Ziņojums - A6-0087/2008Ziņojums
A6-0087/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka kopīgus noteikumus autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai

31.3.2008 - (COM(2007)0263 – C6‑0145/2007 – 2007/0098(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referente: Silvia-Adriana Ţicău

Procedūra : 2007/0098(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0087/2008

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka kopīgus noteikumus autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai

(COM(2007)0263 – C6‑0145/2007 – 2007/0098(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0263),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 71. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0145/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A6‑0087/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

7. apsvērums

(7) Kompetentajām iestādēm būtu jāsaņem precīza informācija par fiziskajām personām, kuras atbilst prasībām attiecībā uz labu reputāciju un profesionālo kompetenci. Šīm personām, „pārvadājumu vadītājiem”, būtu nepārtraukti un faktiski jāvada autopārvadājumu uzņēmuma pārvadājumu operācijas. Būtu jāprecizē nosacījumi, saskaņā ar kuriem persona uzskatāma par tādu, kas uzņēmumā nepārtraukti un faktiski vada pārvadājumu operācijas.

(7) Kompetentajām iestādēm būtu jāsaņem precīza informācija par fiziskajām personām, kuras atbilst prasībām attiecībā uz labu reputāciju un profesionālo kompetenci. Šīm personām, „pārvadājumu vadītājiem”, būtu jādzīvo kādā no dalībvalstīm un nepārtraukti un faktiski jāvada autopārvadājumu uzņēmuma pārvadājumu operācijas. Būtu jāprecizē nosacījumi, saskaņā ar kuriem persona uzskatāma par tādu, kas uzņēmumā nepārtraukti un faktiski vada pārvadājumu operācijas.

Pamatojums

Obligātam nosacījumam, lai varētu būt par pārvadājumu vadītāju, jābūt tam, ka attiecīgajai personai jādzīvo kādā no dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 2

8.a apsvērums (jauns)

 

(8a) Komisijai ir jāizstrādā noteikums, lai nodrošinātu, ka par smagiem pārkāpumiem piemēro vienādu sodu dažādās dalībvalstīs, un jāveic attiecīgi pasākumi šajā nolūkā.

Pamatojums

Pēc pārkāpumu klasificēšanas ir jātuvina arī noteikumi attiecībā uz attiecīgajiem soda veidiem.

Grozījums Nr. 3

9. apsvērums

(9) Autopārvadājumu uzņēmuma finansiālajam stāvoklim jābūt tādam, lai nodrošinātu pareizu darbības uzsākšanu un labu uzņēmuma pārvaldīšanu. Pastāvošā metode attiecībā uz minimālo kapitāla un rezervju līmeni nenodrošina pietiekamu skaidrību par vērā ņemamiem finanšu līdzekļiem un negarantē to, ka uzņēmums ir spējīgs izpildīt savas īstermiņa saistības. Būtu jāizmanto citi skaidrāk noteikti un šim nolūkam vairāk piemēroti finanšu rādītāji, kurus var iegūt no gada pārskatiem. Uzņēmumiem, kas to vēlas, būtu jābūt iespējai demonstrēt savu finansiālo stāvokļi ar bankas garantiju, kas šiem uzņēmumiem varētu izrādīties vienkāršāka un lētāka metode.

(9) Autopārvadājumu uzņēmuma finansiālajam stāvoklim jābūt tādam, lai nodrošinātu pareizu darbības uzsākšanu un labu uzņēmuma pārvaldīšanu. Būtu jāizmanto skaidri noteikti šim nolūkam piemēroti finanšu rādītāji, kurus var iegūt no gada pārskatiem. Uzņēmumiem, kas to vēlas, būtu jābūt iespējai demonstrēt savu finansiālo stāvokļi ar bankas garantiju vai citu finanšu instrumentu, piemēram, apdrošināšanu, kas šiem uzņēmumiem varētu izrādīties vienkāršāka un lētāka metode.

Pamatojums

Saskaņošanai ar grozījumiem Nr. 40 un 37.

Grozījums Nr. 4

10. apsvērums

(10) Augsts profesionālās kvalifikācijas līmenis varētu palielināt autopārvadājumu nozares sociāli ekonomisko efektivitāti. Tādēļ pretendentiem uz pārvadājumu vadītāja amatu būtu jāpiedalās kvalitatīvos mācību kursos. Lai panāktu lielāku saskaņotību mācību un eksāmenu nosacījumos, kā arī lai pretendentiem nodrošinātu pārskatāmību, būtu jāparedz, ka dalībvalstis saskaņā ar kritērijiem, kuri tām jānosaka pašām, akreditē eksaminācijas un apmācību centrus. Turklāt taisnīguma un pārskatāmības nolūkā visiem pretendentiem būtu jānokārto eksāmens, tostarp tiem, kuri to pieredzes vai diploma dēļ var tikt atbrīvoti no sākotnējās obligātās apmācības. Kopš iekšējā tirgus īstenošanas valstu tirgi vairs nav nošķirti. Tādēļ personām, kuras vada pārvadājumu operācijas, būtu jāapgūst nepieciešamās zināšanas gan iekšzemes, gan starptautisko pārvadājumu operāciju vadīšanai. Mācību priekšmetu saraksts, kuri ir jāzina profesionālās kompetences sertifikāta saņemšanai, kā arī eksāmenu organizēšanas kārtība var mainīties līdz ar tehnikas attīstību, tādēļ būtu jāparedz iespēja tos aktualizēt.

(10) Augsts profesionālās kvalifikācijas līmenis varētu palielināt autopārvadājumu nozares sociāli ekonomisko efektivitāti. Tādēļ pretendentiem uz pārvadājumu vadītāja amatu būtu jāpiedalās kvalitatīvos mācību kursos. Lai panāktu lielāku saskaņotību mācību un eksāmenu nosacījumos, kā arī lai pretendentiem nodrošinātu pārskatāmību, būtu jāparedz, ka dalībvalstis saskaņā ar kritērijiem, kuri tām jānosaka pašām, akreditē eksaminācijas un apmācību centrus. Kopš iekšējā tirgus īstenošanas valstu tirgi vairs nav nošķirti. Tādēļ personām, kuras vada pārvadājumu operācijas, būtu jāapgūst nepieciešamās zināšanas gan iekšzemes, gan starptautisko pārvadājumu operāciju vadīšanai. Mācību priekšmetu saraksts, kuri ir jāzina profesionālās kompetences sertifikāta saņemšanai, kā arī eksāmenu organizēšanas kārtība var mainīties līdz ar tehnikas attīstību, tādēļ būtu jāparedz iespēja tos aktualizēt.

Pamatojums

Obligāta apmācība vēl nenozīmē, ka tiek iegūtas labas zināšanas par iekšzemes un starptautisku pārvadājumu vadīšanu. Īpaša apmācība, kā norādīts II nodaļā, ir lietderīga, un pārvadājumu uzņēmumiem jābūt ieinteresētiem apmācīt savus darbiniekus, taču eksāmens jārīko pareizā veidā, lai pārbaudītu prasītās zināšanas.

Grozījums Nr. 5

11. apsvērums

(11) Lai nodrošinātu godīgu konkurenci un panāktu autopārvadājumu atbilstību noteikumiem, dalībvalstu uzraudzības un pārraudzības līmenim būtu jābūt saskaņotam. Dalībvalstu iestādēm, kurām ir pienākums uzraudzīt uzņēmumus un to atļauju derīgumu, šajā ziņā ir izšķiroša loma, tādēļ būtu jānodrošina, ka tās vajadzības gadījumā pieņem atbilstošus pasākumus, jo īpaši, lai apturētu vai anulētu atļaujas vai atzītu par nepiemērotiem paviršus un nevērīgus pārvadājumu vadītājus. Taču pirms šādu sankciju piemērošanas uzņēmums būtu jābrīdina un tam būtu jānosaka saprātīgs termiņš situācijas labošanai.

(11) Lai nodrošinātu godīgu konkurenci un panāktu autopārvadājumu atbilstību noteikumiem, dalībvalstu uzraudzības un pārraudzības līmenim būtu jābūt saskaņotam. Dalībvalstu iestādēm, kurām ir pienākums uzraudzīt uzņēmumus un to atļauju derīgumu, šajā ziņā ir izšķiroša loma, tādēļ būtu jānodrošina, ka tās vajadzības gadījumā pieņem atbilstošus pasākumus, jo īpaši visnopietnākajos gadījumos, lai apturētu vai anulētu atļaujas vai atzītu par nepiemērotiem paviršus un nevērīgus pārvadājumu vadītājus. Pēc tam ir jāapsver pasākumi saskaņā ar proporcionalitātes principu. Taču pirms šādu sankciju piemērošanas uzņēmums būtu jābrīdina un tam būtu jānosaka saprātīgs termiņš situācijas labošanai.

Pamatojums

Mēģina nodrošināt, ka turpina ņemt vērā pašreizējās atšķirības starp dalībvalstīm saistībā ar pasākumu pārvaldību un īstenošanu, lai novērstu vissmagākos pārkāpumus. Tādēļ sadarbībai šajā jomā ir jānotiek, ņemot pienācīgi vērā proporcionalitāti, kā to piemēro dalībvalstī, kas ir izdevusi atļauju un ir atbildīga par uzraudzību.

Grozījums Nr. 6

22. apsvērums

(22) Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro izstrādāt to pārkāpumu sarakstu, norādot tajā pārkāpumu smaguma kategorijas, veidus un pakāpes, kuru rezultātā autopārvadātājs zaudē nepieciešamo labo reputāciju; pielāgot tehnikas attīstībai šīs regulas pielikumu par to, kādas zināšanas ir jāņem vērā, lai dalībvalstī atzītu pārvadājumu vadītāja profesionālo kompetenci, kā arī pielikumu par profesionālās kompetences sertifikātu; un sagatavot sarakstu ar maksimāliem pārkāpumiem, kuru rezultātā tiek apturēta vai anulēta atļauja profesionālās darbības veikšanai vai tiek pieņemts nepiemērotības atzinums. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus vai papildināt šo regulu, iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus, būtu jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru. Efektivitātes nolūkā regulatīvās kontroles procedūras parastie termiņi būtu jāsaīsina, lai aktualizētu profesionālās kompetences sertifikāta paraugu.

(22) Jo īpaši Komisija būtu jāpilnvaro izstrādāt to pārkāpumu sarakstu, norādot tajā smagu pārkāpumu smaguma kategorijas, veidus un pakāpes, kuru rezultātā autopārvadātājs noteiktos apstākļos var zaudēt nepieciešamo labo reputāciju; pielāgot tehnikas attīstībai šīs regulas pielikumu par to, kādas zināšanas ir jāņem vērā, lai dalībvalstī atzītu pārvadājumu vadītāja profesionālo kompetenci, kā arī pielikumu par profesionālās kompetences sertifikātu; un sagatavot sarakstu ar maksimāliem pārkāpumiem, kuru rezultātā iestādes noteiktos apstākļos un ievērojot proporcionalitāti attiecībā uz pārkāpuma veidu var apturēt vai anulēt atļauju profesionālās darbības veikšanai vai izsniegt nepiemērotības atzinumu. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs regulas elementus vai papildināt šo regulu, iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus, būtu jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru. Efektivitātes nolūkā regulatīvās kontroles procedūras parastie termiņi būtu jāsaīsina, lai aktualizētu profesionālās kompetences sertifikāta paraugu.

Pamatojums

Mēģina nodrošināt, ka turpina ņemt vērā pašreizējās atšķirības starp dalībvalstīm saistībā ar pasākumu pārvaldību un īstenošanu, lai novērstu vissmagākos pārkāpumus. Tādēļ sadarbībai šajā jomā ir jānotiek, ņemot pienācīgi vērā proporcionalitāti, kā to piemēro dalībvalstī, kas ir izdevusi atļauju un ir atbildīga par uzraudzību.

Grozījums Nr. 7

22.a apsvērums (jauns)

 

(22a) Lai veicinātu atvaļinājuma braucienus ar autobusu, kuri paredzēti īpaši tūristiem ar zemākiem ienākumiem, un tūrisma attīstību reģionos, ir atkārtoti jāievieš noteikums par 12 dienu braucieniem ar autobusu turp un atpakaļ (Parlamenta 2007. gada 29. novembra rezolūcijas 78. punkts). Tāpēc ir atbilstīgi jāpaplašina Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu.

Pamatojums

Grozījums Nr. 8

1. panta virsraksts

Priekšmets un definīcijas

Priekšmets un darbības joma

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 9

1. panta 2. punkta e) apakšunkts

e) „pārvadājumu vadītājs” ir fiziskā persona, kuru algo uzņēmums, vai gadījumā, ja uzņēmums ir pašnodarbinātā persona, tad pārvadājumu vadītājs ir pati pašnodarbinātā persona vai, vajadzības gadījumā, cita fiziskā persona, kuru tā nozīmē uz līguma pamata un kura nepārtraukti vada uzņēmuma pārvadājumu operācijas;

e) „pārvadājumu vadītājs” ir fiziskā persona, kuru algo uzņēmums, vai gadījumā, ja uzņēmums ir pašnodarbinātā persona, tad pārvadājumu vadītājs ir pati pašnodarbinātā persona vai, ja paredzēts, cita fiziskā persona, kuru tā nozīmē uz līguma pamata un kura nepārtraukti vada uzņēmuma pārvadājumu operācijas;

(kļūst par 1.a panta e) apakšpunktu)

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 10

1. panta 2. punkta g) apakšunkts

g) „kompetentā iestāde, kurai ir pilnvaras izsniegt atļauju profesionālās darbības veikšanai” ir valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iestāde dalībvalstī, kura pārbauda uzņēmuma atbilstību šīs regulas nosacījumiem, un kurai ir pilnvaras izsniegt, apturēt vai anulēt atļauju autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai;

g) „kompetentā iestāde” ir valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iestāde dalībvalstī, kura saistībā ar atļaujas izsniegšanu profesionālās darbības veikšanai pārbauda uzņēmuma atbilstību šīs regulas nosacījumiem, un kurai ir pilnvaras izsniegt, apturēt vai anulēt atļauju autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai;

(kļūst par 1.a panta g) apakšpunktu)

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 11

1. panta 2. punkta h) apakšunkts

h) „reģistrācijas dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā vēlas reģistrēties uzņēmums, kura pārvadājumu vadītāja izcelsme ir vai nav citā dalībvalstī;

h) “„reģistrācijas dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā ir reģistrēts uzņēmums, kura pārvadājumu vadītāja izcelsme ir vai nav citā dalībvalstī;

(kļūst par 1.a panta h) apakšpunktu)

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 12

1. panta 2. punkta i) apakšunkts

(i) „izcelsmes dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā agrāk dzīvoja vai strādāja tā uzņēmuma pārvadājumu vadītājs, kurš vēlas reģistrēties citā dalībvalstī.

svītrots

(kļūst par 1.a panta i) apakšpunktu)

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 13

2. panta 1. punkts

1. Šo regulu piemēro visiem uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti Kopienā un veic autopārvadātāja profesionālo darbību. To piemēro arī uzņēmumiem, kuri vēlas veikt autopārvadātāja profesionālo darbību.

1. Šo regulu piemēro visiem uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti Kopienā un veic autopārvadātāja profesionālo darbību. To piemēro arī uzņēmumiem, kuri paredz veikt autopārvadātāja profesionālo darbību, un ir jāuzskata, ka atsauces uz uzņēmumiem, kas veic autopārvadātāja profesionālo darbību, atbilstošos gadījumos ietver arī atsauci uz uzņēmumiem, kuri paredz veikt šāda veida darbības.

(kļūst par 1. panta 2. punktu)

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 14

2. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) uzņēmumiem, kas veic kravu autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu apvienojumus, kuru atļautais maksimālais svars nepārsniedz 3,5 tonnas. Tomēr dalībvalstis visiem pārvadājumu veidiem vai to daļai var pazemināt šo svara ierobežojumu;

a) uzņēmumiem, kas veic kravu autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus vai transportlīdzekļu apvienojumus, kuru pieļaujamā pilnā masa nepārsniedz 3,5 tonnas. Tomēr dalībvalstis visiem pārvadājumu veidiem vai to daļai var pazemināt šo svara ierobežojumu;

(kļūst par 1. panta 3. punkta a) apakšpunktu)

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 15

2. panta 2. punkta ba) apakšpunkts(jauns)

 

ba) uzņēmumiem, kas veic autopārvadātāja profesionālo darbību, izmantojot tikai mehāniskos transportlīdzekļus, kuru ātrums nevar pārsniegt 40 km/h.

(kļūst par 1. panta 3. punkta b.a) apakšpunktu (jauns))

Pamatojums

Lai novērstu šīs regulas piemērošanu transportlīdzekļiem, kas iesaistīti lauksaimniecības vai mežsaimniecības darbībā.

Grozījums Nr. 16

3. panta 1. daļas a) apakšpunkts

a) faktiski un stabili jāveic uzņēmējdarbība vienā no dalībvalstīm;

a) faktiski un stabili jāveic uzņēmējdarbība vienā no dalībvalstīm, kā paredzēts 5. pantā;

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 17

3. panta 1. daļas b) apakšpunkts

b) jābūt labai reputācijai;

b) jābūt labai reputācijai, kā paredzēts 6. pantā;

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 18

3. panta 1. daļas c) apakšpunkts

c) jābūt atbilstīgam finansiālajam stāvoklim;

c) jābūt atbilstīgam finansiālajam stāvoklim, kā paredzēts 7. pantā;

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 19

3. panta 1. daļas d) apakšpunkts

d) jābūt nepieciešamai profesionālajai kompetencei.

d) jābūt nepieciešamai profesionālajai kompetencei, kā paredzēts 8. pantā.

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 20

4. panta 1. punkts

1. Uzņēmums, kas vēlas veikt autopārvadātāja profesionālo darbību, 9. pantā minētajai kompetentajai iestādei norāda fizisko personu, kura atbilst 3. panta b) un d) punktā paredzētajām prasībām. Šai personai, pārvadājumu vadītājam, jāatbilst šādiem nosacījumiem:

1. Uzņēmums, kas veic autopārvadātāja profesionālo darbību, norāda vismaz vienu fizisko personu, pārvadājumu vadītāju, kura atbilst 3. panta b) un d) punktā paredzētajām prasībām un arī šādiem nosacījumiem:

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 21

4. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) jābūt uzņēmuma algotajam darbiniekam, vai, ja uzņēmums ir pašnodarbinātā persona, pārvadājumu vadītāja pienākumi jāveic pašai pašnodarbinātajai personai.

b) jābūt patiesi saistītam ar uzņēmumu, citiem vārdiem sakot, jābūt uzņēmuma darbiniekam, partnerim, direktoram, kapitāla daļu turētājam vai jābūt līdzīgās līgumattiecībās ar uzņēmumu, vai jāvada tas, vai, ja uzņēmums ir pašnodarbinātā persona, pārvadājumu vadītāja pienākumi jāveic pašai pašnodarbinātajai personai vai, ja uzņēmums ir partnerība, persona ir tiesīga juridiski pārstāvēt uzņēmumu un pieņemt saistošus lēmumus partnerības vārdā.

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu, autopārvadājumu vadītājs var būt tikai algots uzņēmuma darbinieks vai tā īpašnieks. Patiesībā bieži tā ir persona, kas atbild par partnerības ikdienas darbību, citiem vārdiem sakot, direktors vai rīkotājdirektors, kurš ieguvis profesionālo kompetenci apliecinošu sertifikātu.

Grozījums Nr. 22

4. panta 1. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

 

ba) personas dzīvesvietai jābūt kādā dalībvalstī.

Pamatojums

Obligātam nosacījumam, lai varētu būt par pārvadājumu vadītāju, jābūt tam, ka attiecīgajai personai jādzīvo kādā no dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 23

4. panta 1. punkta 1. daļa (jauna)

 

Uzņēmumam jāpaziņo kompetentajai iestādei par izraudzīto pārvadājumu vadītāju vai vadītājiem.

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 24

4. panta 2. punkts

2. Atkāpjoties no 1. punkta, ja uzņēmums ir pašnodarbinātā persona, kura neatbilst 3. panta d) punktā paredzētajām prasībām attiecībā uz profesionālo kompetenci, kompetentās iestādes drīkst tai izsniegt atļauju autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai ar nosacījumu, ka:

2. Ja uzņēmums neatbilst 3. panta d) punktā paredzētajām prasībām attiecībā uz profesionālo kompetenci, kompetentā iestāde drīkst tam izsniegt atļauju autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai bez pārvadājumu vadītāja, kas izraudzīts saskaņā ar 1. punktu, ar nosacījumu, ka:

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 25

4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) tā kompetentajām iestādēm norāda citu personu, kura atbilst 3. panta b) un d) punktā minētajām prasībām, un kura uz līguma pamata ir pilnvarota veikt uzņēmuma pārvadājumu vadītāja pienākumus;

a) tā norāda citu fizisko personu, kura dzīvo kādā dalībvalstī un atbilst 3. panta b) un d) punktā minētajām prasībām, un kura uz līguma pamata ir pilnvarota veikt uzņēmuma pārvadājumu vadītāja pienākumus, un paziņo par to kompetentajai iestādei;

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt prasību, ka pārvadājumu vadītājam ir jādzīvo kādā no dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 26

4. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) līgumā, kas ir noslēgts starp uzņēmumu un pārvadājumu vadītāju, ir noteikti pienākumi, kas attiecīgajai pusei nepārtraukti jāpilda, un noteikti tā pienākumi pārvadājuma vadītāja kapacitātē; nosakāmajos pienākumos jo īpaši ir iekļauta transportlīdzekļu apkope un remonts, pārvadājumu līgumu un dokumentu pārbaude, grāmatvedība, kravu sadale šoferiem un automašīnām, un drošības pasākumu kontrole;

b) līgumā, kas ir noslēgts starp uzņēmumu un pārvadājumu vadītāju, ir noteikti uzdevumi, kas attiecīgajai pusei pastāvīgi jāpilda, un noteikti tā pienākumi pārvadājuma vadītāja kapacitātē; nosakāmajos uzdevumos jo īpaši ir iekļauta transportlīdzekļu apkope un remonts, pārvadājumu līgumu un dokumentu pārvaldība un pārbaude, grāmatvedība, kravu vai veicamo pakalpojumu sadale šoferiem un automašīnām, un drošības pasākumu kontrole;

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 27

4. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) persona, kas nozīmēta kā pārvadājumu vadītājs, vada pārvadājumu operācijas ne vairāk kā četros dažādos uzņēmumos, kuras tiek veiktas ar autoparku, kura kopējais automašīnu skaits nepārsniedz divpadsmit automašīnas;

c) persona, kas nozīmēta kā pārvadājumu vadītājs, vada pārvadājumu operācijas ne vairāk kā četros dažādos uzņēmumos; kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu par maksimālo transportlīdzekļu skaitu, kas pārvadājumu vadītājam ir jāpārvalda;

Pamatojums

Tā kā pastāv lielas atšķirības autopārvadājumu uzņēmumu darbības attīstībā, nav iespējams ES līmenī noteikt transportlīdzekļu maksimālo skaitu, kas pārvadājumu vadītājam jāpārvalda. Ja dalībvalstis uzskata, ka ir jānosaka maksimālais skaits, tās var rīkoties neatkarīgi.

Grozījums Nr. 28

4. panta 2. punkta d) apakšpunkts

d) nozīmētā persona ir neatkarīga no pārējiem uzņēmumiem, kuri tai lūdz veikt vai kuri veic pārvadājumu operācijas tās vārdā.

d) nozīmētā persona ir neatkarīga no pārējiem uzņēmumiem, kuri attiecīgajam uzņēmumam lūdz veikt vai kuri veic pārvadājumu operācijas attiecīgā uzņēmuma vārdā.

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 29

4. panta 3. punkts

3. Pārvadājumu vadītājs zaudē savu labo reputāciju šīs regulas nozīmē, ja, vadot pārvadājumu operācijas, tas izdara 6. panta 1. punktā minētos smagos vai atkārtotos pārkāpumus, pārsniedzot noteikto skaitu.

svītrots

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 30

5. panta ievaddaļa

Lai ievērotu 3. panta a) punkta prasību, uzņēmumam faktiski un stabili jāveic uzņēmējdarbība dalībvalstī, kura ar kompetentās iestādes starpniecību tam izsniegusi atļauju profesionālās darbības veikšanai. Šim nolūkam uzņēmumam:

Lai ievērotu 3. panta a) punkta prasību, uzņēmumam:

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 31

5. panta a) punkts

a) šajā dalībvalstī jābūt mītnei ar telpām, kurās uzņēmums glabā savus dokumentus, jo īpaši, visus grāmatvedības dokumentus, dokumentus saistībā ar personāla pārvaldi un visus citus dokumentus, kuriem kompetentā iestāde, kurai ir pilnvaras izsniegt atļauju profesionālās darbības veikšanai, var piekļūt, lai pārbaudītu atbilstību šīs regulas nosacījumiem;

a) šajā dalībvalstī jābūt mītnei ar telpām, kurās uzņēmums glabā savus dokumentus, jo īpaši, visus grāmatvedības dokumentus saskaņā ar likumā noteiktajiem termiņiem, dokumentus saistībā ar personāla pārvaldi un visus citus dokumentus uz drošiem datu nesējiem, kuriem kompetentā iestāde, kurai ir pilnvaras izsniegt atļauju profesionālās darbības veikšanai, var piekļūt, lai pārbaudītu atbilstību šīs regulas nosacījumiem, ievērojot visus nosacījumus attiecībā uz personas datu aizsardzību;

Pamatojums

Saglabāto datu drošība un personas datu aizsardzība

Grozījums Nr. 32

5. panta b) punkts

b) jābūt transportlīdzekļiem, kuri ir pilnīgā uzņēmuma īpašumā vai rīcībā, jo īpaši, ar pirkšanas uz nomaksu, nomas vai izpirkumnomas (līzinga) vai arī pirkuma līguma starpniecību, un kuri ir reģistrēti un kurus tas izmanto šajā dalībvalstī;

b) jābūt vienam vai vairākiem transportlīdzekļiem, kuri ir pilnīgā uzņēmuma īpašumā vai rīcībā, jo īpaši, ar pirkšanas uz nomaksu, nomas vai izpirkumnomas (līzinga) vai arī pirkuma līguma starpniecību, un kuri ir reģistrēti šajā dalībvalstī;

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 33

5. panta c) punkts

c) šajā dalībvalstī jābūt saimnieciskās darbības centram ar nepieciešamo aprīkojumu, jo īpaši, transportlīdzekļu stāvvietām, kuru skaits ir pietiekams, lai tajās varētu regulāri novietot savus transportlīdzekļus.

c) šajā dalībvalstī jābūt saimnieciskās darbības centram ar nepieciešamo aprīkojumu, un uzņēmumam jābūt spējīgam pēc pieprasījuma pierādīt, kur uzņēmuma reģistrācijas dalībvalstī novieto transportlīdzekļus, kad tos neizmanto.

Pamatojums

Uzņēmumiem nav pienākums veidot savas stāvvietas; praktiski transportlīdzekļus novieto arī līgumslēdzēju, transportlīdzekļu vadītāju utt. ēkās/telpās. Bet uzņēmumiem ir jābūt spējīgiem pierādīt inspektoram, kur reģistrācijas dalībvalstī transportlīdzekļi ir novietoti, kad tos neizmanto, kā arī novērst fiktīvu uzņēmumu darbību.

Grozījums Nr. 34

6. panta 1. punkta 1. daļa

1. Saskaņā ar 3. panta b) punktu prasība par uzņēmuma labu reputāciju nozīmē to, ka tā vadītāji nav tikuši notiesāti par smagiem noziegumiem, par komerclikuma un noteikumu attiecībā uz maksātnespēju pārkāpumiem un ka tie godprātīgi veic savu uzņēmējdarbību, ievērojot normatīvos aktus, kuri piemērojami autopārvadājumiem, un profesionālās ētikas principus.

1. Saskaņā ar 3. panta b) punktu un ievērojot 2. punktu, dalībvalstis pieņem nosacījumus, kuriem uzņēmumam un pārvadājumu vadītājam jānodrošina atbilstība, lai viens vai otrs atbilstu prasībai par labu reputāciju.

 

Šiem nosacījumiem ir jāietver vismaz šādas prasības:

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 35

6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) nav nekāda nopietna pamata, lai apšaubītu tā reputāciju;

a) nav nekāda nopietna pamata, lai apšaubītu pārvadājumu uzņēmuma,pārvadājumu vadītāju vai jebkādas citas atbilstīgas personas reputāciju, piemēram, sodāmība vai sodi par jebkādiem to tiesību aktu nopietniem pārkāpumiem, kas ir spēkā tādās jomās kā:

 

i) komerctiesības,

 

ii) maksātnespējas tiesības,

 

iii) attiecīgās arodnozares algas un nodarbinātības nosacījumi,

 

iv) ceļu satiksme,

 

v) profesionālā atbildība un

 

vi) cilvēku vai narkotiku nelikumīga tirdzniecība;

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā, kā arī attiecas uz nopietnu pārkāpumu īstermiņa aprakstu.

Grozījums Nr. 36

6. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) viena vai vairākas fiziskās personas, kuras uzņēmums saskaņā ar 4. pantu nozīmējis par pārvadājumu vadītāju, nav tikusi(-šas) notiesāta(-s) vai sodīta(-s) kādā no dalībvalstīm par smagiem noziegumiem vai nebūtiskiem atkārtoti izdarītiem Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem, kuri saistīti jo īpaši ar:

b) pārvadājumu vadītājs vai pārvadājumu uzņēmums nav ticis notiesāts vai sodīts vienā vai vairākās no dalībvalstīm par smagiem Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem, kuri saistīti jo īpaši ar:

Pamatojums

Nebūtiski pārkāpumi šajā regulā netiks minēti. Regulā tiks minēti tikai smagi pārkāpumi un ļoti smagi pārkāpumi.

Grozījums Nr. 37

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punkts

i) transportlīdzekļa vadīšanas laiku un transportlīdzekļa vadītāja atpūtas laiku, darba laiku un kontrolierīču uzstādīšanu un izmantošanu;

i) transportlīdzekļa vadīšanas laiku un transportlīdzekļa vadītāja atpūtas laiku, darba laiku un kontrolierīču uzstādīšanu un izmantošanu; ir jāpārbauda, kā konsekventi ievēro noteikumus, uzglabā datus un aizsargā apkopotos personas datus;

Pamatojums

Aizsardzība pret elektronisko tahogrāfa karšu viltošanu un pastiprināta autotransporta drošība

Grozījums Nr. 38

6. panta 1. punkta b) apakšpunkta iv) punkts

iv) lietoto transportlīdzekļu tehnisko pārbaudi uz ceļiem un mehānisko transportlīdzekļu obligātajām ikgadējām tehniskajām pārbaudēm;

iv) lietoto transportlīdzekļu tehnisko pārbaudi uz ceļiem, tostarp mehānisko transportlīdzekļu obligātajām tehniskajām pārbaudēm;

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 39

6. panta 1. punkta c) apakšpunkts

c) tas nav ticis notiesāts par smagiem to valsts spēkā esošo normatīvo aktu pārkāpumiem, ar kuriem regulē darba algu, darba apstākļus, ceļu satiksmi un drošību, kā arī profesionālo atbildību.

svītrots

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 40

6. panta 2. punkts

2. Komisija 1. punkta otrās daļas b) apakšpunkta nolūkam pieņem sarakstu, kurā uzskaitītas pārkāpumu kategorijas, veidi un pakāpes, ņemot vērā to smagumu, un kurā norādīts arī atkārtoti izdarītu nebūtisku pārkāpumu maksimālais skaits, kuru pārsniedzot, uzņēmums zaudē prasīto labo reputāciju. Tā kā šie pasākumi ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, tos pieņem saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Šīs regulas 1. punkta b) apakšpunkta nolūkam:

Šim nolūkam Komisija piemēro šādus principus:

 

a) visbiežāk sastopami pārkāpumi tiek norādīti pēc to kategorijām un veidiem;

a) ja pārvadājumu vadītāju vai pārvadājumu uzņēmumu notiesā vai soda vienā vai vairākās no dalībvalstīm par ļoti smagiem Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem, kas izklāstīti III pielikumā, tad tas zaudē labo reputāciju pēc tam, kad tiek pienācīgā kārta pabeigta administratīvā procedūra, vai, ja vajadzīgs, pēc tam, kad tiek veikta pārbaude uzņēmuma telpās, ja vien kompetentā iestāde izņēmuma un pienācīgi pamatotos apstākļos nenosaka, ka tā būtu neproporcionāla reakcija. Šādā gadījumā izņēmuma un pienācīgi pamatotos apstākļos reģistrē valsts reģistrā un norāda ziņojumā, kas minēts 26. panta 1. punktā. Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus attiecībā uz III pielikuma pieņemšanu, lai ņemtu vērā Kopienas acquis autopārvadājumu jomā, pieņem saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

b) attiecībā uz pārkāpumu pakāpi, sevišķi smagi ir pārkāpumi, kuru rezultātā var tikt nopietni apdraudēta dzīvība vai nodarīti smagi miesas bojājumi;

b) Komisija ne vēlāk kā 2010. gada 1. janvārī pieņem to pārkāpumu nopietnības kategoriju, tipu un pakāpju sarakstu, kuru dēļ var zaudēt labo reputāciju. Dalībvalstis, nosakot prioritātes pārbaudēm saskaņā ar 11. panta 2. punktu, ņem vērā informāciju par šiem pārkāpumiem, tostarp no citām dalībvalstīm saņemto informāciju.

c) atkārtoti izdarītu pārkāpumu maksimālais skaits, kuru pārsniedzot, atkārtoti izdarītus nebūtiskus pārkāpumus uzskata par smagiem, palielinās atkarībā no tā, cik šoferu izmanto pārvadājumos, kurus vada attiecīgā fiziskā persona.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot attiecībā uz minēto sarakstu, pieņem saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

 

Šim nolūkam un ne vēlāk kā 2010. gada 1. janvārī Komisija:

 

i) nosaka visbiežāk sastopamo pārkāpumu kategorijas un veidus;

 

ii) nosaka pārkāpumu smaguma pakāpi atbilstoši to potenciālam apdraudēt dzīvību vai nodarīt smagus miesas bojājumus un

 

iii) nosaka atkārtoti izdarītu pārkāpumu maksimālo skaitu, kuru pārsniedzot, atkārtoti izdarītus pārkāpumus uzskata par smagiem, ņemot vērā to, cik šoferu izmanto pārvadājumos, kurus pārvalda pārvadājumu vadītājs.

Pamatojums

Lai dalībvalstīm dotu pietiekami daudz laika savu valsts elektronisko reģistru izveidei, ir svarīgi, lai Komisija sarakstu pieņemtu ne vēlāk kā 2010. gada 1. janvārī.

Grozījums Nr. 41

6. panta 2. punkta 1. daļa

2. Komisija 1. punkta otrās daļas b) apakšpunkta nolūkam pieņem sarakstu, kurā uzskaitītas pārkāpumu kategorijas, veidi un pakāpes, ņemot vērā to smagumu, un kurā norādīts arī atkārtoti izdarītu nebūtisku pārkāpumu maksimālais skaits, kuru pārsniedzot, uzņēmums zaudē prasīto labo reputāciju. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Komisija 1. punkta otrās daļas b) apakšpunkta nolūkam pieņem sarakstu, kurā uzskaitītas smagu pārkāpumu kategorijas, veidi un pakāpes, ņemot vērā to smagumu, kuru rezultātā uzņēmums zaudē prasīto labo reputāciju. Šos pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Kamēr dažādās dalībvalstīs tik atšķirīgi izskata un interpretē pārkāpumus, šajā regulā nevajadzētu iekļaut atkārtotus nebūtiskus pārkāpumus.

Grozījums Nr. 42

6. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) atkārtoti izdarītu pārkāpumu maksimālais skaits, kuru pārsniedzot, atkārtoti izdarītus nebūtiskus pārkāpumus uzskata par smagiem, palielinās atkarībā no tā, cik šoferu izmanto pārvadājumos, kurus vada attiecīgā fiziskā persona.

svītrots

Pamatojums

Kamēr dažādās dalībvalstīs tik atšķirīgi izskata un interpretē pārkāpumus, šajā regulā nevajadzētu iekļaut atkārtotus nebūtiskus pārkāpumus.

Grozījums Nr. 43

7. panta 1. un 2. punkts

1. Šīs regulas 3. panta c) punkta nolūkiem prasība attiecībā uz finansiālo stāvokli nozīmē to, ka uzņēmumam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai nodrošinātu uzņēmuma atbilstošu darbības uzsākšanu un pareizu vadību.

1. Šīs regulas 3. panta c) punkta nolūkiem uzņēmumam ir jāspēj budžeta gada laikā jebkurā brīdī izpildīt savas finansiālās saistības. Šim nolūkam uzņēmumam, pamatojoties uz gada pārskatiem, kurus apstiprinājis auditors vai cita attiecīgi pilnvarota persona, jāuzrāda, ka katru gadu viņa rīcībā ir:

2. Uzņēmums atbilst prasībai attiecībā uz finansiālo stāvokli, ja tas budžeta gada laikā jebkurā brīdī spēj izpildīt savas faktiskās un iespējamās saistības. Šim nolūkam uzņēmumam, pamatojoties uz gada pārskatiem, kurus apstiprinājis auditors vai cita attiecīgi pilnvarota persona, jāpierāda, ka katru gadu viņa rīcībā ir:

 

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 44

7. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) apgrozāmie līdzekļi, kuru vērtība ir ne mazāk kā EUR 9 000 par vienu izmantoto transportlīdzekli un EUR 5 000 par katru papildus izmantoto transportlīdzekli;

a) kapitāls un rezerves līdzekļi, kuru vērtība ir ne mazāk kā EUR 9 000 par vienu izmantoto transportlīdzekli un EUR 5 000 par katru papildus izmantoto transportlīdzekli;

 

Kapitāla resursus uzrāda ar apstiprinātu tirdzniecības bilanci vai bilanci nodokļu vajadzībām. Personām, kas pretendē uz autopārvadātāju profesionālās darbības veikšanu pirmoreiz, jāiesniedz apstiprināta sākuma bilance.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai būtu kapitāls un rezerves līdzekļi, kā to pašlaik paredz direktīva, un lai uzņēmumiem būtu lielāka elastība attiecībā uz savu finanšu pārvaldību.

Grozījums Nr. 45

7. panta 2. punkta 1. daļas b) apakšpunkts

b) parādprasības, vērtspapīri, nauda bankā un kasē, čeki, kuru kopējā vērtība pārsniedz 80% no parādu summām, kuras jāatmaksā ne vēlāk kā viena gada laikā (likviditātes kopējais koeficients (quick ratio) > = 80%).

svītrots

Pamatojums

Likviditātes kopējais koeficients nav rādītājs attiecībā uz uzņēmuma finanšu stabilitāti, un tādēļ to nevajadzētu ieviest par alternatīvu kritēriju kapitāla resursiem un rezerves līdzekļiem. Attiecīgi būtu jāpalielina a) apakšpunktā norādītā kapitāla un rezerves līdzekļu vērtība.

Grozījums Nr. 46

7. panta 2. punkta 1. daļa

Šīs regulas nolūkiem EUR vērtība ir noteikta reizi piecos gados to dalībvalstu valūtām, kuras nepiedalās monetārās savienības trešajā posmā. Piemēro valūtas kursus, kuri ir noteikti oktobra pirmajā darbadienā un publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tie stājas spēkā nākošā kalendārā gada 1. janvārī.

Šīs regulas nolūkiem EUR vērtība ir noteikta katru gadu to dalībvalstu valūtām, kuras nepiedalās monetārās savienības trešajā posmā. Piemēro valūtas kursus, kuri ir noteikti oktobra pirmajā darbadienā un publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tie stājas spēkā nākošā kalendārā gada 1. janvārī.

Pamatojums

Valūtas kurss ir jānosaka katru gadu.

Grozījums Nr. 47

7. panta 3. punkts

3. Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentā iestāde var atļaut uzņēmumam apliecināt savu finansiālo stāvokli ar dokumentu, kuru ir izsniegusi viena vai vairākas bankas vai citas finanšu iestādes, kuras ar bankas garantiju vai jebkuru citu līdzvērtīgu līdzekli solidāri galvo par uzņēmumu attiecībā uz summām, kuras noteiktas 2. punkta a) apakšpunktā. Kompetentā iestāde, kura izsniedz atļauju profesionālās darbības veikšanai, var nobloķēt bankas garantiju, kuru var atbrīvot tikai ar šīs iestādes piekrišanu.

3. Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentai iestādei ir jāatļauj uzņēmumam uzrādīt savu finansiālo stāvokli ar dokumentu, kuru ir izsniegusi viena vai vairākas bankas vai citas finanšu iestādes, tostarp apdrošināšanas sabiedrības, kuras solidāri galvo par uzņēmumu attiecībā uz summām, kuras noteiktas 1. punkta a) apakšpunktā. Kompetentā iestāde, kura izsniedz atļauju profesionālās darbības veikšanai, var nobloķēt garantiju vai apdrošināšanu, kuru var atbrīvot tikai ar šīs iestādes piekrišanu. Kompetentā iestāde arī nosaka, ar kādiem nosacījumiem bankas garantiju var nobloķēt un atbrīvot par labu citiem kreditoriem.

Pamatojums

Finanšu stāvokļa pierādīšanai jāļauj izmantot arī apdrošināšana. Lai varētu labāk noteikt nosacījums, ar kādiem var izmantot bankas garantiju vai apdrošināšanu, ir svarīgi, lai ne vēlāk kā līdz 2010. gada 1. janvārim tiktu noteikts kopējs formāts.

Grozījums Nr. 48

7. panta 4. punkts

4. Ir jāpārbauda tās ekonomiskās vienības 2. punktā minētie gada pārskati vai 3. punktā minēto garantiju, kas reģistrētas dalībvalstī, kurā ir pieprasīta atļauja, nevis kādas citas vienības, kas reģistrētas citā dalībvalstī, pārskatus vai garantiju.

4. Ir jāpārbauda tās ekonomiskās vienības 1. punktā minētie gada pārskati vai 2. punktā minēto garantiju, kas reģistrētas dalībvalstī, kurā ir pieprasīta atļauja, nevis kādas citas vienības, kas reģistrētas citā dalībvalstī, pārskatus vai garantiju.

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 49

8. panta 1. punkts

1. Regulas 3. panta d) punkta nolūkiem prasība attiecībā uz profesionālo kompetenci ir izpildīta, ja personai vai personām, kurām saskaņā ar 4. pantu tai jāatbilst, ir I pielikuma I iedaļā minētajam līmenim atbilstošas zināšanas mācību priekšmetos, kas ir uzskaitīti minētajā iedaļā. Profesionālo kompetenci apliecina pēc piedalīšanās mācību programmas kursos, kuru ilgums ir ne mazāks kā 140 stundas, un kuru apmeklēšana ir obligāta, un pēc obligāta rakstiska eksāmena kārtošanas, kuru var papildināt ar mutisko eksāmenu. Šos eksāmenus organizē saskaņā ar I pielikuma II iedaļas noteikumiem.

1. Regulas 3. panta d) punkta nolūkiem attiecīgajai personai vai personām ir I pielikuma I iedaļā minētajam līmenim atbilstošas zināšanas mācību priekšmetos, kas ir uzskaitīti minētajā iedaļā. Profesionālo kompetenci apliecina pēc obligāta rakstiska eksāmena kārtošanas, kuru, ja dalībvalsts tā nolemj, var papildināt ar mutisko eksāmenu. Šos eksāmenus organizē saskaņā ar I pielikuma II iedaļas noteikumiem.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai pārvadājumu vadītāji varētu pierādīt savas zināšanas un spētu nokārtot eksāmenu. Tie, kas būtu ieinteresēti, varētu turpināt mācības, kā aprakstīts II pielikumā, bet obligāta apmācība katrā ziņā nepierāda spējas.

Grozījums Nr. 50

8. panta 1.a punkts (jauns)

 

1.a Attiecīgās personas kārto eksāmenu savā dzīvesvietas dalībvalstī.

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir novērst ļaunprātīgu izmantošanu, piemēram, „eksāmenu tūrisma” veidā.

Grozījums Nr. 51

8. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis saskaņā ar to noteiktajiem kritērijiem akreditē iestādes, kuras spēj piedāvāt pretendentiem gan kvalitatīvu apmācību, lai tie varētu labi sagatavoties eksāmenam, kā arī turpmāku apmācību, lai pārvadājumu vadītāji, ja vēlas, varētu aktualizēt savas zināšanas. Dalībvalstis regulāri pārbauda šo iestāžu atbilstību kritērijiem, saskaņā ar kuriem tās saņēma akreditāciju.

3. Dalībvalstis saskaņā ar to noteiktajiem savstarpēji saderīgajiem kritērijiem akreditē iestādes, kuras spēj piedāvāt pretendentiem gan kvalitatīvu apmācību, lai tie varētu labi sagatavoties eksāmenam, kā arī turpmāku apmācību, lai pārvadājumu vadītāji, ja vēlas, varētu aktualizēt savas zināšanas. Dalībvalstis regulāri pārbauda šo iestāžu atbilstību kritērijiem, saskaņā ar kuriem tās saņēma akreditāciju.

Pamatojums

Precīzāks formulējums.

Grozījums Nr. 52

8. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis var atbrīvot no obligātās apmācības pretendentus, kuri pierāda, ka tiem ir vismaz piecu gadu ilgs darba stāžs pārvadājumu uzņēmumā vadītāja līmenī.

4. Dalībvalstis var atbrīvot no eksāmena personas, kuras pierāda, ka tām ir vismaz desmit gadu ilgs nepārtraukts darba stāžs pārvadājumu uzņēmumā vadītāja līmenī pirms šīs regulas publicēšanas.

Pamatojums

Pieredzējušiem darbiniekiem ar ilgu darba pieredzi nevajadzētu eksāmenā otrrreiz pierādīt savu profesionālo kompetenci. Acīmredzot šo izvēles iespēju būs jābeidz piemērot; tādēļ mums jānovērš tas, ka cilvēki apliecina savu profesionālo kompetenci tikai ar profesionālās pieredzes kritēriju, tiklīdz būs pieņēmta šī regula.

Grozījums Nr. 53

8. panta 4.b punkts (jauns)

 

4.b Dalībvalstis var veicināt pārvadājumu vadītāju apmācību, kā aprakstīts I pielikumā, un eksāmenus, kā aprakstīts 8. panta 1. punktā, ik pēc desmit gadiem, lai nodrošinātu, ka vadītāji zina jaunākās izmaiņas attiecīgajā nozarē.

Pamatojums

Dalībvalstis varētu veicināt to, lai apmācību, kas aprakstīta II pielikumā, veiktu ik pēc desmit gadiem, lai atjauninātu pārvadājumu vadītāju zināšanas.

Grozījums Nr. 54

8. panta 5. punkts

5. Dalībvalsts var atbrīvot personas, kuras saņēmušas noteiktus augstākās vai tehniskās izglītības diplomus, kuri izsniegti tajā pašā dalībvalstī, un kas nozīmē piedalīšanos I pielikumā uzskaitīto mācību priekšmetu kursos un kurus tās īpaši norāda šim nolūkam, no obligātas apmācības priekšmetos, kas iekļauti šajos diplomos.

5. Dalībvalsts var atbrīvot personas, kuras saņēmušas augstākās vai tehniskās izglītības diplomus, kuri izsniegti tajā pašā dalībvalstī, un kas nozīmē piedalīšanos I pielikumā uzskaitīto mācību priekšmetu kursos un kurus tās īpaši norāda šim nolūkam, no apmācības priekšmetos, kas iekļauti šajos diplomos, un no eksāmeniem.

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Jāizsaka nožēla, ka dalībvalstis nespēj noteikt līdzvērtību starp profesionālās kompetences sertifikātiem. Šā grozījuma mērķis ir dot dalībvalstīm iespēju atbrīvot no eksaminācijas pienākuma noteiktu diplomu īpašniekus.

Grozījums Nr. 55

8. panta 6. punkts

6. Sertifikāts, ko izsniegusi 2. punktā minētā iestāde vai struktūra, ir uzrādāms, kā profesionālās kompetences apliecinājums. Šis sertifikāts nav nododams. Sertifikāta tiek sagatavots atbilstoši II pielikumā iekļautajam paraugam un tajā jābūt akreditētās izsniedzējas iestādes vai struktūras spiedoga vai zīmoga nospiedumam.

6. Sertifikāts, ko izsniegusi 2. punktā minētā iestāde vai struktūra, ir uzrādāms, kā profesionālās kompetences apliecinājums. Šis sertifikāts nav nododams nevienai fiziskai vai juridiskai personai. Sertifikāta tiek sagatavots atbilstoši II pielikumā iekļautajam paraugam un tajā jābūt akreditētās izsniedzējas iestādes vai struktūras spiedoga vai zīmoga nospiedumam.

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 56

10. panta 1. punkts

1. Kompetentā iestāde izsniedz atļauju autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai uzņēmumam, kurš šim nolūkam iesniedz pieteikumu un atbilst 3. pantā noteiktajām prasībām.

1. Pārvadājumu uzņēmumam, kas atbilst 3. pantā noteiktajām prasībām, pēc pieteikuma iesniegšanas izsniedz atļauju autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai. Kompetentā iestāde pārliecinās, ka uzņēmums, kas iesniedz pieteikumu, atbilst prasībām, kas noteiktas minētajā pantā.

Pamatojums

Ir svarīgi precīzi noteikt kompetentās iestādes lomu attiecībā uz atļaujas izsniegšanu.

Grozījums Nr. 57

10. panta 2. punkts

2. Kompetentā iestāde ieraksta 15. pantā minētajā elektroniskajā reģistrā uzņēmuma nozīmētā pārvadājumu vadītāja vārdu, uzņēmuma adresi, izmantoto transportlīdzekļu skaitu un, gadījumā, ja atļauja ir derīga starptautiskajiem pārvadājumiem, Kopienas licences un apliecināto kopiju sērijas numuru.

2. Kompetentā iestāde ir atbildīga par 15. pantā minētā elektroniskā reģistra uzturēšanu un atjaunināšanu.

 

Kompetentā iestāde ieraksta 15. pantā minētajā elektroniskajā reģistrā uzņēmuma oficiālo nosaukumu, uzņēmuma nozīmētā pārvadājumu vadītāja vārdu un norādi par to, vai viņš ir piemērots pārvadājumu vadīšanai, uzņēmuma adresi, izmantoto transportlīdzekļu skaitu un, gadījumā, ja atļauja ir derīga starptautiskajiem pārvadājumiem, Kopienas licences un apliecināto kopiju sērijas numuru.

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, kurš ir atbildīgs par reģistru atjaunināšanu un uzturēšanu.

Grozījums Nr. 58

10. panta 4. punkts

4. No dienas, kad 15. panta 4. punktā minētie valsts elektroniskie reģistri ir savstarpēji saslēgti, kompetentā iestāde, izvērtējot uzņēmuma atbilstību prasībām par labu reputāciju, pārbauda, vai uzņēmuma nozīmētais(-ie) pārvadājumu vadītājs vai vadītāji pēdējo divu gadu laikā vienā no dalībvalstīm saskaņā ar 13. pantu nav atzīta(–i) par nepiemērotu(-iem) uzņēmuma pārvadājumu operāciju vadīšanai.

4. No 2012. gada 1. janvāra kompetentā iestāde, izvērtējot uzņēmuma atbilstību prasībām par labu reputāciju, šaubu gadījumā pārbauda, vai uzņēmuma nozīmētais(-ie) pārvadājumu vadītājs vai vadītāji piemērošanas laikā vienā no dalībvalstīm saskaņā ar 13. pantu nav atzīta(–i) par nepiemērotu(-iem) uzņēmuma pārvadājumu operāciju vadīšanai.

Pamatojums

Piemērošanas datums būs 2012. gada 1. janvāris.

Grozījums Nr. 59

11. panta 1. punkts

1. Kompetentās iestādes nodrošina, ka uzņēmumi, kuri saņēmuši atļauju profesionālās darbības veikšanai, nepārtraukti atbilst 3. pantā paredzētajām prasībām. Šim nolūkam tās reizi piecos gados pārbauda uzņēmumu atbilstību katrai no šīm prasībām.

1. Kompetentās iestādes nodrošina, ka uzņēmumi, kuri saņēmuši atļauju autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai, nepārtraukti atbilst 3. pantā paredzētajām prasībām. Šim nolūkam tās reizi piecos gados pārbauda uzņēmumu atbilstību katrai no šīm prasībām.

 

Kopiena nosaka to, cik bieži jāveic pārbaudes par atbilstību tehniskajam progresam, jo īpaši attiecībā uz valstu elektroniskajiem reģistriem, kas paredzēti 15. pantā. Tā kā šie pasākumi ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, tos pieņem saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Komisija var mainīt piecu gadu periodu regulārajām pārbaudēm saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 60

11. panta 2. punkts

2. Papildus 1. punktā paredzētajām pārbaudēm kompetentās iestādes veic kontroles pasākumus, kas mērķē riska uzņēmumus, kuri par tādiem atzīti saskaņā ar sistēmu, ko dalībvalstis ieviesušas piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK 9. pantu. Dalībvalstis šajā riska klasifikācijas sistēmā iekļauj visus pārkāpumus, kas ir norādīti šīs regulas 6. pantā.

2. Papildus 1. punktā paredzētajām pārbaudēm kompetentās iestādes veic kontroles pasākumus, kas attiecas uz palielināta riska uzņēmumiem, kuri par tādiem atzīti saskaņā ar sistēmu, ko dalībvalstis ieviesušas piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/22/EK 9. pantu. Dalībvalstis šajā riska klasifikācijas sistēmā iekļauj visus pārkāpumus, kas ir norādīti šīs regulas 6. pantā.

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 61

12. panta 1. punkts

1. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka uzņēmums vairs neatbilst 3. pantā noteiktajām prasībām, tā pēc tam, kad uzņēmumam ir nosūtīts brīdinājums, anulē vai daļēji, vai uz laiku aptur uzņēmumam izsniegto atļauju autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai.

1. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka pastāv risks, ka uzņēmums varētu neatbilst 3. pantā noteiktajām prasībām, tā paziņo miuētajam uzņēmumam par to. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka neviena no prasībām vairs netiek izpildīta, tad tā var uzņēmuma noteikt termiņu, kurā uzņēmums var labot situāciju, ievērojot šādus termiņus:

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 62

12. panta 2. punkts

2. Brīdinājumu uzņēmumam nosūta tad, kad kompetentā iestāde konstatē, ka pastāv risks, ka uzņēmums vairs nespēs izpildīt kādu no 3. pantā noteiktajām prasībām. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka neviena no prasībām vairs netiek izpildīta, tad kompetentā iestāde var uzņēmuma noteikt termiņu, kurā uzņēmums var labot situāciju, ievērojot šādus termiņus:

2. Kompetentā iestāde var prasīt, lai uzņēmumi, kuriem ir apturēta vai atcelta atļauja, pirms jebkādiem reabilitācijas pasākumiem nodrošinātu, ka to pārvadājumu vadītājs apgūst apmācības kursu un nokārto eksāmenu, kas minēts 8. pantā.

Pamatojums

Tas ir dalībvalstu ziņā, vai tās nosaka prasību, ka to uzņēmumu pārvadājumu vadītājiem, kuriem ir apturēta vai anulēta atļauja, ir nepieciešama apmācība un eksāmeni.

Grozījums Nr. 63

12. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) ja pārvadājumu vadītājs vairs neatbilst prasībām attiecībā uz labu reputāciju vai profesionālo kompetenci, ne vairāk kā seši mēneši, lai pieņemtu darbā aizvietotāju, kuru var pagarināt par sešiem mēnešiem pārvadājumu vadītāja nāves vai invaliditātes gadījumā;

a) ja pārvadājumu vadītājs vairs neatbilst prasībām attiecībā uz labu reputāciju vai profesionālo kompetenci, ne vairāk kā trīs mēneši, lai pieņemtu darbā aizvietotāju, kuru var pagarināt par trīs mēnešiem pārvadājumu vadītāja nāves vai invaliditātes gadījumā;

Pamatojums

Seši mēneši ir pārāk ilgs termiņš.

Grozījums Nr. 64

12. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) ja uzņēmumam ir nepieciešams labot situāciju, demonstrējot, ka tā uzņēmējdarbība ir faktiska un stabila, ne vairāk kā seši mēneši;

b) ja uzņēmumam ir nepieciešams labot situāciju, demonstrējot, ka tā uzņēmējdarbība ir faktiska un stabila, ne vairāk kā trīs mēneši;

Pamatojums

Seši mēneši ir pārāk ilgs termiņš.

Grozījums Nr. 65

12. panta 3. punkts

3. Kompetentā iestāde var prasīt, lai uzņēmumi, kuriem ir apturēta vai atcelta atļauja, pirms jebkādiem reabilitācijas pasākumiem nodrošinātu, ka to pārvadājumu vadītājs apgūst apmācības kursu un nokārto eksāmenu, kas minēts 8. pantā.

3. Ja kompetentā iestāde konstatē, ka uzņēmums vairs neatbilst vienai vai vairākām no 3. pantā noteiktajām prasībām, tā anulē atļauju autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai, kas uzņēmumam piešķirta vēlāk nekā 1. punktā minētajā termiņā.

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 66

13. panta 1. punkts

1. Pārkāpumu gadījumā, kuru smagumu nosaka to sistemātiskais, apzinātais raksturs un mēģinājumi noklusēt faktus, kompetentā iestāde atzīst tā uzņēmuma pārvadājumu vadītāju, kura atļauja tika anulēta, par nepiemērotu uzņēmuma pārvadājumu operāciju vadīšanai.

1. Smagu pārkāpumu gadījumā, kuri minēti 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā un kuru smagumu nosaka to sistemātiskais, apzinātais raksturs vai mēģinājumi noklusēt faktus, un par kuriem ir atbildīgs pārvadājumu vadītājs, kompetentā iestāde atzīst tā uzņēmuma pārvadājumu vadītāju, kura atļauja tika anulēta, par nepiemērotu uzņēmuma pārvadājumu operāciju vadīšanai.

Pamatojums

Ir svarīgi, ka sankcijas pārvadājumu vadītājam piemēro tikai tad, ja viņš ir atbildīgs par attiecīgo pārkāpumu.

Grozījums Nr. 67

13. panta 2. punkts

2. Par nepiemērotu pārvadājumu operāciju vadīšanai atzītās personas profesionālās kompetences atļauja, kas minēta 8. panta 6. punktā, nav derīga nevienā dalībvalstī līdz dienai, kad tiek piemērots reabilitācijas pasākums.

2. Par nepiemērotu pārvadājumu operāciju vadīšanai atzītās personas profesionālās kompetences atļauja, kas minēta 8. panta 6. punktā, nav derīga nevienā dalībvalstī līdz dienai, kad tiek piemērots reabilitācijas pasākums saskaņā ar atbilstošajiem valsts tiesību aktiem.

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 68

14. panta 1. punkts

1. Dalībvalstu kompetento iestāžu saskaņā ar šo regulu pieņemtie lēmumi, ar kuriem noraida pieteikumu autopārvadātāja profesionālās darbības uzsākšanai, aptur vai anulē spēkā esošu atļauju vai atzīst nepiemērotību, ir jāpamato.

1. Dalībvalstu kompetento iestāžu saskaņā ar šo regulu pieņemtie negatīvie lēmumi, ieskaitot tos, ar kuriem noraida pieteikumu, aptur vai anulē spēkā esošu atļauju un atzīst pārvadājumu vadītāja nepiemērotību, ir jāpamato.

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 69

14. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis nodrošina, ka šajā regulā minētajiem uzņēmumiem ir iespēja pārsūdzēt 1. punktā minētos lēmumus neatkarīgā organizācijā vai instancē un pēc tam tiesā. Pārsūdzība, tai skaitā pārsūdzība tiesā, neaptur šo lēmumu piemērošanu.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmumiem un attiecīgajām personām ir iespēja pārsūdzēt 1. punktā minētos lēmumus, tostarp tiesā.

Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgu nastu un lai nodrošinātu, ka valstu elektroniskajos reģistros ir iekļauti tikai stabili dati, šajos reģistros jāreģistrē tikai tie pārkāpumi un sankcijas, ko piemēro tikai pēc tiesas galīgā lēmuma.

Grozījums Nr. 70

15. panta 1. punkts

1. Šīs regulas īstenošanai un jo īpaši tās 10., 11., 12., 13. un 26. panta noteikumus, katra dalībvalsts uztur valsts elektronisko reģistru, kurā tā reģistrē autopārvadājumu uzņēmumus, kuriem šīs dalībvalsts nozīmētā kompetentā iestāde ir izsniegusi atļaujas autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai. Šā reģistra datus apstrādā šim nolūkam nozīmētas publiskas iestādes uzraudzībā. Elektroniskais reģistrs ir pieejams tiešsaistē visām 9. pantā minētajām šīs dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Tas ir pieejams citām iestādēm tikai tad, ja tām ir pienācīgi piešķirtas kontroles un sankciju noteikšanas pilnvaras autopārvadājumu jomā, un to ierēdņi ir zvērināti.

1. Lai īstenotu minēto regulu, jo īpaši tās 10., 11., 12., 13. un 26. panta noteikumus, katra dalībvalsts uztur valsts elektronisko reģistru, kurā tā reģistrē autopārvadājumu uzņēmumus un pārvadājumu vadītājus, kuriem šīs dalībvalsts nozīmētā kompetentā iestāde ir izsniegusi atļaujas autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai. Šā reģistra datus apstrādā šim nolūkam nozīmētas publiskas iestādes uzraudzībā, kura ir atbildīga arī par šo datu izmantošanu un atjaunināšanu. Dalībvalsts elektroniskajā reģistrā ir publiskā nodaļa un konfidenciālā nodaļa. Elektroniskais reģistrs ir pieejams tiešsaistē visām 9. pantā minētajām šīs dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Elektroniskā reģistra konfidenciālā nodaļa citām iestādēm papildus kompetentajām iestādēm ir pieejama tikai tad, ja tām ir pienācīgi piešķirtas kontroles un sankciju noteikšanas pilnvaras autopārvadājumu jomā, un to ierēdņi ir zvērināti.

 

Ne vēlāk kā 2010. gada 1. janvārī Komisija kopā ar dalībvalstīm nosaka minimālo struktūru datiem, kas jāievada dalībvalsts reģistrā.

Dalībvalsts elektroniskajā reģistrā glabājas šādi dati:

Dalībvalsts elektroniskā reģistra nodaļā, kas attiecas uz autotransporta uzņēmumiem, glabājas šādi dati:

a) uzņēmuma nosaukums un juridiskā forma;

a) uzņēmuma nosaukums un juridiskā forma;

b) uzņēmuma juridiskā adrese;

b) uzņēmuma juridiskā adrese;

c) to nozīmēto pārvadājumu vadītāju vārdi, kuriem jāizpilda labas reputācijas un profesionālās kompetences nosacījums, un juridiskā pārstāvja vārds, ja tas nav tas pats;

c) to nozīmēto pārvadājumu vadītāju vārdi, kuriem jāizpilda labas reputācijas un profesionālās kompetences nosacījums, un juridiskā pārstāvja vārds, ja tas nav tas pats;

d) atļaujas veids un to transportlīdzekļu skaits, uz kuriem tā attiecas, un, vajadzības gadījumā, Kopienas licences un apliecināto kopiju sērijas numurs;

d) atļaujas veids un to transportlīdzekļu skaits, uz kuriem tā attiecas, un, vajadzības gadījumā, Kopienas licences un apliecināto kopiju sērijas numurs;

e) to regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto smagu un atkārtoti izdarītu nebūtisku pārkāpumu skaits, kategorija un veids, par kuriem pēdējo divu gadu laikā ir noteiktas sankcijas;

e) smagu pārkāpumu skaits, kategorija un veids, par kuriem pēdējo divu gadu laikā ir noteiktas sankcijas;

f) to personu vārdi, kuras pēdējo divu gadu laikā tika atzītas par nepiemērotām uzņēmuma pārvadājumu operāciju vadīšanai, kā arī piemērojamie reabilitācijas pasākumi.

f) to personu vārdi, kuras pēdējo divu gadu laikā tika atzītas par nepiemērotām uzņēmuma pārvadājumu operāciju vadīšanai, kā arī piemērojamie reabilitācijas pasākumi.

 

Dalībvalsts elektroniskā reģistra nodaļā, kas attiecas uz pārvadājumu vadītājiem, apkopoti šādi dati:

 

a) tā pārvadājumu vadītāja vārds, kurš atzīts par piemērotu vadīt uzņēmuma pārvadājumu darbību;

 

b) vadītā uzņēmuma vai vadīto uzņēmumu nosaukums, juridiskā forma un adrese;

Pamatojums

Regulas vajadzībām ir svarīgi, lai valsts elektroniskajā reģistrā būtu publiska nodaļa un konfidenciāla nodaļa. Ņemot vērā pārvadājumu vadītāja uzdevumus, ir svarīgi, lai būtu arī saraksts ar pārvadājumu vadītājiem, kuri noteiktā dalībvalstī atzīti par piemērotiem šādas profesionālās darbības veikšanai.

Grozījums Nr. 71

15. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) atļaujas veids un to transportlīdzekļu skaits, uz kuriem tā attiecas, un, vajadzības gadījumā, Kopienas licences un apliecināto kopiju sērijas numurs;

d) atļaujas veids un to transportlīdzekļu skaits, uz kuriem tā attiecas, un, vajadzības gadījumā, Kopienas licences un apliecināto kopiju sērijas numurs, kā arī transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīme katram transportlīdzeklim, ko saskaņā ar atļauju ekspluatē ārpus uzņēmuma reģistrācijas dalībvalsts;

Pamatojums

Tas ļautu izpildes aģentūrām izveidot atbilstības vēsturi attiecībā uz individuālajiem starptautiskajiem pārvadātājiem, kas ļautu labāk noteikt transportlīdzekļus un samazināt šķēršļus, vienlaikus labāk izmantojot izpildes resursus.

Grozījums Nr. 72

15. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) to regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto smagu un atkārtoti izdarītu nebūtisku pārkāpumu skaits, kategorija un veids, par kuriem pēdējo divu gadu laikā ir noteiktas sankcijas;

e) smagu pārkāpumu skaits, kategorija un veids, par kuriem pēdējo divu gadu laikā ir noteiktas sankcijas;

Pamatojums

Kamēr dažādās dalībvalstīs tik atšķirīgi izskata un interpretē pārkāpumus, šajā regulā nevajadzētu iekļaut atkārtotus nebūtiskus pārkāpumus.

Grozījums Nr. 73

15. panta 1. punkta 2.b daļa (jauna)

 

Dalībvalstis var izvēlēties e) un f) apakšpunktā iekļauto informāciju glabāt atsevišķos reģistros. Šādā gadījumā attiecīgajiem datiem jābūt pieejamiem pēc pieprasījuma vai tiešā veidā pieejamiem visām attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Pieprasītā informācija jāsniedz 10 darbadienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Pamatojums

Ņemot vērā šīs informācijas konfidencialitāti, ir svarīgi, lai dalībvalstis varētu ievērot to iestāžu struktūru un lomu, kuras ir atbildīgas par šādiem datiem, un lai varētu nodrošināt šādu datu konfidencialitāti un aizsardzību.

Grozījums Nr. 74

15. panta 1. punkta 2.c daļa (jauna)

 

Jebkurā gadījumā informācija, kas iekļauta e) un f) apakšpunktā, citām iestādēm papildus kompetentajām iestādēm ir pieejama tikai tad, ja tām ir pienācīgi piešķirtas kontroles un sankciju noteikšanas pilnvaras autopārvadājumu jomā un to ierēdņi ir zvērināti vai citādā veidā pakļauti oficiālam konfidencialitātes pienākumam.

Pamatojums

Ir svarīgi ievērot noteikumus, kas attiecas uz personas datu aizsardzību.

Grozījums Nr. 75

15. panta 2. punkts

2. Dati par uzņēmumu, kura atļauja ir daļēji vai uz laiku apturēta vai anulēta, vai par personu, kura ir atzīta par nepiemērotu profesionālās darbības veikšanai, reģistrā glabājas divus gadus. Šajos datos iekļauj atļauju apturēšanas vai anulēšanas, vai atzinuma par nepiemērotību iemeslus.

2. Dati par uzņēmumu, kura atļauja ir apturēta vai anulēta, reģistrā glabājas divus gadus, skaitot no atļaujas apturēšanas vai anulēšanas datuma, un pēc tam tiek nekavējoties dzēsti.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai netiktu pārāk ilgi glabāti nevajadzīgi dati.

Grozījums Nr. 76

15. panta 2. punkta 1.a daļa (jauna)

 

Datus par jebkuru personu, kas atzīta par nepiemērotu profesionālās darbības veikšanai, reģistrā glabā tik ilgi, kamēr netiek atjaunota šīs personas labā reputācija saskaņā ar noteikumiem, kas iekļauti 6. panta 3. punktā. Pēc šādas reabilitācijas vai pēc tam, kad ir veikti līdzvērtīgi pasākumi, datus nekavējoties dzēš.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai netiktu glabāti pārāk daudz nevajadzīgi dati, bet tie būtu jāglabā tikmēr, kamēr attiecīgais pārvadājumu vadītājs ir atzīts par nepiemērotu vadīt autotransporta uzņēmumu.

Grozījums Nr. 77

15. panta 2. punkta 1.b daļa (jauna)

 

Šajos datos norāda iemeslus atļauju apturēšanai vai anulēšanai vai atzinumam par nepiemērotību un atbilstošo termiņu.

Pamatojums

Ir svarīgi paskaidrot, kāpēc ir radusies apturēšana vai anulēšana.

Grozījums Nr. 78

15. panta 6. punkts

6. Komisija var uzņemties jebkādu iniciatīvu, lai atvieglotu 4. punkta īstenošanu. Tā var pagarināt minētajā punktā paredzēto termiņu. Tā kā šie pasākumi ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, tos pieņem saskaņā ar 25. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

6. Komisija var uzņemties jebkādu iniciatīvu, lai atvieglotu 4. punkta īstenošanu.

Pamatojums

Reģistra ieviešanas termiņi ir adekvāti. Nav tādu faktu, kas apstiprinātu nepieciešamību tos pagarināt.

Grozījums Nr. 79

16. panta b) punkts

b) ikvienai personai ir tiesības piekļūt datiem, kuri attiecas uz šo personu, vēršoties pie iestādes, kas atbild par šo datu apstrādi. Šīs tiesības nodrošina bez ierobežojumiem samērīgos intervālos un bez pārmērīgas vilcināšanās vai izmaksām ne iestādei, kas atbild par šo datu apstrādi, ne prasītājam;

b) ikvienai personai ir tiesības piekļūt datiem, kuri attiecas uz šo personu, vēršoties pie iestādes, kas atbild par šo datu apstrādi. Šīs tiesības nodrošina bez ierobežojumiem samērīgos intervālos un bez pārmērīgas vilcināšanās vai izmaksām prasītājam;

Pamatojums

Iestādes var tām radušās izmaksas pamatotā veidā attiecināt tālāk uz informācijas prasītājiem. Jānovērš situācija, ka tiktu aizsargātas tādas valdības struktūrvienības, kuru darba metodes ir neefektīvas vai kas iekasē nepieļaujamu maksu.

Grozījums Nr. 80

17. panta 4. punkts

4. Dalībvalstis, kuras apmainās ar informāciju par 6. panta 2. punktā minētajiem pārkāpumiem vai par pārvadājumu vadītājiem, kuri ir atzīti par nepiemērotiem, ievēro procedūru un termiņus, kas minēti Regulas (EK) Nr. …/… 12. panta 1. punktā, vai, atkarībā no konkrētā gadījuma, Regulas (EK) Nr. …/… 23. panta 1. punktā. Dalībvalsts, kura saņēmusi no citas dalībvalsts paziņojumu par pārkāpumu, reģistrē šo pārkāpumu savā elektroniskajā reģistrā.

4. Dalībvalstis, kuras apmainās ar informāciju par 6. panta 2. punktā minētajiem pārkāpumiem vai par pārvadājumu vadītājiem, kuri ir atzīti par nepiemērotiem, ievēro procedūru un termiņus, kas minēti Regulas (EK) Nr. …/… 12. panta 1. punktā, vai, atkarībā no konkrētā gadījuma, Regulas (EK) Nr. …/… 23. panta 1. punktā. Dalībvalsts, kura saņēmusi no citas dalībvalsts paziņojumu par smagu pārkāpumu, kura dēļ radusies sodāmība vai sankcijas, reģistrē šo pārkāpumu savā elektroniskajā reģistrā.

Pamatojums

Ir svarīgi, lai tiktu reģistrēta un nosūtīta tikai tā informācija, kas attiecas uz smagiem pārkāpumiem, kuru dēļ radusies sodāmība vai sankcijas.

Grozījums Nr. 81

18. panta 1. punkts

1. Neskarot 10. panta 4. punktu, jauna reģistrācijas dalībvalsts kā pietiekamu apliecinājumu labai reputācijai, kas ir vajadzīga autopārvadājumu profesionālās darbības uzsākšanai, pieņem izrakstu no sodāmības reģistra vai, ja tāda nav, citu līdzvērtīgu dokumentu, kuru izsniegusi pārvadātāja izcelsmes dalībvalsts vai dalībvalstu tiesu vai administratīva iestāde un no kura izriet, ka šī prasība ir izpildīta.

1. Neskarot 10. panta 4. punktu, reģistrācijas dalībvalsts kā pietiekamu apliecinājumu labai reputācijai, kas ir vajadzīga autopārvadājumu profesionālās darbības uzsākšanai, pieņem izrakstu no sodāmības reģistra vai, ja tāda nav, citu līdzvērtīgu dokumentu, kuru izsniegusi tās dalībvalsts vai dalībvalstu tiesu vai administratīva iestāde, kurā pārvadājumu vadītājs ir dzīvojis.

Pamatojums

Šīs regulas vajadzībām piemērotākas ir tās dalībvalstis, kurās pārvadājumu vadītājs ir dzīvojis.

Grozījums Nr. 82

18. panta 2. punkts

2. Ja kāda dalībvalsts saviem valsts piederīgajiem paredzējusi dažus nosacījumus attiecībā uz labu reputāciju, kurus nav iespējams apliecināt ar 1. punktā minēto dokumentu, šī dalībvalsts attiecībā uz citu dalībvalstu valsts piederīgajiem kā pietiekamu apliecinājumu pieņem izziņu, kuru izsniegusi izcelsmes dalībvalsts vai dalībvalstu tiesu vai administratīva iestāde, kura apliecina, ka šie nosacījumi ir izpildīti. Šajā izziņā ir norādīti konkrēti fakti, kas tiek ņemti vērā jaunajā reģistrācijas dalībvalstī.

2. Ja kāda dalībvalsts saviem valsts piederīgajiem paredzējusi dažus nosacījumus attiecībā uz labu reputāciju, kurus nav iespējams apliecināt ar 1. punktā minēto dokumentu, šī dalībvalsts attiecībā uz citu dalībvalstu valsts piederīgajiem kā pietiekamu apliecinājumu pieņem izziņu, kuru izsniegusi tās dalībvalsts vai dalībvalstu tiesu vai administratīva iestāde, kurā pārvadājumu vadītājs ir dzīvojis, apliecinot, ka šie nosacījumi ir izpildīti.Šajā izziņā ir norādīti konkrēti fakti, kas tiek ņemti vērā reģistrācijas dalībvalstī.

Pamatojums

Šīs regulas vajadzībām piemērotākas ir tās dalībvalstis, kurās pārvadājumu vadītājs ir dzīvojis.

Grozījums Nr. 83

18. panta 3. punkts

3. Ja izcelsmes dalībvalsts vai dalībvalstis nav izsniegusi(-šas) saskaņā ar 1. un 2. punktu nepieciešamo dokumentu, to var aizstāt ar paziņojumu, kas apliecināts ar zvērestu, vai ar oficiālu paziņojumu, kuru attiecīgā persona sniedz izcelsmes valsts kompetentai tiesu vai administratīvai iestādei, vai, vajadzības gadījumā, notāram, kas ar attiecīgu dokumentu apliecina zvēresta vai svinīgā paziņojuma autentiskumu.

3. Ja dalībvalsts vai dalībvalstis, kurā(-ās) pārvadājumu vadītājs ir dzīvojis, nav izsniegusi(-šas) saskaņā ar 1. un 2. punktu nepieciešamo dokumentu, to var aizstāt ar paziņojumu, kas apliecināts ar zvērestu, vai ar oficiālu paziņojumu, kuru attiecīgā persona sniedz tās dalībvalsts kompetentai tiesu vai administratīvai iestādei, kurā pārvadājumu vadītājs ir dzīvojis, vai vajadzības gadījumā notāram, kas ar attiecīgu dokumentu apliecina zvēresta vai svinīgā paziņojuma autentiskumu.

Pamatojums

Šīs regulas vajadzībām piemērotākas ir tās dalībvalstis, kurās pārvadājumu vadītājs ir dzīvojis.

Grozījums Nr. 84

19. panta virsraksts

Izziņas par finansiālo stāvokli

Izziņas attiecībā uz finansiālo stāvokli

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 85

19. panta 1. daļa

Ja dalībvalsts 7. panta nosacījumus par finansiālo stāvokli papildina ar saviem nosacījumiem attiecībā uz tās valsts piederīgajiem, tad šī valsts kā pietiekamu apliecinājumu attiecībā uz citas dalībvalsts valsts piederīgajiem pieņem citas vai citu izcelsmes dalībvalstu kompetento iestāžu izsniegto izziņu, kura apliecina, ka šie nosacījumi ir izpildīti. Šajās izziņās tiek norādīti konkrēti fakti, kas tiek ņemti vērā jaunajā reģistrācijas dalībvalstī.

Ja dalībvalsts 7. panta nosacījumus par finansiālo stāvokli papildina ar saviem nosacījumiem attiecībā uz tās valsts piederīgajiem, tad šī valsts kā pietiekamu apliecinājumu attiecībā uz citas dalībvalsts valsts piederīgajiem pieņem tās dalībvalsts (-u) kompetento iestāžu izsniegto izziņu, kurā pārvadājumu vadītājs ir dzīvojis, apliecinot, ka šie nosacījumi ir izpildīti. Šajās izziņās tiek norādīta īpaša informācija, ko ņem vērā jaunajā reģistrācijas dalībvalstī.

Pamatojums

Šīs regulas vajadzībām piemērotākas ir tās dalībvalstis, kurās pārvadājumu vadītājs ir dzīvojis.

Grozījums Nr. 86

20. panta 2. punkts

Sertifikāti, kuri ir izsniegti pirms […] kā profesionālās kompetences apliecinājums saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā līdz minētajam datumam, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem sertifikātam, kura paraugs ir iekļauts II pielikumā, un atzīstami kā profesionālās kompetences apliecinājums visās dalībvalstīs. Taču dalībvalstis var pieprasīt papildu dokumentu, kas apliecina, ka persona trīs gadus ir faktiski veikusi attiecīgo profesionālo darbību vienā no dalībvalstīm. Šā profesionālā darbība nedrīkst būt pabeigta agrāk kā piecus gadus pirms sertifikāta iesniegšanas.

2. Sertifikāti, kuri ir izsniegti pirms […] kā profesionālās kompetences apliecinājums saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā līdz minētajam datumam, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem sertifikātam, kura paraugs ir iekļauts II pielikumā, un atzīstami kā profesionālās kompetences apliecinājums visās dalībvalstīs. Dalībvalstis informē Komisiju par sertifikātiem, ko tās atzīst par profesionālās kompetences apliecinājumu saskaņā ar šo pantu.

Pamatojums

Lemt par to, kādi diplomi tiks atzīti par profesionālās kompetences pierādījumu, ir dalībvalstu ziņā.

Grozījums Nr. 87

21. panta virsraksts

Sankcijas

Sodi

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 88

21. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis nosaka šīs regulas noteikumu pārkāpumiem piemērojamo sankciju sistēmu un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Šādi paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, proporcionālām un preventīvām. Dalībvalstis vēlākais līdz […] paziņo par tās noteikumiem un jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas skar minētos noteikumus, tiklīdz tas iespējams.

1. Dalībvalstis nosaka šīs regulas noteikumu pārkāpumiem piemērojamo sodu sistēmu un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Šādi paredzētajiem sodiem jābūt efektīviem, proporcionāliem un preventīviem. Dalībvalstis vēlākais līdz 2012. gada 1. janvārim paziņo par tās noteikumiem un jebkuriem turpmākiem grozījumiem, kas skar minētos noteikumus, tiklīdz tas iespējams.

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 89

21. panta 2. punkts

2. Sankcijas, kas minētas 1. punktā, jo īpaši ietver profesionālās darbības veikšanai izsniegtās atļaujas daļēju apturēšanu vai apturēšanu uz laiku, šo atļauju anulēšanu un atzinumu par apsūdzētā pārvadājumu vadītāja nepiemērotību. Šīs sankcijas ietver arī transportlīdzekļa konfiskāciju, kuru izmanto uzņēmums, kas veic pārvadājumus bez šajā regulā paredzētās atļaujas.

2. Sodi, kas minēti 1. punktā, jo īpaši ietver profesionālās darbības veikšanai izsniegtās atļaujas apturēšanu, šo atļauju anulēšanu un atzinumu par apsūdzētā pārvadājumu vadītāja nepiemērotību. Šīs sankcijas ietver arī transportlīdzekļa konfiskāciju, kuru izmanto uzņēmums, kas veic pārvadājumus bez šajā regulā paredzētās atļaujas.

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 90

21. panta 3. punkts

3. Komisija sagatavo sarakstu ar maksimālajiem šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, kuru rezultātā vismaz daļēji vai uz laiku aptur atļauju profesionālās darbības veikšanai, to anulē vai apsūdzētos pārvadājumu vadītājus atzīst par nepiemērotiem. Tā kā šie pasākumi ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, tos pieņem saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Pamatojums

Vissmagāko pārkāpumu saraksts ir atrodams III pielikumā. Komisija vēlākais 2010. gada 1. janvārī pieņems smago pārkāpumu sarakstu, kas jāpieņem saskaņā ar 25. panta 3. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Grozījums Nr. 91

21. panta 4. punkts

4. Pārkāpumi, kas minēti 6. panta 2. punktā, tiek savstarpēji atzīti šā panta 2. punktā minēto sankciju īstenošanai.

svītrots

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 92

22. pants

Uzņēmumus, kuri pierāda, ka tie pirms noteiktiem datumiem saņēmuši dalībvalsts atļauju veikt kravu, vai, atkarībā no gadījuma, pasažieru autopārvadājumus iekšzemes vai starptautiskajā satiksmē saskaņā ar valsts tiesību aktiem, līdz 2012. gada 1. janvārim atbrīvo no prasības sniegt apliecinājumu, ka tiem ir 3. panta d) punktā minētā profesionālā kompetence. Šie datumi ir šādi:

svītrots

(a) gada 1. janvāris attiecībā uz Beļģiju, Dāniju, Vāciju, Franciju, Īriju, Itāliju, Luksemburgu, Nīderlandi un Apvienoto Karalisti;

 

(b) 1981. gada 1. janvāris attiecībā uz Grieķiju;

 

(c) 1983. gada 1. janvāris attiecībā uz Spāniju un Portugāli;

 

(d) gada 3. oktobris attiecībā uz bijušās Vācijas Demokrātiskās Republikas teritoriju;

 

(e) 1995. gada 1. janvāris attiecībā uz Austriju, Somiju un Zviedriju.

 

Pamatojums

Komisijas ierosinātais teksts rada netaisnīgu attieksmi pret dažām dalībvalstīm. Sk. arī 8. panta 4. punktu, kas attiecas uz iepriekšējām tiesībām.

Grozījums Nr. 93

24. panta 1. punkts

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes cieši sadarbojas un sniedz viena otrai palīdzību šīs regulas piemērošanā. Tās nodrošina konfidencialitāti informācijai, ar kuru tās apmainās.

1. Dalībvalstu kompetentās iestādes cieši sadarbojas un sniedz viena otrai palīdzību šīs regulas piemērošanā. Tās, ievērojot noteikumus par personas datu aizsardzību, apmainās ar informāciju par notiesāšanu un sodiem par jebkādiem smagiem pārkāpumiem vai par citiem konkrētiem faktiem, kuru dēļ var rasties sekas attiecībā uz autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanu.

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 94

24. panta 2. punkts

2. Tās, ievērojot noteikumus par personas datu aizsardzību, apmainās ar informāciju par notiesāšanu un sodiem par jebkādiem smagiem pārkāpumiem vai par citiem konkrētiem faktiem, kuru dēļ var rasties sekas attiecībā uz autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanu.

svītrots

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 95

25. panta 3. punkts

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. ‑ 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 96

25. panta 4. punkta 1. daļa

Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu, 5. punkta b) apakšpunktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. ‑ 4. punktu, 5. punkta b) apakšpunktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus. Termiņš, kas paredzēts Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 3. punkta c) apakšpunktā, 4. panta b) punktā un 4. panta e) punktā, ir viens mēnesis.

Pamatojums

Precīzāk juridiskajā un valodas ziņā.

Grozījums Nr. 97

26. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) izsniegto, apturēto, anulēto atļauju skaitu, sadalot to pa veidiem un gadiem, brīdinājumu skaitu, atzinumu par nepiemērotību skaitu, kā arī attiecīgos iemeslus;

b) izsniegto, apturēto, anulēto atļauju skaitu, sadalot to pa veidiem un gadiem, atzinumu par nepiemērotību skaitu, kā arī attiecīgos iemeslus;

Pamatojums

Ir svarīgi iesniegt apturēto un anulēto atļauju skaitu, nevis visus brīdinājumus, ko nosūtījusi kompetentā iestāde.

Grozījums Nr. 98

26. panta 1. punkta d) apakšpunkts

d) statistiku par valsts elektroniskajos reģistros veikto aktualizāciju;

d) galveno statistiku par valsts elektroniskajiem reģistriem un par to, kā tos izmanto valstu iestādes; and

Pamatojums

Lai novērstu nevajadzīgu administratīvo nastu, pietiek, ja iesniedz galveno statistiku par valsts elektroniskajiem reģistriem.

Grozījums Nr. 99

26. panta 2.a punkts (jauns)

 

2.a Komisija līdz 2009. gada 1. jūnijam ziņo par to, kāda ietekme būtu šīs regulas darbības jomas paplašināšanai, iekļaujot tajā arī komerctransportu ar transportlīdzekļiem, kuri ir uzbūvēti un aprīkoti tā, lai būtu piemēroti vairāk kā deviņu personu pārvadāšanai, ieskaitot šoferi. Komisija vajadzības gadījumā uzņemas attiecīgo iniciatīvu.

Pamatojums

Rodas jautājums, vai regulas darbības jomas paplašināšana, iekļaujot tajā arī komerctransportu ar transportlīdzekļiem līdz 9 personām (jo īpaši taksometrus), būtu lietderīga, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un profesionālās kompetences savstarpējo atzīšanu dalībvalstu starpā.

Grozījums Nr. 100

27. pants

Katra dalībvalsts nosūta Komisijai to kompetento iestāžu sarakstu, kuras tā ir pilnvarojusi izsniegt atļaujas autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai, kā arī to akreditēto iestāžu vai struktūru sarakstu, kuras organizēs eksāmenus. Konsolidēts saraksts, kurā uzskatītas šīs iestādes un struktūras visā Kopienā, tiek publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Katra dalībvalsts vēlākais šīs regulas piemērošanas dienā nosūta Komisijai to kompetento iestāžu sarakstu, kuras tā ir pilnvarojusi izsniegt atļaujas autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai, kā arī to akreditēto iestāžu vai struktūru sarakstu, kuras organizēs eksāmenus un izsniedz sertifikātus. Konsolidēts saraksts, kurā uzskatītas šīs iestādes un struktūras visā Kopienā, tiek publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pamatojums

Kompetentās iestādes ir šīs regulas galvenais aspekts. Tāpēc ir svarīgi, lai to saraksts Komisijai tiktu nosūtīts pietiekami savlaicīgi, lai tā varētu pārbaudīt, ka ir īstenoti visi vajadzīgie pasākumi.

Grozījums Nr. 101

28. pants

Dalībvalstis tiklīdz iespējams dara Komisijai zināmus savu tiesību un administratīvo aktu tekstus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī regula.

Dalībvalstis ne vēlāk kā sešas dienas pēc to pieņemšanas dienas un pirmo reizi ne vēlāk kā šīs regulas piemērošanas dienā dara Komisijai zināmus savu tiesību un administratīvo aktu tekstus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī regula.

Pamatojums

Ņemot vērā piemērošanas dienu, ir svarīgi, lai valstu tiesību akti un administratīvie noteikumi, kas pieņemti jomā, kuru regulē šī regula, tiktu paziņoti Komisijai. Par jebkādām turpmākām šo aktu izmaiņām Komisijai jāpaziņo 60 dienu laikā pēc to pieņemšanas.

Grozījums Nr. 102

29.a pants (jauns)

 

29.a pants

 

Regulas (EK) Nr 561/2006 8. pantā iekļauj šādu punktu:

 

6.a Atkāpjoties un iepriekšminētajiem noteikumiem, pārrobežu neregulāro pārvadājumu gadījumā drīkst atļaut, lai iknedēļas atpūtas periods sāktos ne vēlāk kā divpadsmit 24 stundu periodu beigās pēc iepriekšējā iknedēļas atpūtas perioda. Šādos gadījumos piešķir divus parastos vai vienu parasto un vienu samazināto iknedēļas atpūtas periodu pēc kārtas. Kopējais uzkrātais vadīšanas laiks šo divpadsmit 24 stundu periodu laikā nedrīkst pārsniegt 90 stundas.

Pamatojums

Tas ir praktisks, nepieciešams un pamatots izņēmums pārrobežu tūristu pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 103

30. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no […].

To piemēro no 2009. gada 1. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Pamatojums

Ir svarīgi dot dalībvalstīm un uzņēmumiem pietiekami daudz laika, lai tie varētu veikt visu sagatavošanos, kas vajadzīga šīs regulas piemērošanai. Piemērošanas datuma dēļ 23. pants nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 104

II a pielikums (jauns)

 

Regulas 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto pārkāpumu saraksts:

 

1. a) pārsniegts maksimālais sešu dienu vai divu nedēļu braukšanas ierobežojums par 25 % vai vairāk;

 

b) vienas dienas darbalaika periodā maksimālais dienas braukšanas laika ierobežojums pārsniegts par 50 % vai vairāk bez pārtraukuma vai nepārtraukta atpūtas perioda, pārsniedzot vismaz 4,5 stundas;

 

2. nav uzstādīts tahogrāfs vai ātruma ierobežotājs vai ir izmantota ierīce, ar kuru var sagrozīt reģistrējošā aprīkojuma un/vai ātruma ierobežotāja datus, vai ir viltoti [...] reģistra izraksti vai dati, kas lejupielādēti no tahogrāfa un/vai vadītāja kartes;

 

3. braukšana bez derīgas pārbaudes par atbilstību ceļu satiksmei vai gadījumos, kad transportlīdzeklim ir ļoti nopietni bojājumi cita starpā bremžu sistēmā, stūrēšanas savienojumos, riteņos/riepās, piekarē vai šasijās, kas var radīt tiešu ceļu satiksmes drošības risku, kura dēļ tiktu pieņemts lēmums par attiecīgā transportlīdzekļa imobilizāciju;

 

4. tādu bīstamu vielu pārvadāšana, ko aizliegts pārvadāt, vai tādu bīstamu vielu pārvadāšana, ko aizliegts pārvadāt bez transportlīdzekļa paredzētā marķējuma;

 

5. pasažieru vai preču pārvadāšana bez derīgas vadītāja apliecības vai gadījumos, kad to veic uzņēmums, kam nav derīgas Kopienas licences;

 

6. vadītājs, kas izmanto vadītāja karti, kura ir viltota vai kas nav izsniegta viņam, vai kas saņemta, pamatojoties uz nepatiesām deklarācijām un/vai viltotiem dokumentiem;

 

7. preču pārvadāšana, pārsniedzot maksimālo kravas svaru par 20 % vai vairāk.

Pamatojums

Ir svarīgi uzskaitīt vissmagākos pārkāpumus.

PASKAIDROJUMS

Ievads

Regulas projekta mērķis ir aizstāt pastāvošu direktīvu. Komisija norādīja divu iemeslus, kuru dēļ nepieciešams šis regulas priekšlikums. Pirmkārt, ir jāizmanto pieredze, kas gūta, kopš 1996. gadā stājās spēkā attiecīgā direktīva, un, otrkārt, ir jānodrošina vienveidīgāka un stingrāka tiesību aktu piemērošana, direktīvas vietā izvēloties regulu.

Jānorāda, ka regulas projekts ir pieņemts, pamatojoties uz Komisijas veiktu plašu apspriešanos ar ieinteresētajām personām. No savas pieredzes referente var apstiprināt, ka autopārvadājumu nozare ļoti atzinīgi vērtē principu, kas šajā jomā ir nepieciešama regula. Tas tomēr nenozīmē, ka regulas projektam nav nepieciešama rūpīga izskatīšana un, iespējams, grozījumi.

Temats:

Regulas mērķis ir:

- noteikt nosacījumus (reģistrācija, reputācija, finansiālo stāvoklis un profesionālā kompetence), kas fiziskai vai juridiskai personai jāizpilda, lai tai atļautu un lai tā varētu turpināt nodarboties ar autopārvadātāja profesionālo darbību;

- noteikt noteikumus, saskaņā ar kuriem uzņēmums var pieņemt pārvadājumu vadītāju (reāla, nepārtraukta nodarbinātība, līgumiska saikne, pienākumi un atbildība, paralēla nodarbinātība un neatkarība);

- pastiprināt atļauju izsniegšanas un uzraudzības kārtību ar kompetentu iestāžu sistēmu un pieteikumu reģistrāciju un izskatīšanu;

- regulēt elektroniskos reģistrus un elektronisko datu aizsardzību;

- ieviest diplomu savstarpējas atzīšanas sistēmu un noteikt sankcijas un iepriekšējas tiesības.

Daži jautājumi attiecībā uz katru jomu/nosacījumu attiecībā uz tiesībām kļūt par pārvadājumu vadītāju

Priekšlikumu kopumā vērtējot atzinīgi, referentei tomēr ir vairākas iebildes attiecībā uz dažādiem priekšlikuma aspektiem.

Par atļauju nodarboties ar profesionālo darbību

Regulas 4. pantā, kurš attiecas uz to, kas var būt pārvadājumu vadītājs, nav ņemtas vērā personas, kurām mazos uzņēmumos pieder kapitāla lielākā daļa. Ja citi nosacījumi ir izpildīti, tad šai personai jābūt tiesībām veikt pārvadājumu vadītāja pienākumus.

Par nosacījumiem attiecībā uz reģistrāciju

Kritisks apsvērums šajā ziņā ir tas, ka attiecīgais pants pārvadātājiem, kas zaudējuši reputāciju, neļauj izmantot „pastkastītes” adreses vai vismaz to apgrūtina. Tomēr referente nav pārliecināta par noteikumu, kas paredz, ka stāvvietas ir norāde, ka attiecīgais uzņēmums tiešām veic darbību norādītajā adresē.

Par labu reputāciju

Savā priekšlikumā Komisija neuzskaita to notiesāšanas veidu vispārējās kategorijas, kuru dēļ var apšaubīt labu reputāciju. Tas ir temats vienam no referentes ierosinātajiem grozījumiem.

Papildus vispārējām kategorijām Komisija pieņems to pārkāpumu kategoriju un tipu sarakstu, kuru dēļ var zaudēt labo reputāciju. Apsūdzības, ko iekļaus šajā sarakstā, tiks pieņemtas, ievērojot komitoloģijas procedūru ar pārbaudi. To pašu procedūru izmantos, lai noteiktu pārkāpumu maksimālo skaitu, kuru pārsniedzot, atkārtoti izdarītus pārkāpumus uzskata par smagiem.

Par finansiālo situāciju

Vispārējās nostādnes ir skaidras. Tomēr piecu gadu laikposms, kas paredzēts valstu valūtu kursu pārskatīšanas biežumam, ir pārāk garš. Referente var pārliecināta, ka ir pareizi noteikt, ka aktīvu un parādprasību likviditātes kopējam koeficientam (quick ratio) jābūt 80 %, un piedāvā 50 %.

Par profesionālo kompetenci

Šajā ziņā ir grūti saprast, kāpēc jābūt prasībai, kas paredz 140 stundu obligātu apmācību un obligātu rakstisku eksāmenu. Vai tad pieredzējis pretendents, kam ir mazāk nekā piecu gadu pieredze, nevarētu eksāmenu nokārtot bez 140 stundu obligātās apmācības? Vai pieredzējušiem pārvadājumu vadītājiem savukārt nevajadzētu periodiskus kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, lai aptvertu jaunākās izmaiņas?

Atļaujas un uzraudzība

Par pieteikumu izskatīšanu un reģistrāciju

Referente uzskata, ka kompetentajām iestādēm jābūt tiešā veidā atbildīgām par valstu elektroniskajiem reģistriem papildus tam, ka tās ir atbildīgas par pašu reģistrāciju reģistrēšanu. Regulāras pārbaudes, ko veic vismaz reizi piecos gados, nodrošina, ka uzņēmumi joprojām atbilst nepieciešamajiem trīs kritērijiem: laba reputācija, finansiālais stāvoklis, profesionālā kompetence.

Elektroniskie reģistri un datu aizsardzība

Viens no galvenajiem aspektiem, kas ir nepieciešams regulas pareizai darbībai, ir savstarpēji savienotu dalībvalstu elektronisko reģistru sistēma. Pēc referentes domām šiem reģistriem visās dalībvalstīs jāsāk darboties vienlaikus, jo daļēja īstenošana vispār nav nekāda īstenošana. Kopējiem noteikumiem, kas minēti 15. pantā, ir jānosaka arī tas, kura iestāde ir atbildīga par datu izmantošanu un atjaunināšanu.

Referentei bažas izraisa arī tas, ka 16. pants par personas datu aizsardzību var radīt noteiktas neskaidrības. Ja apsver Direktīvas 95/46/EK izsmeļošākos noteikumus par datu subjektu tiesībām, tad jāsecina, ka tam trūkst pievienotās vērtības un ka to var interpretēt pat tā, ka tas minētās tiesības ierobežo, vai arī šādā ietekme ir vismaz 16. panta b) apakšpunktam.

Savstarpēja atzīšana, sankcijas un iepriekšējās tiesības

Referente nav pārliecināta, ka 22. pantā ir iekļautas iepriekšējās tiesības tām valstīm, kuras Eiropas Savienībai pievienojās pirms 1995. gada 1. janvāra. Šajā posmā tas būtu lieks noteikums, jo īpaši tāpēc, ka valstīm, kas Savienībai pievienojās pēc 1995. gada 1. janvāra, nav paredzēta nekāda analoģiska kārtība.

Secinājums

Kā var spriest no iepriekš minētā, regulas projektam ir nepieciešami grozījumi. Regulas pamatā esošais vispārējais nodoms un mērķis precizēt nosacījumus attiecībā uz tiesībām nodarboties ar attiecīgo profesionālo darbību, vienlaikus nodrošinot šo nosacījumu saskaņotāku piemērošanu, ir pilnībā pieņemams. Referente iesaka apstiprināt regulas principu, bet deputātiem rūpīgi apsvērt, kādā veidā regulu var uzlabot ar grozījumiem.

Citi grozījumi

Pēc rūpīgas diskusijas ar Komisiju un Padomi ir ierosināti vairāki citi grozījumi, gan lai uzlabotu priekšlikuma saturu, gan lai nostiprinātu tā struktūru. Tam būtu jānodrošina, lai uzmanības pievēršana debatēm un grozījumiem būtu galvenais šī priekšlikuma aspekts, turpinoties koplēmuma procedūrai.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Noteikumi autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai

Atsauces

COM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

23.5.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

12.7.2007

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

12.7.2007

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

EMPL

5.6.2007

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Silvia-Adriana Ţicău

3.7.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

9.10.2007

22.10.2007

21.1.2008

26.2.2008

 

25.3.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.3.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

30

5

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Maria Eleni Koppa

Aizstājējs(-i) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Donato Tommaso Veraldi