POROČILO o spremembi člena 81 Poslovnika Parlamenta

  3.4.2008 - (2008/2027(REG))

  Odbor za ustavne zadeve
  Poročevalka: Monica Frassoni

  Postopek : 2008/2027(REG)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0108/2008
  Predložena besedila :
  A6-0108/2008
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o spremembi člena 81 Poslovnika Parlamenta

  (2008/2027(REG))

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju pisma svojega predsednika z dne 27. marca 2008, s katerim je posredoval medinstitucionalni sporazum, kakor ga je 12. decembra 2007 odobrila konferenca predsednikov,

  –   ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Komisijo o postopkih za izvajanje Sklepa Sveta 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, kakor je bil spremenjen s sklepom 2006/512/ES,

  –   ob upoštevanju členov 120(2), 201 in 202 svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6‑0108/2008),

  1.  sprejema sklep o spremembi svojega poslovnika, kot je navedeno v nadaljevanju;

  2.  poudarja, da bo predlog spremembe začeli veljati prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

  Predlog spremembe   1

  Poslovnik Parlamenta

  Člen 81 – odstavek 4 – točka (a)

  Izvirno besedilo

  Predlog spremembe

  4. Če izvedbeni ukrepi, ki jih predvidi Komisija, sodijo v regulativni postopek s pregledom, se odstavek 3 ne uporabi, odstavka 1 in 2 pa se dopolnita, kakor sledi:

  4. Če izvedbeni ukrepi, ki jih predvidi Komisija, sodijo v regulativni postopek s pregledom, se odstavek 3 ne uporabi, odstavka 1 in 2 pa se dopolnita, kakor sledi:

  (a) čas za pregled začne teči, ko je osnutek ukrepov predložen Parlamentu v vseh uradnih jezikih;

  (a) čas za pregled začne teči, ko je osnutek ukrepov predložen Parlamentu v vseh uradnih jezikih. Če veljajo krajši roki (člen 5a(5)(b) sklepa 1999/468/ES) in v nujnih primerih (člen 5a(6) sklepa 1999/468/ES) ter če predsednik parlamentarnega odbora temu ne nasprotuje, čas za pregled začne teči od datuma, ko Parlament prejme končni osnutek izvedbenih ukrepov v jezikovnih različicah, predloženih članom odbora, ustanovljenega v skladu s sklepom 1999/467/ES. V tem primeru se člena 138 ne uporablja.

  Obrazložitev

  S predlogom spremembe se Poslovnik prilagodi medinstitucionalnemu sporazumu med Evropskim parlamentom in Komisijo o postopkih za izvajanje Sklepa Sveta 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil, in sicer odstavku 16 tega sklepa, kjer se za regulativni postopek s pregledom predvideva, da rok za pregled, ki ga izvršita dve veji zakonodajne oblasti, začne izjemoma teči, ko Parlament prejme končni osnutek izvedbenih ukrepov v jezikovnih različicah, predloženih članom komitološkega odbora, in ne v vseh uradnih jezikih. V skladu s Sklepom Sveta 1999/468 se takšno skrajšanje rokov izjemoma lahko dovoli, če je predvideno v temeljnem aktu, ki ga Parlament in Svet sprejmeta s soodločanjem, in če je utemeljeno na podlagi učinkovitosti ali zaradi nujnosti. Če ti pogoji niso izpolnjeni, lahko predsednik zadevnega parlamentarnega odbora temu nasprotuje in zadevo vrne v redni postopek.

  IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

  Datum sprejetja

  1.4.2008

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  19

  1

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Anneli Jäätteenmäki, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Graham Booth, Costas Botopoulos, Elmar Brok, Monica Frassoni, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Reinhard Rack, Kathy Sinnott, Mauro Zani