Menetlus : 2006/0206(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0102/2008

Esitatud tekstid :

A6-0102/2008

Arutelud :

PV 20/05/2008 - 21
CRE 20/05/2008 - 21

Hääletused :

PV 21/05/2008 - 5.2
CRE 21/05/2008 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0214

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 174kWORD 243k
2.4.2008
PE 400.707v02-00 A6-0102/2008

Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus metallilise elavhõbeda ekspordi keelustamise ja ohutu ladustamise kohta

(11488/1/2007 – C6‑0034/2008 – 2006/0206(COD))

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Dimitrios Papadimoulis

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus metallilise elavhõbeda ekspordi keelustamise ja ohutu ladustamise kohta

(11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (11488/1/2007 – C6‑0034/2008);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0636) suhtes;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A6‑0102/2008),

1.  kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Nõukogu ühine seisukoht  Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Pealkiri

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr …/2007,

 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr …/2008,

 

metallilise elavhõbeda ekspordi keelustamise ja ohutu ladustamise kohta

metallilise elavhõbeda, kinaveri, elavhõbedaühendite ja teatavate elavhõbedat sisaldavate toodete ekspordi keelustamise ja ohutu ladustamise kohta

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 1 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 2

Esimene volitus

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1 ja artiklit 133 seoses käesoleva määruse artikliga 1;

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1;

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 2 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 3

Põhjendus –1 (uus)

 

(-1) Määrus lähtub vajadusest kaitsta inimeste tervist ja keskkonda.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 19 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 1

(1) Elavhõbeda sattumine keskkonda kujutab endast üldist ohtu, mis nõuab regionaalsete, riiklike ja ülemaailmsete meetmete kasutuselevõttu.

(1) Elavhõbeda sattumine keskkonda kujutab endast üldist ohtu, mis nõuab kohalike, riiklike, regionaalsete ja ülemaailmsete meetmete kasutuselevõttu.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 3 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 5

Põhjendus 2

(2) Vastavalt komisjoni poolt nõukogule ja Euroopa Parlamendile esitatud teatisele ühenduse elavhõbedaalase strateegia kohta on vaja vähendada inimeste ja keskkonna elavhõbedaga kokkupuute riski.

(2) Vastavalt komisjoni poolt nõukogule ja Euroopa Parlamendile esitatud teatisele ühenduse elavhõbedaalase strateegia kohta ja Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2006. aasta resolutsioonile1 selle strateegia kohta on vaja vähendada inimeste ja keskkonna elavhõbedaga kokkupuute riski.

___________

1 ELT C 291 E, 30.11.2006, lk 128.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 4 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 6

                                                          Põhjendus 3 a (uus)

 

(3 a) Euroopa Parlament ja nõukogu tunnistasid elavhõbedakaevanduste sulgemisest Almadéni piirkonnas (Hispaania) tulenevaid keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid probleeme ning olid seisukohal, et on soovitatav võtta vastu piisavad hüvitusmeetmed, et võimaldada kahjustatud piirkonnal leida kohaliku keskkonna, tööhõive ja majandustegevuse jaoks elujõulised lahendused. Oma eespool nimetatud 14. märtsi 2006. aasta resolutsioonis oli Euroopa Parlament seisukohal, et Almadénis asuvad kaevandused oleksid hea koht metallilise elavhõbeda ohutuks ladustamiseks.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 6 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 7

Põhjendus 4

(4) Elavhõbeda ülemaailmse pakkumise märgatavaks vähendamiseks tuleks metallilise elavhõbeda eksport ühendusest keelata.

(4) Elavhõbeda, kinaveri ja elavhõbedaühendite ülemaailmse pakkumise märgatavaks vähendamiseks tuleks metallilise elavhõbeda, kinaveri, kalomeli ja elavhõbedaühendite eksport ühendusest keelata. Liikmesriikidel peaks olema õigus kehtestada ulatuslikumaid ja rangemaid keelde vastavalt asutamislepingu artiklile 176.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 7 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 8

Põhjendus 4 a (uus)

 

(4 a) Samal põhjusel tuleks keelata ka nende elavhõbedat sisaldavate toodete eksport, mille turuleviimine on Euroopa Liidus keelatud või keelatakse see lähemal ajal. Komisjon peaks koostama sellistest toodetest koondnimekirja, mida tuleks ajakohastada kord aastas vastavalt ühenduse õiguse arengule.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 8 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 9

Põhjendus 4 b (uus)

 

(4 b) Metallilise elavhõbeda, kinaveri ja elavhõbedaühendite import tuleks keelata, et tagada inimeste tervise ja keskkonna parem kaitse Euroopa Liidus.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 9 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 10

Põhjendus 5 a (uus)

 

(5 a) Liikmesriigid peaksid korrapäraselt esitama komisjonile teavet riiki sissetoodava või riigist väljaviidava või oma territooriumil piiriüleselt kaubeldava metallilise elavhõbeda, kinaveri ja elavhõbedaühendite kohta, et õigusakti tulemuslikkust oleks võimalik õigeaegselt hinnata. Kogu selline teave peaks olema avalikkusele kergesti kättesaadav.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 10 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 11

Põhjendus 6

(6) Jäätmeteks peetava metallilise elavhõbeda ohutuks ladustamiseks on teatavat liiki prügilate puhul asjakohane kehtestada erand nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ (prügilate kohta) artikli 5 lõike 3 punktist a ning sätestada, et metallilise elavhõbeda vaheladustamise puhul, mis kestab kauem kui üks aasta selleks ettenähtud ja varustatud maapealsetes rajatistes, ei kohaldata nõukogu 19. detsembri 2002. aasta otsuse 2003/33/EÜ, millega kehtestatakse jäätmete prügilatesse vastuvõtmise kriteeriumid ja kord direktiivi 1999/31/EÜ artikli 16 ja II lisa kohaselt, lisa punktis 2.4 nimetatud kriteeriume.

(6) PARCOMi (maismaalt lähtuva merereostuse vältimise konventsioon) otsusega 90/3 nõustuti eesmärgiga sulgeda järk-järgult elektrokeemilist elavhõbeelementi kasutavad kloorleeliste tehased lõplikult aastaks 2010. Jäätmeteks peetava metallilise elavhõbeda ohutuks vaheladustamiseks on teatavat liiki prügilate puhul asjakohane kehtestada erand nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ (prügilate kohta) artikli 5 lõike 3 punktist a ning sätestada, et metallilise elavhõbeda kättesaadava vaheladustamise puhul, mis kestab kauem kui üks aasta selleks ettenähtud ja varustatud maapealsetes rajatistes, ei kohaldata nõukogu 19. detsembri 2002. aasta otsuse 2003/33/EÜ, millega kehtestatakse jäätmete prügilatesse vastuvõtmise kriteeriumid ja kord direktiivi 1999/31/EÜ artikli 16 ja II lisa kohaselt, lisa punktis 2.4 nimetatud kriteeriume.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 11 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 12

Põhjendus 7

(7) Metallilise elavhõbeda vaheladustamise suhtes, mis kestab kauem kui üks aasta selleks ettenähtud ja varustatud maapealsetes rajatistes, peaks kohaldama nõukogu 9. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta.1

(7) Metallilise elavhõbeda vaheladustamise suhtes selleks ettenähtud ja varustatud maapealsetes rajatistes peaks kohaldama nõukogu 9. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta.1

________

1 ELT L 10, 14.1.1997, lk. 13. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

________

1 ELT L 10, 14.1.1997, lk. 13. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2003/105/EÜ (ELT L 345, 31.12.2003, lk 97).

Selgitus

Nimetada tuleks ka direktiivi 2003/105/EÜ (ELT L 345, 31.12.2003, lk 97–105), sest sellega muudeti direktiivi 96/82/EÜ.

Muudatusettepanek 13

Põhjendus 10 a (uus)

 

(10 a) Kloorleeliste tööstus peaks määruse jõustamise hõlbustamiseks saatma komisjonile ja asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele kõik asjaomased andmed, mis puudutavad nende tehastes elektrokeemiliste elavhõbeelementide kasutusest kõrvaldamist. Tööstussektorid, kes saavad elavhõbedat maagaasi puhastamisel või mitteraudmetallide kaevandamisest ja väljasulatamisest tuleneva kõrvalsaadusena, peaksid samuti esitama komisjonile ja asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele asjakohased andmed. Komisjon peaks tegema kõnealuse teabe avalikkusele kättesaadavaks.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 13 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 14

Põhjendus 11

(11) Käesoleva määruse õigeaegse hindamise võimaldamiseks peaksid liikmesriigid esitama teavet ladustamiseks ettenähtud rajatistele väljastatud lubade ning määruse kohaldamise ja selle turumõjude kohta. Importijad, eksportijad ja käitlejad peaksid teavitama metallilise elavhõbeda liikumisest ja kasutamisest.

(11) Käesoleva määruse õigeaegse hindamise võimaldamiseks peaksid liikmesriigid esitama teavet vaheladustamiseks ettenähtud rajatistele väljastatud lubade ning määruse kohaldamise ja selle turumõjude kohta. Importijad, eksportijad ja käitlejad peaksid teavitama metallilise elavhõbeda, kinaveri ja elavhõbedaühendite liikumisest ja kasutamisest.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 15 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 15

Põhjendus 13

(13) Ilma et see piiraks asutamislepingus sätestatud konkurentsieeskirjade, eriti artikli 81 kohaldamist, on elavhõbeda, elavhõbedaühendite ja elavhõbedat sisaldavate toodete eksportimise, importimise ja ladustamisega seotud täiendatavate meetmete vajaduse hindamiseks asjakohane korraldada teabevahetust.

(13) Ilma et see piiraks asutamislepingus sätestatud konkurentsieeskirjade, eriti artikli 81 kohaldamist, on elavhõbeda ja elavhõbedaühendite eksportimise, importimise, vaheladustamise ning ohutu lõpliku kõrvaldamisega seotud täiendavate meetmete vajaduse hindamiseks asjakohane korraldada teabevahetust kõikide sidusrühmadega.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 14 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 16

Põhjendus 13 a (uus)

 

(13 a) Komisjon ja liikmesriigid peaksid osutama otsest tehnilist abi arenguriikidele ja üleminekujärgus majandusega riikidele, kusjuures osutada tuleks eelkõige abi, mis hõlbustab üleminekut elavhõbedat mittesisaldavatele alternatiivsetele tehnoloogiatele ning elavhõbeda ja elavhõbedaühendite kasutusalade ning nende keskkonda sattumise järkjärgulist kõrvaldamist.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 18 osaline uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 17

Artikkel 1

Metallilise elavhõbeda (Hg, CAS 7439-97-6) eksport ühendusest on keelatud alates 1. juulist 2011.

Alates 1. detsembrist 2010 on metallilise elavhõbeda (Hg, CASi nr 7439-97-6), kinaveri ja elavhõbedaühendite eksport ühendusest keelatud.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 20 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 18

Artikli 1 lõige 1 a (uus)

 

Alates 1. detsembrist 2010 keelatakse selliste elavhõbedasisaldusega toodete eksport, mille müük või turustamine on Euroopa Liidus keelatud.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 21 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 19

Artikkel 1 a (uus)

 

Artikkel 1 a

 

Alates 1. detsembrist 2010 on metallilise elavhõbeda (Hg, CASi nr 7439-97-6), kinaveri ja suurema kui 5-massiprotsendilise elavhõbedakontsentratsiooniga elavhõbedaühendite import ühendusse keelatud.

 

Liikmesriigid peaksid rahuldama oma elavhõbeda vajaduse jäätmetest ja toorsaadustest saadava elavhõbeda taaskasutamisest.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 22 uuesti esitamine Uueks kuupäevaks on 1. detsember 2010 (sama kuupäev nagu ekspordi keelu puhul ).

Muudatusettepanek 20

Artikkel 2

Alates 1. juulist 2011 käsitatakse metallilist elavhõbedat, mida kloorleeliste tööstuses enam ei kasutata, maagaasi puhastamisel saadud elavhõbedat ning mitteraudmetallide kaevandamisel ja väljasulatamisel kõrvalsaadusena saadud elavhõbedat jäätmetena ning see kõrvaldatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 2006/12/EÜ (jäätmete kohta) sätetele viisil, mis on inimeste tervisele ja keskkonnale ohutu.

Alates 1. detsembrist 2010 tagavad liikmesriigid, et metallilist elavhõbedat, mida kloorleeliste tööstuses enam ei kasutata või mida ekstraheeritakse kinaverist, maagaasi puhastamisel regenereeritud elavhõbedat ning mitteraudmetallide kaevandamisel ja väljasulatamisel kõrvalsaadusena regenereeritud elavhõbedat käsitatakse jäätmetena ning see vaheladustatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiivi 2006/12/EÜ (jäätmete kohta) IIA lisa punktis D15 määratletud kõrvaldamistoimingule viisil, mis on inimeste tervisele ja keskkonnale ohutu, ning vajaduse korral kõrvaldatakse ühenduses sel eesmärgil sobivateks tunnistatud rajatistes, millega kaasneb ohutuse hindamine ja asjakohane luba käesoleva määruse kohaselt.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 23 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 21

Artikli 2 esimene a lõik (uus)

 

Enne mis tahes teist alternatiivi tuleb kaaluda võimalust kasutada olemasoleva metallilise elavhõbeda varu või kogu Euroopa tööstuses kõrvaltootena tekkinud metallilise elavhõbeda, kuid mitte jäätmeteks muutunud elavhõbedat sisaldavate toodete ohutu ladustamise kohana Almadéni, kasutades seega ära sealset infrastruktuuri, kohalikku tööjõudu ja tehnoloogilist oskusteavet.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 24 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 22

Artikli 4 lõige 1

1. Käesoleva määruse artikli 3 kohase metallilise elavhõbeda kõrvaldamise ohutuse hindamine vastavalt otsusele 2003/33/EÜ hõlmab eelkõige metallilise elavhõbeda omadustest ja mõju pikaajalisusest ning kontrolli all hoidmisest tulenevaid täiendavaid riske.

1. Käesoleva määruse artikli 3 kohase metallilise elavhõbeda vaheladustamise ohutuse hindamise puhul vastavalt otsusele 2003/33/EÜ on tagatud metallilise elavhõbeda omadustest ja mõju pikaajalisusest ning kontrolli all hoidmisest tulenevate riskide arvessevõtmine.

Selgitus

Sidusus teiste muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 23

Artikli 4 lõige 3

3. Käesoleva määruse artikli 3 lõike 1punktides a ja b loetletud rajatistele kehtestatavad nõuded ja metallilise elavhõbeda vastuvõtukriteeriumid, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ I, II ja III lisa, võetakse vastu vastavalt nimetatud direktiivi artiklis 16 osutatud menetlusele. Komisjon teeb asjakohase ettepaneku niipea kui võimalik ja hiljemalt 1. jaanuariks 2010.

3. Käesoleva määruse artikli 3 lõike 1punktides a ja b loetletud rajatistele kehtestatavad nõuded ja metallilise elavhõbeda vastuvõtukriteeriumid, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ I, II ja III lisa, võetakse vastu vastavalt nimetatud direktiivi artiklis 16 osutatud menetlusele. Komisjon teeb asjakohase ettepaneku niipea kui võimalik ja hiljemalt 1. juuliks 2009, võttes arvesse artikli 7 lõike 1 kohaselt korraldatud teabevahetuse tulemusi ja artikli 7 lõike 2 kohaselt koostatud aruannet elavhõbeda ohutu kõrvaldamise võimaluste uuringute kohta.

Kõiki metallilise elavhõbeda lõplikke kõrvaldamistoiminguid (direktiivi 2006/12/EÜ IIA lisa punktis D12 määratletud kõrvaldamistoiming) lubatakse alles pärast direktiivi 1999/31/EÜ I, II ja III lisa muudatuste vastuvõtmise kuupäeva.

 

Selgitus

Ettepanek peab olema valmis vähemalt kuus kuud enne ekspordikeelu jõustumist.

Muudatusettepanek 24

Artikkel 4 a (uus)

 

Artikkel 4 a

 

Vaheladustamise ajal lasub vastutus ohutu ladustamise eest ladustamisrajatise omanikul. Liikmesriigid loovad fondi, et tagada rahaliste vahendite olemasolu elavhõbeda vaheladustamiseks ning ohutuks lõplikuks kõrvaldamiseks. Fond luuakse artiklis 2 nimetatud asjaomaste tööstusharude ja sektorite lõivude abil, mis on proportsionaalsed ajutiseks ladustamiseks saadetud elavhõbeda kogusega.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 29 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 25

Artikli 5 lõige 1

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile koopia igast metallilise elavhõbeda vahe- või püsiladustamiseks (vastavalt direktiivi 2006/12/EÜ IIA lisa punktides D15 ja D12 määratletud kõrvaldamistoimingud) ettenähtud rajatisele väljastatud loast.

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile koopia igast metallilise elavhõbeda vaheladustamiseks (direktiivi 2006/12/EÜ II A lisa punktis D15 määratletud kõrvaldamistoiming) ettenähtud rajatisele väljastatud loast, millega kaasneb käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 kohane ohutuse hindamine.

Muudatusettepanek 26

Artikli 5 lõige 2

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt 1. juuliks 2012 käesoleva määruse kohaldamisest ja selle turumõjudest oma territooriumil. Komisjoni taotluse korral esitavad liikmesriigid nimetatud teabe enne nimetatud kuupäeva.

2. Liikmesriigid koostavad elavhõbeda, kinaveri ja elavhõbedaühendite ostjatest, müüjatest ja nendega kauplejatest registri ning koguvad asjakohast teavet. Iga kahe aasta järel kuue kuu jooksul pärast hõlmatud ajavahemiku lõppu teavitavad liikmesriigid komisjoni käesoleva määruse kohaldamisest ja selle turumõjudest oma territooriumil. Komisjon avaldab teabe kokkuvõtlikus aruandes ühe aasta jooksul alates selle esitamisest liikmesriikide poolt. Esimene osa teabest hõlmab ajavahemikku 2007–2008 ja esitatakse komisjonile 1. juuliks 2009 ning see avaldatakse 1. juuliks 2010. Teave esitatakse vormis, mille komisjon määrab kindlaks ….*.

_________

* Üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumist.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 32 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 27

Artikli 5 lõige 3

3. 1. juuliks 2012 esitavad importijad, eksportijad ja artiklis 2 osutatud toimingute läbiviijad vajadusel komisjonile ja pädevatele asutustele järgmised andmed:

3. Lõikes 2 nimetatud teave sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

a) ühendusse sisse toodava metallilise elavhõbeda kogused, hinnad, lähte- ja sihtriigid ning kavandatav kasutusala;

a) kuni 1. detsembrini 2010 ühendusse sisse toodava ja ühendusest välja viidava metallilise elavhõbeda, kinaveri ja elavhõbedaühendite kogused, hinnad, lähte- ja sihtriigid ning kavandatav kasutusala;

b) jäätmetena käsitatava metallilise elavhõbeda ühendusesiseste piiriüleste tehingute kogused, lähte- ja sihtriigid.

b) jäätmetena käsitatava metallilise elavhõbeda, kinaveri ja elavhõbedaühendite ühendusesiseste piiriüleste tehingute kogused, lähte- ja sihtriigid.

Selgitus

Sidusus teiste muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 28

Artikkel 5 a (uus)

 

Artikkel 5 a

 

1. Kloorleelise tööstuse ettevõtjad saadavad komisjonile ja asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele järgmised andmed, mis puudutavad antud aastal elavhõbeda kasutusest kõrvaldamist:

 

– veel kasutuses oleva elavhõbeda koguhulga täpseim hinnang;

 

– kloorleelise tehaste sulgemisel või ümberkorraldamisel genereeritud elavhõbeda koguhulk;

 

– üksikutesse vaheladustamise rajatistesse saadetud kogus;

 

– kõikide ladustamisrajatiste asukoht ja kontaktandmed;

 

– üleandmised teistele kloorleelise tehastele Euroopa Liidus töös hoitavate elementide toimimiseks;

 

– esialgse omaniku kohustuse alusel ladustatud kogus töös hoitavate elementide toimimiseks.

 

2. Asjaomased äriühingud tööstussektorites, mis saavad elavhõbedat maagaasi puhastamisel või mitteraudmetallide kaevandamise ja väljasulatamise kõrvalsaadusena, esitavad komisjonile ja asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele antud aastal saadud elavhõbeda kohta järgmised andmed:

 

– saadud elavhõbeda kogus;

 

– üksikutesse vaheladustamise rajatistesse saadetud kogus;

 

– kõikide ladustamisrajatiste asukoht ja kontaktandmed.

 

3. Asjaomased äriühingud saadavad lõigetes 1 ja 2 viidatud andmed vajadusel esimest korda 31. maiks ...* ja sellest alates igal aastal enne 31. maid.

 

4. Komisjon teeb lõikes 3 toodud teabe üldsusele kättesaadavaks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1367/2006 keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni sätete kohaldamise kohta ühenduse institutsioonide ja organite suhtes1.

____________

*Käesoleva määruse jõustumise aastale järgnev aasta.

1 ELT L 264, 25.9.2006, lk. 13.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 30 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 29

Artikli 7 lõige 1

1. Komisjon korraldab teabevahetuse liikmesriikide ja asjaomaste tööstusharude vahel. Teabevahetuse käigus hinnatakse eelkõige seda, kas on vaja laiendada ekspordikeeldu elavhõbedaühenditele ja elavhõbedat sisaldavatele toodetele, keelustada metallilise elavhõbeda, elavhõbedaühendite ja elavhõbedat sisaldavate toodete import, laiendada ladustamise kohustust muudest allikatest pärit metallilisele elavhõbedale ja kehtestada tähtajad metallilise elavhõbeda vaheladustamiseks.

1. Komisjon korraldab 1. juuliks 2010 esialgse teabevahetuse liikmesriikide ja asjaomaste sidusrühmade vahel. Teabevahetuse käigus hinnatakse eelkõige seda, kas on vaja laiendada ladustamise kohustust muudest allikatest pärit metallilisele elavhõbedale ja kehtestada tähtajad metallilise elavhõbeda vaheladustamiseks. Selle esialgse teabevahetuse puhul võetakse arvesse 1. juuliks 2009. tehtud uuringuid elavhõbeda ohutu kõrvaldamise võimaluste kohta.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 31 osaline uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 30

Artikli 7 lõige 1 a (uus)

 

1 a. Teabevahetuse käigus analüüsitakse artikli 2 kohase kaalutluse tulemusi muuta Almadén kohaks, kus ohutult ladustada olemasolevaid metallilise elavhõbeda varusid või Euroopa tööstuses kõrvalsaadusena saadud metallilist elavhõbedat.

Muudatusettepanek 31

Artikli 7 lõige 2

2. Komisjon jälgib käimasolevaid metallilise elavhõbeda ohutu kõrvaldamise võimalustega, sealhulgas tahkestamisega seotud uuringuid. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande hiljemalt 1. juuliks 2010. Nimetatud aruande põhjal esitab komisjon vajadusel käesoleva määruse läbivaatamise ettepaneku nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt 1. juuliks 2013.

2. Komisjon jälgib käimasolevaid metallilise elavhõbeda ohutu kõrvaldamise võimalustega, sealhulgas tahkestamisega seotud uuringuid. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande hiljemalt 1. jaanuariks 2010. Nimetatud aruande põhjal esitab komisjon vajadusel käesoleva määruse läbivaatamise ettepaneku nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt 1. juuliks 2012.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 31 osaliselt uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 32

Artikli 7 lõige 3

3. Komisjon hindab käesoleva määruse kohaldamist ja selle turumõjusid ühenduses, võttes arvesse lõigetes 1 ja 2 ning artiklis 5 osutatud teavet.

3. Komisjon hindab käesoleva määruse kohaldamist ja selle turumõjusid ühenduses, võttes arvesse lõigetes 1 ja 2 ning artiklites 5 ja 5a osutatud teavet.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 36 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 33

Artikli 7 lõige 4

4. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 1. juuliks 2013 aruande, milles käsitletakse lõikes 1 osutatud teabevahetuse ja lõikes 3 osutatud hindamise tulemusi, ning millele vajaduse korral lisatakse ettepanek käesoleva määruse läbivaatamiseks.

4. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule nii ruttu kui võimalik ja hiljemalt 1. juuliks 2012 aruande, milles käsitletakse lõikes 1 osutatud teabevahetuse ja lõikes 3 osutatud hindamise ning lõikes 2 osutatud aruande tulemusi, ning millele vajaduse korral lisatakse ettepanek käesoleva määruse läbivaatamiseks.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 36 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 34

Artikli 7 lõige 5

5. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 1. juuliks 2010 aruande elavhõbedaga seotud mitmepoolsete tegevuste ja läbirääkimiste kohta, hinnates seejuures eelkõige käesoleva määruse meetmete tähtaegade ja kohaldamisala kooskõla rahvusvaheliste arengutega.

5. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 31. detsembriks 2009 aruande elavhõbedaga seotud mitmepoolsete tegevuste ja läbirääkimiste kohta, hinnates seejuures eelkõige käesoleva määruse meetmete tähtaegade ja kohaldamisala kooskõla rahvusvaheliste arengutega.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 37 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 35

Artikkel 7 a (uus)

 

Artikkel 7 a

 

Võttes eelkõige arvesse arenguriikide ja üleminekujärgus majandusega riikide vajadusi, teevad komisjon ja liikmesriigid koostööd tehnilise abi, sealhulgas koolituse andmisel, et arendada infrastruktuuri, suutlikkust ja asjatundlikkust, mis on vajalik edusammude tegemiseks üleminekul elavhõbedat mittesisaldavatele alternatiivsetele tehnoloogiatele ning elavhõbeda ja elavhõbedaühendite kasutusalade ning nende keskkonda sattumise järkjärguliseks kõrvaldamiseks.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 38 uuesti esitamine.

Muudatusettepanek 36

Artikkel 8

Siseriiklikud meetmed, mis piiravad metallilise elavhõbeda eksporti ja mis on vastu võetud kooskõlas ühenduse õigusaktidega enne käesoleva määruse vastuvõtmist, võivad liikmesriikides jääda kehtima kuni 1. juulini 2011.

Siseriiklikud meetmed, mis piiravad metallilise elavhõbeda, kinaveri ja elavhõbedaühendite eksporti või importi ning teatavate elavhõbedat sisaldavate toodete eksporti ja mis on vastu võetud kooskõlas ühenduse õigusaktidega enne käesoleva määruse vastuvõtmist, võivad liikmesriikides jääda kehtima kuni 1. detsembrini 2010.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse sidusus eelmiste muudatusettepanekutega.

(1)

Vastuvõetud tekstid, 20.6.2007, P6_TA(2007)0267.


MENETLUS

Pealkiri

Metallilise elavhõbeda ekspordi keelustamine ja turvaline ladustamine

Viited

11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

20.6.2007                     T6-0267/2007

Komisjoni ettepanek

KOM(2006)0636 - C6-0363/2006

Ühise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

31.1.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

31.1.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Dimitrios Papadimoulis

28.11.2006

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

26.2.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.3.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

49

1

8

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Justas Vincas Paleckis, Guido Podestà

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Miguel Angel Martínez Martínez

Õigusteave - Privaatsuspoliitika