Procedura : 2008/2002(ACI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0107/2008

Teksty złożone :

A6-0107/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/05/2008 - 5.3
CRE 08/05/2008 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0189

SPRAWOZDANIE     
PDF 145kWORD 91k
3.4.2008
PE 400.629v04-00 A6-0107/2008

w sprawie zawarcia przez Parlament Europejski i Komisję porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE

(C6-0009/2008 – 2008/2002(ACI))

Komisja Spraw Konstytucyjnych

Sprawozdawca: Monica Frassoni

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zawarcia przez Parlament Europejski i Komisję porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE

(C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając pismo przewodniczącego PE z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przekazania porozumienia międzyinstytucjonalnego w formie przyjętej przez Konferencję Przewodniczących w dniu 12 grudnia 2007 r.,

–   uwzględniając art. 202 traktatu WE,

–   uwzględniając decyzję Rady 2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniającą decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(1),

–   uwzględniając projekt porozumienia między Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE (zwanego dalej „nowym porozumieniem”),

–   uwzględniając art. 81 i art. 120 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6‑0107/2008),

A. mając na uwadze, że niestety Komisja nie wzięła pod uwagę niektórych przepisów porozumienia między Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie warunków wykonania decyzji Rady 1999/468/WE z 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(2) („porozumienie z roku 2002), np. przepisu mówiącego, że Parlament otrzymuje różne dokumenty z procedury komitologii równocześnie z członkami komitetów i na tych samych zasadach, ponieważ dokumenty te prawie zawsze przesyła się z opóźnieniem, a w każdym razie nie w tym samym czasie co członkom komitetu,

B.  mając na uwadze, że warunki wykonania decyzji Rady 1999/468/WE były w znacznym stopniu niezadowalające, z wyjątkiem nowej procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, i nadal takie są, między innymi z powodu sposobu funkcjonowania bazy danych komitologii; często przekazuje się dokumenty fragmentarycznie i bez objaśnienia dotyczącego ich statusu, a czasem pod mylącymi nagłówkami, np. projekt środków wykonawczych, którego nie poddano jeszcze pod głosowanie w komitecie, przekazuje się z nagłówkiem „prawo kontroli”, podczas gdy należy go przekazać z nagłówkiem „prawo do informacji” – w ten sposób pojawiają się wątpliwości, jakie obowiązują terminy,

C. mając na uwadze, że problem ten jeszcze bardziej zawęża i tak już bardzo ograniczoną kontrolę nad sprawami poddanymi komitologii,

D. mając na uwadze, że obecnie Komisja podjęła się ustanowienia elektronicznego rejestru, w którym znajdą się wszystkie dokumenty przekazane Parlamentowi, do których Parlament powinien mieć bezpośredni dostęp – rejestru umożliwiającego precyzyjną identyfikację dokumentów z tej samej procedury, który wskaże aktualny etap procedury i harmonogram prac nad dokumentem, dokładnie rozróżni projekty środków otrzymane przez Parlament i projekt ostateczny po zasięgnięciu opinii komitetu, a także precyzyjnie wskaże wszelkie zmiany dokonane w stosunku do dokumentów już przekazanych Parlamentowi,

E.  mając na uwadze, że nowe porozumienie ma duże znaczenie praktyczne nie tylko dla nowej procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, lecz dla wszystkich procedur komitologii; mając na uwadze, że nowe porozumienie może stworzyć precedens dla przyszłych porozumień międzyinstytucjonalnych o podobnych celach,

F.  mając na uwadze, że pomimo iż nowe porozumienie winno mieć zastosowanie do krótkiego okresu przejściowego, doświadczenia nabyte w tym okresie mogą być bardzo pouczające; mając na uwadze, że celem porozumienia jest zapewnienie, po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, zadowalającego funkcjonowania procedury komitologii pomiędzy trzema instytucjami,

1.  podkreśla, że w odpowiednich przypadkach odwołanie się do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą ma charakter obowiązkowy dla wszystkich trzech instytucji i nie podlega porozumieniom ani negocjacjom; wzywa Radę, Komisję i wszystkie komisje parlamentarne, żeby należycie wzięły tę okoliczność pod uwagę we wszystkich właściwych procedurach legislacyjnych;

2.  przypomina, że należy obecnie stosować procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą w odniesieniu do wszystkich środków o ogólnym zasięgu, mających na celu zmianę innych niż istotne elementów aktów podstawowych przyjętych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 traktatu, w tym również środków wykreślających niektóre z tych elementów lub dodających nowe, inne niż istotne elementy;

3.  wzywa Radę i Komisję, żeby w dziedzinach budzących wątpliwości, czy należy stosować nową procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą, czy inną procedurę komitologii, stosowały nową procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą;

4.  podkreśla, że jedynym celem nowej procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą jest wzmocnienie prawa kontroli przysługującego Parlamentowi oraz że w żaden sposób nie zmienia ona zakresu uprawnień wykonawczych, jakich można udzielić Komisji;

5.  jest zdania, że nowe porozumienie stanowi krok we właściwym kierunku, jeżeli chodzi o uprawnienia i kompetencje Parlamentu w odniesieniu do prawodawstwa delegowanego;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowe porozumienie doprecyzowuje obowiązek Komisji poinformowania Parlamentu zgodnie z art. 7 ust. 3 decyzji 1999/468/WE, gdyż stanowi, że Parlament jest informowany przez Komisję o działaniach komitetów na podstawie ustaleń, które zapewniają przejrzysty i skuteczny obieg dokumentów, pozwalający zidentyfikować przekazane informacje oraz poszczególne etapy procedury;

7.  oczekuje, że Komisja w pełni zastosuje się do wszystkich przepisów nowego porozumienia, co niestety nie miało miejsca w przypadku porozumienia z roku 2002;

8.  wzywa do konsekwentnego utrzymywania wysokich standardów wniosków z posiedzeń wraz z listami obecności, które wskażą przynajmniej nazwiska uczestników posiedzenia, ich instytucję i adres elektroniczny;

9.  podkreśla, że skuteczne funkcjonowanie nowego rejestru będzie czynnikiem decydującym dla pełnego i zadowalającego wdrożenia nowego porozumienia, i z tego względu z przejęciem oczekuje na jego realizację w praktyce; zaleca, aby po okresie przejściowym Parlament i Komisja dokonały przeglądu nowego rejestru oraz skorygowały wszelkie mogące pojawić się praktyczne trudności i błędy; zaleca, by w początkowym okresie Parlament otrzymywał od odnośnych stron informacje dotyczące funkcjonowania rejestru;

10. z dużym zadowoleniem przyjmuje nowe przepisy, zgodnie z którymi rejestr precyzyjnie określi status wszystkich dokumentów otrzymanych w ramach komitologii, wszelkie ewentualne powiązanie z innymi przekazanymi już dokumentami, a także wszelkie dokonane zmiany;

11. w związku z tym wzywa Komisję do zmiany procedur wewnętrznych, tak żeby zagwarantować, że dokona się rozróżnienia pomiędzy z jednej strony projektem środków, który należy przekazać Parlamentowi na mocy jego prawa do informacji w tym samym czasie co właściwemu komitetowi, a z drugiej strony projektem środków, który należy przekazać Parlamentowi w celu umożliwienia mu wykorzystywania prawa do kontroli;

12. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie „systemu wczesnego ostrzegania”, w którym zawiadamia się Parlament, w przypadku gdy okazuje się, że komitetowi zostanie przedłożony projekt pilnych środków, jednak podkreśla, że nie powinno się wykorzystywać tego systemu do zamieniania spraw niepilnych na pilne, skoro skrócone terminy można stosować wyłącznie w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach;

13. zauważa, że aby wykonywać prawo kontroli na podstawie odpowiedniej informacji, Parlament powinien regularnie otrzymywać wszelką powiązaną dokumentację, która wyjaśni, dlaczego Komisja proponuje określone środki; z zadowoleniem przyjmuje gotowość Komisji do pomocy Parlamentowi, żeby zapewnić pełną współpracę w zakresie określonych środków wykonawczych, i w związku z tym wzywa Komisję, żeby na wniosek przekazywała Parlamentowi wszelkie dokumenty powiązane, które odnoszą się do projektu środka wykonawczego;

14. nie podziela opinii Komisji, że projekty środków wykonawczych przekazywane Parlamentowi nie powinny być podawane do wiadomości publicznej aż do momentu głosowania w komitecie, oraz obstaje przy swoim prawie do zasięgnięcia w sprawie projektu środków wykonawczych czyjejkolwiek opinii, którą uzna za stosowną; zwraca się do Komisji, żeby ponownie rozważyła swoje stanowisko i podawała do wiadomości publicznej wszelkie projekty środków wykonawczych zaraz po przedłożeniu w ich sprawie formalnego wniosku;

15. akceptuje zawarcie nowego porozumienia i oczekuje, że niezwłocznie po zatwierdzeniu zostanie w pełni wdrożone;

16. postanawia o załączeniu nowego porozumienia do Regulaminu poprzez zastąpienie nim załącznika XII;

17. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z załącznikiem do wiadomości Rady, Komisji oraz parlamentów państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11.

(2)

Dz.U. L 256 z 10.10.2000, str. 19.


ZAŁĄCZNIK

PARLAMENT EUROPEJSKI

KOMISJA

POROZUMIENIE POMIĘDZY PARLAMENTEM EUROPEJSKIM I KOMISJĄ

w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE

Informowanie Parlamentu Europejskiego

1. Na mocy art. 7 ust. 3 decyzji 1999/468/WE(1) Komisja regularnie informuje Parlament Europejski o działaniach komitetów(2) w sposób zapewniający przejrzysty i skuteczny obieg dokumentów i pozwalający zidentyfikować przekazane informacje oraz poszczególne etapy procedury. W tym celu Parlament otrzymuje w tym samym czasie i na tych samych warunkach co członkowie komitetów projekty porządków obrad komitetów, propozycje środków wykonawczych przedłożone tym komitetom na mocy aktów podstawowych przyjętych zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu, wyniki głosowań, streszczenia sprawozdań z posiedzeń oraz wykazy organów, do których należą członkowie komitetów, wyznaczeni przez państwa członkowskie.

Rejestr

2. Komisja utworzy rejestr zawierający wszystkie dokumenty przekazane Parlamentowi Europejskiemu(3). Parlament Europejski będzie posiadał bezpośredni dostęp do tego rejestru. Zgodnie z art. 7 ust. 5 decyzji 1999/468/WE dane bibliograficzne wszystkich dokumentów przesłanych do Parlamentu Europejskiego zostaną udostępnione publicznie.

3. Zgodnie ze zobowiązaniami pojętymi przez Komisję w jej oświadczeniu dotyczącym art. 7 ust. 3 decyzji 1999/468/WE(4) oraz po dokonaniu stosownych ustaleń technicznych rejestr przewidziany w ust. 2 umożliwi w szczególności:

- jednoznaczną identyfikację dokumentów podlegających tej samej procedurze i wszelkich zmian środka wykonawczego na poszczególnych etapach procedury;

- wskazanie etapu procedury oraz harmonogramu;

- jednoznaczne rozróżnienie między projektami środków otrzymanymi przez Parlament Europejski w tym samym czasie co członkowie komitetów zgodnie z prawem do informacji a ostatecznym projektem po wydaniu przez dany komitet opinii, który jest przekazywany Parlamentowi Europejskiemu;

- jednoznaczną identyfikację wszelkich zmian w stosunku do dokumentów przekazanych już Parlamentowi Europejskiemu.

4. Kiedy po okresie przejściowym rozpoczynającym się wraz z wejściem w życie niniejszego porozumienia Parlament Europejski i Komisja stwierdzą, że system funkcjonuje w sposób zadowalający, przekazywanie dokumentów Parlamentowi Europejskiemu odbywać się będzie w formie elektronicznego powiadomienia z podaniem łącza do rejestru, o którym mowa w ust. 2. Decyzja ta winna zostać podjęta w formie wymiany pism między przewodniczącymi obydwu instytucji. W okresie przejściowym dokumenty będą przekazywane Parlamentowi Europejskiemu jako załączniki do korespondencji elektronicznej.

5. Ponadto Komisja zobowiązuje się do przekazywania Parlamentowi Europejskiemu, dla celów informacyjnych i na wniosek przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej, projektów szczególnych środków mających na celu wykonanie aktów podstawowych, które, pomimo że nie zostały przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu, mają szczególne znaczenie dla Parlamentu Europejskiego. Środki te zostają wprowadzone do rejestru, o którym mowa w ust. 2, z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Parlamentu Europejskiego.

6. Poza wnioskami z posiedzeń, o których mowa w ust. 1, Parlament Europejski może żądać dostępu do protokołów posiedzeń komitetów(5). Komisja rozpatrzy każdy wniosek indywidualnie zgodnie z zasadami zachowania poufności określonymi w załączniku 1 do porozumienia ramowego w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją(6).

Dokumenty poufne

7. Dokumenty poufne będą przetwarzane zgodnie z wewnętrznymi procedurami administracyjnymi sporządzonymi przez każdą instytucję w celu zapewnienia niezbędnych gwarancji.

Rezolucje Parlamentu Europejskiego na mocy art. 8 decyzji 1999/468/WE

8. Na mocy art. 8 decyzji 1999/468/WE Parlament Europejski może oświadczyć w uzasadnionej rezolucji, że projekt środków wykonawczych do aktu podstawowego, przyjętego zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu, przekracza uprawnienia wykonawcze przewidziane w tym akcie podstawowym.

9. Parlament Europejski przyjmuje takie rezolucje zgodnie ze swoim Regulaminem, w okresie jednego miesiąca od daty otrzymania ostatecznego projektu środków wykonawczych w wersjach językowych przedłożonych członkom danego komitetu.

10. Parlament Europejski i Komisja uznają za stosowne stałe określenie krótszego terminu w przypadku niektórych rodzajów pilnych środków wykonawczych, w sprawie których przez wzgląd na zasady należytego zarządzania konieczne jest podjęcie decyzji w krótszym terminie. Dotyczy to w szczególności niektórych rodzajów środków związanych z działaniem zewnętrznym, w tym pomocą humanitarną i nadzwyczajną, ochroną zdrowia i bezpieczeństwa, bezpieczeństwem transportu oraz odstąpieniem od zasad zamówień publicznych. Wspomniane rodzaje środków i obowiązujące terminy zostaną określone w porozumieniu między członkiem Komisji a przewodniczącym przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej. Porozumienie takie może zostać odwołane w dowolnym momencie przez którąkolwiek ze stron.

11. Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 10, termin będzie krótszy w sprawach pilnych oraz w przypadku środków odnoszących się do codziennych spraw administracyjnych i/lub posiadających ograniczony termin ważności. Termin ten może być bardzo krótki w wyjątkowo pilnych sprawach, w szczególności uzasadnionych względami zdrowia publicznego. Właściwy członek Komisji określa stosowny termin oraz podaje jego uzasadnienie. W takich przypadkach Parlament Europejski może zastosować procedurę polegającą na przekazaniu kompetencji w zakresie stosowania art. 8 decyzji 1999/468/WE przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej, która w odpowiednim terminie może przesłać odpowiedź Komisji.

12. Bezpośrednio po tym, jak służby Komisji przewidzą ewentualną konieczność przedłożenia komitetowi projektu środków, których dotyczy ust. 10 i 11, w formie nieoficjalnej uprzedzą o tym fakcie sekretariat przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej lub przedmiotowo właściwych komisji parlamentarnych. Bezpośrednio po przedłożeniu wstępnego projektu środków członkom komitetu służby Komisji powiadomią sekretariat komisji parlamentarnej lub komisji parlamentarnych o ich pilnym charakterze oraz terminach, które będą obowiązywać po przedłożeniu ostatecznego projektu.

13. Po przyjęciu przez Parlament Europejski rezolucji, o której mowa w ust. 8, lub po odpowiedzi, o której mowa w ust. 11, właściwy członek Komisji informuje Parlament Europejski lub – w stosownych przypadkach – przedmiotowo właściwą komisję parlamentarną o działaniach, które w związku z tym Komisja zamierza podjąć.

14. Dane, o których mowa w ust. 10-13, zostaną wprowadzone do rejestru.

Procedura regulacyjna połączona z kontrolą

15. W przypadkach, gdy zastosowanie ma procedura regulacyjna połączona z kontrolą, po głosowaniu w komitecie Komisja poinformuje Parlament Europejski o obowiązujących terminach. Z zastrzeżeniem ust. 16 bieg tych terminów rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu przez Parlament Europejskich wszystkich wersji językowych.

16. W przypadku obowiązywania terminów krótszych (art. 5a ust. 5 lit. b) decyzji 1999/468/WE) oraz w sprawach pilnych (art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE) bieg terminów rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Parlament Europejski ostatecznego projektu środków wykonawczych w wersjach językowych przedłożonych członkom komitetu, chyba że przewodniczący komisji parlamentarnej wyrazi sprzeciw. W każdym przypadku Komisja podejmie starania w celu jak najszybszego przekazania Parlamentowi Europejskiemu wszystkich wersji językowych. Bezpośrednio po tym, jak służby Komisji przewidzą ewentualną konieczność przedłożenia komitetowi projektu środków, których dotyczy art. 5a ust. 5 lit. b) lub art. 5a ust. 6, w formie nieoficjalnej uprzedzą o tym fakcie sekretariat przedmiotowo właściwej komisji parlamentarnej lub przedmiotowo właściwych komisji parlamentarnych.

Usługi finansowe

17. Zgodnie z oświadczeniem Komisji dotyczącym art. 7 ust. 3 decyzji 1999/468/WE w odniesieniu do usług finansowych Komisja zobowiązuje się do:

- dopilnowania, aby na wniosek Parlamentu Europejskiego urzędnik Komisji przewodniczący posiedzeniom komitetu po każdym jego posiedzeniu informował Parlament Europejski o wszelkich dyskusjach na temat projektów środków wykonawczych, które zostały przedłożone temu komitetowi;

- udzielenia ustnej lub pisemnej odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące dyskusji na temat projektów środków wykonawczych przedłożonych danemu komitetowi.

Wreszcie, Komisja dopilnuje, aby zobowiązania podjęte na posiedzeniu plenarnym Parlamentu w dniu 5 lutego 2002 r.(7) i potwierdzone na posiedzeniu plenarnym Parlamentu w dniu 31 marca 2004 r.(8) oraz zobowiązania, o których mowa w pkt 1-7 pisma komisarza Bolkesteina do przewodniczącego Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2001 r.(9), były przestrzegane w odniesieniu do całego sektora usług finansowych (w tym papierów wartościowych, banków, ubezpieczeń, emerytur oraz rachunkowości).

Kalendarz prac parlamentarnych

18. Z wyjątkiem przypadków, w których zastosowanie mają terminy krótsze, i z wyjątkiem spraw pilnych, przy przekazywaniu projektów środków wykonawczych na mocy niniejszego porozumienia Komisja uwzględni okres wakacji Parlamentu Europejskiego (zima, lato i wybory do Parlamentu Europejskiego), tak aby zapewnić Parlamentowi możliwość wykonywania jego prerogatyw w terminach, o których mowa w decyzji 1999/468/WE i w niniejszym porozumieniu.

Współpraca między Parlamentem Europejskim i Komisją

19. Obydwie instytucje wyrażają gotowość wzajemnej pomocy w celu zapewnienia pełnej współpracy w sprawach związanych ze szczególnymi środkami wykonawczymi. W tym celu nawiązane zostaną odpowiednie kontakty na szczeblu administracyjnym.

Poprzednie porozumienie

20. Porozumienie z 2000 r. między Parlamentem Europejskim a Komisją w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE(10) zostaje niniejszym zastąpione. Parlament Europejski i Komisja uznają następujące porozumienia za nieważne i z tego powodu nieposiadające mocy prawnej, o ile ich to dotyczy: porozumienie Plumb/Delors z 1988 r., porozumienie Samland/Williamson z 1996 r. oraz modus vivendi z 1994 r.(11)

---------------------------------------

(1)

Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

(2)

Do celów niniejszego porozumienia termin „komitet” oznacza komitety ustanowione zgodnie z decyzją 1999/468/WE.

(3)

Planowanym terminem utworzenia rejestru jest 31 marca 2008 r.

(4)

Dz.U. L 171 z 22.7.2006, str. 21.

(5)

Patrz wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie T-188/97 Rothmans przeciwko Komisji [1999] Zb.Orz., str. II-2463.

(6)

Dz.U. C 121 z 24.4.2001, str. 122.

(7)

Dz.U. C 284 E z 21.11.2002, str. 19.

(8)

Dz.U. C 103 E z 29.4.2004, str. 446 oraz pełny zapis sprawozdania (CRE) z posiedzenia plenarnego Parlamentu z dnia 31 marca 2004 r., część „Głosowanie”.

(9)

Dz.U. C 284 E z 21.11.2002, str. 83.

(10)

Dz.U. L 256 z 10.10.2000, str. 19.

(11)

Dz.U. C 102 z 4.4.1996, str. 1.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

1.4.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Graham Booth, Costas Botopoulos, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Monica Frassoni, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Kathy Sinnott, Mauro Zani

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności