BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Del 1

31.3.2008 - (KOM(2007)0741 – C6–0432/2007 – 2007/0262(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: József Szájer

Procedure : 2007/0262(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0088/2008
Indgivne tekster :
A6-0088/2008
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Del 1

(KOM(2007)0741 – C6–0432/2007 – 2007/0262(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0741),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 40, artikel 47, stk. 1 og stk. 2, første og tredje punktum, artikel 55, artikel 71, artikel 80, stk. 2, artikel 95, artikel 100, artikel 137, stk. 2, artikel 156, artikel 175, stk. 1, og artikel 285, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0432/2007),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6–0088/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag - afsnit 3.7 - nr. 1a (nyt)

Direktiv 2003/37/EF

Artikel 19 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 19, stk. 2, affattes således:

 

"2. Kommissionen tilpasser bilagene, hvis […] der i henhold til beslutning 97/836/EF indføres nye regler eller ændringer af eksisterende regler, som Fællesskabet har godkendt […]. Sådanne foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 20, stk. 3."

Begrundelse

Kommissionsforslaget tilpasser kun delvis komitologibestemmelserne i direktiv 2003/37/EF til forskriftsproceduren med kontrol og bevarer den gamle forskriftsprocedure, hvad angår anvendelsen af artikel 15, stk. 2, og artikel 19, stk. 2, der omhandler henholdsvis de enkelte medlemsstaters beskyttelsesklausuler og tilpasning af bilagene. I lighed med artikel 39 i det nyligt vedtagne direktiv 2007/46 om godkendelse af motorkøretøjer bør sådanne foranstaltninger vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag - afsnit 5.8 - nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1161/2005

Artikel 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a) Artikel 7 udgår.

Begrundelse

Artikel 7 i forordning (EF) nr. 1161/2005 ændres overhovedet ikke af Kommissionens forslag, skønt der for anden gang henvises til beføjelser i medfør af artikel 2, stk. 2 og 4, artikel 3, stk. 3, og artikel 6, stk. 1, som via artikel 8, stk. 2, underlægges den gamle forskriftsprocedure. Desuden sikrer de ændrede bestemmelser i artikel 2, stk. 2 og 4, artikel 3, stk. 3, og artikel 6, stk. 1, vedtagelse efter forskriftsproceduren med kontrol i den nye artikel 8, stk. 3. Samtidig indeholder artikel 7 ikke nogen henvisning til artikel 3, stk. 4, hvor forskriftsproceduren bevares. Artikel 7 bør derfor udgå.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – afsnit 6.2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 733/2002

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"a) fastlægger kriterier og procedure for udpegelsen af topdomæneadministratoren; denne foranstaltning til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved supplering af den vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 4; i særligt hastende tilfælde kan Kommissionen anvende hasteproceduren i artikel 6, stk. 5"

"a) fastlægger kriterier og procedure for udpegelsen af topdomæneadministratoren; denne foranstaltning til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved supplering af den vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 4;"

Begrundelse

Anvendelsen af hasteproceduren er ikke berettiget, hvorfor denne mulighed bør fjernes.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag – afsnit 6.2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 733/2002

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager efter høring af topdomæneadministratoren generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu og dets funktioner samt de generelle principper for registrering. Disse foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved supplering af den vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 3. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen anvende hasteproceduren i artikel 6, stk. 5.

1. Kommissionen vedtager efter høring af topdomæneadministratoren generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu og dets funktioner samt de generelle principper for registrering. Disse foranstaltninger til ændring af ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved supplering af den vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6, stk. 3.

Begrundelse

Anvendelsen af hasteproceduren er ikke berettiget, hvorfor denne mulighed bør fjernes.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag – afsnit 6.2 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 733/2002

Artikel 6 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

udgår

Begrundelse

Hvis ændringsforslag 3 og 4 i betænkningen vedtages, bliver artikel 6, stk. 5, overflødigt.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag – afsnit 7.1 – nr. 15

Direktiv 2005/36/EF

Artikel 58 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

udgår

Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

 

Begrundelse

Hvis ændringsforslaget til artikel 61, stk. 2, vedtages, bliver artikel 58, stk. 2, overflødigt.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag - afsnit 7.1 - nr. 15 a (nyt)

Direktiv 2005/36/EF

Artikel 61 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 61, stk. 2, affattes således:

 

"I givet fald træffer Kommissionen […] beslutning om, at den pågældende medlemsstat i en begrænset periode kan undlade at anvende den pågældende bestemmelse. Sådanne foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 58, stk. 3."

Begrundelse

Der er kun artikel 61, som ikke er tilpasset til forskriftsproceduren med kontrol i kommissionsforslaget. Denne artikel indeholder en generel undtagelsesbestemmelse for medlemsstaterne, og Kommissionen har en betydelig skønsmargen. Denne undtagelse kan betragtes som en midlertidig ændring af direktivets anvendelsesområde og bør som sådan i overensstemmelse med Domstolens faste praksis, ifølge hvilken (sag C-168/93) undtagelser fra en basisretsakt i sig selv udgør generelle foranstaltninger, også tilpasses til forskriftsproceduren med kontrol.

BEGRUNDELSE

Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen[1], er blevet ændret ved Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006[2]. Ved artikel 5a i den ændrede afgørelse 1999/468/EF indføres der en ny forskriftsprocedure med kontrol for generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, blandt andet ved at lade nogle af disse bestemmelser udgå eller ved at supplere med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

I opfølgning af screeningen af den eksisterende lovgivning og de igangværende procedurer[3] har Kommissionen blandt andet fremlagt det foreliggende forslag, som omfatter 59 retsakter, der skal tilpasses til den nye forskriftsprocedure med kontrol.

I sin afgørelse af 12. december 2007 udpegede Formandskonferencen Retsudvalget som korresponderende udvalg og de specialiserede udvalg som rådgivende udvalg for denne "komitologitilpasning". Udvalgsformandskonferencen fastsatte den 15. januar 2008 de nærmere vilkår for samarbejdet mellem Retsudvalget og de øvrige berørte udvalg.

Ordføreren foreslog de øvrige udvalg, at tilpasningspakkerne skulle vedtages snarest muligt, således at anvendelsen af forskriftsproceduren med kontrol på det eksisterende regelværk kunne indledes inden Lissabontraktatens ikrafttræden (denne traktat indeholder væsentlige bestemmelser om delegerede retsakter, som vil afløse forskriftsproceduren med kontrol, men som det vil tage tid at vedtage efter den fælles beslutningsprocedure). Den foreliggende betænkning indeholder et begrænset antal ændringsforslag, der blev foreslået af andre udvalg i deres udtalelser i form af skrivelser. Et af ændringsforslagene, som er af teknisk art, sigter på at slette en overflødig artikel i en af forordningerne.

  • [1]  EFT C 203 af 17.7.1999, s. 1.
  • [2]  EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11.
  • [3]  KOM(2007) 0740.

SKRIVELSE FRA UDVALGET OM INTERNATIONAL HANDEL

Giuseppe Gargani

Formand

Retsudvalget

ASP 9E206

Europa-Parlamentet

Bruxelles

Vedrørende omnibusforslaget - Del 1

Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer KOM(2007)07412007/0262(COD)

Udvalgsproceduren finder anvendelse i tre tilfælde i forordning (EF) nr. 184/2005. Kommissionen foreslår i sit omnibusforslag, at forskriftsproceduren med kontrol anvendes i to af tilfældene, nemlig i forbindelse med fastlæggelsen af kvalitetsstandarder for statistikker på området samt for kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed og i forbindelse med ajourføring af datakrav og definitioner.

Forskriftsproceduren uden kontrol (jf. artikel 5 i komitologiafgørelsen) vil fortsat gælde med hensyn til, hvilke metoder medlemsstaterne skal anvende, og hvilke formkrav de skal overholde i forbindelse med underretning af Kommissionen.

Det eneste tilfælde, hvor forskriftsproceduren med kontrol ikke vil blive anvendt, kan ikke betragtes som en generel foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen eller supplere den, da det kun omfatter afgørelser om form og indrapportering af data. Der er derfor ingen stærke argumenter for en yderligere brug af forskriftsproceduren med kontrol i ovennævnte forordning. Udvalget om International Handel mener således, at der ikke er behov for ændringer af omnibusforslaget, hvad det angår.

Med venlig hilsen

Helmuth MARKOV

SKRIVELSE FRA ØKONOMI- OG VALUTAUDVALGET

József Szájer, MEP

ASP 12E258

Kære kollega,

Økonomi- og Valutaudvalget (ECON) har behandlet de første tre "omnibusforslag"[1]. Udvalget konstaterede i den forbindelse, at kun det første af disse forslag (KOM(2007)0741) vedrører emner, der henhører under dets sagsområde, i afsnit 5.1 og 5.8.

Afsnit 5.1 Rådets forordning (EØF) nr. 696/93 af 15. marts 1993 om de statistiske enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab

Forslaget synes generelt at være i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF som ændret ved afgørelse 2006/512/EF.

Forslaget sikrer mere præcist den nødvendige tilpasning ved at erstatte forvaltningsproceduren med forskriftsproceduren med kontrol i artikel 6 vedrørende tilpasning af bilagene.

Rækkevidden af beføjelsen i artikel 5 er ikke helt klar og burde ideelt klarlægges for at sikre, at ingen dele af basisretsakterne ændres. Dette er dog ikke strengt nødvendigt i betragtning af de meget stramme frister for det foreliggende forslag.

Afsnit 5.8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1161/2005 af 6. juli 2005 om udarbejdelse af ikke-finansielle kvartalsregnskaber efter institutionelle sektorer

Også i dette tilfælde synes forslaget at være foreneligt med afgørelse 1999/468/EF som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, dog med undtagelse af artikel 7.

Artikel 2, stk. 2 og 4, artikel 3, stk. 3, og artikel 6, stk. 1, indeholder alle sammen bestemmelser, der ændrer medlemsstaternes forpligtelser i medfør af forordningen og udgør ikke-væsentlige bestemmelser i basisretsakten. Det er derfor berettiget at anvende forskriftsproceduren med kontrol.

Det foreslås at bevare Kommissionens beføjelser i medfør af artikel 3, stk. 4, under den normale forskriftsprocedure. Denne beføjelse giver mulighed for i et begrænset tidsrum at indrømme undtagelser fra denne forordning, hvis der er behov for større tilpasninger af nationale statistiske systemer. Der er således tale om midlertidige foranstaltninger i en overgangsperiode. På dette grundlag kan det hævdes, at de ikke medfører ændringer af ikke-væsentlige bestemmelser, jf. artikel 2, stk. 2, i afgørelse 1999/468/EF.

Imidlertid synes der at være blevet begået en fejl, hvad angår artikel 7 i forordning (EF) nr. 1161/2005. Denne artikel synes overhovedet ikke at være blevet ændret i den nuværende udgave af forslaget.

Nævnte artikel henviser endnu en gang til beføjelser, der allerede er tildelt i henhold til artikel 2, stk. 2 og 4, stk. 3, og stk. 6, stk. 1. Den synes derfor at være overflødig.

Vigtigere er det at bemærke, at der i artikel 7 henvises til artikel 8, stk. 2, som vedrører den normale forskriftsprocedure. Den omstændighed, at denne bestemmelse ikke er ændret, strider imod artikel 2, stk. 2 og 4, stk. 3, og stk. 6, stk. 1, i henhold til hvilke de samme beføjelser er underlagt forskriftsproceduren med kontrol. Det kan tilføjes, at artikel 7 ikke henviser til beføjelserne i artikel 3, stk. 4, som i henhold til forslaget stadig er omfattet af den normale forskriftsprocedure.

Artikel 7 bør slettes. Hvis der ikke opnås enighed om dette, er det i det mindste nødvendigt at ændre henvisningen i artikel 7 fra artikel 8, stk. 2, til artikel 8, stk. 3.

Vi anmoder derfor Deres udvalg om at fremsætte et ændringsforslag om, at artikel 7 bør udgå.

Jeg står naturligvis til Deres disposition, hvis De ønsker at drøfte dette spørgsmål yderligere.

Med venlig hilsen

Pervenche Berès

SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

Giuseppe GARGANI

Formand

Retsudvalget

ASP 9E206

BRUXELLES

26. februar 2008

D(2008) 12643

Udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Retsudvalget om for­slag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol

KOM(2007) 741 - 2007/0262 (COD)

Den 15. januar 2008 orienterede formanden på plenarmødet om dette forslag fra Kommissionen.

Retsudvalget er korresponderende udvalg for hele Kommissionens forslag, mens Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender er anmodet om at udtale sig om følgende afsnit i bilaget: afsnit 2.1, afsnit 2.2, afsnit 2.3, afsnit 2.4, afsnit 2.5, afsnit 2.6 og afsnit 5.4.

Disse afsnit i bilaget til Kommissionens forslag omhandler tilpasningen af følgende retsakter:

Afsnit 2.1:      Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

Afsnit 2.2:      Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe

Afsnit 2.3:      Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer) (16. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Afsnit 2.4:      Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/10/EF af 6. februar 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj) (17. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Afsnit 2.5:      Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF af 29. april 2004 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i direktiv 89/391/EØF)

Afsnit 2.6:      Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (19. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Afsnit 5.4:      Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU–SILC).

Den 23. januar 2008 valgte Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender sin formand, Jan Andersson, til ordfører.

I overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 12. december 2007 og Udvalgsformandskonferencens afgørelse af 15. januar 2008 fandt et koordineringsmøde mellem de implicerede udvalg sted den 31. januar 2008. På dette møde indvilligede de fleste udvalg i at afgive udtalelse i form af en skrivelse.

Den 26. februar 2008 behandlede Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, der havde tilsluttet sig aftalen, ovennævnte afsnit i bilaget til Kommissionens forslag.

Det er udvalgets opfattelse, at:

1.  Kommissionens forslag er i overensstemmelse med fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen (EUT C 255 af 21.10.2006) om afgørelse 2006/512/CE og indebærer, at basisretsakterne tilpasses de gældende procedurer,

2.  disse tilpasninger udelukkende vedrører komitologiprocedurerne.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender vedtog med 41 stemmer for, 1 stemmer imod og 0 stemmer hverken for eller imod[1] at vedtage denne udtalelse i form af en skrivelse og opfordrer Retsudvalget til at godkende Kommissionens forslag uden ændringsforslag i forbindelse med de punkter, der vedrører dette udvalg.

Med venlig hilsen

Jan Andersson

  • [1]  Til stede under den endelige afstemning var følgende medlemmer: Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark; Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer; Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker; Gabriele Zimmer. Til stede under den endelige afstemning var følgende stedfortrædere: Mihael Brejc, Corina Creţu, Petru Filip, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira

UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED (26.3.2008)

til Retsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Del 1
(KOM(2007)0741 – C6‑0432/2007 – 2007/0262(COD))

Ordfører: Miroslav Ouzký

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.

PROCEDURE

Titel

Tilpasning af visse retsakter i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF som ændret ved afgørelse 2006/512/EF - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol (Del 1)

Referencer

KOM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD)

Korresponderende udvalg

JURI

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

15.1.2008

 

 

 

Ordfører

Dato for valg

Miroslav Ouzký

20.2.2008

 

 

Behandling i udvalg

26.2.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.3.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

0

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Karin Scheele, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Miguel Angel Martínez Martínez

SKRIVELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI

Giuseppe Gargani

Formand

Retsudvalget

ASP 9 E 206

Ref.: D(2008)16324

JG/                                                                                                   

                                                                                                        Bruxelles,

Om:                Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Del 1

                       (KOM(2007)0741, "omnibus I"), (KOM(2007)0824, "omnibus II"), (KOM(2008)0071, "omnibus IV").

Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE) har gennemgået de retsakter i ovennævnte forslag, der falder und under dets sagsområde.

Efter at have rådført mig med koordinatorerne fremsender jeg herved i form af vedlagte tabeller ITRE-udvalgets udtalelse om tilpasningsforslagene.

Efter en indgående behandling har udvalget konkluderet, at tre retsakter (forordning (EF) nr. 733/2002 om implementering af topdomænet.eu, Rådets forordning nr. 3924/91 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen og direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr ikke er korrekt tilpasset, og at en fjerde retsakt (direktiv 2004/8/EF om fremme af kraftvarmeproduktion) kræver en teknisk tilpasning.

Endelig har det ved en gennemgang af Fællesskabets acquis inden for telekommunikation vist sig, at Kommissionen i sine tilpasningsforslag har udeladt den såkaldte frekvensbeslutning (beslutning 676/2002/EF om et frekvenspolitisk regelsæt). Vi tilslutter os hovedordførerens fremgangsmåde med at behandle alle udeladte retsakter under ét og på grundlag af forretningsordenens artikel 39 at anmode Kommissionen om at fremsætte yderligere lovgivningsforslag med henblik på tilpasning af disse retsakter.

Med venlig hilsen

Angelika Niebler

Kopi: Szájer

Bilag: tabel omnibus I, tabel omnibus II, tabel omnibus IV.

Udvalg: ITRE  Ordfører  Angelika Niebler (formand), administrator: Julio Guzmán

Basisretsakter, der skal tilpasses

Bemærkninger fra JURI-udvalgets sekretariat

Bemærkninger fra ITRE-udvalgets sekretariat

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) –

afsnit 5.6

GD ESTAT

 

Fuldstændigt tilpasset til forskriftsproceduren med kontrol

(ved erstatning af artikel 8 og 9, skønt store dele af artikel 8 er uændrede)

 

Korrekt tilpasset til forskriftsproceduren med kontrol

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) – afsnit 6.1

GD INFSO

 

Delvis tilpasset til forskriftsproceduren med kontrol, idet forvaltningsproceduren fortsat skal finde anvendelse på artikel 3, stk. 5 (referencenumre på standarder)

 

Korrekt tilpasset til forskriftsproceduren med kontrol

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet .eu

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) – afsnit 6.2

GD INFSO

 

 

Delvis tilpasset til forskriftsproceduren med kontrol, idet rådgivningsproceduren fortsat skal finde anvendelse på artikel 3, stk. 1, litra b) og c); samtidig er anvendelse af varierende tidsfrister og hasteproceduren mulig for artikel 3, stk. 1, litra a) (vedrørende administratoren eller de generelle rammer)

Korrekt tilpasset til forskriftsproceduren med kontrol , men

artikel 3, stk. 1, litra a) - hasteproceduren bør slettes

artikel 5 - hasteproceduren bør slettes

Rådets direktiv 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærk­ning og standardiserede vare­oplys­ninger

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) – afsnit 9.2

GD TREN

 

Fuldstændigt tilpasset til forskriftsproceduren med kontrol

 

 

Korrekt tilpasset til forskriftsproceduren med kontrol (der indføres ingen hasteprocedure)

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) – afsnit 9.9

GD TREN

 

Fuldstændigt tilpasset til forskriftsproceduren med kontrol

 

 

Korrekt tilpasset til forskriftsproceduren med kontrol (der indføres ingen hasteprocedure)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2006 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester samt om ophævelse af Rådets direktiv 93/76/EØF

KOM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) – afsnit 9.14

GD TREN

 

Delvis tilpasset til forskriftsproceduren med kontrol, idet forskriftsproceduren fortsat skal finde anvendelse på artikel 14, stk. 4 (evaluering af energieffektivitetshandlingsplaner)

 

Korrekt tilpasset til forskriftsproceduren med kontrol (der indføres ingen hasteprocedure)

SKRIVELSE FRA UDVALGET OM DET INDRE MARKED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

Giuseppe GARGANI

Formand

Retsudvalget

ASP 09E206

BRUXELLES

Om: IMCO's udtalelser om forslagene vedrørende tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol

Kære kollega

På mødet den 18. februar 2008 drøftede og vedtog Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse tre udtalelser om lovgivningsforslagene om tilpasning af komitologibestemmelserne i en række retsakter til "forskriftsproceduren med kontrol":

- KOM (2007)0741 - "omnibus I"

- KOM (2007)0824 - "omnibus II"

- KOM (2007)0870 - omarbejdning af direktivet om betegnelser for tekstilprodukter

De tre udtalelser i form af skrivelser vedtoges enstemmigt (med 19 stemmer).

Udvalget ønsker samtidig at tilkendegive sin protest over den alt for stramme tidsplan, der er fastlagt, da den ikke giver tid til en forsvarlig udvalgsbehandling af spørgsmålene. Dette er så meget desto mere beklageligt, når man betænker, hvor mange ændringsforslag udvalget fandt det nødvendigt at stille til de to omnibus-forslag. IMCO-udvalget nærer på denne baggrund stærke betænkeligheder ved kvaliteten af Kommissionens udarbejdelse af disse lovforslag og beder Dem derfor viderebringe disse betragtninger til Kommissionen.

Jeg går ud fra, at Deres udvalg som aftalt på arbejdsgruppeplan vil overtage alle IMCO's forslag uden ændringer.

Med venlig hilsen

Arlene McCARTHY

SKRIVELSE FRA TRANSPORT- OG TURISMEUDVALGET

Giuseppe GARGANI                                                         TRAN/D/2008/12952

Formand

Retsudvalget

ASP 09E206

BRUXELLES

Om:  Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol: Del 1 - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Del 1(KOM(2007)0741 - 2007/0262 (CNS))

Kære kollega,

Transport- og Turismeudvalget behandlede på sit møde den 26. februar 2008 ovennævnte forslag, jf. Formandskonferencens beslutning af 12. december 2007 om at udpege Retsudvalget som korresponderende udvalg om tilpasningen af eksisterende retsakter til forskriftsproceduren med kontrol og sikre, at fagudvalgene knyttedes hertil gennem afgivelse af udtalelser.

Transport- og Turismeudvalget har enstemmigt vedtaget at henstille, at Deres udvalg som korresponderende udvalg godkender tilpasningen af de tolv retsakter i Kommissionens forslag, der henhører under Transport- og Turismeudvalgets ansvarsområde, med de ændringer, der fremgår af vedføjede bilag.

Med venlig hilsen

Paolo Costa

Bilag: Liste

Kopi :  Jarzembowski, ordfører TRAN

         Szájer, ordfører JURIBILAG

De 12 retsakter i KOM(2007)741 (omnibus I), der henhører under Transport- og Turismeudvalgets sagsområde

ESTAT

Rådets direktiv 95/57/EF af 23. november 1995 om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme

TREN

Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje

TREN

Rådets direktiv 96/50/EF af 23. juli 1996 om harmonisering af betingelserne for erhvervelse af nationale bådførercertifikater for gods- og persontransport ad indre vandveje i Fællesskabet

TREN

Rådets direktiv 98/41/EF af 18. juni 1998 om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater

TREN

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe

TREN

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/96/EF af 4. december 2001 om harmoniserede krav til og procedurer for sikker lastning og losning af bulkskibe

TREN

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/6/EF af 18. februar 2002 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater

TREN

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/30/EF af 26. marts 2002 med henblik på bestemmelser og procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Fællesskabets lufthavne

TREN

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/25/EF af 14. april 2003 om særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe

TREN

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF

TREN

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

TREN

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 af 15. februar 2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/95

SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Giuseppe GARGANI

Formand

Retsudvalget

Europa-Parlamentet

ASP 09E206

Bruxelles

Om:   Udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proce­du­ren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Del 1KOM(2007)0741 - 2007/0262(COD)

Den 15. januar 2008 orienterede formanden på plenarmødet om ovennævnte forslag til forordning og meddelte, at Retsudvalget var korresponderende udvalg for hele forslaget.

Regionaludviklingsudvalget er blevet anmodet om at afgive udtalelse om et afsnit i bilaget, som vedrører tilpasning af følgende retsakt:

§ Bilag, afsnit 5.3: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (KOM(2007)07412007/0262(COD))

I overensstemmelse med Formandskonferencens afgørelse af 12. december 2007 og Udvalgsformandskonferencens afgørelse af 15. januar 2008 fandt et koordineringsmøde mellem de implicerede udvalg sted den 31. januar 2008. På dette møde indvilligede de fleste udvalg i at afgive udtalelse i form af en skrivelse.

Den 26. februar 2008 valgte Regionaludviklingsudvalget mig i min egenskab af formand for udvalget til rådgivende ordfører.

På grund af den stramme tidsplan blev ovennævnte forslag behandlet af udvalgets koordinatorer på deres møde den 12. marts 2008 i Strasbourg.

På mødet den 26. marts 2008 godkendte Regionaludviklingsudvalget koordinatorernes forslag om ikke at gøre nogen indvendinger mod forslaget til forordning.

Med venlig hilsen

Gerardo Galeote Quecedo

SKRIVELSE FRA LANDBRUGSUDVALGET

Giuseppe Gargani

Formand

Retsudvalget

ASP 9 E 206

József Szájer

ASP 12 E 252

Om:       Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, af visse retsakter, der er omfattet af proce­du­ren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol (OMNIBUS I) (KOM(2007) 741)

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har gennemgået ovennævnte forslag, nærmere betegnet afsnit 5.5. i bilaget (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 af 5. december 2003 om landbrugsregnskaber i Fællesskabet).

Udvalget har ingen indvendinger mod den foreslåede tilpasning, eftersom alle komitologiprocedurerne ændres til forskriftsprocedurer med kontrol.

Med venlig hilsen

Neil Parish                                                                             Hans-Peter Mayer

Formand                                                                                Ordfører

PROCEDURE

Titel

Tilpasning af visse retsakter i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF som ændret ved afgørelse 2006/512/EF - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol (Del 1)

Referencer

KOM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD)

Dato for høring af EP

23.11.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

15.1.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

15.1.2008

ECON

15.1.2008

EMPL

15.1.2008

ENVI

15.1.2008

 

ITRE

15.1.2008

IMCO

15.1.2008

TRAN

15.1.2008

REGI

15.1.2008

 

AGRI

15.1.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

József Szájer

19.12.2007

 

 

Behandling i udvalg

26.2.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.3.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sharon Bowles, Mogens Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Gabriela Creţu

Dato for indgivelse

31.3.2008