Menetlus : 2008/2027(REG)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0108/2008

Esitatud tekstid :

A6-0108/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/05/2008 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0190

RAPORT     
PDF 127kWORD 139k
3.4.2008
PE 402.517v02-00 A6-0108/2008

           Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 muutmine

(2008/2027(REG))

Põhiseaduskomisjon

Raportöör: Monica Frassoni

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 81 muutmise kohta

(2008/2027(REG))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse presidendi 27. märtsi 2008. aasta kirja, millega edastati esimeeste konverentsi poolt 12. detsembril 2007. aastal heakskiidetud institutsioonidevaheline kokkulepe;

–   võttes arvesse institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel nõukogu otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused ja mida on muudetud otsusega 2006/512/EÜ) rakendamise korra kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 120 lõiget 2 ning artikleid 201 ja 202;

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6‑0108/2008),

1.  otsustab teha kodukorras järgmise muudatuse;

2.  tuletab meelde, et nimetatud muudatus jõustub järgmise osaistungjärgu esimesel päeval;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikli 81 lõike 4 punkt a

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

4. Kui Euroopa Komisjoni kavandatud rakendusmeetmed kuuluvad kontrolliga regulatiivmenetluse alla, ei kohaldata lõiget 3 ning lõikeid 1 ja 2 täiendatakse järgmiselt:

4. Kui Euroopa Komisjoni kavandatud rakendusmeetmed kuuluvad kontrolliga regulatiivmenetluse alla, ei kohaldata lõiget 3 ning lõikeid 1 ja 2 täiendatakse järgmiselt:

(a) kontrolli kestust arvestatakse ajast, kui meetmete projekt on esitatud parlamendile kõigis ametlikes keeltes;

(a) kontrolli kestust arvestatakse ajast, kui meetmete projekt on esitatud parlamendile kõigis ametlikes keeltes. Kui rakendatakse lühemaid tähtaegu (otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 5 punkt b) ja tungiva kiireloomulisuse korral (otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõige 6) ja kui parlamendikomisjoni esimehel ei ole vastuväiteid, arvestatakse kontrolliks ettenähtud aega alates sellest, mil parlament saab kätte rakendusmeetmete lõpliku projekti nendes keeleversioonides, mis esitati otsuse 1999/468/EÜ kohaselt moodustatud komitee liikmetele. Artiklit 138 ei kohaldata.

Selgitus

Muudatusettepanekuga kohandatakse kodukorda Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise institutsioonidevahelise kokkuleppega nõukogu otsuse 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused, rakendamise korra kohta, täpsemalt kokkuleppe lõikega 16, kus kontrolliga regulatiivmenetluse jaoks nähakse ette, et kahele õigusloojale kontrolliks ettenähtud aega arvestatakse alates sellest, kui parlament saab rakendusmeetmete lõpliku kavandi nendes keeleversioonides, mis on esitatud komiteemenetluse komiteele, mitte kõigis ametlikes keeltes. Nõukogu otsuse 1999/468 kohaselt on niisugused tähtaegade lühendamised erandlikult lubatavad, kui need on ette nähtud parlamendi ja nõukogu poolt kaasotsustamismenetlusega vastuvõetud põhiõigusaktis ja põhjendatud tõhususe vajaduse või tungiva kiireloomulisusega. Kui nimetatud tingimused ei ole täidetud, võib asjaomase parlamendikomisjoni esimees vastuväite esitada ja seega tavapärase menetluse juurde tagasi pöörduda.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

1.4.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

19

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Graham Booth, Costas Botopoulos, Elmar Brok, Monica Frassoni, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Reinhard Rack, Kathy Sinnott, Mauro Zani

Õigusteave - Privaatsuspoliitika