POROČILO o sklenitvi medinstitucionalnega dogovora med Evropskim parlamentom in Komisijo o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s sklepom 2006/512/ES

3.4.2008 - (C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI))

Odbor za ustavne zadeve
Poročevalec: Monica Frassoni

Postopek : 2008/2002(ACI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0107/2008
Predložena besedila :
A6-0107/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o sklenitvi medinstitucionalnega dogovora med Evropskim parlamentom in Komisijo o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s sklepom 2006/512/ES,

(C6-0009/2008 - 2008/2002(ACI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 27. marca 2008, v okviru katerega je bil prenešen medinstitucionalni sporazum , ki ga je 12. decembra 2007 odobrila konferenca predsednikov,

–   ob upoštevanju člena 202 Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/512/ES z dne 17. julija 2006 o spremembah Sklepa 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil[1],

–   ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropskim parlamentom in Komisijo o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s sklepom 2006/512/ES (v nadaljevanju „sporazum”),

–   ob upoštevanju členov 81 in 120(1) Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0107/2008),

A. ker Komisija žal ni upoštevala nekaterih določb sporazuma med Evropskim parlamentom in Komisijo o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil[2] („Sporazum 2000“), med drugim določbe, da bi moral Parlament istočasno kot člani odbora in pod enakimi pogoji prejemati posamezne dokumente komitologije, temveč so ti dokumenti Parlamentu skoraj vedno poslani prepozno, v vsakem primeru pa ne istočasno kot članom odbora,

B.  ker so bili postopki za izvajanje sklepa Sveta 1999/468/ES zelo nezadovoljivi in to, razen postopkov za novi regulativni postopek s pregledom, še vedno so, med drugim tudi zaradi načina upravljanja s podatkovno bazo komitologije; dokumenti so pogosto poslani po koščkih in ne vsebujejo jasnega pojasnila o tem, kakšne vrste so, včasih pa vsebujejo tudi zavajajoče naslove, na primer osnutki izvedbenih ukrepov, o katerih se v odboru še ni glasovalo, so poslani pod opombo „pravica do pregleda”, čeprav bi morali biti poslani pod opombo „pravica do obveščenosti”, zaradi česar ni jasno, kateri časovni roki zanje veljajo,

C. ker to vprašanje v praksi še zmanjšuje že tako zelo omejen nadzor Parlamenta nad postopki komitologije,

D. ker je Komisija obljubila, da bo vzpostavila elektronski register, do katerega bo imel Parlament neposreden dostop in ki bo vseboval vse dokumente, posredovane Parlamentu, omogočal jasno identifikacijo dokumentov, ki sodijo v isti postopek, vseboval podatke o fazi postopka in časovnem razporedu, jasno ločeval med osnutki ukrepov, ki jih prejme Parlament, in končnim osnutkom, sprejetim po mnenju odbora, ter vseboval jasno opredelitev sprememb v primerjavi z dokumenti, ki so bili Parlamentu že posredovani,

E.  ker je sporazum velikega praktičnega pomena ne le za novi regulativni postopek s pregledom, temveč za vse postopke komitologije; ker sporazum lahko predstavlja precedenčni primer za prihodnje medinstitucionalne sporazume s podobnimi cilji,

F.  ker se sporazum uporablja za kratko prehodno obdobje, vendar bi bilo to prehodno obdobje lahko zelo poučno, in ker je cilj sporazuma zagotoviti, da bo po začetku veljavnosti lizbonske pogodbe vsak postopek komitologije med tremi institucijami potekal zadovoljivo,

1.  poudarja, da je sklicevanje na regulativni postopek s pregledom, kjer je primerno, obvezno za vse tri institucije in ne more biti stvar barantanja ali pogajanj; poziva Svet, Komisijo in vse parlamentarne odbore, da to okoliščino ustrezno upoštevajo v vseh zadevnih zakonodajnih postopkih;

2.  opozarja, da je treba regulativni postopek s pregledom uporabiti v primeru ukrepov splošnega obsega za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 pogodbe, vključno s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dodajanjem novih nebistvenih določb;

3.  poziva Komisijo in Svet, naj v primeru „sivih območij”, kadar ni jasno, ali naj se uporablja novi regulativni postopek s pregledom ali kakšen drug postopek komitologije, uporabi novi regulativni postopek s pregledom;

4.  poudarja, da je edini namen novega regulativnega postopka s pregledom okrepiti pravico Parlamenta do nadzora in da postopek v nobenem primeru ne posega v obseg izvedbenih pooblastil, ki so lahko podeljena Komisiji;

5.  je mnenja, da predstavlja sporazum korak v pravo smer, kar zadeva pravice in pooblastila Parlamenta v zvezi s preneseno zakonodajo;

6.  pozdravlja dejstvo, da sporazum natančneje opredeljuje obveznost Komisije o obveščanju Parlamenta v skladu s členom 7(3) sklepa 1999/468/ES, saj zahteva, da mora biti Parlament obveščen o postopkih odborov v skladu s predpisi, ki zagotavljajo preglednost in učinkovitost sistema posredovanja ter identifikacijo posredovanih informacij in posameznih faz postopka;

7.  pričakuje od Komisije, da bo dosledno spoštovala vse določbe novega sporazuma, kar na žalost ni mogoče reči za sporazum 2000;

8.  poziva k doslednemu visokemu standardu kratkih zapisnikov sej skupaj s seznami navzočih, ki morajo navajati vsaj imena navzočih na zadevni seji, njihovo pripadnost in elektronski naslov;

9.  poudarja, da bo uspešno delovanje novega registra ključnega pomena za celovito in zadovoljivo izvajanje novega sporazuma, in se zato veseli začetka njegovega delovanja; priporoča, da Parlament in Komisija po prehodnem obdobju pregledata novi register in odpravita praktične težave in napake, ki bi se lahko pojavile; priporoča, da Parlament v začetnem obdobju od zadevnih strank pridobi informacije o delovanju registra;

10. izrecno pozdravlja nove določbe, v skladu s katerimi bo v registru jasno opredeljena vrsta vseh dokumentov komitologije, ki so bili posredovani, njihova morebitna povezava z drugimi dokumenti, ki so že bili posredovani, in morebitne spremembe, ki so bile vnesene;

11. poziva Komisijo, naj spremeni svoje notranje postopke, da bi zagotovila razlikovanje med osnutki ukrepov, ki morajo biti posredovani Parlamentu istočasno kot zadevnemu odboru v skladu z njegovo pravico do obveščenosti, in osnutki ukrepov, ki morajo biti Parlamentu posredovani v skladu z njegovo pravico do pregleda;

12. pozdravlja uvedbo „mehanizma zgodnjega opozarjanja”, pri katerem je Parlament obveščen o tem, da bodo odboru predloženi nujni osnutki izvedbenih ukrepov, takoj ko to postane jasno, vendar vztraja, da se mehanizma ne sme uporabljati za to, da bi zadeve, ki niso nujne, spreminjali v nujne, saj se skrajšani časovni roki lahko uporabljajo le v ustrezno podkrepljenih, izjemnih primerih;

13. poudarja, da morajo biti Parlamentu, da lahko izvaja svojo pravico do pregleda na osnovi ustreznih informacij, redno posredovani vsi obstoječi dokumenti, ki pojasnjujejo, zakaj Komisija predlaga določene ukrepe; pozdravlja pripravljenost Komisije, da nudi pomoč Parlamentu, s čimer bi zagotovili sodelovanje v polni meri pri obravnavanju določenih izvedbenih ukrepov, ter Komisijo zato poziva, da Parlamentu na zahtevo posreduje vse obstoječe dokumente, ki so povezani z osnutki izvedbenih ukrepov;

14. se ne strinja s stališčem Komisije, da se osnutkov izvedbenih ukrepov, ki so posredovani Parlamentu, ne sme javno objaviti pred glasovanjem v odboru, in vztraja pri svoji pravici, da se v zvezi z osnutki ukrepov posvetuje, s komerkoli hoče; poziva Komisijo, da ponovno preuči svoje stališče in javno objavi vse osnutke izvedbenih ukrepov, takoj ko so ti uradno predlagani;

15. Odobrava sklenitev novega sporazuma in pričakuje, da se bo začel v celoti uresničevati takoj po njegovi odobritvi;

16. sprejema odločitev, da bo sporazum priložil k svojemu poslovniku, kjer bo nadomestil prilogo XII;

17. naroči svojemu predsedniku, da ta sklep in njegovo prilogo posreduje v vednost Svetu, Komisiji in parlamentom držav članic.

 • [1]  UL L 200, 22.07.06, str. 11.
 • [2]  UL L 256, 10.10.2000, str. 19.

PRILOGA

EVROPSKI PARLAMENT

KOMISIJA

SPORAZUM MED EVROPSKIM PARLAMENTOM IN KOMISIJO

o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES

Sporočilo Evropskemu parlamentu

1. Na podlagi člena 7(3) Sklepa 1999/468/ES[1] Komisija redno obvešča Evropski parlament o delu odborov[2] v skladu z dogovori, ki zagotavljajo, da je sistem prenosa pregleden in učinkovit ter da se opredelijo informacije, ki so posredovane na različnih stopnjah postopka. Zato Evropski parlament istočasno in pod enakimi pogoji, kot veljajo za člane odborov, prejema osnutke dnevnega reda sej odborov, osnutke izvedbenih ukrepov, ki so odborom predloženi na podlagi temeljnih aktov, sprejetih v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, izide glasovanja, kratke zapisnike sej ter sezname organov, katerim osebe, ki so jih države članice imenovale za predstavnike, pripadajo.

Register

2. Komisija bo vzpostavila register, ki bo vseboval vse dokumente, posredovane Evropskemu parlamentu[3]. Evropski parlament bo neposredno dostopal do tega registra. V skladu s členom 7(5) Sklepa 1999/468/ES bodo navedbe vseh dokumentov, posredovanih Evropskemu parlamentu, javne.

3. V skladu z zavezami, ki jih je dala Komisija v svoji izjavi o členu 7(3) Sklepa 1999/468/ES[4], in ko bodo izvedene potrebne tehnične priprave, bo register iz odstavka 2 omogočal zlasti:

- jasno opredelitev dokumentov, ki jih zajema isti postopek, in katere koli spremembe izvedbenega ukrepa v vsaki fazi postopka;

- navedbo faze postopka in časovnega razporeda;

- jasno razmejitev med osnutki ukrepov, ki jih Evropski parlament prejme istočasno s člani odbora v skladu s pravico do obveščenosti, in končnim osnutkom po mnenju odbora, ki se posreduje Evropskemu parlamentu;

- jasno opredelitev vseh sprememb v primerjavi z dokumenti, ki so že bili posredovani Evropskemu parlamentu.

4. Če po prehodnem obdobju, ki se bo začelo z začetkom veljavnosti tega sporazuma, Evropski parlament in Komisija skleneta, da je sistem operativen in zadovoljiv, se prenos dokumentov Evropskemu parlamentu opravlja z elektronskim sporočilom, ki vsebuje povezavo na register, predviden v odstavku 2. To odločitev se sprejme z izmenjavo pisem med predsednikoma obeh institucij. V času prehodnega obdobja se dokumente Evropskemu parlamentu posreduje v obliki priponke k elektronski pošti.

5. Poleg tega se Komisija strinja, da se Evropskemu parlamentu na zahtevo pristojnega parlamentarnega odbora v vednost posredujejo posebni osnutki ukrepov za izvedbo temeljnih aktov, ki sicer niso bili sprejeti v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, imajo pa posebni pomen za Evropski parlament. Ti ukrepi se vnesejo v register, predviden v odstavku 2, o tem pa se obvesti Evropski parlament.

6. Poleg do kratkih zapisnikov sej iz odstavka 1 lahko Evropski parlament zahteva dostop tudi do zapisnikov sej odborov[5]. Komisija vsako zadevo posebej preuči v skladu z določbami o zaupnosti iz Priloge I k okvirnemu sporazumu o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo[6].

Zaupni dokumenti

7. Z dokumenti zaupne narave se bo ravnalo v skladu z notranjimi upravnimi postopki, ki jih vsaka institucija določi z namenom zagotovitve vseh potrebnih jamstev.

Resolucije Evropskega parlamenta po členu 8 Sklepa 1999/468/ES

8. Na podlagi člena 8 Sklepa 1999/468/ES lahko Evropski parlament v obrazloženi resoluciji ugotovi, da osnutek ukrepov za izvedbo temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, presega izvedbena pooblastila, opredeljena v navedenem temeljnem aktu.

9. Evropski parlament sprejme tako resolucijo v skladu s svojim poslovnikom; to stori v enem mesecu od dneva prejema končnega osnutka izvedbenih ukrepov v jezikovnih različicah, predloženih članom zadevnega odbora.

10. Evropski parlament in Komisija soglašata, da je za nekatere nujne izvedbene ukrepe, o katerih se je v interesu dobrega upravljanja treba odločiti v krajšem času, primerno trajno določiti krajši rok. To velja zlasti za nekatere vrste ukrepov, ki se nanašajo na zunanjepolitično delovanje, vključno s človekoljubno in nujno pomočjo, na zaščito zdravja in varnosti, varovanje in varnost v prometu ter izjeme od predpisov o javnih naročilih. Sporazum med članom Komisije in predsedujočim zadevnega parlamentarnega odbora bo določil vrste ukrepov, za katere to velja, in ustrezne roke. Sporazum lahko obe stranki kadar koli odpovesta.

11. Brez poseganja v primere iz odstavka 10 je v nujnih primerih in v primeru ukrepov, ki se nanašajo na vsakodnevno upravljanje in/ali imajo omejeno veljavnost, rok krajši. Ta rok je lahko zelo kratek v izjemno nujnih primerih in zlasti zaradi razlogov varovanja javnega zdravja. Pristojni član Komisije mora določiti ustrezni rok in ga utemeljiti. Evropski parlament lahko nato uporabi postopek, po katerem lahko izvajanje člena 8 Sklepa 1999/468/ES v določenem roku prenese na pristojni parlamentarni odbor, ki lahko v ustreznem roku posreduje odgovor Komisiji.

12. Takoj, ko službe Komisije spoznajo, da bo morda treba odboru posredovati osnutke ukrepov iz odstavkov 10 in 11, neformalno na to opozorijo sekretariat pristojnega parlamentarnega odbora ali odborov. Takoj, ko je prvi osnutek ukrepov posredovan članom odbora, službe Komisije sekretariat parlamentarnega odbora ali odborov opozorijo na nujnost zadeve in na roke, ki bodo veljali, ko bo posredovan končni osnutek.

13. Po tem, ko je Parlament sprejel resolucijo iz odstavka 8 ali odgovor iz odstavka 11, pristojni član Komisije Evropski parlament ali, kjer je to primerno, pristojni parlamentarni odbor seznani z ukrepi, ki jih Komisija namerava sprejeti v zvezi s tem.

14. Podatki iz odstavkov 10 do 13 se vnesejo v register.

Regulativni postopek s pregledom

15. Ko se uporabi postopek s pregledom in po glasovanju v odboru, Komisija obvesti Evropski parlament o veljavnih rokih. V skladu z odstavkom 16 ti roki pričnejo teči šele, ko Evropski parlament prejme vse jezikovne različice.

16. Ko veljajo krajši roki (člen 5a(5)(b) Sklepa 1999/468/ES) in v nujnih primerih (člen 5a(6) Sklepa 1999/468/ES), začnejo roki teči od dne, ko Evropski parlament prejme končni osnutek izvedbenih ukrepov v jezikovnih različicah, ki so bile posredovane članom odbora, razen v primeru, če predsedujoči parlamentarnega odbora temu ugovarja. V vsakem primeru si bo Komisija prizadevala čim prej posredovati Evropskemu parlamentu vse jezikovne različice. Takoj, ko službe Komisije spoznajo, da bo morda treba odboru posredovati osnutke ukrepov iz člena 5a(5)(b) ali (6), neformalno na to opozorijo sekretariat pristojnega parlamentarnega odbora ali odborov.

Finančne storitve

17. V skladu s svojo izjavo o členu 7(3) Sklepa 1999/468/ES se v zvezi s finančnimi storitvami Komisija zaveže, da bo:

- zagotovila, da bo uradnik Komisije, ki predseduje seji odbora, Evropski parlament na njegovo zahtevo po vsaki seji seznanil z vsako razpravo v zvezi z osnutki izvedbenih ukrepov, ki so bili posredovani temu odboru;

- ustno ali pisno odgovorila na vsako vprašanje o osnutkih izvedbenih ukrepov, posredovanih odboru.

Komisija bo tudi zagotovila, da bo v zvezi s sektorjem finančnih storitev (vključno z vrednostnimi papirji, bankami, zavarovanjem, pokojninami in računovodstvom) izpolnila to, k čemur se je zavezala na plenarnem zasedanju Parlamenta 5. februarja 2002[7] in ponovila zavezo 31. marca 2004[8] ter zaveze, ki se nanašajo na točke 1 do 7 pisma z dne 2. oktobra 2001[9] komisarja Bolkensteina predsedujočemu Odbora Evropskega parlamenta za gospodarske in monetarne zadeve.

Razpored dela Parlamenta

18. Razen v primerih, ko veljajo krajši roki, ali v nujnih primerih, Komisija pri posredovanju osnutkov izvedbenih ukrepov na podlagi tega sporazuma upošteva obdobja počitnic Evropskega parlamenta (zimske in poletne počitnice ter evropske volitve) za zagotovitev, da Parlamentu omogoči uresničevanje njegovih pravic v rokih, določenih v Sklepu 1999/468/ES in tem sporazumu.

Sodelovanje med Evropskim parlamentom in Komisijo

19. Instituciji izrazita pripravljenost, da si medsebojno pomagata pri zagotavljanju polnega sodelovanja pri obravnavi posebnih izvedbenih ukrepov. V ta namen vzpostavita ustrezne stike na upravni ravni.

Predhodni sporazumi

20. Sporazum med Evropskim parlamentom in Komisijo iz leta 2000 o postopkih za izvedbo Sklepa Sveta 1999/468/ES[10] se nadomesti. Evropski parlament in Komisija, kolikor ju to zadeva, štejeta za nadomeščene in zato brez učinka naslednje sporazume: Sporazum Plumb/Delors iz leta 1998, Sporazum Samland/Williamson iz leta 1996 in Modus vivendi[11] iz leta 1994.

 • [1]  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).
 • [2]  V tem sporazumu se beseda "odbor" nanaša na odbore, ustanovljene v skladu s Sklepom 1999/468/ES, razen v primeru, ko je izrecno navedeno, da se nanaša na drug odbor.
 • [3]  Ciljni datum za vzpostavitev registra je 31. marec 2008.
 • [4]  UL C 171, 22.7.2006, str. 21.
 • [5]  Glej sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 19. julija 1999 v zadevi T-188/97, Rothmans proti Komisiji, [1999] ECR II-2463.
 • [6]  UL C 121, 24.4.2001, str. 122.
 • [7]  UL C 284 E, 21.11.2002, str. 19.
 • [8]  UL C 103 E, 29.4.2004, str. 446 in dobesedni zapis sej (CRE) plenarnega zasedanja Parlamenta 31. marca 2004, pod rubriko "glasovanje".
 • [9]  UL C 284 E, 21.11.2002, str. 83.
 • [10]  UL L 256, 10.10.2000, str. 19.
 • [11]  UL C 102, 4.4.1996, str. 1.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

1.4.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Graham Booth, Costas Botopoulos, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Monica Frassoni, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Kathy Sinnott, Mauro Zani