MIETINTÖ Euroopan parlamentin työjärjestyksen 81 artiklan muuttamisesta

3.4.2008 - (2008/2027(REG))

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Esittelijä: Monica Frassoni

Menettely : 2008/2027(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0108/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0108/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 81 artiklan muuttamisesta

(2008/2027(REG))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon puhemiehen 27. maaliskuuta 2008 päivätyn kirjeen, jolla välitettiin puheenjohtajakokouksen 12. joulukuuta 2007 hyväksymä toimielinten välinen sopimus,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja komission tekemän toimielinten välisen sopimuksen menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY-soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, siten kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan 2 kohdan, 201 ja 202 artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0108/2008),

1.  päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2.  palauttaa mieliin, että kyseinen muutos tulee voimaan seuraavan istuntojakson ensimmäisenä päivänä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Euroopan parlamentin työjärjestys

81 artikla – 4 kohta – a alakohta

Nykyinen teksti

Tarkistus

4. Jos komission suunnittelemat täytäntöönpanotoimenpiteet kuuluvat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin, 3 kohtaa ei sovelleta ja 1 ja 2 kohtaa täydennetään seuraavasti:

4. Jos komission suunnittelemat täytäntöönpanotoimenpiteet kuuluvat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin, 3 kohtaa ei sovelleta ja 1 ja 2 kohtaa täydennetään seuraavasti:

a) Valvonta-aika alkaa, kun ehdotus toimenpiteistä on annettu parlamentille kaikilla virallisilla kielillä;

(a) Valvonta-aika alkaa, kun ehdotus toimenpiteistä on annettu parlamentille kaikilla virallisilla kielillä. Lyhennettyjä määräaikoja sovellettaessa (päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 5 kohdan b alakohta) ja erittäin kiireellisissä tapauksissa (päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohta) määräaika alkaa päivästä, jona Euroopan parlamentti vastaanottaa komitean jäsenille toimitetut kielitoisinnot lopullisesta ehdotuksesta täytäntöönpanotoimenpiteeksi, ellei parlamentin valiokunnan puheenjohtaja vastusta tätä. Tässä tapauksessa työjärjestyksen 138 artiklaa ei sovelleta;

 

Perustelu

The amendment adapts the Rules of Procedure to the Interinstitutional Agreement between the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council Decision 1999/468 EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission, namely its paragraph 16. , where for the Regulatory procedure with scrutiny it is foreseen that the time-limit for scrutiny by the two branches of the legislature exceptionally starts to run when Parliament receives the final draft implementing measures in the language versions submitted to the members of the comitology- committee and not in all official languages. By virtue of the Council decision 1999/468, such abbreviations of time-limits are exceptionally admissible when they are foreseen in the basic act adopted in codecision by Parliament and Council and justified on grounds of efficiency or on imperative grounds of urgency. Where these conditions are not fulfilled, the Chair of the parliamentary committee concerned can object and thus return to the normal procedure.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

1.4.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Graham Booth, Costas Botopoulos, Elmar Brok, Monica Frassoni, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Reinhard Rack, Kathy Sinnott, Mauro Zani