JELENTÉS a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtási eljárásaival kapcsolatos, az Európai Parlament és a Bizottság között létrejött intézményközi megállapodás megkötéséről

  3.4.2008 - (C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI))

  Alkotmányügyi Bizottság
  Előadó: Monica Frassoni

  Eljárás : 2008/2002(ACI)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0107/2008
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0107/2008
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

  a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtási eljárásaival kapcsolatos, az Európai Parlament és a Bizottság között létrejött intézményközi megállapodás megkötéséről

  (C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel elnökének 2008. március 27-i levelére, amelyben továbbítja az Elnökök Értekezlete által elfogadott 2007. december 12-i intézményközi megállapodást,

  –   tekintettel az EK-Szerződés 202. cikkére,

  –   tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999/468/EK tanácsi határozat módosítására irányuló, 2006. július 17-i 2006/512/EK tanácsi határozatra[1],

  –   tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtási eljárásaival kapcsolatos, az Európai Parlament és a Bizottság között létrejött megállapodástervezetre (a továbbiakban: új megállapodás),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 81 cikkére, és 120. cikkének (1) bekezdésére,

  –   tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A6-0107/2008),

  A. mivel az Európai Parlament és a Bizottság közötti, Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó eljárásokra vonatkozó 1999. június 28-i megállapodás bizonyos rendelkezéseit[2] („a 2000. évi megállapodás”) – például azt a rendelkezést, hogy a Parlament a bizottsági tagokkal egy időben és azonos feltételekkel megkapja a komitológiai dokumentumokat, – a Bizottság sajnálatos módon figyelmen kívül hagyta, mivel e dokumentumokat mindig túl későn, és nem is a bizottsági tagoknak történő megküldéssel egy időben juttatta el a Parlamentnek,

  B.  mivel az 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtási eljárásai nagymértékben elégtelenek voltak, és az új, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás menetének kivételével továbbra is azok, egyebek mellett a komitológiai adatbázis működtetési módja miatt; mivel a dokumentumokat gyakorta szétdarabolva küldik meg, aktuális állapotuk egyértelmű közlése nélkül, olykor félrevezető címekkel, pl. a bizottságban még szavazásra nem bocsátott végrehajtásiintézkedés-tervezeteket az „ellenőrzéshez való jog” címmel küldik meg a „tájékoztatáshoz való jog” cím helyett, ami homályossá teszi, hogy mely határidők alkalmazandók,

  C. mivel e probléma a gyakorlatban még tovább csökkenti a Parlament már eddig is igen korlátozott ellenőrzési lehetőségeit a komitológiai kérdésekben,

  D. mivel, a Bizottság ezúttal vállalta, hogy létrehoz egy elektronikus nyilvántartást, amely a Parlamentnek megküldött valamennyi olyan dokumentumot tartalmazza, amelyhez a Parlament közvetlenül hozzáférhet, ami az azonos eljárás alá tartozó különféle dokumentumokat világosan azonosíthatóvá teszi, valamint feltünteti az eljárás jelenlegi szakaszát és menetrendjét, láthatóan elkülöníti a Parlamenthez beérkező intézkedéstervezeteket a bizottság véleményezését követő végleges tervezettől, és egyértelműen felismerhetővé tesz minden a Parlamentnek már megküldött dokumentumokhoz képest előforduló módosítást,

  E.  mivel az új megállapodás kiemelt gyakorlati jelentőséggel bír nemcsak az új ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás, hanem minden komitológiai eljárás számára is; mivel az új megállapodás precedensül szolgálhat a jövőbeli hasonló célú intézményközi megállapodásoknak,

  F.  mivel, noha az új megállapodás csupán egy rövid átmeneti időre szól, az ezalatt szerzett tapasztalat rendkívül tanulságos lehet, és mivel a megállapodás célja annak biztosítása, hogy amint a lisszaboni szerződés hatályba lép, minden komitológiai eljárás kielégítően működjön a három intézmény között,

  1.  hangsúlyozza, hogy megfelelő esetben az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás betartása mindhárom intézmény számára kötelező, és nem képezi alku vagy megbeszélések tárgyát; felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és valamennyi parlamenti bizottságot, hogy ezt a körülményt minden vonatkozó jogalkotási eljárás során kellő mértékben vegyék figyelembe;

  2.  emlékeztet arra, hogy az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást minden olyan általános hatályú intézkedés esetében alkalmazni kell, amely a Szerződés 251. cikkében előírt eljárásnak megfelelően elfogadott alapvető jogi aktus nem alapvető fontosságú elemének módosítására irányul, beleértve néhány ilyen elem törlését, vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemek beillesztésével történő kiegészítését is;

  3.  felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy azokon a bizonytalan területeken, ahol nem egyértelmű, hogy az új, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást vagy valamely más komitológiai eljárást kell-e alkalmazni, alkalmazzák az új, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást;

  4.  hangsúlyozza, hogy az új, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás egyedüli célja a Parlament ellenőrzési jogának megerősítése, és hogy semmilyen módon nem módosítja a Bizottságra ruházható végrehajtási hatáskörök terjedelmét;

  5.  úgy véli, hogy a megállapodás megkötése helyes irányba tett lépés a Parlament átruházott jogalkotásra vonatkozó jogait és hatásköreit illetően;

  6.  üdvözli, hogy a megállapodás részletesen meghatározza a Bizottság arra vonatkozó kötelezettségét, hogy tájékoztassa a Parlamentet az 1999/468/EK határozat 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően, amely kiköti, hogy a Parlamentet rendszeresen tájékoztatni kell a bizottságok tevékenységéről az előterjesztési rendszer átláthatóságát és hatékonyságát, valamint az átadott információnak és az eljárás különböző szakaszainak azonosítását biztosító módon;

  7.  elvárja, hogy a Bizottság teljes mértékben tartsa magát az új megállapodás minden rendelkezéséhez, ami sajnos a 2000. évi megállapodás esetében nem történt meg;

  8.  kéri, hogy az összefoglaló beszámolókat egységesen magas színvonalon készítsék el azon jelenléti ívekkel egyetemben, amelyek tartalmazzák legalább a kérdéses ülésen résztvevők nevét, munkahelyét és e-mail címét;

  9.  hangsúlyozza, hogy az új nyilvántartás hatékony működése lesz a döntő fontosságú tényező az új megállapodás teljes körű és kielégítő végrehajtására nézve, és ezért kíváncsian várja annak gyakorlati bevezetését; azt ajánlja, hogy az átmeneti időszak után a Parlament és a Bizottság vizsgálják felül az új nyilvántartást és találjanak megoldást az esetleges gyakorlati nehézségekre és hibákra; azt ajánlja, hogy az átmeneti időszakban a Parlament tájékozódjon az érintett felektől a nyilvántartás működéséről;

  10. kifejezetten üdvözli azon új rendelkezéseket, amelyek értelmében a nyilvántartás egyértelműen azonosítja valamennyi beérkező komitológiai dokumentum állapotát, a már megküldött egyéb dokumentumokhoz való kapcsolódását és az összes esetleges módosítást;

  11. felhívja a Bizottságot, hogy ebben az összefüggésben változtasson belső eljárási szabályain annak biztosítása érdekében, hogy különbséget tegyen egyrészről a Parlamentnek és a megfelelő bizottságnak a Parlament tájékoztatáshoz való joga alapján egy időben elküldendő intézkedéstervezetek, másrészt a Parlamentnek elküldendő intézkedéstervezetek között, hogy a Parlament képes legyen ellenőrzési jogát gyakorolni;

  12. üdvözli a „korai előrejelző rendszer” bevezetését, amelynek révén a Parlamentet azonnal tájékoztatják, amennyiben látható, hogy a sürgős végrehajtásiintézkedés-tervezeteket terjesztenek valamely bizottság elé, azonban ragaszkodik hozzá, hogy ezt ne használják fel arra, hogy nem sürgős ügyeket sürgősekké tegyenek, mivel lerövidített határidők csak megfelelően indokolt, rendkívüli esetben alkalmazhatók;

  13. emlékeztet arra, hogy a megfelelő információk alapján történő ellenőrzési jog gyakorlásához a Parlamentet el kell látni mindazzal a háttér-dokumentációval, amely érthetővé teszi, hogy a Bizottság miért javasolja bizonyos intézkedések meghozatalát; üdvözli, hogy a Bizottság a különös végrehajtási intézkedések tekintetében kész támogatni a Parlamentet a teljes körű együttműködés érdekében, és ezért felhívja a Bizottságot, hogy a Parlamentnek kérésre továbbítsa a végrehajtásiintézkedés-tervezettel kapcsolatos valamennyi háttérdokumentumot;

  14. nem osztja a Bizottság azon nézetét, hogy a Parlamentnek benyújtott végrehajtásiintézkedés-tervezetek a bizottsági szavazás befejeződéséig nem nyilvánosak, valamint ragaszkodik ahhoz, hogy a tervezett intézkedéseket illetően tetszése szerint bárkivel konzultálhasson; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül álláspontját, és a hivatalos javaslattételt követően minden végrehajtásiintézkedés-tervezetet azonnal hozzon nyilvánosságra;

  15. jóváhagyja az új megállapodás megkötését, és várja jóváhagyását követő haladéktalan, teljes körű végrehajtását;

  16. úgy határoz, hogy az új megállapodást csatolja az eljárási szabályzathoz, felváltva annak XII. mellékletét;

  17. utasítja elnökét, hogy e határozatot és mellékletét tájékoztatásul továbbítsa a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

  • [1]  HL L 200., 2006.7.22., 11. o.
  • [2]  HL L 256., 2000.10.10., 19. o.

  MELLÉKLET

  EURÓPAI PARLAMENT

  BIZOTTSÁG

  MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A BIZOTTSÁG KÖZÖTT

  a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, a 2006/512/EK határozattal módosított 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó eljárásokról

  Az Európai Parlament tájékoztatása

  1. Az 1999/468/EK határozat 7. cikkének (3) bekezdése értelmében[1] a Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet a bizottságok munkájáról[2] azon eljárásokkal összhangban, amelyek biztosítják a továbbítási rendszer átláthatóságát és hatékonyságát, valamint a továbbított információk és az eljárás különböző szakaszainak azonosítását. A Parlament e célból a bizottságok tagjaival egyidejűleg és azonos feltételek mellett megkapja a bizottsági ülések napirendtervezetét, a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően elfogadott alapvető jogi aktusok alapján a bizottságokhoz benyújtott végrehajtási intézkedéstervezeteket, továbbá a szavazások eredményeit, az ülésekről készült összefoglaló beszámolókat, valamint azon hatóságok jegyzékét, amelyekhez a tagállamok által kijelölt, azokat képviselő személyek tartoznak.

  Nyilvántartás

  2. A Bizottság nyilvántartást készít az Európai Parlamentnek továbbított valamennyi dokumentumról[3]. Az Európai Parlament közvetlen hozzáféréssel rendelkezik e nyilvántartáshoz. Az 1999/468/EK határozat 7. cikkének (5) bekezdésével összhangban az Európai Parlament részére megküldött valamennyi dokumentum hivatkozási adatait nyilvánosságra kell hozni.

  3. A Bizottság által az 1999/468/EK határozat 7. cikkének (3) bekezdéséről szóló nyilatkozatában[4] vállalt kötelezettségnek megfelelően a (2) bekezdésben említett nyilvántartás a megfelelő műszaki előkészületek lezárultakor különösen az alábbiakat teszi majd lehetővé:

  - az ugyanazon eljáráshoz tartozó és a végrehajtási intézkedést érintő bármely változással kapcsolatos dokumentumok egyértelmű azonosítása az eljárás minden szakaszában;

  - az eljárás szakaszának és menetrendjének megjelölése;

  - egyértelmű különbségtétel a Parlamenthez és a bizottsági tagokhoz a tájékoztatáshoz való jog alapján egy időben érkezett intézkedéstervezetek, valamint a bizottság véleményét követően az Európai Parlamenthez továbbított végső tervezetek között;

  - valamennyi módosítás egyértelmű azonosítása az Európai Parlamenthez továbbított dokumentumokhoz képest.

  4. Amikor az e megállapodás hatálybalépésétől számított átmeneti időszakot követően az Európai Parlament és a Bizottság megállapítja, hogy a rendszer megfelelően működik, a dokumentumok Európai Parlamenthez való továbbítására elektronikus értesítés útján kerül sor, a (2) bekezdésben említett nyilvántartásra utaló hivatkozással. E határozat meghozatalára a két intézmény elnöke közötti levélváltással kerül sor. Az átmeneti időszakban a dokumentumokat elektronikus levélhez csatolt fájlként továbbítják az Európai Parlamentnek.

  5. A Bizottság vállalja továbbá, hogy az illetékes parlamenti bizottság kérésére tájékoztatás céljából továbbítja az Európai Parlamentnek az alapvető jogi aktusok végrehajtására vonatkozó külön intézkedéstervezeteket, amelyek az Európai Parlament számára különös jelentőséggel bírnak annak ellenére, hogy nem a Szerződés 251. cikke szerinti eljárás szerint fogadták el őket. Ezen intézkedéseket az Európai Parlament arra vonatkozó tájékoztatása mellett be kell vezetni a (2) bekezdésben említett nyilvántartásba.

  6. Az (1) bekezdésben említett, az ülésekről készült összefoglaló beszámolók mellett az Európai Parlament hozzáférést kérhet a bizottsági ülések jegyzőkönyveihez[5]. A Bizottság minden kérelemről eseti jelleggel dönt, az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás 1. mellékletében, a bizalmasságra vonatkozóan meghatározott szabályok alapján[6].

  Bizalmas dokumentumok

  7. A bizalmas dokumentumokat az egyes intézmények által meghatározott belső igazgatási eljárásoknak megfelelően kell kezelni annak érdekében, hogy valamennyi szükséges garanciát biztosítani lehessen.

  Az Európai Parlament 8. cikk szerinti állásfoglalásai

  8. Az 1999/468/EK határozat 8. cikkének megfelelően az Európai Parlament indokolással ellátott állásfoglalásban jelezheti, hogy a Szerződés 251. cikkében előírt eljárásnak megfelelően elfogadott alapvető jogi aktus végrehajtásáról szóló intézkedéstervezet túllépi az adott alapvető jogi aktusban meghatározott végrehajtási hatáskört.

  9. Az Európai Parlament ilyen állásfoglalásokat eljárási szabályzata alapján fogadhat el; ezt a végrehajtási intézkedés végleges tervezetének az érintett bizottság tagjai részére megküldött nyelvi változatokban való kézhezvételétől számított egy hónapon belül teheti meg.

  10. Az Európai Parlament és a Bizottság megállapodnak abban, hogy célszerű állandó jelleggel rövidebb időkorlátot megállapítani sürgős végrehajtási intézkedések bizonyos típusai számára, amelyek esetében a helyes igazgatás érdekében rövidebb időn belül kell döntést hozni. Ez különösen a humanitárius és sürgősségi segítségnyújtásra is irányuló külső fellépésekkel, az egészség- és biztonságvédelemmel, a közlekedésbiztonsággal és -védelemmel, valamint a közbeszerzési szabályok alóli kivételekkel kapcsolatos bizonyos intézkedésfajtákra alkalmazandó. Az érintett intézkedés fajtáját és az alkalmazandó időkorlátot a Bizottság tagja és a parlamenti bizottság elnöke közötti megállapodás határozza meg. E megállapodást bármely fél bármikor visszavonhatja.

  11. A (10) bekezdésben foglalt esetek sérelme nélkül sürgős esetekben, valamint napi igazgatási ügyekre vonatkozó és/vagy korlátozott érvényességi idejű intézkedések esetén a határidő rövidebb. Ez a határidő rendkívül sürgős esetekben, különösen közegészségügyi okokból, rendkívül rövid is lehet. A megfelelő határidőt a Bizottság illetékes tagja állapítja meg és indokolja. Az Európai Parlament ilyen esetekben azt az eljárást választhatja, hogy az 1999/468/EK határozat 8. cikkének alkalmazását átruházza az illetékes parlamenti bizottságra, amely válaszát a vonatkozó határidőn belül megküldheti a Bizottságnak.

  12. Amint a Bizottság szolgálatai úgy látják, hogy a (10) és (11) bekezdés hatálya alá tartozó intézkedéstervezeteket valamely bizottsághoz kell továbbítani, arról nem hivatalosan tájékoztatják az illetékes parlamenti bizottság(ok) titkárságát. Amint az előzetes intézkedéstervezeteket megküldték a bizottság tagjainak, a Bizottság szolgálatai tájékoztatják a parlamenti bizottság(ok) titkárságát azok sürgős jellegéről és a végleges tervezet megküldése után alkalmazandó határidőkről.

  13. A (8) bekezdésben említett állásfoglalás vagy a (11) bekezdésben említett válasz Európai Parlament által történő elfogadását követően a Bizottság illetékes tagja tájékoztatja az Európai Parlamentet, illetve adott esetben az illetékes parlamenti bizottságot azon intézkedésről, amelyet a Bizottság tenni szándékozik.

  14. A (10)–(13) bekezdések szerinti adatokat a nyilvántartásba be kell vezetni.

  Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás

  15. A Bizottság az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazása esetén és a bizottsági szavazást követően tájékoztatja az Európai Parlamentet az alkalmazandó határidőkről. A (16) bekezdésre is figyelemmel e határidőket kizárólag azon időponttól kell számítani, amikor az Európai Parlament valamennyi nyelvi változatot megkapta.

  16. Rövidebb határidők esetén (az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (5) bekezdésének b) pontja) és sürgős esetben (az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (6) bekezdése) a határidőt a végrehajtási intézkedés végleges tervezetének az Európai Parlament általi, az érintett bizottság tagjainak elküldött nyelvi változatokban való kézhezvételétől kell számítani, kivéve ha a parlamenti bizottság elnöke kifogást emel. A Bizottság minden esetben törekszik arra, hogy valamennyi nyelvi változatot a lehető leghamarabb megküldje az Európai Parlament részére. Amennyiben a Bizottság szolgálatai úgy látják, hogy a 5a. cikk (5) bekezdése b) pontjának vagy (6) bekezdése alá tartozó intézkedéstervezeteket valamely bizottsághoz kell továbbítani, arról nem hivatalosan tájékoztatják az illetékes parlamenti bizottság(ok) titkárságát.

  Pénzügyi szolgáltatások

  17. A Bizottság az 1999/468/EK határozat 7. cikkének (3) bekezdéséről szóló nyilatkozatával összhangban a pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában vállalja az alábbiakat:

  - biztosítja, hogy a Bizottságnak a bizottság ülésén elnöklő tisztviselője kérésre minden ülést követően tájékoztatja az Európai Parlamentet az érintett bizottsághoz benyújtott végrehajtási intézkedéstervezetekről szóló valamennyi megbeszélésről;

  - szóbeli vagy írásbeli választ ad a valamely bizottsághoz benyújtott végrehajtási intézkedéstervezetekről szóló megbeszéléseket érintő valamennyi kérdésre.

  A Bizottság végül biztosítja, hogy az Európai Parlament 2002. február 5-i plenáris ülésén[7] tett, és 2004. március 31-i plenáris ülésén[8] megerősített, továbbá a Bolkenstein biztos által az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának elnökéhez írt, 2001. október 2-i levél[9] 1–7. pontjában foglalt kötelezettségvállalásait a pénzügyi szolgáltatási ágazat egészét tekintve tiszteletben tartja (ideértve az értékpapírokat, a bankokat, a biztosításokat, a nyugdíjakat és a számvitelt).

  A parlamenti munkaterv

  18. Rövidebb határidők vagy sürgősségi esetek kivételével a Bizottság az e megállapodás hatálya alá tartozó végrehajtásiintézkedés-tervezetek továbbítása esetén figyelembe veszi azon – téli, nyári és európai parlamenti választási –időszakokat, amikor az Európai Parlament nem ülésezik, annak biztosítása érdekében, hogy a Parlament jelen megállapodásban és a 1999/468/EK határozatban foglalt határidőkön belül gyakorolhassa előjogait.

  Együttműködés az Európai Parlament és a Bizottság között

  19. A két intézmény kinyilvánítja, hogy a különös végrehajtási intézkedések tekintetében a teljes körű együttműködés biztosítása érdekében készek egymásnak segítséget nyújtani. E célból igazgatási szinten megfelelő kapcsolatokat hoznak létre.

  Hatályukat vesztő megállapodások

  20. Az Európai Parlament és a Bizottság közötti, az 1999/468/EK tanácsi határozat végrehajtási eljárásairól szóló 2000. évi megállapodás[10] hatályát veszti. A következő megállapodások helyébe új megállapodás lépett, így azokat az Európai Parlament és a Bizottság magára nézve hatálytalannak tekinti: az 1988-as Plumb/Delors megállapodás, az 1996-os Samland/Williamson megállapodás és az 1994-es modus vivendi[11].

  ---------------------------------------

  • [1]  1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22. 11. o.) módosított határozat.
  • [2]  E megállapodásban a „bizottság” szó az 1999/468/EK határozat alapján létrehozott bizottságokra utal, kivéve, ha a szövegben rögzítik, hogy a hivatkozás valamely más bizottságra vonatkozik.
  • [3]  A nyilvántartás létrehozására kitűzött időpont 2008. március 31.
  • [4]  HL C 171., 2006.7.22., 21. o.
  • [5]  Lásd az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának ,a T-188/97 sz., Rothmans kontra Bizottság ügyben 1999. július 19-én hozott ítéletét EBHT 1999., II-2463. o.
  • [6]  HL C 121., 2001.4.24., 122. o.
  • [7]  HL C 284. E, 2002.11.21., 19. o.
  • [8]  HL C 103. E, 2004.4.29., 446. o. és a Parlament 2004. március 31-i plenáris ülésének szó szerinti jegyzőkönyve, „Szavazás” rész.
  • [9]  HL C 284. E, 2002.11.21., 83. o.
  • [10]  HL L 256., 2000.10.10., 19. o.
  • [11]  HL C 102., 1996.4.4., 1. o.

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  1.4.2008

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  17

  1

  0

  A zárószavazáson jelen lévő képviselők

  Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Graham Booth, Costas Botopoulos, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Monica Frassoni, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Kathy Sinnott, Mauro Zani