RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupaţia de operator de transport rutier

31.3.2008 - (COM(2007)0263 – C6‑0145/2007 – 2007/0098(COD)) - ***I

Comisia pentru transport şi turism
Raportor: Silvia-Adriana Ţicău

Procedură : 2007/0098(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0087/2008

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupaţia de operator de transport rutier

(COM(2007)0263 – C6‑0145/2007 – 2007/0098(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0263),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 71 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0145/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A6-0087/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 7

(7) Persoanele fizice care îndeplinesc cerinţele privind buna reputaţie şi capacitatea profesională trebuie identificate în mod clar şi desemnate autorităţilor competente. Respectivele persoane, denumite „gestionari responsabili de transport”, trebuie să fie acelea care coordonează în permanenţă şi în mod eficient activităţile de transport ale întreprinderilor de transport rutier. Se impune precizarea condiţiilor în care se consideră că o persoană coordonează în mod continuu şi efectiv o activitatea de transport în cadrul unei întreprinderi.

(7) Persoanele fizice care îndeplinesc cerinţele privind buna reputaţie şi capacitatea profesională trebuie identificate în mod clar şi desemnate autorităţilor competente. Respectivele persoane, denumite „gestionari responsabili de transport”, ar trebui să fie rezidenţi într-un stat membru şi să coordoneze în permanenţă şi în mod eficient activităţile de transport ale întreprinderilor de transport rutier. Se impune precizarea condiţiilor în care se consideră că o persoană coordonează în mod continuu şi efectiv o activitatea de transport în cadrul unei întreprinderi.

Justificare

It should be a mandatory condition for a transport manager to be a resident of a Member State.

Amendamentul 2

Considerentul 8a (nou)

 

(8a) Comisia ar trebui să urmărească obiectivul garantării unor sancţiuni de stricteţe similară în diversele state membre, aplicabile în cazul infracţiunilor grave, luând măsurile corespunzătoare în acest sens.

Justificare

After classifying the offences an approximation of the relevant penalties should also be carried out.

Amendamentul 3

Considerentul 9

(9) O întreprindere de transport rutier trebuie să deţină o capacitate financiară minimă pentru a asigura lansarea corectă şi gestionarea corespunzătoare a întreprinderii. Metoda actuală, bazată pe un nivel minim de capital şi rezerve, lasă loc unei incertitudini accentuate cu privire la resursele financiare care trebuie luate în considerare şi nu garantează că întreprinderea are capacitatea de a face faţă obligaţiilor care îi revin pe termen scurt. Se impune utilizarea altor indicatori financiari, mai bine definiţi şi mai pertinenţi, care pot fi stabiliţi pe baza conturilor anuale. Întreprinderile care doresc acest lucru trebuie să aibă posibilitatea de a-şi dovedi capacitatea financiară prin intermediul unei garanţii bancare, ceea ce poate reprezenta pentru acestea o metodă mai simplă şi mai ieftină.

(9) O întreprindere de transport rutier trebuie să deţină o capacitate financiară minimă pentru a asigura lansarea corectă şi gestionarea corespunzătoare a întreprinderii. Se impune utilizarea unor indicatori financiari bine definiţi şi pertinenţi, care pot fi stabiliţi pe baza conturilor anuale. Întreprinderile care doresc acest lucru trebuie să aibă posibilitatea de a-şi dovedi capacitatea financiară prin intermediul unei garanţii bancare sau al altui instrument financiar, de exemplu asigurarea, ceea ce poate reprezenta pentru acestea o metodă mai simplă şi mai ieftină.

Justificare

For the concordance with AM 40 and AM 37.

Amendamentul 4

Considerentul 10

(10) Un nivel ridicat al calificării profesionale poate spori eficienţa socioeconomică a sectorului de transport rutier. Prin urmare, este necesară asigurarea unor formări de calitate pentru candidaţii la funcţia de gestionar responsabil de transport. În vederea asigurării unei mai bune uniformităţi a condiţiilor de formare şi de examinare, precum şi a transparenţei în relaţia cu candidaţii, este necesar ca statele membre să poată acredita centrele de examene şi de formare conform unor criterii definite la nivel naţional. În scopul echităţii şi transparenţei, trebuie, de asemenea, ca toţi candidaţii să susţină un examen, inclusiv cei care, întrucât au experienţă sau deţin o diplomă, pot fi exceptaţi de la formarea iniţială obligatorie. De la crearea pieţei interne, pieţele naţionale nu mai sunt separate. Prin urmare, persoanele responsabile de coordonarea unor activităţi de transport trebuie să posede cunoştinţele necesare coordonării de operaţiuni de transport atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. Datorită progreselor tehnice, este posibil ca lista materiilor care trebuie cunoscute pentru a obţine certificatul de capacitate profesională, precum şi procedura de organizare a examenelor să evolueze. Trebuie prevăzută, prin urmare, posibilitatea actualizării acestora.

(10) Un nivel ridicat al calificării profesionale poate spori eficienţa socioeconomică a sectorului de transport rutier. Prin urmare, este necesară asigurarea unor formări de calitate pentru candidaţii la funcţia de gestionar responsabil de transport. În vederea asigurării unei mai bune uniformităţi a condiţiilor de formare şi de examinare, precum şi a transparenţei în relaţia cu candidaţii, este necesar ca statele membre să poată acredita centrele de examene şi de formare conform unor criterii definite la nivel naţional. De la crearea pieţei interne, pieţele naţionale nu mai sunt separate. Prin urmare, persoanele responsabile de coordonarea unor activităţi de transport trebuie să posede cunoştinţele necesare coordonării de operaţiuni de transport atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. Datorită progreselor tehnice, este posibil ca lista materiilor care trebuie cunoscute pentru a obţine certificatul de capacitate profesională, precum şi procedura de organizare a examenelor să evolueze. Trebuie prevăzută, prin urmare, posibilitatea actualizării acestora.

Justificare

The compulsory training does not mean necessary a good knowledge for managing both national and international transport operation. A specific training, as described in Exhibit II, is useful and it should be in the interest of transport undertakings to train their employees, but an exam should be the right form to prove the knowledge acquired.

Amendamentul 5

Considerentul 11

(11) O concurenţă loială şi un transport rutier în deplină conformitate cu normele necesită un nivel uniform de supraveghere şi de monitorizare de către statele membre. În acest sens, un rol esenţial le revine autorităţilor naţionale responsabile de supravegherea întreprinderilor şi a valabilităţii autorizaţiei acestora; trebuie garantat faptul că respectivele autorităţi iau, după caz, măsurile adecvate, în special în ceea ce priveşte suspendarea sau retragerea autorizaţiilor sau declararea gestionarilor responsabili de transport neglijenţi sau care acţionează cu rea credinţă drept inapţi pentru activitate. Cu toate acestea, o întreprindere trebuie să fie avertizată în prealabil şi trebuie să beneficieze de o perioadă de timp rezonabilă în decursul căreia să-şi remedieze situaţia înainte de a i se aplica astfel de sancţiuni.

(11) O concurenţă loială şi un transport rutier în deplină conformitate cu normele necesită un nivel uniform de supraveghere şi de monitorizare de către statele membre. În acest sens, un rol esenţial le revine autorităţilor naţionale responsabile de supravegherea întreprinderilor şi a valabilităţii autorizaţiei acestora; trebuie garantat faptul că respectivele autorităţi iau, după caz, măsurile adecvate, în special, în cazurile cele mai grave, în ceea ce priveşte suspendarea sau retragerea autorizaţiilor sau declararea gestionarilor responsabili de transport neglijenţi sau care acţionează cu rea credinţă drept inapţi pentru activitate. Luarea unei astfel de măsuri trebuie precedată de o analiză atentă a sa, din perspectiva principiului proporţionalităţii. Cu toate acestea, o întreprindere trebuie să fie avertizată în prealabil şi trebuie să beneficieze de o perioadă de timp rezonabilă în decursul căreia să-şi remedieze situaţia înainte de a i se aplica astfel de sancţiuni.

Justificare

Seeks to ensure that account continues to be taken of the existing differences between the Member States with regard to the administration and enforcement of measures to deal with the most serious infringements. Cooperation in this area must therefore take place with due regard to proportionality as it applies in the Member State which issued the authorisation and is responsible for supervision.

Amendamentul 6

Considerentul 22

(22) Comisia ar trebui să fie autorizată, în special, să stabilească o listă a categoriilor şi tipurilor infracţiunilor şi a gravităţii acestora, care determină pierderea de către operatorii de transport rutier a bunei reputaţii cerute; să adapteze la progresul tehnic anexa la prezentul regulament referitoare la cunoştinţele care trebuie luate în considerare pentru recunoaşterea de către statele membre a capacităţii profesionale, precum şi anexa referitoare la modelul de certificat de capacitate profesională; şi să stabilească lista nivelurilor maxime ale infracţiunilor începând de la care se suspendă sau se retrage autorizaţia de exercitare a profesiei sau se întocmeşte o declaraţie de inaptitudine. Întrucât au caracter general şi sunt destinate modificării unor elemente neesenţiale ale prezentului regulament sau completării acestuia prin adăugarea unor noi elemente neesenţiale, măsurile menţionate anterior trebuie adoptate conform procedurii de reglementare cu control prevăzute la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. Din motive de eficienţă, termenele aplicabile în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control trebuie reduse în ceea ce priveşte actualizarea modelului de certificat de capacitate profesională.

(22) Comisia ar trebui să fie autorizată, în special, să stabilească o listă a categoriilor şi tipurilor infracţiunilor şi a gradelor de gravitate ale infracţiunilor grave, care pot, în anumite circumstanţe, determina pierderea de către operatorii de transport rutier a bunei reputaţii cerute; să adapteze la progresul tehnic anexa la prezentul regulament referitoare la cunoştinţele care trebuie luate în considerare pentru recunoaşterea de către statele membre a capacităţii profesionale, precum şi anexa referitoare la modelul de certificat de capacitate profesională, să stabilească lista infracţiunilor care pot determina autorităţile, în anumite circumstanţe, şi în mod proporţional cu natura infracţiunii, să ia în considerare suspendarea sau retragerea autorizaţiei de exercitare a profesiei sau emiterea unei declaraţii de inaptitudine. Întrucât au caracter general şi sunt destinate modificării unor elemente neesenţiale ale prezentului regulament sau completării acestuia prin adăugarea unor noi elemente neesenţiale, măsurile menţionate anterior trebuie adoptate conform procedurii de reglementare cu control prevăzute la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. Din motive de eficienţă, termenele aplicabile în mod normal în cadrul procedurii de reglementare cu control trebuie reduse în ceea ce priveşte actualizarea modelului de certificat de capacitate profesională.

Justificare

Seeks to ensure that account continues to be taken of the existing differences between the Member States with regard to the administration and enforcement of measures to deal with the most serious infringements. Cooperation in this area must therefore take place with due regard to proportionality as it applies in the Member State which issued the authorisation and is responsible for supervision.

Amendamentul 7

Considerentul 22a (nou)

 

(22a) Pentru a încuraja excursiile cu autocarul, mai ales în cazul turiştilor cu venituri mici, şi pentru a promova turismul regional, trebuie reintrodusă regula de 12 zile aplicabilă excursiilor dus-întors cu autocarul menţionată la punctul 78 din Rezoluţia Parlamentului din 29 noiembrie 2007. Din acest motiv, Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, ar trebui extins în consecinţă.

Justificare

Amendamentul 8

Articolul 1 – titlu

Obiect şi definiţii

Obiect şi domeniu de aplicare

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 9

Articolul 1 – alineatul 2 – litera e

(e) „gestionar responsabil de transport”, o persoană fizică angajată a unei întreprinderi sau, în cazul persoanelor fizice, chiar persoana în cauză sau, după caz, o altă persoană fizică pe care aceasta o desemnează printr-un contract şi care coordonează în mod efectiv şi permanent activităţile de transport ale respectivei întreprinderi;

(e) „gestionar responsabil de transport”, o persoană fizică angajată a unei întreprinderi sau, în cazul persoanelor fizice, chiar persoana în cauză sau, în cazul în care se prevede explicit, o altă persoană fizică pe care aceasta o desemnează printr-un contract şi care coordonează în mod efectiv şi permanent activităţile de transport ale respectivei întreprinderi;

(Becomes Article 1 (a), point e)

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 10

Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

(g) „autoritate competentă să autorizeze exercitarea ocupaţiei”, o autoritate naţională, regională sau locală dintr-un stat membru, care verifică îndeplinirea de către o întreprindere a condiţiilor prevăzute de prezentul regulament şi care este abilitată să acorde, să suspende sau să retragă autorizaţia de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier;

(g) „autoritate competentă”, o autoritate naţională, regională sau locală dintr-un stat membru, care, pentru a autoriza exercitarea ocupaţiei, verifică îndeplinirea de către o întreprindere a condiţiilor prevăzute de prezentul regulament şi care este abilitată să acorde, să suspende sau să retragă autorizaţia de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier;

(Becomes Article 1 (a), point g)

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 11

Articolul 1 – alineatul 2 – litera h

(h) „stat membru de stabilire”, statul membru pe teritoriul căruia doreşte să se stabilească o întreprindere a cărui gestionar responsabil de transport este resortisant sau nu al unei alte ţări;

(h) „stat membru de stabilire”, statul membru pe teritoriul căruia este stabilită o întreprindere a cărui gestionar responsabil de transport este resortisant sau nu al unei alte ţări;

(Becomes Article 1 (a), point h)

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 12

Articolul 1 – alineatul 2 – litera i

(i) „stat membru de origine”, statul membru pe teritoriul căruia locuia sau îşi exercita activitatea anterior gestionarul responsabil de transport al unei întreprinderi care doreşte să se stabilească într-un alt stat membru.

eliminat

(Becomes Article 1 (a), point i)

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 13

Articolul 2 – alineatul 1

(1) Prezentul regulament se aplică tuturor întreprinderilor stabilite pe teritoriul Comunităţii care exercită ocupaţia de operatori de transport rutier. Se aplică, de asemenea, întreprinderilor care doresc să exercite respectiva ocupaţie.

(1) Prezentul regulament se aplică tuturor întreprinderilor stabilite pe teritoriul Comunităţii care exercită ocupaţia de operatori de transport rutier. Se aplică, de asemenea, întreprinderilor care intenţionează să exercite respectiva ocupaţie, iar referirile la întreprinderile care exercită ocupaţia de operator de transport rutier se consideră, dacă este cazul, că includ o referire la întreprinderile care intenţionează să efectueze astfel de operaţiuni.

(Becomes Article 1, paragraph 2)

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 14

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

(a) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea de operator de transport rutier de marfă numai cu ajutorul unor autovehicule sau ansambluri de vehicule a căror masă maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 tone. Cu toate acestea, statele membre pot micşora acest prag pentru toate sau pentru o parte din categoriile de transport.

(a) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea de operator de transport rutier de marfă numai cu ajutorul unor autovehicule sau ansambluri de vehicule a căror greutate admisă cu încărcătură nu depăşeşte 3,5 tone. Cu toate acestea, statele membre pot micşora acest prag pentru toate sau pentru o parte din categoriile de transport.

(Becomes Article 1, paragraph 3, point a)

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 15

Articolul 2 – alineatul – 2 – litera ba (nouă)

 

(ba) întreprinderilor care exercită ocupaţia de operator de transport rutier folosind doar autovehicule care nu pot depăşi viteza de 40km/h.

(Becomes Article 1, paragraph 3, point ba (new))

Justificare

In order to exclude from the application of this Regulation vehicles involved in agricultural or forestry activity.

Amendamentul 16

Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

(a) să fie stabilite în mod efectiv şi stabil pe teritoriul unui stat membru;

(a) să fie stabilite în mod efectiv şi stabil pe teritoriul unui stat membru, în conformitate cu articolul 5;

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 17

Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

(b) să aibă o reputaţie bună;

(b) să aibă o reputaţie bună, în conformitate cu articolul 6;

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 18

Articolul 3 – paragraful 1 – litera c

(c) să aibă capacitatea financiară adecvată;

(c) să aibă capacitatea financiară adecvată, în conformitate cu articolul 7;

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 19

Articolul 3 – paragraful 1 – litera d

(d) să aibă capacitatea profesională necesară.

(d) să aibă capacitatea profesională necesară, în conformitate cu articolul 8.

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 20

Articolul 4 – alineatul 1

(1) O întreprindere care doreşte să exercite ocupaţia de operator de transport rutier desemnează în faţa autorităţii competente menţionate la articolul 9 cel puţin o persoană fizică care îndeplineşte cerinţele prevăzute la articolul 3 literele (b) şi (d). Respectiva persoană, denumită gestionar responsabil de transport, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

(1) O întreprindere care exercită ocupaţia de operator de transport rutier desemnează cel puţin o persoană fizică, gestionarul responsabil de transport, care îndeplineşte atât cerinţele prevăzute la articolul 3 literele (b) şi (d), cât şi următoarele condiţii:

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 21

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

(b) să fie angajat al întreprinderii şi remunerat de aceasta sau, în cazul persoanelor fizice, să fie chiar respectiva persoană.

(b) să aibă o legătură reală cu întreprinderea, cu alte cuvinte să fie angajat, partener, director sau acţionar al întreprinderii sau să aibă o relaţie contractuală de natură similară cu aceasta, sau, în cazul persoanelor fizice, să fie chiar respectiva persoană, sau, în cazul în care întreprinderea constă într-un parteneriat, să aibă drept de reprezentare legală şi de a lua decizii cu caracter obligatoriu în numele parteneriatului.

Justificare

According to the Commission proposal, the transport manager can only be a paid employee of the undertaking or its owner. In reality it is often the person who is in charge of the day-to-day running of the partnership, in other words the director or managing director, who has obtained the certificate of professional competence.

Amendamentul 22

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

 

(ba) să fie rezident într-un stat membru.

Justificare

It should be a mandatory condition for a transport manager to be a resident of a Member State.

Amendamentul 23

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

 

Întreprinderea informează autoritatea competentă cu privire la gestionarul sau gestionarii responsabili de transport desemnaţi.

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 24

Articolul 4 – alineatul 2

(2) Prin derogare de la alineatul (1), în cazul unei persoane fizice care nu îndeplineşte cerinţa privind capacitatea profesională prevăzută la articolul 3 litera (d), autorităţile competente pot să-i acorde autorizaţia de exercitare a ocupaţiei de operator de transport, cu condiţia ca:

(2) În cazul în care o întreprindere nu îndeplineşte cerinţa privind capacitatea profesională prevăzută la articolul 3 litera (d), autoritatea competentă poate să-i acorde autorizaţia de exercitare a ocupaţiei de operator de transport fără a fi desemnat un gestionar responsabil de transport în conformitate cu alienatul (1), cu condiţia ca:

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 25

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

(a) aceasta să desemneze în faţa autorităţilor o altă persoană care îndeplineşte cerinţele prevăzute la articolul 3 literele (b) şi (d) şi care este abilitată prin contract să exercite, în numele său, atribuţii de gestionar responsabil de transport;

(a) aceasta să desemneze o altă persoană fizică, cu reşedinţa într-un stat membru şi care îndeplineşte cerinţele prevăzute la articolul 3 literele (b) şi (d) şi care este abilitată prin contract să exercite, în numele său, atribuţii de director de transporturi şi să informeze autoritatea competentă în consecinţă;

Justificare

It is important to require the transport manager to reside in a Member State.

Amendamentul 26

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

(b) contractul dintre întreprindere şi gestionarul responsabil de transport să precizeze atribuţiile pe care acesta din urmă trebuie să le îndeplinească în mod permanent şi să indice responsabilităţile care îi revin acestuia în calitate de gestionar responsabil de transport; atribuţiile care trebuie precizate includ, în special, activităţile de întreţinere şi mentenanţă a vehiculelor, de verificare a contractelor şi a documentelor de transport, de contabilitate, de alocare a încărcăturilor pentru fiecare conducător auto şi vehicul şi de verificare a procedurilor de siguranţă;

(b) contractul dintre întreprindere şi gestionarul responsabil de transport să precizeze sarcinile pe care acesta din urmă trebuie să le îndeplinească fără întrerupere şi să indice responsabilităţile care îi revin acestuia în calitate de gestionar responsabil de transport; sarcinile care trebuie precizate includ, în special, sarcini legate de gestionarea activităţilor de întreţinere şi mentenanţă a vehiculelor, de verificare a contractelor şi a documentelor de transport, de contabilitate, de alocare a încărcăturilor sau serviciilor pentru fiecare conducător auto şi vehicul şi de verificare a procedurilor de siguranţă;

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 27

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

(c) persoana desemnată să nu coordoneze, în calitate de gestionar responsabil de transport, activităţile de transport a mai mult de patru întreprinderi diferite, efectuate cu ajutorul unei flote cu o capacitate maximă de douăsprezece vehicule;

(c) (c) persoana desemnată să nu coordoneze, în calitate de gestionar responsabil de transport, activităţile de transport a mai mult de patru întreprinderi diferite. Autoritatea competentă poate decide numărul maxim de vehicule pe care le poate coordona gestionarul responsabil de transport;

Justificare

As there are great differences between the operational dynamics of transport companies, it is not possible to set a fixed maximum of vehicles to be managed by the transport manager at EU level. If Member States think it necessary to set a fixed maximum, they should be free to do so.

Amendamentul 28

Articolul 4 – alineatul 2 – litera d

(d) persoana desemnată să fie independentă de celelalte întreprinderi care îi solicită efectuarea unor operaţiuni de transport sau care efectuează operaţiuni de transport în numele său.

(d) persoana desemnată să fie independentă de celelalte întreprinderi care solicită întreprinderii efectuarea unor operaţiuni de transport sau care efectuează operaţiuni de transport în numele întreprinderii.

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 29

Articolul 4 – alineatul 3

(3) Gestionarul responsabil de transport încetează să îndeplinească cerinţa de bună reputaţie în sensul prezentului regulament atunci când, în cadrul activităţilor de transport pe care le coordonează, sunt comise infracţiuni grave sau infracţiuni dintre cele menţionate la articolul 6 alineatul (1), a căror comitere repetată depăşeşte un anumit prag.

eliminat

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 30

Articolul 5 – partea introductivă

Pentru a corespunde cerinţei prevăzute la articolul 3 litera (a), o întreprindere trebuie să fie stabilită în mod efectiv şi stabil pe teritoriul statului membru care îi acordă, prin intermediul unei autorităţi competente, autorizaţia de exercitare a ocupaţiei. În acest sens, întreprinderea trebuie:

Pentru a corespunde cerinţei prevăzute la articolul 3 litera (a), întreprinderea trebuie:

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 31

Articolul 5 – litera a

(a) să aibă un sediu, situat în respectivul stat membru, în incinta căruia să fie păstrate documentele de lucru, în special toate documentele contabile, documentele de gestionare a personalului şi orice alte documente la care trebuie să aibă acces autoritatea competentă de autorizare a exercitării ocupaţiei, în scopul verificării respectării condiţiilor prevăzute de prezentul regulament;

(a) să aibă un sediu, situat în respectivul stat membru, în incinta căruia să fie păstrate documentele de lucru, pe durata perioadelor prevăzute de lege, şi în special toate documentele contabile, documentele de gestionare a personalului şi orice alte documente la care trebuie să aibă acces autoritatea competentă de autorizare a exercitării ocupaţiei, pe suporturi de date sigure, în scopul verificării respectării condiţiilor prevăzute de prezentul regulament, cu respectarea tuturor standardelor relevante de protecţie a datelor cu caracter personal;

Justificare

Security of archived data and protection of personal data and particulars

Amendamentul 32

Articolul 5 – litera b

(b) să dispună de vehicule, proprietate personală sau deţinute sub altă formă, în special în temeiul unui contract de cumpărare în rate, de închiriere sau de leasing sau al unui contract de cumpărare, înmatriculate şi folosite în respectivul stat membru;

(b) să dispună de unul sau mai multe vehicule, proprietate personală sau deţinute sub altă formă, în special în temeiul unui contract de cumpărare în rate, de închiriere sau de leasing sau al unui contract de cumpărare, înmatriculate în respectivul stat membru;

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 33

Articolul 5 – litera c

(c) să dispună de un centru de exploatare, situat în statul membru respectiv, dotat cu echipamentele corespunzătoare, în special suficiente locuri de parcare pentru a fi utilizate în mod regulat de vehiculele proprii.

(c) să dispună de un centru de exploatare, situat în statul membru respectiv, dotat cu echipamentele corespunzătoare, şi să fie în măsură să demonstreze, la cerere, unde anume în statul membru de stabilire sunt parcate vehiculele, atunci când nu sunt în uz.

Justificare

Companies do not have to have their own parking places; in practice vehicles are also parked on the premises of contractors, drivers and so on. But they must be able to prove to an inspector where in the Member State of establishment the vehicles are situated when they are not in use, so as to prevent ‘shell’ companies.

Amendamentul 34

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

(1) În sensul articolului 3 litera (b), cerinţa privind buna reputaţie a unei întreprinderi implică faptul că gestionarii acesteia nu au suferit condamnări penale pentru infracţiuni grave sau condamnări în materie de drept comercial şi de drept falimentar şi că îşi exercită activitatea cu bună credinţă, în conformitate cu normele aplicabile în sectorul transportului rutier şi cu etica profesională.

(1) În sensul articolului 3 litera (b) şi în conformitate cu alineatul (2), statele membre determină condiţiile pe care o întreprindere şi un gestionar responsabil de transport trebuie să le îndeplinească în conformitate cu prezentul regulament, astfel încât ambii să satisfacă cerinţa privind buna reputaţie.

 

Aceste condiţii includ următoarele cerinţe:

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 35

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

(a) nu există niciun motiv serios care să pună la îndoială buna reputaţie a acesteia;

(a) nu există niciun motiv serios care să pună la îndoială buna reputaţie a întreprinderii de transport, a gestionarilor săi responsabili de transport sau a oricărei persoane pertinente, cum ar fi o condamnare sau sancţiuni pentru o încălcare gravă a normelor naţionale în vigoare în ceea ce priveşte:

 

(i) dreptul comercial;

 

(ii) dreptul falimentar;

 

(iii) condiţiile de remunerare şi de muncă aferente ocupaţiei;

 

(iv) circulaţia şi siguranţa rutieră;

 

(v) răspunderea profesională; precum şi

 

(vi) traficul cu fiinţe umane sau droguri.

Justificare

Legally and linguistically clearer and related to a short description of serious infringements.

Amendamentul 36

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

(b) persoana sau persoanele fizice pe care le-a desemnat drept gestionar responsabil de transport în temeiul articolului 4 nu au suferit condamnări sau nu li s-au aplicat sancţiuni pentru cazuri de încălcare gravă sau minoră repetată a normelor comunitare într-unul din statele membre, în special în ceea ce priveşte:

(b) gestionarul responsabil de transport sau întreprinderea de transport nu au suferit condamnări pentru cazuri de încălcare gravă a normelor comunitare într-unul sau mai multe state membre , în special în ceea ce priveşte:

Justificare

The minor infringement will not appear in this Regulation. The Regulation will refer only severe infringements and the most severe infringements.

Amendamentul 37

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b – punctul i

(i) timpul de conducere şi timpul de odihnă al conducătorilor auto, timpul de lucru şi instalarea şi utilizarea aparatelor de control;

(i) timpul de conducere şi timpul de odihnă al conducătorilor auto, timpul de lucru şi instalarea şi utilizarea aparatelor de control; verificarea ar trebui să se refere la respectarea permanentă a acestora, arhivarea datelor şi protecţia datelor cu caracter personal obţinute;

Justificare

Protection against the counterfeiting of electronic tachygraph cards and increasing road transport safety.

Amendamentul 38

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b – punctul iv

(iv) controlul tehnic rutier al vehiculelor utilitare şi inspecţiile tehnice anuale obligatorii ale autovehiculelor;

(iv) starea tehnică a vehiculelor utilitare, inclusiv inspecţiile tehnice obligatorii ale autovehiculelor;

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 39

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

(c) întreprinderea nu a fost condamnată pentru încălcări grave ale normelor naţionale în vigoare referitoare la condiţiile de remunerare şi de muncă aferente ocupaţiei, la circulaţia şi siguranţa rutieră, precum şi la răspunderea profesională.

eliminat

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 40

Articolul 6 – alineatul 2

(2) În sensul alineatului (1) paragraful al doilea litera (b), Comisia adoptă lista privind categoriile şi tipurile de infracţiuni, gravitatea acestora, precum şi numărul maxim de cazuri de repetare, începând d{}‑e la care infracţiunile minore repetate determină pierderea bunei reputaţii impuse. Întrucât sunt destinate modificării unor elemente neesenţiale ale prezentului regulament sau completării acestuia, aceste măsuri sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (3).

(2) În sensul alineatului (1) litera (b):

În acest sens, Comisia aplică următoarele principii:

 

(a) categoriile şi tipurile de infracţiuni sunt cele întâlnite cel mai frecvent;

(a) dacă gestionarul responsabil de transport sau întreprinderea de transport suferă o condamnare sau sancţiune într-unul sau mai multe state membre pentru cele mai grave încălcări ale normelor comunitare, enumerate în anexa III, aceasta duce la pierderea bunei reputaţii după desfăşurarea adecvată a unei proceduri administrative şi, dacă este cazul, după efectuarea unui control la sediul întreprinderii, cu excepţia cazului în care autoritatea competentă, din motive excepţionale şi justificate în mod corespunzător, decide că aceasta ar constitui o reacţie disproporţionată. În acest caz, motivele excepţionale şi justificate în mod corespunzător sunt înregistrate în registrul naţional şi indicate în raportul menţionat la articolul 26 alineatul (1). Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, referitoare la adaptarea anexei III pentru a ţine seama de evoluţia acquis-ului comunitar în domeniul transportului rutier se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 25 alineatul (3).

(b) cele mai grave infracţiuni sunt cele care generează un pericol grav de moarte sau de răniri grave;

(b) Comisia adoptă, cel târziu la 1 ianuarie 2010, o listă a categoriilor, tipurilor şi nivelurilor de gravitate ale infracţiunilor care pot determina pierderea bunei reputaţii. Când stabilesc priorităţile pentru controalele desfăşurate în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), statele membre ţin seama de datele privind infracţiunile respective, inclusiv de informaţiile primite de la alte state membre.

(c) frecvenţa de repetare începând de la care infracţiuni minore repetate sunt considerate grave creşte proporţional cu numărul de conducători auto utilizaţi în cadrul activităţilor de transport coordonate de persoana fizică în cauză.

Măsurile legate de această listă, care vizează modificarea unor elemente neesenţiale din prezentul regulament, prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (3).

 

În acest scop, ce târziu la 1 ianuarie 2010, Comisia:

 

(i) stabileşte categoriile şi tipurile de infracţiuni întâlnite cel mai frecvent;

 

(ii) defineşte gradul de gravitate al infracţiunilor în funcţie de potenţialul lor de a crea un pericol de moarte sau de răniri grave; precum şi

 

(iii) stabileşte frecvenţa de repetare începând de la care infracţiunile repetate sunt considerate mai grave, ţinând seama de numărul de şoferi folosiţi pentru activităţile de transport coordonate de gestionarul responsabil de transport.

Justificare

In order to give enough time to the Member States to establish their national electronic registers, it is important to have the list adopted by the Comission not later than 1 January 2010.

Amendamentul 41

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

(2) În sensul alineatului (1) paragraful al doilea litera (b), Comisia adoptă lista privind categoriile şi tipurile de infracţiuni, gravitatea acestora, precum şi numărul maxim de cazuri de repetare, începând de la care infracţiunile minore repetate determină pierderea bunei reputaţii impuse. Întrucât sunt destinate modificării unor elemente neesenţiale ale prezentului regulament sau completării acestuia, aceste măsuri sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (3).

(2) În sensul alineatului (1) paragraful al doilea litera (b), Comisia adoptă lista privind categoriile şi tipurile de infracţiuni, precum şi gradele de gravitate ale infracţiunilor grave care determină pierderea bunei reputaţii impuse. Întrucât sunt destinate modificării unor elemente neesenţiale ale prezentului regulament sau completării acestuia, aceste măsuri sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (3).

Justificare

So long as infringements are interpreted and dealt with in such different ways in different Member States, repeated minor infringements should not form part of this regulation.

Amendamentul 42

Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

(c) frecvenţa de repetare începând de la care infracţiuni minore repetate sunt considerate grave creşte proporţional cu numărul de conducători auto utilizaţi în cadrul activităţilor de transport coordonate de persoana fizică în cauză.

eliminat

Justificare

So long as infringements are interpreted and dealt with in such different ways in different Member States, repeated minor infringements should not form part of this regulation.

Amendamentul 43

Articolul 7 – alineatele 1 şi 2

(1) În sensul articolului 3 litera (c), cerința de capacitate financiară implică deținerea resurselor financiare necesare pentru a asigura lansarea corectă și gestionarea adecvată a întreprinderii.

(1) În sensul articolului 3 litera (c), o întreprindere trebuie să poată să facă faţă în orice moment obligaţiilor sale financiare pe parcursul exercițiului financiar contabil. În acest sens, întreprinderea trebuie să demonstreze, pe baza conturilor anuale verificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, că dispune în fiecare an:

(2) Cerința de capacitate financiară este îndeplinită atunci când o întreprindere poate să facă față în orice moment obligațiilor reale și potențiale pe parcursul exercițiului financiar contabil. În acest sens, întreprinderea trebuie să dovedească, pe baza conturilor anuale verificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, că dispune în fiecare an:

 

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 44

Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

(a) de active circulante în valoare de cel puţin 9 000 de euro pentru un singur vehicul utilizat şi de 5 000 de euro pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat;

(a) de capital şi rezerve în valoare de cel puţin 9 000 de euro pentru un singur vehicul utilizat şi de 5 000 de euro pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat;

 

În favoarea resurselor de capital se aduc dovezi sub forma unui bilanţ comercial autorizat sau a unui bilanţ în scop fiscal. Persoanele care îşi depun candidatura pentru a accede la profesia de operator de transport rutier pentru prima dată trebuie să depună un bilanţ de deschidere autorizat.

Justificare

It is important to keep capital and reserves, as now in the Directive, and to allow the undertakings to have more flexibility in their financial management.

Amendamentul 45

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

(b) de creanţe, valori mobiliare şi lichidităţi în bancă şi în casierie a căror valoare totală depăşeşte 80% din datorii şi a căror valoare reziduală nu depăşeşte un an (lichidităţi imediate >= 80%).

eliminat

Justificare

The ‘quick ratio’ is not an indicator for a business’s financial stability and should therefore not be introduced as an alternative criterion to capital resources and reserves. The values in point (a) for capital and reserves should accordingly be increased.

Amendamentul 46

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

În sensul prezentului regulament, valoarea euro este stabilită o dată la cinci ani în monedele naţionale ale statelor membre care nu participă la cea de-a treia fază a Uniunii Monetare. Ratele aplicate sunt cele obţinute în prima zi lucrătoare din luna octombrie şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ele intră în vigoare la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

În sensul prezentului regulament, valoarea euro este stabilită în fiecare an în monedele naţionale ale statelor membre care nu participă la cea de-a treia fază a Uniunii Monetare. Ratele aplicate sunt cele obţinute în prima zi lucrătoare din luna octombrie şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ele intră în vigoare la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

Justificare

The exchange rate should be established yearly.

Amendamentul 47

Articolul 7 – alineatul 3

(3) Prin derogare de la alineatul (2), autoritatea competentă poate accepta ca o întreprindere să facă dovada capacității sale financiare printr-un certificat eliberat de una sau mai multe bănci sau alte organisme financiare care garantează pentru întreprindere printr-o garanție bancară sau prin orice alt mijloc similar pentru sumele stabilite la alineatul (2) litera (a). Garanţia bancară poate fi reţinută de autoritatea competentă care autorizează exercitarea ocupaţiei şi nu poate fi eliberată decât cu acordul acesteia.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), autoritatea competentă ar trebui să accepte ca o întreprindere să demonstreze capacitatea sa financiară printr-un certificat eliberat de una sau mai multe bănci sau alte organisme financiare, inclusiv de societăţile de asigurări, care furnizează o garanţie personală şi solidară pentru întreprindere pentru sumele stabilite la alineatul (1) litera (a). Garanţia sau asigurarea poate fi reţinută de autoritatea competentă care autorizează exercitarea ocupaţiei şi nu poate fi eliberată decât cu acordul acesteia. Autoritatea competentă stabileşte, de asemenea, condiţiile în care garanţia bancară poate fi reţinută şi eliberată în beneficiul altor creditori.

Justificare

Insurance should also be allowed proof of financial standing. In order to better define the conditions in which the bank guarantee or the insurance can be used, it is important that not later than 1 January 2010, a common accepted format, is established.

Amendamentul 48

Articolul 7 – alineatul 4

(4) Conturile anuale menţionate la alineatul (2), precum şi garanţia bancară menţionată la alineatul (3), care trebuie verificate, sunt cele ale entităţii economice stabilite pe teritoriul statului membru unde se solicită eliberarea unei autorizaţii şi nu cele ale oricăror alte entităţi stabilite într-un alt stat membru.

(4) Conturile anuale menţionate la alineatul (1), precum şi garanţia bancară menţionată la alineatul (2), care trebuie verificate, sunt cele ale entităţii economice stabilite pe teritoriul statului membru unde se solicită eliberarea unei autorizaţii şi nu cele ale oricăror alte entităţi stabilite într-un alt stat membru.

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 49

Articolul 8 –alineatul 1

(1) În sensul articolului 3 litera (d), cerința de capacitate profesională este îndeplinită în cazul în care persoana sau persoanele care trebuie să o îndeplinească în temeiul articolului 4 dispun de cunoștințele corespunzătoare nivelului de formare prevăzut în anexa I secțiunea 1, în ceea ce privește materiile enumerate în respectiva anexă. Cerința se constată a fi îndeplinită după realizarea unei formări care constă în frecventarea obligatorie a cursurilor timp de cel puțin 140 de ore și după susținerea unui examen scris obligatoriu care poate fi completat printr-un examen oral. Aceste examene sunt organizate în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în anexa I secţiunea II.

(1) În sensul articolului 3 litera (d), persoana sau persoanele în cauză dispun de cunoştinţele corespunzătoare nivelului de formare prevăzut în anexa I secţiunea 1, în ceea ce priveşte materiile enumerate în respectiva anexă. Cerinţa se constată a fi îndeplinită după susţinerea unui examen scris obligatoriu care, la alegerea unui stat membru, poate fi completat printr-un examen oral. Aceste examene sunt organizate în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în anexa I secţiunea II.

Justificare

For transport managers it is important to prove their knowledge and to be able to pass an examination. Those interested, could follow training as described in Annex II, compulsory training does not necessarily prove ability.

Amendamentul 50

Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

 

(1a) Persoanele în cauză susţin examenul în statul membru în care îşi au reşedinţa.

Justificare

To prevent abuse, for instance in the form of ‘exam tourism’.

Amendamentul 51

Articolul 8 – alineatul 3

(3) Statele membre acreditează, conform unor criterii proprii, organismele în măsură să asigure candidaţilor formări de calitate în vederea pregătirii în mod eficient pentru examen, precum şi formări continue destinate gestionarilor care doresc actualizarea cunoştinţelor lor. Statele membre verifică periodic dacă organismele în cauză continuă să îndeplinească criteriile conform cărora au obţinut acreditarea.

(3) Statele membre acreditează, conform unor criterii proprii şi reciproc compatibile, organismele în măsură să asigure candidaţilor formări de calitate în vederea pregătirii în mod eficient pentru examen, precum şi formări continue destinate gestionarilor care doresc actualizarea cunoştinţelor lor. Statele membre verifică periodic dacă organismele în cauză continuă să îndeplinească criteriile conform cărora au obţinut acreditarea.

Justificare

More precise wording.

Amendamentul 52

Articolul 8 – alineatul 4

(4) Statele membre pot excepta de la formarea obligatorie candidaţii care fac dovada a cel puţin cinci ani de experienţă practică într-o întreprindere de transport, la nivel de conducere.

(4) Statele membre pot excepta de la susţinerea examenului persoanele care fac dovada a cel puţin zece ani de experienţă practică neîntreruptă într-o întreprindere de transport, la nivel de conducere, înaintea publicării prezentului regulament.

Justificare

Seasoned operators with many years’ experience should not have to prove a second time in an examination that they are professionally competent. Obviously this option should be phased out; so we need to prevent people from producing proof of professional competence only via the criterion of professional experience once this Regulation is adopted.

Amendamentul 53

Articolul 8 – alineatul 4b (nou)

 

(4b) Statele membre pot promova formarea menţionată la anexa I şi un examen astfel cum este menţionat la articolul 8 alineatul (1) pentru gestionarii responsabili de transport, la intervale de zece ani, pentru a garanta faptul că aceştia sunt la curent cu evoluţiile din sector.

Justificare

Member States could promote the training as described in Annex II, every ten years, in order to update the knowledge of transport managers.

Amendamentul 54

Articolul 8 – alineatul 5

(5) Statele membre pot excepta titularii anumitor diplome de absolvire a învăţământului superior sau tehnic, eliberate în acelaşi stat membru şi care implică frecventarea unor cursuri pentru materiile enumerate în lista din anexa I şi pe care îi desemnează special în acest sens, de la formarea obligatorie organizată pentru materiile respective.

(5) Statele membre pot excepta titularii de diplome de absolvire a învăţământului superior sau tehnic, eliberate în acelaşi stat membru şi care implică frecventarea unor cursuri pentru materiile enumerate în lista din anexa I şi pe care îi desemnează special în acest sens, de la formarea organizată pentru materiile respective şi de la susţinerea examenului.

Justificare

Legally and linguistically clearer.

It is regrettable that the Member States are unable to establish equivalence between certificates of professional competence. This amendment seeks to enable Member States to exempt the holders of certain diplomas from the requirement to sit the examination.

Amendamentul 55

Articolul 8 – alineatul 6

(6) Un certificat eliberat de autoritatea sau organismul menţionat la alineatul (2) trebuie prezentat ca dovadă a capacităţii profesionale. Acest certificat nu este transferabil. Acesta se redactează conform modelului din anexa II şi poartă ştampila sau timbrul sec al autorităţii sau instanţei acreditate care l-a eliberat.

(6) Un certificat eliberat de autoritatea sau organismul menţionat la alineatul (2) trebuie prezentat ca dovadă a capacităţii profesionale. Acest certificat nu este transferabil unei alte persoane fizice sau juridice. Acesta se redactează conform modelului din anexa II şi poartă ştampila sau timbrul sec al autorităţii sau instanţei acreditate care l-a eliberat.

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 56

Articolul 10 – alineatul 1

(1) Autoritatea competentă acordă întreprinderii care depune o cerere în acest sens și care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 3 autorizația de exercitare a ocupației de operator de transport rutier.

(1) O întreprindere de transport care respectă cerinţele prevăzute la articolul 3 este autorizată, la cerere, să exercite ocupația de operator de transport rutier. Autoritatea competentă se asigură că întreprinderea care depune o cerere satisface cerinţele prevăzute la articolul 3.

Justificare

It is important to clearly define the role of competent authority related to the issuing of an authorisation.

Amendamentul 57

Articolul 10 – alineatul 2

(2) Autoritatea competentă înscrie în registrul electronic menţionat la articolul 15 numele gestionarului responsabil de transport desemnat de întreprindere, adresa de stabilire, numărul de vehicule utilizate şi, în cazul în care autorizaţia este valabilă pentru transporturile internaţionale, numărul de serie a licenţei comunitare şi cel al copiilor legalizate.

(2) Autoritatea competentă este responsabilă pentru întreţinerea şi actualizarea registrului electronic menţionat la articolul 15.

 

Autoritatea competentă înscrie în registrul electronic menţionat la articolul 15 denumirea oficială a întreprinderii, numele gestionarului responsabil de transport desemnat de aceasta, precum şi o notă referitoare la capacitatea sa de a ocupa această funcţie, adresa de stabilire, numărul de vehicule utilizate şi, în cazul în care autorizaţia este valabilă pentru transporturile internaţionale, numărul de serie a licenţei comunitare şi cel al copiilor legalizate.

Justificare

It is important to clarify who has responsibility for updating and maintaining of registers.

Amendamentul 58

Articolul 10 – alineatul 4

(4) Începând cu data interconectării registrelor electronice naţionale, menţionată la articolul 15 alineatul (4), o autoritate competentă verifică, în scopul de a evalua buna reputaţie a unei întreprinderi, dacă gestionarul sau gestionarii responsabili de transport desemnaţi nu au fost declaraţi, de-a lungul ultimilor doi ani, inapţi pentru coordonarea activităţii de transport a unei întreprinderi într-unul din statele membre, în temeiul articolului 13.

(4) Începând cu 1 ianuarie 2012, o autoritate competentă verifică, în scopul de a evalua buna reputaţie a unei întreprinderi, dacă gestionarul sau gestionarii responsabili de transport desemnaţi nu sunt - la data depunerii cererii - declaraţi inapţi pentru coordonarea activităţii de transport a unei întreprinderi într-unul din statele membre, în temeiul articolului 13.

Justificare

The date of application will be 1 January 2012.

Amendamentul 59

Articolul 11 – alineatul 1

(1) Autorităţile competente se asigură că întreprinderile cărora le-au acordat autorizaţii de exercitare a profesiei continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la articolul 3. În acest sens, acestea verifică, o dată la cinci ani, dacă întreprinderile continuă să îndeplinească fiecare dintre aceste cerinţe.

(1) Autorităţile competente verifică dacă întreprinderile cărora le-au acordat autorizaţii de exercitare a profesiei de operator de transport rutier continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la articolul 3. În acest sens, acestea verifică, o dată la cinci ani, dacă întreprinderile continuă să îndeplinească fiecare dintre aceste cerinţe.

 

Comisia modifică frecvenţe cu care se efectuează controalele periodice în funcţie de progresul tehnic, în special de registrele electronice naţionale menţionate la articolul 15. Deoarece aceste măsuri vizează modificarea unor elemente neesenţiale din prezentul regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (3).

Justificare

The Commission can change the period of five years for regular checks in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3).

Amendamentul 60

Articolul 11 – alineatul 2

(2) Pe lângă verificările prevăzute la alineatul (1), autorităţile competente efectuează controale care vizează întreprinderile clasificate ca prezentând riscuri, conform sistemului instituit de statele membre în aplicarea articolului 9 din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Statele membre extind aplicarea acestui sistem de clasificare a riscurilor la totalitatea infracţiunilor identificate la articolul 6 din prezentul regulament.

(2) Pe lângă verificările prevăzute la alineatul (1), autorităţile competente efectuează controale care vizează întreprinderile clasificate ca prezentând un grad de risc mai ridicat, conform sistemului instituit de statele membre în aplicarea articolului 9 din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. Statele membre extind aplicarea acestui sistem de clasificare a riscurilor la totalitatea infracţiunilor identificate la articolul 6 din prezentul regulament.

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 61

Articolul 12 – alineatul 1

(1) Autoritatea competentă retrage sau suspendă parțial sau provizoriu autorizația de exercitare a ocupației de operator de transport rutier acordată unei întreprinderi, în cazul în care constată că respectiva întreprindere nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 3 și după ce i-a trimis acesteia un avertisment.

(1) În cazul în care autoritatea competentă constată că o întreprindere riscă să nu mai îndeplinească cerinţele prevăzute la articolul 3, autoritatea competentă informează întreprinderea în consecinţă. În cazul în care autoritatea competentă constată că una dintre cerinţe nu mai este îndeplinită, aceasta poate acorda întreprinderii un termen pentru regularizarea situaţiei sale, în cadrul următoarelor limite:

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 62

Articolul 12 – alineatul 2

(2) Unei întreprinderi i se adresează un avertisment atunci când autoritatea competentă constată că respectiva întreprindere prezintă riscul de a nu mai îndeplini una dintre cerinţele prevăzute la articolul 3. În cazul în care se constată că una dintre cerinţe nu mai este îndeplinită, prin avertisment i se acordă întreprinderii un termen pentru regularizarea situaţiei sale, în cadrul următoarelor limite:

(2) Autoritatea competentă poate să le pretindă întreprinderilor a căror autorizaţie a fost suspendată sau retrasă să se asigure că, înaintea luării oricărei măsuri de reabilitare, gestionarii responsabili de transport ai acestora urmează cursul de formare şi promovează examenul menţionat la articolul 8.

Justificare

It is up to the Member States to require training and an examination for the transport managers of the undertakings whose authorisation has been suspended or withdrawn.

Amendamentul 63

Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

(a) un termen de maximum şase luni pentru recrutarea unui înlocuitor al gestionarului responsabil de transport, în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte cerinţele de bună reputaţie sau capacitate profesională, care poate fi prelungit cu încă şase luni în caz de deces sau incapacitate fizică a gestionarului responsabil de transport;

(a) un termen de maximum trei luni pentru recrutarea unui înlocuitor al gestionarului responsabil de transport, în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte cerinţele de bună reputaţie sau capacitate profesională, care poate fi prelungit cu încă trei luni în caz de deces sau incapacitate fizică a gestionarului responsabil de transport;

Justificare

Six months is too long.

Amendamentul 64

Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

(b) un termen de maximum şase luni atunci când întreprinderea trebuie să-şi regularizeze situaţia aducând dovada că este stabilită în mod efectiv şi stabil;

(b) un termen de maximum trei luni atunci când întreprinderea trebuie să-şi regularizeze situaţia aducând dovada că este stabilită în mod efectiv şi stabil;

Justificare

Six months is too long.

Amendamentul 65

Articolul 12 – alineatul 3

3. Autoritatea competentă poate să le pretindă întreprinderilor a căror autorizație a fost, parțial sau provizoriu, suspendată sau retrasă, ca, înaintea oricărei măsuri de reabilitare, gestionarii responsabili de transport ai acestora să urmeze cursul de formare și să susțină examenul menționat la articolul 8.

3. Dacă autoritatea compententă constată că întreprinderea nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele enumerate la articolul 3, autoritatea suspendă sau retrage autorizaţia de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier acordată unei întreprinderi, cu respectarea termenelor menţionate la alineatul (1).

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 66

Articolul 13 – alineatul 1

(1) În cazul comiterii unor infracţiuni a căror gravitate este dovedită prin caracterul lor sistematic, premeditat şi prin încercări de disimulare a faptelor, autoritatea competentă declară gestionarul responsabil de transport al întreprinderii căreia i s-a retras autorizaţia inapt pentru coordonarea activităţii de transport a unei întreprinderi.

(1) În cazul comiterii unor infracțiuni grave, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b), a căror gravitate este dovedită prin caracterul lor sistematic, premeditat sau prin încercări de disimulare a faptelor, care îi sunt imputate gestionarului responsabil de transport, autoritatea competentă declară gestionarul responsabil de transport al întreprinderii căreia i s-a retras autorizația inapt pentru coordonarea activității de transport a unei întreprinderi.

Justificare

It is important to apply sanctions to a transport manager only if he is resonsible for the respective infringements.

Amendamentul 67

Articolul 13 – alineatul 2

(2) Până la luarea unei măsuri de reabilitare, certificatul de capacitate profesională menţionat la articolul 8 alineatul (6) al persoanei declarate inapte pentru coordonarea activităţii de transport, îşi pierde valabilitatea în toate statele membre.

(2) Până la luarea unei măsuri de reabilitare în conformitate cu dispoziţiile naţionale relevante, certificatul de capacitate profesională menţionat la articolul 8 alineatul (6) al persoanei declarate inapte pentru coordonarea activităţii de transport, îşi pierde valabilitatea în toate statele membre.

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 68

Articolul 14 – alineatul 1

(1) Deciziile de respingere a unei cereri de obținere a accesului la ocupația de operator de transport rutier, de suspendare sau de retragere a unei autorizații existente sau de declarare a inaptitudinii, luate de autoritățile competente din statele membre în temeiul prezentului regulament, trebuie motivate în mod corespunzător.

(1) Deciziile negative luate de autorităţile competente din statele membre în temeiul prezentului regulament, inclusiv cele de respingere a unei cereri, de suspendare sau de retragere a unei autorizaţii existente şi de declarare a inaptitudinii gestionarului responsabil de transport trebuie motivate în mod corespunzător.

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 69

Articolul 14 – alineatul 2

(2) Statele membre se asigură că întreprinderile menţionate de prezentul regulament au posibilitatea de a introduce o acţiune cu privire la deciziile menţionate la alineatul (1) pe lângă organizaţii sau instanţe independente şi, ulterior, în faţa unei instanţe judiciare. Introducerea unei acţiuni, inclusiv exercitarea unei căi de atac în faţa unei instanţe judecătoreşti, nu are efect suspensiv.

(2) Statele membre se asigură că întreprinderile şi persoanele în cauză au posibilitatea de a ataca deciziile menţionate la alineatul (1), inclusiv pe cale judecătorească.

Justificare

In order to avoid an unnecessary burden and to make sure the national electronic registers contain only stable data, in these registers will be registered only the infringements and sanctions applied after final decision of a court of law.

Amendamentul 70

Articolul 15 – alineatul 1

(1) În ceea ce priveşte punerea în aplicare a prezentului regulament, în special a articolelor 10, 11, 12, 13 şi 26, fiecare stat membru deţine un registru electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier care au primit din partea unei autorităţi competente desemnate de respectivul stat autorizaţia de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier. Prelucrarea datelor înscrise în acest registru se face sub controlul autorităţii publice desemnate în acest sens. Registrul electronic este disponibil on-line tuturor autorităţilor de resort, menţionate la articolul 9, din respectivul stat membru. El nu este accesibil altor autorităţi decât dacă este vorba de autorităţi învestite oficial cu drept de control şi putere de sancţionare în sectorul transportului rutier şi ai căror funcţionari sunt atestaţi.

(1) În ceea ce priveşte punerea în aplicare a prezentului regulament, în special a articolelor 10, 11, 12, 13 şi 26, fiecare stat membru deţine un registru electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier şi al gestionarilor responsabili de transport care au primit din partea unei autorităţi competente desemnate de respectivul stat autorizaţia de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier. Prelucrarea datelor înscrise în acest registru se face sub controlul autorităţii publice desemnate în acest sens, care este responsabilă, de asemenea, pentru folosirea şi actualizarea acestora. Registrul electronic naţional conţine o secţiune publică şi o secţiune confidenţială. Registrul electronic este disponibil on-line tuturor autorităţilor de resort, menţionate la articolul 9, din respectivul stat membru. Secţiunea confidenţială a registrului electronic este accesibilă altor autorități decât cele competente doar dacă este vorba de autorități învestite oficial cu drept de control și putere de sancționare în sectorul transportului rutier și ai căror funcționari sunt atestaţi.

 

Cel târziu la 1 ianuarie 2010, Comisia defineşte, împreună cu statele membre, structura minimă a datelor care trebuie introduse în registrul electronic naţional.

Registrul electronic naţional al unui stat membru conţine următoarele elemente:

Secţiunea din registrul electronic naţional care priveşte întreprinderile de transport rutier ale unui stat membru conţine următoarele elemente:

(a) denumirea şi forma juridică a întreprinderii;

(a) denumirea şi forma juridică a întreprinderii;

(b) adresa de stabilire a acesteia;

(b) adresa de stabilire a acesteia;

(c) numele gestionarului responsabil de transport desemnat pentru a îndeplini cerinţa de bună reputaţie şi capacitate profesională şi, după caz, numele reprezentantului legal;

(c) numele gestionarului responsabil de transport desemnat pentru a îndeplini cerinţa de bună reputaţie şi capacitate profesională şi, după caz, numele reprezentantului legal;

(d) tipul de autorizaţie, numărul de vehicule acoperite de aceasta şi, după caz, numărul de serie a licenţei comunitare şi a copiilor legalizate ale acesteia;

(d) tipul de autorizaţie, numărul de vehicule acoperite de aceasta şi, după caz, numărul de serie a licenţei comunitare şi a copiilor legalizate ale acesteia;

(e) numărul, categoria şi tipul de infracţiuni grave şi infracţiuni minore repetate, precum cele menţionate la articolul 6 alineatul (1), punctul (b) care au condus la aplicarea unei sancţiuni în cursul ultimilor doi ani;

(e) numărul, categoria şi tipul de infracţiuni grave care au condus la aplicarea unei sancţiuni în cursul ultimilor doi ani;

(f) numele persoanelor care au fost declarate inapte pentru coordonarea activităţii de transport a unei întreprinderi în cursul ultimilor doi ani, precum şi măsurile de reabilitare aplicabile.

(f) numele persoanelor care au fost declarate inapte pentru coordonarea activităţii de transport a unei întreprinderi în cursul ultimilor doi ani, precum şi măsurile de reabilitare aplicabile.

 

Secţiunea din registrul electronic naţional care priveşte gestionarii responsabili de transport rutier ai unui stat membru conţine următoarele elemente:

 

(a) numele gestionarului responsabil de transport declarat apt să coordoneze activitatea de transporturi a unei întreprinderi;

 

(b)denumirea, forma juridică şi adresa întreprinderii sau întreprinderilor coordonate;

Justificare

For the purposes of this Regulation, it is essential that the national electronic register have a public section and a confidential one. Taking into consideration the role of transport manager, it is important to have also a list of transport managers declared in a Member State to fit the requirements for such an occupation.

Amendamentul 71

Articolul 15 – alineatul 1 – litera d

(d) tipul de autorizaţie, numărul de vehicule acoperite de aceasta şi, după caz, numărul de serie a licenţei comunitare şi a copiilor legalizate ale acesteia;

(d) tipul de autorizaţie, numărul de vehicule acoperite de aceasta şi, după caz, numărul de serie a licenţei comunitare şi a copiilor legalizate ale acesteia şi numărul de înmatriculare al fiecărui vehicul exploatat în baza autorizaţiei în afara statului membru unde este stabilită întreprinderea;

Justificare

This would allow enforcement agencies to build up a compliance history for individual international operators helping to better target vehicles and reduce burdens while making better use of enforcement resources.

Amendamentul 72

Articolul 15 – alineatul 1 – litera e

(e) numărul, categoria şi tipul de infracţiuni grave şi infracţiuni minore repetate, precum cele menţionate la articolul 6 alineatul (1), punctul (b) care au condus la aplicarea unei sancţiuni în cursul ultimilor doi ani;

(e) numărul, categoria şi tipul de infracţiuni grave care au condus la aplicarea unei sancţiuni în cursul ultimilor doi ani;

Justificare

So long as infringements are interpreted and dealt with in such different ways in different Member States, repeated minor infringements should not form part of this regulation.

Amendamentul 73

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2b (nou)

 

Statele membre pot alege să păstreze în registre separate informaţiile menţionate la litera (e) şi cele de la litera (f). În acest caz, datele relevante sunt disponibile la cerere sau direct pentru toate autorităţile competente ale statului membru în cauză. Informaţiile solicitate sunt furnizate în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Justificare

Due to the sensitivity of this information, it is important to allow Member States to respect the structure and the role of the institutions responsible for such data and to ensure the necessary privacy and protection of these data.

Amendamentul 74

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2c (nou)

 

În orice caz, informaţiile de la literele (e) şi (f) sunt accesibile altor autorităţi decât cele competente doar dacă este vorba de autorităţi învestite oficial cu drept de control şi putere de sancţionare în sectorul transportului rutier şi ai căror funcţionari sunt atestaţi sau sunt supuşi unei obligaţii oficiale de a păstra secretul.

Justificare

It is essential to respect to provisions related to the protection of personal data.

Amendamentul 75

Articolul 15 – alineatul 2

(2) Datele referitoare la o întreprindere a cărei autorizaţie a fost, parţial sau provizoriu, suspendată sau retrasă sau referitoare la o persoană care a fost declarată inaptă pentru ocupaţie sunt păstrate în registru timp de doi ani. Aceste date indică motivele care au stat la baza suspendării sau retragerii autorizaţiilor sau a declarării inaptitudinii.

(2) Datele referitoare la o întreprindere a cărei autorizaţie a fost suspendată sau retrasă sunt păstrate în registru timp de doi ani de la expirarea suspendării sau retragerii licenţei şi sunt eliminate din registru imediat după expirarea acestui termen.

Justificare

It is important not to keep to much unnecessary data.

Amendamentul 76

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

 

Datele referitoare la orice persoană declarată inaptă pentru ocupaţie rămân înscrise în registru până la restabilirea bunei reputaţii a persoanei respective în conformitate cu dispoziţiile articolului 6 alineatul (3). Imediat după luarea unor măsuri de reabilitare sau echivalente, datele sunt eliminate.

Justificare

It is important not to keep to much unnecessary data, but to have them as long as the transport manager is declared unfit to manage a road transport undertaking.

Amendamentul 77

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1b (nou)

 

Aceste date indică motivele care au stat la baza suspendării sau retragerii autorizaţiilor sau a declarării inaptitudinii, precum şi durata corespunzătoare.

Justificare

It is important to explain why a suspension or withdrawal appeared.

Amendamentul 78

Articolul 15 – alineatul 6)

(6) Comisia poate lua orice iniţiativă utilă în scopul facilitării punerii în aplicare a alineatului (4). Aceasta poate decide reportarea datei menţionate la respectivul alineat. Întrucât este destinată modificării unor elemente neesenţiale ale prezentului regulament, această măsură de reportare este adoptată în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (4).

(6) Comisia poate lua orice iniţiativă utilă în scopul facilitării punerii în aplicare a alineatului (4).

Justificare

The deadlines for introducing the register are adequate. There is no factual basis for postponing them.

Amendamentul 79

Articolul 16 – litera b

(b) toate persoanele beneficiază de dreptul de acces la datele care le privesc pe lângă autoritatea care este responsabilă de prelucrarea acestor date. Acest drept trebuie să fie asigurat fără nicio constrângere, la intervale rezonabile şi fără întârzieri sau taxe excesive nici pentru autoritatea responsabilă de prelucrarea acestor date, nici pentru solicitant;

(b) toate persoanele beneficiază de dreptul de acces la datele care le privesc pe lângă autoritatea care este responsabilă de prelucrarea acestor date. Acest drept trebuie să fie asigurat fără nicio constrângere, la intervale rezonabile şi fără întârzieri sau taxe excesive pentru solicitant;

Justificare

The authorities can justifiably pass on the costs that they incur to those seeking information. The protection of government bodies with inefficient working methods or charging prohibitive fees must be prevented.

Amendamentul 80

Articolul 17 alineatul (4)

(4) Statele membre care fac schimb de informaţii cu privire la infracţiunile menţionate la articolul 6 alineatul (2) sau cu privire la orice gestionar responsabil de transport declarat inapt pentru exercitarea ocupaţiei respectă procedura şi termenele menţionate la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul nr. (CE) .../.... sau, după caz, la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul nr. (CE) .../.... Statul membru care primeşte din partea unui alt stat membru notificarea unei infracţiuni înscrie respectiva infracţiune în propriul registru electronic naţional.

(4) Statele membre care fac schimb de informaţii cu privire la infracţiunile menţionate la articolul 6 alineatul (2) sau cu privire la oricare director de transporturi declarat inapt pentru exercitarea ocupaţiei respectă procedura şi termenele menţionate la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. .../… sau, după caz, la articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr .../… Statul membru care primeşte din partea unui alt stat membru notificarea unei infracţiuni grave, care a fost sancţionată printr-o condamnare, înscrie respectiva infracţiune în propriul registru electronic naţional.

Justificare

It is important that only the information related to the serious infringements which have resulted in a conviction or a penalty is registered and sent.

Amendamentul 81

Articolul 18 alineatul (1)

(1) Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (4), noul stat membru de stabilire acceptă ca dovadă suficientă a bunei reputaţii, în vederea accesului la ocupaţia de operator de transport rutier, un extras de cazier judiciar sau, în cazul în care nu este posibil acest lucru, un document echivalent eliberat de o autoritate judiciară sau administrativă competentă din statul sau statele membre de origine a operatorului de transport, care să ateste că această cerinţă este îndeplinită.

(1) Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (4), statul membru de stabilire acceptă ca dovadă suficientă a bunei reputații, în vederea accesului la ocupația de operator de transport rutier, un extras de cazier judiciar sau, în cazul în care nu este posibil acest lucru, un document echivalent eliberat de o autoritate judiciară sau administrativă competentă din statul sau statele membre pe teritoriul cărora gestionarul responsabil de transport locuia anterior.

Justificare

For the purposes of this Regulation the Member States where the transport manager used to reside is more apt.

Amendamentul 82

Articolul 18 – alineatul 2

(2) Atunci când un stat membru impune resortisanţilor săi anumite cerinţe cu privire la buna reputaţie iar prin documentul menţionat la alineatul (1) nu se poate dovedi îndeplinirea acestei cerinţe, statul membru în cauză acceptă, ca dovadă suficientă în privinţa resortisanţilor altor state membre, un certificat eliberat de o autoritate judiciară sau administrativă competentă din statul sau statele membre de origine, care să dovedească îndeplinirea cerinţelor în cauză. Certificatul se referă la faptele specifice luate în considerare în noul stat membru de stabilire.

(2) Atunci când un stat membru impune resortisanţilor săi anumite cerinţe cu privire la buna reputaţie iar prin documentul menţionat la alineatul (1) nu se poate dovedi îndeplinirea acestei cerinţe, statul membru în cauză acceptă, ca dovadă suficientă în privinţa resortisanţilor altor state membre, un certificat eliberat de o autoritate judiciară sau administrativă competentă din statul sau statele membre pe teritoriul cărora gestionarul responsabil de transport locuia anterior, care să dovedească îndeplinirea cerinţelor în cauză. Certificatul se referă la faptele specifice luate în considerare în statul membru de stabilire.

Justificare

For the purposes of this Regulation the Member States where the transport manager used to reside is more apt.

Amendamentul 83

Articolul 18 – alineatul 3

(3) În cazul în care ţara sau ţările de origine nu au eliberat documentul solicitat la alineatele (1) şi (2), acesta poate fi înlocuit printr-o declaraţie sub prestare de jurământ sau printr-o declaraţie solemnă dată de persoana interesată în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar din statul membru de origine, care va elibera un certificat de atestare a acestei prestări de jurământ sau a declaraţiei solemne.

(3) În cazul în care statul sau statele membre pe teritoriul cărora gestionarul responsabil de transport locuia anterior nu au eliberat documentul solicitat la alineatele (1) şi (2), acesta poate fi înlocuit printr-o declaraţie sub prestare de jurământ sau printr-o declaraţie solemnă dată de persoana interesată în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative competente sau, după caz, în faţa unui notar din statul membru pe teritoriul căruia gestionarul responsabil de transport locuia anterior, care va elibera un certificat de atestare a acestei prestări de jurământ sau a declaraţiei solemne.

Justificare

For the purposes of this Regulation the Member States where the transport manager used to reside is more apt.

Amendamentul 84

Articolul 19 – titlu

Certificate privind capacitatea financiară

Nu priveşte versiunea în limba română

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 85

Articolul 19 – paragraful 1

Atunci când un stat membru impune resortisanţilor săi anumite condiţii privind capacitatea financiară, pe lângă cele prevăzute la articolul 7, statul membru în cauză acceptă ca dovadă suficientă, pentru resortisanţii altor state membre, un certificat eliberat de o autoritate administrativă competentă din statul sau statele membre de origine, care atestă îndeplinirea respectivelor condiţii. Aceste certificate se referă la faptele specifice luate în considerare în noul stat membru de stabilire.

Atunci când un stat membru impune resortisanţilor săi anumite condiţii privind capacitatea financiară, pe lângă cele prevăzute la articolul 7, statul membru în cauză acceptă ca dovadă suficientă, pentru resortisanţii altor state membre, un certificat eliberat de o autoritate administrativă competentă din statul sau statele membre pe teritoriul cărora gestionarul responsabil de transport locuia anterior, care atestă îndeplinirea respectivelor condiţii. Aceste certificate se referă la informaţiile specifice luate în considerare în noul stat membru de stabilire.

Justificare

For the purposes of this Regulation the Member States where the transport manager used to reside is more apt.

Amendamentul 86

Articolul 20 – alineatul 2

(2)Certificatele eliberate înainte de …, ca dovadă a competenţei profesionale în temeiul dispoziţiilor în vigoare până la data respectivă, sunt considerate echivalente cu certificatul al cărui model este indicat în anexa II şi sunt recunoscute ca dovadă a capacităţii profesionale în toate statele membre. Cu toate acestea, statele membre pot solicita prezentarea unui document suplimentar care să ateste exercitarea efectivă a activităţii în cauză pe parcursul a trei ani pe teritoriul unui stat membru. Această activitate nu trebuie să fi încetat cu mai mult de cinci ani înainte de data prezentării certificatului.

(2) Certificatele eliberate înainte de …, ca dovadă a competenţei profesionale în temeiul dispoziţiilor în vigoare până la data respectivă, sunt considerate echivalente cu certificatul al cărui model este indicat în anexa II şi sunt recunoscute ca dovadă a capacităţii profesionale în toate statele membre. Statele membre informează Comisia cu privire la certificatele pe care le recunosc drept dovadă a capacităţii profesionale în sensul prezentului articol.

Justificare

It is up to each Member State to decide which diploma will be recognised as proof of professional competence.

Amendamentul 87

Articolul 21 – titlu

Sancţiuni

(Nu priveşte versiunea în limba română).

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 88

Articolul 21 – alineatul 1

(1) Statele membre stabilesc sistemul sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor prezentului regulament şi iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancţiunile astfel prevăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale şi disuasive. Statele membre notifică dispoziţiile menţionate anterior până cel târziu la şi orice modificare ulterioară a acestora în cel mai scurt timp posibil.

(1) Statele membre stabilesc sistemul sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării dispoziţiilor prezentului regulament şi iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale şi disuasive. Statele membre notifică dispoziţiile menţionate anterior până cel târziu la 1 ianuarie 2012 şi orice modificare ulterioară a acestora în cel mai scurt timp posibil.

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 89

Articolul 21 – alineatul 2

(2) Sancţiunile menţionate la alineatul (1) includ, în special, suspendarea provizorie sau parţială a autorizaţiei de exercitare a ocupaţiei, retragerea acestor autorizaţii şi declararea inaptitudinii gestionarilor de transport incriminaţi. Aceste sancţiuni includ, de asemenea, confiscarea vehiculului utilizat de către o întreprindere care efectuează transporturi fără a deţine autorizaţia prevăzută de prezentul regulament.

(2) Sancţiunile menţionate la alineatul (1) includ, în special, suspendarea autorizaţiei de exercitare a ocupaţiei, retragerea acestei autorizaţii şi declararea inaptitudinii directorilor de transport implicaţi. Aceste sancţiuni includ, de asemenea, confiscarea vehiculului utilizat de către o întreprindere care efectuează transporturi fără a deţine autorizaţia prevăzută de prezentul regulament.

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 90

Articolul 21 – alineatul 3

(3) Comisia stabileşte lista nivelurilor maxime ale încălcării dispoziţiilor prezentului regulament care conduc cel puţin la suspendarea parţială sau provizorie a autorizaţiei de exercitare a profesiei, la retragerea acesteia sau la întocmirea unei declaraţii de inaptitudine în ceea ce priveşte gestionarii responsabili de transport incriminaţi. Întrucât este destinată modificării unor elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, această măsură este adoptată în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 25 alineatul (3).

eliminat

Justificare

The list of the most severe infringements is described in Annex III. The Commission will adopt, not later than 1 January 2010 the list of severe infringements which should be adopted through regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 25(3).

Amendamentul 91

Articolul 21 – alineatul 4

(4) Infracţiunile menţionate la articolul 6 alineatul (2) sunt reciproc recunoscute pentru punerea în aplicare a sancţiunilor menţionate la alineatul (2) al prezentului articol.

eliminat

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 92

Articolul 22

Întreprinderile care dovedesc că, înainte de anumite date, au fost autorizate, potrivit normelor de drept intern dintr-un stat membru, să exercite ocupaţia de operator de transport rutier de marfă sau, după caz, transport rutier naţional sau internaţional de călători, sunt exceptate de la a furniza dovada că deţin capacitatea profesională menţionată la articolul 3 litera (d) până la 1 ianuarie 2012. Aceste date sunt:

eliminat

(a) 1 ianuarie 1975, pentru Belgia, Danemarca, Germania, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Ţările de Jos şi Regatul Unit;

 

(b) 1 ianuarie 1981, pentru Grecia;

 

(c) 1 ianuarie 1983, pentru Spania şi Portugalia;

 

(d) 3 octombrie 1989, pentru teritoriul fostei Republici Democrate Germane;

 

(e) 1 ianuarie 1995, pentru Austria, Finlanda şi Suedia.

 

Justificare

The text as it was proposed by the Commission creates an unfair treatment for some Member Sates. See also Article 8, paragraph 4 which covers antecedent rights.

Amendamentul 93

Articolul 24 – alineatul 1

(1) Autorităţile competente din statele membre iniţiază o colaborare strânsă şi îşi acordă asistenţă reciprocă în scopul aplicării prezentului regulament. Acestea garantează confidenţialitatea schimburilor de informaţii la care participă.

(1) Autorităţile competente din statele membre iniţiază o colaborare strânsă şi îşi acordă asistenţă reciprocă în scopul aplicării prezentului regulament. Acestea fac schimb de informaţii cu privire la condamnările suferite pentru toate infracţiunile grave şi orice alte fapte specifice care ar putea să afecteze exercitarea ocupaţiei de operatori de transport rutier, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal.

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 94

Articolul 24 – alineatul 2

(2) Autorităţile competente fac schimb de informaţii cu privire la condamnările penale grave aplicate şi la infracţiunile grave comise sau cu privire la fapte grave şi specifice, care ar putea să afecteze exercitarea ocupaţiei de operatori de transport rutier, în conformitate cu dispoziţiile aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal.

eliminat

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 95

Articolul 25 – alineatul 3

(3) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5a alineatele 1-4 și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 96

Articolul 25 – alineatul 4 – paragraful 1

În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele 1-4 articolul 5b și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4), articolul 5a alineatul (5) litera (b) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie. Termenele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c) şi la articolul 4 literele (b) şi (e) din Decizia 1999/468/CE sunt de o lună.

Justificare

Legally and linguistically clearer.

Amendamentul 97

Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

(b) numărul autorizaţiilor acordate, în funcţie de număr şi de an, autorizaţiile suspendate, autorizaţiile retrase, numărul de avertismente, numărul de declaraţii de inaptitudine, precum şi motivele acordării acestora;

(b) numărul autorizaţiilor acordate, în funcţie de număr şi de an, autorizaţiile suspendate, autorizaţiile retrase, numărul de declaraţii de inaptitudine, precum şi motivele acordării acestora;

Justificare

It is important to present only the suspensions or withdrawals of licenses and not all notifications sent by the competent authority.

Amendamentul 98

Articolul 26 – alineatul 1 – litera d

(d) statistici privind actualizările registrelor electronice naţionale; precum şi

(d) statistici de bază privind registrele electronice naţionale şi utilizarea lor de către autorităţile competente; precum şi

Justificare

In order to avoid an unnecessary administrative burden, it suffices to present the core statistics related to the national electronic registers.

Amendamentul 99

Articolul 26 – alineatul 2a (nou)

 

(2a) Până la 1 iunie 2009, Comisia transmite un raport cu privire la impactul probabil al extinderii domeniului de aplicare al prezentului regulament la transportul comercial cu vehicule proiectate şi echipate în mod corespunzător şi destinate transportării a până la nouă persoane, inclusiv şoferul. Comisia adoptă, dacă este cazul, iniţiativele pertinente.

Justificare

The question arises as to whether extending the scope of the Regulation to include commercial transport with vehicles of up to nine persons (particularly taxis) would make sense to improve the quality of services and the mutual recognition of professional competence between Member States.

Amendamentul 100

Articolul 27

Fiecare stat membru transmite Comisiei lista autorităţilor competente desemnate să acorde autorizaţii de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier, precum şi lista autorităţilor sau instanţelor acreditate responsabile de organizarea examenelor. Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista consolidată a acestor autorităţi sau instanţe din întreaga Comunitate.

Fiecare stat membru transmite Comisiei, cel târziu la data aplicării prezentului regulament, lista autorităților competente desemnate să acorde autorizații de exercitare a ocupației de operator de transport rutier, precum și lista autorităților sau instanțelor acreditate responsabile de organizarea examenelor şi eliberarea certificatelor. Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista consolidată a acestor autorităţi sau instanţe din întreaga Comunitate.

Justificare

The competent authorities are the key point of this Regulation. Therefore, it is essential that a list of these be sent to the Commission in due time to be able to check that all necessary measures have been implemented.

Amendamentul 101

Articolul 28

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, în cel mai scurt timp posibil, textele principalelor acte cu putere de lege şi acte administrative pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezentul regulament.

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor acte cu putere de lege şi acte administrative pe care acestea le adoptă în domeniul reglementat de prezentul regulament, în termen de şase zile de la data adoptării acestora, iar pentru întâia oară cel târziu la data aplicării prezentului regulament.

Justificare

Taking into consideration the date of application it is necessary that the national law and administrative provisions adopted in the field governed by this Regulation to be notified to the Commission. Any later changes of them should be notified to the Commission within 60 days after their adoption.

Amendamentul 102

Articolul 29a (nou)

 

Articolul 29a

 

La articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 se inserează următorul alineat:

 

(6a) Prin derogare de la dispoziţiile de mai sus, se permite, în cazul transportului transfrontalier ocazional, începerea perioadei săptămânale de odihnă cel târziu la încheierea a douăsprezece perioade de 24 de ore ulterioare perioadei săptămânale de odihnă precedente. În astfel de situaţii, se acordă două perioade săptămânale de odihnă consecutive, fie ambele normale, fie una normală şi cealaltă redusă. Timpul total de condus acumulat în cursul acestor douăsprezece perioade de 24 de ore nu poate depăşi 90 de ore.

Justificare

A practical, necessary and justified exemption for cross-frontier tourist passenger transport.

Amendamentul 103

Articolul 30

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică începând cu […]

Prezentul regulament se aplică de la 1 iunie 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Justificare

It is important to give enough time to the Member States and to the undertakings to make all necessary preparation in order to apply this Regulation. The date of application makes unnecessary Article 23.

Amendamentul 104

Anexa IIa (nouă)

 

Lista infracţiunilor menţionate la articolul 6 alineatul (2) litera (a):

 

1. (a) Depăşirea duratei maxime de conducere de şase zile sau de două săptămâni cu 25% sau mai mult.

 

(b) Depăşirea, în timpul unei zile de lucru, a duratei maxime zilnice de conducere cu 50% sau mai mult, fără a lua o pauză sau o perioadă neîntreruptă de odihnă de cel puţin 4,5 ore.

 

2. Neinstalarea unui tahograf şi/sau a unui limitator de viteză, sau folosirea unui dispozitiv fraudulos care poate să modifice înregistrările dispozitivului de înregistrare şi/sau ale limitatorului de viteză, sau falsificarea […] foilor de parcurs sau a datelor descărcate din tahograf şi/sau a cărţii de conducător auto.

 

3. Conducerea vehiculului fără ca acesta să fi trecut de controlul tehnic rutier sau în cazul în care acesta prezintă un defect grav la, inter alia, sistemul de frânare, sistemul de direcţie, roţi/anvelope, suspensii sau şasiu, care ar prezenta un risc imediat pentru siguranţa rutieră şi care ar duce la decizia de imobilizare a vehiculului.

 

4. Transportarea unor bunuri periculoase al căror transport este interzis, sau transportarea unor bunuri periculoase fără ca vehiculul să fie marcat sau placardat corespunzător.

 

5. Transportarea de pasageri sau bunuri fără deţinerea unui permis de conducere valabil sau de către o întreprindere care nu deţine o licenţă comunitară valabilă.

 

6. Folosirea de către şofer a unui permis de conducere fals, a permisului de conducere al unei alte persoane sau a unui permis obţinut pe baza unor declaraţii false şi/sau a unor documente falsificate.

 

7. Transportarea de bunuri depăşind cu 20% sau mai mult greutatea încărcată maximă admisă.

Justificare

It is important to list the most severe infringements.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introduction

The draft Regulation is intended to replace an existing Directive. The Commission's stated intention in proposing this Regulation is two-fold. It is, firstly, to benefit from the experience obtained since the Directive came into force in 1996 and secondly to ensure a more uniform and rigorous application of the provisions of the legislation by opting for a Regulation over a Directive.

It should be pointed out that the draft Regulation results from a process of extensive consultation of stakeholders by the Commission. From her own soundings your rapporteur can confirm that principle of a Regulation in this area has been broadly welcomed within the road transport sector. This does not mean however that the draft Regulation does not require close examination and perhaps amendment.

Subject matter

The purpose of the Regulation is to:

- set down the conditions ( establishment, repute, financial standing and professional competence) which a natural or legal person must fulfil in order to be admitted to, and continue to pursue, the occupation of road transport operator

- establish the terms under which an undertaking may engage a transport manager (effective, continuous employment; contractual link; duties and responsibilities; parallel employment; and independence)

- reinforce authorisation and monitoring through a system of competent authorities and the registration and examinations of applications

- regulate electronic registers and the protection of electronic data

- set up a system of mutual recognition of diplomas, and determine sanctions and prior rights

Some questions in each domain-conditions to be a transport operator

While welcoming the proposal in general terms your rapporteur has nevertheless a number of reservations concerning various aspects of the proposal.

On admission to the occupation

Article 4 on who may be a transport manager seems to overlook the case of a majority shareholder in a small company. If other conditions are fulfilled this person should be able to act as a transport manager.

On conditions for establishment

A critical consideration here is that the article prevents the use of "post box" addresses by disreputable operators is prevented or at least makes this more difficult. However your rapporteur is unconvinced by the provision on parking places as an indicator of the company being really present at the address.

On good repute

In its proposal the Commission does not list the general categories of convictions which give grounds for doubting good repute. This is subject for an amendment proposed by the rapporteur.

In addition to the general categories the Commission shall adopt a list of categories and types of infringement which may lead to the loss of good repute. Charges to this list will be subject to the comitology with scrutiny procedure. The same procedure will be used to determine frequency of occurrence beyond which repeated infringement will be regarded as more serious.

On financial standing

Again the general sense is clear. However the periodicity of review of national currencies against the Euro seems too long at five years. Your rapporteur is not convinced that the "quick ratio" of assets to debts is set at the right level at 80%, and proposes 50%.

On professional competence

Here it is difficult to see why there should be a requirement for 140 hours of compulsory training and a compulsory written examination. Might not an experienced candidate with less than five years experience be able to pass the examination without 140 hours of compulsory training? Conversely for established transport operators might there not be a need for periodic refresher courses to cover new developments?

Autorizare şi supraveghere

On examination and registration of applications

Your rapporteur considers that the competent authorities should be made explicitly responsible for the national electronic registers, in addition to being responsible for recording registrations themselves. Regular checks at least every five years ensure that undertakings continue to satisfy the necessary three criteria: good repute, financial standing, professional competence.

Electronic registers and data protection

The system of inter-connected national electronic registers is central to the proper operation of the Regulation .In the rapporteur's view these registers should become operational in all Member states at the same time because partial implementation is no implementation at all. The common rules mentioned at Article 15 should also lay down which authority is responsible for use and updating of data.

Further your rapporteur is concerned that Article 16 on the protection of personal data could lead to confusion. When the more exhaustive provisions of Directive 95/46/Ec on the rights of the data subject are considered, it lacks added value and might even be interpreted in the sense of restricting those rights, or at least Article 16, paragraph b seems to have that effect.

Mutual recognition, sanctions and prior rights

Your rapporteur is unconvinced that provision for prior rights is included at Article 22 for those states which joined the European Union before 1 January 1995. This would at this point seem to be a redundant provision, especially as no analogue arrangement is proposed for states which joined the Union after 1 January 1995.

Conclusion

As can be seen from the above the draft Regulation stands in need of amendment. The general intention underpinning the Regulation and the aim of clarifying conditions for access to the profession while ensuring a more harmonious application of those conditions are entirely acceptable. Your rapporteur recommends that the principle of the Regulation be endorsed but that members consider with care how the regulation may be improved through amendment.

Diverse

A number of other amendments are proposed after careful discussion with the Commission and Council, both to improve the content and tighten the structure of the proposal. This should allow the focus of debate and amendment to be the key element of the proposal as the codecision procedure advances.

PROCEDURĂ

Titlu

Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupaţia de operator de transport rutier

Referinţe

COM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD)

Data prezentării la PE

23.5.2007

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

TRAN

12.7.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunţului în plen

EMPL

12.7.2007

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

EMPL

5.6.2007

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Silvia-Adriana Ţicău

3.7.2007

 

 

Examinare în comisie

9.10.2007

22.10.2007

21.1.2008

26.2.2008

 

25.3.2008

 

 

 

Data adoptării

26.3.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

5

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Maria Eleni Koppa

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Donato Tommaso Veraldi