Förfarande : 2008/2002(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0107/2008

Ingivna texter :

A6-0107/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/05/2008 - 5.3
CRE 08/05/2008 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0189

BETÄNKANDE     
PDF 129kWORD 81k
3.4.2008
PE 400.629v03-00 A6-0107/2008

om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG

(C6-0009/2008 – 2008/2002(ACI))

Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Monica Frassoni

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT
 BILAGA
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG

(C6-0009/2008 – 2008/2002(ACI))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av talmannens skrivelse av den 27 mars 2008 med det interinstitutionella avtal som godkändes av talmanskonferensen den 12 december 2007,

–       med beaktande av artikel 202 i EG-fördraget,

–       med beaktande av rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006 om ändring av beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(1),

–       med beaktande av förslaget till avtal mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG (nedan kallat ”det nya avtalet”),

–       med beaktande av artiklarna 81 och 120.1 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6‑0107/2008), och av följande skäl:

A.     Vissa bestämmelser i avtalet mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(2) (”avtalet från 2000”), har tyvärr förbigåtts av kommissionen, till exempel bestämmelsen om att parlamentet, samtidigt och på lika villkor som kommittémedlemmarna, ska erhålla de olika kommittéhandlingarna, eftersom dessa handlingar nästan alltid översänds för sent till parlamentet och i vilket fall som helst inte samtidigt som de sänds till kommittémedlemmarna.

B.     Förfarandena vid tillämpningen av rådets beslut 1999/468/EG har varit och är fortfarande högst otillfredsställande, med undantag för förfarandena i samband med det nya föreskrivande förfarandet med kontroll, vilket bland annat beror på det sätt som kommittésystemets databas har fungerat på: dokumenten översänds ofta styckevis och i avsnitt, utan klara angivelser om status, ibland under missvisande rubriker, så att till exempel förslag till genomförandeåtgärder översänds rubricerade ”rätt till kontroll” innan omröstning i kommittén har ägt rum, då rubriken i själva verket bör lyda ”rätt till information”. Detta gör det svårt att avgöra vilka tidsfrister som gäller.

C.     Det här problemet minskar i praktiken ytterligare parlamentets redan nu ytterst begränsade kontroll över kommittéärenden.

D.     Kommissionen har nu börjat göra upp ett elektroniskt register över alla handlingar som översänts till parlamentet, till vilket parlamentet kommer att få direkt tillgång. Det här gör det möjligt att tydligt identifiera handlingar som omfattas av ett och samma förfarande och ger en indikation om i vilken etapp ett förfarande befinner sig och hur tidsplanen ser ut. Det gör det också möjligt att klart skilja mellan ett förslag till åtgärder som översänts till parlamentet och det slutgiltiga förslaget efter kommitténs yttrande samt att tydligt identifiera alla ändringar som gjorts i jämförelse med handlingar som översänts till parlamentet i ett tidigare skede.

E.     Det nya avtalet är av stor praktisk betydelse, inte bara i relation till det nya föreskrivande förfarandet med kontroll utan för alla förfaranden inom kommittésystemet. Det nya avtalet kan bli prejudicerande för framtida interinstitutionella avtal med liknande mål.

F.     Det nya avtalet kommer att gälla under en kort övergångsperiod, men denna de erfarenheter som görs under denna övergångsperiod skulle kunna vara mycket lärorika. Syftet är att se till att varje kommittéförfarande mellan de tre institutionerna fungerar tillfredsställande efter Lissabonfördragets ikraftträdande.

1.      Europaparlamentet anser att det är obligatoriskt för alla tre institutioner att, där det är tillämpligt, hänvisa till det föreskrivande förfarandet med kontroll och det här är en omständighet som varken kan göras till föremål för köpslående eller förhandling. Parlamentet uppmanar rådet, kommissionen och sina samtliga utskott att vederbörligen beakta detta i samband med alla relevanta lagstiftningsförfaranden.

2.      Europaparlamentet påminner om att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska tillämpas på alla åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med det förfarande som avses i artikel 251 i fördraget, inbegripet genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering genom tillägg av nya icke väsentliga delar.

3.      I oklara fall uppmanar Europaparlamentet rådet och kommissionen att, på områden där det råder osäkerhet om huruvida det nya föreskrivande förfarandet med kontroll eller något annat kommittéförfarande ska tillämpas, tillämpa det nya föreskrivande förfarandet med kontroll.

4.      Europaparlamentet understryker att det enda syftet med det nya föreskrivande förfarandet med kontroll är att stärka parlamentets rätt till kontroll och att det på inget sätt ändrar räckvidden för kommissionens genomförandebefogenheter.

5.  Europaparlamentet anser att det nya avtalet är ett steg i rätt riktning med avseende på parlamentets rättigheter och befogenheter i förbindelse med delegerad lagstiftning.

6.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att det nya avtalet tydligare än tidigare definierar kommissionens skyldighet att informera parlamentet i enlighet med artikel 7.3 i beslut 1999/468/EG genom att det fastställs att parlamentet ska informeras om kommittéernas arbete på ett sätt som säkerställer öppenhet och effektivitet i systemet för överföring och identifiering av den information som överförs och de olika etapperna av förfarandet.

7.  Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen kommer att följa alla bestämmelser i det nya avtalet fullt ut, vilket tyvärr inte har varit fallet i samband med avtalet från 2000.

8.  Europaparlamentet efterlyser genomgående hög standard på sammanfattningarna av möten, med närvarolistor av vilka åtminstone namnen på de personer som närvarat vid det aktuella mötet framgår liksom deras anknytning och e-postadresser.

9.  Europaparlamentet påpekar att det nya registrets effektiva funktion kommer att bli avgörande när det gäller att på ett fullständigt och tillfredsställande sätt genomföra det nya avtalet och ser därför otåligt fram emot dess omsättande i praktiken. Parlamentet och kommissionen bör efter övergångsperioden göra en översyn av det nya registret och åtgärda alla eventuella fel och praktiska problem som kan tänkas uppstå. Parlamentet bör under den inledande perioden vända sig till de berörda parterna för att få information om hur registret fungerar.

10.  Europaparlamentet välkomnar uttryckligen de nya bestämmelserna enligt vilka det av registret klart ska framgå vilken status alla kommittéhandlingar har som mottas, alla eventuella förbindelser till andra handlingar som redan översänts och alla ändringar som har gjorts.

11.  Europaparlamentet uppmanar i det här sammanhanget kommissionen att ändra sina interna förfaranden för att se till att det görs skillnad mellan å ena sidan de förslag till åtgärder som parlamentet mottar i enlighet med rätten till information samtidigt med den relevanta kommittén, och å andra sidan förslag till åtgärder som måste skickas till parlamentet så att det kan utöva sin rätt till kontroll.

12.  Europaparlamentet välkomnar införandet av ett ”system med tidig varning” enligt vilket parlamentet ska informeras så snart det framgår att brådskande förslag till genomförandeåtgärder kommer att översändas till en kommitté, men framhåller att det här inte får utnyttjas för att omvandla icke-brådskande ärenden till brådskande, eftersom förkortade tidsfrister bara får tillämpas i vederbörligen motiverade undantagsfall.

13.  Europaparlamentet påpekar att parlamentet, för att kunna utöva sin rätt till kontroll på basis av adekvat information, regelbundet måste förses med all underliggande dokumentation som förklarar varför kommissionen föreslår vissa åtgärder. Parlamentet välkomnar kommissionens beredskap att hjälpa parlamentet för att säkra ett fullständigt samarbete när det handlar om särskilda genomförandeåtgärder och uppmanar därför kommissionen att på begäran översända alla bakgrundshandlingar som hänför sig till ett förslag till genomförandeåtgärd.

14.  Europaparlamentet delar inte kommissionens åsikt om att förslag till genomförandeåtgärder som översänts till parlamentet inte ska offentliggöras förrän omröstning om förslagen ägt rum i kommittén. Parlamentet insisterar på sin rätt att rådfråga vem som helst som det önskar i samband med samtliga förslag till genomförandeåtgärder. Kommissionen uppmanas att på nytt ompröva sin åsikt i denna fråga och att offentliggöra alla förslag till genomförandeåtgärder så snart de lagts fram formellt.

15.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av det nya avtalet och förväntar sig att det genomförs utan dröjsmål efter godkännandet.

16.  Europaparlamentet beslutar att bifoga det nya avtalet till sin arbetsordning och där låta det ersätta bilaga XII.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut och dess bilaga till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.

(1)

EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.

(2)

EGT L 256, 10.10.2000, s. 19.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTET

KOMMISSIONEN

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN EUROPAPARLAMENTET OCH KOMMISSIONEN

om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG, om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG

Information till Europaparlamentet

1. Enligt artikel 7.3 i beslut 1999/468/EG(1) ska Europaparlamentet regelbundet informeras av kommissionen om kommittéförfarandena på sätt som säkerställer öppenhet och effektivitet i systemet för informationsöverföring och identifiering av den information som lämnats och de olika etapperna i förfarandet. Europaparlamentet ska därför samtidigt som kommittémedlemmarna och på samma villkor få de förslag till dagordning för mötena och de förslag om genomförandeåtgärder som läggs fram för dessa kommittéer i enlighet med grundläggande rättsakter som antagits enligt förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget, och även få information om resultat av omröstningar, sammanfattningar av möten och förteckningar över de myndigheter som medlemsstaternas företrädare tillhör.

Register

2. Kommissionen ska upprätta ett register över alla handlingar som sänts till Europaparlamentet(2). Europaparlamentet ska få direkt tillgång till detta register. I enlighet med artikel 7.5 i beslut 1999/468/EG ska hänvisningar till alla handlingar som sänts till Europaparlamentet offentliggöras.

3. I överensstämmelse med de åtaganden som kommissionen har gjort i sitt uttalande om artikel 7.3 i beslut 1999/468/EG(3), och så snart de tekniska förutsättningarna finns, ska det register som avses i punkt 2 göra det möjligt att

– tydligt identifiera de handlingar som är föremål för samma förfarande och eventuella ändringar av genomförandeåtgärden vid varje etapp i förfarandet,

– ange etappen i förfarandet samt tidsplanen,

– tydligt skilja mellan å ena sidan de förslag till åtgärder som mottagits av Europaparlamentet samtidigt med kommittémedlemmarna i enlighet med rätten till information och å andra sidan det slutliga förslag efter kommitténs yttrande som överlämnas till Europaparlamentet,

– tydligt identifiera de eventuella ändringar som gjorts i förhållande till handlingar som redan överlämnats till Europaparlamentet.

4. Om Europaparlamentet och kommissionen efter en övergångsperiod som börjar löpa när denna överenskommelse träder i kraft drar slutsatsen att systemet är klart att tas i bruk och fungerar tillfredsställande, ska översändandet av handlingar till Europaparlamentet ske elektroniskt med en länk till det register som avses i punkt 2. Detta beslut ska fattas genom en skriftväxling mellan ordförandena för de båda institutionerna. Under övergångsperioden ska handlingarna översändas till Europaparlamentet som ett bifogat dokument till ett e‑postmeddelande.

5. Kommissionen åtar sig dessutom att, för kännedom och på begäran från det behöriga utskottet, till Europaparlamentet översända särskilda förslag till genomförandeåtgärder i de fall där de grundläggande rättsakterna, trots att de inte antagits inom ramen för förfarandet i artikel 251 i fördraget, är av särskild betydelse för Europaparlamentet. Dessa åtgärder ska upptas i det register som avses i punkt 2, och Europaparlamentet ska underrättas när detta sker.

6. Utöver de sammanfattningar som avses i punkt 1 kan Europaparlamentet begära att få tillgång till protokollen från kommittéernas möten(4). Kommissionen kommer att behandla varje begäran individuellt i enlighet med de sekretessregler som fastställs i bilaga 1 till ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen(5).

Sekretessbelagda handlingar

7. Sekretessbelagda handlingar ska behandlas i enlighet med de olika institutionernas interna administrativa förfaranden så att alla nödvändiga garantier ges.

Europaparlamentets resolutioner i enlighet med artikel 8 i beslut 1999/468/EG

8. I enlighet med artikel 8 i beslut 1999/468/EG kan Europaparlamentet genom en motiverad resolution ange att ett förslag till åtgärder för att genomföra en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget överskrider de genomförandebefogenheter som avses i den grundläggande rättsakten.

9. Europaparlamentet ska anta en sådan motiverad resolution i enlighet med sin arbetsordning och har en månad på sig att göra detta efter det att ett slutgiltigt förslag till genomförandeåtgärder har mottagits i de språkversioner som lagts fram för medlemmarna i den berörda kommittén.

10. Europaparlamentet och kommissionen är överens om att det är lämpligt att fastställa en kortare permanent tidsfrist för vissa typer av brådskande genomförandeåtgärder om vilka ett beslut måste fattas inom en kortare tidsfrist för att säkerställa en god förvaltning. Detta gäller framför allt för vissa former av åtgärder som rör externa åtgärder såsom humanitärt bistånd och katastrofbistånd, skydd av säkerhet och hälsa, transportsäkerhet och undantag från reglerna om offentlig upphandling. De berörda åtgärdstyperna och de tillämpliga tidsfristerna ska fastställas i en överenskommelse mellan kommissionsledamoten och ordföranden för det behöriga utskottet. Denna överenskommelse kan när som helst upphävas av endera parten.

11. Utan att det påverkar de fall som avses i punkt 10 ska en kortare tidsfrist fastställas i brådskande fall samt med avseende på åtgärder rörande löpande förvaltning och åtgärder som har en begränsad giltighetstid. Denna tidsfrist kan vara mycket kort i ytterst brådskande fall, särskilt på grund av folkhälsoskäl. Den behöriga kommissionsledamoten ska fastställa en lämplig tidsfrist och ange skälen för denna. Europaparlamentet kan i sådana fall använda sig av ett förfarande genom vilket tillämpningen av artikel 8 i beslut 1999/468/EG delegeras till det behöriga utskottet, som kan skicka ett svar till kommissionen inom den fastställda tidsfristen.

12. Så snart kommissionens avdelningar förutser att åtgärdsförslag som omfattas av punkterna 10 och 11 kan behöva överlämnas till en kommitté ska de informellt förvarna det eller de behöriga utskottens sekretariat om detta. Så snart inledande åtgärdsförslag har översänts till kommittémedlemmarna ska kommissionens avdelningar underrätta utskottets/utskottens sekretariat om hur angelägna förslagen är och om de tidsfrister som ska tillämpas när det slutgiltiga förslaget har överlämnats.

13. Efter det att Europaparlamentet antagit en resolution som avses i punkt 8 eller avgett ett svar enligt punkt 11 ska den behöriga kommissionsledamoten informera parlamentet eller, i förekommande fall, det behöriga utskottet om de åtgärder som kommissionen avser att vidta till följd av resolutionen eller svaret.

14. Uppgifter i enlighet med punkterna 10–13 ska föras in i registret.

Föreskrivande förfarande med kontroll

15. När det föreskrivande förfarandet med kontroll är tillämpligt, och efter omröstningen i kommittén, ska kommissionen informera Europaparlamentet om de tidsfrister som ska tillämpas. Om inte annat sägs i punkt 16 ska dessa tidsfrister börja löpa först när Europaparlamentet har mottagit alla språkversioner.

16. När kortare tidsfrister tillämpas (artikel 5a.5 b i beslut 1999/468/EG) och i brådskande fall (artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG) ska tidsfristen börja löpa den dag då Europaparlamentet mottar det slutliga förslaget till genomförandeåtgärder i de språkversioner som översänts till utskottsledamöterna, om inte utskottets ordförande har något att invända. Under alla omständigheter ska kommissionen sträva efter att översända alla språkversioner till Europaparlamentet så snart som möjligt. Så snart kommissionens avdelningar förutser att åtgärdsförslag som omfattas av artikel 5a.5 b eller 5a.6 kan behöva överlämnas till ett utskott ska de informellt förvarna sekretariatet för det eller de behöriga utskotten.

Finansiella tjänster

17. I enlighet med sitt uttalande om artikel 7.3 i beslut 1999/468/EG åtar sig kommissionen att när det gäller finansiella tjänster

– se till att den kommissionstjänsteman som är ordförande vid ett kommittémöte informerar Europaparlamentet, på dess begäran och efter varje möte, angående de förda diskussionerna om de förslag till genomförandeåtgärder som överlämnats till kommittén,

– besvara eventuella frågor, muntligen eller skriftligen, angående de förda diskussionerna om de förslag till genomförandeåtgärder som överlämnats till kommittén.

Kommissionen ska även se till att de åtaganden som gjordes vid parlamentets plenarsammanträde den 5 februari 2002(6) och som upprepades vid plenarsammanträdet den 31 mars 2004(7) liksom de åtaganden som avsågs i punkterna 1–7 i skrivelsen av den 2 oktober 2001(8) från kommissionsledamot Bolkestein till ordföranden för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor respekteras såvitt avser hela sektorn för finansiella tjänster (som bland annat omfattar värdepapper, banker, försäkringar, pensioner och redovisning).

Kalender över parlamentets arbete

18. Utom i de fall då kortare tidsfrister är tillämpliga eller i brådskande fall ska kommissionen ta hänsyn till Europaparlamentets lediga perioder (vinter, sommar och val till Europaparlamentet) när den översänder förslag till genomförandeåtgärder enligt detta avtal, så att parlamentet får möjlighet att tillvarata sina rättigheter inom de tidsfrister som anges i beslut 19999/468/EG och i detta avtal.

Samarbete mellan Europaparlamentet och kommissionen

19. De båda institutionerna förklarar sig beredda att hjälpa varandra för att säkerställa ett heltäckande samarbete i samband med särskilda genomförandeåtgärder. För detta ändamål ska lämpliga kontakter upprättas på förvaltningsnivå.

Tidigare avtal

20. Den överenskommelse som 2000 ingicks mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG(9) ersätts härmed. Europaparlamentet och kommissionen anser att för deras vidkommande är följande avtal inte längre gällande och således utan verkan: Plumbs och Delors avtal från 1988, Samlands och Williamsons avtal från 1996 samt modus vivendi från 1994(10).

---------------------------------------

(1)

EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslut ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(2)

Måldatum för upprättande av registret är den 31 mars 2008.

(3)

EUT C 171, 22.7.2006, s. 21.

(4)

Se domen av den 19 juli 1999 från Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt i mål T-188/97 Rothmans mot kommissionen REG 1999, s. II-2463.

(5)

EGT C 121, 24.4.2001, s. 122.

(6)

EGT C 284 E, 21.11.2002, s. 19.

(7)

EUT C 103 E, 29.4.2004, s. 446 och det fullständiga förhandlingsreferatet från parlamentets plenarsammanträde den 31 mars 2004, under ”Omröstning”.

(8)

EGT C 284 E, 21.11.2002, s. 83.

(9)

EGT L 256, 10.10.2000, s. 19.

(10)

EGT C 102, 4.4.1996, s. 1.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

1.4.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Graham Booth, Costas Botopoulos, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Monica Frassoni, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Kathy Sinnott, Mauro Zani

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy