POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika

31.3.2008 - (KOM(2007)0263 – C6‑0145/2007 – 2007/0098(COD)) - ***I

Odbor za promet in turizem
Poročevalka: Silvia-Adriana Ţicău

Postopek : 2007/0098(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0087/2008
Predložena besedila :
A6-0087/2008
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika

(COM(2007)0263 – C6‑0145/2007 – 2007/0098(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007) 0263),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 71 pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6–0146/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6 0087/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, da zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga vlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 7

(7) Fizične osebe z zahtevanima dobrim ugledom in strokovno usposobljenostjo je treba jasno opredeliti in imenovati pri pristojnih organih. Te osebe, tako imenovani „upravljavci prevoza“, morajo stalno in dejansko voditi prevozne dejavnosti podjetij za cestni prevoz. Treba je podrobno določiti, pod kakšnimi pogoji se šteje, da oseba neprekinjeno in dejansko vodi prevozno dejavnost v podjetju.

(7) Fizične osebe z zahtevanima dobrim ugledom in strokovno usposobljenostjo je treba jasno opredeliti in imenovati pri pristojnih organih. Te osebe, tako imenovani „upravljavci prevoza“, morajo prebivati v državi članici ter stalno in dejansko voditi prevozne dejavnosti podjetij za cestni prevoz. Treba je podrobno določiti, pod kakšnimi pogoji se šteje, da oseba neprekinjeno in dejansko vodi prevozno dejavnost v podjetju.

Obrazložitev

Prebivanje v državi članici bi moralo biti obvezen pogoj za upravljavca prevoza.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

(8a) Komisija bi si morala prizadevati za uresničitev cilja zagotavljanja, da se hude kršitve v različnih državah članicah enako strogo kaznujejo, ter za to sprejeti ustrezne ukrepe.

Obrazložitev

Po razvrstitvi kršitev bi bilo treba izpeljati tudi približevanje zadevnih kazni.

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 9

(9) Podjetje za cestni prevoz mora imeti določeno minimalno finančno sposobnost za zagotovitev primernega zagona in dobrega upravljanja podjetja. Sedanja metoda minimalnega praga kapitala in rezerv prinaša veliko negotovost glede finančnih sredstev, ki jih je treba upoštevati, in ne zagotavlja, da je podjetje sposobno izpolnjevati kratkoročne obveznosti. Treba je poseči po drugih bolje opredeljenih in bolj upoštevnih finančnih kazalnikih, ki se lahko določijo na podlagi letnih računovodskih izkazov. Podjetja, ki to želijo, morajo imeti možnost, da svoj finančni položaj dokažejo z bančno garancijo, kar je lahko za ta podjetja preprosteje in ceneje.

(9) Podjetje za cestni prevoz mora imeti določeno minimalno finančno sposobnost za zagotovitev primernega zagona in dobrega upravljanja podjetja. Treba je poseči po dobro opredeljenih upoštevnih finančnih kazalnikih, ki se lahko določijo na podlagi letnih računovodskih izkazov. Podjetja, ki to želijo, morajo imeti možnost, da svoj finančni položaj dokažejo z bančno garancijo ali drugim finančnim instrumentom, kot na primer zavarovanjem, kar je lahko za ta podjetja preprosteje in ceneje.

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s predlogoma spremembe 40 in 37.

Predlog spremembe 4

Uvodna izjava 10

(10) Visoka raven strokovne usposobljenosti lahko poveča družbeno-gospodarsko učinkovitost sektorja cestnega prevoza. Zato se morajo kandidati za mesto upravljavca prevoza udeleževati kakovostnega usposabljanja. Da bi zagotovili bolj enake pogoje usposabljanja in preverjanja ter kandidatom omogočili transparentnost, je treba določiti, da države članice na podlagi meril, ki jih določijo same, akreditirajo centre za preverjanje in usposabljanje. Zaradi pravičnosti in transparentnosti morajo vsi kandidati opraviti tudi izpit, vključno s tistimi, ki so na podlagi izkušenj ali diplome lahko oproščeni obveznega začetnega usposabljanja. Od vzpostavitve notranjega trga naprej nacionalni trgi niso več ločeni. Zato morajo imeti vsi, ki so usposobljeni za vodenje prevoznih dejavnosti, potrebno znanje za vodenje domačega in mednarodnega prevoza. Seznam predmetov, ki jih je treba poznati za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti, in podrobna pravila glede preverjanja se lahko spreminjajo skupaj s tehničnim napredkom, zato je treba omogočiti njihovo posodabljanje.

(10) Visoka raven strokovne usposobljenosti lahko poveča družbeno-gospodarsko učinkovitost sektorja cestnega prevoza. Zato se morajo kandidati za mesto upravljavca prevoza udeleževati kakovostnega usposabljanja. Da bi zagotovili bolj enake pogoje usposabljanja in preverjanja ter kandidatom omogočili transparentnost, je treba določiti, da države članice na podlagi meril, ki jih določijo same, akreditirajo centre za preverjanje in usposabljanje. Od vzpostavitve notranjega trga naprej nacionalni trgi niso več ločeni. Zato morajo imeti vsi, ki so usposobljeni za vodenje prevoznih dejavnosti, potrebno znanje za vodenje domačega in mednarodnega prevoza. Seznam predmetov, ki jih je treba poznati za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti, in podrobna pravila glede preverjanja se lahko spreminjajo skupaj s tehničnim napredkom, zato je treba omogočiti njihovo posodabljanje.

Obrazložitev

Obvezno usposabljanje ne pomeni nujno dobrega znanja za vodenje domačih in mednarodnih prevoznih dejavnosti. Posebno usposabljanje, kot je opisano v prikazu II, je uporabno in prevozna podjetja bi morala biti zainteresirana za usposabljanje svojih zaposlenih, vendar je izpit najbrž prava oblika dokazovanja pridobljenega znanja.

Predlog spremembe 5

Uvodna izjava 11

(11) Poštena konkurenca in cestni prevoz, ki v celoti upošteva pravila, zahtevata enako raven nadzora in spremljanja med državami članicami. Nacionalni organi za nadzor podjetij in veljavnosti njihovih dovoljenj imajo pri tem ključno vlogo, zato je treba zagotoviti, da po potrebi lahko sprejmejo ustrezne ukrepe, zlasti za začasni ali trajni odvzem dovoljenj ali za razglasitev neprimernosti malomarnih ali zlonamernih upravljavcev prevoza. Kljub temu je treba podjetje predhodno opozoriti in mu dati na voljo razumen rok za ureditev položaja, preden si nakoplje take sankcije.

(11) Poštena konkurenca in cestni prevoz, ki v celoti upošteva pravila, zahtevata enako raven nadzora in spremljanja med državami članicami. Nacionalni organi za nadzor podjetij in veljavnosti njihovih dovoljenj imajo pri tem ključno vlogo, zato je treba zagotoviti, da po potrebi lahko sprejmejo ustrezne ukrepe, zlasti v najresnejših primerih z začasnim ali trajnim odvzemom dovoljenj ali z razglasitvijo neprimernosti malomarnih ali zlonamernih upravljavcev prevoza. Pred tem morajo te ukrepe preučiti z ozirom na načelo sorazmernosti. Kljub temu je treba podjetje predhodno opozoriti in mu dati na voljo razumen rok za ureditev položaja, preden si nakoplje take sankcije.

Obrazložitev

Poskuša zagotoviti, da se še naprej upošteva obstoječe razlike med državami članicami, kar zadeva izrekanje in izvrševanje ukrepov, ko se obravnavajo najresnejše kršitve. Sodelovanje na tem področju mora zato ustrezno upoštevati sorazmernost, saj se uporablja v državi članici, ki je izdala dovoljenje in je odgovorna za nadzor.

Predlog spremembe 6

Uvodna izjava 22

(22) Predvsem je treba Komisijo pooblastiti za pripravo seznama kategorij, vrst in stopnje teže kršitev, zaradi katerih cestni prevozniki izgubijo zahtevan dober ugled; za prilagoditev tehničnemu napredku Priloge k tej uredbi o znanju, ki ga morajo države članice upoštevati pri priznanju strokovne usposobljenosti, in priloge, v kateri je vzorec spričevala o strokovni usposobljenosti; za pripravo seznama maksimalnih kršitev, ki povzročijo začasni ali trajni odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti ali razglasitev neprimernosti. Ker imajo ti ukrepi splošen doseg in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe ali njenim dopolnitvam z dodajanjem nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES. Običajne roke za regulativni postopek s pregledom je zaradi učinkovitosti treba skrajšati za posodobitev vzorca spričevala o strokovni usposobljenosti.

(22) Predvsem je treba Komisijo pooblastiti za pripravo seznama kategorij, vrst in stopnje teže resnih kršitev, zaradi katerih lahko cestni prevozniki v določenih okoliščinah izgubijo zahtevan dober ugled; za prilagoditev tehničnemu napredku Priloge k tej uredbi o znanju, ki ga morajo države članice upoštevati pri priznanju strokovne usposobljenosti, in priloge, v kateri je vzorec spričevala o strokovni usposobljenosti; za pripravo seznama kršitev, zaradi katerih lahko oblasti v določenih okoliščinah in ob upoštevanju sorazmernosti, kar zadeva naravo kršitve, obravnavajo možnost začasnega ali trajnega odvzema dovoljenja za opravljanje dejavnosti ali izdajo razglasitev o neprimernosti. Ker imajo ti ukrepi splošen doseg in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe ali njenim dopolnitvam z dodajanjem nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES. Običajne roke za regulativni postopek s pregledom je zaradi učinkovitosti treba skrajšati za posodobitev vzorca spričevala o strokovni usposobljenosti.

Obrazložitev

Poskuša zagotoviti, da se še naprej upošteva obstoječe razlike med državami članicami, kar zadeva izrekanje in izvrševanje ukrepov, ko se obravnavajo najresnejše kršitve. Sodelovanje na tem področju mora zato ustrezno upoštevati sorazmernost, saj se uporablja v državi članici, ki je izdala dovoljenje in je odgovorna za nadzor.

Predlog spremembe 7

Uvodna izjava 22 a (novo)

 

(22a) Za spodbujanje avtobusnih izletov, še posebej za turiste z nižjimi dohodki, in za promocijo turizma v regijah je treba ponovno uvesti pravilo dvanajstih dni za krožne izlete z avtobusom (glej odstavek 78 resolucije Parlamenta z dne 29. novembra 2007). Zato bi bilo treba ustrezno razširiti Uredbo (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom.

Obrazložitev

Predlog spremembe 8

Člen 1, naslov

Predmet in opredelitve pojmov

Predmet in področje uporabe

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 9

Člen 1, odstavek 2, točka (e)

(e) "upravljavec prevoza" fizično osebo, zaposleno v podjetju, ali, če je to podjetje fizična oseba, to isto osebo ali po potrebi drugo fizično osebo, imenovano s pogodbo, ki dejansko in trajno vodi prevozne dejavnosti tega podjetja;

(e) "upravljavec prevoza" fizično osebo, zaposleno v podjetju, ali, če je to podjetje fizična oseba, to isto osebo ali, če je določeno, drugo fizično osebo, imenovano s pogodbo, ki dejansko in trajno vodi prevozne dejavnosti tega podjetja;

(Postane člen 1 (a), točka e)

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 10

Člen 1, odstavek 2, točka (g)

(g) "pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti" organ v državi članici na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki preveri, ali podjetje izpolnjuje pogoje iz te uredbe, ter je pooblaščen za izdajo in začasni ali trajni odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika;

(g) "pristojni organ" organ v državi članici na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preveri, ali podjetje izpolnjuje pogoje iz te uredbe, ter je pooblaščen za izdajo in začasni ali trajni odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika;

(Postane člen 1 (a), točka g)

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 11

Člen 1, odstavek 2, točka (h)

(h) "država članica sedeža" državo članico, v kateri želi ustanoviti sedež podjetje, katerega upravljavec prevoza lahko izhaja iz druge države;

(h) "država članica sedeža" državo članico, v kateri ustanovi sedež podjetje, katerega upravljavec prevoza lahko izhaja iz druge države;

(Postane člen 1 (a), točka h)

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 12

Člen 1, odstavek 2, točka (i)

(i) "matična država članica" državo članico, v kateri je prej prebival ali posloval upravljavec prevoza podjetja, ki želi ustanoviti sedež v drugi državi članici.

črtano

(Postane člen 1 (a), točka i)

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 13

Člen 2, odstavek 1

1. Ta uredba se uporablja za vsa podjetja s sedežem v Skupnosti, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika. Uporablja se tudi za podjetja, ki želijo opravljati dejavnost cestnega prevoznika.

2. Ta uredba se uporablja za vsa podjetja s sedežem v Skupnosti, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika. Uporablja se tudi za podjetja, ki nameravajo opravljati dejavnost cestnega prevoznika in sklicevanja na podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika, je treba, če je to primerno, razumeti, kot da vsebujejo tudi sklicevanje na podjetja, ki nameravajo opravljati tako dejavnost..

(Postane člen 1, odstavek 2)

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 14

Člen 2, odstavek 2, točka (a)

(a) podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili ali s kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone. Vendar lahko države članice to mejo znižajo za vse ali samo za nekatere vrste prevozov;

(a) podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika v tovornem prometu izključno z motornimi vozili ali s kombinacijami vozil, katerih dovoljena naložena teža ne presega 3,5 tone. Vendar lahko države članice to mejo znižajo za vse ali samo za nekatere vrste prevozov;

(Postane člen 1, odstavek 3, točka a)

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 15

Člen 2, odstavek 2, točka (b a) (novo)

 

(ba) podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega prevoznika samo z vozili, katerih hitrost ne more preseči 40 km/h.

(Postane člen 1, odstavek 3, točka (ba) (novo))

Obrazložitev

Da se s področja uporabe te uredbe izključi vozila, ki so vključena v kmetijstvo ali gozdarstvo.

Predlog spremembe 16

Člen 3, pododstavek 1, točka (a)

(a) imeti morajo dejanski in stalni sedež v eni od držav članic;

(a) imeti morajo dejanski in stalni sedež v eni od držav članic, kot to določa člen 5;

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 17

Člen 3, pododstavek 1, točka (b)

(b) imeti dober ugled;

(b) imeti dober ugled, kot to določa člen 6;

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 18

Člen 3, pododstavek 1, točka (c)

(c) imeti morajo ustrezen finančni položaj;

(b) imeti morajo ustrezen finančni položaj, kot to določa člen 7;

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 19

Člen 3, pododstavek 1, točka (d)

(d) imeti morajo ustrezno strokovno usposobljenost.

(d) imeti morajo ustrezno strokovno usposobljenost, kot to določa člen 8.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 20

Člen 4, odstavek 1

1. Podjetje, ki želi opravljati dejavnost cestnega prevoznika, pri pristojnem organu iz člena 9 imenuje vsaj eno fizično osebo, ki izpolnjuje zahteve iz člena 3(b) in (d). Ta oseba, ki se imenuje upravljavec prevoza, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. Podjetje, ki opravlja dejavnost cestnega prevoznika, imenuje vsaj eno fizično osebo, upravljavca prevoza, ki izpolnjuje zahteve iz člena 3(b) in (d) in naslednje pogoje:

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 21

Člen 4, odstavek 1, točka (b)

(b) zaposliti in plačevati jo mora podjetje ali, če je podjetje fizična oseba, biti ta ista oseba.

(b) imeti mora dejansko povezavo s podjetjem oziroma biti mora zaposlena v podjetju ali biti njegov partner, direktor, delničar ali imeti podobno pogodbeno razmerje s podjetjem ali, če je podjetje fizična oseba, biti ta ista oseba, ali, če je podjetje partnersko, biti pristojna, da pravno zastopa in sprejema zavezujoče odločitve v imenu partnerstva.

Obrazložitev

V skladu s predlogom Komisije je upravljavec prevoza lahko le zaposlen v podjetju, ki ga to tudi plačuje, ali pa je lastnik podjetja. Dejansko gre pogosto za osebo, ki skrbi za vsakodnevno delovanje partnerstva. Z drugimi besedami, gre za direktorja ali upravnega direktorja, ki je pridobil spričevalo o strokovni usposobljenosti.

Predlog spremembe 22

Člen 4, odstavek 1, točka (b a) (novo)

 

(ba) prebivati v državi članici

Obrazložitev

Prebivanje v državi članici bi moralo biti obvezen pogoj za upravljavca prevoza.

Predlog spremembe 23

Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1 (novo)

 

Podjetje pristojni organ obvesti o imenovanju upravljavca ali upravljavcev prevoza.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 24

Člen 4, odstavek 2

2. Če je podjetje fizična oseba, ki ne izpolnjuje zahteve po strokovni usposobljenosti iz člena 3(d), ji lahko pristojni organi z odstopanjem od odstavka 1 dovolijo opravljati dejavnost prevoznika, če:

2. Če podjetje ne izpolnjuje zahteve po strokovni usposobljenosti iz člena 3(d), mu lahko pristojni organ dovoli opravljati dejavnost prevoznika ne da bi bil imenovan upravljavec prevoza iz člena 1, če:

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 25

Člen 4, odstavek 2, točka (a)

(a) pri teh organih imenuje drugo osebo, ki izpolnjuje zahteve iz člena 3(b) in (d) ter je s pogodbo pooblaščena za izvajanje nalog kot upravljavec prevoza v imenu podjetja;

(a) imenuje drugo fizično osebo, ki prebiva v državi članici in ki izpolnjuje zahteve iz člena 3(b) in (d) ter je s pogodbo pooblaščena za izvajanje nalog kot upravljavec prevoza v imenu podjetja in o tem obvesti pristojni organ;

Obrazložitev

Pomembno je, da upravljavec prevoza prebiva v državi članici.

Predlog spremembe 26

Člen 4, odstavek 2, točka (b)

(b) so v pogodbi, ki jo je podjetje sklenilo z upravljavcem prevoza, podrobno določene naloge, ki jih mora zadevna oseba izvajati neprekinjeno, in navedene njene obveznosti kot upravljavca prevoza; naloge, ki jih je treba podrobno določiti, obsegajo predvsem naloge, povezane s servisiranjem in vzdrževanjem vozil, preverjanjem prevoznih pogodb in dokumentov, računovodstvom, razporeditvijo natovarjanj po voznikih in vozilih ter preverjanjem postopkov v zvezi z varnostjo;

(b) so v pogodbi, ki jo je podjetje sklenilo z upravljavcem prevoza, podrobno določene naloge, ki jih mora zadevna oseba izvajati stalno, in navedene njene obveznosti kot upravljavca prevoza; naloge, ki jih je treba podrobno določiti, obsegajo predvsem naloge, povezane z upravljanjem servisiranja in vzdrževanja vozil, preverjanjem prevoznih pogodb in dokumentov, računovodstvom, razporeditvijo natovarjanj ali storitev po voznikih in vozilih ter preverjanjem postopkov v zvezi z varnostjo;

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 27

Člen 4, odstavek 2, točka (c)

(c) imenovana oseba kot upravljavec prevoza ne vodi prevoznih dejavnosti več kot štirih različnih podjetij, ki se izvajajo z največjim skupnim voznim parkom dvanajstih vozil;

(c) imenovana oseba kot upravljavec prevoza ne vodi prevoznih dejavnosti več kot štirih različnih podjetij. Pristojni organ lahko odloči o največjem številu vozil, s katerimi upravlja upravljavec prevoza;

Obrazložitev

Ker obstajajo velike razlike v dinamiki poslovanja prevoznih podjetij, ni mogoče določiti fiksnega največjega števila vozil, s katerimi lahko upravlja upravljavec prevoza na ravni EU. Če države članice menijo, da je treba določiti največje število, bi morale imeti možnost, da to storijo.

Predlog spremembe 28

Člen 4, odstavek 2, točka (d)

(d) je imenovana oseba neodvisna od drugih podjetij, ki jo zaprosijo za opravljanje prevoza ali ki opravljajo prevoze v njenem imenu.

(d) je imenovana oseba neodvisna od drugih podjetij, ki podjetje zaprosijo za opravljanje prevoza ali ki opravljajo prevoze v imenu podjetja.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 29

Člen 4, odstavek 3

3. Upravljavec prevoza izgubi dober ugled v smislu te uredbe, če so v okviru prevoznih dejavnosti, ki jih vodi, storjene hude ali ponavljajoče se kršitve, ki presegajo določen prag in spadajo med kršitve iz člena 6(1).

črtano

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 30

Člen 5, uvodni del

Za izpolnitev zahteve iz člena 3(a) mora imeti podjetje dejanski in stalni sedež na ozemlju države članice, ki mu prek pristojnega organa dovoli opravljanje dejavnosti. V ta namen mora imeti podjetje:

Za izpolnitev zahteve iz člena 3(a) mora imeti podjetje:

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 31

Člen 5, točka a)

(a) sedež v tej državi članici, skupaj s prostori, v katerih hrani svojo poslovno dokumentacijo, zlasti računovodske dokumente, kadrovsko dokumentacijo in kateri koli drug dokument, do katerega mora imeti dostop pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti, da preveri izpolnjevanje pogojev iz te uredbe;

(a) sedež v tej državi članici, skupaj s prostori, v katerih na varnih nosilcih podatkov hrani svojo poslovno dokumentacijo za zakonsko predpisana obdobja, zlasti računovodske dokumente, kadrovsko dokumentacijo in kateri koli drug dokument, do katerega mora imeti dostop pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti, da preveri izpolnjevanje pogojev iz te uredbe, pri čemer izpolnjuje vse standarde varovanja osebnih podatkov;

Obrazložitev

Varnost arhiviranih podatkov ter varstvo osebnih podatkov.

Predlog spremembe 32

Člen 5, točka (b)

(b) vozila, katerih edini lastnik je ali jih ima v lasti na kakšen drug način, zlasti na podlagi pogodbe o nakupu na obroke, najemne ali zakupne pogodbe (leasing) ali na podlagi kupoprodajne pogodbe, ter so registrirana in jih uporablja v tej državi članici;

(b) eno ali več vozil, katerih edini lastnik je ali jih ima v lasti na kakšen drug način, zlasti na podlagi pogodbe o nakupu na obroke, najemne ali zakupne pogodbe (leasing) ali na podlagi kupoprodajne pogodbe, ter so registrirana v tej državi članici;

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 33

Člen 5, točka (c)

(c) operativni center v tej državi članici, skupaj s potrebno opremo, zlasti dovolj parkirnimi mesti, da jih lahko njegova vozila redno uporabljajo.

(c) operativni center v tej državi članici, skupaj s potrebno opremo, ter mora biti sposobno na zahtevo dokazati, kje v državi članici, v kateri ima sedež, so parkirana vozila, ko se ta ne uporabljajo.

Obrazložitev

Podjetjem ni treba imeti lastnih parkirnih mest; v praksi so vozila parkirana na prostoru pogodbenikov, voznikov in podobno. Inšpektorju pa morajo biti sposobna pokazati, kje v državi članici sedeža se nahajajo vozila, ko se ta ne uporabljajo, da se prepreči slamnata podjetja.

Predlog spremembe 34

Člen 6, odstavek 1, pododstavek 1

1. Za namene člena 3(b) zahteva po dobrem ugledu podjetja pomeni, da njegovi vodilni niso bili obsojeni za hujša kazniva dejanja, kršitve na področju gospodarskega in stečajnega prava ter opravljajo svojo dejavnost v dobri veri, ob upoštevanju predpisov na področju cestnega prometa in v skladu s pravilnim poslovanjem.

1. Za namene člena 3(b) in ob upoštevanju odstavka 2 države članice določijo pogoje, ki jih morata podjetje in upravljavec prevoza izpolnjevati v skladu s to uredbo, da zadostita zahtevi po dobrem ugledu.

 

Ti pogoji vključujejo najmanj naslednje zahteve:

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 35

Člen 6, odstavek 1, točka (a)

(a) ni nobenega resnega razloga, ki bi postavil pod vprašaj njegov dober ugled;

(a) ni nobenega resnega razloga, ki bi postavil pod vprašaj dober ugled prevoznega podjetja, njegovih upravljavcev prevoza ali katerih koli ustreznih oseb – na primer obsodbe ali kazni za kakršno koli hudo kršenje veljavnih nacionalnih pravil na področju:

 

(i) gospodarskega prava;

 

(ii) zakonodaje o insolventnosti;

 

(iii) plačilnih pogojev in pogojev zaposlovanja v tem poklicu;

 

(iv) cestnega prometa;

 

(v) poklicne odgovornosti in

 

(vi) trgovanja z ljudmi ali prepovedanimi drogami.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše ter povezano s kratkim opisom hudih kršitev.

Predlog spremembe 36

Člen 6, odstavek 1, točka (b)

(b) ena ali več fizičnih oseb, ki jih je imenovalo za upravljavca prevoza v skladu s členom 4, niso bile obsojene ali jim ni bila naložena kazen v eni od držav članic zaradi hujših kršitev ali manjših ponavljajočih se kršitev predpisov Skupnosti, ki se nanašajo zlasti na:

(b) upravljavec prevoza ali prevozno podjetje nista bila obsojena ali jima ni bila naložena kazen v eni ali več državah članicah zaradi hujših kršitev predpisov Skupnosti, ki se nanašajo zlasti na:

Obrazložitev

Manjše kršitve se v tej uredbi ne bodo pojavljale. Uredba se bo sklicevala le na hude in najhujše kršitve.

Predlog spremembe 37

Člen 6, odstavek 2, točka b, točka i

(i) čas vožnje in počitka voznikov, delovni čas ter namestitev in uporabo nadzornih naprav;

(i) čas vožnje in počitka voznikov, delovni čas ter namestitev in uporabo nadzornih naprav; preverjanje bi moralo zajemati njihovo dosledno upoštevanje predpisov, shranjevanje podatkov in varstvo pridobljenih osebnih podatkov;

Obrazložitev

Zaščita pred ponarejanjem elektronskih tahografskih vložkov in izboljšanje varnosti cestnega prevoza.

Predlog spremembe 38

Člen 6, odstavek 1, točka (b), točka (iv)

(iv) tehnični cestni nadzor gospodarskih vozil in obvezne letne tehnične inšpekcijske preglede motornih vozil;

(iv) tehnična cestna ustreznost gospodarskih vozil, vključno z obveznimi letnimi tehničnimi inšpekcijskimi pregledi motornih vozil;

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 39

Člen 6, odstavek 1, točka (c)

(c) ni bilo obsojeno zaradi hujših kršitev veljavnih nacionalnih predpisov o plačilnih pogojih in pogojih zaposlovanja v tem poklicu, pretoku, varnosti v cestnem prometu in poklicni odgovornosti.

črtano

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 40

Člen 6, odstavek 2

2. Za namene točke (b) drugega pododstavka odstavka 1 Komisija sprejme seznam kategorij, vrst in stopnje teže kršitev ter pogostnosti manjših kršitev, zaradi katerih se izgubi zahtevan dober ugled. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, določenim v členu 25(3).

2. Za namene odstavka 1(b):

V ta namen Komisija uporabi naslednja načela:

 

(a) kategorije in vrste kršitev so tiste, do katerih prihaja najpogosteje;

(a) obsodba ali sankcije, ki se jih upravljavcu prevoza ali prevoznemu podjetju izreče v eni ali več državah članicah za najhujše kršitve predpisov Skupnosti, opredeljene v Prilogi III, povzročijo izgubo dobrega ugleda po ustrezno zaključenem upravnem postopku in, če je to primerno, po pregledu prostorov podjetja, razen v primeru, če pristojni organ zaradi izjemnih in ustrezno utemeljenih razlogov ugotovi, da je zadevni ukrep nesorazmerno strog. V takem primeru se izjemni in ustrezno utemeljeni razlogi vnesejo v nacionalni register in navedejo v poročilu iz člena 26(1). Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, ki zadevajo prilagoditev Priloge III, se zaradi upoštevanja razvoja prava Skupnosti na področju cestnega prevoza sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 25(3).

(b) najvišja stopnja teže se nanaša na kršitve, ki povzročijo resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb;

(b) Komisija najpozneje do 1. januarja 2010 sprejme seznam kategorij, vrst in stopenj teže kršitev, zaradi katerih se lahko izgubi dober ugled. Države članice pri določanju prednostnih nalog za preglede v skladu s členom 11(2) upoštevajo podatke o teh kršitvah, vključno s podatki, ki so jih posredovale druge države članice.

(c) pogostnost, zaradi katere se ponavljajoče manjše kršitve štejejo za hude kršitve, narašča s številom voznikov v okviru prevoznih dejavnosti, ki jih vodi zadevna fizična oseba.

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z dopolnjevanjem, ki se nanašajo na ta seznam, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 25(3).

 

V ta namen Komisija najpozneje do 1. januarja 2010:

 

(i) določi kategorije in vrste kršitev, do katerih prihaja najpogosteje;

 

(ii) opredeli stopnjo teže kršitev glede na možnost, da te povzročijo resno nevarnost smrti ali hudih telesnih poškodb; in

 

(iii) določi, koliko ponavljajočih kršitev je potrebnih, da se štejejo za hude kršitve, ob upoštevanju števila voznikov v okviru prevoznih dejavnosti, ki jih vodi upravljavec prevoza.

Obrazložitev

Da se državam da dovolj časa, da vzpostavijo nacionalne elektronske registre, je pomembno, da se Komisija sprejme seznam najpozneje do 1. januarja 2010.

Predlog spremembe 41

Člen 6, odstavek 2, pododstavek 1

2. Za namene točke (b) drugega pododstavka odstavka 1 Komisija sprejme seznam kategorij, vrst in stopnje teže kršitev ter pogostnosti manjših kršitev, zaradi katerih se izgubi zahtevan dober ugled. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, določenim v členu 25(3).

2. Za namene točke (b) drugega pododstavka odstavka 1 Komisija sprejme seznam kategorij, vrst in stopnje teže hudih kršitev, zaradi katerih se izgubi zahtevan dober ugled. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih elementov te uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, določenim v členu 25(3).

Obrazložitev

Dokler se bodo kršitve v različnih državah članicah razlagale in obravnavale na tako različne načine, uredba ne bi smela vključevati ponavljajočih se manjših kršitev.

Predlog spremembe 42

Člen 6, odstavek 2, točka c

(c) pogostnost, zaradi katere se ponavljajoče manjše kršitve štejejo za hude kršitve, narašča s številom voznikov v okviru prevoznih dejavnosti, ki jih vodi zadevna fizična oseba.

črtano

Obrazložitev

Dokler se bodo kršitve v različnih državah članicah razlagale in obravnavale na tako različne načine, uredba ne bi smela vključevati ponavljajočih se manjših kršitev.

Predlog spremembe 43

Člen 7, odstavek 1 in 2

1. Za namene člena 3(c) zahteva glede ustreznega finančnega položaja pomeni, da mora imeti podjetje dovolj finančnih sredstev za zagotavljanje primernega zagona in dobrega upravljanja podjetja.

1. Za namene člena 3(c) mora podjetje biti sposobno trajno izpolnjevati svoje finančne obveznosti v okviru poslovnega leta. Za ta namen mora podjetje na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, izkazati, da ima vsako leto na voljo:

2. Zahteva glede finančnega položaja je izpolnjena, kadar lahko podjetje trajno izpolnjuje svoje dejanske in potencialne obveznosti v okviru poslovnega leta. Za ta namen mora podjetje na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da ima vsako leto na voljo:

 

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 44

Člen 7, odstavek 2, točka (a)

(a) gibljiva sredstva, ki morajo znašati vsaj 9 000 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 5 000 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo;

(a) kapital in rezerve, ki morajo znašati vsaj 9 000 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 5 000 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo;

 

Kapitalska sredstva se izkažejo s potrjeno bilanco stanja ali z bilanco stanja za davčne namene; osebe, ki prvič zaprosijo za opravljanje poklica cestnega prevoznika, morajo predložiti potrjeno otvoritveno bilanco stanja;

Obrazložitev

Pomembno je ohraniti kapital in rezerve, kot je to v veljavni direktivi, in podjetjem dovoliti, da imajo več fleksibilnosti pri svojem finančnem upravljanju.

Predlog spremembe 45

Člen 7, odstavek 2, pododstavek 1, točka b

(b) terjatve, prenosljive vrednostne papirje ter sredstva v bankah, sredstva na žiro računih, čekih in v blagajni, in sicer v skupni višini, ki presega 80 % vrednosti dolgov, katerih preostala zapadlost ni daljša od enega leta („pospešeni koeficient (Quick ratio)“ >= 80 %).

črtano

Obrazložitev

Pospešeni koeficient (quick ratio) ni kazalec finančne stabilnosti podjetja in se ga zato ne bi smelo vpeljati kot alternativno merilo kapitalskim sredstvom in rezervam. Vrednosti kapitala in rezerv v točki (a) bi bilo treba ustrezno povišati.

Predlog spremembe 46

Člen 7, odstavek 2, pododstavek 1

Za namene te uredbe se vrednost eura v tistih nacionalnih valutah držav članic, ki niso vključene v tretjo fazo monetarne unije, določi vsakih pet let. Uporabijo se tečaji, pridobljeni prvi delovni dan oktobra in objavljeni v Uradnem listu Evropske unije. Veljati začnejo 1. januarja v naslednjem koledarskem letu.

Za namene te uredbe se vrednost eura v tistih nacionalnih valutah držav članic, ki niso vključene v tretjo fazo monetarne unije, določi vsako leto. Uporabijo se tečaji, pridobljeni prvi delovni dan oktobra in objavljeni v Uradnem listu Evropske unije. Veljati začnejo 1. januarja v naslednjem koledarskem letu.

Obrazložitev

Menjalno razmerje bi moralo biti določeno vsako leto.

Predlog spremembe 47

Člen 7, odstavek 3

3. Z odstopanjem od odstavka 2 lahko pristojni organ dovoli, da podjetje dokaže svoje finančno stanje s potrdilom ene ali več bank ali drugih finančnih institucij, ki se nanaša na solidarnostno poroštvo podjetja z bančno garancijo, ali s kakim drugim podobnim dokumentom, in sicer za zneske, določene v odstavku 2(a). Bančno garancijo lahko zahteva pristojni organ, ki izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti, in se lahko sprosti samo z njegovim soglasjem.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 bi moral pristojni organ dovoliti, da podjetje izkaže svoje finančno stanje s potrdilom ene ali več bank ali drugih finančnih institucij, vključno z zavarovalnicami, ki se nanaša na solidarnostno poroštvo podjetja, in sicer za zneske, določene v odstavku 1(a). Garancijo ali zavarovanje lahko zahteva pristojni organ, ki izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti, in se lahko sprosti samo z njegovim soglasjem. Pristojni organ določi tudi pogoje, pod katerimi se lahko bančna garancija zahteva in sprosti v korist drugih upnikov.

Obrazložitev

Zavarovanje bi tudi moralo biti dovoljeno kot dokaz finančnega stanja. Da bi se bolje opredelilo pogoje, pod katerimi je mogoče uporabiti bančno garancijo ali zavarovanje, je pomembno, da je do 1. januarja 2010 sprejeta skupna oblika.

Predlog spremembe 48

Člen 7, odstavek 4

4. Letni računovodski izkazi iz odstavka 2 ali garancija iz odstavka 3, ki jih je treba preveriti, so letni računovodski izkazi gospodarskega subjekta s sedežem na ozemlju države članice, v kateri se zaprosi za dovoljenje, in ne letni računovodski izkazi morebitnih drugih subjektov s sedežem v drugi državi članici.

3. Letni računovodski izkazi iz odstavka 1 ali garancija iz odstavka 2, ki jih je treba preveriti, so letni računovodski izkazi gospodarskega subjekta s sedežem na ozemlju države članice, v kateri se zaprosi za dovoljenje, in ne letni računovodski izkazi morebitnih drugih subjektov s sedežem v drugi državi članici.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 49

Člen 8, odstavek 1

1. Za namene člena 3(d) je zahteva po strokovni usposobljenosti izpolnjena, če ima ena ali več oseb, ki naj bi jo izpolnile v skladu s členom 4, znanja, ki ustrezajo stopnji usposobljenosti, določeni v oddelku I Priloge I, in sicer iz tam naštetih strokovnih področij. Ugotavlja se po usposabljanju, ki obsega obvezno najmanj 140-urno obiskovanje tečaja, in po obveznem pisnem izpitu, ki ga lahko dopolnjuje ustni izpit. Oba izpita se organizirata v skladu z oddelkom II Priloge I.

1. Za namene člena 3(d) imajo zadevna oseba oziroma osebe znanja, ki ustrezajo stopnji usposobljenosti, določeni v oddelku I Priloge I, in sicer iz tam naštetih strokovnih področij Ugotavlja se po obveznem pisnem izpitu, ki ga lahko, če država članica tako odloči, dopolnjuje ustni izpit. Oba izpita se organizirata v skladu z oddelkom II Priloge I.

Obrazložitev

Za upravljavce prevoza je pomembno, da dokažejo svoje znanje in da lahko uspešno opravijo izpit. Zainteresirani se lahko udeležijo usposabljanja iz priloge II, obvezno usposabljanje ne dokazuje nujno sposobnosti.

Predlog spremembe 50

Člen 8, odstavek 1 a (novo)

 

1a. Zadevne osebe opravljajo izpit v državi članici, v kateri imajo stalno prebivališče.

Obrazložitev

Da se preprečijo zlorabe, na primer v obliki „izpitnega turizma“.

Predlog spremembe 51

Člen 8, odstavek 3

3. Države članice v skladu z merili, ki jih določijo, akreditirajo organizacije, ki lahko kandidatom zagotovijo kakovostno usposabljanje, da se lahko učinkovito pripravijo na preverjanje, in redno usposabljanje, da lahko upravljavci prevoza, ki to želijo, dopolnjujejo svoje znanje. Države članice redno preverjajo, ali te organizacije še naprej izpolnjujejo merila, na podlagi katerih so bile akreditirane.

3. Države članice v skladu z medsebojno skladnimi merili, ki jih določijo, akreditirajo organizacije, ki lahko kandidatom zagotovijo kakovostno usposabljanje, da se lahko učinkovito pripravijo na preverjanje, in redno usposabljanje, da lahko upravljavci prevoza, ki to želijo, dopolnjujejo svoje znanje. Države članice redno preverjajo, ali te organizacije še naprej izpolnjujejo merila, na podlagi katerih so bile akreditirane.

Obrazložitev

Natančnejša ubeseditev.

Predlog spremembe 52

Člen 8, odstavek 4

4. Države članice lahko obveznega usposabljanja oprostijo kandidate, ki predložijo dokazilo o najmanj petletnih praktičnih izkušnjah na vodstvenem položaju v prevoznem podjetju.

4. Države članice lahko opravljanja izpita oprostijo osebe, ki predložijo dokazilo o najmanj 10 letih neprekinjenih praktičnih izkušenj na vodstvenem položaju v prevoznem podjetju pred objavo te uredbe.

Obrazložitev

Izkušeni prevozniki, ki imajo večletne izkušnje, ne bi smeli biti prisiljeni, da z opravljanjem izpita še drugič dokažejo svojo strokovno usposobljenost. To možnost bi bilo očitno treba izločiti; zato je treba preprečiti, da bi ljudje – po tem, ko bo ta uredba sprejeta – dokazovali strokovno usposobljenost le z merilom poklicnih izkušenj.

Predlog spremembe 53

Člen 8, odstavek 4 b (novo)

 

4b. Države članice lahko spodbujajo usposabljanje iz priloge I in izpit iz člena 8(1) za upravljavce prevoza vsakih deset let, da se prepričajo, če so upravljavci seznanjeni z novostmi stroke.

Obrazložitev

Države članice bi lahko spodbujale usposabljanje iz priloge I vsakih deset let, da upravljavci prevoza obnovijo svoje znanje.

Predlog spremembe 54

Člen 8, odstavek 5

5. Države članice lahko diplomante z določenimi visokošolskimi diplomami in diplomami tehničnih smeri, izdanimi v tej državi članici in ki dokazujejo obiskovanje tečajev iz strokovnih področij, naštetih v seznamu iz Priloge I, ki jih države članice določijo v ta namen, oprostijo obveznega usposabljanja iz strokovnih področij, ki jih te diplome zajemajo.

5. Države članice lahko diplomante z visokošolskimi diplomami in diplomami tehničnih smeri, izdanimi v tej državi članici in ki dokazujejo obiskovanje tečajev iz strokovnih področij, naštetih v seznamu iz Priloge I, ki jih države članice določijo v ta namen, oprostijo usposabljanja iz strokovnih področij, ki jih te diplome zajemajo, in opravljanja izpitov.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Obžalovanja vredno je, da države članice niso sposobne določiti enakovrednosti spričeval o strokovni usposobljenosti. Predlog spremembe poskuša omogočiti državam članicam, da imetnike nekaterih diplom oprostijo zahteve po opravljanju preskusa znanja.

Predlog spremembe 55

Člen 8, odstavek 6

6. Kot dokazilo o strokovni usposobljenosti je treba predložiti potrdilo, ki ga izda organ ali telo iz odstavka 2. To potrdilo ni prenosljivo. Sestavi se v skladu z vzorcem spričevala iz Priloge II in nosi žig ali pečat akreditiranega organa ali telesa, ki ga je izdal.

6. Kot dokazilo o strokovni usposobljenosti je treba predložiti potrdilo, ki ga izda organ ali telo iz odstavka 2. To potrdilo ni prenosljivo na nobeno drugo fizično ali pravno osebo. Sestavi se v skladu z vzorcem spričevala iz Priloge II in nosi žig ali pečat akreditiranega organa ali telesa, ki ga je izdal.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 56

Člen 10, odstavek 1

1. Pristojni organ izda podjetju, ki za to zaprosi in izpolnjuje zahteve iz člena 3, dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika.

1. Prevoznemu podjetju, ki izpolnjuje zahteve iz člena 3, se na prošnjo izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika. Pristojni organ se prepriča, da podjetje, ki vloži prošnjo, izpolnjuje zahteve iz tega člena.

Obrazložitev

Pomembno je, da se jasno opredeli vloga pristojnega organa v zvezi z izdajo dovoljenja.

Predlog spremembe 57

Člen 10, odstavek 2

2. Pristojni organ v elektronski register iz člena 15 vpiše ime upravljavca prevoza, ki ga je imenovalo podjetje, naslov sedeža, število uporabljenih vozil ter, če dovoljenje velja za mednarodni prevoz, zaporedno številko dovoljenja Skupnosti in zaporedno številko overjenih kopij.

2. Pristojni organ je odgovoren za posodabljanje in vzdrževanje elektronskega registra iz člena 15.

 

Pristojni organ v elektronski register iz člena 15 vpiše ime upravljavca prevoza, ki ga je imenovalo podjetje, zabeležko o tem, ali je sposoben upravljati promet, naslov sedeža, število uporabljenih vozil ter, če dovoljenje velja za mednarodni prevoz, zaporedno številko dovoljenja Skupnosti in zaporedno številko overjenih kopij.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, kdo je odgovoren za posodabljanje in vzdrževanje registrov.

Predlog spremembe 58

Člen 10, odstavek 4

4. Od datuma vzpostavitve medsebojne povezave nacionalnih elektronskih registrov iz člena 15(5) naprej pristojni organ za presojo dobrega ugleda podjetja preveri, da eden ali več imenovanih upravljavcev prevoza v kaki od držav članic v zadnjih dveh letih na podlagi člena 13 niso bili razglašeni za neprimerne za vodenje prevozne dejavnosti podjetja.

4. Od 1. januarja 2012 pristojni organ za presojo dobrega ugleda podjetja preveri, če obstaja kakršen koli dvom, da eden ali več imenovanih upravljavcev prevoza v kaki od držav članic v času vložitve prošnje na podlagi člena 13 niso bili razglašeni za neprimerne za vodenje prevozne dejavnosti podjetja.

Obrazložitev

Datum uporabe bo 1. januar 2012.

Predlog spremembe 59

Člen 11, odstavek 1

1. Pristojni organi preverijo, da podjetja, ki so jim izdali dovoljenje za opravljanje dejavnosti, trajno izpolnjujejo zahteve iz člena 3. V ta namen vsakih pet let preverijo, ali podjetja še vedno izpolnjujejo vsako od teh zahtev.

1. Pristojni organi preverijo, da podjetja, ki so jim izdali dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika, trajno izpolnjujejo zahteve iz člena 3. V ta namen vsakih pet let preverijo, ali podjetja še vedno izpolnjujejo vsako od teh zahtev.

 

Komisija ponavljanje rednih preverjanj prilagodi tehničnemu napredku, zlati elektronskim nacionalnim registrom iz člena 15. Ker so ti ukrepi namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 25(3).

Obrazložitev

Komisija lahko spremeni razmak petih let za redna preverjanja v skladu z regulativnim postopkom s pregledom po členu 25(3).

Predlog spremembe 60

Člen 11, odstavek 2

2. Poleg preverjanj iz odstavka 1 pristojni organi izvedejo preglede, usmerjene na podjetja, za katera je bilo ocenjeno tveganje po sistemu, ki so ga države članice vzpostavile na podlagi člena 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Države članice ta sistem ocenjevanja tveganj razširijo na vse kršitve, opredeljene v členu 6 te uredbe.

2. V dopolnitev preverjanj iz odstavka 1 pristojni organi izvedejo preglede, usmerjene na podjetja, za katera je bilo ocenjeno, da predstavljajo povečano tveganje po sistemu, ki so ga države članice vzpostavile na podlagi člena 9 Direktive 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Države članice ta sistem ocenjevanja tveganj razširijo na vse kršitve, opredeljene v členu 6 te uredbe.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 61

Člen 12, odstavek 1

1. Pristojni organ po poslanem opozorilu trajno, delno ali začasno odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika, ki je bilo izdano podjetju, če ugotovi, da to podjetje ne izpolnjuje več zahtev iz člena 3.

1. Kadar pristojni organ ugotovi, da obstaja tveganje, da podjetje ne izpolnjuje več ene od zahtev iz člena 3, o tem obvesti podjetje. Če pristojni organ ugotovi, da ena od teh zahtev ni več izpolnjena, lahko pristojni organ dodeli rok, v katerem lahko podjetje uredi svoj položaj, z naslednjimi omejitvami:

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 62

Člen 12, odstavek 2

2. Opozorilo se podjetju pošlje, kadar pristojni organ ugotovi, da obstaja tveganje, da to podjetje ne izpolnjuje več ene od zahtev iz člena 3. Če ugotovi, da ena od teh zahtev ni več izpolnjena, se v opozorilu dodeli rok, v katerem lahko podjetje uredi svoj položaj, z naslednjimi omejitvami:

2. Pristojni organ lahko od podjetij, katerih dovoljenje je bilo začasno odvzeto, zahteva, da se pred vsakršnim popravljalnim ukrepom njihovi upravljavci prevoza udeležijo tečaja usposabljanja in opravijo izpit iz člena 8.

Obrazložitev

Države članice odločajo o zahtevi po usposabljanju in opravljanju izpitov za upravljavce prevoza podjetij, katerih dovoljenje je bilo začasno ali trajno odvzeto.

Predlog spremembe 63

Člen 12, odstavek 2, točka a

(a) največ šestmesečni rok za imenovanje namestnika upravljavca prevoza, če ta ne izpolnjuje več zahteve po dobrem ugledu ali strokovni usposobljenosti, s podaljšanjem za največ šest mesecev ob smrti ali fizični nesposobnosti upravljavca prevoza;

(a) največ trimesečni rok za imenovanje namestnika upravljavca prevoza, če ta ne izpolnjuje več zahteve po dobrem ugledu ali strokovni usposobljenosti, s podaljšanjem za največ tri mesece ob smrti ali fizični nesposobnosti upravljavca prevoza;

Obrazložitev

Šest mesecev je preveč.

Predlog spremembe 64

Člen 12, odstavek 2, točka b

(b) največ šestmesečni rok, če mora podjetje urediti svoj položaj tako, da dokaže, da ima dejanski in stalni sedež;

(b) največ trimesečni rok, če mora podjetje urediti svoj položaj tako, da dokaže, da ima dejanski in stalni sedež;

Obrazložitev

Šest mesecev je preveč.

Predlog spremembe 65

Člen 12, odstavek 3

3. Pristojni organ lahko od podjetij, katerih dovoljenje je bilo delno, začasno ali trajno odvzeto, zahteva, da se pred vsakršnim popravljalnim ukrepom njihovi upravljavci prevoza udeležijo tečaja usposabljanja in opravijo izpit iz člena 8.

3. Če pristojni organ ugotovi, da podjetje ne izpolnjuje več ene ali več zahtev iz člena 3, začasno ali trajno odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika, ki je bilo dodeljeno podjetju, najkasneje do roka iz člena 1.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 66

Člen 13, odstavek 1

1. Ob kršitvah, katerih težo potrjujejo njihova sistematičnost, premišljenost in poskusi prikrivanja dejstev, pristojni organ razglasi upravljavca prevoza podjetja, katerega dovoljenje je bilo odvzeto, za neprimernega za vodenje prevozne dejavnosti podjetja.

1. Ob hudih kršitvah iz člena 6(1)(b), katerih težo potrjujejo njihova sistematičnost, premišljenost ali poskusi prikrivanja dejstev in za katera je odgovoren upravljavec prevoza, pristojni organ razglasi upravljavca prevoza podjetja, katerega dovoljenje je bilo odvzeto, za neprimernega za vodenje prevozne dejavnosti podjetja.

Obrazložitev

Pomembno je, da se naloži sankcije upravljavcu prevoza le, če je odgovoren za kršitve.

Predlog spremembe 67

Člen 13, odstavek 2

2. Dokler se ne uporabi popravljalni ukrep, potrdilo o strokovni usposobljenosti iz člena 8(6) osebe, ki je bila razglašena za neprimerno za upravljanje prevozne dejavnosti, ni veljavno v nobeni državi članici.

2. Dokler se ne uporabi popravljalni ukrep v skladu z ustreznimi nacionalnimi določbami, potrdilo o strokovni usposobljenosti iz člena 8(6) osebe, ki je bila razglašena za neprimerno za upravljanje prevozne dejavnosti, ni veljavno v nobeni državi članici.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 68

Člen 14, odstavek 1

1. Odločitve, ki jih pristojni organi držav članic sprejmejo v skladu s to uredbo in imajo za posledico zavrnitev vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika, začasni ali trajni odvzem obstoječega dovoljenja ali razglasitev neprimernosti, se pojasnijo.

1. Negativne odločitve, ki jih pristojni organi držav članic sprejmejo v skladu s to uredbo in vključujejo zavrnitev vloge, začasni ali trajni odvzem obstoječega dovoljenja in razglasitev neprimernosti upravljavca prevoza, se pojasnijo.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 69

Člen 14, odstavek 2

2. Države članice zagotovijo, da imajo podjetja, za katera velja ta uredba, možnost vložiti pravno sredstvo pred neodvisnimi organizacijami ali organi in se zoper odločitve iz odstavka 1 pritožiti pred pravosodnim organom. Vložitev pravnega sredstva, vključno s pritožbo pred sodiščem, nima odložilnega učinka.

2. Države članice zagotovijo, da imajo zadevna podjetja in osebe možnost se pritožiti zoper odločitve iz odstavka 1 tudi na sodišče.

Obrazložitev

V izogib nepotrebnemu obremenjevanju in da se zagotovi, da vsebujejo nacionalni elektronski registri le stalne podatke, se vpiše le kršitve in podatke, o katerih je bilo odločeno z dokončno odločitvijo sodišča.

Predlog spremembe 70

Člen 15, odstavek 1

1. Za izvajanje te uredbe, zlasti členov 10, 11, 12, 13 in 26, vsaka država članica vodi nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza, ki jim je pristojni organ, ki ga je imenovala, izdal dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika. Obdelava podatkov iz tega registra se izvaja pod nadzorom organa javne oblasti, imenovanega v ta namen. Elektronski register je prek spleta dostopen vsem pristojnim organom iz člena 9 te države članice. Drugim organom je dostopen le, če so ustrezno pooblaščeni za izvajanje nadzora in nalaganje sankcij na področju cestnega prometa in v kolikor so njihove uradne osebe zaprisežene.

1. Za izvajanje te uredbe, zlasti členov 10, 11, 12, 13 in 26, vsaka država članica vodi nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza in upravljavcev prevoza, ki jim je pristojni organ, ki ga je imenovala, izdal dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika. Obdelava podatkov iz tega registra se izvaja pod nadzorom organa javne oblasti, imenovanega v ta namen in ki je odgovoren tudi za uporabo in posodabljanje teh podatkov. Nacionalni elektronski register bo vseboval en javni in en zaupni oddelek. Elektronski register je prek spleta dostopen vsem pristojnim organom iz člena 9 te države članice. Zaupni oddelek elektronskega registra je organom, ki niso pristojni organ, dostopen le, če so ustrezno pooblaščeni za izvajanje nadzora in nalaganje sankcij na področju cestnega prometa in v kolikor so njihove uradne osebe zaprisežene.

 

Komisija skupaj z državami članicami najkasneje do 1. januarja 2010 določi minimalno strukturo podatkov, ki morajo biti vneseni v nacionalni elektronski register.

Nacionalni elektronski register države članice vsebuje naslednje podatke:

Oddelek nacionalnega elektronskega registra države članice, ki je povezan s podjetji cestnega prevoza, vsebuje naslednje podatke:

(a) naziv in pravno obliko podjetja;

(a) naziv in pravno obliko podjetja;

(b) naslov njegovega sedeža;

(b) naslov njegovega sedeža;

(c) imena upravljavcev prevoza, imenovanih za izpolnitev zahteve po dobrem ugledu in strokovni usposobljenosti, ter, če se razlikuje, ime pravnega zastopnika;

(c) imena upravljavcev prevoza, imenovanih za izpolnitev zahteve po dobrem ugledu in strokovni usposobljenosti, ter, če se razlikuje, ime pravnega zastopnika;

(d) vrsto dovoljenja, število vozil, na katera se nanaša, ter po potrebi zaporedno številko dovoljenja Skupnosti in overjenih kopij;

(d) vrsto dovoljenja, število vozil, na katera se nanaša, ter po potrebi zaporedno številko dovoljenja Skupnosti in overjenih kopij;

(e) število, kategorijo in vrsto hujših kršitev ter ponavljajočih se manjših kršitev, kot so tiste iz člena 6(1)(b) in zaradi katerih je bila v zadnjih dveh letih naložena kazen;

(e) število, kategorijo in vrsto hujših kršitev, zaradi katerih je bila v zadnjih dveh letih naložena kazen;

(f) imena oseb, ki so bile v zadnjih dveh letih razglašene za neprimerne za vodenje prevozne dejavnosti podjetja, in veljavne popravljalne ukrepe.

(f) imena oseb, ki so bile v zadnjih dveh letih razglašene za neprimerne za vodenje prevozne dejavnosti podjetja, in veljavne popravljalne ukrepe.

 

Oddelek nacionalnega elektronskega registra države članice, ki je povezan s upravljavci cestnega prevoza, vsebuje naslednje podatke:

 

a) ime upravljavca prevoza, ki je bil razglašen za primernega za vodenje prevozne dejavnosti ali podjetja;

 

b) ime, pravnoorganizacijsko obliko in naslov podjetja ali podjetij, ki jih upravlja;

Obrazložitev

Za namene te uredbe je nujno, da ima nacionalni elektronski register javni in zaupni oddelek. Ob upoštevanju vloge upravljavca prevoza je pomembno imeti tudi seznam upravljavcev prometa, ki so bili v državi članici razglašeni za primerne za opravljanje te dejavnosti.

Predlog spremembe 71

Člen 15, odstavek 1, točka (d)

(d) vrsto dovoljenja, število vozil, na katera se nanaša, ter po potrebi zaporedno številko dovoljenja Skupnosti in overjenih kopij;

(d) vrsto dovoljenja, število vozil, na katera se nanaša, ter po potrebi zaporedno številko dovoljenja Skupnosti in overjenih kopij ter registrske oznake vseh vozil, s katerimi se na podlagi dovoljenja opravlja prevoze zunaj države članice sedeža podjetja.

Obrazložitev

To bi nadzornim organom omogočilo, da za posamezne mednarodne prevoznike oblikujejo zgodovino upoštevanja predpisov, kar bi pripomoglo k boljšemu določanju ciljnih vozil in zmanjševanju obremenitev, pri čemer bi se boljše uporabljala sredstva za zagotavljanje izvrševanja zakonov.

Predlog spremembe 72

Člen 15, odstavek 1, točka e

(e) število, kategorijo in vrsto hujših kršitev ter ponavljajočih se manjših kršitev, kot so tiste iz člena 6(1)(b) in zaradi katerih je bila v zadnjih dveh letih naložena kazen;

(e) število, kategorijo in vrsto hujših kršitev, zaradi katerih je bila v zadnjih dveh letih naložena kazen;

Obrazložitev

Dokler se bodo kršitve v različnih državah članicah razlagale in obravnavale na tako različne načine, uredba ne bi smela vključevati ponavljajočih se manjših kršitev.

Predlog spremembe 73

Člen 15, odstavek 1, pododstavek 2 b (novo)

 

Države članice lahko sklenejo, da bodo informacije iz (e) in (f) hranile v ločenih registrih. V tem primeru so ustrezni podatki na voljo na zahtevo ali neposredno dostopni vsem pristojnim organom zadevne države članice. Zahtevani podatki se zagotovijo v desetih delovnih dneh po prejemu zahteve.

Obrazložitev

Zaradi občutljivosti teh podatkov je pomembno, da se državam članicam dovoli, da spoštujejo strukturo in vlogo institucij, ki so odgovorne za te podatke in da zagotovijo potrebno tajnost in varovanje teh podatkov.

Predlog spremembe 74

Člen 15, odstavek 1, pododstavek 2 c (novo)

 

V vsakem primeru so podatki iz (e) in (f) dostopni organom, ki niso pristojni organi, samo če so ustrezno pooblaščeni za izvajanje nadzora in nalaganje kazni na področju cestnega prometa in če so njihove uradne osebe zaprisežene ali kako drugače formalno zavezane k molčečnosti.

Obrazložitev

Spoštovanje določb o varovanju osebnih podatkov je bistveno.

Predlog spremembe 75

Člen 15, odstavek 2

2. Podatki o podjetju, katerega dovoljenje je bilo delno, začasno ali trajno odvzeto, ali o osebi, razglašeni za neprimerno za opravljanje dejavnosti, ostanejo v registru dve leti. V teh podatkih se podrobno navedejo razlogi za začasni ali trajni odvzem dovoljenj ali razglasitev neprimernosti.

2. Podatki o podjetju, katerega dovoljenje je bilo začasno ali trajno odvzeto, ostanejo v registru dve leti po izteku obdobja začasnega ali trajnega odvzema dovoljenja in se zatem nemudoma odstranijo..

Obrazložitev

Pomembno je, da se ne hrani prevelika količina nepotrebnih podatkov.

Predlog spremembe 76

Člen 15, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

 

Podatki o vseh osebah, razglašenih za neprimerne za opravljanje dejavnosti, ostanejo v registru, dokler za te osebe ni ponovno vzpostavljen dober ugled, v skladu z določbami iz člena 6(3). Po izvedbi takšnih ukrepov vrnitve ugleda ali enakovrednih ukrepov se podatki nemudoma odstranijo.

Obrazložitev

Pomembno je, da se ne hrani prevelika količina nepotrebnih podatkov, vendar jo je treba hraniti vse dokler je upravljavec prevoza razglašen za neprimernega za upravljanje podjetja cestnega prevoza.

Predlog spremembe 77

Člen 15, odstavek 2, pododstavek 1 b (novo)

 

V teh podatkih se podrobno navedejo razlogi za začasni ali trajni odvzem dovoljenj ali razglasitev neprimernosti in trajanje teh ukrepov.

Obrazložitev

Pomembno je obrazložiti razloge za začasen ali trajen odvzem.

Predlog spremembe 78

Člen 15, odstavek 6

6. Komisija lahko da ustrezne pobude za lažje izvajanje odstavka 4. Datum iz omenjenega odstavka lahko preloži. Ta odločitev za preložitev, namenjena spreminjanju nebistvenih elementov te uredbe, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, določenim v členu 25(4).

6. Komisija lahko da ustrezne pobude za lažje izvajanje odstavka 4.

Obrazložitev

Roki za oblikovanje registra so ustrezni. Dejanske podlage za njihovo podaljšanje ni.

Predlog spremembe 79

Člen 16, točka b

(b) da ima vsak posameznik pravico dostopa do podatkov, ki ga zadevajo, pri organu, ki je odgovoren za obdelavo teh podatkov. Ta pravica se zagotovi brez omejitev, v ustreznih časovnih obdobjih in brez odloga ali prekomernih stroškov za organ, ki je odgovoren za obdelavo teh podatkov, in za prosilca;

(b) da ima vsak posameznik pravico dostopa do podatkov, ki ga zadevajo, pri organu, ki je odgovoren za obdelavo teh podatkov. Ta pravica se zagotovi brez omejitev, v ustreznih časovnih obdobjih in brez prekomernih zamud ali stroškov za prosilca;

Obrazložitev

Organi lahko upravičeno prenesejo stroške, ki jih imajo, na tiste, ki iščejo informacije. Preprečiti pa je treba varovanje vladnih organov, ki imajo neučinkovite metode dela ali zaračunavajo previsoke dajatve.

Predlog spremembe 80

Člen 17, odstavek 4

4. Države članice, ki izmenjujejo informacije o kršitvah iz člena 6(2) ali o morebitnih upravljavcih prevoza, razglašenih za neprimerne, upoštevajo postopek in roke iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. .../..., ali, glede na primer, iz člena 23(1) Uredbe (ES) št. .../… Država članica, ki od druge države članice dobi obvestilo o kršitvi, to kršitev vpiše v svoj nacionalni elektronski register.

4. Države članice, ki izmenjujejo informacije o kršitvah iz člena 6(2) ali o morebitnih upravljavcih prevoza, razglašenih za neprimerne, upoštevajo postopek in roke iz člena 12(1) Uredbe (ES) št. .../..., ali, glede na primer, iz člena 23(1) Uredbe (ES) št. .../… Država članica, ki od druge države članice dobi obvestilo o hudi kršitvi, ki ji je sledila obsodba ali izrek kazni, to kršitev vpiše v svoj nacionalni elektronski register.

Obrazložitev

Pomembno je, da se vpiše in pošlje le informacije o hudih kršitvah, rezultat katerih je bila obsodba ali izrek kazni.

Predlog spremembe 81

Člen 18, odstavek 1

1. Brez poseganja v člen 10(4) nova država članica sedeža sprejme kot zadosten dokaz o dobrem ugledu za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika izpisek iz kazenske evidence, če tega ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ ene ali več matičnih držav prevoznika in iz katerega je razvidno, da je ta zahteva izpolnjena.

1. Brez poseganja v člen 10(4) država članica sedeža sprejme kot zadosten dokaz o dobrem ugledu za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika izpisek iz kazenske evidence, če tega ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ ene ali več držav, v katerih je prebival upravljavec prevoza.

Obrazložitev

Za namene te uredbe so primernejše države članice, v katerih je prebival upravljavec prevoza.

Predlog spremembe 82

Člen 18, odstavek 2

2. Kadar država članica za svoje državljane uvede določene zahteve glede dobrega ugleda in izpolnjevanja teh zahtev ni mogoče dokazati z dokumentom iz odstavka 1, ta država sprejme kot zadostno dokazilo za državljane drugih članic potrdilo o izpolnjevanju teh zahtev, ki ga izstavi pristojni sodni ali upravni organ v eni ali več matičnih državah članicah. Ta potrdila se nanašajo na posebna dejstva, ki so upoštevna v novi državi članici sedeža.

2. Kadar država članica za svoje državljane uvede določene zahteve glede dobrega ugleda in izpolnjevanja teh zahtev ni mogoče dokazati z dokumentom iz odstavka 1, ta država sprejme kot zadostno dokazilo za državljane drugih članic potrdilo o izpolnjevanju teh zahtev, ki ga izstavi pristojni sodni ali upravni organ v eni ali več državah članicah, v katerih je prebival upravljavec prevoza.. Ta potrdila se nanašajo na posebna dejstva, ki so upoštevna v državi članici sedeža.

Obrazložitev

Za namene te uredbe so primernejše države članice, v katerih je prebival upravljavec prevoza.

Predlog spremembe 83

Člen 18, odstavek 3

3. Če ena ali več matičnih držav ne izdaja dokumenta, ki se zahteva v skladu z odstavkoma 1 in 2, se lahko ta dokument nadomesti z izjavo pod prisego ali s slovesno izjavo zadevne osebe pred pristojnim sodnim ali upravnim organom ali po potrebi pred notarjem v matični državi. Tak organ ali notar izda potrdilo, s katerim potrjuje verodostojnost izjave pod prisego ali slovesne izjave.

3. Če ena ali več držav članic, v katerih je prebival upravljavec prevoza, ne izdaja dokumenta, ki se zahteva v skladu z odstavkoma 1 in 2, se lahko ta dokument nadomesti z izjavo pod prisego ali s slovesno izjavo zadevne osebe pred pristojnim sodnim ali upravnim organom ali po potrebi pred notarjem v državi, kjer je prebival upravljavec prevoza. Tak organ ali notar izda potrdilo, s katerim potrjuje verodostojnost izjave pod prisego ali slovesne izjave.

Obrazložitev

Za namene te uredbe so primernejše države članice, v katerih je prebival upravljavec prevoza.

Predlog spremembe 84

Člen 19, naslov

Potrdila v zvezi s finančnim položajem

(Ne zadeva slovenske različice)

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 85

Člen 19, pododstavek 1

Kadar država članica od državljanov zahteva izpolnjevanje nekaterih dodatnih pogojev v zvezi s finančnim položajem, ki niso navedeni v členu 7, ta država članica za državljane drugih držav članic sprejme kot zadosten dokaz potrdilo o izpolnjevanju teh zahtev, ki ga izda pristojni upravni organ ene ali več matičnih držav. Ta potrdila se nanašajo na posebna dejstva, ki so upoštevna v novi državi članici sedeža.

Kadar država članica od državljanov zahteva izpolnjevanje nekaterih dodatnih pogojev v zvezi s finančnim položajem, ki niso navedeni v členu 7, ta država članica za državljane drugih držav članic sprejme kot zadosten dokaz potrdilo o izpolnjevanju teh zahtev, ki ga izda pristojni upravni organ ene ali več držav članic, v katerih je prebival upravljavec prevoza. Ta potrdila se nanašajo na posebne podatke, ki so upoštevni v novi državi članici sedeža.

Obrazložitev

Za namene te uredbe so primernejše države članice, v katerih je prebival upravljavec prevoza.

Predlog spremembe 86

Člen 20, odstavek 2

Potrdila, izdana pred ... kot dokazilo o strokovni usposobljenosti v skladu z določbami, veljavnimi do tega datuma, se upoštevajo kot enakovredna spričevalu, katerega vzorec je v Prilogi II, in se kot dokazilo o strokovni usposobljenosti priznajo v vseh državah članicah. Kljub temu lahko države članice zahtevajo dodaten dokument, iz katerega je razvidno, da se je zadevna dejavnost v državi članici dejansko opravljala tri leta. Ta dejavnost ni smela prenehati več kot pet let pred datumom predložitve potrdila.

2. Potrdila, izdana pred ... kot dokazilo o strokovni usposobljenosti v skladu z določbami, veljavnimi do tega datuma, se upoštevajo kot enakovredna spričevalu, katerega vzorec je v Prilogi II, in se kot dokazilo o strokovni usposobljenosti priznajo v vseh državah članicah. Države članice obvestijo Komisijo o spričevalih, ki jih priznajo kot dokazilo o strokovni usposobljenosti za namene tega člena.

Obrazložitev

Odločitev vsake države je, kakšno spričevalo bo priznala kot dokazilo o strokovni usposobljenosti.

Predlog spremembe 87

Člen 21, naslov

Sankcije

Kazni

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 88

Člen 21, odstavek 1

1. Države članice določijo sistem sankcij za kršitve določb te uredbe in storijo vse potrebno, da se te sankcije uporabljajo. Tako določene sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh določbah obvestijo najpozneje do [...], o vseh nadaljnjih spremembah v zvezi z njimi pa čim prej.

1. Države članice določijo sistem kazni za kršitve določb te uredbe in storijo vse potrebno, da se te kazni uporabljajo. Tako določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh določbah obvestijo najpozneje do 1. januarja 2012, o vseh nadaljnjih spremembah v zvezi z njimi pa čim prej.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 89

Člen 21, odstavek 2

2. Kazni iz odstavka 1 obsegajo zlasti začasni ali delni odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti, trajni odvzem dovoljenj in razglasitev neprimernosti obtoženih upravljavcev prevoznih dejavnosti. Te kazni obsegajo tudi zaplembo vozila, s katerim podjetje opravlja prevoze brez dovoljenja, določenega v tej uredbi.

2. Kazni iz odstavka 1 obsegajo zlasti začasni odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti, trajni odvzem dovoljenj in razglasitev neprimernosti obtoženih upravljavcev prevoznih dejavnosti. Te kazni obsegajo tudi zaplembo vozila, s katerim podjetje opravlja prevoze brez dovoljenja, določenega v tej uredbi.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 90

Člen 21, odstavek 3

3. Komisija sestavi seznam največjih kršitev te uredbe, ki povzročijo najmanj delni ali začasni odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti, njegov trajni odvzem ali razglasitev neprimernosti, ki prizadene obtožene upravljavce prevoza. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, določenim v členu 25(3).

črtano

Obrazložitev

Seznam najhujših kršitev je opisan v prilogi III. Komisija bo najkasneje 1. januarja 2010 sprejela seznam hudih kršitev, ki bi moral biti sprejet z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 25(3).

Predlog spremembe 91

Člen 21, odstavek 4

4. Kršitve iz člena 6(2) se medsebojno priznajo za izvajanje kazni iz odstavka 2 tega člena.

črtano

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 92

Člen 22

Podjetja, ki predložijo dokaz, da so jim bila pred določenimi datumi na podlagi nacionalnih predpisov države članice izdana dovoljenja za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika v domačem ali mednarodnem tovornem ali, glede na primer, potniškem prometu, so do 1. januarja 2012 izvzeta iz zahteve po predložitvi dokazila o strokovni usposobljenosti iz člena 3(d). Ti datumi so naslednji:

črtano

(a) januar 1975 v Belgiji, na Danskem, v Nemčiji, Franciji, na Irskem, v Italiji, Luksemburgu, na Nizozemskem in v Združenem kraljestvu;

 

(b) januar 1981 v Grčiji;

 

(c) januar 1983 v Španiji in na Portugalskem;

 

(d) oktober 1989 na ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike;

 

(e) januar 1995 v Avstriji, na Finskem in Švedskem.

 

Obrazložitev

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija povzroča neenako obravnavanje nekaterih držav članic. Glej tudi člen 8, odstavek 4, ki vključuje pridobljene pravice.

Predlog spremembe 93

Člen 24, odstavek 1

1. Pristojni organi držav članic tesno sodelujejo in si medsebojno pomagajo pri izvajanju te uredbe. Zagotovijo zaupnost informacij, ki si jih izmenjajo.

1. Pristojni organi držav članic tesno sodelujejo in si medsebojno pomagajo pri izvajanju te uredbe. Izmenjujejo informacije o obsodbah za hujša kazniva dejanja ali drugih posebnih dejstvih, ki bi lahko vplivala na opravljanje dejavnosti cestnih prevoznikov, in sicer ob upoštevanju določb, ki se uporabljajo na področju varstva osebnih podatkov.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 94

Člen 24, odstavek 2

2. Pristojni organi izmenjujejo informacije o obsodbah za hujša kazniva dejanja in storjenih hujših kršitvah ali o hujših in posebnih dejanjih, ki bi lahko vplivala na opravljanje dejavnosti cestnih prevoznikov, in sicer ob upoštevanju določb, ki se uporabljajo na področju varstva osebnih podatkov.

črtano

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 95

Člen 25, odstavek 3

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 tega sklepa.

3. (ne zadeva slovenske različice)

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 96

Člen 25, odstavek 4, pododstavek 1

Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in 5(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 tega sklepa.

Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in 5(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 tega Sklepa. Rok, določen v členu 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES, je en mesec.

Obrazložitev

Pravno in jezikovno jasnejše.

Predlog spremembe 97

Člen 26, odstavek 1, točka (b)

(b) število po vrsti in letu izdanih, začasno in trajno odvzetih dovoljenj, število opozoril, število razglasitev neprimernosti ter razloge;

(b) število po vrsti in letu izdanih, začasno in trajno odvzetih dovoljenj, število razglasitev neprimernosti ter razloge;

Obrazložitev

Pomembno je, da se predstavijo le začasni in trajni odvzemi dovoljenj, ne pa vsa opozorila, ki jih pošlje pristojni organ.

Predlog spremembe 98

Člen 26, odstavek 1, točka (d)

(d) statistične podatke o posodobitvah, izvedenih v nacionalnih elektronskih registrih in

(d) temeljne statistične podatke o nacionalnih elektronskih registrih in njihovo uporabo s strani pristojnih organov; in

Obrazložitev

V izogib nepotrebnemu upravnemu bremenu zadostuje, če se predstavijo le temeljni statistični podatki o nacionalnih elektronskih registrih.

Predlog spremembe 99

Člen 26, odstavek 2 a (novo)

 

2a. Do 1. junija 2009 Komisija poroča o verjetnem učinku razširitve področja uporabe te uredbe na gospodarske prevoze z vozili, ki so ustrezno zasnovana in opremljena ter so namenjena prevozu največ devetih oseb, vključno z voznikom. Komisija po potrebi da ustrezne pobude.

Obrazložitev

Pojavlja se vprašanje, ali bi bila razširitev področja uporabe uredbe, ki bi s tem vključevalo komercialni prevoz z vozili, namenjenimi največ devetim osebam (zlasti taksiji), smiselna za izboljšanje kakovosti storitev in medsebojno priznavanje strokovne usposobljenosti med državami članicami.

Predlog spremembe 100

Člen 27

Vsaka država članica pošlje Komisiji seznam pristojnih organov, ki jih je imenovala za izdajanje dovoljenj za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika, in seznam organov ali teles, akreditiranih za organizacijo preverjanj. Zbirni seznam teh organov ali teles iz vse Skupnosti Komisija objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vsaka država članica najkasneje na dan začetka uporabe te uredbe pošlje Komisiji seznam pristojnih organov, ki jih je imenovala za izdajanje dovoljenj za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika, in seznam organov ali teles, akreditiranih za organizacijo preverjanj in za izdajo spričeval. Zbirni seznam teh organov ali teles iz vse Skupnosti Komisija objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Obrazložitev

Pristojni organi so ključni za to uredbo. Zato je nujno, da se seznam ter organov pravočasno pošlje Komisiji, da se lahko preveri, da so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi.

Predlog spremembe 101

Člen 28

Države članice Komisiji v najkrajšem možnem času pošljejo besedilo zakonov ali drugih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta uredba.

Države članice Komisiji najkasneje šest dni po dnevu sprejetja in prvič najkasneje na dan začetka uporabe te uredbe pošljejo besedilo zakonov ali drugih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta uredba

Obrazložitev

Ob upoštevanju datuma začetka uporabe je nujno, da je Komisija seznanjena z nacionalnim pravom in upravnimi predpisi, ki so bili sprejeti na področju, ki ga zajema ta uredba. Vsaka kasnejša sprememba bi morala biti sporočena Komisiji v roku 60 dni po njenem sprejetju.

Predlog spremembe 102

Člen 29 a (novo)

 

Člen 29a

 

Naslednji odstavek se vključi v člen 8 Uredbe (ES) št. 561/2006:

 

(6a) Z odstopanjem od navedenega se dopusti v primerih občasnega čezmejnega prevoza dovoliti, da se tedenski čas počitka začne najpozneje ob koncu dvanajstih 24-urnih obdobij po predhodnem tedenskem času počitka. V takšnih primerih se zaporedoma zagotovita dva redna ali reden in skrajšan tedenski čas počitka. Celotni skupni čas vožnje v teh dvanajstih 24-urnih obdobjih, ne sme presegati 90 ur.

Obrazložitev

Praktična, potrebna in utemeljena izjema za čezmejni turistični potniški prevoz.

Predlog spremembe 103

Člen 30

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od […]

Uporablja se od 1. junija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

Obrazložitev

Pomembno je, da se državam članicam in podjetjem da na voljo dovolj časa, da se pripravijo na izvrševanje te uredbe. Zaradi datuma začetka uporabe člen 23 ni potreben.

Predlog spremembe 104

Priloga II a (novo)

 

Seznam kršitev iz člena 6.2(a):

 

1. (a) prekoračitev maksimalne časovne omejitve za 6- ali 14-dnevno vožnjo za 25 % ali več.

 

(b) prekoračitev – med delovnim dnem – maksimalne časovne omejitve dnevnega časa vožnje za 50 % ali več brez odmora ali neprekinjenega počitka v trajanju vsaj 4,5 ure.

 

2. Tahograf in/ali omejilnik hitrosti ni nameščen ali se uporablja naprava, s katero se lahko z goljufijo spremenijo podatki opreme za beleženje in/ali omejilnika hitrosti ali ponaredijo [...] tahografski vložki oziroma podatki, preneseni s tahografa in/ali voznikove kartice.

 

3. Vožnja brez opravljenega tehničnega pregleda vozila ali s hudimi pomanjkljivostmi pri, med drugim, zavornem sistemu, vzvodju krmilja, kolesih/gumah, vzmetenju ali podvozju, ki bi lahko povzročile neposredno nevarnost za varnost v cestnem prometu in bi vodila do odločitve, da se vozilo izloči iz prometa.

 

4. Vozilo prevaža snovi, ki jih je prepovedano prevažati, ali prevaža nevarne snovi, ne da bi bilo vozilo opremljeno s predpisano nalepko ali oznako.

 

5. Prevoz potnikov ali tovora brez veljavnega vozniškega dovoljenja ali ki ga opravlja podjetje, ki nima veljavne licence Skupnosti.

 

6. Voznik uporablja ponarejeno voznikovo kartico, ali kartico, ki ni njegova last ali je bila pridobljena na podlagi lažnega prikazovanja in/ali ponarejenih dokumentov.

 

7. Prevoz tovora, ki za 20% ali več presega največjo dovoljeno naloženo težo.

Obrazložitev

Pomembno je našteti najhujše kršitve.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Namen osnutka uredbe je nadomestiti veljavno direktivo. Predlog uredbe ima po navedbah Komisije dva namena. Prvi je izkoristiti izkušnje, pridobljene od začetka veljavnosti direktive leta 1996, drugi pa je zagotoviti enotnejšo in strožjo uporabo zakonodajnih določb z uvedbo uredbe namesto direktive.

Treba je izpostaviti, da je osnutek uredbe rezultat obsežnega posvetovanja Komisije z zainteresiranimi stranmi. Poročevalka lahko na podlagi lastnih ugotovitev potrdi, da je sektor cestnega prometa z odobravanjem sprejel načelo uredbe s tega področja. Vseeno pa to ne pomeni, da ni treba osnutka uredbe temeljito pregledati in morda predlagati spremembe.

Vsebina

Namen uredbe je:

– določiti pogoje (sedež, dober ugled, finančno stanje in strokovna usposobljenost), ki jih mora izpolnjevati fizična ali pravna oseba, da začne in nadaljuje opravljanje dejavnosti upravljavca cestnega prevoza

– določiti pogoje, v skladu s katerimi lahko podjetje zaposli upravljavca prevoza (dejanska, neprekinjena zaposlitev; pogodbena vez; obveznosti in odgovornosti; vzporedna zaposlitev; in neodvisnost)

– okrepitev sistema dovoljenj in nadzora s pomočjo sistema pristojnih organov in registracije ter preverjanja prošenj

- ureditev elektronskih registrov in varovanje elektronskih podatkov

- vzpostavitev sistema vzajemnega priznavanja diplom ter določitev sankcij in pridobljenih pravic

Nekaj vprašanj z vsakega področja – pogoji za upravljavce prevoza

Poročevalka v splošnem pozdravlja predlog, vendar ima vseeno nekaj pridržkov v zvezi z različnimi vidiki predloga.

O dovoljenju za opravljanje dejavnosti

Zdi se, da člen 4 o tem, kdo je lahko upravljavec prevoza, spregleda primer večinskega lastnika v malem podjetju. Če so izpolnjeni drugi pogoji, bi moralo biti tej osebi omogočeno,da opravlja dejavnost upravljavca prevoza.

O pogojih za ustanovitev

V zvezi s tem je bistvena pripomba ta, da člen preprečuje uporabo naslova "poštnega predala" ali jo vsaj otežuje. Vseeno pa poročevalka ni prepričana, da so parkirna mesta pokazatelj, da je podjetje dejansko prisotno na naslovu.

O dobrem ugledu

Komisija v svojem predlogu ne našteva splošnih kategorij obsodb, zaradi katerih lahko podvomimo o dobrem ugledu. To je predmet predloga spremembe poročevalke.

Poleg splošnih kategorij Komisija sprejme seznam kategorij in vrst kršitev, zaradi katerih se lahko izgubi dober ugled. Spremembe tega seznama bodo predmet postopka komitologije s pregledom. Enak postopek bo uporabljen za določitev pogostosti ponavljanja kršitev, zaradi katere bo neka kršitev veljala za hujšo.

O finančnem stanju

Splošna zamisel je jasna. Vseeno pa se zdi, da je petletni razmak med preverjanji tečaja nacionalne valute v razmerju do evra prevelik. Poročevalka ni prepričana, da je pospešeni koeficient med sredstvi in dolgom, ki je določen na 80%, pravi, in predlaga 50%.

O strokovni usposobljenosti

Težko je razumeti, zakaj je potrebnih 140 ur obveznega usposabljanja ter obvezen pisni izpit. Ni mogoče, da bi izkušen kandidat z manj kot petimi leti izkušenj lahko opravil izpit brez 140 ur obveznega usposabljanja? Po drugi strani ne bi morda upravljavci prevoza, ki že opravljajo ta poklic, potrebovali občasne osvežitvene tečaje za seznanitev z novostmi?

Dovoljenje in nadzor

O pregledu in registraciji vlog

Poročevalka meni, da bi pristojni organi morali biti izrecno odgovorni za nacionalne elektronske registre, poleg tega, da so odgovorni za vpisovanje registracij. Redni pregledi najmanj vsakih pet let zagotavljajo, da podjetja še naprej izpolnjujejo potrebna tri merila: dober ugled, finančno stanje, strokovno usposobljenost.

Elektronski registri in varovanje podatkov

Sistem medsebojno povezanih nacionalnih elektronskih registrov je osrednjega pomena za pravilno učinkovanje uredbe. Poročevalka meni, da bi ti registri morali začeti delovati istočasno v vseh državah članicah, saj je delno izvrševanje isto kot neizvrševanje. Skupna pravila iz člena 15 bi morala določati tudi, kateri organ je odgovoren za uporabo in posodabljanje podatkov.

Nadalje je poročevalka zaskrbljena, da bi lahko člen 16 o varovanju podatkov povzročal zmedo. Ob upoštevanju popolnejših določb direktive 95/46/ES o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ta člen nima dodane vrednosti in bi ga bilo mogoče celo razumeti v smislu omejevanja teh pravic oziroma bi lahko vsaj odstavek b člena 16 imel ta učinek.

Vzajemno priznavanje, sankcije in pridobljene pravice

Poročevalka ni prepričana, da je določba o pridobljenih pravicah vključena v člen 22 za tiste države, ki so se pridružile Evropski uniji pred 1. januarjem 1995. Na tej točki se zdi to odvečna določba, saj ni predlagana podobna določba za države, ki so se pridružile Uniji po 1. januarju 1995.

Zaključek

Kot je mogoče sklepati iz zgoraj povedanega, je uredba potrebna sprememb. Splošni namen uredbe in namen, da se pojasnijo pogoji za dostop do poklica ter hkrati zagotovi bolj usklajena uporaba teh pogojev, sta popolnoma sprejemljiva. Poročevalka priporoča, da se uredba načeloma podpre, vendar naj poslanci pazljivo preučijo, kako bi bilo s predlogi sprememb mogoče uredbo izboljšati.

Drugi predlogi sprememb

Po poglobljeni razpravi s Komisijo in Svetom so predlagane številne druge spremembe, tako za izboljšanje vsebine kot tudi za strnitev strukture predloga. To bi moralo omogočiti, da je žarišče razprave in predlogov ključni dejavnik predloga v prihodnjih fazah postopka soodločanja.

POSTOPEK

Naslov

Pogoji za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD)

Datum predložitve EP

23.5.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

12.7.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

12.7.2007

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

EMPL

5.6.2007

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Silvia-Adriana Ţicău

3.7.2007

 

 

Obravnava v odboru

9.10.2007

22.10.2007

21.1.2008

26.2.2008

 

25.3.2008

 

 

 

Datum sprejetja

26.3.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Maria Eleni Koppa

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Donato Tommaso Veraldi