MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseksi täytettäviä edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä

31.3.2008 - (KOM(2007)0263 – C6‑0145/2007 – 2007/0098(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Silvia-Adriana Ţicău

Menettely : 2007/0098(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0087/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0087/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseksi täytettäviä edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä

(KOM(2007)0263 – C6‑0145/2007 – 2007/0098(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0263),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 71 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0145/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A6‑0087/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 7 kappale

(7) Luonnolliset henkilöt, joilla on vaadittu hyvä maine ja ammatillinen pätevyys, olisi nimettävä selkeästi ja heidän henkilöllisyytensä olisi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille. Näiden henkilöiden, joista käytetään nimitystä ”liikenteestä vastaava henkilö”, olisi jatkuvasti ja tosiasiallisesti johdettava liikenneyritysten kuljetustoimintaa. On syytä tarkentaa, millä edellytyksin henkilön katsotaan johtavan jatkuvasti ja tosiasiallisesti yrityksen kuljetustoimintaa.

(7) Luonnolliset henkilöt, joilla on vaadittu hyvä maine ja ammatillinen pätevyys, olisi nimettävä selkeästi ja heidän henkilöllisyytensä olisi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille. Näiden henkilöiden, joista käytetään nimitystä ”liikenteestä vastaava henkilö”, olisi asuttava jossakin jäsenvaltiossa sekä jatkuvasti ja tosiasiallisesti johdettava liikenneyritysten kuljetustoimintaa. On syytä tarkentaa, millä edellytyksin henkilön katsotaan johtavan jatkuvasti ja tosiasiallisesti yrityksen kuljetustoimintaa.

Perustelu

Liikenteestä vastaavalta henkilöltä pitäisi edellyttää asumista jossakin jäsenvaltiossa.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

 

(8a) Komission pitäisi pyrkiä varmistamaan, että vakavista rikkomisista annetaan eri jäsenvaltioissa yhtä ankara rangaistus, sekä ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin asian varmistamiseksi.

Perustelu

Sen jälkeen kun rikkomiset on luokiteltu, on tehtävä arvio niitä vastaavista asiankuuluvista rangaistuksista.

Tarkistus  3

Johdanto-osan 9 kappale

(9) Maantieliikenneyrityksellä on oltava vähintään vakavaraisuus, joka riittää turvaamaan yrityksen toiminnan käynnistämisen ja asianmukaisen hoitamisen. Nykyinen menetelmä, jossa pääomalle ja vararahastolle on määritelty vähimmäisarvo, jättää hyvin epäselväksi sen, mitkä taloudelliset resurssit on otettava huomioon, eikä se takaa, että yrityksellä on valmiudet vastata lyhytaikaisista velvoitteistaan. On syytä ottaa käyttöön tarkemmin määritellyt ja tilannetta paremmin kuvaavat taloudelliset indikaattorit, jotka voidaan laskea tilinpäätösten pohjalta. Yrityksillä tulisi halutessaan olla mahdollisuus osoittaa vakavaraisuutensa pankkitakauksella, mikä voi olla näille yrityksille yksinkertaisempi ja edullisempi menetelmä.

(9) Maantieliikenneyrityksellä on oltava vähintään vakavaraisuus, joka riittää turvaamaan yrityksen toiminnan käynnistämisen ja asianmukaisen hoitamisen. On syytä ottaa käyttöön hyvin määritellyt ja tilannetta kuvaavat taloudelliset indikaattorit, jotka voidaan laskea tilinpäätösten pohjalta. Yrityksillä tulisi halutessaan olla mahdollisuus osoittaa vakavaraisuutensa pankkitakauksella tai muulla rahoitusvälineellä, kuten vakuutuksella, mikä voi olla näille yrityksille yksinkertaisempi ja edullisempi menetelmä.

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tarkistuksen 37 ja 40 kanssa.

Tarkistus  4

Johdanto-osan 10 kappale

(10) Korkea ammatillinen pätevyys voi parantaa maantieliikennealan sosioekonomista tehokkuutta. Tästä syystä liikenteestä vastaavan henkilön tehtävään pyrkivien olisi saatava korkeatasoista koulutusta. Jotta koulutusta ja kokeita koskevat edellytykset olisivat yhdenmukaisempia ja hakijoiden kannalta läpinäkyvämpiä, on syytä säätää, että jäsenvaltiot hyväksyvät määrittelemiensä perusteiden mukaisesti koe- ja koulutus­keskukset. Tasapuolisuuden ja avoimuuden vuoksi on myös syytä säätää, että koe on pakollinen kaikille hakijoille ja myös niille, jotka työkokemuksensa tai tutkintonsa ansiosta voidaan vapauttaa koetta edeltävästä pakollisesta koulutuksesta. Sisämarkkinoiden perustamisesta lähtien kansalliset markkinat eivät ole enää olleet toisistaan erillisiä. Tästä syystä henkilöillä, jotka haluavat johtaa kuljetustoimintoja, on oltava riittävät tiedot, jotta he pystyvät johtamaan sekä kansallisia että kansainvälisiä kuljetustoimintoja. Luettelo aihepiireistä, jotka on tunnettava ammatillista pätevyyttä osoittavan todistuksen saamiseksi, sekä kokeiden järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset ohjeet tulevat todennäköisesti muuttumaan tekniikan kehityksen myötä, joten ne on voitava saattaa ajan tasalle.

(10) Korkea ammatillinen pätevyys voi parantaa maantieliikennealan sosioekonomista tehokkuutta. Tästä syystä liikenteestä vastaavan henkilön tehtävään pyrkivien olisi saatava korkeatasoista koulutusta. Jotta koulutusta ja kokeita koskevat edellytykset olisivat yhdenmukaisempia ja hakijoiden kannalta läpinäkyvämpiä, on syytä säätää, että jäsenvaltiot hyväksyvät määrittelemiensä perusteiden mukaisesti koe- ja koulutus­keskukset. Sisämarkkinoiden perustamisesta lähtien kansalliset markkinat eivät ole enää olleet toisistaan erillisiä. Tästä syystä henkilöillä, jotka haluavat johtaa kuljetustoimintoja, on oltava riittävät tiedot, jotta he pystyvät johtamaan sekä kansallisia että kansainvälisiä kuljetustoimintoja. Luettelo aihepiireistä, jotka on tunnettava ammatillista pätevyyttä osoittavan todistuksen saamiseksi, sekä kokeiden järjestämistä koskevat yksityiskohtaiset ohjeet tulevat todennäköisesti muuttumaan tekniikan kehityksen myötä, joten ne on voitava saattaa ajan tasalle.

Perustelu

Pakollinen koulutus ei välttämättä tarjoa riittävää tietoa sekä kansallisten että kansainvälisten kuljetustoimintojen hallitsemiseen. Liitteen II todistuksen mukainen erityiskoulutus olisi hyödyllinen ratkaisu, ja olisi liikenneyritysten oman edun mukaista kouluttaa itse työntekijöitään, mutta hankitut taidot pitäisi osoittaa kuitenkin kokeella.

Tarkistus  5

Johdanto-osan 11 kappale

(11) Jotta kilpailu olisi tasapuolista ja maantieliikenteen sääntöjä noudatettaisiin täysimääräisesti, valvonnan on oltava samantasoista kaikissa jäsenvaltioissa. Tässä suhteessa keskeisessä asemassa ovat kansalliset viranomaiset, joiden tehtävänä on yritysten valvonta ja niiden lupien hyväksyminen, ja olisikin varmistettava, että viranomaiset toteuttavat tarvittaessa riittävät toimenpiteet etenkin lupien määräaikaiseksi tai pysyväksi peruuttamiseksi taikka laiminlyönteihin tai tahallisiin rikkomisiin syyllistyneiden liikenteestä vastaavien henkilöiden julistamiseksi tehtäväänsä soveltumattomiksi. Yritystä olisi kuitenkin varoitettava etukäteen ja sille olisi annettava riittävästi aikaa korjata tilanteensa ennen tällaisten seuraamusten määräämistä.

(11) Jotta kilpailu olisi tasapuolista ja maantieliikenteen sääntöjä noudatettaisiin täysimääräisesti, valvonnan on oltava samantasoista kaikissa jäsenvaltioissa. Tässä suhteessa keskeisessä asemassa ovat kansalliset viranomaiset, joiden tehtävänä on yritysten valvonta ja niiden lupien hyväksyminen, ja olisikin varmistettava, että viranomaiset toteuttavat tarvittaessa riittävät toimenpiteet etenkin vakavimmissa tapauksissa lupien määräaikaiseksi tai pysyväksi peruuttamiseksi taikka laiminlyönteihin tai tahallisiin rikkomisiin syyllistyneiden liikenteestä vastaavien henkilöiden julistamiseksi tehtäväänsä soveltumattomiksi. Tätä ennen toimenpidettä on tarkasteltava asianmukaisesti suhteellisuusperiaatteen osalta. Yritystä olisi kuitenkin varoitettava etukäteen ja sille olisi annettava riittävästi aikaa korjata tilanteensa ennen tällaisten seuraamusten määräämistä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että vakavimmissa rikkomistapauksissa toteutettavien toimenpiteiden hallinnointia ja täytäntöönpanoa koskevat jäsenvaltioiden erot otetaan jatkossakin huomioon. Siksi tällä alalla tehtävässä yhteistyössä on otettava asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaate sellaisena kuin sitä sovelletaan luvan myöntäneessä ja valvonnasta vastaavassa jäsenvaltiossa.

Tarkistus  6

Johdanto-osan 22 kappale

(22) Komission olisi erityisesti voitava laatia luettelo sellaisten rikkomisten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista, joiden vuoksi maanteiden liikenteenharjoittaja menettää vaaditun hyvän maineen, mukauttaa tekniikan kehitykseen tämän asetuksen liite, joka koskee tietoja, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon ammatillisen pätevyyden tunnustamisessa, ja liite, jossa esitetään ammatillista pätevyyttä osoittavan todistuksen malli, sekä laatia luettelo enimmäisrikkomisista, jotka johtavat ammatin harjoittamista koskevan luvan määräaikaiseen tai pysyvään peruuttamiseen tai ammatin harjoittamiseen sopimattomaksi julistamiseen. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia tai täydentää asetusta lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, toimenpiteistä on päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Valvonnan käsittävään sääntely­menettelyyn tavallisesti sovellettavia määräaikoja olisi tehokkuussyistä lyhennettävä ammatillista pätevyyttä osoittavan todistuksen mallia päivitettäessä.

(22) Komission olisi erityisesti voitava laatia luettelo sellaisten vakavien rikkomisten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista, joiden vuoksi maanteiden liikenteenharjoittaja saattaa joissakin tilanteissa menettää vaaditun hyvän maineen, mukauttaa tekniikan kehitykseen tämän asetuksen liite, joka koskee tietoja, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon ammatillisen pätevyyden tunnustamisessa, ja liite, jossa esitetään ammatillista pätevyyttä osoittavan todistuksen malli, sekä laatia luettelo rikkomisista, joiden vuoksi viranomaiset saattavat tietyissä tilanteissa ja suhteessa rikkomisen luonteeseen harkita ammatin harjoittamista koskevan luvan määräaikaista tai pysyvää peruuttamista tai ammatin harjoittamiseen sopimattomaksi julistamista. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia tai täydentää asetusta lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, toimenpiteistä on päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Valvonnan käsittävään sääntely­menettelyyn tavallisesti sovellettavia määräaikoja olisi tehokkuussyistä lyhennettävä ammatillista pätevyyttä osoittavan todistuksen mallia päivitettäessä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että vakavimmissa rikkomistapauksissa toteutettavien toimenpiteiden hallinnointia ja täytäntöönpanoa koskevat jäsenvaltioiden erot otetaan jatkossakin huomioon. Siksi tällä alalla tehtävässä yhteistyössä on otettava asianmukaisesti huomioon suhteellisuusperiaate sellaisena kuin sitä sovelletaan luvan myöntäneessä ja valvonnasta vastaavassa jäsenvaltiossa.

Tarkistus  7

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

 

(22a) Linja-autolla tehtäviä kiertomatkoja koskeva 12 päivän sääntö (Euroopan parlamentin 29 päivänä marraskuuta 2007 antaman päätöslauselman 78 kohta) on otettava uudelleen käyttöön erityisesti pienituloisille matkailijoille suunnattujen linja-automatkojen lisäämiseksi sekä matkailun edistämiseksi alueilla. Tästä syystä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 561/2006 on laajennettava vastaavalla tavalla.

Tarkistus 8

1 artiklan otsikko

Kohde ja määritelmät

Kohde ja soveltamisala

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 9

1 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) ’liikenteestä vastaavalla henkilöllä’ yrityksen palveluksessa olevaa luonnollista henkilöä, tai jos yritys on luonnollinen henkilö, tätä samaa henkilöä tai soveltuvin osin toista luonnollista henkilöä, jonka yritys on nimennyt sopimuksella ja joka johtaa tosiasiallisesti ja jatkuvasti yrityksen kuljetustoimintaa;

e) ’liikenteestä vastaavalla henkilöllä’ yrityksen palveluksessa olevaa luonnollista henkilöä, tai jos yritys on luonnollinen henkilö, tätä samaa henkilöä tai mahdollisesti toista luonnollista henkilöä, jonka yritys on nimennyt sopimuksella ja joka johtaa tosiasiallisesti ja jatkuvasti yrityksen kuljetustoimintaa;

(Muutetaan 1 a artiklan e kohdaksi)

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 10

1 artiklan 2 kohdan g alakohta

g) ’viranomaisella, jolla on toimivalta antaa lupa ammatin harjoittamiseen’ jäsenvaltion kansallista, alueellista tai paikallista viranomaista, joka varmentaa, että yritys täyttää tässä asetuksessa säädetyt edellytykset, ja jolla on valtuudet antaa lupa harjoittaa maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia tai peruuttaa se määräajaksi tai kokonaan;

g) ’toimivaltaisella viranomaisella’ jäsenvaltion kansallista, alueellista tai paikallista viranomaista, jolla on toimivalta antaa lupa ammatin harjoittamiseen ja joka varmentaa, että yritys täyttää tässä asetuksessa säädetyt edellytykset, ja jolla on valtuudet antaa lupa harjoittaa maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia tai peruuttaa se määräajaksi tai kokonaan;

(Muutetaan 1 a artiklan g kohdaksi)

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 11

1 artiklan 2 kohdan h alakohta

h) ’sijoittautumisjäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, johon yritys haluaa sijoittautua, riippumatta siitä, tuleeko yrityksen liikenteestä vastaava henkilö kyseisestä jäsenvaltiosta vai jostain muusta maasta;

h) ’sijoittautumisjäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, johon yritys on sijoittautunut, riippumatta siitä, tuleeko yrityksen liikenteestä vastaava henkilö kyseisestä jäsenvaltiosta vai jostain muusta maasta;

(Muutetaan 1 a artiklan h kohdaksi)

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 12

1 artiklan 2 kohdan i alakohta

i) ’lähtöjäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jossa sellaisen yrityksen, joka haluaa sijoittautua toiseen jäsenvaltioon, liikenteestä vastaava henkilö aiemmin asui tai harjoitti ammattiaan.

Poistetaan.

(Muutetaan 1 a artiklan i kohdaksi)

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 13

2 artiklan 1 kohta

1. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin yhteisöön sijoittautuneisiin yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia. Sitä sovelletaan myös yrityksiin, jotka haluavat harjoittaa maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia.

2. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin yhteisöön sijoittautuneisiin yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia. Sitä sovelletaan myös yrityksiin, jotka aikovat harjoittaa maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia, ja maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia harjoittavia yrityksiä koskevien viittausten katsotaan tarvittaessa viittaavan yrityksiin, jotka aikovat harjoittaa kyseistä toimintaa.

(Muutetaan 1 artiklan 2 kohdaksi)

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 14

2 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden suurin sallittu paino on enintään 3,5 tonnia. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin alentaa tätä rajaa joko kaikkien tai tiettyjen kuljetusluokkien osalta;

a) yrityksiin, jotka harjoittavat maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia yksinomaan moottoriajoneuvoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä, joiden sallittu kuormapaino on enintään 3,5 tonnia. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin alentaa tätä rajaa joko kaikkien tai tiettyjen kuljetusluokkien osalta;

(Muutetaan 1 artiklan 3 kohdan a alakohdaksi)

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 15

2 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

 

b a) yrityksiin, jotka maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia harjoittaessaan käyttävät ainoastaan sellaisia ajoneuvoja, joiden enimmäisnopeus on 40 km/h.

(Muutetaan 1 artiklan 3 kohdan b a alakohdaksi (uusi))

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan maa- tai metsätalousalan toimintaan käytettävät ajoneuvot tämän asetuksen soveltamisalasta.

Tarkistus 16

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) yrityksen on oltava tosiasiallisesti ja pysyvästi sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon;

a) yrityksen on 5 artiklan mukaisesti oltava tosiasiallisesti ja pysyvästi sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon;

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 17

3 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) yrityksellä on oltava hyvä maine;

b) yrityksellä on 6 artiklan mukaisesti oltava hyvä maine;

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 18

3 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) yrityksellä on oltava riittävä vakavaraisuus;

c) yrityksellä on 7 artiklan mukaisesti oltava riittävä vakavaraisuus;

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 19

3 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) yrityksellä on oltava vaadittu ammatillinen pätevyys.

d) yrityksellä on 8 artiklan mukaisesti oltava vaadittu ammatillinen pätevyys.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 20

4 artiklan 1 kohta

1. Yrityksen, joka haluaa harjoittaa maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia, on nimettävä 9 artiklassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään yksi luonnollinen henkilö, joka täyttää 3 artiklan b ja d alakohdassa säädetyt vaatimukset. Tämän liikenteestä vastaavaksi henkilöksi kutsutun henkilön on täytettävä seuraavat edellytykset:

1. Yrityksen, joka harjoittaa maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia, on nimettävä vähintään yksi luonnollinen henkilö, liikenteestä vastaava henkilö, joka täyttää 3 artiklan b ja d alakohdassa säädetyt vaatimukset ja joka myös täyttää seuraavat edellytykset:

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus  21

4 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) hän on yrityksen palveluksessa ja saa siltä palkkaa tai, jos yritys on luonnollinen henkilö, on tämä sama henkilö.

b) hänellä on oltava todellinen kytkös yritykseen, toisin sanoen hän on työntekijä, osakas, johtaja, osakkeenomistaja tai hänellä on vastaavanlainen sopimusperusteinen suhde yritykseen tai johtaa sitä tai, jos yritys on luonnollinen henkilö, on tämä sama henkilö tai, jos yritys on osakeyhtiö, hänellä on laillinen oikeus edustaa yhtiötä ja tehdä sitovia päätöksiä sen nimissä.

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan liikenteestä vastaava henkilö voi olla vain yrityksen palkansaaja tai sen omistaja. Todellisuudessa liikenteestä vastaava henkilö on kuitenkin usein henkilö, joka vastaa yhtiön päivittäisestä toiminnasta, toisin sanoen johtaja tai toimitusjohtaja, jolla on todistus ammatillisesta pätevyydestä.

Tarkistus 22

4 artiklan 1 kohdan b a alakohta (uusi)

 

b a) hän oleskelee jossakin jäsenvaltiossa.

Perustelu

Oleskelun jossakin jäsenvaltiossa pitäisi olla pakollinen ehto liikenteestä vastaavalle henkilölle.

Tarkistus 23

4 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

 

Yrityksen on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle nimetty liikenteestä vastaava henkilö tai nimetyt liikenteestä vastaavat henkilöt.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 24

4 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Poiketen siitä mitä 1 kohdassa säädetään, jos yritys on luonnollinen henkilö, joka ei täytä 3 artiklan d alakohdassa säädettyä ammatillista pätevyyttä koskevaa vaatimusta, toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa sille luvan harjoittaa maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia sillä edellytyksellä, että:

2. Jos yritys ei täytä 3 artiklan d alakohdassa säädettyä ammatillista pätevyyttä koskevaa vaatimusta, toimivaltainen viranomainen voi antaa sille luvan harjoittaa maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia ilman, että liikenteestä vastaava henkilö on nimetty 1 kohdan mukaisesti sillä edellytyksellä, että:

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 25

4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) yritys nimeää näille viranomaisille jonkin muun henkilön, joka täyttää 3 artiklan b ja d alakohdassa säädetyt vaatimukset ja joka on sopimuksella valtuutettu hoitamaan liikenteestä vastaavan henkilön tehtäviä yrityksen lukuun;

a) yritys nimeää jonkin muun jossakin jäsenvaltiossa asuvan luonnollisen henkilön, joka täyttää 3 artiklan b ja d alakohdassa säädetyt vaatimukset ja joka on sopimuksella valtuutettu hoitamaan liikenteestä vastaavan henkilön tehtäviä yrityksen lukuun, ja ilmoittaa tästä toimivaltaiselle viranomaiselle;

Perustelu

On tärkeää vaatia, että liikenteestä vastaava henkilö asuu jossakin jäsenvaltiossa.

Tarkistus 26

4 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) yrityksen ja liikenteestä vastaavan henkilön välisessä sopimuksessa määritellään tehtävät, jotka asianomaisen henkilön on suoritettava jatkuvasti, ja ilmoitetaan hänelle liikenteestä vastaavana henkilönä kuuluvat vastuut; sopimuksessa määriteltäviin tehtäviin kuuluvat erityisesti tehtävät, jotka liittyvät ajoneuvojen huoltoon, kuljetussopimusten ja -asiakirjojen tarkastamiseen, kirjanpitoon, lastien jakamiseen kuljettajille ja ajoneuvoille sekä turvallisuusmenettelyjen tarkastamiseen;

b) yrityksen ja liikenteestä vastaavan henkilön välisessä sopimuksessa määritellään tehtävät, jotka asianomaisen henkilön on suoritettava jatkuvasti, ja ilmoitetaan hänelle liikenteestä vastaavana henkilönä kuuluvat vastuut; sopimuksessa määriteltäviin tehtäviin kuuluvat erityisesti tehtävät, jotka liittyvät ajoneuvojen huollon hallintaan, kuljetussopimusten ja -asiakirjojen tarkastamiseen, kirjanpitoon, lastien tai palvelujen jakamiseen kuljettajille ja ajoneuvoille sekä turvallisuusmenettelyjen tarkastamiseen;

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus  27

4 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) nimetty henkilö johtaa liikenteestä vastaavana henkilönä enintään neljän eri yrityksen kuljetustoimintoja, joihin käytetään yhteensä enintään kahtatoista ajoneuvoa;

c) nimetty henkilö johtaa liikenteestä vastaavana henkilönä enintään neljän eri yrityksen kuljetustoimintoja. Toimivaltainen viranomainen voi päättää liikenteestä vastaavan henkilön vastuulla olevien ajoneuvojen enimmäismäärän;

Perustelu

Koska kuljetusyhtiöiden välillä on suuria, toiminnan dynamiikkaan liittyviä eroja, Euroopan unionissa ei voida asettaa kiinteää ylärajaa ajoneuvojen määrälle liikenteestä vastaavaa henkilöä kohden. Jäsenvaltioiden olisi halutessaan voitava asettaa yläraja ajoneuvojen määrälle.

Tarkistus 28

4 artiklan 2 kohdan d alakohta

d) nimetty henkilö on riippumaton muista yrityksistä, jotka pyytävät häntä suorittamaan kuljetuksia tai suorittavat kuljetuksia hänen lukuunsa.

d) nimetty henkilö on riippumaton muista yrityksistä, jotka pyytävät yritystä suorittamaan kuljetuksia tai suorittavat kuljetuksia yrityksen lukuun.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 29

4 artiklan 3 kohta

3. Liikenteestä vastaava henkilö menettää tässä asetuksessa tarkoitetun hyvän maineensa, jos hänen johtamansa kuljetustoiminnan aikana tehdään vakavia rikkomisia tai 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja vähäisempiä rikkomisia, jotka toistuvat tiettyä sallittua enimmäismäärää useammin.

Poistetaan.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 30

5 artiklan johdantokappale

Täyttääkseen 3 artiklan a alakohdassa säädetyn edellytyksen yrityksen on oltava tosiasiallisesti ja pysyvästi sijoittautunut sen jäsenvaltion alueelle, joka toimivaltaisen viranomaisensa välityksellä antaa yritykselle luvan harjoittaa ammattia. Tätä varten yrityksellä on oltava:

Täyttääkseen 3 artiklan a alakohdassa säädetyn edellytyksen yrityksellä on oltava:

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 31

5 artiklan a alakohta

a) kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitseva toimipaikka, jossa sillä on toimitilat, joissa se säilyttää yrityksen asiakirjoja, erityisesti kaikkia kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon liittyviä asiakirjoja sekä muita asiakirjoja, jotka viranomaisen, jolla on toimivalta antaa lupa ammatin harjoittamiseen, on voitava saada käyttöönsä varmistaakseen tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten noudattamisen;

a) kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitseva toimipaikka, jossa sillä on toimitilat, joissa se säilyttää yrityksen asiakirjoja laissa säädetyn ajan, erityisesti kaikkia kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon liittyviä asiakirjoja sekä muita asiakirjoja turvallisilla tietovälineillä, jotka viranomaisen, jolla on toimivalta antaa lupa ammatin harjoittamiseen, on voitava saada käyttöönsä varmistaakseen tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten noudattamisen, minkä lisäksi kaikki henkilötietojen suojelua koskevat asiaankuuluvat vaatimukset on täytettävä;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään takaamaan tallennettujen tietojen turvallisuus ja henkilötietojen suojelu.

Tarkistus 32

5 artiklan b kohta

b) ajoneuvoja, jotka se omistaa joko täysin tai pitää muulla tavoin hallinnassaan esimerkiksi osamaksu-, vuokra- tai leasingsopimuksella taikka ostosopimuksella ja jotka on rekisteröity ja joita se käyttää kyseisessä jäsenvaltiossa;

b) yksi tai useampi ajoneuvo, jotka se omistaa joko täysin tai pitää muulla tavoin hallinnassaan esimerkiksi osamaksu-, vuokra- tai leasingsopimuksella taikka ostosopimuksella ja jotka on rekisteröity kyseisessä jäsenvaltiossa;

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 33

5 artiklan c alakohta

c) kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitseva varikko, jossa on tarvittavat tilat ja välineet, erityisesti riittävä määrä pysäköintipaikkoja yrityksen ajoneuvojen säännöllistä käyttöä varten.

c) kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitseva varikko, jossa on tarvittavat tilat ja välineet, ja lisäksi yrityksen on voitava esittää pyynnöstä todisteet siitä, missä päin sijoittautumisvaltiota ajoneuvot ovat pysäköityinä silloin, kun niitä ei käytetä.

Perustelu

Yrityksillä ei tarvitse olla omia pysäköintipaikkoja, sillä käytännössä ajoneuvoja pysäköidään myös alihankkijoiden, kuljettajien ym. tiloihin. Pöytälaatikkoyritysten torjumiseksi yritysten on kuitenkin voitava todistaa tarkastajalle, missä päin sijoittautumisvaltiota niiden ajoneuvot ovat, kun ne eivät ole käytössä.

Tarkistus 34

6 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Tämän asetuksen 3 artiklan b alakohdan soveltamiseksi yrityksen hyvää mainetta koskeva vaatimus tarkoittaa, että yrityksen johtajia ei ole tuomittu vakavista rikoksista eikä talous- ja konkurssirikoksista ja he hoitavat tehtäviään vilpittömässä mielessä tieliikenteeseen sovellettavia säännöksiä noudattaen ja hyvän ammattietiikan mukaisesti.

1. Tämän asetuksen 3 artiklan b alakohdan soveltamiseksi ja 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on määritettävä ehdot, jotka yrityksen ja liikenteestä vastaavan henkilön on täytettävä tämän asetuksen mukaisesti, jotta molemmat täyttävät hyvää ammattietiikkaa koskevat vaatimukset.

 

Näihin ehtoihin on kuuluttava seuraavat vaatimukset:

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 35

6 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) ei ole perusteltuja syitä epäillä sen hyvää mainetta;

a) ei ole perusteltuja syitä epäillä yrityksen, sen liikenteestä vastaavan henkilön tai muun asiaankuuluvan henkilöstön hyvää mainetta, esimerkiksi voimassa olevien kansallisten sääntöjen vakavasta rikkomisesta johtuvia tuomioita tai rangaistuksia seuraavilla aloilla:

 

i) kauppaoikeus,

 

ii) maksukyvyttömyyslainsäädäntö,

 

iii) ammattia koskevat työ- ja palkkaehdot,

 

iv) tieliikenne,

 

v) ammatillinen vastuu ja

 

vi) ihmis- tai huumekauppa

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää, ja liittyy vakavien rikkomisten lyhyeen kuvaukseen.

Tarkistus 36

6 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) henkilöitä, jotka yritys on nimennyt liikenteestä vastaaviksi henkilöiksi 4 artiklan mukaisesti, ei ole tuomittu oikeudessa tai heille ei ole määrätty seuraamuksia missään jäsenvaltiossa sellaisista vakavista rikkomisista tai toistuvista vähäisemmistä rikkomisista, jotka koskevat erityisesti seuraavilla aloilla annettuja yhteisön säännöksiä:

b) liikenteestä vastaavaa henkilöä tai liikenneyritystä ei ole tuomittu oikeudessa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa sellaisista vakavista rikkomisista, jotka koskevat erityisesti seuraavilla aloilla annettuja yhteisön säännöksiä:

Perustelu

Tämä asetus ei koske vähäisempiä rikkomisia. Asetuksessa viitataan vain vakaviin rikkomisiin tai erittäin vakaviin rikkomisiin.

Tarkistus  37

6 artiklan 1 kohdan b alakohdan i luetelmakohta

i) kuljettajien ajo- ja lepoajat, työajat ja valvontalaitteiden asentaminen ja käyttö;

i) kuljettajien ajo- ja lepoajat, työajat ja valvontalaitteiden asentaminen ja käyttö; varmistustoimenpiteisiin on kuuluttava niiden jatkuva noudattaminen, tietojen arkistointi ja hankittujen henkilötietojen suojaaminen;

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ehkäisemään sähköisten ajopiirturilevyjen väärentäminen ja lisäämään tieliikenteen turvallisuutta.

Tarkistus 38

6 artiklan 1 kohdan b alakohdan iv alakohta

iv) hyötyajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset ja moottoriajoneuvojen pakolliset vuosikatsastukset;

iv) hyötyajoneuvojen ajokelpoisuus mukaan luettuna moottoriajoneuvojen pakolliset katsastukset;

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 39

6 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) sitä ei ole tuomittu sellaisten voimassa olevien kansallisten säännösten vakavasta rikkomisesta, jotka koskevat alalla sovellettavia palkka- ja työsuhteen ehtoja, tieliikennettä ja liikenneturvallisuutta sekä ammatillista vastuuta.

Poistetaan.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 40

6 artiklan 2 kohta

2. Edellä olevan 1 kohdan toisen alakohdan b alakohdan soveltamiseksi komissio laatii luettelon rikkomisten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista sekä sellaisista esiintymistiheyksistä, joiden ylityttyä toistuvat vähäisemmät rikkomiset johtavat vaaditun hyvän maineen menettämiseen. Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ja täydentää niitä, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi:

Tätä varten komissio noudattaa seuraavia periaatteita:

 

a) rikkomisten luokat ja tyypit vastaavat yleisimmin esiintyviä;

a) liikenteestä vastaavalle henkilölle tai liikenneyritykselle yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa annetut liitteessä III tarkoitettujen yhteisön säännöksien erittäin vakavista rikkomisista johtuvat tuomiot tai rangaistukset johtavat hyvän maineen menetykseen asianmukaisesti suoritetun hallinnollisen menettelyn jälkeen ja tarvittaessa yrityksen tiloissa tehdyn tarkastuksen jälkeen, ellei toimivaltainen viranomainen poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perusteltujen syiden nojalla katso, että tämä on suhteeton toimenpide. Siinä tapauksessa poikkeukselliset ja perustellut syyt kirjataan kansalliseen rekisteriin ja mainitaan 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa. Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, jotka liittyvät liitteen III hyväksymiseen, jotta siinä otettaisiin huomioon tieliikennealan yhteisön säännöstön kehittyminen, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

b) korkein vakavuusaste koskee rikkomisia, jotka aiheuttavat vakavan kuolemanvaaran tai vakavan vammautumisen vaaran;

b) komissio antaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2010 luettelon sellaisten rikkomisten vakavuutta koskevista luokista, tyypeistä ja asteista, jotka voivat johtaa hyvän maineen menettämiseen. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon kyseisiä rikkomisia koskevat tiedot, mukaan luettuna muilta jäsenvaltioilta saadut tiedot, kun ne asettavat ensisijaiset tavoitteet 11 artiklan 2 kohdan mukaisia tarkastuksia varten.

c) esiintymistiheys, jonka ylityttyä toistuvia vähäisempiä rikkomisia pidetään vakavina, kasvaa asianomaisen luonnollisen henkilön johtamaan kuljetustoimintaan käytettävien kuljettajien lukumäärän mukaan.

Tähän luetteloon liittyvät toimenpiteet, joilla pyritään muuttamaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, täydentämällä niitä, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

 

Tätä varten ja viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2010 komissio

 

i) säätää yleisimpien rikkomisten luokista ja tyypeistä;

 

ii) määrittää rikkomisten vakavuusasteen sillä perusteella, miten todennäköisesti ne aiheuttavat kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riskin;

 

iii) säätää esiintymistiheydestä, jonka jälkeen toistuvat rikkomiset katsotaan vakavammiksi ottaen huomioon liikenteestä vastaavan henkilön johtamassa liikennetoiminnassa käytettyjen kuljettajien määrä.

Perustelu

Komission on annettava luettelo viimeistään 1. tammikuuta 2010, jotta jäsenvaltioilla olisi tarpeeksi aikaa kansallisten sähköisten rekisteriensä laatimiseen.

Tarkistus  41

6 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Edellä olevan 1 kohdan toisen alakohdan b alakohdan soveltamiseksi komissio laatii luettelon rikkomisten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista sekä sellaisista esiintymistiheyksistä, joiden ylityttyä toistuvat vähäisemmät rikkomiset johtavat vaaditun hyvän maineen menettämiseen. Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ja täydentää niitä, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Edellä olevan 1 kohdan toisen alakohdan b alakohdan soveltamiseksi komissio laatii luettelon vakavien rikkomisten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista, jotka johtavat vaaditun hyvän maineen menettämiseen. Näistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ja täydentää niitä, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Perustelu

Niin kauan kuin rikkomisia tulkitaan ja käsitellään hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa, toistuvat vähäisemmät rikkomiset on jätettävä pois tästä asetuksesta.

Tarkistus  42

6 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) esiintymistiheys, jonka ylityttyä toistuvia vähäisempiä rikkomisia pidetään vakavina, kasvaa asianomaisen luonnollisen henkilön johtamaan kuljetus­toimintaan käytettävien kuljettajien lukumäärän mukaan.

Poistetaan.

Perustelu

Niin kauan kuin rikkomisia tulkitaan ja käsitellään hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa, toistuvat vähäisemmät rikkomiset on jätettävä pois tästä asetuksesta.

Tarkistus 43

7 artiklan 1 ja 2 kohta

1. Tämän asetuksen 3 artiklan c alakohdan soveltamiseksi riittävällä vakavaraisuudella tarkoitetaan yrityksen toiminnan käynnistämisen ja asianmukaisen hoitamisen turvaamiseksi riittäviä varoja.

1. Tämän asetuksen 3 artiklan c alakohdan soveltamiseksi yrityksen on pystyttävä jatkuvasti vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan tilikauden aikana. Tätä varten yrityksen on osoitettava tilintarkastajan tai muun asianmukaisesti hyväksytyn henkilön vahvistaman tilinpäätöksen pohjalta, että sillä on kunakin vuonna käytössään:

2. Vakavaraisuutta koskeva vaatimus täyttyy, jos yritys pystyy jatkuvasti vastaamaan todellisista ja mahdollisista velvoitteistaan tilikauden aikana. Tätä varten yrityksen on todistettava tilintarkastajan tai muun asianmukaisesti hyväksytyn henkilön vahvistaman tilinpäätöksen pohjalta, että sillä on kunakin vuonna käytössään:

 

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 44

7 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) vaihto- ja rahoitusomaisuutta vähintään 9 000 euron arvosta, kun käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja vähintään 5 000 euron arvosta jokaisen käytetyn lisäajoneuvon osalta;

a) pääomaa ja vararahastoja vähintään 9 000 euron arvosta, kun käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja vähintään 5 000 euron arvosta jokaisen käytetyn lisäajoneuvon osalta.

 

Pääomavarat on todistettava vahvistetulla kauppataseella tai verotaseella. Henkilöiden, jotka hakevat maanteiden liikenteenharjoittajan ammattiin ensimmäistä kertaa, on toimitettava vahvistettu avaustase.

Perustelu

Pääoma ja vararahastot on tärkeää säilyttää nykyisen direktiivin mukaisesti ja antaa yrityksille enemmän joustavuutta niiden rahoitushallinnassa.

Tarkistus  45

7 artikla 2 kohdan b alakohta

b) saamisia, sijoituksia sekä rahaa ja pankkisaamisia, joiden yhteenlaskettu arvo on yli 80 prosenttia lyhytaikaisen (enintään vuoden kuluessa erääntyvän) vieraan pääoman määrästä (quick ratio ≥ 80 %).

Poistetaan.

Perustelu

Quick-ratio-tunnusluku ei anna tietoa yrityksen rahoitustilanteen vakaudesta, eikä sitä pitäisi siksi ottaa käyttöön pääomalle ja varauksille vaihtoehtoisena arviointiperusteena. Pääomalle ja varauksille a alakohdassa asetettuja arvoja pitäisi vastaavasti korottaa.

Tarkistus 46

7 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Tämän asetuksen soveltamiseksi euron arvo niinä kansallisina valuuttoina, jotka eivät osallistu rahaliiton kolmanteen vaiheeseen, määritellään viiden vuoden välein. Sovellettavina kursseina käytetään lokakuun ensimmäisenä työpäivänä vahvistettuja ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuja kursseja. Kurssit tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä.

Tämän asetuksen soveltamiseksi euron arvo niinä kansallisina valuuttoina, jotka eivät osallistu rahaliiton kolmanteen vaiheeseen, määritellään joka vuosi. Sovellettavina kursseina käytetään lokakuun ensimmäisenä työpäivänä vahvistettuja ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuja kursseja. Kurssit tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä.

Perustelu

Vaihtokurssit olisi määriteltävä vuosittain.

Tarkistus 47

7 artiklan 3 kohta

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä, että yritys todistaa vakavaraisuutensa yhden tai useamman pankin tai muun rahoituslaitoksen antamalla todistuksella, joka osoittaa, että yritykselle on annettu yhteisvastuullinen pankkitakaus tai muu vastaava vakuus 2 kohdan a alakohdassa vahvistetuille määrille. Viranomainen, jolla on toimivalta antaa lupa ammatin harjoittamiseen, voi vedota pankkitakaukseen, ja pankkitakausta ei voida vapauttaa ilman mainitun viranomaisen suostumusta.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä, että yritys osoittaa vakavaraisuutensa yhden tai useamman pankin tai muun rahoituslaitoksen, myös vakuutusyhtiön, antamalla todistuksella, joka osoittaa, että yritykselle on annettu yhteisvastuullinen pankkitakaus tai muu vastaava vakuus 1 kohdan a alakohdassa vahvistetuille määrille. Viranomainen, jolla on toimivalta antaa lupa ammatin harjoittamiseen, voi vedota takaukseen tai vakuutukseen, ja takausta ei voida vapauttaa ilman mainitun viranomaisen suostumusta.

Toimivaltainen viranomainen voi myös määritellä, missä olosuhteissa pankkitakaus voidaan vaatia maksettavaksi ja vapauttaa muiden velkojen hyväksi.

Perustelu

Vakuutusta pitäisi myös voida pitää todisteena taloudellisesta tilanteesta. Jotta voidaan paremmin määritellä ehdot, joiden nojalla pankkitakausta tai vakuutusta voidaan käyttää, yhteinen hyväksytty malli on laadittava viimeistään 1. tammikuuta 2010 mennessä.

Tarkistus 48

7 artiklan 4 kohta

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun tilinpäätöksen tai 3 kohdassa tarkoitetun takauksen, jotka on tarkastettava, on kuuluttava taloudelliselle yksikölle, joka on sijoittautunut sen jäsenvaltion alueelle, jossa lupaa haetaan, eikä mahdollisille muille taloudellisille yksiköille, jotka ovat sijoittautuneet jonkin muun jäsenvaltion alueelle.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tilinpäätöksen tai 2 kohdassa tarkoitetun takauksen, jotka on tarkastettava, on kuuluttava taloudelliselle yksikölle, joka on sijoittautunut sen jäsenvaltion alueelle, jossa lupaa haetaan, eikä mahdollisille muille taloudellisille yksiköille, jotka ovat sijoittautuneet jonkin muun jäsenvaltion alueelle.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 49

8 artiklan 1 kohta

1. Tämän asetuksen 3 artiklan d alakohdan soveltamiseksi ammatillista pätevyyttä koskeva vaatimus täyttyy, jos henkilöillä, joiden oletetaan täyttävän vaatimuksen 4 artiklan nojalla, on liitteessä I olevassa I osassa tarkoitettua koulutustasoa vastaavat tiedot kyseisessä osassa luetelluissa aihepiireissä. Tämä osoitetaan osallistumalla koulutukseen, johon sisältyy pakollinen läsnäolo vähintään 140 tuntia kestävillä kursseilla, ja suorittamalla pakollinen kirjallinen koe, jota voidaan täydentää suullisella kokeella. Kokeet järjestetään liitteessä I olevan II osan mukaisesti.

1. Tämän asetuksen 3 artiklan d alakohdan soveltamiseksi kyseessä olevalla henkilöllä tai henkilöillä on oltava liitteessä I olevassa I osassa tarkoitettua koulutustasoa vastaavat tiedot kyseisessä osassa luetelluissa aihepiireissä. Tämä osoitetaan suorittamalla pakollinen kirjallinen koe, jota voidaan täydentää suullisella kokeella, jos jäsenvaltio niin päättää. Kokeet järjestetään liitteessä I olevan II osan mukaisesti.

Perustelu

Liikenteestä vastaavien henkilöiden on todistettava tietonsa ja läpäistävä koe. Niiden kiinnostuneiden osapuolten osalta, jotka voisivat osallistua liitteessä II kuvattuun koulutuksen, pakollinen koulutus ei välttämättä todista pätevyyttä.

Tarkistus  50

8 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

1a. Asianomaisten henkilöiden on osallistuttava kokeeseen siinä jäsenvaltiossa, jossa he asuvat.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään estämään väärinkäytökset, kuten se, että kokelaat matkustaisivat toiseen jäsenvaltioon suorittamaan kokeen.

Tarkistus  51

8 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä määrittelemiensä kriteerien pohjalta laitokset, joilla on valmiudet antaa hakijoille korkealaatuista koulutusta, jotta he voivat valmistautua tehokkaasti kokeeseen, sekä jatkokoulutusta, jotta liikenteestä vastaavat henkilöt voivat halutessaan saattaa tietonsa ajan tasalle. Jäsenvaltioiden on tarkastettava säännöllisesti, että laitokset täyttävät jatkuvasti kriteerit, joiden pohjalta ne on hyväksytty.

3. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä määrittelemiensä vastavuoroisesti yhteensopivien kriteerien pohjalta laitokset, joilla on valmiudet antaa hakijoille korkealaatuista koulutusta, jotta he voivat valmistautua tehokkaasti kokeeseen, sekä jatkokoulutusta, jotta liikenteestä vastaavat henkilöt voivat halutessaan saattaa tietonsa ajan tasalle. Jäsenvaltioiden on tarkastettava säännöllisesti, että laitokset täyttävät jatkuvasti kriteerit, joiden pohjalta ne on hyväksytty.

Perustelu

Tarkistuksella tarkennetaan kohdan sanamuotoa.

Tarkistus  52

8 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa pakollisesta koulutuksesta hakijat, jotka osoittavat, että heillä on vähintään viiden vuoden käytännön kokemus liikennettä harjoittavan yrityksen johtotehtävistä.

4. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa kokeesta henkilöt, jotka osoittavat, että heillä on vähintään kymmenen vuoden yhtäjaksoinen käytännön kokemus liikennettä harjoittavan yrityksen johtotehtävistä tämän asetuksen julkaisemista edeltävältä ajalta.

Perustelu

Toimijoiden, joilla on monen vuoden kokemus, ei pitäisi joutua todistamaan toista kertaa kokeessa ammatillista pätevyyttään. Tämä vaihtoehto tosin jää tulevaisuudessa mitä ilmeisemmin pois käytöstä. Siispä on vältettävä sitä, että ammatillinen pätevyys voidaan osoittaa vain ammatillista kokemusta koskevien kriteerien perusteella, kun tämä asetus on hyväksytty.

Tarkistus 53

8 artiklan 4 b kohta (uusi)

 

4 b. Jäsenvaltiot voivat edistää liikenteestä vastaavien henkilöiden osallistumista liitteessä I kuvattuun koulutukseen ja 8 artiklan 1 kohdassa kuvattuun kokeeseen kymmenen vuoden välein varmistaakseen, että kyseiset henkilöt ovat tietoisia alan kehityksestä.

Perustelu

Jäsenvaltiot voisivat edistää liitteessä II kuvattuun koulutukseen osallistumista kymmenen vuoden välein liikenteestä vastaavien henkilöiden tietojen päivittämiseksi.

Tarkistus 54

8 artiklan 5 kohta

5. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa tiettyjen korkea-asteen ja teknisen alan tutkintotodistusten haltijat pakollisesta koulutuksesta tutkintotodistuksiin sisältyvissä aihepiireissä, jos tutkintotodistukset on annettu kyseisessä jäsenvaltiossa ja ne ovat edellyttäneet osallistumista kursseihin liitteessä I luetelluista aihepiireistä ja jäsenvaltiot ovat nimenneet ne erityisesti tätä tarkoitusta varten.

5. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa korkea-asteen ja teknisen alan tutkintotodistusten haltijat koulutuksesta tutkintotodistuksiin sisältyvissä aihepiireissä sekä kokeesta, jos tutkintotodistukset on annettu kyseisessä jäsenvaltiossa ja ne ovat edellyttäneet osallistumista kursseihin liitteessä I luetelluista aihepiireistä ja jäsenvaltiot ovat nimenneet ne erityisesti tätä tarkoitusta varten.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää. On valitettavaa, etteivät jäsenvaltiot kykene kehittämään vastaavuusjärjestelmää ammatillista pätevyyttä osoittavien todistusten välille. Tällä tarkistuksella pyritään tarjoamaan jäsenvaltioille mahdollisuus vapauttaa tiettyjen tutkintotodistusten haltijat kokeeseen osallistumista koskevasta vaatimuksesta.

Tarkistus 55

8 artiklan 6 kohta

6. Ammatillinen pätevyys on osoitettava 2 kohdassa tarkoitetun viranomaisen tai laitoksen antamalla todistuksella. Todistusta ei voi siirtää. Todistus laaditaan liitteessä II olevan mallin mukaisesti, ja siinä on oltava todistuksen myöntäneen hyväksytyn viranomaisen tai laitoksen koholeima tai sinetti.

6. Ammatillinen pätevyys on osoitettava 2 kohdassa tarkoitetun viranomaisen tai laitoksen antamalla todistuksella. Todistusta ei voi siirtää toiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle. Todistus laaditaan liitteessä II olevan mallin mukaisesti, ja siinä on oltava todistuksen myöntäneen hyväksytyn viranomaisen tai laitoksen koholeima tai sinetti.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 56

10 artiklan 1 kohta

1. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava lupa maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseen sitä hakeneelle yritykselle, joka täyttää 3 artiklassa säädetyt vaatimukset.

1. Liikenneyritykselle, joka täyttää 3 artiklassa säädetyt vaatimukset, on hakemuksesta annettava lupa maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseen. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että hakemuksen jättänyt yritys täyttää kyseisessä artiklassa säädetyt vaatimukset.

Perustelu

On tärkeää määritellä selkeästi toimivaltaisen viranomaisen asema luvan antamisessa.

Tarkistus 57

10 artiklan 2 kohta

2. Toimivaltaisen viranomaisen on kirjattava 15 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen rekisteriin yrityksen nimeämän liikenteestä vastaavan henkilön nimi, toimipaikan osoite, käytettyjen ajoneuvojen lukumäärä ja, jos lupa koskee myös kansainvälistä liikennettä, yhteisön liikenneluvan ja sen oikeaksi todistettujen jäljennösten sarjanumerot.

2. Toimivaltainen viranomainen on vastuussa 15 artiklassa tarkoitetun sähköisen rekisterin päivittämisestä ja ylläpidosta.

 

Toimivaltaisen viranomaisen on kirjattava 15 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen rekisteriin yrityksen virallinen nimi, sen nimeämän liikenteestä vastaavan henkilön nimi ja tiedot henkilön soveltuvuudesta kuljetustoiminnan johtamiseen, toimipaikan osoite, käytettyjen ajoneuvojen lukumäärä ja, jos lupa koskee myös kansainvälistä liikennettä, yhteisön liikenneluvan ja sen oikeaksi todistettujen jäljennösten sarjanumerot.

Perustelu

On tärkeää selventää, kuka on vastuussa rekisterien päivittämisestä ja ylläpidosta.

Tarkistus 58

10 artiklan 4 kohta

4. Siitä alkaen, kun 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut sähköiset kansalliset rekisterit liitetään yhteen, toimivaltaisen viranomaisen on yrityksen hyvää mainetta arvioidessaan tarkastettava, etteivät yrityksen nimeämät liikenteestä vastaavat henkilöt ole kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana julistettu jossain jäsenvaltiossa soveltumattomaksi johtamaan yrityksen kuljetustoimintaa 13 artiklan mukaisesti.

4. Alkaen 1. tammikuuta 2012 toimivaltaisen viranomaisen on epävarmoissa tapauksissa yrityksen hyvää mainetta arvioidessaan tarkastettava, että yrityksen nimeämiä liikenteestä vastaavia henkilöitä ei ole kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana julistettu jossain jäsenvaltiossa soveltumattomaksi johtamaan yrityksen kuljetustoimintaa 13 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Soveltamispäivämäärä on 1. tammikuuta 2012.

Tarkistus 59

11 artiklan 1 kohta

1. Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava, että yritykset, joille ne ovat antaneet luvan harjoittaa ammattia, täyttävät jatkuvasti 3 artiklassa säädetyt vaatimukset. Tätä varten niiden on tarkastettava viiden vuoden välein, että yritykset täyttävät edelleen kunkin näistä vaatimuksista.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava, että yritykset, joille ne ovat antaneet luvan harjoittaa maantieliikenteen harjoittajan ammattia, täyttävät jatkuvasti 3 artiklassa säädetyt vaatimukset. Tätä varten niiden on tarkastettava viiden vuoden välein, että yritykset täyttävät edelleen kunkin näistä vaatimuksista.

 

Komissio mukauttaa säännöllisten tarkastusten jaksot tekniseen edistykseen erityisesti 15 artiklassa tarkoitettujen kansallisten sähköisten rekisterien osalta. Koska näiden toimenpiteiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, ne hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Perustelu

Komissio voi muuttaa säännöllisten tarkastusten viiden vuoden jaksoa 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Tarkistus 60

11 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa säädettyjen tarkastusten lisäksi toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tarkastuksia, jotka kohdennetaan yrityksiin, jotka on luokiteltu riskiyrityksiksi jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY[15] 9 artiklan soveltamiseksi perustaman järjestelmän mukaisesti. Jäsenvaltioiden on laajennettava tämä riskiluokitusjärjestelmä kattamaan kaikki tämän asetuksen 6 artiklassa määritellyt rikkomiset.

2. Edellä 1 kohdassa säädettyjen tarkastusten lisäksi toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tarkastuksia, jotka kohdennetaan yrityksiin, jotka on luokiteltu lisääntynyttä riskiä aiheuttaviksi yrityksiksi jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY[15] 9 artiklan soveltamiseksi perustaman järjestelmän mukaisesti. Jäsenvaltioiden on laajennettava tämä riskiluokitusjärjestelmä kattamaan kaikki tämän asetuksen 6 artiklassa määritellyt rikkomiset.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 61

12 artiklan 1 kohta

1. Toimivaltaisen viranomaisen on peruutettava kokonaan tai osittain taikka tilapäisesti yritykselle annettu lupa harjoittaa maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia, jos se toteaa, ettei kyseinen yritys enää täytä 3 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, ja annettuaan yritykselle ensin varoituksen.

1. Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että on mahdollista, ettei yritys enää täytä 3 artiklassa säädettyjä vaatimuksia, sen on ilmoitettava siitä yritykselle. Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että yritys ei enää täytä yhtä tai useampaa kyseisistä vaatimuksista, se voi antaa yritykselle aikaa tilanteen korjaamiseksi seuraavissa määräajoissa:

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 62

12 artiklan 2 kohta

2. Yritykselle on annettava varoitus, jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että on olemassa vaara, ettei yritys enää täytä jotain 3 artiklassa säädettyä vaatimusta. Kun todetaan, ettei jokin vaatimus enää täyty, yritykselle on annettava varoituksessa aikaa korjata tilanteensa seuraavissa määräajoissa:

2. Toimivaltainen viranomainen voi vaatia niitä yrityksiä, joiden lupa on peruutettu, varmistamaan, että niiden liikenteestä vastaavat henkilöt osallistuvat koulutukseen ja läpäisevät 8 artiklassa tarkoitetun kokeen ennen korjaavien toimenpiteiden toteuttamista.

Perustelu

Jäsenvaltioiden tehtävänä on vaatia, että niiden yritysten, joiden lupa on peruutettu, liikenteestä vastaavat henkilöt osallistuvat koulutukseen ja kokeeseen.

Tarkistus  63

12 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) enintään kuuden kuukauden määräaika korvaavan liikenteestä vastaavan henkilön palvelukseen ottamiseksi, jos liikenteestä vastaava henkilö ei enää täytä hyvää mainetta tai ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia; määrä­aikaa voidaan jatkaa kuudella kuukaudella, jos kyse on liikenteestä vastaavan henkilön kuolemasta tai fyysisestä vammautumisesta;

a) enintään kolmen kuukauden määräaika korvaavan liikenteestä vastaavan henkilön palvelukseen ottamiseksi, jos liikenteestä vastaava henkilö ei enää täytä hyvää mainetta tai ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia; määrä­aikaa voidaan jatkaa kolmella kuukaudella, jos kyse on liikenteestä vastaavan henkilön kuolemasta tai fyysisestä vammautumisesta;

Perustelu

Kuusi kuukautta on liian pitkä aika.

Tarkistus  64

12 artiklan 2 alakohdan b alakohta

b) enintään kuuden kuukauden määräaika, jos yrityksen on korjattava tilanteensa osoittaakseen, että sillä on tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka;

b) enintään kolmen kuukauden määräaika, jos yrityksen on korjattava tilanteensa osoittaakseen, että sillä on tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka;

Perustelu

Kuusi kuukautta on liian pitkä aika.

Tarkistus 65

12 artiklan 3 kohta

3. Toimivaltainen viranomainen voi vaatia yritykseltä, jonka lupa on peruutettu osittain tai tilapäisesti tai kokonaan, että sen liikenteestä vastaavat henkilöt osallistuvat koulutukseen ja läpäisevät 8 artiklassa tarkoitetun kokeen ennen korjaavien toimien toteuttamista.

3. Jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että yritys ei enää täytä yhtä tai useampaa 3 kohdassa säädettyä vaatimusta, se voi peruuttaa yritykselle myönnetyn luvan harjoittaa maantieliikenteen ammatinharjoittajan ammattia viimeistään 1 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen puitteissa.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 66

13 artiklan 1 kohta

1. Rikkomistapauksissa, joiden vakavuudesta ovat osoituksena niiden järjestelmällinen ja harkittu luonne ja pyrkimykset salata tosiasiat, toimivaltaisen viranomaisen on julistettava yrityksen, jonka lupa on peruutettu, liikenteestä vastaava henkilö soveltumattomaksi johtamaan yrityksen kuljetustoimintaa.

1. Edellä mainitun 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa vakavissa rikkomistapauksissa, joiden vakavuudesta ovat osoituksena niiden järjestelmällinen ja harkittu luonne tai pyrkimykset salata tosiasiat ja joista liikenteestä vastaava henkilö on vastuussa, toimivaltaisen viranomaisen on julistettava yrityksen, jonka lupa on peruutettu, liikenteestä vastaava henkilö soveltumattomaksi johtamaan yrityksen kuljetustoimintaa.

Perustelu

Seuraamuksia on sovellettava liikenteestä vastaavaan henkilöön ainoastaan, jos hän on vastuussa kyseisistä rikkomisista.

Tarkistus 67

13 artiklan 2 kohta

2. Siihen saakka kunnes toteutetaan korjaavia toimenpiteitä sen henkilön, joka on julistettu soveltumattomaksi johtamaan kuljetustoimintaa, 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu todistus ammatillisesta pätevyydestä ei ole enää voimassa missään jäsenvaltiossa.

2. Siihen saakka kunnes toteutetaan asiaankuuluvien kansallisten määräysten mukaisia korjaavia toimenpiteitä sen henkilön, joka on julistettu soveltumattomaksi johtamaan kuljetustoimintaa, 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu todistus ammatillisesta pätevyydestä ei ole enää voimassa missään jäsenvaltiossa.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 68

14 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on perusteltava tämän asetuksen nojalla tekemänsä päätökset, jotka koskevat maanteiden liikenteenharjoittajan ammattiin pääsyä koskevan hakemuksen hylkäämistä, olemassa olevan luvan peruuttamista määräajaksi tai kokonaan taikka julistamista ammattiin soveltumattomaksi.

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on perusteltava tämän asetuksen nojalla tekemänsä kielteiset päätökset, mukaan luettuna maanteiden liikenteenharjoittajan ammattiin pääsyä koskevan hakemuksen hylkääminen, olemassa olevan luvan peruuttaminen määräajaksi tai kokonaan ja julistaminen liikenteestä vastaavan henkilön ammattiin soveltumattomaksi.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 69

14 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla yrityksillä on mahdollisuus hakea muutosta 1 kohdassa tarkoitettuihin päätöksiin riippumattomalta organisaatiolta tai elimeltä ja tämän jälkeen tuomioistuimelta. Muutoksenhaulla ei ole lykkäävää vaikutusta, muutoksenhaku tuomioistuimessa mukaan luettuna.

2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että kyseessä olevilla yrityksillä ja henkilöillä on mahdollisuus hakea muutosta 1 kohdassa tarkoitettuihin päätöksiin myös tuomioistuimelta.

Perustelu

Tarpeettoman vaivan välttämiseksi ja sen varmistamiseksi, että kansallisissa sähköisissä rekistereissä on vain asianmukaista tietoa, rekistereihin kirjataan vain tuomioistuimen lopullisen päätöksen jälkeen sovellettavat rikkomiset ja seuraamukset.

Tarkistus 70

15 artiklan 1 kohta

1. Tämän asetuksen ja etenkin sen 10, 11, 12, 13 ja 26 artiklan täytäntöönpanemiseksi kunkin jäsenvaltion on ylläpidettävä kansallista sähköistä rekisteriä maantiekuljetusyrityksistä, joille jäsenvaltion nimeämä toimivaltainen viranomainen on antanut luvan harjoittaa maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia. Rekisteriin sisältyviä tietoja on käsiteltävä tätä tarkoitusta varten nimetyn viranomaisen valvonnassa. Sähköisen rekisterin on oltava verkossa kaikkien kyseisen jäsenvaltion 9 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä. Rekisteri on muiden viranomaisten käytettävissä ainoastaan siinä tapauksessa, että niillä on asianmukainen toimivalta tehdä tarkastuksia ja määrätä seuraamuksia tieliikenteen alalla ja kyseessä olevat virkamiehet ovat valantehneitä.

1. Tämän asetuksen ja etenkin sen 10, 11, 12, 13 ja 26 artiklan täytäntöönpanemiseksi kunkin jäsenvaltion on ylläpidettävä kansallista sähköistä rekisteriä maantiekuljetusyrityksistä ja liikenteestä vastaavista henkilöistä, joille jäsenvaltion nimeämä toimivaltainen viranomainen on antanut luvan harjoittaa maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia. Rekisteriin sisältyviä tietoja on käsiteltävä tätä tarkoitusta varten nimetyn ja tietojen käytöstä ja päivittämisestä vastaavan viranomaisen valvonnassa. Kansallisessa sähköisessä rekisterissä on yksi julkinen ja yksi luottamuksellinen osa. Sähköisen rekisterin on oltava verkossa kaikkien kyseisen jäsenvaltion 9 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä. Sähköisen rekisterin luottamuksellinen osa on muiden kuin toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä ainoastaan siinä tapauksessa, että niillä on asianmukainen toimivalta tehdä tarkastuksia ja määrätä seuraamuksia tieliikenteen alalla ja kyseessä olevat virkamiehet ovat valantehneitä.

 

Komissio määrittää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2010 kansalliseen sähköiseen rekisteriin tallennettavien tietojen rakennetta koskevat vähimmäisvaatimukset.

Jäsenvaltion kansallisessa sähköisessä rekisterissä on oltava seuraavat tiedot:

Jäsenvaltion kansallisen sähköisen rekisterin tieliikenneyrityksiin liittyvässä osassa on oltava seuraavat tiedot:

a) yrityksen nimi ja oikeudellinen muoto;

a) yrityksen nimi ja oikeudellinen muoto;

b) toimipaikan osoite;

b) toimipaikan osoite;

c) hyvää mainetta ja ammatillista pätevyyttä koskevan vaatimuksen täyttämiseksi nimettyjen liikenteestä vastaavien henkilöiden nimet sekä laillisen edustajan nimi, jos tämä on eri henkilö;

c) hyvää mainetta ja ammatillista pätevyyttä koskevan vaatimuksen täyttämiseksi nimettyjen liikenteestä vastaavien henkilöiden nimet sekä laillisen edustajan nimi, jos tämä on eri henkilö;

d) lupatyyppi, luvan kattamien ajoneuvojen lukumäärä sekä tarvittaessa yhteisön liikenneluvan ja sen oikeaksi todistettujen jäljennösten sarjanumerot;

d) lupatyyppi, luvan kattamien ajoneuvojen lukumäärä sekä tarvittaessa yhteisön liikenneluvan ja sen oikeaksi todistettujen jäljennösten sarjanumerot;

e) sellaisten 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen vakavien rikkomisten ja toistuvien vähäisempien rikkomisten lukumäärä, luokka ja tyyppi, joista on määrätty seuraamuksia kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana;

e) sellaisten vakavien rikkomisten lukumäärä, luokka ja tyyppi, joista on määrätty seuraamuksia kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana;

f) niiden henkilöiden nimet, jotka on julistettu soveltumattomiksi johtamaan yrityksen kuljetustoimintaa kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana, sekä sovellettavat korjaavat toimenpiteet.

f) niiden henkilöiden nimet, jotka on julistettu soveltumattomiksi johtamaan yrityksen kuljetustoimintaa kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana, sekä sovellettavat korjaavat toimenpiteet.

 

Jäsenvaltion kansallisen sähköisen rekisterin liikenteestä vastaavaan henkilöön liittyvässä osassa on oltava seuraavat tiedot:

 

a) sen henkilön nimi, jonka on todettu soveltuvan johtamaan liikennetoimintaa tai yritystä;

 

b) johdettavan yrityksen tai johdettavien yritysten nimi, oikeudellinen muoto ja osoite;

Perustelu

Tämän asetuksen soveltamiseksi on olennaista, että kansallisissa sähköisissä rekistereissä on sekä julkinen että luottamuksellinen osa. Liikenteestä vastaavan henkilön tehtävä huomioon ottaen myös luettelo liikenteestä vastaavista henkilöistä, joiden jäsenvaltio on ilmoittanut vastaavan kyseisen ammatin vaatimuksia, on tärkeä.

Tarkistus  71

15 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) lupatyyppi, luvan kattamien ajoneuvojen lukumäärä sekä tarvittaessa yhteisön liikenneluvan ja sen oikeaksi todistettujen jäljennösten sarjanumerot;

d) lupatyyppi, luvan kattamien ajoneuvojen lukumäärä sekä tarvittaessa yhteisön liikenneluvan ja sen oikeaksi todistettujen jäljennösten sarjanumerot sekä kunkin sellaisen ajoneuvon rekisterinumero, jota käytetään luvan nojalla yrityksen sijoittautumisjäsenvaltion ulkopuolella.

Perustelu

Lainvalvontaviranomaiset voisivat muodostaa tällä tavoin käsityksen siitä, kuinka yksittäiset kansainvälisen liikenteen harjoittajat ovat noudattaneet sääntöjä. Tämä auttaisi niitä kiinnittämään huomiota tiettyihin ajoneuvoihin, keventäisi työtaakkaa ja auttaisi samalla parantamaan lainvalvontaresurssien käyttöä.

Tarkistus  72

15 artiklan 1 kohdan e alakohta

e) sellaisten 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen vakavien rikkomisten ja toistuvien vähäisempien rikkomisten lukumäärä, luokka ja tyyppi, joista on määrätty seuraamuksia kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana;

e) vakavien rikkomisten lukumäärä, luokka ja tyyppi, joista on määrätty seuraamuksia kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana;

Perustelu

Niin kauan kuin rikkomisia tulkitaan ja käsitellään hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa, toistuvat vähäisemmät rikkomiset on jätettävä pois tästä asetuksesta.

Tarkistus 73

15 artiklan 1 kohdan 2 b alakohta (uusi)

 

Jäsenvaltiot voivat halutessaan säilyttää e ja f alakohdissa tarkoitetut tiedot eri rekistereissä. Siinä tapauksessa asiaankuuluvien tietojen on oltava kyseessä olevan jäsenvaltion kaikkien toimivaltaisten viranomaisten saatavissa pyynnöstä tai suoraan. Pyydetyt tiedot on toimitettava kymmenen päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Perustelu

Näiden tietojen arkaluontoisuuden takia, jäsenvaltioiden on voitava kunnioittaa asiasta vastaavien laitosten rakennetta ja tehtävää ja varmistaa tietojen tarvittava yksityisyys ja suoja.

Tarkistus 74

15 artiklan 1 kohdan 2 c alakohta (uusi)

 

Joka tapauksessa e ja f alakohdissa tarkoitetut tiedot annetaan muiden kuin toimivaltaisten viranomaisten käyttöön vain, jos niillä on asianmukainen toimivalta tehdä tarkastuksia ja määrätä rangaistuksia tieliikenteen alalla ja jos viranomaiset ovat valantehneitä tai jos niillä on muuten virallinen salassapitovelvollisuus.

Perustelu

Henkilökohtaisten tietojen suojaan liittyviä määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

Tarkistus 75

15 artiklan 2 kohta

2. Tiedot yrityksistä, joiden lupa on peruutettu osittain tai tilapäisesti taikka kokonaan, sekä henkilöistä, jotka on julistettu ammattiin soveltumattomiksi, on säilytettävä rekisterissä kahden vuoden ajan. Tiedoista on käytävä ilmi syyt, joiden vuoksi lupa on peruutettu määräajaksi tai kokonaan tai henkilö on julistettu ammattiin soveltumattomaksi.

2. Tiedot yrityksistä, joiden lupa on peruutettu, on säilytettävä rekisterissä kahden vuoden ajan luvan peruuttamisen umpeutumisesta alkaen ja sen jälkeen ne on poistettava välittömästi.

Perustelu

Liiallista tarpeetonta tietoa ei pidä säilyttää.

Tarkistus 76

15 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta

 

Tiedot henkilöistä, jotka on julistettu ammattiin soveltumattomiksi, on säilytettävä rekisterissä siihen asti, että kyseisen henkilön hyvä maine todetaan uudelleen 6 artiklan 3 kohdan määräysten mukaisesti. Sen jälkeen, kun kyseiset korjaavat toimenpiteet tai vastaavat toimenpiteet on suoritettu, tiedot on poistettava välittömästi.

Perustelu

Liiallista tarpeetonta tietoa ei pidä säilyttää, vaan ne on säilytettävä niin kauan kuin liikenteestä vastaavaa henkilöä pidetään soveltumattomana johtamaan tieliikenneyritystä.

Tarkistus 77

15 artiklan 2 kohdan 1 b alakohta (uusi)

 

Kyseisissä tiedoissa on eriteltävä luvan peruuttamisen tai soveltumattomaksi julistamisen syyt ja niiden kesto.

Perustelu

On tärkeää selittää peruuttamisen syyt.

Tarkistus  78

15 artiklan 6 kohta

6. Komissio voi toteuttaa kaikki hyödyllisinä pitämänsä toimenpiteet 4 kohdan täytäntöönpanon helpottamiseksi. Se voi jatkaa mainitussa kohdassa tarkoitettua määräaikaa. Tämä määräajan jatkamista koskeva päätös, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, tehdään 25 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

6. Komissio voi toteuttaa kaikki hyödyllisinä pitämänsä toimenpiteet 4 kohdan täytäntöönpanon helpottamiseksi.

Perustelu

Rekisterin käyttöön ottamiselle asetetut määräajat ovat riittävän pitkät. Määräaikojen jatkamiseen ei ole tosiasiallista syytä.

Tarkistus  79

16 artiklan b alakohta

b) kaikilla henkilöillä on oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin näiden tietojen käsittelystä vastaavan viranomaisen luona. Tämä oikeus on taattava vapaasti, kohtuullisin väliajoin ja ilman aiheetonta viivytystä tai aiheettomia kustannuksia näiden tietojen käsittelystä vastaavalle viranomaiselle tai tietojen pyytäjälle;

b) kaikilla henkilöillä on oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin näiden tietojen käsittelystä vastaavan viranomaisen luona. Tämä oikeus on taattava vapaasti, kohtuullisin väliajoin ja ilman aiheetonta viivytystä tai aiheettomia kustannuksia näiden tietojen pyytäjälle;

Perustelu

Viranomaiset voivat siirtää perustellusti niille aiheutuvat kustannukset tietoja pyytäville henkilöille. Tehottomasti toimivien julkisten elinten suojeleminen ja kohtuuttoman korkeiden maksujen periminen on estettävä.

Tarkistus 80

17 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden, jotka vaihtavat tietoja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista rikkomisista tai liikenteestä vastaavista henkilöistä, jotka on julistettu ammattiin soveltumattomiksi, on noudatettava asetuksen (EY) N:o …/… 12 artiklan 1 kohdassa tai tapauksesta riippuen asetuksen (EY) N:o …/… 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä ja määräaikoja. Jäsenvaltion, joka saa toiselta jäsenvaltiolta tiedon rikkomisesta, on kirjattava ilmoitettu rikkominen kansalliseen sähköiseen rekisteriinsä.

4. Jäsenvaltioiden, jotka vaihtavat tietoja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista rikkomisista tai liikenteestä vastaavista henkilöistä, jotka on julistettu ammattiin soveltumattomiksi, on noudatettava asetuksen (EY) N:o …/… 12 artiklan 1 kohdassa tai tapauksesta riippuen asetuksen (EY) N:o …/… 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä ja määräaikoja. Jäsenvaltion, joka saa toiselta jäsenvaltiolta tiedon tuomioon johtaneesta vakavasta rikkomisesta, on kirjattava ilmoitettu rikkominen kansalliseen sähköiseen rekisteriinsä.

Perustelu

On tärkeää, että vain tuomioon tai rangaistukseen johtaneita vakavia rikkomisia koskevat tiedot rekisteröidään ja lähetetään.

Tarkistus 81

18 artiklan 1 kohta

1. Uuden sijoittautumisjäsenvaltion on maanteiden liikenteenharjoittajan ammattiin pääsyä varten hyväksyttävä riittäväksi todisteeksi hyvästä maineesta rikosrekisteriote tai, jos tällaista ei ole, liikenteenharjoittajan lähtöjäsenvaltion tai -valtioiden toimivaltaisen oikeus- tai hallintoviranomaisen antama vastaava asiakirja, joka osoittaa, että tämä vaatimus on täytetty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 4 kohdan soveltamista.

1. Sijoittautumisjäsenvaltion on maanteiden liikenteenharjoittajan ammattiin pääsyä varten hyväksyttävä riittäväksi todisteeksi hyvästä maineesta rikosrekisteriote tai, jos tällaista ei ole, liikenteestä vastaava henkilön varsinaisen asuinjäsenvaltion- tai valtioiden toimivaltaisen oikeus- tai hallintoviranomaisen antama vastaava asiakirja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 4 kohdan soveltamista.

Perustelu

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarkoituksenmukaisempaa, että tarvittavan todistuksen antavat sen jäsenvaltion hallintoviranomaiset, jossa liikenteestä vastaava henkilö viimeksi asui.

Tarkistus 82

18 artiklan 2 kohta

2. Jos jäsenvaltio asettaa omille kansalaisilleen tiettyjä hyvää mainetta koskevia vaatimuksia eikä tällaisten vaatimusten täyttymistä voida todistaa 1 kohdassa tarkoitetulla asiakirjalla, kyseisen jäsenvaltion on hyväksyttävä muiden jäsenvaltioiden kansalaisilta riittäväksi todisteeksi lähtöjäsenvaltion tai -valtioiden toimivaltaisen oikeus- tai hallintoviranomaisen antama todistus, joka osoittaa, että nämä vaatimukset on täytetty. Todistuksen on koskettava niitä erityisiä seikkoja, joita uusi sijoittautumisjäsenvaltio pitää asiaan vaikuttavina.

2. Jos jäsenvaltio asettaa omille kansalaisilleen tiettyjä hyvää mainetta koskevia vaatimuksia eikä tällaisten vaatimusten täyttymistä voida todistaa 1 kohdassa tarkoitetulla asiakirjalla, kyseisen jäsenvaltion on hyväksyttävä muiden jäsenvaltioiden kansalaisilta riittäväksi todisteeksi liikenteestä vastaavan henkilön varsinaisen asuinjäsenvaltion tai -valtioiden, toimivaltaisen oikeus- tai hallintoviranomaisen antama todistus, joka osoittaa, että nämä vaatimukset on täytetty. Todistuksen on koskettava niitä erityisiä seikkoja, joita sijoittautumisjäsenvaltio pitää asiaan vaikuttavina.

Perustelu

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarkoituksenmukaisempaa, että tarvittavan todistuksen antavat sen jäsenvaltion hallintoviranomaiset, jossa liikenteestä vastaava henkilö viimeksi asui.

Tarkistus 83

18 artikla 3 kohta

3. Jos lähtöjäsenvaltio ei anna 1 ja 2 kohdan mukaisesti vaadittua asiakirjaa, se voidaan korvata valaehtoisella ilmoituksella tai juhlallisella vakuutuksella, jonka asianomainen antaa lähtöjäsenvaltion toimivaltaiselle oikeus- tai hallintoviranomaiselle tai tarvittaessa notaarille; mainitun viranomaisen tai notaarin on annettava todistus, jolla valaehtoinen ilmoitus tai juhlallinen vakuutus todistetaan oikeaksi.

3. Jos liikenteestä vastaavan henkilön varsinainen asuinjäsenvaltio ei anna 1 ja 2 kohdan mukaisesti vaadittua asiakirjaa, se voidaan korvata valaehtoisella ilmoituksella tai juhlallisella vakuutuksella, jonka asianomainen antaa sen jäsenvaltion toimivaltaiselle oikeus- tai hallintoviranomaiselle tai tarvittaessa notaarille, jossa liikenteestä vastaava henkilö viimeksi asui; mainitun viranomaisen tai notaarin on annettava todistus, jolla valaehtoinen ilmoitus tai juhlallinen vakuutus todistetaan oikeaksi.

Perustelu

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarkoituksenmukaisempaa, että tarvittavan todistuksen antavat sen jäsenvaltion hallintoviranomaiset, jossa liikenteestä vastaava henkilö viimeksi asui.

Tarkistus 84

19 artiklan otsikko

Vakavaraisuuteen liittyvät todistukset

Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät todistukset

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 85

19 artikla

Jos jäsenvaltio asettaa kansalaisilleen tiettyjä vakavaraisuutta koskevia vaatimuksia 7 artiklassa säädettyjen vaatimusten lisäksi, kyseisen jäsenvaltion on hyväksyttävä muiden jäsenvaltioiden kansalaisten osalta riittäväksi todisteeksi lähtöjäsenvaltion tai -valtioiden toimivaltaisen hallintoviranomaisen antama todistus, joka osoittaa, että nämä vaatimukset on täytetty. Todistuksen on koskettava niitä erityisiä seikkoja, joita uusi sijoittautumisjäsenvaltio pitää asiaan vaikuttavina.

.

Jos jäsenvaltio asettaa kansalaisilleen tiettyjä vakavaraisuutta koskevia vaatimuksia 7 artiklassa säädettyjen vaatimusten lisäksi, kyseisen jäsenvaltion on hyväksyttävä muiden jäsenvaltioiden kansalaisten osalta riittäväksi todisteeksi liikenteestä vastaavan henkilön varsinaisen asuinjäsenvaltion tai -valtioiden toimivaltaisen hallintoviranomaisen antama todistus, joka osoittaa, että nämä vaatimukset on täytetty. Todistuksen on koskettava niitä erityisiä tietoja, joita uusi sijoittautumisjäsenvaltio pitää asiaan vaikuttavina.

Perustelu

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarkoituksenmukaisempaa, että tarvittavan todistuksen antavat sen jäsenvaltion hallintoviranomaiset, jossa liikenteestä vastaava henkilö viimeksi asui.

Tarkistus 86

20 artiklan 2 kohta

2. Ennen … päivää …kuuta … annettujen ammatillista pätevyyttä osoittavien todistusten, jotka on annettu tuohon päivään asti voimassa olevien säännösten nojalla, on katsottava vastaavan liitteessä II olevan mallin mukaista todistusta ja ne on tunnustettava osoituksiksi ammatillisesta pätevyydestä kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin pyytää täydentävää asiakirjaa, jossa todistetaan, että kyseessä olevaa toimintaa on tosiasiallisesti harjoitettu jossain jäsenvaltiossa kolmen vuoden ajan. Toiminnan loppumisesta ei saa olla kulunut enempää kuin viisi vuotta todistusta esitettäessä.

2. Ennen … päivää …kuuta … annettujen ammatillista pätevyyttä osoittavien todistusten, jotka on annettu tuohon päivään asti voimassa olevien säännösten nojalla, on katsottava vastaavan liitteessä II olevan mallin mukaista todistusta ja ne on tunnustettava osoituksiksi ammatillisesta pätevyydestä kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle todistuksista, jotka ne tunnustavat todisteeksi ammatillisesta pätevyydestä tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi.

Perustelu

Jäsenvaltion tehtävänä on päättää, mitkä todistukset se hyväksyy todisteeksi ammatillisesta pätevyydestä.

Tarkistus 87

21 artiklan otsikko

Seuraamukset

Rangaistukset

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 88

21 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet näiden säännösten soveltamisen varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta … ja ilmoitettava viipymättä niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä rangaistuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet näiden säännösten soveltamisen varmistamiseksi. Säädettyjen rangaistusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2012 ja ilmoitettava viipymättä niihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 89

21 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin seuraamuksiin lukeutuvat erityisesti ammatin harjoittamista koskevan luvan tilapäinen tai osittainen peruuttaminen, kyseisen luvan peruuttaminen kokonaan sekä rikkomisiin syyllistyneiden yritysten liikenteestä vastaavien henkilöiden julistaminen ammattiin soveltumattomiksi. Seuraamuksiin kuuluu myös sellaisen yrityksen käyttämän ajoneuvon takavarikointi, joka harjoittaa liikennettä ilman tässä asetuksessa säädettyä lupaa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin rangaistuksiin lukeutuvat erityisesti ammatin harjoittamista koskevan luvan peruuttaminen, kyseisen luvan peruuttaminen kokonaan sekä rikkomisiin syyllistyneiden yritysten liikenteestä vastaavien henkilöiden julistaminen ammattiin soveltumattomiksi. Seuraamuksiin kuuluu myös sellaisen yrityksen käyttämän ajoneuvon takavarikointi, joka harjoittaa liikennettä ilman tässä asetuksessa säädettyä lupaa.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 90

21 artiklan 3 kohta

3. Komissio laatii luettelon tämän asetuksen enimmäisrikkomisista, joista seuraa vähintään ammatin harjoittamista koskevan luvan osittainen tai tilapäinen peruuttaminen, kyseisen luvan peruuttaminen kokonaan tai rikkomisiin syyllistyneiden liikenteestä vastaavien henkilöiden julistaminen ammattiin soveltumattomiksi. Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ja täydentää niitä, päätetään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Erittäin vakavia rikkomisia koskeva luettelo on kuvailtu liitteessä III. Komissio antaa viimeistään 1. tammikuuta 2010 vakavia rikkomisia koskevan luettelon, joka hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti.

Tarkistus 91

21 artiklan 4 kohta

4. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen seuraamusten soveltamiseksi tämän asetuksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut rikkomiset on tunnustettava vastavuoroisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 92

22 artikla

Yritysten, jotka osoittavat, että niillä oli ennen tiettyä ajankohtaa jäsenvaltion kansallisten säännösten nojalla lupa harjoittaa maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattia tai tapauksesta riippuen maanteiden henkilöliikenteen harjoittajan ammattia kansallisessa tai kansainvälisessä liikenteessä, ei tarvitse ennen 1 päivää tammikuuta 2012 esittää todistetta siitä, että niillä on 3 artiklan d alakohdassa tarkoitettu ammatillinen pätevyys. Mainitut ajankohdat ovat seuraavat:

Poistetaan.

a) 1 päivä tammikuuta 1975 Belgian, Tanskan, Saksan, Ranskan, Irlannin, Italian, Luxemburgin, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta;

 

b) 1 päivä tammikuuta 1981 Kreikan osalta;

 

c) 1 päivä tammikuuta 1983 Espanjan ja Portugalin osalta;

 

d) 3 päivä lokakuuta 1989 entisen Saksan demokraattisen tasavallan alueen osalta;

 

e) 1 päivä tammikuuta 1995 Itävallan, Suomen ja Ruotsin osalta.

 

Perustelu

Komission ehdottaman tekstin nojalla joitakin jäsenvaltioita kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Katso myös 8 artiklan 4 kohta, joka kattaa aiemmat oikeudet.

Tarkistus 93

24 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimittava tiiviissä yhteistyössä ja avustettava toisiaan tämän asetuksen soveltamiseksi. Niiden on varmistettava vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuus.

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimittava tiiviissä yhteistyössä ja avustettava toisiaan tämän asetuksen soveltamiseksi. Niiden on vaihdettava tietoja kaikista vakavista rikkomisesta annetuista tuomioista tai muista erityisistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseen; tietojenvaihdon on tapahduttava henkilötietojen suojeluun sovellettavien määräysten mukaisesti.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 94

24 artiklan 2 kohta

2. Toimivaltaisten viranomaisten on henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä noudattaen vaihdettava tietoja vakavista rikoksista annetuista tuomioista ja tehdyistä vakavista rikkomisista sekä muista erityisistä vakavista seikoista, jotka todennäköisesti vaikuttavat maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseen.

Poistetaan.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 95

25 artiklan 3 kohta

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 96

25 artiklan 4 kohdan 1 alakohta

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset. Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa, 4 artiklan b kohdassa ja 4 artiklan e kohdassa säädetty aikaraja on yksi kuukausi.

Perustelu

Lainsäädännöllisesti ja kielellisesti selkeämpää.

Tarkistus 97

26 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) annettujen lupien määrä tyypeittäin ja vuosittain, määräajaksi tai kokonaan peruutettujen lupien määrä, varoitusten määrä ja ammattiin soveltumattomaksi julistamisten määrä sekä näiden syyt;

b) annettujen lupien määrä tyypeittäin ja vuosittain, määräajaksi tai kokonaan peruutettujen lupien määrä ja ammattiin soveltumattomaksi julistamisten määrä sekä näiden syyt;

Perustelu

On tärkeää esittää vain lupien peruuttamiset eikä lainkaan toimivaltaisen viranomaisen lähettämiä varoituksia.

Tarkistus 98

26 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) kansallisten sähköisten rekisterien päivityksiä koskevat tilastotiedot;

d) kansallisia sähköisiä rekistereitä ja niiden käyttöä toimivaltaisten viranomaisten taholta koskevat tärkeimmät tilastotiedot;

Perustelu

Tarpeettoman hallinnollisen taakan välttämiseksi on riittävää esittää kansallisia sähköisiä rekistereitä koskevat tärkeimmät tilastotiedot.

Tarkistus  99

26 artiklan 2 a kohta (uusi)

 

2 a. Komissio julkaisee kesäkuun 1 päivään 2009 mennessä kertomuksen mahdollisista vaikutuksista, joita aiheutuisi tämän asetuksen soveltamisalan laajentamisesta koskemaan myös kaupallisia kuljetuksia asianmukaisesti suunnitelluilla ja varustelluilla ajoneuvoilla, joilla voidaan kuljettaa enintään yhdeksää henkilöä, kuljettaja mukaan luettuna. Komissio tekee tarvittaessa asiaa koskevia aloitteita.

Perustelu

On pohdittava, olisiko asetuksen soveltamisalaa järkevää laajentaa siten, että se käsittäisi kaupallisen liikenteen ajoneuvoilla, joilla voidaan kuljettaa enintään yhdeksää henkilöä (erityisesti taksit), palvelun laadun parantamisen ja jäsenvaltioiden välisen ammatillisen pätevyyden vastavuoroisen tunnistamisen kannalta.

Tarkistus 100

27 artikla

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle luettelo toimivaltaisista viranomaisista, jotka se on nimennyt antamaan lupia maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseen, sekä luettelo viranomaisista tai laitoksista, jotka on hyväksytty järjestämään kokeita. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä koko yhteisön kattavan luettelon näistä viranomaisista tai laitoksista.

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viimeistään tämän asetuksen soveltamispäivämääränä luettelo toimivaltaisista viranomaisista, jotka se on nimennyt antamaan lupia maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseen, sekä luettelo viranomaisista tai laitoksista, jotka on hyväksytty järjestämään kokeita ja myöntämään todistuksia. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä koko yhteisön kattavan luettelon näistä viranomaisista tai laitoksista.

Perustelu

Toimivaltaiset viranomaiset ovat tämän asetuksen keskeinen osa. Siksi on olennaista, että luettelo toimivaltaisista viranomaisista lähetetään komissiolle hyvissä ajoin, jotta voidaan tarkistaa, että kaikki tarvittavat toimenpiteet on pantu täytäntöön.

Tarkistus 101

28 artikla

Jäsenvaltioiden on viipymättä toimitettava tässä asetuksessa tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä asetuksessa tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kirjallisina komissiolle viimeistään kuuden päivän kuluttua niiden hyväksymispäivämäärästä ja ensimmäisen kerran viimeistään tämän asetuksen soveltamispäivämääränä.

Perustelu

Ottaen huomioon soveltamispäivämäärä, on välttämätöntä, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kansalliset lait ja hallinnolliset määräykset ilmoitetaan komissiolle. Niihin myöhemmin tehtävät muutokset on ilmoitettava komissiolle 60 päivän kuluessa niiden hyväksymisestä.

Tarkistus  102

29 a artikla (uusi)

 

29 a artikla

 

Asetuksen (EY) N:o 561/2006 8 artiklaan lisätään seuraava kohta:

 

6 a) Edellä esitetystä poiketen satunnaisten rajat ylittävien kuljetusten kohdalla voidaan sallia se, että viikoittainen lepoaika alkaa viimeistään edellistä viikoittaista lepoaikaa seuraavien kahdentoista 24-tuntisen jakson päättyessä. Tällaisissa tapauksissa tämän jälkeen myönnetään kaksi sääntöjenmukaista viikoittaista lepotaukoa tai yksi sääntöjenmukainen ja yksi lyhennetty viikoittainen lepotauko. Näiden kahdentoista 24-tuntisen jakson aikana kuljettajalle saa kertyä ajoaikaa yhteensä enintään 90 tuntia.

Perustelu

Tämä on rajat ylittävälle matkailualan matkustajaliikenteelle myönnettävä käytännöllinen, tarpeellinen ja perusteltu poikkeus.

Tarkistus 103

30 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan ... päivästä ...kuuta ....

 

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2009 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Perustelu

On tärkeää antaa jäsenvaltioille ja yrityksille riittävästi aikaa tehdä kaikki tarvittavat valmistelut tämän asetuksen soveltamiseksi. Soveltamispäivämäärä tekee 23 artiklan tarpeettomaksi.

Tarkistus 104

Liite II a (uusi)

 

Luettelo 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista rikkomisista on seuraava:

 

1. a) Kuuden päivän tai kahden viikon enimmäisajoajan ylittäminen vähintään 25 prosentilla.

 

b) Päivittäistä enimmäisajoaikaa koskevan rajan ylittäminen päivittäisen työajan aikana vähintään 50 prosentilla pitämättä taukoa tai vähintään 4,5 tunnin pituista keskeytymätöntä lepoaikaa.

 

2. Ajopiirturin ja/tai nopeusrajoittimen puuttuminen tai sellaisen laittoman laitteen käyttö, jolla valvontalaitteen ja/tai nopeusrajoittimen tallenteita voidaan muokata tai rekisterien tai ajopiirturista ja/tai ajurista ladattujen tietojen väärentäminen.

 

3. Ajaminen ilman ajokelpoisuuden osoittavaa voimassa olevaa testiä tai ajaminen ajoneuvolla, jossa on muun muassa jarrujärjestelmää, ohjauksen voimansiirtoa, pyöriä/renkaita, jousitusta tai alustaa koskevia vakavia puutteita, joista aiheutuu välitön tieturvallisuusriski, jonka perusteella ajoneuvo voidaan asettaa ajokieltoon.

 

4. Liikenteessä kiellettyjen vaarallisten aineiden kuljettaminen tai aineiden kuljettaminen ilman ajoneuvossa vaadittuja kilpiä tai merkkejä.

 

5. Matkustajien tai tavaroiden kuljettaminen ilman voimassa olevaa ajokorttia tai sellaisen yrityksen liikennöinti, jolla ei ole voimassa olevaa yhteisön ajokorttia.

 

6. Kuljettaja käyttää väärennettyä ajokorttia, jonka haltija hän ei ole tai joka on hankittu valheellisten ilmoitusten ja/tai väärennettyjen asiakirjojen avulla.

 

7. Enimmäiskuorman ylittäminen tavaroiden kuljetuksessa vähintään 20 prosentilla.

Perustelu

On tärkeää luetteloida vakavimmat rikkomiset.

PERUSTELUT

Johdanto

Asetusluonnoksella pyritään korvaamaan nykyinen direktiivi. Komission mukaan asetuksella on kahtalainen tavoite. Ensinnäkin hyödynnetään niitä kokemuksia, joita direktiivistä on saatu sen jälkeen, kun se tuli voimaan vuonna 1996, ja toiseksi halutaan varmistaa säännösten yhdenmukaisempi ja tiukempi noudattaminen valitsemalla direktiivin sijaan asetus.

On huomattava, että asetusluonnos on tulosta komission järjestämästä sidosryhmien laajasta kuulemisprosessista. Omien tunnustelujensa perusteella esittelijä voi vakuuttaa, että periaate tällä alalla annettavasta asetuksesta on saanut laajan hyväksynnän tieliikenteen harjoittajilta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei asetusluonnos vaatisi yksityiskohtaista tarkastelua ja ehkä tarkistuksia.

Asetuksen aihe

Asetuksen tarkoituksena on

-          asettaa edellytykset (sijoittautuminen, hyvämaineisuus, vakavaraisuus ja ammatillinen pätevyys), jotka luonnollisen tai oikeudellisen henkilön on täytettävä saadakseen luvan harjoittaa maanteiden liikenteenharjoittajan ammattia ja jatkaakseen ammatin harjoittamista

-          määrittää ehdot, joiden mukaisesti yritys voi palkata ”liikenteestä vastaavan henkilön” (tosiasiallinen, jatkuva työsuhde; sopimussuhde; tehtävät ja vastuualueet; rinnakkainen työsuhde; riippumattomuus)

-          lisätä lupien myöntämistä ja valvontaa toimivaltaisten viranomaisten järjestelmän pohjalta ja tehostaa hakemusten rekisteröintiä ja käsittelyä

-          säätää sähköisistä rekistereistä ja sähköisten tietojen suojaamisesta

-          perustaa tutkintotodistusten vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmä ja määrittää seuraamukset ja vakiintuneet oikeudet

Joitakin kysymyksiä kultakin osa-alueelta – liikenteenharjoittajia koskevat edellytykset

Esittelijä on yleisesti ottaen tyytyväinen ehdotukseen, mutta suhtautuu kuitenkin varauksellisesti sen joihinkin näkökohtiin.

Ammattiin hyväksyminen

Asetuksen 4 artikla, jossa säädetään liikenteestä vastaavana henkilönä toimimisen edellytyksistä, näyttää jättävän huomiotta tapauksen, jossa tällaisena henkilönä toimii pienyrityksen enemmistöosakas. Jos muut edellytykset täyttyvät, tällaisen henkilön pitäisi pystyä toimimaan liikenteestä vastaavana henkilönä.

Sijoittautumisedellytykset

Kriittistä suhtautumista aiheuttaa se, että artiklassa estetään huonomaineisia liikenteenharjoittajia käyttämästä "postilaatikko-osoitteita" tai tehdään se ainakin vaikeammaksi. Esittelijä ei ole kuitenkaan vakuuttunut siitä, että pysäköintipaikkojen tarjoaminen on osoitus siitä, että yritys todellakin toimii asianomaisessa osoitteessa.

Hyvämaineisuus

Komissio ei ehdotuksessaan luettele tuomioita koskevia yleisiä luokkia, joiden perusteella hyvämaineisuus voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Esittelijä on ehdottanut tähän asiaan tarkistusta.

Yleisten luokkien lisäksi komission on laadittava luettelo sellaisista rikkomisen luokista ja lajeista, jotka saattavat johtaa hyvän maineen menetykseen. Luetteloa koskevista muutoksista päätetään komiteakäsittelyssä, valvonnan käsittävässä sääntelymenettelyssä. Samaa menettelyä käytetään määritettäessä se rikkomisten esiintymistiheys, jonka ylityttyä toistuvia rikkomisia pidetään vakavina.

Vakavaraisuus

Tässäkin yleinen merkitys on selkeä. Kansallisten valuuttojen tarkistaminen euroon nähden viiden vuoden välein vaikuttaa liian pitkältä ajanjaksolta. Esittelijä ei ole vakuuttunut siitä, että varojen "quick ratio" -suhde velkoihin on asetettu oikealle tasolle, kun se on 80 prosenttia, ja ehdottaa suhteeksi 50:tä prosenttia.

Ammatillinen pätevyys

On vaikea ymmärtää, miksi vaaditaan 140 tunnin pakollista koulutusta ja pakollista kirjallista koetta. Miksi ei kokenut hakija, jolla on alle viiden vuoden kokemus, voisi läpäistä koetta ilman 140 tunnin pakollista koulutusta? Eikö toimintansa vakiinnuttaneille liikenteenharjoittajille olisi sitä vastoin tarpeen järjestää kertauskursseja uusien kehityssuuntausten käsittelemiseksi?

Lupien myöntäminen ja valvonta

Hakemusten käsittely ja rekisteröinti

Esittelijä katsoo, että toimivaltaiset viranomaiset olisi asetettava selkeästi vastuuseen kansallisista sähköisistä rekistereistä sen lisäksi, että ne vastaavat varsinaisten rekisteritietojen kirjaamisesta. Vähintään viiden vuoden välein tehtävillä säännöllisillä tarkastuksilla varmistetaan, että yritykset täyttävät edelleenkin hyvämaineisuuden, vakavaraisuuden ja ammatillisen pätevyyden kolme pakollista kriteeriä.

Sähköiset rekisterit ja tietosuoja

Yhteen liitettyjen kansallisten sähköisten rekisterien järjestelmä on asetuksen toimivuuden kannalta olennaisen tärkeä. Esittelijän mielestä tällaiset rekisterit pitäisi ottaa käyttöön samanaikaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, koska osittainen täytäntöönpano ei vastaa tarkoitustaan. Asetuksen 15 artiklassa mainituissa yhteisissä säännöissä pitäisi myös säätää, mikä viranomainen on vastuussa tietojen käytöstä ja päivityksestä.

Esittelijä on lisäksi huolestunut siitä, että henkilötietojen suojaa koskeva 16 artikla saattaa aiheuttaa hämminkiä. Kun artiklaa tarkastellaan rekisteröidyn oikeuksia koskevan direktiivin 95/46/EY perusteellisempien säännösten kannalta, siitä puuttuu lisäarvo, ja sen voidaan jopa tulkita rajoittavan kyseisiä oikeuksia, tai ainakin 16 artiklan b alakohdalla näyttäisi olevan tällainen vaikutus.

Vastavuoroinen tunnustaminen, seuraamukset ja vakiintuneet oikeudet

Esittelijä ei ole tyytyväinen siihen, että vakiintuneita oikeuksia koskeva säännös on sisällytetty 22 artiklaan niiden valtioiden osalta, jotka liittyivät Euroopan unioniin ennen 1. tammikuuta 1995. Tämä vaikuttaa tässä vaiheessa tarpeettomalta säännökseltä varsinkin, kun mitään vastaavaa järjestelyä ei ole ehdotettu niiden valtioiden osalta, jotka liittyivät unioniin 1. tammikuuta 1995 jälkeen.

Johtopäätös

Kuten edellä käy ilmi, asetusluonnokseen on tehtävä tarkistuksia. Yleinen pyrkimys vahvistaa asetusta ja tavoite selkeyttää ammattiin pääsyn edellytyksiä ja kyseisten edellytysten soveltamisen yhdenmukaistaminen ovat täysin hyväksyttäviä. Esittelijä suosittelee, että asetuksen periaate hyväksytään, mutta jäsenten pitäisi miettiä tarkkaan, miten asetusta voidaan parantaa tekemällä siihen tarkistuksia.

Muut tarkistukset

Komission ja neuvoston kanssa käytyjen yksityiskohtaisten keskustelujen perusteella ehdotetaan myös joitakin muita tarkistuksia, joilla pyritään parantamaan asetuksen sisältöä ja tiivistämään sen rakennetta. Näin keskustelun painopiste ja tarkistukset voidaan ottaa ehdotuksen keskeiseksi osaksi yhteispäätösmenettelyn edetessä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseksi täytettävät edellytykset

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.5.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

12.7.2007

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

12.7.2007

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

EMPL

5.6.2007

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Silvia-Adriana Ţicău

3.7.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

9.10.2007

22.10.2007

21.1.2008

26.2.2008

 

25.3.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.3.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Maria Eleni Koppa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Donato Tommaso Veraldi

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

31.3.2008