Betänkande - A6-0087/2008Betänkande
A6-0087/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som skall uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg

31.3.2008 - (KOM(2007)0263 – C6‑0145/2007 – 2007/0098(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău

Förfarande : 2007/0098(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0087/2008

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som skall uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg

(KOM(2007)0263 – C6‑0145/2007 – 2007/0098(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0263),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 71 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0145/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6‑0087/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Det är nödvändigt att de fysiska personer som har det goda anseende och den yrkesmässiga kompetens som krävs kan identifieras och registreras vid den behöriga myndigheten. Det bör vara dessa så kallade transportansvariga personer som permanent och i realiteten styr vägtransportföretagens transportverksamhet. Det bör fastställas på vilka villkor som en person kan inneha uppdraget att kontinuerligt och effektivt styra ett företags transportverksamhet.

(7) Det är nödvändigt att de fysiska personer som har det goda anseende och den yrkesmässiga kompetens som krävs kan identifieras och registreras vid den behöriga myndigheten. Det bör vara dessa så kallade transportansvariga personer med hemvist i en medlemsstat som permanent och i realiteten styr vägtransportföretagens transportverksamhet. Det bör fastställas på vilka villkor som en person kan inneha uppdraget att kontinuerligt och effektivt styra ett företags transportverksamhet.

Motivering

Det bör vara ett obligatoriskt krav för transportansvariga att de har sin hemvist i en medlemsstat.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Kommissionen bör arbeta för att allvarliga överträdelser medför lika stränga påföljder i alla medlemsstater och vidta åtgärder med tanke på detta.

Motivering

Efter att överträdelserna ordnats i olika kategorier bör också påföljderna tillnärmas varandra.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Ett vägtransportföretag bör ha minst den ekonomiska kapacitet som krävs för att garantera att företaget får en tillfredsställande start och kan skötas på lämpligt sätt. Den nuvarande metoden med en lägsta kapital- och reservnivå leder till stor osäkerhet när det gäller hur stora ekonomiska resurser som finns och garanterar inte att ett företag har den kapacitet som krävs för att uppfylla sina skyldigheter på kort sikt. Det är lämpligt att använda andra bättre definierade och mer adekvata ekonomiska indikatorer, som kan fastställas på grundval av de årliga räkenskaperna. Företag som så önskar bör ha möjlighet att visa sin ekonomiska kapacitet genom en bankgaranti, vilket kan vara enklare och mindre kostsamt för företagen.

(9) Ett vägtransportföretag bör ha minst den ekonomiska kapacitet som krävs för att garantera att företaget får en tillfredsställande start och kan skötas på lämpligt sätt. Det är lämpligt att använda väldefinierade och adekvata ekonomiska indikatorer, som kan fastställas på grundval av de årliga räkenskaperna. Företag som så önskar bör ha möjlighet att visa sin ekonomiska kapacitet genom en bankgaranti eller ett annat finansiellt instrument, t.ex. försäkring, vilket kan vara enklare och mindre kostsamt för företagen.

Motivering

Samordning med ändringsförslag 40 och ändringsförslag 37.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) En hög nivå i fråga om yrkesmässig kompetens ökar vägtransportsektorns socioekonomiska effektivitet. Därför bör de personer som innehar funktionen som transportansvariga ha genomgått en kvalitetsutbildning. För att få mer likvärdiga utbildnings- och examineringsvillkor samt större insyn för dem som väljer att följa utbildningen, bör medlemsstaterna godkänna examinations- och utbildningscentrumen enligt vissa kriterier som de själv fastställer. Av jämställdhets- och insynsskäl bör också alla sökande genomgå ett examensprov, även de som på grund av erfarenhet eller ett diplom kan undantas från den obligatoriska grundutbildningen. Sedan genomförandet av den inre marknaden är de nationella marknaderna inte längre skilda åt. Därför måste personer som önskar inneha funktionen som transportansvariga ha de kunskaper som krävs för att styra såväl nationella som internationella transporter. Förteckningen över de ämnesområden man måste behärska för att få intyg om yrkesmässig kompetens samt hur examensproven skall organiseras kommer sannolikt att förändras i takt med den tekniska utvecklingen, och därför bör det vara möjligt att uppdatera den.

(10) En hög nivå i fråga om yrkesmässig kompetens ökar vägtransportsektorns socioekonomiska effektivitet. Därför bör de personer som innehar funktionen som transportansvariga ha genomgått en kvalitetsutbildning. För att få mer likvärdiga utbildnings- och examineringsvillkor samt större insyn för dem som väljer att följa utbildningen, bör medlemsstaterna godkänna examinations- och utbildningscentrumen enligt vissa kriterier som de själv fastställer. Sedan genomförandet av den inre marknaden är de nationella marknaderna inte längre skilda åt. Därför måste personer som önskar inneha funktionen som transportansvariga ha de kunskaper som krävs för att styra såväl nationella som internationella transporter. Förteckningen över de ämnesområden man måste behärska för att få intyg om yrkesmässig kompetens samt hur examensproven skall organiseras kommer sannolikt att förändras i takt med den tekniska utvecklingen, och därför bör det vara möjligt att uppdatera den.

Motivering

En obligatorisk utbildning innebär inte nödvändigtvis att man har de goda kunskaper som krävs för nationell och internationell transportledning. Särskild utbildning, såsom den beskrivs i bilaga II, behövs, och det borde ligga i transportföretagens intresse att utbilda sina anställda, men en examen bör vara det rätta sättet att intyga att man inhämtat den kunskap som krävs.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) För en lojal konkurrens och vägtransporter som sker helt enligt reglerna krävs det likvärdig övervakning och uppföljning i alla medlemsstater. De nationella myndigheter som övervakar företagen och tillståndens giltighet spelar en avgörande roll i detta avseende och det bör säkerställas att de vidtar lämpliga åtgärder vid behov, särskilt när det gäller att tillfälligt dra in eller återkalla tillstånd eller att olämpligförklara transportansvariga som visar prov på försumlighet eller ont uppsåt. Ett företag måste alltid informeras i förväg och har rätt till en rimlig frist för att åtgärda situationen, innan det åläggs sanktioner av ovanstående slag.

(11) För en lojal konkurrens och vägtransporter som sker helt enligt reglerna krävs det likvärdig övervakning och uppföljning i alla medlemsstater. De nationella myndigheter som övervakar företagen och tillståndens giltighet spelar en avgörande roll i detta avseende och det bör säkerställas att de vidtar lämpliga åtgärder vid behov, särskilt när det gäller att i de allvarligaste fallen tillfälligt dra in eller återkalla tillstånd eller att olämpligförklara transportansvariga som visar prov på försumlighet eller ont uppsåt. Detta bör ske efter en lämplig avvägning av åtgärderna med beaktande av proportionalitetsprincipen. Ett företag bör dock alltid informeras i förväg och ha rätt till en rimlig frist för att åtgärda situationen, innan det ådrar sig sådana sanktioner.

Motivering

Det måste säkerställas att det även fortsatt tas hänsyn till existerande skillnader i medlemsstaterna när det gäller förvaltning och vidtagande av åtgärder i samband med de allvarligaste överträdelserna. Det måste därför garanteras att samarbetet på detta område sker med respekt för proportionalitetsprincipen, sådan den gäller i den medlemsstat som har beviljat tillståndet och ansvarar för övervakningen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att upprätta en förteckning över de kategorier, typer och grader av allvar i fråga om överträdelser som innebär att vägtransportföretag förlorar sitt goda anseende. Den bör dessutom få möjlighet att i takt med den tekniska utvecklingen anpassa den bilaga till denna förordning som rör de kunskaper som medlemsstaterna skall beakta vid erkännande av yrkesmässig kompetens, samt den bilaga som innehåller förlagan till intyget för yrkesmässig kompetens. Den bör vidare få befogenhet att upprätta en förteckning över de allvarliga överträdelser som medför tillfällig indragning eller återkallan av tillståndet att utöva yrket eller en olämplighetsförklaring. Eftersom dessa åtgärder har allmän räckvidd och är avsedda att ändra icke väsentliga delar av denna förordning eller kompletterar den genom tillägg av nya icke väsentliga delar, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll enligt artikel 5a i beslut 1999/468/EG. Av effektivitetsskäl måste de frister som normalt tillämpas inom ramen för det föreskrivande förfarandet med kontroll kortas ned när det gäller uppdateringen av förlagan för intyget för yrkesmässig kompetens.

(22) Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att upprätta en förteckning över de kategorier, typer och grader av allvar i fråga om allvarliga överträdelser som innebär att vägtransportföretag i vissa fall förlorar sitt goda anseende. Den bör dessutom få möjlighet att i takt med den tekniska utvecklingen anpassa den bilaga till denna förordning som rör de kunskaper som medlemsstaterna skall beakta vid erkännande av yrkesmässig kompetens, samt den bilaga som innehåller förlagan till intyget för yrkesmässig kompetens. Den bör vidare få befogenhet att upprätta en förteckning över de överträdelser som kan medföra att myndigheterna i vissa fall och i proportion till överträdelsens karaktär överväger att tillfälligt dra in eller återkalla tillståndet att utöva yrket eller att utfärda en olämplighetsförklaring. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning och komplettera den genom tillägg av nya icke väsentliga delar bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG. Av effektivitetsskäl bör de frister som normalt tillämpas inom ramen för det föreskrivande förfarandet med kontroll förkortas när det gäller uppdatering av förlagan till intyget om yrkesmässig kompetens.

Motivering

Det måste säkerställas att det även fortsatt tas hänsyn till existerande skillnader i medlemsstaterna när det gäller förvaltning och vidtagande av åtgärder i samband med de allvarligaste överträdelserna. Det måste därför garanteras att samarbetet på detta område sker med respekt för proportionalitetsprincipen, sådan den gäller i den medlemsstat som har beviljat tillståndet och ansvarar för övervakningen.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) För att främja bussturismen bland låginkomsttagare och turismen i regionerna måste tolvdygnsregeln för rundresor med buss återinföras (se punkt 78 i parlamentets resolution av den 29 november 2007). Därför måste Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet kompletteras i enlighet härmed.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Syfte och definitioner

Syfte och tillämpningsområde

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) transportansvarig: fysisk person som engageras av ett företag eller, om företaget självt är en fysisk person, denna eller, i förekommande fall, en annan fysisk person som företaget utser enligt avtal, vilken reellt och varaktigt kommer att driva företagets transportverksamhet,

(Berör inte den svenska versionen.)

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) myndighet med behörighet att utfärda tillstånd att utöva transportyrket: en nationell, regional eller lokal myndighet i en medlemsstat som kontrollerar om ett företag uppfyller villkoren enligt denna förordning och som har behörighet att bevilja, tillfälligt dra in eller återkalla tillståndet att yrkesmässigt bedriva transporter på väg,

g) behörig myndighet: en nationell, regional eller lokal myndighet i en medlemsstat med behörighet att utfärda tillstånd att utöva transportyrket som kontrollerar om ett företag uppfyller villkoren enligt denna förordning och som har behörighet att bevilja, tillfälligt dra in eller återkalla tillståndet att yrkesmässigt bedriva transporter på väg,

(Blir artikel 1 a led g.)

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) etableringsmedlemsstat: medlemsstat där ett företag önskar etablera sig; företagets transportansvarige kan, men behöver inte, komma från ett annat land,

h) etableringsmedlemsstat: medlemsstat där ett företag är etablerat; företagets transportansvarige kan, men behöver inte, komma från ett annat land,

(Blir artikel 1 a led h.)

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) ursprungsmedlemsstat: medlemsstat där den transportansvarige inom ett företag som önskar etablera sig i en annan medlemsstat tidigare hade sitt säte eller bedrev sin verksamhet.

utgår

(Blir artikel 1 a led i.)

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Denna förordning skall tillämpas på alla företag som är etablerade i gemenskapen och som yrkesmässigt bedriver transporter på väg. Den skall också tillämpas på företag som önskar börja att yrkesmässigt bedriva transporter på väg.

2. Denna förordning skall tillämpas på alla företag som är etablerade i gemenskapen och som yrkesmässigt bedriver transporter på väg. Den skall också tillämpas på företag som avser att yrkesmässigt börja bedriva transporter på väg; hänvisningar till företag som yrkesmässigt bedriver transporter på väg ska, om så är lämpligt, anses omfatta även företag som avser att yrkesmässigt börja bedriva sådana transporter.

(Blir artikel 1.2.)

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon eller motorfordonskombinationer med en högsta tillåten vikt av 3,5 ton. Medlemsstaterna får dock sänka denna tröskel för alla eller vissa typer av transportverksamhet.

Företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg endast med hjälp av motorfordon eller motorfordonskombinationer med en högsta tillåten bruttovikt av 3,5 ton. Medlemsstaterna får dock sänka denna tröskel för alla eller vissa typer av transportverksamhet.

(Blir artikel 1.3 led a.)

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Företag som yrkesmässigt bedriver transporter på väg endast med hjälp av motorfordon vars hastighet inte får överstiga 40 km/h.

(Blir artikel 1.3 led ba (nytt).)

Motivering

Jord- och skogsbruksfordon bör inte omfattas av tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Vara reellt och fast etablerade i en medlemsstat.

a) Vara reellt och fast etablerade i en medlemsstat i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Ha gott anseende.

b) Ha gott anseende i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Ha tillräckliga ekonomiska resurser.

b) Ha tillräckliga ekonomiska resurser i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Ha den yrkesmässiga kompetens som erfordras.

d) Ha den yrkesmässiga kompetens som erfordras i enlighet med bestämmelserna i artikel 8.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ett företag som önskar bedriva transporter på väg skall för den behöriga myndighet som avses i artikel 9 utse minst en fysisk person som uppfyller kraven enligt artikel 3 b och d. Denna person, som kallas transportansvarig, skall uppfylla följande krav:

1. Ett företag som bedriver transporter på väg skall utse minst en fysisk person, den transportansvarige, som uppfyller kraven enligt artikel 3 b och d samt följande krav:

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Den transportansvarige skall vara anställd och avlönas av företaget eller, om företaget är en fysisk person, utgöras av denna person.

b) Den transportansvarige skall ha en yrkesmässig anknytning till företaget, alltså antingen vara anställd, partner, direktör, andelsägare eller ha ett liknande avtalsmässigt förhållande till företaget, eller leda det, eller, om företaget är en fysisk person, utgöras av denna person, eller, om företaget är ett bolag, vara behörig att föra dess talan inför rätta och ingå förbindelser på dess vägnar.

Motivering

Enligt kommissionens förslag kan den transportansvarige vara endast en avlönad arbetstagare eller ägare till företaget. I verkligheten är det ofta också så att den person som sköter den dagliga driften av företaget, alltså den som företräder bolaget eller som har fått i uppdrag att leda det, har skaffat sig bevis på yrkesmässig kompetens.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Den transportansvarige ska ha sin hemvist i en medlemsstat.

Motivering

Det bör vara ett obligatoriskt krav för transportansvariga att de har sin hemvist i en medlemsstat.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Företaget ska meddela den behöriga myndigheten vilken eller vilka transportansvariga som utsetts.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om ett företag är en fysisk person som inte uppfyller kravet på yrkesmässig kompetens enligt artikel 3 d får de behöriga myndigheterna, genom undantag från punkt 1, bevilja det rätten att utöva transportyrket under förutsättning att

2. Om ett företag inte uppfyller kravet på yrkesmässig kompetens enligt artikel 3 d får den behöriga myndigheten bevilja det rätten att utöva transportyrket utan att en transportansvarig har utsetts enligt punkt 1, under förutsättning att

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) företaget för samma myndigheter utser en annan person som uppfyller kraven enligt artikel 3 b och d, vilken enligt avtal är behörig att utöva uppdrag som transportansvarig för företagets räkning,

a) företaget utser en annan fysisk person med hemvist i en medlemsstat som uppfyller kraven enligt artikel 3 b och d, vilken enligt avtal är behörig att utöva uppdrag som transportansvarig för företagets räkning och underrättar den behöriga myndigheten om detta,

Motivering

Det är viktigt att kräva att den transportansvarige ska ha sin hemvist i en medlemsstat.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) det i avtalet mellan företaget och den transportansvarige anges vilka uppdrag som permanent kommer att innehas av nämnda transportansvarige samt dennes ansvarsområden; i de uppdrag som skall anges ingår bland annat uppdrag knutna till fordonsunderhåll, kontroll av transportdokument och -avtal, samt kontroll av överensstämmelse, fördelning av sändningar på förare och fordon samt kontroll av säkerhetsförfaranden,

b) det i avtalet mellan företaget och den transportansvarige anges vilka uppgifter som varaktigt kommer att innehas av nämnda transportansvarige samt dennes ansvarsområden; i de uppgifter som skall anges ingår bland annat uppgifter knutna till ansvar för fordonsunderhåll, kontroll av transportdokument och -avtal, samt kontroll av överensstämmelse, fördelning av sändningar eller tjänster på förare och fordon samt kontroll av säkerhetsförfaranden,

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) den person som utsetts inte, i egenskap av transportansvarig, leder transportverksamheten för fler än fyra olika företag med en fordonspark på sammanlagt högst tolv fordon,

c) den person som utsetts inte, i egenskap av transportansvarig, leder transportverksamheten för fler än fyra olika företag; den behöriga myndigheten kan fastslå det högsta antal fordon som den transportansvarige får leda,

Motivering

Eftersom det finns stora skillnader i transportföretagens verksamhet är det inte möjligt att på EU-nivå fastställa ett högsta antal fordon som en transportansvarig får leda. Om en medlemsstat anser att ett högsta antal måste fastställas borde den ha rätt att göra det.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) den utsedda personen är oberoende av de andra företag för vilka den utför transporttjänster eller som utför transporter för dess räkning.

den utsedda personen är oberoende av de andra företag för vilka företaget utför transporttjänster eller som utför transporter för dess räkning.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den transportansvariges anseende skall vara förverkat i den mening som avses i denna förordning om det inom ramen för den transportverksamhet som denne styr sker allvarliga överträdelser eller upprepade överträdelser av den art som anges i artikel 6.1 och vars antal överstiger en viss tröskel.

utgår

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att uppfylla kravet i artikel 3 a skall ett företag vara reellt och fast etablerat i en medlemsstat som via en behörig myndighet beviljar det tillstånd att utöva transportyrket. Företaget skall

För att uppfylla kravet i artikel 3 a skall ett företag

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) förfoga över ett driftsställe beläget i den medlemsstaten och med lokaler där företagsdokumentationen förvaras, som bland annat skall innehålla räkenskapshandlingar, personalförvaltningshandlingar och alla andra handlingar som den behöriga myndigheten, för att kunna bevilja tillstånd att utöva transportyrket, kan behöva ha tillträde till för att kontrollera att villkoren enligt denna förordning är uppfyllda,

a) förfoga över ett driftsställe beläget i den medlemsstaten och med lokaler där företagsdokumentationen förvaras under i lag föreskrivna tidsperioder, som bland annat skall innehålla räkenskapshandlingar, personalförvaltningshandlingar och alla andra handlingar rörande säker databaserad information som den behöriga myndigheten, för att kunna bevilja tillstånd att utöva transportyrket, kan behöva ha tillträde till för att kontrollera att villkoren enligt denna förordning är uppfyllda samt att de överensstämmer med samtliga normer för skydd av personuppgifter,

Motivering

Skydd av arkiverade uppgifter och skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) såsom ägare eller på någon annan grund, t.ex. i kraft av hyrköps-, hyres- eller leasingavtal eller i kraft av köpeavtal, förfoga över fordon som är registrerade och används i denna medlemsstat,

b) såsom ägare eller på någon annan grund, t.ex. i kraft av hyrköps-, hyres- eller leasingavtal eller i kraft av köpeavtal, förfoga över ett eller flera fordon som är registrerade i denna medlemsstat,

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) förfoga över ett driftscentrum beläget i den medlemsstaten och med nödvändig utrustning, såsom parkeringsplatser för fordon i tillräcklig mängd för att regelbundet kunna utnyttjas av fordonen.

c) förfoga över ett driftscentrum beläget i den medlemsstaten och med nödvändig utrustning och på anmodan kunna påvisa var någonstans i etableringsmedlemsstaten fordonen står parkerade när de inte används.

Motivering

Företagen behöver inte nödvändigtvis själva förfoga över parkeringsplatser. I praktiken parkeras ju fordonen också till exempel hos uppdragsgivarna, förarna och så vidare. Företagen måste dock vid en kontroll kunna påvisa var någonstans i etableringsmedlemsstaten fordonen står parkerade när de inte är i drift, för att man på det sättet ska kunna sätta stopp för brevlådeföretag.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att uppfylla kravet på gott anseende i artikel 3 b får företagsledningen inte ha omfattats av straffrättsliga påföljder för allvarliga brott eller fällande dom i handels- eller konkursrättsligt sammanhang, samt skall utöva sin verksamhet i ärligt uppsåt, under iakttagande av lagstiftningen på området vägtransporter och i god yrkesmässig anda.

1. För tillämpning av artikel 3 b ska medlemsstaterna i enlighet med punkt 2 fastställa de villkor som ett företag och en transportansvarig måste respektera enligt denna förordning för att uppfylla kravet på gott anseende.

 

Dessa villkor ska omfatta följande krav:

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Det finns inget allvarligt skäl till att ifrågasätta dess anseende.

a) Det inte finns inget allvarligt skäl att ifrågasätta transportföretagets, dess tranportansvarigas eller någon annan berörd persons goda anseende, till exempel på grund av en fällande dom eller påföljder för allvarlig överträdelse av gällande nationella regler

 

i) enligt handelsrätten,

 

ii) enligt insolvensrätten,

 

iii) avseende löne- och anställningsförhållandena i branschen,

 

iv) i vägtrafiklagstiftningen,

 

v) för yrkesansvar, och

 

vi) i fråga om människohandel och narkotikahandel.

Motivering

Ett juridiskt och språkligt förtydligande, kopplat till en kort beskrivning av allvarliga överträdelser.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Den fysiska person/de fysiska personer som den utsett till transportansvarig(a) i enlighet med artikel 4 har inte i någon medlemsstat omfattats av fällande dom eller påföljder för allvarliga överträdelser eller lindrigare upprepade överträdelser av gemenskapens lagstiftning, särskilt i fråga om följande:

b) Den transportansvarige eller transportföretaget har inte i någon medlemsstat omfattats av fällande dom för allvarliga överträdelser av gemenskapens lagstiftning, särskilt i fråga om följande:

Motivering

Lindrigare överträdelser kommer inte att omfattas av denna förordning. Förordningen kommer endast att omfatta allvarliga överträdelser och de mest allvarliga överträdelserna.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Förarnas kör- och vilotider, arbetstid samt installation och utnyttjande av kontrollanordningar (färdskrivare).

i) Förarnas kör- och vilotider, arbetstid samt installation och utnyttjande av kontrollanordningar (färdskrivare); kontroll av förarnas kontinuerliga efterlevnad av bestämmelserna, registreringsdatum samt skydd av erhållna personuppgifter.

Motivering

Skydd mot förfalskning av färdskrivarkort och ökad transportsäkerhet.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led b – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv) Vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon samt den obligatoriska årliga besiktningen av motorfordon.

iv) Nyttofordonens trafiksäkerhet, inklusive den obligatoriska besiktningen av motorfordon.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Företaget har inte dömts för allvarliga överträdelser av gällande nationell lagstiftning rörande löne- och arbetsvillkor inom yrket, vägtrafik och trafiksäkerhet samt yrkesmässigt ansvar.

utgår

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För tillämpningen av punkt 1 andra stycket led b, skall kommissionen anta en förteckning över kategorier, typer och grad av allvar i fråga om överträdelser samt de överträdelsefrekvenser över vilka upprepade mindre överträdelser leder till förverkat gott anseende. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 25.3.

2. För tillämpningen av punkt 1 b:

Kommissionen skall tillämpa följande principer:

 

a) Kategorier och typer av överträdelser skall vara de som är oftast förekommande.

a) En fällande dom eller påföljder som den transportansvarige eller transportföretaget ådragit sig i en eller flera medlemsstater för de allvarligaste överträdelserna av gemenskapsreglerna enligt bilaga III ska leda till att det goda anseendet förloras, om den behöriga myndigheten inte, efter vederbörligen fullföljda administrativa förfaranden och, om lämpligt, efter en kontroll i företagets lokaler, av exceptionella och välgrundade skäl fastställer att domen eller påföljderna är oskäliga. Dessa exceptionella och välgrundade skäl ska i så fall noteras i det nationella registret och uppges i rapporten enligt artikel 26.1. De åtgärder som är avsedda att ändra icke väsentliga delar av denna förordning i samband med anpassning av bilaga III för att ta hänsyn till utvecklingen av gemenskapens regelverk på vägtransportområdet ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 25.3.

b) Den högsta graden av allvar rör överträdelser som skapar allvarlig risk för dödsfall eller svåra skador.

b) Kommissionen ska senast den 1 januari 2010 anta en förteckning över kategori, typ och allvarlighetsgrad i fråga om överträdelser som kan leda till förlust av gott anseende. Medlemsstaterna ska beakta upplysningar om dessa överträdelser, inklusive upplysningar från andra medlemsstater, när de fastställer prioriteringarna för kontroller enligt artikel 11.2.

c) Den överträdelsefrekvens över vilken upprepade mindre överträdelser betraktas som allvarliga skall öka med antalet förare som används inom den transportverksamhet som styrs av berörd fysisk person.

De åtgärder som är avsedda att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den i fråga om denna förteckning ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 25.3.

 

Kommissionen ska därför senast den 1 januari 2010

 

i) fastställa vilka kategorier och typer av överträdelser som oftast förekommer,

 

ii) fastställa överträdelsernas allvarlighetsgrad med beaktande av den risk för dödsfall eller svåra skador som de medför, och

 

iii) ange den överträdelsefrekvens över vilken upprepade överträdelser ska betraktas som allvarliga, och därvid ta hänsyn till antalet förare verksamma inom den transportverksamhet som leds av den transportansvarige.

Motivering

För att ge medlemsstaterna tillräckligt med tid för upprätta sina nationella elektroniska register är det viktigt att kommissionen antar förteckningen senast den 1 januari 2010.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. För tillämpningen av punkt 1 andra stycket led b, skall kommissionen anta en förteckning över kategorier, typer och grad av allvar i fråga om överträdelser samt de överträdelsefrekvenser över vilka upprepade mindre överträdelser leder till förverkat gott anseende. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 25.3.

2. För tillämpningen av punkt 1 andra stycket led b, skall kommissionen anta en förteckning över kategorier, typer och grad av allvar i fråga om allvarliga överträdelser vilka leder till förverkat gott anseende. Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning genom att komplettera den, skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 25.3.

Motivering

Så länge överträdelser tolkas olika i olika medlemsstater och föranleder olika påföljder bör inte lindrigare upprepade överträdelser ingå i denna förordning.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Den överträdelsefrekvens över vilken upprepade mindre överträdelser betraktas som allvarliga skall öka med antalet förare som används inom den transportverksamhet som styrs av berörd fysisk person.

utgår

Motivering

Så länge överträdelser tolkas olika i olika medlemsstater och föranleder olika påföljder bör inte lindrigare upprepade överträdelser ingå i denna förordning.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 och punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid tillämpning av artikel 3 c skall kravet avseende tillräckliga ekonomiska resurser bestå i att förfoga över tillräckliga ekonomiska medel för att säkerställa att företaget startas och drivs på ett riktigt sätt.

1. Vid tillämpning av artikel 3 c skall ett företag utan avbrott kunna klara sina ekonomiska skyldigheter under räkenskapsåret. I detta avseende skall företaget, mot bakgrund av de årliga räkenskaperna som bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, kunna visa att det varje år förfogar över följande:

2. Kravet på tillräcklig ekonomisk kapacitet skall anses vara uppfyllt när ett företag utan avbrott kan klara sina faktiska och potentiella skyldigheter under räkenskapsåret. I detta avseende skall företaget, mot bakgrund av de årliga räkenskaperna som bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, kunna bevisa att det varje år förfogar över följande:

 

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Omsättningstillgångar värda minst 9 000 euro om ett fordon används och minst 5 000 euro per ytterligare fordon som används.

a) Kapital och reserver värda minst 9 000 euro om ett fordon används och minst 5 000 euro per ytterligare fordon som används.

 

Egenkapitalet ska påvisas med hjälp av ett granskat affärsbokslut eller ett skattebokslut. Den som för första gången ansöker om att få driva ett vägtransportföretag ska uppvisa en granskad öppningsbalansräkning.

Motivering

Det är viktigt att behålla kapital och reserver – som nu i direktivet och tillåta företag att vara mer flexibla i sin ekonomiska förvaltning.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Fordringar, värdepapper samt kassa och bank till ett sammanlagt värde som överstiger 80 % av skulderna, vars återstående löptid inte överstiger ett år (Kassalikviditet >= 80 %).

utgår

Motivering

Kassalikviditeten säger ingenting om ett företags ekonomiska stabilitet och bör därför inte införas som ett alternativt kriterium till egenkapital och reserver. Värdena i led a för egenkapital och reserver bör dock höjas.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Värdet av euron skall, vid tillämpning av denna förordning, fastställas var femte år i de nationella valutorna i de medlemsstater som inte deltar i den tredje etappen av den monetära unionen. De kurser som tillämpas skall vara de som erhålls den första arbetsdagen i oktober och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. De skall gälla från och med den 1 januari följande kalenderår.

Värdet av euron skall, vid tillämpning av denna förordning, fastställas varje år i de nationella valutorna i de medlemsstater som inte deltar i den tredje etappen av den monetära unionen. De kurser som tillämpas ska vara de som erhålls den första arbetsdagen i oktober och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. De ska gälla från och med den 1 januari följande kalenderår.

Motivering

Valutakursen ska fastställas varje år.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten får, genom undantag från punkt 2, godta att ett företag styrker sin ekonomiska kapacitet genom ett intyg från en eller flera banker eller andra finansieringsinstitut som går i borgen för företaget genom att ställa en bankgaranti, eller liknande, för de belopp som fastställs i punkt 2 a. Bankgarantin kan infrias på anmodan av den behöriga myndighet som beviljar tillstånd för yrkesutövande och kan endast frisläppas efter tillstånd från samma myndighet.

2. Den behöriga myndigheten bör, genom undantag från punkt 1, godta att ett företag visar sin ekonomiska kapacitet genom ett intyg från en eller flera banker eller andra finansieringsinstitut, inklusive försäkringsbolag, som går i borgen för företaget för de belopp som fastställs i punkt 1 a. Garantin eller försäkringen kan infrias på anmodan av den behöriga myndighet som beviljar tillstånd för yrkesutövande och kan endast frisläppas efter tillstånd från samma myndighet. Den behöriga myndigheten ska även fastställa villkoren för när bankgarantier kan infrias och frisläppas för andra fordringsägares behov.

Motivering

En försäkring ska också vara tillåten som bevis på ekonomisk kapacitet. För att man bättre ska kunna fastställa villkoren för hur bankgarantin eller försäkringen kan användas, är det viktigt att det senast den 1 januari 2010 finns en allmänt godkänd modell för dessa.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De årliga räkenskaper som avses i punkt 2 eller den garanti som avses i punkt 3 som skall kontrolleras, skall vara räkenskaperna för den ekonomiska enhet som är etablerad i den medlemsstat i vilken tillstånd begärs och inte eventuella andra enheter som är etablerade i en annan medlemsstat.

3. De årliga räkenskaper som avses i punkt 1 eller den garanti som avses i punkt 2 som skall kontrolleras, skall vara räkenskaperna för den ekonomiska enhet som är etablerad i den medlemsstat i vilken tillstånd begärs och inte eventuella andra enheter som är etablerade i en annan medlemsstat.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid tillämpning av artikel 3 d uppfylls kravet på yrkesmässig kompetens om den eller de personer som förväntas uppfylla det inom ramen för artikel 4 besitter de kunskaper som svarar mot den utbildningsnivå som föreskrivs i bilaga I avsnitt 1, i de ämnen som räknas upp där. Yrkesmässig kompetens konstateras efter en utbildning omfattande 140 timmars undervisning med obligatorisk närvaro och efter ett skriftligt examensprov som får kompletteras med ett muntligt prov. Dessa prov skall anordnas i enlighet med bilaga I avsnitt 2.

1. Vid tillämpning av artikel 3 d ska den eller de personer som berörs besitta de kunskaper som svarar mot den utbildningsnivå som föreskrivs i bilaga I avsnitt 1, i de ämnen som räknas upp där. Yrkesmässig kompetens konstateras efter ett skriftligt examensprov som, om en medlemsstat så beslutar, får kompletteras med ett muntligt prov. Dessa prov skall anordnas i enlighet med bilaga I avsnitt 2.

Motivering

För transportansvariga är det viktigt att de kan bevisa sina kunskaper och kan avlägga prov. De som är intresserade kan följa sådan utbildning som avses i bilaga II; obligatorisk utbildning behöver inte nödvändigtvis innebära ett bevis på kompetens.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Personer som deltar i det examensprov som avses i punkt 1 ska göra det i den medlemsstat de är bosatta i.

Motivering

Missbruk av typ ”examensturism” måste förhindras.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna skall, i enlighet med kriterier som de själva fastställer, utse de organ som är i stånd att erbjuda de sökande kvalitetsutbildningar som effektivt förbereder dem för examensprovet, samt fortbildning som ger de transportansvariga som så önskar uppdaterade kunskaper i yrket. Medlemsstaterna skall regelbundet kontrollera att organen fortfarande uppfyller de kriterier som låg till grund för ackrediteringen.

3. Medlemsstaterna skall, i enlighet med ömsesidigt förenliga kriterier som de själva fastställer, utse de organ som är i stånd att erbjuda de sökande kvalitetsutbildningar som effektivt förbereder dem för examensprovet, samt fortbildning som ger de transportansvariga som så önskar uppdaterade kunskaper i yrket. Medlemsstaterna skall regelbundet kontrollera att organen fortfarande uppfyller de kriterier som låg till grund för ackrediteringen.

Motivering

Exaktare ordalydelse.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna kan befria sökande som kan styrka minst fem års praktisk erfarenhet på företagsledningsnivå i ett transportföretag från kravet på att genomgå obligatorisk utbildning.

4. Medlemsstaterna kan befria personer som kan styrka minst tio års praktisk erfarenhet utan avbrott på företagsledningsnivå i ett transportföretag innan denna förordning offentliggjorts från kravet på att delta i examensprov.

Motivering

Erfarna företagare ska inte behöva ännu en gång visa prov på sin yrkesmässiga kompetens vid ett examensprov. Denna möjlighet bör dock inte stå öppen hur länge som helst och därför måste det förhindras att personer också efter det att denna förordning antagits kan åberopa endast sin branschvana som belägg för yrkesmässig kompetens.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Medlemsstater kan med tioårsintervaller anordna utbildning enligt bilaga I och examensprov enligt artikel 8.1 för transportansvariga för att se till att dessa är medvetna om utvecklingen inom sektorn.

Motivering

Medlemsstater skulle kunna främja utbildning enligt bilaga II, för att se till att transportansvariga uppdaterar sina kunskaper (vart tionde år).

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får befria innehavare av vissa examensbevis avseende vissa högre utbildningar eller tekniska utbildningar från kravet att genomgå obligatorisk utbildning i de ämnen som omfattas av examensbevisen, under förutsättning att dessa utfärdats i medlemsstaterna och innebär genomgången utbildning i de ämnen som anges i bilaga I samt som särskilt har angivits av medlemsstaterna i detta sammanhang.

5. Medlemsstaterna får befria innehavare av examensbevis avseende högre utbildningar eller tekniska utbildningar från kravet att genomgå utbildning i de ämnen som omfattas av examensbevisen och att genomgå examensprovet, under förutsättning att dessa utfärdats i medlemsstaterna och innebär genomgången utbildning i de ämnen som anges i bilaga I samt som särskilt har angivits av medlemsstaterna i detta sammanhang.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Det är beklagligt att medlemsstaterna inte kan betrakta examensbevisen för att erhålla yrkesmässig kompetens som likvärdiga. Syftet med detta ändringsförslag är att göra det möjligt för medlemsstaterna att befria innehavare av vissa examensbevis från kravet att genomgå examensprovet.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Ett tillstånd utfärdat av den myndighet eller den instans som avses i punkt 2 måste uppvisas som bevis för yrkesmässig kompetens. Tillståndet får inte överlåtas. Tillståndet skall upprättas i enlighet med den förlaga som anges i bilaga II och skall vara försett med den ackrediterade utfärdande myndighetens eller instansens stämpel eller reliefstämpel.

6. Ett intyg utfärdat av den myndighet eller instans som avses i punkt 2 måste uppvisas som bevis på yrkesmässig kompetens. Tillståndet får inte överlåtas till annan fysisk eller juridisk person. Det skall upprättas i enlighet med den förlaga som anges i bilaga II och skall vara försett med den ackrediterade utfärdande myndighetens eller instansens stämpel eller reliefstämpel.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten skall bevilja ett företag som ansöker och uppfyller kraven enligt artikel 3 tillstånd att yrkesmässigt bedriva transport på väg.

1. Transportföretag som uppfyller kraven enligt artikel 3 ska efter ansökan beviljas tillstånd att yrkesmässigt bedriva transporter på väg. Den behöriga myndigheten ska förvissa sig om att ett företag som lämnar in en ansökan uppfyller kraven i denna artikel.

Motivering

Det är viktigt att klart och tydligt definiera den behöriga myndighetens roll i samband med beviljandet av tillstånd.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten skall i det elektroniska register som avses i artikel 15 föra in namnet på den transportansvarige som utsetts av företaget, driftsställets adress, det antal fordon som används samt, om tillståndet även gäller internationella transporter, gemenskapsintygets löpnummer samt de bestyrkta kopiornas löpnummer.

2. Den behöriga myndigheten skall ansvara för uppdateringen och underhållet av det elektroniska register som avses i artikel 15.

 

Den behöriga myndigheten ska i det elektroniska register som avses i artikel 15 föra in företagets officiella namn, namnet på den transportansvarige som det utsett, tillsammans med uppgifter om dennes lämplighet som transportansvarig, driftsställets adress, det antal fordon som används samt, om tillståndet även gäller internationella transporter, gemenskapsintygets löpnummer samt de bestyrkta kopiornas löpnummer.

Motivering

Det är viktigt att klargöra vem som ansvarar för uppdatering och underhåll av register.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Från och med dagen för sammankopplingen av de nationella registren i enlighet med artikel 15.4 skall en behörig myndighet vid sin bedömning av ett företags goda anseende kontrollera att transportansvarig person eller transportansvariga personer inte under de senaste två åren i någon annan medlemsstat, med stöd av artikel 13, har förklarats olämplig(a) att leda ett företags transportverksamhet.

4. Från och med den 1 januari 2012 skall en behörig myndighet vid sin bedömning av ett företags goda anseende i tveksamma fall kontrollera att transportansvarig person eller transportansvariga personer vid tidpunkten för ansökan inte i någon annan medlemsstat, med stöd av artikel 13, har förklarats olämplig(a) att leda ett företags transportverksamhet.

Motivering

Tillämpningsdagen ska vara den 1 januari 2012.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna skall se till att de företag som beviljats tillstånd att utöva yrket utan avbrott uppfyller kraven enligt artikel 3. Därför skall de var femte år kontrollera att företagen fortfarande uppfyller vart och ett av kraven.

1. De behöriga myndigheterna skall se till att de företag som beviljats tillstånd att yrkesmässigt bedriva transporter på väg utan avbrott uppfyller kraven enligt artikel 3. Därför skall de var femte år kontrollera att företagen fortfarande uppfyller vart och ett av kraven.

 

Kommissionen ska anpassa intervallerna för de regelbundna kontrollerna till den tekniska utvecklingen, särskilt de nationella elektroniska registren enligt artikel 15. Eftersom dessa åtgärder är avsedda att ändra icke väsentliga delar i denna förordning ska de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 25.3.

Motivering

Kommissionen kan ändra femårsintervallerna för de regelbundna kontrollerna i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 25.3.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Som komplement till kontrollerna enligt punkt 1 skall de behöriga myndigheterna även utföra riktade kontroller av företag som klassificerats som riskföretag i enlighet med det riskvärderingssystem som medlemsstaterna infört med tillämpning av artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG. Medlemsstaterna skall låta samtliga överträdelser enligt artikel 6 i denna förordning omfattas av detta riskvärderingssystem.

2. Som komplement till kontrollerna enligt punkt 1 skall de behöriga myndigheterna även utföra riktade kontroller av företag som klassificerats som företag som utgör en ökad risk i enlighet med det riskvärderingssystem som medlemsstaterna infört med tillämpning av artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG. Medlemsstaterna skall låta samtliga överträdelser enligt artikel 6 i denna förordning omfattas av detta riskvärderingssystem.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den behöriga myndigheten skall, efter att ha varslat företaget om detta, återkalla eller delvis eller tillfälligt dra in det tillstånd att yrkesmässigt bedriva transporter på väg som beviljats ett företag, om den konstaterar att företaget inte längre uppfyller kraven enligt artikel 3.

1. Om den behöriga myndigheten konstaterar att ett företag riskerar att inte längre uppfylla kraven enligt artikel 3 ska den underrätta företaget om detta. Om den behöriga myndigheten konstaterar att ett av kraven inte längre är uppfyllt, får den behöriga myndigheten bevilja företaget en viss tid för att åtgärda situationen; följande tidsgränser ska gälla:

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ett företag skall varslas om att den behöriga myndigheten konstaterat att det ligger i riskzonen för att inte längre uppfylla ett av kraven enligt artikel 3. När det konstateras att ett av kraven inte längre är uppfyllt, skall den tid som företaget har på sig att åtgärda situationen anges i varselmeddelandet; följande gränser skall gälla:

2. Den behöriga myndigheten kan kräva att de transportansvariga inom företag vars tillstånd har dragits in eller återkallats deltar i en utbildning och genomgår det examensprov som avses i artikel 8, innan andra åtgärder för återupprättande kan vidtas.

Motivering

Det är medlemsstaterna själva som beslutar om transportansvariga inom företag vars tillstånd har dragits in eller återkallats ska delta i en utbildning och genomgå ett examensprov.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Högst sex månader för rekrytering av en ersättare för den transportansvarige om denne inte längre uppfyller kraven på gott anseende eller yrkesmässig kompetens; denna tid kan förlängas med sex månader om den transportansvarige avlider eller är fysiskt oförmögen att sköta sitt uppdrag.

a) Högst tre månader för rekrytering av en ersättare för den transportansvarige om denne inte längre uppfyller kraven på gott anseende eller yrkesmässig kompetens; denna tid kan förlängas med tre månader om den transportansvarige avlider eller är fysiskt oförmögen att sköta sitt uppdrag.

Motivering

Sex månader är en alltför lång tid.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Högst sex månader om företaget måste åtgärda situationen genom att styrka en reell och stabil företagsetablering.

b) Högst tre månader om företaget måste åtgärda situationen genom att styrka en reell och stabil företagsetablering.

Motivering

Sex månader är en alltför lång tid.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den behöriga myndigheten kan kräva att de transportansvariga inom företag vars tillstånd delvis eller tillfälligt dragits in eller återkallats följer en utbildning och genomgår det examensprov som avses i artikel 8, innan andra åtgärder för återupprättande kan vidtas.

3. Om den behöriga myndigheten konstaterar att ett företag inte längre uppfyller ett eller flera av kraven i artikel 3 ska den, i enlighet med tidsgränserna i punkt 1, dra in eller återkalla det tillstånd att bedriva yrkesmässiga transporter på väg som beviljats företaget.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid överträdelser vars allvar bekräftas genom att de skett systematiskt och överlagt samt att man försökt dölja dem, skall den behöriga myndigheten förklara den transportansvarige vid det företag vars tillstånd återkallats som olämplig att leda transportverksamheten inom ett företag.

1. Vid allvarliga överträdelser enligt artikel 6.1 b vars allvar bekräftas genom att de skett systematiskt och överlagt eller att man försökt dölja dem samt vilka faller under den transportansvariges ansvar, skall den behöriga myndigheten förklara den transportansvarige vid det företag vars tillstånd återkallats som olämplig att leda transportverksamheten inom ett företag.

Motivering

Det är viktigt att utdöma påföljder mot en transportansvarig endast om de aktuella överträdelserna faller under dennes ansvar.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Så länge ingen åtgärd för återupprättande vidtagits, skall det intyg om yrkesmässig kompetens som avses i artikel 8.6 och som innehas av den person som förklarats olämplig att leda transportverksamheten inom ett företag inte längre vara giltigt i någon medlemsstat.

2. Så länge som ingen åtgärd för återupprättande vidtagits i enlighet med berörda nationella bestämmelser, skall det intyg om yrkesmässig kompetens som avses i artikel 8.6 och innehas av den person som förklarats olämplig att leda transportverksamheten inom ett företag inte längre vara giltigt i någon medlemsstat.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De beslut som medlemsstaternas behöriga myndigheter fattar med stöd av denna förordning och som innebär avslag på en ansökan om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter på väg, en indragning eller återkallan av ett befintligt tillstånd eller en olämplighetsförklaring måste vara motiverade.

1. De negativa beslut som medlemsstaternas behöriga myndigheter fattar med stöd av denna förordning, däribland ett avslag på en ansökan, en indragning eller återkallelse av ett befintligt tillstånd och en olämplighetsförklaring gällande den transportansvarige måste vara motiverade.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna skall se till att de företag som avses i denna förordning har möjlighet att inför oberoende organisationer och instanser, och sedan inför domstol överklaga beslut enligt punkt 1. Ett överklagande, inklusive talan som väcks inför domstol, skall inte ha någon suspensiv verkan.

2. Medlemsstaterna skall se till att företag och berörda personer har möjlighet att överklaga beslut enligt punkt 1, även inför domstol.

Motivering

För att undvika onödig arbetsbörda och se till att de nationella elektroniska registren endast innehåller säkra uppgifter, ska dessa register enbart innehålla uppgifter om överträdelser och påföljder som utdömts efter slutligt avgörande i domstol.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För genomförandet av denna förordning, särskilt artiklarna 10, 11, 12, 13 och 26 skall varje medlemsstat skall föra ett nationellt elektroniskt register över vägtransportföretag som genom en behörig myndighet utsedd av medlemsstaten beviljats tillstånd att yrkesmässigt bedriva transporter på väg. Behandlingen av uppgifterna i detta register sker under kontroll av den offentliga myndighet som utsetts för detta. Det elektroniska registret skall finnas tillgängligt online för alla de i artikel 9 avsedda behöriga myndigheterna i medlemsstaten. Det skall endast vara tillgängligt för andra myndigheter om dessa har vederbörlig behörighet att utföra kontroller av och utdöma påföljder i samband med vägtransporter och tystnadsplikt gäller för deras tjänstemän.

1. För genomförandet av denna förordning, särskilt artiklarna 10, 11, 12, 13 och 26, skall varje medlemsstat föra ett nationellt elektroniskt register över vägtransportföretag och transportansvariga som genom en behörig myndighet utsedd av medlemsstaten beviljats tillstånd att yrkesmässigt bedriva transporter på väg. Behandlingen av uppgifterna i detta register sker under kontroll av den offentliga myndighet som utsetts för detta, vilken även ska ansvara för användningen och uppdateringen av dessa uppgifter. Det nationella elektroniska registret ska innehålla en offentlig och en konfidentiell del. Det elektroniska registret skall finnas tillgängligt online för alla de i artikel 9 avsedda behöriga myndigheterna i medlemsstaten. Den konfidentiella delen av det elektroniska registret skall vara tillgängligt för andra myndigheter än de behöriga myndigheterna endast om dessa har vederbörlig behörighet att utföra kontroller av och utdöma påföljder i samband med vägtransporter och tystnadsplikt gäller för deras tjänstemän.

 

Kommissionen ska senast den 1 januari 2010 tillsammans med medlemsstaterna fastställa minimikrav för utformningen av de uppgifter som ska föras in i det nationella elektroniska registret.

En medlemsstats nationella elektroniska register skall innehålla följande uppgifter:

Den del av det nationella elektroniska registret som rör vägtransportföretag i en medlemsstat skall innehålla följande uppgifter:

a) Företagets namn och rättsliga status.

a) Företagets namn och rättsliga status.

b) Adressen till etableringsstället.

b) Adressen till etableringsstället.

c) Namnet på de transportansvariga som utsetts för att uppfylla villkoret i fråga om gott anseende och yrkesmässig kompetens samt namnet på den rättsliga företrädaren, om denna är en annan.

c) Namnet på de transportansvariga som utsetts för att uppfylla villkoret i fråga om gott anseende och yrkesmässig kompetens samt namnet på den rättsliga företrädaren, om denna är en annan.

d) Typ av tillstånd, antalet fordon som täcks och i förekommande fall gemenskapstillståndets och de bestyrkta kopiornas löpnummer.

d) Typ av tillstånd, antalet fordon som täcks och i förekommande fall gemenskapstillståndets och de bestyrkta kopiornas löpnummer.

e) Antal, kategori och typ av allvarliga överträdelser och upprepade mindre överträdelser enligt artikel 6.1 b, som har gett upphov till påföljd under de två senaste åren.

e) Antal, kategori och typ av allvarliga överträdelser, som har gett upphov till påföljd under de två senaste åren.

f) Namnet på personer som har förklarats olämpliga att leda transportverksamheten inom ett företag under de två senaste åren samt tillämpliga åtgärder för återupprättande.

f) Namnet på personer som har förklarats olämpliga att leda transportverksamheten inom ett företag under de två senaste åren samt tillämpliga åtgärder för återupprättande.

 

Den del av det nationella elektroniska registret som rör vägtransportansvariga i en medlemsstat ska innehålla följande uppgifter:

 

a) Namnet på den transportansvarige som har förklarats lämplig att leda transportverksamheten eller ett företag.

 

b) Det eller de ledda företagens namn, juridiska form och adress.

Motivering

För tillämpningen av denna förordning är det viktigt att det nationella elektroniska registret har en offentlig och en konfidentiell del. Med tanke på den transportansvariges roll är det viktigt att det även finns en förteckning över de transportansvariga som i en medlemsstat har förklarats uppfylla de krav som ställs på en sådan befattning.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Typ av tillstånd, antalet fordon som täcks och i förekommande fall gemenskapstillståndets och de bestyrkta kopiornas löpnummer.

d) Typ av tillstånd, antalet fordon som täcks och i förekommande fall gemenskapstillståndets och de bestyrkta kopiornas löpnummer, registreringsmärket för samtliga fordon som framförs enligt tillståndet utanför företagets etableringsmedlemsstat.

Motivering

Denna bestämmelse skulle göra det möjligt för brottsbekämpande organ att redogöra för hur enskilda internationella operatörer har följt bestämmelserna så att det blir lättare att leta rätt på fordon och minska byråkratin, och samtidigt utnyttja de brottsbekämpande resurserna på bättre sätt.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Antal, kategori och typ av allvarliga överträdelser och upprepade mindre överträdelser enligt artikel 6.1 b, som har gett upphov till påföljd under de två senaste åren.

e) Antal, kategori och typ av allvarliga överträdelser, som har gett upphov till påföljd under de två senaste åren.

Motivering

Så länge överträdelser tolkas olika i olika medlemsstater och föranleder olika påföljder bör inte lindrigare upprepade överträdelser ingå i denna förordning.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får välja att bevara uppgifter enligt leden e och f i separata register. Uppgifterna ska i så fall, direkt eller på begäran, finnas tillgängliga för samtliga behöriga myndigheter i medlemsstaten i fråga. De berörda uppgifterna ska lämnas inom tio arbetsdagar efter det att begäran har mottagits.

Motivering

Med hänsyn till att dessa uppgifter är mycket känsliga är det viktigt att medlemsstaterna kan respektera hur de institutioner som ansvarar för dem är uppbyggda och deras roll samt att nödvändigt skydd av uppgifterna kan garanteras.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Uppgifter enligt leden e och f ska under alla omständigheter endast vara tillgängliga för andra myndigheter än de behöriga myndigheterna om de vederbörligen har fått befogenhet att utföra kontroller och utdöma påföljder i samband med vägtransporter och om tystnadsplikt eller andra sekretessbestämmelser gäller för deras tjänstemän.

Motivering

Det är viktigt att bestämmelser som gäller skydd av personuppgifter respekteras.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Uppgifter rörande ett företag vars tillstånd återkallats eller delvis eller tillfälligt dragits in, eller uppgifter rörande en person som förklarats olämplig att utöva yrket skall stå kvar i registret under två år. Skälen till indragningen eller återkallandet av tillståndet eller till olämplighetsförklaringen skall ingå i uppgifterna.

2. Uppgifter rörande ett företag vars tillstånd återkallats eller dragits in skall stå kvar i registret under två år efter utgången av den period då tillståndet varit indraget eller återkallat och ska därefter omedelbart avlägsnas.

Motivering

Det är viktigt att inte behålla för mycket onödiga uppgifter.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Uppgifter om personer som har förklarats olämpliga för yrket ska stå kvar i registret så länge som deras goda anseende inte har återupprättats i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.3. När anseendet har återupprättas eller likvärdiga åtgärder har vidtagits ska uppgifterna omedelbart avlägsnas.

Motivering

Det är viktigt att inte behålla för mycket onödiga uppgifter, samtidigt som uppgifterna måste stå kvar så länge som den transportansvarige anses vara olämplig att leda vägtransportföretaget.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Skälen till indragningen eller återkallandet av tillståndet eller olämplighetsförklaringen, samt varaktigheten för åtgärden, ska ingå i uppgifterna.

Motivering

Det är viktigt att förklara varför ett tillstånd har dragits in eller återkallats.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Kommissionen får vidta alla åtgärder som bidrar till att underlätta genomförandet av punkt 4. Den får skjuta upp det datum som anges i den punkten. Eftersom ett sådant beslut om uppskjutande avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning skall detantas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 25.4.

6. Kommissionen får vidta alla åtgärder som bidrar till att underlätta genomförandet av punkt 4.

Motivering

Fristerna för införandet av registret är tillräckligt långa. Det finns inga sakskäl som talar för en förlängning av dem.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 16 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Att alla personer har rätt att få tillträde till uppgifter som berör dem hos den myndighet som ansvarar för behandlingen av dessa uppgifter. Denna rättighet skall säkerställas utan restriktioner, med skäliga tidsintervall och utan överdrivna tidsfrister eller avgifter, varken för den myndighet som ansvarar för behandlingen av uppgifterna eller för den som begär tillträde till dem.

b) Att alla personer har rätt att få tillträde till uppgifter som berör dem hos den myndighet som ansvarar för behandlingen av dessa uppgifter. Denna rättighet skall säkerställas utan restriktioner, med skäliga tidsintervall och utan överdrivna tidsfrister eller avgifter för den som begär tillträde till dem.

Motivering

De kostnader som uppstår för myndigheterna kan de i rimlig grad ta ut av dem som begär uppgifterna. Ineffektivitet på statligt håll ska inte skyddas och likaså bör det förhindras att det tas ut avskräckande höga avgifter.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Medlemsstater som utbyter information om överträdelser som avses i artikel 6.2 eller om eventuella transportansvariga som förklarats olämpliga skall följa det förfarande och iaktta de frister som avses i artikel 12.1 i förordning (EG) nr .../…. eller, beroende på omständigheterna, i artikel 23.1 i förordning (EG) nr .../….. Den medlemsstat som mottar ett meddelande om överträdelse från en annan medlemsstat skall föra in den anmälda överträdelsen i sitt nationella elektroniska register.

4. Medlemsstater som utbyter information om överträdelser som avses i artikel 6.2 eller om eventuella transportansvariga som förklarats olämpliga skall följa det förfarande och iaktta de frister som avses i artikel 12.1 i förordning (EG) nr .../…. eller, beroende på omständigheterna, i artikel 23.1 i förordning (EG) nr .../…. . Den medlemsstat som från en annan medlemsstat mottar ett meddelande om en allvarlig överträdelse som givit upphov till en fällande dom skall föra in den anmälda överträdelsen i sitt nationella elektroniska register.

Motivering

Det är viktigt att man endast registrerar och sänder uppgifter om allvarliga överträdelser som har givit upphov till en fällande dom eller en påföljd.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om inte annat följer av artikel 10.4 skall den nya etableringsmedlemsstaten vid prövning av frågan om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter på väg som tillräcklig bevisning om gott anseende godta utdrag ur kriminalregistret eller, i avsaknad av ett sådant, en likvärdig handling som är utställd av behörig rättslig eller administrativ myndighet i den eller de medlemsstater där transportföretaget har sitt ursprung, av vilken det framgår att detta krav är uppfyllt.

1. Om inte annat följer av artikel 10.4 skall etableringsmedlemsstaten vid prövning av frågan om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter på väg som tillräcklig bevisning om gott anseende godta utdrag ur kriminalregistret eller, i avsaknad av ett sådant, en likvärdig handling som är utställd av behörig rättslig eller administrativ myndighet i den eller de medlemsstater där den transportansvarige tidigare hade sin hemvist.

Motivering

Vid tillämpningen av denna förordning är det lämpligare att tala om de medlemsstater där den transportansvarige tidigare hade sin hemvist.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När en medlemsstat ställer vissa krav på sina egna medborgare i fråga om gott anseende och om den handling som avses i punkt 1 inte kan styrka detta, skall medlemsstaten i fråga om medborgare i andra medlemsstater som tillräckligt bevis godta ett intyg som är utfärdat av behörig rättslig eller administrativ myndighet i ursprungsmedlemsstaten eller ursprungsmedlemsstaterna, av vilket det framgår att de ifrågavarande kraven är uppfyllda. Intyget skall endast gälla de särskilda omständigheter som den nya medlemsstaten anser vara relevanta.

2. När en medlemsstat ställer vissa krav på sina egna medborgare i fråga om gott anseende och om den handling som avses i punkt 1 inte kan styrka detta, skall medlemsstaten i fråga om medborgare i andra medlemsstater som tillräckligt bevis godta ett intyg som är utfärdat av behörig rättslig eller administrativ myndighet i den eller de medlemsstater där den transportansvarige tidigare hade sin hemvist, av vilket det framgår att de ifrågavarande kraven är uppfyllda. Intyget skall endast gälla de särskilda omständigheter som etableringsmedlemsstaten anser vara relevanta.

Motivering

Vid tillämpningen av denna förordning är det lämpligare att tala om de medlemsstater där den transportansvarige tidigare hade sin hemvist.

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om ursprungslandet eller –länderna inte utfärdar en sådan handling som krävs enligt punkterna 1 och 2, kan en sådan handling ersättas av en försäkran under ed eller på heder och samvete av ifrågavarande person inför rättslig eller administrativ myndighet eller, i förekommande fall, inför notarie i vederbörandes ursprungsmedlemsstat, varvid myndigheten eller notarien skall utfärda ett intyg som styrker att denna försäkran avgivits.

3. Om den eller de medlemsstater där den transportansvarige tidigare hade sin hemvist inte utfärdar en sådan handling som krävs enligt punkterna 1 och 2, kan en sådan handling ersättas av en försäkran under ed eller på heder och samvete av ifrågavarande person inför rättslig eller administrativ myndighet eller, i förekommande fall, inför notarie i den medlemsstat där den transportansvarige tidigare hade sin hemvist, varvid myndigheten eller notarien skall utfärda ett intyg som styrker att denna försäkran avgivits.

Motivering

Vid tillämpningen av denna förordning är det lämpligare att tala om de medlemsstater där den transportansvarige tidigare hade sin hemvist.

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 19 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Intyg avseende ekonomisk kapacitet

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstat kräver att dess medborgare uppfyller vissa villkor avseende ekonomisk kapacitet som kompletterar villkoren i artikel 7, skall denna medlemsstat som tillräckligt bevis för medborgare i andra medlemsstater godta ett intyg utfärdat av en behörig administrativ myndighet i ursprungsmedlemsstaten eller ursprungsmedlemsstaterna, av vilket det framgår att de ifrågavarande villkoren är uppfyllda. Dessa intyg skall endast gälla de särskilda omständigheter som den nya medlemsstaten anser vara relevanta.

Om en medlemsstat kräver att dess medborgare uppfyller vissa villkor avseende ekonomisk kapacitet som kompletterar villkoren i artikel 7, skall denna medlemsstat som tillräckligt bevis för medborgare i andra medlemsstater godta ett intyg utfärdat av en behörig administrativ myndighet i den eller de medlemsstater där den transportansvarige tidigare hade sin hemvist, av vilket det framgår att de ifrågavarande villkoren är uppfyllda. Dessa intyg skall endast gälla de särskilda uppgifter som den nya medlemsstaten anser vara relevanta.

Motivering

Vid tillämpningen av denna förordning är det lämpligare att tala om de medlemsstater där den transportansvarige tidigare hade sin hemvist.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Tillstånd som utfärdats före den …, som bevis på yrkesmässig kompetens i enlighet med de bestämmelser som var i kraft fram till den dagen skall likställas med det intyg vars förlaga ingår i bilaga II och skall erkännas som bevis på yrkesmässig kompetens i alla medlemsstater. Medlemsstaterna kan dock begära en kompletterande handling som styrker att den berörda verksamheten verkligen bedrivits i en medlemsstat under en period på tre år. Denna verksamhet får inte ha upphört mer än fem år innan intyget ges in.

2. Tillstånd som utfärdats före den …, som bevis på yrkesmässig kompetens i enlighet med de bestämmelser som var i kraft fram till den dagen skall likställas med det intyg vars förlaga ingår i bilaga II och skall erkännas som bevis på yrkesmässig kompetens i alla medlemsstater. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilka intyg de erkänner som bevis på yrkesmässig kompetens vid tillämpningen av denna artikel.

Motivering

Varje medlemsstat har rätt att själv besluta om vilka examensbevis som ska erkännas som bevis på yrkesmässig kompetens.

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Påföljder

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna skall fastställa de påföljder som skall tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning, och skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dessa genomförs. Påföljderna skall vara effektiva, stå i proportion till överträdelsen och vara avskräckande. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen bestämmelser rörande påföljder senast den , och senare ändringar skall meddelas snarast möjligt.

1. Medlemsstaterna skall fastställa de påföljder som skall tillämpas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning, och skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dessa genomförs. Påföljderna skall vara effektiva, stå i proportion till överträdelsen och vara avskräckande. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen bestämmelser rörande påföljder senast den 1 januari 2012, och senare ändringar skall meddelas snarast möjligt.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De påföljder som avses i punkt 1 skall särskilt omfatta tillfällig eller delvis indragning av tillståndet att utöva yrket, återkallan av sådana tillstånd samt olämplighetsförklaring av de transportansvariga inom ett företag. Påföljderna skall också omfatta konfiskering av det fordon som används av ett företag som utför transporter utan sådant tillstånd som föreskrivs i denna förordning.

2. De påföljder som avses i punkt 1 skall särskilt omfatta indragning av tillståndet att utöva yrket, återkallelse av sådana tillstånd samt olämplighetsförklaring av de transportansvariga inom ett företag. Påföljderna skall också omfatta konfiskering av det fordon som används av ett företag som utför transporter utan sådant tillstånd som föreskrivs i denna förordning.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen skall upprätta en förteckning över de maximiöverträdelser som medför minst delvis eller tillfällig indragning av tillståndet att utöva yrket, återkallan av detta tillstånd eller en olämplighetsförklaring av de personer om ansvarar för de aktuella transporterna. Denna åtgärd som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 25.3.

utgår

Motivering

Förteckningen över de mest allvarliga överträdelserna återfinns i bilaga III. Kommissionen ska senast den 1 januari 2010 anta den förteckning över allvarliga överträdelser som bör antas genom det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 25.3.

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. De överträdelser som avses i artikel 6.2 måste omfattas av ömsesidigt erkännande för att de påföljder som avses i punkt 2 i denna förordning skall träda i kraft.

utgår

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Företag som kan intyga att de i en medlemsstat, före vissa datum, enligt nationella bestämmelser beviljats tillstånd att på området för nationella eller internationella transporter yrkesmässigt bedriva gods- eller persontransporter på väg, skall fram till den 1 januari 2012 befrias från skyldigheten att tillhandahålla bevis på att de uppfyller de krav som ställs i artikel 3 d. Följande datum gäller:

utgår

a) Den 1 januari 1975 när det gäller Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Förenade kungariket.

 

b) Den 1 januari 1981 när det gäller Grekland.

 

c) Den 1 januari 1983 när det gäller Spanien och Portugal.

 

d) Den 3 oktober 1989 när det gäller f.d. Tyska demokratiska republikens territorium.

 

e) 1 januari 1995 när det gäller Österrike, Finland och Sverige.

 

Motivering

Den av kommissionen föreslagna texten leder till orättvis behandling av vissa medlemsstater. Se även artikel 8.4 som omfattar tidigare rättigheter.

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall driva ett nära samarbete och enas om ömsesidigt bistånd när det gäller tillämpningen av denna förordning. De skall garantera att de upplysningar som utväxlas behandlas konfidentiellt.

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall driva ett nära samarbete och enas om ömsesidigt bistånd när det gäller tillämpningen av denna förordning. De skall utväxla information om fällande domar för alla allvarliga överträdelser eller om andra väldefinierade incidenter som riskerar att få konsekvenser för rätten att yrkesmässigt bedriva transporter på väg; informationsutbytet ska ske under iakttagande av tillämpliga bestämmelser på området för skydd av personuppgifter.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna skall utväxla information om stränga straffrättsliga påföljder som utdömts och allvarliga överträdelser som begåtts eller om allvarliga och väldefinierade incidenter som riskerar att få konsekvenser för rätten att yrkesmässigt bedriva transporter på väg; informationsutbytet skall ske under iakttagande av tillämpliga bestämmelser på området skydd av personuppgifter.

utgår

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1–4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1–4, artikel 5a.5 b och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

4. När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1–5a.4 och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. De tidsfrister som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG ska vara en månad.

Motivering

Juridiskt och språkligt tydligare.

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Uppgift, per typ och år, om antalet tillstånd som utfärdats, tillfälligt dragits in och återkallats samt om antalet varningar och olämplighetsförklaringar som utfärdats tillsammans med skälen till detta.

b) Uppgift, per typ och år, om antalet tillstånd som utfärdats, tillfälligt dragits in och återkallats samt om olämplighetsförklaringar som utfärdats tillsammans med skälen till detta.

Motivering

Det är viktigt att informera endast om indragningar och återkallelser av tillstånd och inte om alla meddelanden från den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Statistik över de uppdateringar som görs i de nationella elektroniska registren.

d) Central statistik över de nationella elektroniska registren och hur de används av behöriga myndigheter.

Motivering

För att undvika onödiga arbetsbördor räcker det med central statistik över de nationella elektroniska registren.

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Senast den 1 juni 2009 ska kommissionen lägga fram en rapport om de troliga inverkningar ett utvidgat tillämpningsområde för denna förordning skulle få för det yrkesmässiga bedrivandet av transporter med motorfordon, byggda och utrustade på sådant sätt att de är lämpliga och avsedda för att transportera upp till nio personer, inklusive föraren. Kommissionen ska vid behov ta de initiativ som situationen kräver.

Motivering

Man kan fråga sig om det inte vore skäl att utvidga tillämpningsområdet för denna förordning till att omfatta också yrkesmässigt bedrivande av transporter med motorfordon med upp till 9 personer (framför allt taxibilar), för att förbättra kvaliteten på tjänsterna och medlemsstaternas ömsesidiga erkännande av yrkesmässig kompetens.

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje medlemsstat skall meddela kommissionen en förteckning över de behöriga myndigheter som den utsett för att bevilja tillstånd att yrkesmässigt bedriva transporter på väg, samt en förteckning över de myndigheter eller instanser som ackrediterats för att anordna examensprov. Kommissionen skall sedan offentliggöra en konsoliderad förteckning över alla dessa myndigheter och instanser i Europeiska unionens officiella tidning.

Varje medlemsstat skall senast när denna förordning träder i kraft meddela kommissionen en förteckning över de behöriga myndigheter som den utsett för att bevilja tillstånd att yrkesmässigt bedriva transporter på väg, samt en förteckning över de myndigheter eller instanser som ackrediterats för att anordna examensprov och utfärda intyg. Kommissionen skall sedan offentliggöra en konsoliderad förteckning över alla dessa myndigheter och instanser i Europeiska unionens officiella tidning.

Motivering

De behöriga myndigheterna har en central roll i denna förordning. Därför är det viktigt att kommissionen i god tid får en förteckning över dessa myndigheter för att kunna kontrollera att alla nödvändiga åtgärder har genomförts.

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna skall så snart som möjligt till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av denna förordning.

Medlemsstaterna skall, senast sex dagar efter det att bestämmelserna antagits och första gången senast den dag då denna förordning träder ikraft, till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av denna förordning.

Motivering

Med hänsyn till tillämpningsdatumet är det nödvändigt att kommissionen underrättas om den nationella lagstiftning och de administrativa bestämmelser som medlemsstaterna antar inom det område som omfattas av denna förordning. Eventuella senare förändringar av bestämmelserna ska meddelas kommissionen inom 60 dagar efter det att de antagits.

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 29a

 

I artikel 8 i förordning (EG) nr 561/2006 ska följande punkt läggas till:

 

”6a. Med avvikelse från det ovanstående ska det i tillfällig internationell persontrafik vara tillåtet att inleda veckovilan senast efter tolv 24‑timmarsperioder räknat från slutet av föregående veckovila. Då ska antingen två normala veckovilor eller en normal och en reducerad veckovila beviljas sammanhängande. Den sammanlagda körtiden under dessa tolv 24‑timmarsperioder får inte överskrida 90 timmar.”

Motivering

En i sak nödvändig och berättigad undantagsbestämmelse för gränsöverskridande personbefordran för turiständamål.

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den […].

Den skall tillämpas från och med den 1 juni 2009.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna och företagen får tillräckligt med tid för att hinna genomföra alla de förberedelser som krävs för att de ska kunna tillämpa denna förordning. Tillämpningsdatumet gör artikel 23 överflödig.

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Förteckning över överträdelser enligt artikel 6.2 a:

 

1. a) De maximala körtiderna per sex dagar eller per två veckor har överskridits med 25 % eller mer.

 

b) Den maximala körtiden per dag har under en daglig arbetsperiod överskridits med 50 % eller mer utan paus eller oavbruten vila under minst 4,5 timmar.

 

2. Färdskrivare och/eller fartbegränsare saknas, utrustning som kan ändra de uppgifter som har registrerats av registreringsutrustningen och/eller fartbegränsaren har använts i bedrägligt syfte eller diagramblad eller uppgifter som har laddats ned från färdskrivaren och/eller förarkortet har förfalskats.

 

3. Fordonet har framförts utan gällande trafiksäkerhetsprovning eller med allvarliga fel på exempelvis bromssystemet, styrningskomponenter, hjul/däck, fjädring eller chassi som omedelbart skulle kunna äventyra trafiksäkerheten och därmed leda till beslut om körförbud.

 

4. Fordonet har använts för att transportera farligt gods som inte får transporteras eller för att transportera farligt gods utan att fordonet försetts med den skyltning som krävs för sådan transport.

 

5. Passagerare eller gods har transporterats av förare som inte innehar giltigt körkort eller av företag som inte innehar något giltigt gemenskapstillstånd.

 

6. En förare har använt ett förfalskat körkort eller ett körkort som han inte är innehavare av eller som han har lyckats skaffa sig på grundval av felaktiga uppgifter och/eller förfalskade handlingar.

 

7. Transport av gods där den högsta tillåtna bruttovikten överskridits med 20 % eller mer.

Motivering

Det är viktigt att det finns en förteckning över de mest allvarliga överträdelserna.

MOTIVERING

Inledning

Den föreslagna förordningen är avsedd att ersätta ett befintligt direktiv. Kommissionen har förklarat att den har två syften med detta förslag. För det första vill man dra nytta av de erfarenheter som gjorts sedan direktivet trädde i kraft 1996 och för det andra vill man åstadkomma en mer enhetlig och strikt tillämpning av lagstiftningen genom att lägga fram en förordning i stället för ett direktiv.

Det bör framhållas att förslaget till förordning är resultatet av ett omfattande samråd mellan kommissionen och de berörda intressenterna. Föredraganden kan själv intyga att principen om en förordning på detta område välkomnas av transportsektorn. Det betyder emellertid inte att förordningen inte skulle kräva en noggrann granskning och kanske några ändringar.

Huvudsyftet

Syftet med förordningen är att

 fastställa de villkor (gott anseende, ekonomisk kapacitet och yrkesmässig kompetens) som en fysisk eller juridisk person måste uppfylla för att ha rätt att yrkesmässigt bedriva transporter på väg och utöva detta yrke,

 fastställa de regler som gäller för att ett företag ska få anställa en transportansvarig (reell, sammanhängande anställning, avtalsrelation, uppgifter och ansvar, samtidig anställning och oberoende),

 förbättra tillståndsgivning och kontroll genom ett system med behöriga myndigheter som registrerar och granskar ansökningar,

 reglera hanteringen av elektroniska register och skyddet av elektroniska uppgifter,

 inrätta ett system med ömsesidigt erkännande av examensbevis samt fastställa påföljder och tidigare godkännandes giltighet.

Reservationer beträffande villkoren för att bli transportansvarig

Föredraganden välkomnar förslaget i stort men har trots detta några reservationer beträffande vissa punkter i förslaget.

Om rätten att utöva yrket

I artikel 4 om vem som får vara transportansvarig förefaller det som om man förbisett det fall när en person äger aktiemajoriteten i ett litet bolag. Om övriga villkor uppfylls borde denna person kunna verka som transportansvarig.

Om villkoren för etablering

En kritik här gäller den artikel som syftar till att förhindra att operatörer med dåligt anseende använder sig av postboxadresser eller åtminstone vill göra detta svårare. Föredraganden är emellertid inte övertygad om att parkeringsplatser skulle vara en indikator på att företaget verkligen finns på den adressen.

Om gott anseende

I förslaget saknas en uppräkning av de allmänna kategorierna av fällande domar som kan ge anledning att betvivla gott anseende. Detta tas upp i ett ändringsförslag från föredraganden.

Förutom dessa allmänna kategorier ska kommissionen anta en förteckning över kategorier och typer av överträdelser som kan leda till förverkat gott anseende. Åtgärder i denna förteckning kommer att antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll. Samma förfarande kommer att tillämpas för att fastställa den överträdelsefrekvens för upprepade överträdelser som ska betraktas som mer allvarlig.

Om ekonomisk kapacitet

Även här är den allmänna innebörden klar. En översyn av de nationella valutornas värde i förhållande till euron ska ske vart femte år, vilket förefaller vara för sällan. Föredraganden är inte övertygad om att en kassalikviditet på 80 procent för tillgångar i förhållande till skulder är satt till rätt nivå och föreslår 50 procent.

Om yrkesmässig kompetens

Här är det svårt att inse varför det skulle finnas ett krav på 140 timmars obligatorisk utbildning och ett obligatoriskt skriftligt prov. Skulle inte en erfaren kandidat med mindre än fem års erfarenhet kunna klara ett prov utan 140 timmars obligatorisk utbildning? Borde det inte å andra sidan krävas regelbunden vidareutbildning för etablerade transportansvariga så att de informeras om den senaste utvecklingen?

Tillståndsgivande och övervakning

Om granskning och registrering av ansökningar

Föredraganden anser att de behöriga myndigheterna inte bara ska föra in uppgifter i de nationella elektroniska registren utan också uttryckligen ska bära huvudansvaret för registren. Återkommande kontroller åtminstone vart femte år ska garantera att företagen fortsätter att uppfylla de nödvändiga tre kriterierna: gott anseende, ekonomisk kapacitet och yrkesmässig kompetens.

Elektroniska register och uppgiftsskydd

Systemet med samordnade nationella elektroniska register är mycket viktigt om förordningen ska kunna fungera. Föredraganden anser att dessa register bör tas i bruk samtidigt i alla medlemsstater, eftersom en delvis användning är detsamma som ingen användning alls. De gemensamma regler som nämns i artikel 15 bör också fastställa vilken myndighet som ansvarar för användning och uppdatering av uppgifter.

Föredraganden fruktar också att artikel 16 om skydd av personuppgifter kan leda till förvirring. Om man jämför med de mer utförliga bestämmelserna i direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter saknar denna artikel mervärde och kan till och med tolkas i riktning mot en inskränkning av dessa rättigheter. Åtminstone artikel 16 b verkar ha den effekten.

Ömsesidigt erkännande, påföljder och tidigare godkännandes giltighet

Föredraganden är inte övertygad av bestämmelsen om tidigare rättigheter i artikel 22 för de stater som anslöt sig till EU före den 1 januari 1995. Bestämmelsen förefaller i dag vara onödig, särskilt som ingen liknande bestämmelse föreslås för stater som anslöt sig till unionen efter den 1 januari 1995.

Slutsatser

Som framgår av ovanstående behöver vissa ändringar införas i förslaget i förordning. Det allmänna syftet med förordningen – att klargöra villkoren för att få utöva yrket och samtidigt se till att dessa bestämmelser tillämpas mer enhetligt – är fullt godtagbart. Föredraganden rekommenderar ledamöterna att stödja själva principen för förordningen men att noggrant studera hur den skulle kunna förbättras genom olika ändringsförslag.

Övriga ändringsförslag

Ett antal andra ändringsförslag för att förbättra innehållet och förstärka förslagets struktur har lagts fram efter ingående diskussioner med kommissionen och rådet. På så sätt kommer debatten under det fortsatta medbeslutandeförfarandet att fokuseras på just de centrala punkter i förordningen som dessa ändringsförslag avser.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Villkor för rätten att yrkesmässigt bedriva vägtransporter

Referensnummer

KOM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD)

Framläggande för parlamentet

23.5.2007

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

TRAN

12.7.2007

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

EMPL

12.7.2007

 

 

 

Inget yttrande avges

      Beslut

EMPL

5.6.2007

 

 

 

Föredragande

      Utnämning

Silvia-Adriana Ţicău

3.7.2007

 

 

Behandling i utskott

9.10.2007

22.10.2007

21.1.2008

26.2.2008

 

25.3.2008

 

 

 

Antagande

26.3.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Maria Eleni Koppa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Donato Tommaso Veraldi

Ingivande

31.3.2008