SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

31.3.2008 - (COM(2007)0741 – C6‑0432/2007 – 2007/0262(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawca: József Szájer

Procedura : 2007/0262(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0088/2008

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

(COM(2007)0741 – C6‑0432/2007 – 2007/0262(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0741),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 40, 47 ust. 1 i 2, pierwsze i trzecie zdanie, 55, 71, 80 ust. 2; 95, 100, 137 ust. 2, 156, 175 ust. 1 i 285 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6‑0432/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego, jak również Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6‑0088/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik - sekcja 3.7 - punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2003/37/WE

Artykuł 19 - ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Art. 19 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

"2. Komisja dostosuje załączniki, jeżeli [...] zgodnie z dyrektywą 97/836/EWG nowe przepisy lub poprawki do istniejących przepisów przyjęte przez Wspólnotę zostaną wprowadzone [...]. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 20 ust. 3.”;

Uzasadnienie

Wniosek Komisji jedynie częściowo dostosowuje przepisy dyrektywy 2003/37/WE w zakresie komitologii do przepisów dotyczących procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (PRPK) i utrzymuje (starą) procedurę regulacyjną w odniesieniu do stosowania art. 15 ust. 2 i 19 ust. 2. Pierwszy z nich dotyczy klauzul ochronnych poszczególnych państw członkowskich, natomiast drugi dostosowania załączników. Analogicznie do art. 39 przyjętej niedawno dyrektywy 2007/46 w sprawie homologacji pojazdów, przepisy te powinny podlegać procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik - sekcja 5.8 - punkt 3a (nowy)

Rozporządzenie (WE) Nr 1161/2005

Artykuł 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3a) Artykuł 7 zostaje skreślony.

Uzasadnienie

Art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1161/2005 nie został w ogóle zmieniony wnioskiem Komisji, mimo że ponownie dotyczy uprawnień przyznanych już na mocy art. 2 ust. 2, 2 ust. 4, 3 ust. 3 i 6 ust. 1, a także stanowi, poprzez art. 8 ust. 2, że podlegają one (starej) procedurze regulacyjnej. Ponadto zmienione przepisy art. 2 ust. 2, 2 ust. 4, 3 ust. 3 i 6 ust. 1 stanowią, że te same uprawnienia podlegają procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą, o której mowa w nowym art. 8 ust.3. Jednocześnie art. 7 nie zawiera odniesienia do art. 3 ust. 4, dla którego procedura regulacyjna zostaje utrzymana. Art. 7 powinien zostać zatem skreślony.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik - sekcja 6.2 - punkt 1

Rozporządzenie (WE) Nr 733/2002

Artykuł 3 - ustęp 1 - punkt a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) ustanawia kryteria i procedurę powołania Rejestru; środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 4; ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 6 ust. 5;”;

(a) ustanawia kryteria i procedurę powołania Rejestru; środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 4;

Uzasadnienie

Możliwość zastosowania trybu pilnego nie jest uzasadniona i powinna zostać skreślona.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik - sekcja 6.2 - punkt 2

Rozporządzenie (WE) Nr 733/2002

Artykuł 5 - ustęp 1 - akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Po konsultacji z Rejestrem Komisja przyjmuje zasady porządku publicznego dotyczące wprowadzenia i funkcji TLD.eu i zasady porządku publicznego w zakresie rejestracji. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 3. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 6 ust. 5.

1. Po konsultacji z Rejestrem Komisja przyjmuje zasady porządku publicznego dotyczące wprowadzenia i funkcji TLD.eu i zasady porządku publicznego w zakresie rejestracji. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 6 ust. 3.

Uzasadnienie

Możliwość zastosowania trybu pilnego nie jest uzasadniona i powinna zostać skreślona.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik – sekcja 6.2 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) Nr 733/2002

Artykuł 6 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

skreślony

Uzasadnienie

Jeżeli przyjęte zostaną poprawki 3 i 4 do sprawozdania, art. 6 ust. 5 stanie się nieaktualny.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik – sekcja 7.1 – punkt 15

Dyrektywa 2005/36/WE

Artykuł 58 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.

skreślony

Termin określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE wynosi dwa miesiące.

 

Uzasadnienie

Jeżeli przyjęta zostanie poprawka do art. 61 ust. 2, art. 58 ust. 2 stanie się nieaktualny.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Załącznik - sekcja 7.1 - punkt 15a (nowy)

Dyrektywa 2005/36/WE

Artykuł 61 - ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akapit drugi art. 61 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„W stosownych przypadkach Komisja [...] podejmuje decyzję o zezwoleniu temu państwu członkowskiemu na odstąpienie przez określony czas od stosowania określonego przepisu. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 58 ust. 3.”;

Uzasadnienie

Jedynie art. 61 nie jest dostosowany we wniosku Komisji do procedury PRPK. Artykuł ten przewiduje ogólną klauzulę odstępstwa dla państw członkowskich i margines swobody decyzji Komisji jest znaczny. Odstępstwo takie może być postrzegane jako tymczasowa zmiana zakresu stosowania dyrektywy i jako takie (zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, który wskazał w sprawie C-168/93, że odstępstwa od aktu podstawowego są same w sobie środkami o ogólnym zakresie) powinno również zostać dostosowane do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

UZASADNIENIE

Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji[1] została zmieniona decyzją Rady 2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r.[2] Artykuł 5a zmienionej decyzji 1999/468/WE wprowadza nową procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą (PRPK) w dziedzinie środków o zasięgu ogólnym mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą współdecyzji, między innymi poprzez wykreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne elementów.

W wyniku przeglądu obowiązującego prawodawstwa i stosowanych obecnie procedur[3] Komisja Europejska przedstawiła m.in. przedmiotowy wniosek obejmujący 59 aktów prawnych, które mają zostać dostosowane do nowej PRPK.

W swojej decyzji z 12 grudnia 2007 r. Konferencja Przewodniczących wskazała na Komisję Prawną jako komisję przedmiotowo właściwą w kwestii „dostosowania procedury komitetowej” oraz na wyspecjalizowane komisje jako komisje opiniodawcze. Konferencja Przewodniczących Komisji uzgodniła dnia 15 stycznia 2008 r. zasady współpracy między komisją JURI i innymi zaangażowanymi komisjami.

Sprawozdawca zaproponował pozostałym komisjom, że pakiet dostosowujący powinien zostać jak najszybciej przyjęty, aby umożliwić stosowanie PRPK do obowiązującego prawodawstwa jeszcze przed wejściem w życie traktatu z Lizbony (który zawiera istotne postanowienia dotyczące aktów delegowanych, które zastąpią PRPK, których przyjęcie w drodze współdecyzji będzie jednak długotrwałe). Niniejsze sprawozdanie zawiera niewiele poprawek, które zostały zaproponowane przez inne komisje w sporządzonych przez nie opiniach, otrzymanych w formie pism. Jedna z poprawek jest natury technicznej i ma na celu wykreślenie zbędnego artykułu w jednym z rozporządzeń.

  • [1]  Dz.U. C 203 z 17.07.1999, str. 1.
  • [2]  Dz.U. L 200 z 22.07.2006, str. 11.
  • [3]  COM(2007) 0740.

PISMO KOMISJI HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO

Sz.P.

Giuseppe Gargani

Przewodniczący Komisji Prawnej

ASP 9E206

Parlament Europejski

Bruksela

Dotyczy:        Wniosku zbiorczego - część I

                       Rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich COM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) Szanowny Panie,

Szanowny Panie Przewodniczący,

Rozporządzenie 184/2005 zawiera trzy punkty, w których zastosowanie ma procedura komitetowa. We wniosku zbiorczym Komisja proponuje w dwóch z tych przypadków – mianowicie w odniesieniu do ustanawiania standardów jakości statystyk, a także zawartości i częstotliwości raportów jakości oraz do aktualizacji wymagań odnoszących się do danych i aktualizacji definicji – stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

Procedura regulacyjna (bez kontroli, art. 5 decyzji w sprawie komitologii) będzie nadal miała zastosowanie w odniesieniu do ustalania formatu i procedury przekazywania danych z państw członkowskich do Komisji.

Ta jedyna sytuacja, w której procedura regulacyjna połączona z kontrolą nie ma zastosowania, nie może zostać uznana za środek o zakresie generalnym i mający na celu zmianę elementów innych niż istotne rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, ponieważ dotyczy jedynie decyzji o „formacie” i „procedurze przekazywania” danych. W związku z tym nie istnieją solidne argumenty przemawiające za dalszym stosowaniem procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w wyżej wspomnianym rozporządzeniu. Dlatego też Komisja Handlu Międzynarodowego uważa, że nie ma potrzeby dokonywania odnośnych zmian we wniosku zbiorczym.

Z wyrazami szacunku,

(podpis) Helmuth MARKOV

PISMO KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ

Sz.P.

József Szájer,

Poseł do PE

ASP 12E258

Szanowny Panie Sprawozdawco,

Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) zajęła się trzema pierwszymi wnioskami zbiorczymi[1]. Stwierdziliśmy, że tylko pierwszy tekst (COM(2007)0741) w punktach 5.1 i 5.8 porusza kwestie wchodzące w zakres naszych kompetencji.

Punkt 5.1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 696/93 z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie jednostek statystycznych do celów obserwacji i analizy systemu produkcyjnego we Wspólnocie

Ogólnie wniosek wydaje się być zgodny z decyzją 1999/468/WE zmienioną decyzją 2006/512/WE.

Konkretniej wniosek dokonuje niezbędnego dostosowania zastępując procedurę zarządzania procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą w art. 6 dotyczącym dostosowania załączników.

Zakres uprawnień określony w art. 5 nie jest do końca jasny i powinien w idealnym przypadku zostać wyjaśniony w celu zapewnienia, że nie dokonano żadnych zmian w aktach podstawowych. Jednakże biorąc pod uwagę ściśle określony termin obowiązujący w odniesieniu do niniejszego wniosku, nie wydaje się to niezbędne.

Punkt 5.8 Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny

Również w tym przypadku wniosek wydaje się być zgodny z decyzją 1999/468/WE zmienioną decyzją 2006/512/WE z istotnym wyjątkiem art. 7.

Art. 2 ust. 2, art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 zawierają przepisy, które zmieniałyby zobowiązania państw członkowskich w ramach rozporządzenia, stanowiąc zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego. Procedura regulacyjna połączona z kontrolą jest zatem uzasadniona.

Proponuje się, aby uprawnienia przyznane Komisji w art.3 ust. 4 pozostały w zakresie (zwykłej) procedury regulacyjnej. Powyższe uprawnienia dopuszczają w określonym terminie pewne odstępstwa w odniesieniu do zobowiązań państw członkowskich, jeżeli krajowe systemy statystyczne wymagają większych dostosowań. Dozwolone środki mają więc charakter tymczasowy i przejściowy. Na tej podstawie można dowieść, że nie zmieniają one elementów innych niż istotne w rozumieniu art. 2 ust. 2 decyzji 1999/468/WE.

Jednak wydaje się, że popełniono błąd w odniesieniu do art. 7 rozporządzenia (WE) 1161/2005. W obecnym brzmieniu wniosku artykuł ten nie został w ogóle zmieniony.

Powyższy artykuł ponownie dotyczy uprawnień przyznanych już na mocy art. 2 ust. 2, art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1. Dlatego może wydawać się zbędny.

Bardziej istotny jest jednak fakt, iż zgodnie z art. 7 uprawnienia te podlegają art. 8 ust. 2, który odnosi się do (zwykłej) procedury regulacyjnej. Brak zmiany tego przepisu prowadzi zatem do sprzeczności z art. 2 ust. 2, art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 1, które stanowią, że te same uprawnienia podlegają procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą. Można jeszcze dodać, że art. 7 nie dotyczy uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 4, które zgodnie z wnioskiem mają nadal pozostać w zakresie (zwykłej) procedury regulacyjnej.

Należy skreślić art. 7. W razie braku porozumienia co do tej kwestii, należy przynajmniej zmienić zawarte w art. 7 odniesienie z art. 8 ust. 2 na art. 8 ust. 3.

W związku z tym zwracamy się od Pańskiej komisji o wprowadzenie zmiany polegającej na skreśleniu art. 7.

Oczywiście jestem gotowa dalej omawiać tę kwestię z Panem.

Z wyrazami szacunku,

(podpis) Pervenche Berès

  • [1] .COM(2007) 0741, COM(2007) 0824, COM(2007) 0822

PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

Bruksela, dnia 26 lutego 2008 r.

AS/kg

Sz.P.

Giuseppe GARGANI

Przewodniczący Komisji Prawnej

ASP 9E206

D(2008)12643

Dotyczy:       Opinii Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych dla Komisji Prawnej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty prawne podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą COM(2007) 741 końcowy 2007/0262 (COD)

Szanowny Panie Przewodniczący,

W dniu 15 stycznia 2008 r. Przewodniczący ogłosił na posiedzeniu plenarnym wyżej wspomniany wniosek Komisji.  

Pańska Komisja Prawna została wyznaczona jako komisja przedmiotowo właściwa dla całości wniosku Komisji, a nasza Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych została wyznaczona do wydania opinii w sprawie następujących punktów załącznika: pkt 2.1, pkt 2.2, pkt 2.3, pkt 2.4, pkt 2.5 pkt 2.6 i pkt 5.4.

Powyższe punkty załącznika do wniosku Komisji dotyczą dostosowania następujących aktów legislacyjnych:

Załącznik 2.1: Dyrektywa 89/391/EWG Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy;

Załącznik 2.2:            Dyrektywa 92/29/EWG Rady z dnia 31 marca 1992 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach;

Załącznik 2.3: Dyrektywa 2002/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (wibracji) (szesnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG);  

Załącznik 2.4: Dyrektywa 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem) (Siedemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG);

Załącznik 2.5: Dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG);

Załącznik 2.6: Dyrektywa 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG);

Załącznik 5.4: Rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2006 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC).

W dniu 23 stycznia 2008 r. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych wyznaczyła swojego przewodniczącego, Jana Anderssona, na sprawozdawcę komisji opiniodawczej.

Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2007 r. oraz decyzją Konferencji Przewodniczących Komisji z dnia 15 stycznia 2008 r. posiedzenie koordynacyjne zainteresowanych komisji odbyło się w dniu 31 stycznia 2008 r. Na posiedzeniu tym większość komisji zgodziła się wydać stosowne opinie w formie pisma.

W dniu 26 lutego 2008 r. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, która również wyraziła stosowną zgodę, rozpatrzyła wyższej wspomniane punkty załącznika do wniosku Komisji.

Nasza komisja uważa, że:

1.  wniosek Komisji jest zgodny z wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. C nr 225, z dnia 21.10.2006) w sprawie decyzji 2006/512/WE i dostosowuje akty podstawowe do odpowiednich procedur,

2.  zmiany te dotyczą wyłącznie procedury komitologii.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zadecydowała 41 głosami za, 1 głosem przeciw przy 0 głosach wstrzymujących się[1] o przyjęciu niniejszej opinii w formie pisma i o zwróceniu się do Komisji Prawnej o zatwierdzenie bez zmian wniosku Komisji w zakresie punktów jej dotyczących.

Z poważaniem,

(podpis) Jan Andersson

  • [1]  W chwili głosowania końcowego obecni byli następujący członkowie komisji: Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark; Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer; Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner, Anne Van Lancker; Gabriele Zimmer. W chwili głosowania końcowego obecni byli następujący zastępcy członków komisji: Mihael Brejc, Corina Creţu, Petru Filip, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (26.3.2008)

dla Komisji Prawnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – część pierwsza
(COM(2007)0741 – C6‑0432/2007 – 2007/0262(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Miroslav Ouzký

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zaleca Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, zatwierdzenie wniosku Komisji.

PROCEDURA

Tytuł

Dostosowanie niektórych aktów zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE zmienioną decyzją 2006/512/WE - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (część pierwsza)

Odsyłacze

COM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

JURI

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

15.1.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Miroslav Ouzký

20.2.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.2.2008

 

 

 

Data przyjęcia

26.3.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

49

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Karin Scheele, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Lambert van Nistelrooij

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Miguel Angel Martínez Martínez

PISMO KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII

Sz.P.                                                                                                      Bruksela,

Giuseppe Gargani

Przewodniczący Komisji Prawnej

ASP 9 E 206

Nr ref.: D(2008)16324

JG/

Dotyczy:        Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (COM(2007)0741, "Omnibus I"), (COM(2007)0824, "Omnibus II"), (COM(2008)0071 wersja ostateczna, "Omnibus IV").

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Sprawozdawco,

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) przeanalizowała instrumenty wchodzące w zakres jej kompetencji, ujęte w wyżej wspomnianym wniosku.

Po konsultacji z koordynatorami przesyłam Panu w formie załączonych tabeli opinię ITRE w sprawie wniosków dostosowawczych.

Dokonawszy starannej analizy stwierdziliśmy, że trzy akty prawne (rozporządzenie (WE) nr 733/2002 w sprawie Domeny Najwyższego Poziomu.eu, rozporządzenie Rady nr 3924/91 w sprawie badania produkcji przemysłowej oraz dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych) nie zostały prawidłowo dostosowane oraz że czwarty akt prawny (dyrektywa 2004/8/WE w sprawie promowania kogeneracji) wymaga dokonania dostosowań o charakterze technicznym.

Ponadto przegląd dorobku wspólnotowego w dziedzinie urządzeń telekomunikacyjnych wykazał, że decyzja o spektrum radiowym nr 676/2002/WE (harmonizacja działań w zakresie spektrum) została pominięta przez Komisję we wniosku dotyczącym dostosowania. Zgadzamy się z podejściem sprawozdawcy w kwestii zebrania wszystkich pomiętych aktów prawnych i zwrócenia się do Komisji zgodnie z art. 39 o przedstawienie dalszych wniosków legislacyjnych w celu dostosowania tych aktów.

Z wyrazami szacunku,

(podpis) Angelika Niebler

Do wiadomości: Józsefa Szájera

Zał.: tabela – Omnibus 1, tabela – Omnibus 2, tabela – Omnibus 4.

Komisja: ITRE  sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Angelika Niebler (przewodnicząca), administrator: Julio Guzmán

Akty podstawowe wymagające dostosowania

Uwagi sekretariatu komisji JURI

Uwagi sekretariatu komisji ITRE

Rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego

COM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) - pkt 5.6

DG ESTAT

 

całkowite dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

(przez zastąpienie art. 8 i 9, mimo że większa część art. 8 pozostaje bez zmian)

 

prawidłowo dostosowane do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych

COM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) - pkt 6.1

DG INFSO

 

częściowe dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą z pozostawieniem procedury zarządzania dla art. 3 ust. 5 (numery odnoszące się do norm)

 

prawidłowo dostosowane do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

 

Rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie Domeny Najwyższego Poziomu.eu

COM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) - pkt 6.2

DG INFSO

 

częściowe dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą z pozostawieniem procedury doradczej dla art. 3 ust. 1 lit. b) i c) oraz zastosowanie różnych terminów i trybu pilnego dla art. 3 ust. 1 lit. a) (dotyczą rejestru lub ram politycznych)

 

prawidłowo dostosowane do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, lecz

art. 3 ust. 1 lit. a) – należy skreślić zastosowanie trybu pilnego

art. 5 – należy skreślić zastosowanie trybu pilnego

Dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia gospodarstwa domowego

COM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) - pkt 9.2

DG TREN

 

całkowite dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

 

 

prawidłowo dostosowane do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (nie wprowadzono zastosowania trybu pilnego)

 

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

COM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) - pkt 9.9

DG TREN

 

całkowite dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą

 

 

prawidłowo dostosowane do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (nie wprowadzono zastosowania trybu pilnego)

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG

COM(2007)0741 – 2007/0262 (COD) - pkt 9.14

DG TREN

 

częściowe dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą z pozostawieniem procedury regulacyjnej dla art. 14 ust. 4 (ocena EEAP – plany działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii)

 

prawidłowe dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (nie wprowadzono zastosowania trybu pilnego)

PISMO KOMISJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO I OCHRONY KONSUMENTÓW

Sz.P.

Giuseppe GARGANI

Przewodniczący Komisji Prawnej

ASP 09E206

Bruksela

Dotyczy:        Opinii IMCO w sprawie wniosków „Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą”

Drogi Kolego,

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów na swoim posiedzeniu w dniu 18 lutego 2008 r. omówiła i przyjęła trzy opinie w sprawie następujących wniosków legislacyjnych, które dostosowują przepisy komitologii z wykazu aktów prawnych do „procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą” („PRPK”):

- COM (2007)0741 „Pierwszy wniosek zbiorczy”

- COM (2007)0824 „Drugi wniosek zbiorczy”

- COM (2007)0870 przekształcona dyrektywa w sprawie nazewnictwa produktów włókienniczych

Trzy opinie w formie pisma przyjęto jednomyślnie (19 głosami).

Jednocześnie komisja pragnie zaprotestować przeciwko ustanowieniu bardzo napiętego harmonogramu, który nie daje komisji wystarczającej ilości czasu na omówienie danych kwestii. Należy tym bardziej nad tym ubolewać, biorąc pod uwagę ilość sugestii, które komisja zgłosiła w odniesieniu do dwóch wniosków zbiorczych. Komisja IMCO wyraziła obawę, że oznacza to słabą jakość przygotowania wniosków przez Komisję i w związku z tym zwraca się do Pana o przekazanie powyższego Komisji Europejskiej.

Ufam, że zgodnie z ustaleniami poczynionymi na szczeblu roboczym Pańska komisja przyjmie wszystkie propozycje IMCO bez modyfikacji.

Z wyrazami szacunku,

(podpis) Arlene McCARTHY

PISMO KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI

Sz.P.

Giuseppe GARGANI

Przewodniczący Komisji Prawnej

ASP 09E206

Bruksela

TRAN/D/2008/12952

Dotyczy:    Dostosowania do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą: część pierwsza – wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowujący do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – (COM(2007)0741 - 2007/0262 (CNS))

Szanowny Panie Przewodniczący, Drogi Kolego,

Komisja Transportu i Turystyki na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2008 r. zbadała wyżej wymieniony wniosek zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z 12 grudnia 2007 r. o wyznaczeniu Komisji Prawnej jako komisji przedmiotowo właściwej w kwestii dostosowania obowiązujących środków legislacyjnych do nowej procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą oraz wyspecjalizowanych komisji jako komisji opiniodawczych.

Komisja Transportu i Turystyki jednomyślnie zaleca Pańskiej komisji, jako komisji przedmiotowo właściwej, przyjęcie dwunastu aktów prawnych wymienionych we wniosku Komisji, które mieszczą się w kompetencjach Komisji Transportu i Turystyki (patrz załącznik).

Z wyrazami szacunku,

(podpis) Paolo COSTA

Załącznik: lista

Do wiadomości:        Georga Jarzembowskiego, sprawozdawcy komisji opiniodawczej TRAN

                                Józsefa Szájera, sprawozdawcy JURIZAŁĄCZNIK

Dwanaście instrumentów prawnych określonych w COM(2007)741 (pierwszy wniosek zbiorczy) mieszczących się w kompetencjach komisji TRAN

ESTAT

Dyrektywa Rady 95/57/WE z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki

TREN

Dyrektywa Rady 91/672/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewożenia towarów i osób żeglugą śródlądową

TREN

Dyrektywa Rady 96/50/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie harmonizacji warunków uzyskiwania krajowych patentów kapitanów łodzi do celów przewozu towarów i pasażerów śródlądowymi wodnymi drogami we Wspólnocie

TREN

Dyrektywa Rady 98/41/WE z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów Państw Członkowskich Wspólnoty lub z portów Państw Członkowskich Wspólnoty

TREN

Dyrektywa 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku

TREN

Dyrektywa 2001/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2001 r. ustanawiająca zharmonizowane wymagania i procedury dotyczące bezpieczeństwa załadunku i wyładunku na masowcach

TREN

Dyrektywa 2002/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do i/lub wychodzących z portów państw członkowskich Wspólnoty

TREN

Dyrektywa 2002/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu na lotniskach Wspólnoty

TREN

Dyrektywa 2003/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie szczególnych wymogów wytrzymałości na uszkodzenia dotyczących statków pasażerskich typu ro-ro

TREN

Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG

TREN

Rozporządzenie (WE) nr 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych.

TREN

Rozporządzenie (WE) NR 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3051/95

PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz.P.

Giuseppe GARGANI

Przewodniczący Komisji Prawnej

Parlament Europejski

ASP 09E206

Bruksela

Dotyczy:    Opinii Komisji Rozwoju Regionalnego dla Komisji Prawnej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty prawne podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą COM(2007) 741 wersja ostateczna 2007/0262 (COD)

Szanowny Panie Przewodniczący,

W dniu 15 stycznia 2008 r. Przewodniczący ogłosił na posiedzeniu plenarnym wyżej wspomniany wniosek i wyznaczył Komisję Prawną na komisję przedmiotowo właściwą w odniesieniu do całości wniosku.

Komisja Rozwoju Regionalnego została wyznaczona na komisję opiniodawczą w zakresie punktu załącznika, który dotyczy dostosowania następującego aktu prawnego:

§ Załącznik pkt 5.3: rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) COM(2007)0741 – 2007/0262 (COD)

Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 12 grudnia 2007 r. oraz decyzją Konferencji Przewodniczących Komisji z dnia 15 stycznia 2008 r. posiedzenie koordynacyjne zainteresowanych komisji odbyło się w dniu 31 stycznia 2008 r. Na posiedzeniu tym większość komisji parlamentarnych zgodziła się przedstawić swoje stanowisko w formie pisma.

W dniu 26 lutego 2008 r. Komisja Rozwoju Regionalnego wyznaczyła mnie, jako przewodniczącego tej komisji, na sprawozdawcę komisji opiniodawczej.

Ze względu na wyznaczenie krótkiego terminu wyżej wspomniany wniosek został zbadany przez koordynatorów komisji na posiedzeniu w dniu 12 marca 2008 r. w Strasburgu.

Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2008 r. Komisja Rozwoju Regionalnego zatwierdziła wniosek swoich koordynatorów o niezgłaszaniu sprzeciwu wobec niniejszego wniosku w sprawie rozporządzenia.

Z wyrazami szacunku

(podpis) Gerardo Galeote Quecedo

PISMO KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Sz.P.

Giuseppe Gargani

Przewodniczący Komisji Prawnej

ASP 9 E 206

Sz.P.

József Szájer

ASP 12 E 252

Dotyczy:          Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego do decyzji Rady 1999/468/WE zmienionej decyzją 2006/512/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (OMNIBUS I) (COM(2007) 741)

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Sprawozdawco,

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeanalizowała wyżej wymieniony wniosek, tj. załącznik 5.5 (rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie).

Komisja nie ma zastrzeżeń do proponowanego dostosowania, ponieważ wszystkie procedury komitologii ulegają zmianie i podlegają dostosowaniu do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

Z wyrazami szacunku,

(podpis) Neil Parish                                                    Hans-Peter Mayer

             Przewodniczący                                         Sprawozdawca komisji opiniodawczej

PROCEDURA

Tytuł

Dostosowanie niektórych aktów zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE zmienioną decyzją 2006/512/WE - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (część pierwsza)

Odsyłacze

COM(2007)0741 – C6-0432/2007 – 2007/0262(COD)

Data przedstawienia w PE

23.11.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

15.1.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

15.1.2008

ECON

15.1.2008

EMPL

15.1.2008

ENVI

15.1.2008

 

ITRE

15.1.2008

IMCO

15.1.2008

TRAN

15.1.2008

REGI

15.1.2008

 

AGRI

15.1.2008

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

INTA

25.2.2008

EMPL

23.1.2008

ITRE

27.2.2008

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

József Szájer

19.12.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

26.2.2008

 

 

 

Data przyjęcia

27.3.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sharon Bowles, Mogens Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Gabriela Creţu

Data złożenia

31.3.2008