SPRAWOZDANIE w sprawie wprowadzenia zmian do art. 81 Regulaminu Parlamentu Europejskiego

3.4.2008 - (2008/2027(REG))

Komisja Spraw Konstytucyjnych
Sprawozdawca: Monica Frassoni

Procedura : 2008/2027(REG)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0108/2008
Teksty złożone :
A6-0108/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wprowadzenia zmian do art. 81 Regulaminu Parlamentu Europejskiego

(2008/2027(REG))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając pismo przewodniczącego Parlamentu z dnia 27 marca 2008 r. przedkładające porozumienie międzyinstytucjonalne w formie zatwierdzonej przez Konferencję Przewodniczących w dniu 12 grudnia 2007 r.,

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne zawarte między Parlamentem Europejskim a Komisją w sprawie procedur dotyczących wdrażania decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE,

–– uwzględniając art. 120 ust. 2, 201 oraz art. 202 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6‑0108/2008),

1.  podejmuje decyzję o wprowadzeniu do swojego Regulaminu poniższej zmiany;

2.  przypomina, iż zmiana ta wchodzi w życie pierwszego dnia najbliższej sesji miesięcznej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji tytułem informacji.

Poprawka  1

Regulamin Parlamentu Europejskiego

Artykuł 81 - ustęp 4 - litera a)

Tekst obowiązujący

Poprawka

4. Jeżeli środki wykonawcze przewidywane przez Komisję podlegają „procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą”, ust. 3 nie ma zastosowania, a ust. 1 i 2 uzupełnia się jak następuje:

4. Jeżeli środki wykonawcze przewidywane przez Komisję podlegają „procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą”, ust. 3 nie ma zastosowania, a ust. 1 i 2 uzupełnia się jak następuje:

a) czas przeznaczony na kontrolę zaczyna upływać w momencie przekazania Parlamentowi projektu środków we wszystkich językach urzędowych;

a) czas przeznaczony na kontrolę zaczyna upływać w momencie przekazania Parlamentowi projektu środków we wszystkich językach urzędowych. W przypadkach, w których mają zastosowanie krótsze terminy (art. 5a ust. 5 lit. b) decyzji 1999/468/WE) oraz w nagłych przypadkach (art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE), czas przeznaczony na kontrolę zaczyna upływać od daty otrzymania przez Parlament ostatecznego projektu środków wykonawczych w wersjach językowych przedłożonych członkom komisji ustanowionej zgodnie z decyzją 1999/468/WE, chyba że sprzeciwi się temu przewodniczący komisji parlamentarnej. Art. 138 nie ma w takim przypadku zastosowania.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dostosowuje Regulamin Parlamentu do porozumienia międzyinstytucjonalnego zawartego między Parlamentem Europejskim a Komisją w sprawie procedur dotyczących wdrażania decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, a mianowicie ust. 16., który przewiduje dla procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, iż termin na przeprowadzenie kontroli przez dwa ramiona władzy legislacyjnej wyjątkowo rozpoczyna się wraz z otrzymaniem przez Parlament ostatecznego projektu środków wykonawczych w wersjach językowych przedłożonych członkom komisji zaangażowanej w proces komitologii, a nie we wszystkich językach urzędowych. Na mocy decyzji Rady 1999/468 takie skrócenie terminu jest wyjątkowo dopuszczalne, gdy przewidziano je w akcie podstawowym przyjętym w procedurze współdecydowania przez Parlament i Radę oraz gdy uzasadnia je efektywność lub nadrzędne przesłanki pilnego charakteru sprawy. Gdy warunki te nie są spełnione, przewodniczący odnośnej komisji parlamentarnej może wyrazić sprzeciw, a tym samym powrócić do normalnej procedury.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

1.4.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Graham Booth, Costas Botopoulos, Elmar Brok, Monica Frassoni, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Reinhard Rack, Kathy Sinnott, Mauro Zani