Ziņojums - A6-0102/2008Ziņojums
A6-0102/2008

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par metāliskā dzīvsudraba eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu

2.4.2008 - (11488/1/2007 – C6‑0034/2008 – 2006/0206(COD)) - ***II

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Dimitrios Papadimoulis

Procedūra : 2006/0206(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0102/2008

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par metāliskā dzīvsudraba eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu

(11488/1/2007 – C6‑0034/2008 – 2006/0206(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (11488/1/2007 – C6‑0034/2008),

–   ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0636),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0102/2008),

1.  apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostājaParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

Virsraksts

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. …/2007

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. …/2008

par metāliskā dzīvsudraba eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu

par metāliskā dzīvsudraba, cinobra rūdas, dzīvsudraba savienojumu un noteiktu dzīvsudrabu saturošu izstrādājumu eksporta aizliegumu un drošu glabāšanu

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 1.

Grozījums Nr. 2

1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu un, saistībā ar šīs regulas 1. pantu, tā 133. pantu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 175. panta 1. punktu,

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 2.

Grozījums Nr. 3

-1. apsvērums (jauns)

 

(-1) Šī regula ir saistīta ar nepieciešamību aizsargāt cilvēku veselību un vidi.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 19.

Grozījums Nr. 4

1. apsvērums

(1) Dzīvsudraba emisijas ir atzīts globāls apdraudējums, pret kuru jāvēršas reģionālā, valstu un pasaules līmenī.

(1) Dzīvsudraba emisijas ir atzīts globāls apdraudējums, pret kuru jāvēršas vietējā, reģionālā, valstu un pasaules līmenī.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 3.

Grozījums Nr. 5

2. apsvērums

(2) Saskaņā ar Komisijas Paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Kopienas stratēģija attiecībā uz dzīvsudrabu” ir jāsamazina dzīvsudraba kaitīgās ietekmes risks cilvēkiem un videi.

(2) Saskaņā ar Komisijas Paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Kopienas stratēģija attiecībā uz dzīvsudrabu” un Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. marta rezolūciju par šo stratēģiju1 ir jāsamazina dzīvsudraba kaitīgās ietekmes risks cilvēkiem un videi.

___________

1 OV C 291 E, 30.11.2006., 128. lpp.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 4.

Grozījums Nr. 6

3.a apsvērums (jauns)

 

(3.a) Eiropas Parlaments un Padome atzina vides un sociālās problēmas, kas saistītas ar dzīvsudraba raktuvju slēgšanu Spānijā, Almadenas apgabalā, un uzskatīja, ka jāpieņem piemēroti kompensācijas pasākumi, lai ļautu skartajam reģionam rast stabilus vietējās vides, nodarbinātības un saimnieciskās darbības risinājumus. Turklāt minētajā 2006. gada 14. marta rezolūcijā Eiropas Parlaments pauda uzskatu, ka Almadenas raktuves būtu laba vieta drošai metāliskā dzīvsudraba uzglabāšanai.

 

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 6.

Grozījums Nr. 7

4. apsvērums

(4) Lai būtiski samazinātu dzīvsudraba piedāvājumu pasaules tirgū, būtu jāaizliedz metāliskā dzīvsudraba eksports no Kopienas.

(4) Lai būtiski samazinātu dzīvsudraba piedāvājumu pasaules tirgū, būtu jāaizliedz metāliskā dzīvsudraba, cinobra rūdas un dzīvsudraba savienojumu eksports no Kopienas. Dalībvalstīm jābūt tiesībām piemērot visaptverošākus un stingrākus aizliegumus saskaņā ar Līguma 176. pantu.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 7.

Grozījums Nr. 8

4.a apsvērums (jauns)

 

(4.a) Tā paša iemesla dēļ ir jāaizliedz eksportēt arī dzīvsudrabu saturošus izstrādājumus, kurus jau ir aizliegts vai drīzumā būs aizliegts laist tirgū Eiropas Savienībā. Komisijai jāizstrādā vienots attiecīgo izstrādājumu saraksts, un tas ik gadu jāatjauno, pamatojoties uz izmaiņām Kopienas tiesību aktos.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 8.

Grozījums Nr. 9

4.b apsvērums (jauns)

 

(4.b) Lai Eiropas Savienībā nodrošinātu labāku cilvēku veselības un vides aizsardzību, ir jāaizliedz metāliskā dzīvsudraba, cinobra rūdas un dzīvsudraba savienojumu imports.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 9.

Grozījums Nr. 10

5.a apsvērums (jauns)

 

(5.a) Dalībvalstīm regulāri jāiesniedz Komisijai informācija par metālisko dzīvsudrabu, cinobra rūdu un dzīvsudraba savienojumiem, kas ievesti to teritorijā, izvesti no tās vai tirgoti pāri dalībvalsts robežai, lai varētu savlaicīgi novērtēt attiecīgā instrumenta efektivitāti. Šī informācija jādara pieejama sabiedrībai.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 10.

Grozījums Nr. 11

6. apsvērums

(6) Lai radītu drošas glabāšanas iespējas metāliskajam dzīvsudrabam, ko uzskata par atkritumiem, ir lietderīgi attiecībā uz dažiem atkritumu poligonu veidiem atkāpties no 5. panta 3. punkta a) apakšpunkta Padomes Direktīvā 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem un noteikt, ka uz metāliskā dzīvsudraba pagaidu glabāšanu vairāk nekā vienu gadu virszemes glabātavās, kas paredzētas šim mērķim un ir atbilstīgi aprīkotas, neattiecas kritēriji, kuri noteikti 2.4. iedaļā pielikumā Padomes Lēmumam 2003/33/EK (2002. gada 19. decembris), ar ko nosaka kritērijus un procedūras atkritumu pieņemšanai poligonos saskaņā ar Direktīvas 1999/31/EK 16. pantu un II pielikumu.

(6) PARCOM (Parīzes Komisija sauszemes avotu radītā jūras piesārņojuma novēršanai) Lēmumā 90/3 atbalstīja mērķi līdz 2010. gadam pilnībā likvidēt hlora–sārmu rūpnīcas ar dzīvsudraba elementu tehnoloģiju. Lai radītu drošas pagaidu glabāšanas iespējas metāliskajam dzīvsudrabam, ko uzskata par atkritumiem, ir lietderīgi attiecībā uz dažiem atkritumu poligonu veidiem atkāpties no 5. panta 3. punkta a) apakšpunkta Padomes Direktīvā 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) par atkritumu poligoniem un noteikt, ka uz metāliskā dzīvsudraba pagaidu glabāšanu atgūstamā veidā virszemes glabātavās, kas paredzētas šim mērķim un ir atbilstīgi aprīkotas, neattiecas kritēriji, kuri noteikti 2.4. iedaļā pielikumā Padomes Lēmumam 2003/33/EK (2002. gada 19. decembris), ar ko nosaka kritērijus un procedūras atkritumu pieņemšanai poligonos saskaņā ar Direktīvas 1999/31/EK 16. pantu un II pielikumu.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 11.

Grozījums Nr. 12

7. apsvērums

(7) Metāliskā dzīvsudraba pagaidu glabāšanai vairāk nekā vienu gadu virszemes glabātavās, kas atvēlētas šim mērķim un ir atbilstīgi aprīkotas, būtu jāpiemēro Padomes Direktīva 96/82/EK (1996. gada 9. decembris) par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas1.

(7) Metāliskā dzīvsudraba pagaidu glabāšanai virszemes glabātavās, kas atvēlētas šim mērķim un ir atbilstīgi aprīkotas, būtu jāpiemēro Padomes Direktīva 96/82/EK (1996. gada 9. decembris) par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas1.

________

1 OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

________

1 OV L 10, 14.1.1997., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/105/EK (OV L 345, 31.12.2003., 97. lpp.).

Pamatojums

Būtu jāizdara atsauce arī uz Direktīvu 2003/105/EK (OV L 345, 31.12.2003., 97.–105. lpp.), jo ar to izdarīti grozījumi Direktīvā 96/82/EK.

Grozījums Nr. 13

10.a apsvērums (jauns)

 

(10.a) Lai veicinātu šīs regulas piemērošanu, hlora–sārmu rūpniecībai ir jānosūta Komisijai un attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm visi atbilstīgie dati par dzīvsudraba elementu ekspluatācijas pārtraukšanu savās rūpnīcās. Arī tām rūpniecības nozarēm, kas iegūst dzīvsudrabu dabasgāzes attīrīšanas procesā vai kā blakusproduktu krāsainā metāla ieguvē un kausēšanas procesos, jāsniedz atbilstīgie dati Komisijai un attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Komisijai jānodrošina, ka šī informācija ir publiski pieejama.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 13.

Grozījums Nr. 14

11. apsvērums

(11) Lai laikus varētu veikt šīs regulas izvērtēšanu, dalībvalstīm būtu jāiesniedz informācija gan par glabātavām izdotajām atļaujām, gan par šīs regulas piemērošanu un ietekmi uz tirgu. Importētājiem, eksportētājiem un uzņēmumiem būtu jāiesniedz informācija par metāliskā dzīvsudraba pārvietošanu un izmantojumu.

(11) Lai laikus varētu veikt šīs regulas izvērtēšanu, dalībvalstīm būtu jāiesniedz informācija gan par pagaidu glabātavām izdotajām atļaujām, gan par šīs regulas piemērošanu un ietekmi uz tirgu. Importētājiem, eksportētājiem un uzņēmumiem būtu jāiesniedz informācija par metāliskā dzīvsudraba, cinobra rūdas un dzīvsudraba savienojumu pārvietošanu un izmantojumu.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 15.

Grozījums Nr. 15

13. apsvērums

(13) Neskarot Līgumā paredzētos noteikumus par konkurenci un jo īpaši tā 81. pantu, ir ieteicams organizēt informācijas apmaiņu, lai novērtētu iespējamo vajadzību veikt papildu pasākumus attiecībā uz dzīvsudraba eksportu, importu un glabāšanu un attiecībā uz dzīvsudraba savienojumiem un dzīvsudrabu saturošiem ražojumiem.

(13) Neskarot Līgumā paredzētos noteikumus par konkurenci un jo īpaši tā 81. pantu, ir ieteicams organizēt informācijas apmaiņu starp visām ieinteresētajām personām, lai novērtētu iespējamo vajadzību veikt papildu pasākumus attiecībā uz dzīvsudraba un dzīvsudraba savienojumu eksportu, importu, pagaidu glabāšanu un drošu galīgo apglabāšanu.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 14.

Grozījums Nr. 16

13.a apsvērums (jauns)

 

(13.a) Komisijai un dalībvalstīm jānodrošina tieša tehniskā palīdzība jaunattīstības valstīm un pārejas ekonomikas valstīm, un it īpaši jāsniedz palīdzība, lai veicinātu pāreju uz alternatīvām tehnoloģijām, kurās neizmanto dzīvsudrabu, un tad pakāpeniski izbeigtu dzīvsudraba un dzīvsudraba savienojumu izmantošanu un nonākšanu apritē.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 18.

Grozījums Nr. 17

1. pants

No 2011. gada 1. jūlija ir aizliegts no Kopienas eksportēt metālisko dzīvsudrabu (Hg, CAS 7439-97-6).

No 2010. gada 1. decembra ir aizliegts no Kopienas eksportēt metālisko dzīvsudrabu (Hg, CAS RN 7439-97-6), cinobra rūdu un dzīvsudraba savienojumus.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 20.

Grozījums Nr. 18

1. panta 1.a punkts (jauns)

 

No 2010. gada 1. decembra ir aizliegts eksportēt dzīvsudrabu saturošus izstrādājumus, kurus aizliegts tirgot un izplatīt Eiropas Savienībā.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 21.

Grozījums Nr. 19

1.a pants (jauns)

 

1.a pants

 

No 2010. gada 1. decembra ir aizliegts metāliskā dzīvsudraba (Hg, CAS RN 7439-97-6), cinobra rūdas un dzīvsudraba savienojumu, kuros dzīvsudraba koncentrācija pārsniedz 5 masas procentus, imports Kopienā.

 

Dalībvalstis sedz savu pieprasījumu pēc dzīvsudraba, reģenerējot atkritumus un neapstrādātus produktus.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 22. Datums tika grozīts, nosakot 2010. gada 1. decembri (to pašu datumu, kas noteikts eksporta aizliegumam).

Grozījums Nr. 20

2. pants

No 2011. gada 1. jūlija metālisko dzīvsudrabu, ko vairs neizmanto hlora un sārmu elektrolīzes rūpniecībā, dabasgāzes attīrīšanā iegūtu metālisko dzīvsudrabu un krāsaino metālu kalnrūpniecībā un metalurģijā iegūtu metālisko dzīvsudrabu uzskata par atkritumiem un apglabā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/12/EK (2006. gada 5. aprīlis) par atkritumiem tā, lai tas neapdraudētu cilvēku veselību un vidi.

No 2010. gada 1. decembra dalībvalstis nodrošina, ka metālisko dzīvsudrabu, ko vairs neizmanto hlora un sārmu elektrolīzes rūpniecībā vai ko ekstrahē no cinobra rūdas, dabasgāzes attīrīšanā reģenerētu metālisko dzīvsudrabu un krāsaino metālu kalnrūpniecībā un kausēšanas procesos reģenerētu metālisko dzīvsudrabu uzskata par atkritumiem un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/12/EK (2006. gada 5. aprīlis) par atkritumiem II A pielikumā noteikto apglabāšanas darbību D 15 īslaicīgi glabā tā, lai tas neapdraudētu cilvēku veselību un vidi, un pēc tam apglabā Kopienas teritorijā šim nolūkam atbilstošās glabātavās, kurās saskaņā ar šo regulu ir veikts drošības novērtējums un saņemta attiecīga atļauja.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 23.

Grozījums Nr. 21

2. panta 1.a punkts (jauns)

 

Pirms jebkādu citu risinājumu apsvēršanas vispirms tiek izskatīta Almadenas raktuvju izmantošanas iespēja esošo metāliskā dzīvsudraba krājumu un Eiropas rūpniecības radīto metāliskā dzīvsudraba blakusproduktu — bet ne dzīvsudrabu saturošu izstrādājumu, kas kļuvuši par atkritumiem, — drošai uzglabāšanai, tādējādi izmantojot šajā vietā pastāvošās infrastruktūras, darbaspēku un tehnoloģiskās zināšanas.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 24.

Grozījums Nr. 22

4. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar Lēmumu 2003/33/EK veicamais drošības novērtējums attiecībā uz metāliskā dzīvsudraba apglabāšanu saskaņā ar šīs regulas 3. pantu jo īpaši aptver papildu apdraudējumus, ko rada metāliskā dzīvsudraba un tā glabāšanas līdzekļu īpašības un ilgtermiņa iezīmes.

1. Saskaņā ar Lēmumu 2003/33/EK veicamais drošības novērtējums attiecībā uz metāliskā dzīvsudraba pagaidu glabāšanu saskaņā ar šīs regulas 3. pantu nodrošina, ka tiek ņemti vērā īpašie apdraudējumi, ko rada metāliskā dzīvsudraba un tā glabāšanas līdzekļu īpašības un ilgtermiņa iezīmes.

Pamatojums

Nodrošina atbilstību pārējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 23

4. panta 3. punkts

3. Prasības attiecībā uz šīs regulas 3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā uzskaitītajām glabātavām, kā arī metāliskā dzīvsudraba pieņemšanas kritērijus, ar ko groza Direktīvas 1999/31/EK I, II un III pielikumu, pieņem saskaņā ar minētās direktīvas 16. pantā minēto procedūru. Komisija pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā 2010. gada 1. janvārī iesniedz attiecīgu priekšlikumu.

3. Prasības attiecībā uz šīs regulas 3. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā uzskaitītajām glabātavām, kā arī metāliskā dzīvsudraba pieņemšanas kritērijus, ar ko groza Direktīvas 1999/31/EK I, II un III pielikumu, pieņem saskaņā ar minētās direktīvas 16. pantā minēto procedūru. Komisija pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā līdz 2009. gada 1. jūlijam iesniedz attiecīgu priekšlikumu, kurā ņemti vērā saskaņā ar 7. panta 1. punktu veiktās informācijas apmaiņas rezultāti un saskaņā ar 7. panta 2. punktu sagatavotais ziņojums par drošas glabāšanas iespēju izpēti.

Metāliskā dzīvsudraba galīgu apglabāšanu (apglabāšanas operācija D12, kā definēts Direktīvas 2006/12/EK II A pielikumā) atļauj vienīgi pēc dienas, kad pieņemti grozījumi Direktīvas 1999/31/EK I, II un III pielikumā.

 

Pamatojums

Priekšlikumam jābūt gatavam vismaz sešus mēnešus pirms eksporta aizlieguma stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 24

4.a pants (jauns)

 

4.a pants

 

Pagaidu glabāšanas laikā par drošu glabāšanu ir atbildīgs glabātavas īpašnieks. Dalībvalstis izveido fondu, lai nodrošinātu finanšu resursus dzīvsudraba pagaidu glabāšanai un drošai galīgajai apglabāšanai. Fondu veidos attiecīgās rūpniecības un attiecīgo nozaru, kas minētas 2. pantā, iemaksas, kas proporcionālas pagaidu glabāšanai nosūtītā dzīvsudraba apjomam.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 29.

Grozījums Nr. 25

5. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis iesniedz Komisijai kopijas visām atļaujām, kas izdotas iekārtām, kuras paredzētas metāliskā dzīvsudraba pagaidu vai pastāvīgai glabāšanai (apglabāšanas operācijas, attiecīgi, D 15 vai D 12, kā definēts Direktīvas 2006/12/EK II A pielikumā).

1. Dalībvalstis iesniedz Komisijai kopijas visām atļaujām, kas izdotas iekārtām, kuras paredzētas metāliskā dzīvsudraba pagaidu glabāšanai (apglabāšanas operācija D 15, kā definēts Direktīvas 2006/12/EK II A pielikumā), pievienojot attiecīgo drošības novērtējumu atbilstoši šīs regulas 4. panta 1. punktam.

Grozījums Nr. 26

5. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis līdz 2012. gada 1. jūlijam informē Komisiju par šīs regulas piemērošanu un ietekmi uz tirgu to attiecīgajās teritorijās. Pēc Komisijas lūguma dalībvalstis iesniedz šo informāciju pirms minētās dienas.

2. Dalībvalstis izveido dzīvsudraba, cinobra rūdas un dzīvsudraba savienojumu pircēju, pārdevēju un tirgotāju reģistru un apkopo attiecīgo informāciju. Dalībvalstis ik pēc diviem gadiem sešu mēnešu laikā pēc attiecīgā perioda beigām informē Komisiju par šīs regulas piemērošanu un ietekmi uz tirgu to attiecīgajās teritorijās. Komisija apkopo šo informāciju īsā ziņojumā, ko publicē viena gada laikā pēc informācijas saņemšanas no dalībvalstīm. Pirmais datu apkopojums attiecas uz 2007.–2008. gadu, un to iesniedz Komisijai līdz 2009. gada 1. jūlijam un publicē līdz 2010. gada 1. jūlijam. Informāciju sniedz tādā formātā, kādu Komisija nosaka līdz ..*.

_________

* Vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 32.

Grozījums Nr. 27

5. panta 3. punkts

3. Importētāji, eksportētāji un 2. pantā minēto darbību veicēji līdz 2012. gada 1. jūlijam nosūta Komisijai un kompetentajām iestādēm šādus datus:

3. Informācija, kas minēta 2. punktā, satur vismaz šādus datus:

a) Kopienā ievestā metāliskā dzīvsudraba daudzums, cenas, izcelsmes valsts, galamērķa valsts un paredzētais izmantojums;

a) metāliskā dzīvsudraba, cinobra rūdas un dzīvsudraba savienojumu, ko Kopienā ieved vai no tās izved līdz 2010. gada 1. decembrim, daudzums, cenas, izcelsmes valsts, galamērķa valsts un paredzētais izmantojums;

b) apjoms, izcelsmes valsts un galamērķa valsts attiecībā uz tāda metāliskā dzīvsudraba pārrobežu tirdzniecību Kopienā, kuru uzskata par atkritumiem.

b) apjoms, izcelsmes valsts un galamērķa valsts attiecībā uz metāliskā dzīvsudraba, cinobra rūdas un dzīvsudraba savienojumu pārrobežu tirdzniecību Kopienā.

Pamatojums

Nodrošina atbilstību pārējiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 28

5.a pants (jauns)

 

5.a pants

 

1. Uzņēmumi, kas iesaistīti hlora–sārmu rūpniecībā, nosūta Komisijai un attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm šādus datus par dzīvsudraba ekspluatācijas pārtraukšanu attiecīgajā gadā:

 

- visprecīzākais novērtējums par joprojām lietošanā esošā dzīvsudraba daudzumu,

 

- pēc hlora–sārmu rūpnīcu slēgšanas vai konversijas reģenerētā dzīvsudraba daudzums,

 

- uz atsevišķām pagaidu glabātavām nosūtītā dzīvsudraba daudzums,

 

- katras glabātavas atrašanās vieta un kontaktinformācija,

 

- uz citām Eiropas Savienības hlora–sārmu rūpnīcām nosūtītais dzīvsudrabs joprojām funkcionējošu elementu darbības nodrošināšanai,

 

- pagaidu glabāšanā, par ko atbildīgs sākotnējais īpašnieks, esošā dzīvsudraba daudzums, kas paredzēts joprojām funkcionējošu elementu darbības nodrošināšanai.

 

2. Uzņēmumi, kas darbojas rūpniecības nozarēs, kuras iegūst dzīvsudrabu no dabasgāzes attīrīšanas vai kā blakusproduktu krāsainā metāla raktuvēs un kausēšanas procesos, sniedz Komisijai un attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm šādus datus par attiecīgajā gadā iegūto dzīvsudrabu:

 

- iegūtā dzīvsudraba daudzums,

 

- uz atsevišķām pagaidu glabātavām nosūtītā dzīvsudraba daudzums,

 

- katras glabātavas atrašanās vieta un kontaktinformācija.

 

3. Attiecīgie uzņēmumi 1. un 2. punktā minētos atbilstīgos datus pirmo reizi nosūta līdz ... gada* 31. maijam, un pēc tam ik gadu līdz 31. maijam.

 

4. Komisija nodrošina, ka 3. punktā minētā informācija ir publiski pieejama saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem1.

____________

* Nākamais gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

1 OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 30.

Grozījums Nr. 29

7. panta 1. punkts

1. Komisija organizē informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un attiecīgajām nozarēm. Minētajā informācijas apmaiņā, jo īpaši izskata iespējamu vajadzību eksporta aizliegumu attiecināt arī uz dzīvsudraba savienojumiem un dzīvsudrabu saturošiem ražojumiem, aizliegt metāliskā dzīvsudraba, dzīvsudraba savienojumu un dzīvsudrabu saturošu ražojumu importu, glabāšanas pienākumu attiecināt arī uz metālisko dzīvsudrabu no citiem avotiem un noteikt termiņus metāliskā dzīvsudraba pagaidu glabāšanai.

1. Komisija līdz 2010. gada 1. jūlijam organizē pirmo informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm un attiecīgajām ieinteresētajām personām. Minētajā informācijas apmaiņā jo īpaši izskata vajadzību attiecināt glabāšanas pienākumu arī uz metālisko dzīvsudrabu no citiem avotiem un noteikt termiņus metāliskā dzīvsudraba pagaidu glabāšanai. Minētajā informācijas apmaiņā līdz 2009. gada 1. jūlijam izskata jautājumu par drošu apglabāšanas iespēju izpēti.

Pamatojums

Daļēji atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 31.

Grozījums Nr. 30

7. panta 1.a punkts (jauns)

 

1.a Šajā informācijas apmaiņā cita starpā analizē rezultātus, kas iegūti, izskatot Almadenas raktuvju izmantošanas iespēju esošo metāliskā dzīvsudraba krājumu un Eiropas rūpniecības radīto metāliskā dzīvsudraba blakusproduktu drošai uzglabāšanai saskaņā ar 2. pantu.

Grozījums Nr. 31

7. panta 2. punkts

2. Komisija pastāvīgi pārskata notiekošo pētniecību attiecībā uz metāliskā dzīvsudraba drošas glabāšanas iespējām, tostarp tā sacietināšanu. Komisija līdz 2010. gada 1. jūlijam iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija attiecīgā gadījumā cik drīz vien iespējams un, vēlākais, 2013. gada 1. jūlijā iesniedz priekšlikumu šīs regulas pārskatīšanai.

2. Komisija pastāvīgi pārskata notiekošo pētniecību attiecībā uz metāliskā dzīvsudraba drošas glabāšanas iespējām, tostarp tā sacietināšanu. Komisija līdz 2010. gada 1. janvārim iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei. Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija attiecīgā gadījumā cik drīz vien iespējams un, vēlākais, 2012. gada 1. jūlijā iesniedz priekšlikumu šīs regulas pārskatīšanai.

Pamatojums

Daļēji atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 31.

Grozījums Nr. 32

7. panta 3. punkts

3. Komisija izvērtē šīs regulas piemērošanu un ietekmi uz tirgu Kopienā, ņemot vērā šā panta 1. un 2. punktā un 5. pantā minēto informāciju.

3. Komisija izvērtē šīs regulas piemērošanu un ietekmi uz tirgu Kopienā, ņemot vērā šā panta 1. un 2. punktā un 5. pantā, kā arī 5.a pantā minēto informāciju.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 36.

Grozījums Nr. 33

7. panta 4. punkts

4. Līdz 2013. gada 1. jūlijam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā analizē un izvērtē 1. punktā minētās informācijas apmaiņas un 3. punktā minētā izvērtējuma rezultātus, vajadzības gadījumā pievienojot tam priekšlikumu šīs regulas pārskatīšanai.

4. Komisija iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 2012. gada 1. jūlijā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā analizē un izvērtē 1. punktā minētās informācijas apmaiņas un 3. punktā minētā izvērtējuma rezultātus, vajadzības gadījumā pievienojot tam priekšlikumu šīs regulas pārskatīšanai, un 2. punktā minēto ziņojumu.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 36.

Grozījums Nr. 34

7. panta 5. punkts

5. Līdz 2010. gada 1. jūlijam Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par panākumiem daudzpusējos pasākumos un sarunās attiecībā uz dzīvsudrabu, jo īpaši izvērtējot šajā regulā noteikto pasākumu termiņu un jomas atbilstību attiecīgām starptautiskām norisēm.

5. Līdz 2009. gada 31. decembrim Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par panākumiem daudzpusējos pasākumos un sarunās attiecībā uz dzīvsudrabu, jo īpaši izvērtējot šajā regulā noteikto pasākumu termiņu un darbības jomas atbilstību attiecīgām starptautiskām norisēm.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 37.

Grozījums Nr. 35

7.a pants (jauns)

 

7.a pants

 

Komisija un dalībvalstis, īpaši ņemot vērā attiecīgo jaunattīstības valstu un pārejas ekonomikas valstu vajadzības, sadarbojas tehniskās palīdzības, tostarp apmācības sekmēšanā, lai attīstītu infrastruktūru, kapacitāti un kompetenci, kas ir nepieciešamas, lai sekmētu pāreju uz alternatīvām tehnoloģijām, kurās neizmanto dzīvsudrabu, un tad pakāpeniski izbeigtu dzīvsudraba un dzīvsudraba savienojumu izmantošanu un nonākšanu apritē.

Pamatojums

Atjauno pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 38.

Grozījums Nr. 36

8. pants

Dalībvalstis var līdz 2011. gada 1. jūlijam saglabāt spēkā attiecīgās valsts pasākumus, ar ko ierobežo metāliskā dzīvsudraba eksportu un kas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem pieņemti pirms šīs regulas pieņemšanas.

Dalībvalstis var līdz 2010. gada 1. decembrim saglabāt spēkā attiecīgās valsts pasākumus, ar ko ierobežo metāliskā dzīvsudraba, cinobra rūdas un dzīvsudraba savienojumu eksportu vai importu un noteiktu dzīvsudrabu saturošu izstrādājumu eksportu un kas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem pieņemti pirms šīs regulas pieņemšanas.

Pamatojums

Nodrošina atbilstību iepriekšējiem grozījumiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Metāliskā dzīvsudraba eksporta aizliegums un droša glabāšana

Atsauces

11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

20.6.2007                     T6-0267/2007

Komisijas priekšlikums

COM(2006)0636 - C6-0363/2006

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

31.1.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

31.1.2008

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Dimitrios Papadimoulis

28.11.2006

 

 

Izskatīšana komitejā

26.2.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.3.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

1

8

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Aizstājējs(-a/,-i,/-as), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Justas Vincas Paleckis, Guido Podestà

Aizstājējs(-a/,-i,/-as) (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Miguel Angel Martínez Martínez