MIETINTÖ Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

3.4.2008 - (C6-0009/2008 – 2008/2002(ACI))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Esittelijä: Monica Frassoni

Menettely : 2008/2002(ACI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0107/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0107/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(2008/2002(ACI))

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon puhemiehen 27 päivänä maaliskuuta 2008 päivätyn kirjeen, jolla välitettiin 12 päivänä joulukuuta 2007 hyväksytty toimielinten välinen sopimus puheenjohtajakokouksen hyväksymässä muodossa,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 202 artiklan,

–   ottaa huomioon neuvoston päätöksen 2006/512/EY, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2006, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn päätöksen 1999/468/EY muuttamisesta[1],

–   ottaa huomioon luonnoksen Euroopan parlamentin ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (jäljempänä "uusi sopimus"),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 120 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0107/2008),

A. katsoo, että komissio on valitettavasti laiminlyönyt tiettyjä määräyksiä, jotka sisältyvät 28. kesäkuuta 1999 tehtyyn Euroopan parlamentin ja komission väliseen sopimukseen ("vuoden 2000 sopimus") menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY[2] soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, kuten määräys, jonka mukaan parlamentille "toimitetaan samaan aikaan ja samoin ehdoin kuin komiteoiden jäsenille" kaikki komitologia-asiakirjat, koska nämä asiakirjat lähetetään miltei aina liian myöhään eikä ainakaan samanaikaisesti kuin komitean jäsenille,

B.  katsoo, että neuvoston päätöksen 1999/468/EY soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt olivat erittäin epätyydyttäviä ja ovat sitä edelleen - uutta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä lukuun ottamatta - mikä johtuu muun muassa komitologiatietokannan toimintatavasta; ottaa huomioon, että asiakirjat lähetetään usein pieninä palasina selittämättä niiden asemaa ja joskus harhaanjohtavilla otsikoilla, esim. toimenpide-ehdotuksia, joista ei ole vielä äänestetty komiteassa, lähetetään valvontaoikeuden otsikolla, kun ne pitäisi lähettää tiedonsaantioikeuden otsikolla, mikä jättää epäselväksi, mitä määräaikoja sovelletaan,

C. katsoo, että tämä ongelma vähentää käytännössä edelleen parlamentin jo ennestään hyvin rajoitettua mahdollisuutta komitologia-asioiden valvontaan,

D. ottaa huomioon, että komissio on nyt sitoutunut perustamaan sähköisen rekisterin, joka sisältää kaikki parlamentille välitetyt asiakirjat ja johon parlamentilla on suora pääsy ja joka mahdollistaa samaan menettelyyn kuuluvien asiakirjojen selkeän yksilöinnin ja sisältää osoituksen menettelyssä saavutetusta vaiheesta ja aikataulusta ja jossa erotetaan selkeästi toisistaan parlamentin vastaanottamat toimenpide-ehdotukset ja komitean lausunnon jälkeen lähetetty lopullinen ehdotus sekä yksilöidään selkeästi kaikki parlamentille jo toimitettuihin asiakirjoihin verrattuna tehdyt muutokset,

E.  katsoo, että uusi sopimus on käytännössä erittäin merkittävä paitsi uuden, valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn niin myös kaikkien komitologiamenettelyjen kannalta; ottaa huomioon, että uusi sopimus saattaa tulevaisuudessa muodostua ennakkotapaukseksi vastaaviin tavoitteisiin pyrkiville toimielinten välisille sopimuksille,

F.  ottaa huomioon, että uutta sopimusta sovelletaan lyhyen siirtymävaiheen aikana, mutta tämän siirtymävaiheen aikana saadut kokemukset voivat osoittautua erittäin opettavaisiksi; ottaa huomioon, että sen tarkoituksena on Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen varmistaa, että kaikki komitologiamenettelyt kolmen toimielimen välillä toimivat moitteettomasti,

1.  korostaa, että valvonnan käsittävä sääntelymenettely on sitä sovellettaessa kaikkia kolmea toimielintä sitova eikä siitä voida käydä kauppaa tai neuvotella; kehottaa neuvostoa, komissiota ja kaikkia parlamentin valiokuntia ottamaan tämän seikan aiheellisella tavalla huomioon kaikissa lainsäädäntömenettelyissä;

2.  muistuttaa, että valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudatetaan, kun on kyse yleisistä toimenpiteistä, joilla muutetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia taikka kun tällaisia osia poistetaan tai kun niitä täydennetään lisäämällä uusia muita kuin keskeisiä osia;

3.  kehottaa neuvostoa ja komissiota siinä tapauksessa, että kyseessä ovat "harmaat" alueet, joilla voi olla epäselvää, olisiko sovellettava uutta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä vai muuta komitologiamenettelyä, soveltamaan uutta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä;

4.  korostaa, että uuden valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn ainoana tarkoituksena on vahvistaa parlamentin valvontaoikeuksia ja että se ei millään tavalla muuta komissiolle siirrettävän täytäntöönpanovallan laajuutta;

5.  katsoo, että uusi sopimus edustaa askelta oikeaan suuntaan, mitä tulee parlamentin oikeuksiin ja valtuuksiin suhteessa siirrettyyn lainsäädäntövaltaan;

6.  pitää tervetulleena sitä, että uudessa sopimuksessa määritellään täsmällisemmin komission velvoite antaa parlamentille tietoja päätöksen 1999/468/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti määräämällä, että parlamentille on tiedotettava komiteoiden toiminnasta "sellaisten yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jotka takaavat tietojen välittämisjärjestelmän avoimuuden sekä toimitettujen tietojen ja menettelyn eri vaiheiden yksilöimisen";

7.  odottaa, että komissio noudattaa täysin uuden sopimuksen kaikkia määräyksiä, mitä ei valitettavasti tapahtunut vuoden 2000 sopimuksen aikana;

8.  vaatii pitämään aina korkeatasoista pöytäkirjaa, joka sisältää läsnäololuettelot, joista käyvät ilmi vähintään kokoukseen osallistujien nimet, heidän asemansa ja sähköpostiosoitteensa;

9.  toteaa, että uuden rekisterin tehokas toiminta on uuden sopimuksen täyden ja tyydyttävän täytäntöönpanon kannalta ratkaiseva elementti, ja odottaa siksi innokkaasti sen toteuttamista käytännössä; suosittelee, että parlamentti ja komissio tarkastelevat asiaa uudelleen uuden rekisterin siirtymäkauden jälkeen ja korjaavat kaikki mahdollisesti ilmenneet käytännön ongelmat ja viat; suosittelee, että alkuvaiheessa parlamentti hankkii asianomaisilta tahoilta tietoa rekisterin toiminnasta;

10. pitää erityisen tervetulleena uusia määräyksiä, joiden mukaan rekisterissä on selvästi yksilöitävä vastaanotettujen komitologia-asiakirjojen luonne, mahdolliset yhteydet jo lähetettyihin asiakirjoihin ja niihin mahdollisesti tehdyt muutokset;

11. kehottaa komissiota tässä yhteydessä muuttamaan sisäisiä menettelyjään sen varmistamiseksi, että erotetaan toisistaan yhtäältä toimenpide-ehdotukset, jotka on lähetettävä parlamentille tiedonsaantioikeuden mukaisesti samanaikaisesti kuin kyseiselle komitealle, ja toisaalta toimenpide-ehdotukset, jotka on lähetettävä parlamentille, jotta se voi harjoittaa valvontaoikeuttaan;

12. pitää tervetulleena, että otetaan käyttöön "varhaisvaroitusjärjestelmä", jolla parlamentille ilmoitetaan heti kun on ilmeistä, että komitealle esitetään kiireellisiä ehdotuksia täytäntöönpanotoimenpiteiksi, mutta vaatii, että tätä ei saa käyttää muuttamaan ei-kiireellisiä asioita kiireellisiksi, koska lyhennettyjä määräaikoja saadaan soveltaa vain asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa;

13. toteaa, että jotta parlamentti voi käyttää sillä olevaa valvontaoikeutta riittävien tietojen pohjalta, sille on säännöllisesti toimitettava kaikki taustamateriaali, jossa selitetään, miksi komissio esittää tiettyjä toimenpiteitä; pitää tervetulleena komission valmiutta avustaa parlamenttia, jotta saavutetaan täysi yhteistyö erityisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä käsiteltäessä, ja kehottaa siksi komissiota esittämään parlamentille pyynnöstä kaikki toimenpide-ehdotukseen liittyvät tausta-asiakirjat;

14. torjuu komission näkemyksen, jonka mukaan parlamentille toimitetut ehdotukset täytäntöönpanotoimenpiteiksi ovat luottamuksellisia komiteassa tapahtuvaan äänestykseen asti, ja pitää kiinni oikeudestaan kuulla ketä tahansa haluamaansa tahoa toimenpide-ehdotuksista; kehottaa komissiota tarkistamaan näkemystään ja julkistamaan kaikki toimenpide-ehdotukset heti kun ne on muodollisesti esitetty;

15. hyväksyy uuden sopimuksen tekemisen ja otaksuu, että se pannaan hyväksymisen jälkeen viipymättä täysin täytäntöön;

16. päättää liittää uuden sopimuksen työjärjestykseensä korvaamaan sen liitteen XII;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja sen liitteen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille.

 • [1]  EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11.
 • [2]  EYVL L 256, 10.10.2000, s. 19.

LIITE

EUROOPAN PARLAMENTTI

KOMISSIO

EUROOPAN PARLAMENTIN JA KOMISSION VÄLINEN SOPIMUS

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

Tiedottaminen Euroopan parlamentille

1. Päätöksen 1999/468/EY[1] 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti komissio tiedottaa Euroopan parlamentille säännöllisesti komiteoiden[2] työstä sellaisten yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jotka takaavat tietojen välittämisjärjestelmän avoimuuden sekä toimitettujen tietojen ja menettelyn eri vaiheiden yksilöimisen. Tätä varten sille toimitetaan samaan aikaan ja samoin edellytyksin kuin komiteoiden jäsenille komiteoiden kokousten esityslistaluonnokset, näille komiteoille perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annettujen perussäädösten mukaisesti toimitettavat ehdotukset täytäntöönpanotoimenpiteiksi, äänestystulokset, yhteenveto kokouspöytäkirjoista ja luettelot viranomaisista, joihin jäsenvaltioiden edustajikseen nimeämät henkilöt kuuluvat.

Rekisteri

2. Komissio perustaa rekisterin, joka sisältää kaikki Euroopan parlamentille toimitetut asiakirjat[3]. Euroopan parlamentilla on suora käyttöoikeus rekisteriin. Kaikkiin Euroopan parlamentille lähetettyihin asiakirjoihin liittyvät viitetiedot julkistetaan päätöksen 1999/468/EY 7 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

3. Päätöksen 1999/468/EY 7 artiklan 3 kohdasta annetussa lausumassa[4] esitettyjen komission sitoumusten mukaisesti, niin pian kuin asianmukaiset tekniset järjestelyt on tehty, 2 kohdassa tarkoitettua rekisteriä käyttäen voidaan erityisesti

– yksilöidä selkeästi samaan menettelyyn kuuluvat asiakirjat ja kaikki täytäntöönpanotoimenpiteeseen menettelyn kussakin vaiheessa tehtävät muutokset;

– osoittaa menettelyn vaihe ja aikataulu;

– erottaa selvästi toisistaan Euroopan parlamentin samanaikaisesti komitean jäsenten kanssa tiedonsaantioikeuden mukaisesti vastaanottamat toimenpide-ehdotukset ja Euroopan parlamentille komitean lausunnon jälkeen lähetetty lopullinen ehdotus;

– yksilöidä selkeästi kaikki muutokset Euroopan parlamentille jo lähetettyihin asiakirjoihin.

4. Kun Euroopan parlamentti ja komissio tämän sopimuksen voimaantulosta alkavan siirtymäkauden jälkeen toteavat järjestelmän olevan toimintavalmis ja tyydyttävä, asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille sähköisellä ilmoituksella, jossa on linkki 2 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin. Päätös tehdään Euroopan parlamentin puhemiehen ja komission puheenjohtajan välisellä kirjeenvaihdolla. Siirtymäkauden aikana asiakirjat lähetetään Euroopan parlamentille sähköpostin liitetiedostona.

5. Lisäksi komissio suostuu toimittamaan Euroopan parlamentille sen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä tiedoksi erityiset ehdotukset sellaisten perussäädösten täytäntöönpanotoimenpiteiksi, joita ei ole hyväksytty perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen mutta joilla on erityinen merkitys Euroopan parlamentille. Nämä toimenpiteet kirjataan 2 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin ja niistä ilmoitetaan Euroopan parlamentille.

6. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yhteenvetojen lisäksi Euroopan parlamentti voi pyytää saada tutustua komiteoiden kokouspöytäkirjoihin[5]. Komissio tutkii jokaisen pyynnön tapauskohtaisesti Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen[6] liitteessä 1 vahvistettuja luottamuksellisuussääntöjä noudattaen.

Luottamukselliset asiakirjat

7. Luottamuksellisia asiakirjoja käsiteltäessä noudatetaan asianomaisen toimielimen sisäisiä hallinnollisia menettelyjä, joilla varmistetaan tarpeelliset takeet.

Päätöksen 1999/468/EY 8 artiklan mukaiset Euroopan parlamentin päätöslauselmat

8. Päätöksen 1999/468/EY 8 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentti voi ilmaista perustellulla päätöslauselmalla, että ehdotus perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti annetun perussäädöksen täytäntöönpanotoimenpiteiksi ylittäisi kyseisessä perussäädöksessä säädetyn täytäntöönpanovallan.

9. Euroopan parlamentti hyväksyy tällaisen perustellun päätöslauselman työjärjestyksensä mukaisesti; sen on tehtävä tämä kuukauden kuluessa siitä, kun lopullisesta ehdotuksesta täytäntöönpanotoimenpiteiksi on vastaanotettu ne kielitoisinnot, joilla asiakirjat on toimitettu asianomaisen komitean jäsenille.

10. Euroopan parlamentti ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että on aiheellista vahvistaa pysyvästi lyhyempi määräaika tietyille kiireellisille täytäntöönpanotoimenpiteille, joista on tehtävä päätös lyhyemmässä ajassa moitteettoman hallinnon vuoksi. Tämä koskee erityisesti tiettyjä toimenpiteitä, jotka liittyvät ulkoisiin toimiin, kuten humanitaariseen ja hätäapuun, terveyden ja turvallisuuden suojeluun, liikenneturvallisuuteen ja liikenteen turvaamiseen sekä poikkeuksiin julkisia hankintoja koskevista säännöistä. Toimenpiteet, joita asia koskee, ja sovellettavat määräajat vahvistetaan komission jäsenen ja parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajan välisessä sopimuksessa. Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa peruuttaa sopimuksen.

11. Kiireellisissä tapauksissa ja tavanomaiseen hallintoon kuuluvissa toimenpiteissä ja/tai toimenpiteissä, joiden voimassaoloaika on rajattu, sovelletaan lyhyempää määräaikaa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 10 kohdassa tarkoitettuihin tapauksiin. Tämä määräaika voi olla erittäin lyhyt erityisen kiireellisissä tapauksissa, etenkin kansanterveyttä koskevista syistä. Asianomainen komission jäsen vahvistaa asianmukaisen määräajan ja ilmoittaa perusteen sille. Euroopan parlamentti voi tällaisissa tapauksissa käyttää menettelyä, jossa päätöksen 1999/468/EY 8 artiklan soveltaminen siirretään asiasta vastaavalle parlamentin valiokunnalle, joka voi lähettää vastauksen komissiolle kyseisessä määräajassa.

12. Heti kun komission yksiköt arvioivat, että 10 ja 11 kohdassa tarkoitettu ehdotus toimenpiteiksi saattaa olla toimitettava parlamentin valiokunnalle, ne ilmoittavat epävirallisesti parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan tai vastaavien valiokuntien sihteeristölle. Heti kun alustavat ehdotukset toimenpiteiksi on toimitettu komitean jäsenille, komission yksiköt ilmoittavat parlamentin valiokunnan tai valiokuntien sihteeristölle niiden kiireellisyydestä ja määräajoista, joita sovelletaan, kun lopullinen ehdotus on annettu.

13. Kun Euroopan parlamentti on toimittanut 8 kohdassa tarkoitetun päätöslauselman tai 11 kohdassa tarkoitetun vastauksen, asianomainen komission jäsen ilmoittaa täysistunnossa parlamentille tai tarvittaessa asiasta vastaavalle valiokunnalle toimista, joihin komissio aikoo ryhtyä päätöslauselman johdosta.

14. Edellä 10–13 kohdassa tarkoitetut tiedot merkitään rekisteriin.

Valvonnan käsittävä sääntelymenettely

15. Sovellettaessa valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä komissio ilmoittaa komiteassa toimitetun äänestyksen jälkeen Euroopan parlamentille sovellettavista määräajoista. Jollei 16 kohdasta muuta johdu, määräaika alkaa kulua vasta, kun Euroopan parlamentti on saanut kaikki kielitoisinnot.

16. Lyhennettyjä määräaikoja sovellettaessa (päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 5 kohdan b alakohta) ja erittäin kiireellisissä tapauksissa (päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohta) määräaika alkaa päivästä, jona Euroopan parlamentti vastaanottaa komitean jäsenille toimitetut kielitoisinnot lopullisesta ehdotuksesta täytäntöönpanotoimenpiteeksi, ellei parlamentin valiokunnan puheenjohtaja vastusta tätä. Komissio pyrkii joka tapauksessa lähettämään kaikki kielitoisinnot Euroopan parlamentille mahdollisimman pian. Heti kun komission yksiköt arvioivat, että 5 a artiklan 5 kohdan b alakohdassa tai 6 kohdassa tarkoitettu ehdotus toimenpiteiksi saattaa olla toimitettava parlamentin valiokunnalle, ne ilmoittavat siitä epävirallisesti parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan tai vastaavien valiokuntien sihteeristölle.

Rahoituspalvelut

17. Komissio sitoutuu päätöksen 1999/468/EY 7 artiklan 3 kohdasta antamansa lausuman mukaisesti rahoituspalvelujen osalta

– varmistamaan, että komitean kokouksen puheenjohtajana toimiva komission virkamies tiedottaa Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä jokaisen kokouksen jälkeen keskusteluista, jotka ovat koskeneet komitealle toimitettuja ehdotuksia täytäntöönpanotoimenpiteiksi,

– antamaan suullisen tai kirjallisen vastauksen kysymyksiin, jotka koskevat komitealle toimitetuista ehdotuksista täytäntöönpanotoimenpiteiksi käytyjä keskusteluja.

Lisäksi komissio varmistaa, että parlamentin täysistunnossa 5 päivänä helmikuuta 2002[7] annettuja ja täysistunnossa 31 päivänä maaliskuuta 2004[8] toistettuja sitoumuksia ja sitoumuksia, joihin viitataan komission jäsenen Bolkesteinin Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtajalle 2 päivänä lokakuuta 2001 lähettämän kirjeen[9] 1–7 kohdassa, noudatetaan koko rahoituspalvelualan osalta (mukaan luettuina arvopaperi-, pankki- ja vakuutusala, eläkelaitokset ja tilitoimistot).

Parlamentin työskentelyaikataulu

18. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan lyhennettyjä määräaikoja, tai erittäin kiireellisiä tapauksia komissio ottaa toimittaessaan ehdotuksia täytäntöönpanotoimenpiteiksi tämän sopimuksen mukaisesti huomioon Euroopan parlamentin loma-ajat (talviloma, kesäloma, Euroopan parlamentin vaalit) turvatakseen parlamentin mahdollisuuden käyttää oikeuksiaan neuvoston päätöksessä 1999/468/EY ja tässä sopimuksessa vahvistettujen määräaikojen puitteissa.

Euroopan parlamentin ja komission välinen yhteistyö

19. Euroopan parlamentti ja komissio ilmaisevat olevansa valmiita avustamaan toisiaan varmistaakseen täysimittaisen yhteistyön erityisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä käsiteltäessä. Tätä varten luodaan asianmukaisia yhteyksiä hallinnon tasolla.

Aikaisemmat sopimukset

20. Tällä sopimuksella korvataan neuvoston päätöksen 1999/468/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuonna 2000 tehty Euroopan parlamentin ja komission välinen sopimus[10]. Euroopan parlamentti ja komissio katsovat, että seuraavat sopimukset ovat niitä koskevilta osiltaan vaikutuksettomia: Plumbin–Delorsin sopimus vuodelta 1988, Samlandin–Williamsonin sopimus vuodelta 1996 ja vuonna 1994 sovittu yhteistoimintatapa[11].

---------------------------------------

 • [1]  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).
 • [2]  Tässä sopimuksessa tarkoitetaan 'komitealla' päätöksen 1999/468/EY mukaisesti perustettuja komiteoita.
 • [3]  Rekisterin perustamisen tavoitepäivä on 31 päivä maaliskuuta 2008.
 • [4]  EUVL C 171, 22.7.2006, s. 21.
 • [5]  Ks. Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 19.7.1999 asiassa T-188/97, Rothmans v. komissio, Kok. 1999, s. II-2463.
 • [6]  EUVL C 121, 24.4.2001, s. 122.
 • [7]  EYVL C 284 E, 21.11.2002, s. 19.
 • [8]  EUVL C 103 E, 29.4.2004, s. 446 ja 31 päivänä maaliskuuta 2004 pidetyn parlamentin täysistunnon sanatarkat istuntoselostukset, kohta "Äänestykset".
 • [9]  EYVL C 284 E, 21.11.2002, s. 83.
 • [10]  EYVL L 256, 10.10.2000, s. 19.
 • [11]  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 1.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

1.4.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Graham Booth, Costas Botopoulos, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Monica Frassoni, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Kathy Sinnott, Mauro Zani