Postup : 2008/2002(ACI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0107/2008

Předložené texty :

A6-0107/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/05/2008 - 5.3
CRE 08/05/2008 - 5.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0189

ZPRÁVA     
PDF 150kWORD 87k
3. 4. 2008
PE 400.629v04-00 A6-0107/2008

o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí o postupech pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, ve znění rozhodnutí 2006/512/ES

(C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodajka: Monica Frassoni

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí o postupech pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, ve znění rozhodnutí 2006/512/ES

(C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na dopis předsedy EP ze dne 27. března 2008, v němž byla předána informace o interinstitucionální dohodě, kterou Konference předsedů schválila dne 12. prosince 2007,

–   s ohledem na článek 202 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2006/512/ES ze dne 17. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(1),

–   s ohledem na návrh dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí o postupech pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (dále jen „nová dohoda“),

–   s ohledem na článek 81 a čl. 120 odst. 1 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0107/2008),

A. vzhledem k tomu, že některá ustanovení dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí o postupech pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/EHS ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(2) („dohoda z roku 2000“) bohužel nebyla Komisí brána v úvahu, například ustanovení, že „Parlamentu jsou různé dokumenty týkající se projednávání ve výborech předkládány ve stejnou dobu a za stejných podmínek jako členům daného výboru“, je natolik pomíjeno, že tyto dokumenty jsou téměř vždy zasílány Parlamentu příliš pozdě a rozhodně ne ve stejnou dobu jako členům výboru,

B.  vzhledem k tomu, že postupy pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/EHS byly a stále jsou, s výjimkou postupů pro nový regulativní postup s kontrolou, velmi neuspokojivé, mj. kvůli způsobu fungování databáze postupů pro projednávání ve výborech; vzhledem k tomu, že dokumenty jsou často posílány po částech a bez jasného vysvětlení jejich významu, někdy s nesprávnými záhlavími, např. návrhy prováděcích opatření, o nichž dosud nebylo hlasováno ve výboru, jsou zaslány se záhlavím „právo kontroly“, zatímco by v záhlaví mělo být „právo na informace“; tato skutečnost vede k tomu, že není jasné, které lhůty se uplatní,

C. vzhledem k tomu, že tento problém ve skutečnosti ještě více omezuje již tak velmi malou kontrolu Parlamentu, pokud jde o záležitosti spojené s postupem projednávání ve výboru,

D. vzhledem k tomu, že se Komise rozhodla vytvořit elektronický rejstřík zahrnující veškeré dokumenty předané Parlamentu, k nimž má mít Parlament přímý přístup, a tento rejstřík umožní jasnou identifikaci dokumentů, na které se vztahuje stejný postup, obsahuje údaje o dosažené fázi postupu a časový plán, dále jasné rozlišení mezi navrhovanými opatřeními, které Parlament obdržel, a konečným návrhem na základě stanoviska výboru, v němž bude jasně označena jakákoli změna ve srovnání s dokumenty, které již byly Parlamentu předány,

E.  vzhledem k tomu, že nová dohoda má velký praktický význam nejen pro nový regulativní postup s kontrolou, ale i pro všechny postupy projednávání ve výborech, vzhledem k tomu, že nová dohoda může sloužit jako precedens pro budoucí interinstitucionální dohody s podobnými cíli,

F.  vzhledem k tomu, že ačkoli má nová dohoda platit pro krátké přechodné období, zkušenost získaná během tohoto přechodného období by mohla být velmi poučná, a vzhledem k tomu, že jejím cílem je zajistit, aby po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost každý postup projednávání ve výboru v rámci tří orgánů fungoval uspokojivým způsobem,

1.  upozorňuje na skutečnost, že v případě, že se uplatní regulativní postup s kontrolou, jsou všechny tři orgány povinny učinit na něho odkaz a nelze o něm smlouvat nebo vyjednávat; vyzývá Radu, Komisi a všechny parlamentní výbory, aby v budoucích legislativních postupech tyto okolnosti náležitě zohledňovaly;

2.  připomíná, že regulativní postup s kontrolou je třeba použít pro všechna opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základních aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy, a to mj. zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové, jiné než podstatné prvky;

3.  vyzývá Radu a Komisi, aby v případech, kdy nemusí být jasné, zda se má použít nový regulativní postup s kontrolou, nebo jiný postup rozhodování ve výborech, použily nový regulativní postup s kontrolou;

4.  zdůrazňuje, že jediným cílem nového regulativního postupu s kontrolou je posílit právo kontroly Parlamentu a že tento postup v žádném případě nemění rozsah prováděcích pravomocí, které mohou být svěřeny Komisi;

5.  zastává názor, že nová dohoda představuje krok správným směrem, pokud jde o práva a pravomoci Parlamentu s ohledem na delegované právní předpisy;

6.  vítá skutečnost, že nová dohoda přesněji formuluje povinnost Komise informovat Parlament podle čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES, a sice stanovením, že Parlament musí být informován o postupech výborů v souladu s opatřeními, která zajistí průhlednost systému předávání a identifikaci předávaných informací a různých fází postupu;

7.  očekává, že Komise bude plně dodržovat všechna ustanovení nové dohody, což se bohužel neděje v případě dohody z roku 2000;

8.  vyzývá k tomu, aby stručné zápisy měly trvale vysokou úroveň a aby k nim byly připojeny seznamy přítomných, na nichž budou uvedena přinejmenším jména osob, které se dané schůze zúčastnily, jejich příslušnost a emailové adresy;

9.  zdůrazňuje, že účinný provoz nového rejstříku bude rozhodujícím prvkem, pokud jde o úplné a uspokojivé provádění nové dohody, a proto netrpělivě očekává jeho zavedení do praxe; doporučuje, aby po přechodném období Parlament a Komise posoudily nový rejstřík a napravily jakékoli praktické problémy a chyby, které se mohou vyskytnout; doporučuje, aby Parlament zpočátku získával informace o fungování rejstříku od dotčených stran;

10. jednoznačně vítá nová ustanovení, podle nichž má rejstřík jasně rozlišit význam všech přijatých dokumentů týkajících se postupu projednávání ve výborech, jakoukoli možnou souvislost s jinými dokumenty, které již byly postoupeny, a jakékoli změny, které byly učiněny;

11. vyzývá v této souvislosti Komisi, aby změnila své vnitřní postupy s cílem zajistit rozlišování návrhů opatření, které je třeba zaslat Parlamentu ve stejnou dobu jako příslušnému výboru na základě práva Parlamentu na informace, od návrhů opatření, které je třeba Parlamentu zaslat, aby mohl uplatňovat své právo kontroly;

12. vítá zavedení „systému včasné kontroly“, který Parlament informuje, jakmile je zřejmé, že výboru bude předložen naléhavý návrh prováděcích opatření, trvá však na tom, že tento systém nesmí být zneužíván k tomu, aby se z nenaléhavých záležitostí činily záležitosti naléhavé, protože kratší lhůty mohou platit pouze v řádně odůvodněných výjimečných případech;

13. zdůrazňuje, že k tomu, aby Parlament mohl na základě dostatečných informací uplatňovat své právo kontroly, musí mu být pravidelně poskytována základní dokumentace, která vysvětluje, proč Komise navrhuje určitá opatření; vítá ochotu Komise podporovat Parlament v zájmu zajištění plné spolupráce v případě projednávání zvláštních prováděcích opatření, a vyzývá proto Komisi, aby Parlamentu na základě jeho žádosti předkládala veškeré podklady týkající se návrhu prováděcích opatření;

14. nesdílí názor Komise, že návrhy prováděcích opatření předkládané Parlamentu nemají být zveřejňovány až do doby, kdy se o nich hlasuje ve výborech, a trvá na svém právu konzultovat veškerá navrhovaná opatření libovolným způsobem; vyzývá Komisi, aby svůj názor přehodnotila a zveřejňovala všechny návrhy prováděcích opatření, jakmile jsou formálně předloženy;

15. schvaluje uzavření nové dohody a očekává, že dohoda bude po schválení bezodkladně plně prováděna;

16. rozhodl připojit novou dohodu ke svému jednacímu řádu, a nahradit tak jeho přílohu XII;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a jeho přílohu pro informaci Radě, Komisi a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11.

(2)

Úř. věst. L 256, 10.10.2000, s. 19.


PŘÍLOHA

EVROPSKÝ PARLAMENT

KOMISE

DOHODA MEZI EVROPSKÝM PARLAMENTEM A KOMISÍ

o postupech pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, ve znění rozhodnutí 2006/512/ES

Informování Evropského parlamentu

1. Podle čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES(1) musí Komise informovat Evropský parlament   o postupech výborů(2) v souladu s opatřeními, která zajistí průhlednost systému předávání a identifikaci předávaných informací a různých fází postupu. Z tohoto důvodu jsou mu za stejných podmínek a stejnou dobu jako členům výborů předkládány návrhy programů jednání schůzí výborů, návrh opatření prováděcích aktů předkládaných těmto výborům podle základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, výsledky hlasování, stručné zápisy ze schůzí a seznamy orgánů, ke kterým náleží osoby určené členskými státy, aby je zastupovaly.

Rejstřík

2. Komise vytvoří rejstřík, který bude obsahovat všechny dokumenty předané Evropskému parlamentu(3). Evropský parlament bude mít k tomuto rejstříku přímý přístup. V souladu se čl. 7 odst. 5 rozhodnutí 1999/468/ES budou veškeré odkazy na dokumenty předané Evropskému parlamentu zpřístupněny veřejnosti.

3. V souladu se závazky, které přijala Komise ve svém prohlášení ke čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES(4), a jakmile budou provedeny příslušné technické úpravy, rejstřík uvedený v odstavci 2 umožní zejména:

– jasnou identifikaci dokumentů, na které se vztahuje stejný postup, a týkajících se jakýchkoli změn k prováděcím opatření v každé fázi postupu,

– označení fáze postupu a časového plánu,

– jasné rozlišení mezi navrhovanými opatřeními, které obdržel Evropský parlament ve stejnou dobu jako členové výboru v souladu s právem na informace, a konečným návrhem po vydání stanoviska výboru, které je předáno Evropskému parlamentu,

– jasnou identifikaci jakýchkoli změn ve srovnání s dokumenty, které už byly Evropskému parlamentu předány.

4. Pokud Evropský parlament a Komise usoudí po přechodném období, které začíná od okamžiku vstupu této dohody v platnost, že systém je funkční a uspokojující, dokumenty budou předávány EP prostřednictvím elektronického oznámení s odkazem na rejstřík podle odstavce 2. Toto rozhodnutí bude přijato na základě výměny dopisů mezi předsedy obou orgánů. Během přechodného období budou dokumenty Evropskému parlamentu předávány ve formě přílohy elektronické pošty.

5. Komise dále souhlasí s tím, že bude – pro informaci a na žádost příslušného parlamentního výboru – předávat Evropskému parlamentu zvláštní návrhy opatření provádějící základní akty, které ačkoliv nebyly přijaty podle postupu uvedeného v článku 251 Smlouvy, mají zásadní význam pro Evropský parlament. Tato opatření budou uložena do rejstříku podle odstavce 2 a jejich uložení bude současně oznámeno Evropskému parlamentu.

6. Kromě stručných zápisů uvedených v odstavci 1 může Evropský parlament požadovat přístup k zápisům ze schůzí výborů(5). Komise přezkoumá každou žádost individuálně v rámci pravidel o zachování důvěrnosti uvedených v příloze 1 rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí(6).

Důvěrné dokumenty

7. S důvěrnými dokumenty bude zacházeno v souladu s vnitřními správními postupy, které jednotlivé orgány vypracují tak, aby poskytovaly všechny nezbytné záruky.

Usnesení Evropského parlamentu podle článku 8 rozhodnutí 1999/468/ES

8. Podle článku 8 rozhodnutí 1999/468/ES může Evropský parlament v odůvodněném usnesení prohlásit, že návrh opatření provádějících základní akt přijatý postupem podle článku 251 Smlouvy překračuje prováděcí pravomoci stanovené v základním aktu.

9. Evropský parlament přijme tato usnesení v souladu s jednacím řádem; době jednoho měsíce od data přijetí závěrečného návrhu prováděcích opatření v jazykových verzích, které byly předloženy členům příslušných výborů.

10. Evropský parlament a Komise souhlasí, že je vhodné stanovit kratší časovou lhůtu s trvalou platností při mimořádných událostech pro některé druhy naléhavých prováděcích nařízení, u kterých je v zájmu řádného řízení třeba rozhodnout během krátkého časového období. Toto se vztahuje zvláště na některé druhy opatření týkajících se vnější činnosti včetně humanitární pomoci a pomoci při mimořádných událostech, ochrany bezpečnosti a zdraví, zabezpečení a bezpečnosti dopravy a výjimek z pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Dohoda mezi komisařem a předsedou příslušného parlamentního výboru stanoví druhy příslušného opatření a příslušné časové lhůty. Tato dohoda může být kteroukoli ze stran kdykoli zrušena.

11. Aniž jsou dotčeny případy uvedené v odstavci 10, bude v naléhavých případech  a v případě opatření týkajících se každodenních administrativních záležitostí a/nebo záležitostí s omezenou dobou platnosti uplatněna lhůta kratší. Lhůta může být velmi krátká v případě mimořádné naléhavé události, zejména pokud jde o otázky veřejného zdraví. Příslušný komisař stanoví odpovídající lhůtu a odůvodní ji. Evropský parlament může v těchto případech použít postupu, jímž lze provádění článku 8 nařízení 1999/468/ES postoupit příslušnému parlamentnímu výboru, který v dané lhůtě zašle Komisi odpověď.

12. Jakmile oddělení Komise zjistí, že návrhy opatření, na které se vztahují odstavce 10 a 11, budou muset být předloženy výboru, upozorní na tuto skutečnost sekretariát příslušného parlamentního výboru nebo výborů, a to neformální cestou. Ihned po předložení původního návrhu opatření členům výboru oddělení Komise upozorní na tuto skutečnost sekretariát parlamentního výboru nebo výborů a informují o jeho naléhavosti a lhůtách, které začnou platit po předložení konečného návrhu.

13. Poté, co Evropský parlament přijme usnesení podle odstavce 8 anebo odpověď podle odstavce 11, uvědomí příslušný komisař Evropský parlament nebo případně příslušný parlamentní výbor o krocích, které Komise zamýšlí učinit.

14. Údaje podle odstavců 10 a 13 budou uloženy do rejstříku.

Regulativní postup s kontrolou

15. V případě, že se uplatní regulativní postup s kontrolou, a po hlasování ve výboru informuje Komise Evropský parlament o příslušných lhůtách. S ohledem na odstavec 16 začnou tyto lhůty platit až poté, co Evropský parlament obdrží všechny jazykové verze.

16. V případě, že jsou uplatňovány kratší lhůty (čl. 5 odst. 5 písm. b) rozhodnutí 1999/468/ES), a v naléhavých případech (čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES) začnou tyto lhůty platit dnem, kdy Evropský parlament obdrží konečný návrh prováděcích opatření ve všech jazykových verzích, které byly předloženy členům výboru, a za předpokladu, že předseda parlamentního výboru nemá námitek. V každém případě se Komise bude snažit předat všechny jazykové verze Evropskému parlamentu co nejdříve. Jakmile oddělení Komise zjistí, že návrhy opatření, na které se vztahuje čl. 5a odst. 5 písm. b) a odst. 6, budou muset být předloženy výboru, upozorní na tuto skutečnost sekretariát příslušného parlamentního výboru nebo výborů, a to neformální cestou.

Finanční služby

17. V souladu se svým prohlášením ke čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES a s ohledem na finanční oddělení se Komise zavazuje, že:

– zajistí, aby úředník Komise předsedající schůzi výboru na požádání po každé schůzi Evropský parlament informoval o jakýchkoli rozpravách týkajících se návrhu prováděcích opatření, které byly předloženy tomuto výboru;

– odpoví ústně nebo písemně na jakékoli otázky týkající se rozprav o návrhu prováděcích opatření, který byl předložen výboru.

A nakonec Komise zajistí, že závazky, které Parlament učinil na svém plenárním zasedání dne 5. února 2002(7) a znovu potvrdil na svém plenárním zasedání dne 31. března 2004(8), a závazky uvedené v bodech 1 až 7 dopisu, který dne 2. října 2001(9) zaslal komisař Bolkestein předsedovi Výboru Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti, jsou dodržovány v celém odvětví finančních služeb (včetně oblastí obchodování s cennými papíry, bankovnictví, pojišťovnictví, poskytování penzijního připojení účetnictví).

Kalendář parlamentní činnosti

18. Kromě případů, kdy se kvůli naléhavosti uplatní kratší lhůty, zohlední Komise při předávání návrhů prováděcích opatření podle této dohody období prázdnin Evropského parlamentu (zima, léto, volby do EP), aby bylo zajištěno, že Parlament může uplatňovat své výsady ve lhůtách stanovených v rozhodnutí 1999/468/ES a v této dohodě.

Spolupráce Evropského parlamentu s Komisí

19. Oba orgány vyjadřují svou připravenost vzájemně se podporovat tak, aby v plné míře spolupracovaly při jednáních o zvláštních prováděcích opatřeních. Za tímto účelem budou vytvořeny příslušné kontakty na administrativní úrovni.

Předchozí dohody

20. Dohoda z roku 2000 mezi Evropským parlamentem a Komisí týkající se postupů pro provádění rozhodnutí Rady 1999/468/ES(10) se tímto ruší. Evropský parlament a Komise považují v rozsahu, ve kterém se jich týkají, následující dohody za překonané a proto neúčinné: Plumbova-Delorsova dohoda z roku 1988, Samlandova-Williamsonova dohoda z roku 1996 a modus vivendi z roku 1994(11).

---------------------------------------

(1)

Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(2)

V této dohodě se výraz „výbor“ považuje za odkaz na výbory zřízené v souladu s rozhodnutím 1999/468/ES, pokud není výslovně uvedeno, že se odkazuje na jiný výbor.

(3)

Cílovým datem pro vytvoření rejstříku je 31. března 2008.

(4)

Úř. věst. C 171, 22.7.2006, s. 21.

(5)

Viz rozhodnutí Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 19. července 1999 ve věci T-188/97 Rothmans v Commission [1999] ECR II-2463.

(6)

Úř. věst. C 121, 24.4.2001, s. 122.

(7)

Úř. věst. C 284 E, 21.11.2002, s. 19.

(8)

Úř. věst. C 103 E, 29.4.2004, s. 446 a doslovný záznam z jednání (CRE) pro plenární zasedání Parlamentu ze dne 31. března 2004, pod bodem „hlasování“. 

(9)

Úř. věst. C 284 E, 21.11.2002, s. 83.

(10)

Úř. věst. L 256, 10.10.2000, s. 19.

(11)

Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 1.


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

1.4.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

17

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Graham Booth, Costas Botopoulos, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Monica Frassoni, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Kathy Sinnott, Mauro Zani

Právní upozornění - Ochrana soukromí