασφαλίσουν ότι η επιχείρηση εξακολουθεί να πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια: χρηστοήθεια, επαγγελματική επάρκεια, χρηματοπιστωτική ικανότητα

Ηλεκτρονικά αρχεία και προστασία δεδομένων

Το σύστημα των διασυνδεδεμένων εθνικών ηλεκτρονικών αρχείων έχει καίριο ρόλο στη σωστή λειτουργία του κανονισμού. Κατά την άποψη της εισηγήτριας, τα αρχεία πρέπει να καταστούν λειτουργικά σε όλα τα κράτη μέλη ταυτόχρονα διότι μερική εφαρμογή σημαίνει καθόλου εφαρμογή. Οι κοινοί κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 15 πρέπει επίσης να ορίζουν ποια αρχή είναι αρμόδια για τη χρήση και την ενημέρωση των δεδομένων.

Επιπλέον, η εισηγήτρια φοβάται ότι το άρθρο 16 σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Συγκρινόμενο με τις λεπτομερέστερες διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ σχετικά με τα δικαιώματα για τα δεδομένα, υστερεί σε προστιθέμενη αξία και μπορεί να ερμηνευθεί ακόμη και προς την κατεύθυνση της περιστολής των δικαιωμάτων αυτών· αν μη τι άλλο, το άρθρο 16, παράγραφος β) φαίνεται να έχει αυτό το αποτέλεσμα.

Αμοιβαία αναγνώριση, κυρώσεις και ιστορικά δικαιώματα

Η εισηγήτρια δεν είναι πεπεισμένη για τη διάταξη του άρθρου 22 σχετικά με τα ιστορικά δικαιώματα για τα κράτη που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995. Η διάταξη φαίνεται να είναι περιττή, ιδίως δεδομένου ότι δεν προβλέπεται ανάλογη διευθέτηση για τα κράτη που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την 1η Ιανουαρίου 1995.

Συμπέρασμα

Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω, το σχέδιο κανονισμού χρήζει τροποποιήσεων. Η γενική πρόθεση που αποτελεί τον άξονα του κανονισμού και ο σκοπός της διευκρίνισης των όρων πρόσβασης στο επάγγελμα με παράλληλη εξασφάλιση μιας πιο ομοιόμορφης εφαρμογής των εν λόγω όρων είναι απόλυτα αποδεκτοί. Η εισηγήτρια συνιστά να γίνει δεκτή η αρχή του κανονισμού αλλά να εξετάσουν τα μέλη με προσοχή με ποιο τρόπο μπορεί ο κανονισμός να βελτιωθεί με τροπολογίες.

Άλλες τροπολογίες

Προτείνονται επίσης διάφορες τροπολογίες μετά από προσεκτική συζήτηση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, τόσο για να βελτιωθεί το περιεχόμενο όσο και για να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή η δομή της πρότασης. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα να επικεντρωθούν η συζήτηση και οι τροπολογίες στα βασικά σημεία της πρότασης στην πορεία της διαδικασίας συναπόφασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Όροι που πρέπει να τηρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

23.5.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

12.7.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

12.7.2007

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

EMPL

5.6.2007

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Silvia-Adriana Ţicău

3.7.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.10.2007

22.10.2007

21.1.2008

26.2.2008

 

25.3.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.3.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Μαρία-Ελένη Κοππά

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Donato Tommaso Veraldi

Ημερομηνία κατάθεσης

31.3.2008