AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het uitvoerverbod voor en de veilige opslag van metallisch kwik

2.4.2008 - (11488/1/2007 – C6‑0034/2008 – 2006/0206(COD)) - ***II

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Dimitrios Papadimoulis

Procedure : 2006/0206(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0102/2008

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het uitvoerverbod voor en de veilige opslag van metallisch kwik

(11488/1/2007 – C6‑0034/2008 – 2006/0206(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (11488/1/2007 – C6‑0034/2008),

–   gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt[1] inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0636),

–   gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A6‑0102/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Gemeenschappelijk standpunt van de RaadAmendementen van het Parlement

Amendement 1

Titel

VERORDENING (EG) Nr. …/2007 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

 

VERORDENING (EG) Nr. …/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

 

inzake het verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik

inzake het verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik, cinnabererts, kwikverbindingen en bepaalde kwikhoudende producten

Motivering

Herneming van amendement 1 in eerste lezing.

Amendement 2

Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 175, lid 1, alsmede op artikel 133 wat artikel 1 van deze verordening betreft,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 175, lid 1,

Motivering

Herneming van amendement 2 in eerste lezing.

Amendement 3

Overweging -1 (nieuw)

 

(-1) De noodzaak tot bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu ligt ten grondslag aan deze verordening.

Motivering

Herneming van amendement 19 in eerste lezing.

Amendement 4

Overweging 1

(1) Het vrijkomen van kwik wordt erkend als een mondiale bedreiging die maatregelen op regionaal, nationaal en mondiaal niveau noodzakelijk maakt.

(1) Het vrijkomen van kwik wordt erkend als een mondiale bedreiging die maatregelen op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau noodzakelijk maakt.

Motivering

Herneming van amendement 3 in eerste lezing.

Amendement 5

Overweging 2

(2) Overeenkomstig de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "Strategie van de Gemeenschap voor kwik" moet het risico op blootstelling aan kwik voor mens en milieu worden beperkt.

(2) Overeenkomstig de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement "Strategie van de Gemeenschap voor kwik" en de desbetreffende resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 20061 moet het risico op blootstelling aan kwik voor mens en milieu worden beperkt.

___________

1 PB C 291 van 30.11.2006, blz. 128.

Motivering

Herneming van amendement 4 in eerste lezing.

Amendement 6

Overweging 3 bis (nieuw)

 

(3 bis) Het Europees Parlement en de Raad hebben erkend dat de sluiting van de kwikmijnen in het district Almadén (Spanje) gevolgen heeft gehad voor het milieu en de werkgelegenheid en achten het raadzaam adequate compensatiemaatregelen te nemen om het getroffen gebied in de gelegenheid te stellen duurzame oplossingen te vinden voor milieu, werkgelegenheid en economische activiteit in het gebied. Voorts heeft het Europees Parlement in zijn bovengenoemde resolutie van 14 maart 2006, het standpunt ingenomen dat de mijnen in Almadén een goede locatie zouden zijn voor de veilige opslag van metallisch kwik.

Motivering

Herneming van amendement 6 in eerste lezing.

Amendement 7

Overweging 4

(4) De uitvoer van metallisch kwik uit de Gemeenschap dient te worden verboden teneinde het wereldwijde aanbod van kwik aanzienlijk te verlagen.

(4) De uitvoer van metallisch kwik, cinnabererts en kwikverbindingen uit de Gemeenschap dient te worden verboden teneinde het wereldwijde aanbod van kwik aanzienlijk te verlagen. De lidstaten moeten het recht hebben om verdergaande en strengere verbodsbepalingen op te leggen overeenkomstig artikel 176 van het EG-Verdrag.

Motivering

Herneming van amendement 7 in eerste lezing.

Amendement 8

Overweging 4 bis (nieuw)

 

(4 bis) Om dezelfde reden dient eveneens de uitvoer van kwikhoudende producten, die in de Europese Unie niet in de handel (zullen) mogen worden gebracht, te worden verboden. De Commissie moet een geconsolideerde lijst met de daaronder vallende producten opstellen en deze jaarlijks aan de hand van de ontwikkelingen in het Gemeenschapsrecht bijwerken.

Motivering

Herneming van amendement 8 in eerste lezing.

Amendement 9

Overweging 4 ter (nieuw)

 

(4 ter) De invoer van metallisch kwik, cinnabererts en kwikverbindingen moet worden verboden met het oog op een betere bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu in de Europese Unie.

Motivering

Herneming van amendement 9 in eerste lezing.

Amendement 10

Overweging 5 bis (nieuw)

 

(5 bis) De lidstaten dienen de Commissie periodiek informatie te verstrekken over metallisch kwik, cinnabererts en kwikverbindingen die hun grondgebied binnenkomen, verlaten of over de grens worden verhandeld, ten einde te zijner tijd de doelmatigheid van het instrument te beoordelen. Al dergelijke informatie dient voor het publiek gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Motivering

Herneming van amendement 10 in eerste lezing.

Amendement 11

Overweging 6

(6) Om mogelijkheden te creëren voor veilige opslag van metallisch kwik dat als afval wordt beschouwd, is het noodzakelijk dat er voor bepaalde soorten stortplaatsen een uitzondering wordt gemaakt op artikel 5, lid 3, onder a), van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen en dienen de criteria van punt 2.4 van de bijlage van Beschikking 2003/33/EG van de Raad van 19 december 2002 tot vast­stelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen overeenkomstig artikel 16 en bijlage II van Richtlijn 1999/31/EG niet van toepassing te worden verklaard op de tijdelijke opslag van metallisch kwik gedurende meer dan een jaar in bovengrondse faciliteiten die daarvoor bestemd en uitgerust zijn.

(6) Het PARCOM- (Commissie van Parijs voor de voorkoming van de verontreiniging van de zee vanaf het land)besluit 90/3 heeft de geleidelijke sluiting ten doel van kwikcel- chlooralkalifabrieken die uiterlijk in 2010 voltooid moet zijn. Om mogelijkheden te creëren voor een veilige tijdelijke opslag van kwik dat niet meer in de chlooralkali-industrie wordt gebruikt, dient er voor bepaalde soorten stortplaatsen een uitzondering te worden gemaakt op artikel 5, lid 3, onder a), van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen en dienen de criteria van punt 2.4 van de bijlage van Beschikking 2003/33/EG van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen overeenkomstig artikel 16 en bijlage II van Richtlijn 1999/31/EG niet van toepassing te worden verklaard op bovengrondse, herwinbare opslag.

Motivering

Herneming van amendement 11 in eerste lezing.

Amendement 12

Overweging 7

(7) Voor de tijdelijke opslag van metallisch kwik gedurende meer dan een jaar in boven­grondse faciliteiten die daarvoor bestemd en uitgerust zijn, dient Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken1 van toepassing te zijn.

 

(7) Voor de tijdelijke opslag van metallisch kwik in boven­grondse faciliteiten die daarvoor bestemd en uitgerust zijn, dient Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken1 van toepassing te zijn.

__________

1 PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003.

__________

1 PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/105/EG (PB L 345, 31.12.2003, blz. 97).

Motivering

Ook Richtlijn 2003/105/EG (PB L 345, 31.12.2003, blz. 97-105) moet worden vermeld omdat deze Richtlijn 96/82/EG heeft gewijzigd.

Amendement 13

Overweging 10 bis (nieuw)

 

(10 bis) De chooralkali-industrie dient alle relevante gegevens inzake de verwijdering van kwikcellen in hun fabrieken te doen toekomen aan de Europese Commissie en de bevoegde autoriteiten in de desbetreffende lidstaten, om de tenuitvoerlegging van deze verordening te vergemakkelijken. De industriesectoren die kwik winnen uit de reiniging van aardgas of als bijproduct van het winnen en smelten van non-ferro metalen dienen eveneens relevante gegevens te doen toekomen aan de Commissie en de bevoegde autoriteiten in de desbetreffende lidstaten. De Commissie dient deze gegevens openbaar te maken.

Motivering

Herneming van amendement 13 in eerste lezing.

Amendement 14

Overweging 11

(11) De lidstaten dienen informatie te verstrekken over de voor opslaginstallaties afgegeven vergunningen en over de toepassing en markteffecten van deze verordening teneinde te zijner tijd een evaluatie ervan mogelijk te maken. Importeurs, exporteurs en exploitanten dienen informatie over het vervoer en het gebruik van metallisch kwik te verstrekken.

(11) De lidstaten dienen informatie te verstrekken over de voor tijdelijke opslaginstallaties afgegeven vergunningen en over de toepassing en markteffecten van deze verordening teneinde te zijner tijd een evaluatie ervan mogelijk te maken. Importeurs, exporteurs en exploitanten dienen informatie over het vervoer en het gebruik van metallisch kwik, cinnabererts en kwikverbindingen te verstrekken.

Motivering

Herneming van amendement 15 in eerste lezing.

Amendement 15

Overweging 13

(13) Er dient een uitwisseling van informatie te worden georganiseerd om te beoordelen of er mogelijk aanvullende maatregelen op het gebied van de uitvoer, de invoer en de opslag van kwik en van kwikverbindingen en kwikhoudende producten nodig zijn, waarbij de regels betreffende de mededinging van het Verdrag en met name artikel 81 onverlet blijven.

(13) Er dient een uitwisseling van informatie met alle belanghebbenden te worden georganiseerd om te beoordelen of er mogelijk aanvullende maatregelen op het gebied van de uitvoer, de invoer, tijdelijke opslag en veilige definitieve verwijdering van kwik en van kwikverbindingen nodig zijn, waarbij de regels betreffende de mededinging van het Verdrag en met name artikel 81 onverlet blijven.

Motivering

Herneming van amendement 14 in eerste lezing.

Amendement 16

Overweging 13 bis (nieuw)

 

(13 bis) Technische bijstand aan ontwikkelingslanden en landen met een overgangseconomie moet rechtstreeks door de Commissie en de lidstaten worden verleend, in het bijzonder bijstand die de overschakeling naar alternatieve kwikvrije technologieën en de uiteindelijke stopzetting van het gebruik en lozingen van kwik en kwikverbindingen gemakkelijker maakt.

Motivering

Gedeeltelijke herneming amendement 18 in eerste lezing.

Amendement 17

Artikel 1

De uitvoer van metallisch kwik (Hg, CAS. 7439-97-6) uit de Gemeenschap wordt met ingang van 1 juli 2011 verboden.

De uitvoer van metallisch kwik (Hg, CAS-nr. 7439-97-6), cinnabererts en kwikverbindingen, uit de Gemeenschap wordt met ingang van 1 december 2010 verboden.

Motivering

Herneming amendement 20 in eerste lezing.

Amendement 18

Artikel 1, alinea 1 bis (nieuw)

 

De uitvoer van kwikhoudende producten die binnen de EU niet mogen worden verkocht of gedistribueerd, wordt met ingang van 1 december 2010 verboden.

Motivering

Herneming amendement 21 in eerste lezing.

Amendement 19

Artikel 1 bis (nieuw)

 

Artikel 1 bis

 

De invoer in de Gemeenschap van metallisch kwik (Hg. CAS RN 7439-97-6), cinnabererts en kwikverbindingen met een kwikconcentratie boven 5% per gewichtspercent wordt met ingang van 1 december 2010 verboden.

 

De lidstaten dienen in hun eigen behoefte aan kwik te voorzien door herwinning uit afval en grondstoffen.

Motivering

Herneming amendement 22 in eerste lezing. De datum is veranderd in 1 december 2010 (dezelfde datum als voor het uitvoerverbod).

Amendement 20

Artikel 2

Met ingang van 1 juli 2011 worden metallisch kwik dat niet langer in de chlooralkali-industrie wordt gebruikt, metallisch kwik dat bij de reiniging van aardgas ontstaat en metallisch kwik dat bij de winning en het smelten van non-ferrometalen ontstaat, als afval beschouwd en overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen op een voor de gezondheid van de mens en het milieu veilige manier verwijderd.

Met ingang van 1 december 2010 zorgen de lidstaten ervoor dat metallisch kwik dat niet langer in de chlooralkali-industrie wordt gebruikt of onttrokken wordt uit cinnabererts, metallisch kwik dat bij de reiniging van aardgas wordt gewonnen en metallisch kwik dat bij de winning en het smelten van non-ferrometalen wordt gewonnen, als afval wordt beschouwd en tijdelijk wordt opgeslagen overeenkomstig de verwijderingshandeling D 15 als bepaald in Bijlage II A van Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen op een voor de gezondheid van de mens en het milieu veilige manier, en uiteindelijk binnen de Gemeenschap zal worden verwijderd, in voor dat doel bestemde installaties, met een veiligheidsevaluatie en de benodigde vergunning, ingevolge deze verordening.

Motivering

Herneming amendement 23 in eerste lezing.

Amendement 22

Artikel 2, alinea 1 bis (nieuw)

 

Voordat andere alternatieven aan bod komen, wordt de mogelijkheid overwogen om gebruik te maken van Almadén voor de veilige opslag van de bestaande voorraden metallisch kwik of metallisch kwik dat door de Europese industrie als bijproduct wordt geproduceerd, maar niet voor kwikhoudende artikelen, die afvalstoffen zijn geworden, en zo gebruik te maken van de infrastructuur, het plaatselijk arbeidspotentieel en de technische deskundigheid die aldaar voorhanden zijn.

Motivering

Heropneming van amendement 24 in eerste lezing.

Amendement 22

Artikel 4, lid 1

1. De veiligheidsbeoordeling die overeenkomstig Beschikking 2003/33/EG moet worden uitgevoerd voor de verwijdering van metallisch kwik overeenkomstig artikel 3 van deze verordening bestrijkt met name de aanvullende risico's die voortkomen uit de aard en het gedrag op lange termijn van het metallisch kwik en de insluiting daarvan.

1. De veiligheidsbeoordeling die overeenkomstig Beschikking 2003/33/EG moet worden uitgevoerd voor de tijdelijke opslag van metallisch kwik overeenkomstig artikel 3 van deze verordening zorgt ervoor dat met name de aanvullende risico's die voortkomen uit de aard en het gedrag op lange termijn van het metallisch kwik en de insluiting daarvan worden bestreken.

Motivering

Ten behoeve van de samenhang met andere amendementen.

Amendement 23

Artikel 4, lid 3

3. De voorschriften voor de in artikel 3, lid 1, punten a) en b), van deze verordening opge­nomen faciliteiten en de aanvaardingscriteria voor het metallisch kwik waarbij de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 1999/31/EG worden gewijzigd, worden vastgesteld volgens de in artikel 16 van die richtlijn bedoelde procedure. De Commissie doet zo spoedig mogelijk, en uiterlijk op 1 januari 2010, een passend voorstel.

3. De voorschriften voor de in artikel 3, lid 1, punten a) en b), van deze verordening opge­nomen faciliteiten en de aanvaardingscriteria voor het metallisch kwik waarbij de bijlagen I, II en III bij Richtlijn 1999/31/EG worden gewijzigd, worden vastgesteld volgens de in artikel 16 van die richtlijn bedoelde procedure. De Commissie doet zo spoedig mogelijk, en uiterlijk op 1 juli 2009, een passend voorstel, rekening houdend met het resultaat van de uitwisseling van informatie overeenkomstig artikel 7, lid 1 en het rapport over het onderzoek met betrekking tot opties voor de veilige verwijdering van kwik overeenkomstig artikel 7, lid 2.

De definitieve verwijdering (verwijderingshandeling D 12 als bepaald in bijlage II A bij Richtlijn 2006/12/EG) van metallisch kwik zal niet eerder worden toegestaan nadat de wijziging van de bijlagen I, II en III van Richtlijn 1999/31/EG is aangenomen.

 

Motivering

Het voorstel moet ten minste zes maanden voor de inwerkingtreding van het uitvoerverbod gereed zijn.

Amendement 24

Artikel 4 bis (nieuw)

 

Artikel 4 bis

 

Tijdens de tijdelijke opslag berust de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de opslag bij de eigenaar van de opslagvoorziening. De lidstaten stellen een fonds in om te zorgen dat er financiële middelen beschikbaar zijn voor de veilige opslag en de veilige definitieve verwijdering van kwik. Het fonds wordt ingesteld op basis van een financiële bijdrage van de betrokken industrieën en sectoren als bepaald in artikel 2, die evenredig is aan de hoeveelheid kwik die voor tijdelijke opslag wordt aangeboden.

Motivering

Herneming amendement 29 in eerste lezing.

Amendement 25

Artikel 5, lid 1

1. De lidstaten verstrekken de Commissie een afschrift van elke vergunning die zij verstrekken voor een faciliteit die bestemd is om metallisch kwik tijdelijk of permanent op te slaan (verwijderingshandeling D 15, respectievelijk D 12, als bepaald in bijlage II A bij Richtlijn 2006/12/EG).

1. De lidstaten verstrekken de Commissie een afschrift van elke vergunning die zij verstrekken voor een faciliteit die bestemd is om metallisch kwik tijdelijk op te slaan (verwijderingshandeling D 15, als bepaald in bijlage II A bij Richtlijn 2006/12/EG), vergezeld van de veiligheidsbeoordeling krachtens artikel 4, lid 1 van deze Verordening.

Amendement 26

Artikel 5, lid 2

2. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 1 juli 2012 in kennis van de toepassing en de markteffecten van deze verordening op hun grondgebied. De lidstaten verstrekken deze informatie, indien de Commissie hierom verzoekt, reeds vóór de hierboven vermelde datum.

2. De lidstaten stellen een register op van kopers, verkopers en handelaren in kwik, cinnabererts en kwikverbindingen en verzamelen de benodigde informatie. Zij stellen de Commissie om de twee jaar en niet later dan 6 maanden na de bestreken periode in kennis van de toepassing en de markteffecten van deze verordening op hun respectieve grondgebied. De Commissie maakt deze informatie binnen een jaar na de overlegging door de lidstaten in een beknopt verslag openbaar. Het eerste pakket informatie bestrijkt de jaren 2007-2008 en wordt uiterlijk 1 juli 2009 bij de Commissie ingediend en uiterlijk 1 juli 2010 gepubliceerd. De informatie wordt verstrekt in een door de Commissie uiterlijk …..* vast te stellen opmaak.

 

_________

* Eén jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

Herneming amendement 32 in eerste lezing.

Amendement 27

Artikel 5, lid 3

3. Uiterlijk op 1 juli 2012 zenden importeurs, exporteurs en personen die de in artikel 2 bedoelde activiteiten uitvoeren,voor zover van toepassing, de Commissie en de bevoegde autoriteiten de volgende gegevens:

3. De in lid 2 bedoelde informatie bevat ten minste gegevens over:

(a) de hoeveelheden, de prijzen, het land van herkomst en het land van bestemming alsmede het voorgenomen gebruik van metallisch kwik dat de Gemeenschap binnenkomt;

(a) de hoeveelheden, de prijzen, het land van herkomst en het land van bestemming alsmede het voorgenomen gebruik van metallisch kwik, cinnabererts en kwikverbindingen die de Gemeenschap tot 1 december 2010 binnenkomen of verlaten;

(b) de hoeveelheden, het land van herkomst en het land van bestemming van metallisch kwik dat als afval wordt beschouwd en binnen de Gemeenschap grensoverschrijdend wordt verhandeld.

(b) de hoeveelheden, het land van herkomst en het land van bestemming van metallisch kwik, cinnabererts en kwikverbindingen die binnen de Gemeenschap grensoverschrijdend worden verhandeld.

Motivering

Ten behoeve van de samenhang met andere amendementen.

Amendement 28

Artikel 5 bis (nieuw)

 

Artikel 5 bis

 

1. De ondernemingen in de chlooralkali-industrie doen de Europese Commissie en de bevoegde autoriteiten in de lidstaten onderstaande gegevens toekomen die verband houden met de ontmanteling van kwik in een bepaald jaar:

 

– een zo nauwkeurig mogelijke raming van de totale hoeveelheid kwik, die nog in gebruik is,

 

– de hoeveelheid kwik die als gevolg van sluiting of omschakeling van chlooralkalifabrieken is geborgen,

 

– de hoeveelheid die wordt aangeboden voor individuele tijdelijke opslag,

 

– locatie en contactgegevens van alle opslaginstallaties,

 

– overbrenging naar andere chlooralkalifabrieken in de Europese Unie voor de behandeling van resterende cellen,

 

– de hoeveelheid die tijdelijk is opgeslagen onder verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke eigenaar voor de behandeling van resterende cellen,

 

2. De ondernemingen in de industriesectoren die kwik winnen uit de reiniging van aardgas of als bijproduct bij de winning en het smelten van non-ferrometalen, doen aan de Europese Commissie en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten onderstaande gegevens toekomen die verband houden met het in een bepaald jaar gewonnen kwik:

 

– de hoeveelheid gewonnen kwik,

 

– de hoeveelheid die wordt aangeboden voor individuele tijdelijke opslag,

 

– locatie en contactgegevens van alle opslaginstallaties.

 

3. De desbetreffende ondernemingen zenden de in de leden 1 en 2 bedoelde gegevens voor het eerst uiterlijk op 31 mei ...* en vervolgens ieder jaar, uiterlijk op 31 mei.

 

4. De Commissie maakt de in lid 3 bedoelde gegevens openbaar in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen1.

 

____________ * Het jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.

 

1 PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13.

Motivering

Herneming amendement 30 in eerste lezing.

Amendement 29

Artikel 7, lid 1

1. De Commissie organiseert een uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de betrokken bedrijfstakken. Bij deze uitwisseling van informatie wordt met name onderzocht of het nodig is het uitvoerverbod tot kwikverbindingen en kwikhoudende producten uit te breiden, een invoerverbod op metallisch kwik, kwikverbindingen en kwikhoudende producten in te stellen, de opslagverplichting tot metallisch kwik uit andere bronnen uit te breiden en uiterste termijnen vast te stellen voor de tijdelijke opslag van metallisch kwik.

1. De Commissie organiseert een eerste uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de betrokken belanghebbenden uiterlijk op 1 juli 2010. Bij deze uitwisseling van informatie wordt met name onderzocht of het nodig is de opslagverplichting tot metallisch kwik uit andere bronnen uit te breiden en uiterste termijnen vast te stellen voor de tijdelijke opslag van metallisch kwik. In deze eerste uitwisseling van informatie wordt ook rekening gehouden met vóór 1 juli 2009 verricht onderzoek naar opties voor de veilige verwijdering van kwik.

Motivering

Gedeeltelijke herneming amendement 31 in eerste lezing.

Amendement 30

Artikel 7, lid 1 bis (nieuw)

 

1 bis. De informatie-uitwisseling dient, onder meer, tot een analyse van het plan om Almadén geschikt te maken als locatie voor de veilige opslag van aanwezige voorraden van metallisch kwik of van metallisch kwik dat ontstaat als bijproduct van de Europese industrie, overeenkomstig artikel 2 van deze verordening.

Amendement 31

Artikel 7, lid 2

2. De Commissie houdt de lopende activiteiten inzake onderzoek naar mogelijkheden tot veilige verwijdering, waaronder de omzetting in een vaste kwikverbinding, in het oog. De Commissie brengt uiterlijk op 1 juli 2010 verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad. Op basis van dat verslag zal de Commissie, indien nodig, zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 1 juli 2013, een voorstel doen voor een herziening van deze verordening.

2. De Commissie houdt de lopende activiteiten inzake onderzoek naar mogelijkheden tot veilige verwijdering, waaronder de omzetting in een vaste kwikverbinding, in het oog. De Commissie brengt uiterlijk op 1 januari 2010 verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad. Op basis van dat verslag zal de Commissie, indien nodig, zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 1 juli 2012, een voorstel doen voor een herziening van deze verordening.

Motivering

Gedeeltelijke herneming amendement 31 in eerste lezing.

Amendement 32

Artikel 7, lid 3

3. De Commissie evalueert de toepassing en de markteffecten van deze verordening in de Gemeenschap en houdt daarbij rekening met de in lid 1, lid 2 en artikel 5 bedoelde informatie.

3. De Commissie evalueert de toepassing en de markteffecten van deze verordening in de Gemeenschap en houdt daarbij rekening met de in lid 1, lid 2 en artikel 5 en artikel 5 bis bedoelde informatie.

Motivering

Herneming amendement 36 in eerste lezing.

Amendement 33

Artikel 7, lid 4

4. Uiterlijk op 1 juli 2013 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in dat, indien nodig, vergezeld gaat van een voorstel tot herziening van deze verordening, waarin het resultaat van de in lid 1 vermelde uitwisseling van informatie en de in lid 3 vermelde evaluatie wordt weergegeven en geëvalueerd.

4. Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op 1 juli 2012 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in dat, indien nodig, vergezeld gaat van een voorstel tot herziening van deze verordening, waarin het resultaat van de in lid 1 vermelde uitwisseling van informatie en de in lid 3 vermelde evaluatie wordt weergegeven en geëvalueerd, alsmede het in lid 2 genoemde verslag.

Motivering

Herneming amendement 36 in eerste lezing.

Amendement 34

Artikel 7, lid 5

5. Uiterlijk op 1 juli 2010 brengt de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de vorderingen bij multilaterale activiteiten en onderhandelingen over kwik, waarbij met name de samenhang van het tijdschema en de werkingssfeer van de in deze verordening vervatte maatregelen met de internationale ontwikkelingen wordt beoordeeld.

5. Uiterlijk op 31 december 2009 brengt de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de vorderingen bij multilaterale activiteiten en onderhandelingen over kwik, waarbij met name de samenhang van het tijdschema en de werkingssfeer van de in deze verordening vervatte maatregelen met de internationale ontwikkelingen wordt beoordeeld.

Motivering

Herneming amendement 37 in eerste lezing.

Amendement 35

Artikel 7 bis (nieuw)

 

Artikel 7 bis

 

De Commissie en de lidstaten werken, rekening houdend met met name de behoeften van ontwikkelingslanden en landen met een overgangseconomie, samen om de verlening van technische bijstand te bevorderen, met inbegrip van opleiding, voor de ontwikkeling van de infrastructuur, de capaciteiten en de deskundigheid die nodig zijn voor de overschakeling naar alternatieve kwikvrije technologieën en de uiteindelijke stopzetting van het gebruik en lozingen van kwik en kwikverbindingen.

Motivering

Herneming amendement 38 in eerste lezing.

Amendement 36

Artikel 8

De lidstaten mogen nationale maatregelen ter beperking van de uitvoer van metallisch kwik die vóór de aanneming van deze verordening in overeenstemming met de communautaire wetgeving zijn vastgesteld tot 1 juli 2011 handhaven.

De lidstaten mogen nationale maatregelen ter beperking van de uitvoer of invoer van metallisch kwik, cinnabererts en kwikverbindingen en de export van bepaalde kwikhoudende producten, die vóór de aanneming van deze verordening in overeenstemming met de communautaire wetgeving zijn vastgesteld tot 1 december 2010 handhaven.

Motivering

Ten behoeve van de samenhang met eerdere amendementen.

PROCEDURE

Titel

Verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik

Document- en procedurenummers

11488/1/2007 – C6-0034/2008 – 2006/0206(COD)

Datum eerste lezing EP – P-nummer

20.6.2007                     T6-0267/2007

Voorstel van de Commissie

COM(2006)0636 - C6-0363/2006

Datum bekendmaking ontvangst gemeenschappelijk standpunt

31.1.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

31.1.2008

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Dimitrios Papadimoulis

28.11.2006

 

 

Behandeling in de commissie

26.2.2008

 

 

 

Datum goedkeuring

26.3.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

49

1

8

Bij de eindstemming aanwezige leden

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Justas Vincas Paleckis, Guido Podestà

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Miguel Angel Martínez Martínez

Datum indiening

2.4.2008