MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006

3.4.2008 - (C6‑0372/2007 – 2007/2047(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta
Esittelijä: Hans-Peter Martin

Menettely : 2007/2047(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0111/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0111/2008
Hyväksytyt tekstit :

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006

(C6‑0372/2007 – 2007/2047(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006[1],

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä säätiön vastaukset[2],

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6‑0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[3] ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26. toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75[4] ja erityisesti sen 16 artiklan,

–   ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 23. joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[5] ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6‑0111/2008),

1.  myöntää Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2006

(C6‑0372/2007 – 2007/2047(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006[6],

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä säätiön vastaukset[7],

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6‑0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[8] ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26. toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75[9] ja erityisesti sen 16 artiklan,

–   ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 23. joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[10] ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6‑0111/2008),

1.  panee merkille, että Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen liitteenä;

2.  hyväksyy Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilien päättämisen varainhoitovuodelta 2006;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006

(C6‑0372/2007 – 2007/2047(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006[11],

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2006 sekä säätiön vastaukset[12],

–   ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2008 antaman suosituksen (5843/2008 – C6‑0084/2008),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002[13] ja erityisesti sen 185 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26. toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75[14] ja erityisesti sen 16 artiklan,

–   ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 23. joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002[15] ja erityisesti sen 94 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A6‑0111/2008),

A. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut riittävän varmuuden siitä, että varainhoitovuoden 2006 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset,

B.  ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 24. huhtikuuta 2007 Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005[16] ja päätökseen liitetyssä päätöslauselmassa muun muassa

·   kehotti säätiötä kiinnittämään enemmän huomiota siihen, että vuonna 2005 maksusitoumuksista siirrettiin huomattava osa seuraavalle varainhoitovuodelle: hallintomenoihin tarkoitetuista määrärahoista (osasto II) 37 prosenttia ja toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista (osasto III) 44 prosenttia;

·   kehotti säätiötä esittämään työohjelman, jossa sen päämääriin pyrkiminen ilmaistaan mitattavissa olevana toimintana;

·   ilmaisi huolensa siitä, että vuonna 2005 ei ollut olemassa kattavaa asiakirjaa, joka sisältäisi säätiön toimintojen taloudellisiin ja operatiivisiin näkökohtiin liittyvän riskianalyysin, sekä siitä, että menettelyt, jotka tulojen ja menojen hyväksyjät ovat ottaneet käyttöön tilinpitäjälle toimitettavien taloudellisten tietojen oikeellisuuden ja kattavuuden varmistamiseksi, oli validoitu ainoastaan tietoteknisten näkökohtien osalta,

Yleiset huomautukset, jotka koskevat EU:n virastoihin liittyviä yleisluonteisia kysymyksiä ja ovat näin merkityksellisiä myös kunkin viraston vastuuvapausmenettelyn kannalta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 24 viraston ja muun hajautetun erillisviraston talousarvioiden kokonaismäärä vuonna 2006 oli 1 080,5 miljoonaa euroa (suurin oli Euroopan jälleenrakennusviraston talousarvio, 271 miljoonaa euroa, ja pienin Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) talousarvio, viisi miljoonaa euroa);

2.  huomauttaa, että tilintarkastuksen ja nyt vastuuvapausmenettelyn kohteena olevien EU:n virastojen joukkoon kuuluu perinteisten sääntelyvirastojen lisäksi myös toimeenpanovirastoja, jotka on perustettu toteuttamaan tiettyjä ohjelmia, ja että menettely ulotetaan lähitulevaisuudessa koskemaan myös julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutena perustettuja yhteisyrityksiä (yhteiset teknologia-aloitteet);

3.  panee parlamentin osalta merkille, että vastuuvapausmenettelyn piiriin kuuluvien virastojen lukumäärä on kehittynyt seuraavasti: varainhoitovuonna 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 sääntelyvirastoa ja 2 toimeenpanovirastoa (joihin ei ole laskettu mukaan kahta virastoa, joiden tilit Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa mutta jotka kuuluvat sisäisen vastuuvapausmenettelyn piiriin);

4.  toteaa näin ollen, että tarkastus- ja vastuuvapausmenettelystä on tullut raskas ja kohtuuton suhteessa virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen talousarvioiden suhteelliseen osuuteen; kehottaa asiasta vastaavaa valiokuntaa tarkastelemaan vastuuvapausmenettelyä laajasti uudelleen virastojen ja hajautettujen erillisvirastojen suhteen yksinkertaisemman ja rationaalisemman lähestymistavan laatimiseksi ottaen huomioon, että virastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niistä jokainen tarvitsee tulevina vuosina erillisen vastuuvapautta koskevan mietinnön;

Periaatteelliset huomautukset

5.  vaatii komissiota tarjoamaan ennen uuden viraston perustamista tai olemassa olevan viraston uudistamista selkeät selvitykset seuraavista tekijöistä: viraston tyyppi, viraston tavoitteet, sisäinen hallintorakenne, tuotteet, palvelut, keskeiset menettelyt, kohderyhmä, viraston asiakkaat ja sidosryhmät, muodolliset suhteet ulkopuolisiin toimijoihin, talousarviovastuu, varainhoidon suunnittelu sekä henkilöstö ja henkilöstöpolitiikka;

6.  esittää, että kunkin viraston on noudatettava vuosittaista tulossopimusta, jonka asianomainen virasto ja asiasta vastaava pääosasto ovat laatineet ja jonka olisi sisällettävä tulevan vuoden päätavoitteet, rahoituskehys sekä selkeät indikaattorit suorituksen mittaamiseksi;

7.  vaatii, että tilintarkastustuomioistuin tai muu riippumaton tarkastaja tarkastaa virastojen toiminnan säännöllisesti (ja tapauskohtaisesti); katsoo, että tarkastusta ei pitäisi rajoittaa varainhoidon perinteisiin osatekijöihin ja julkisten varojen asianmukaiseen käyttöön vaan tarkastuksen olisi katettava myös hallinnon vaikuttavuus ja tehokkuus ja siihen olisi liitettävä kunkin viraston varainhoidon luokitus;

8.  katsoo, että tekniset vähennykset olisi tehtävä avoimina olevien virkojen perusteella, jos virasto yliarvioi jatkuvasti omat budjettitarpeensa; katsoo tämän johtavan pitkällä aikavälillä siihen, että virastoilla on vähemmän käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, mikä samalla merkitsee hallintokustannusten vähenemistä;

9.  pitää vakavana ongelmana, että useita virastoja arvostellaan julkisia hankintoja koskevien määräysten, varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen noudattamatta jättämisestä; katsoo tämän johtuvan lähinnä siitä, että useimmat säännökset ja varainhoitoasetus on räätälöity isommille toimielimille ja että useimmilla pienillä virastoilla ei ole riittäviä resursseja näiden sääntelyvaatimusten toteuttamista varten; pyytää sen vuoksi komissiota pyrkimään nopeaan ratkaisuun, jolla tehokkuutta parannetaan ryhmittämällä yhteen eri virastojen hallinnolliset toiminnot riittävien resurssien saavuttamiseksi (virastojen toimintaa sääntelevät perusasetukset ja niiden talousarvion riippumattomuus huomioon ottaen) tai laatimalla kiireellisesti virastoja koskevat erityiset säännöt (erityisesti virastojen täytäntöönpanosäännöt), joiden avulla ne voivat noudattaa määräyksiä täysimääräisesti;

10. vaatii, että laatiessaan alustavaa talousarvioesitystä komission on otettava huomioon kunkin viraston tulokset talousarvion toteuttamisessa aikaisempina vuosina, erityisesti vuonna n-1, ja tarkistettava asianomaisen viraston pyytämiä määrärahoja sen mukaisesti; pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaansa ottamaan kyseisen tarkistuksen huomioon, ja jos komissio ei tarkista määrärahoja, tarkistamaan itse kyseisiä määrärahoja todenmukaiselle tasolle, joka vastaa asianomaisen viraston hyödyntämiskykyä ja täytäntöönpanovalmiuksia;

11. muistuttaa kehottaneensa varainhoitovuotta 2005 koskeneen vastuuvapauspäätöksensä yhteydessä komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin toiminnassa olevan erillisviraston tuottamasta lisäarvosta; kehottaa kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan tarvittavat toimet, jos jonkin erillisviraston ei todeta tuottavan lisäarvoa, ja muuttamaan kyseisen erillisviraston tehtävää tai lakkauttamaan viraston; panee merkille, että vuonna 2007 komissio ei toteuttanut yhtäkään arviointia; vaatii, että komission olisi esitettävä vähintään 5 mainittua arviointia ennen varainhoitovuotta 2007 koskevan vastuuvapauden myöntämistä vanhimmista virastoista alkaen;

12. katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset olisi pantava täytäntöön välittömästi, ja että virastoille olisi suoritettava avustuksia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin; katsoo lisäksi, että yleiseen varainhoitoasetukseen tehtävät tarkistukset olisi sisällytettävä virastojen varainhoidon puiteasetukseen ja kunkin viraston erilliseen varainhoitoasetukseen;

Raportointitietojen esittäminen

13. toteaa, että virastojen kesken ei ole olemassa vakiolähestymistapaa siihen, kuinka virastot esittelevät toimintansa kyseisen varainhoitovuoden ajalta sekä tilinsä ja kertomukset talousarvio- ja varainhallinnosta, eikä siihen, olisiko viraston johtajan laadittava tarkastuslausuma; panee merkille, että kaikki virastot eivät ole erottaneet selvästi toisistaan a) viraston työn esittelyä kansalaisille ja b) teknistä raportointia talousarvio- ja varainhallinnosta;

14. toteaa, että vaikka komission ohjeissa toimintakertomusten laatimisesta ei nimenomaisesti vaadita virastoja laatimaan tarkastuslausumaa, monet johtajat ovat kuitenkin tehneet niin vuoden 2006 osalta, ja yhdessä tapauksessa lausuma sisältää tärkeän varauman;

15. palauttaa mieliin 12. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman[17] 41 kohdan, jossa se pyysi virastojen johtajia liittämään vastedes vuotuiseen toimintakertomukseensa, joka esitetään yhdessä taloutta ja hallintoa koskevien tietojen kanssa, lausuman toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, joka on samanlainen kuin komission pääjohtajien allekirjoittamat lausumat;

16. kehottaa komissiota muuttamaan ohjeitaan virastoille vastaavasti;

17. esittää lisäksi, että komissio tekisi yhteistyötä virastojen kanssa ja pyrkisi laatimaan yhtenäisen, kaikkiin virastoihin ja hajautettuihin erillisvirastoihin sovellettavan mallin, jossa erotetaan selvästi toisistaan

–   suurelle yleisölle tarkoitettu vuosikertomus elimen toimista, työstä ja saavutuksista;

–   tilinpäätös ja selvitys talousarvion toteuttamisesta;

–   komission pääjohtajien toimintakertomusten kaltainen toimintakertomus;

–   viraston johtajan allekirjoittama tarkastuslausuma sekä mahdolliset varaumat tai huomiot, joihin johtaja pitää tarpeellisena kiinnittää vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomiota;

Tilintarkastustuomioistuimen yleiset havainnot

18. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon (vuosikertomuksen 10.29 kohta[18]), että komission yhteisön talousarviosta suorittamien avustusten kohdentaminen ei pohjaudu riittävän perusteltuihin arvioihin virastojen käteisvarojen tarpeesta ja että tämän vuoksi, ja seuraavaan varainhoitovuoteen siirrettyjen määrärahojen määrästä johtuen, virastoilla on hallussaan huomattavan paljon käteisvaroja; panee merkille myös tilintarkastustuomioistuimen suosituksen, että virastoille olisi suoritettava avustuksia suhteessa niiden todellisiin käteisvarojen tarpeisiin;

19. panee merkille, että neljätoista virastoa ei ollut vielä vuoden 2006 loppuun mennessä ottanut käyttöön ABAC-kirjanpitojärjestelmää (vuosikertomuksen 10.31 kohdan alaviite);

20. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen (vuosikertomuksen 1.25 kohta), että jotkut virastot kirjaavat käyttämättä jääneisiin lomapäiviin liittyvän menojäämän; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt varauksin tarkastuslausuman kolmen viraston tapauksessa (Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP), Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) ja Euroopan rautatievirasto) varainhoitovuoden 2006 osalta (vuonna 2005: CEDEFOP, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, Euroopan jälleenrakennusvirasto);

Sisäinen tarkastus

21. palauttaa mieliin, että varainhoitoasetuksen 185 artiklan 3 kohdan mukaan komission sisäinen tarkastaja on myös yhteisön talousarviosta avustusta saavien sääntelyvirastojen sisäinen tarkastaja; huomauttaa, että sisäinen tarkastaja antaa kertomukset kunkin viraston johtokunnalle ja johtajalle;

22. kiinnittää huomiota sisäisen tarkastuksen vuosikertomukseen vuodelta 2006 sisältyvään varaumaan, joka kuuluu seuraavasti:

      "Komission sisäinen tarkastaja ei henkilöstöresurssien puutteen takia pysty täyttämään asianmukaisesti varainhoitoasetuksen 185 artiklassa säädettyä velvollisuuttaan yhteisön elinten sisäisenä tarkastajana.";

23. panee kuitenkin merkille sisäisen tarkastajan vuoden 2006 toimintakertomukseen sisältyvän huomautuksen, jonka mukaan vuodesta 2007 lähtien komission sisäisen tarkastuksen osastolle myönnettyjen lisähenkilöstöresurssien myötä kaikissa toiminnassa olevissa sääntelyvirastoissa tehdään sisäinen tarkastus vuosittain;

24. panee merkille, että niiden sääntely- ja toimeenpanovirastojen ja yhteisyritysten lukumäärä, jotka sisäisen tarkastuksen on tarkastettava varainhoitoasetuksen 185 artiklan mukaisesti, kasvaa jatkuvasti; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle, onko sisäisellä tarkastuksella käytettävissään riittävästi henkilöstöresursseja suorittamaan vuotuisen tarkastuksen kaikille näille elimille tulevina vuosina;

25. huomauttaa, että asetuksen (EY) N:o 2343/2002 72 artiklan 5 kohdan mukaisesti kunkin viraston on toimitettava vuosittain vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja komissiolle johtajan laatima kertomus, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastajan tekemien tarkastusten määrästä ja tyypistä, annetuista suosituksista ja näiden suositusten johdosta toteutetuista jatkotoimista; pyytää virastoja ilmoittamaan, ovatko ne tehneet tämän, ja jos ovat, miten ne ovat hoitaneet tehtävän;

26. panee merkille, mitä tulee etenkin pienten virastojen valmiuteen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen tarkastajan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle 14. syyskuuta 2006 tekemän ehdotuksen, jonka mukaan olisi sallittava, että pienet virastot toteuttavat sisäisen tarkastuksen ostopalveluna yksityiseltä sektorilta;

Virastojen arviointi

27. palauttaa mieliin parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman[19], josta sovittiin neuvottelumenettelyssä ennen 13. heinäkuuta 2007 pidettyä ECOFIN-neuvoston kokousta ja jossa pyydettiin toimittamaan i) luettelo virastoista, joiden tilit komissio aikoo tarkastaa ja ii) luettelo virastoista, joiden tilit on jo tarkastettu, sekä yhteenveto tärkeimmistä havainnoista;

Kurinpitomenettelyt

28. toteaa, että kokonsa vuoksi yksittäisille virastoille on vaikeaa perustaa tilapäisiä kurinpitolautakuntia, jotka koostuvat sopivaa uravaihetta edustavista henkilöstön jäsenistä, ja että komission tutkinta- ja kurinpitoelimellä (IDOC) ei ole toimivaltaa virastojen suhteen; kehottaa virastoja harkitsemaan virastojen yhteisen kurinpitolautakunnan perustamista;

Luonnos toimielinten väliseksi sopimukseksi

29. palauttaa mieliin komission luonnoksen toimielinten väliseksi sopimukseksi Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehyksestä (KOM(2005)0059), jonka tarkoituksena oli vahvistaa Euroopan unionin sääntelyvirastojen perustamista, rakennetta, toimintaa, arviointia ja valvontaa koskeva horisontaalinen kehys; pitää luonnosta asianmukaisena aloitteena pyrittäessä järkeistämään virastojen perustamista ja toimintaa; panee merkille komission hallintosaavutuksista vuonna 2006 laaditussa yhteenvedossa esitetyn toteamuksen (KOM(2007)0274, 3.1 luku), että vaikka neuvottelut keskeytyivät ehdotuksen julkaisemisen jälkeen, vuoden 2006 lopulla asiasta käynnistettiin uudelleen keskustelu neuvostossa; pitää valitettavana, että hyväksymisen suhteen ei ole pystytty edistymään enempää;

30. panee tästä syystä tyytyväisenä merkille komission lupauksen, että se esittää tiedonannon sääntelyvirastojen tulevaisuudesta vuoden 2008 aikana;

Omarahoitteiset virastot

31. palauttaa mieliin, että kahdessa omarahoitteisessa virastossa hallintoneuvosto myöntää vastuuvapauden viraston johtajalle; panee merkille kummankin viraston merkittävät yhteenlasketut ylijäämät, jotka ovat kertyneet maksuista saatavista tuloista ja siirtyneet edellisiltä vuosilta:

      sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 281 miljoonaa euroa;

     yhteisön kasvilajikeviraston käteisvarat ja muut rahavarat: 18 miljoonaa euroa[20];

Erityiset huomautukset

32. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että myös varainhoitovuonna 2006 siirrettiin runsaasti määrärahoja seuraavalle varainhoitovuodelle (43 prosenttia hallintomenoihin tarkoitetuista määrärahoista (II osasto) ja 45 prosenttia toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista (III osasto));

33. kiinnittää huomiota siihen, että vaikka tilintarkastustuomioistuin vahvisti, että varainhoitovuosi 2006 oli säätiön osalta kaikilta olennaisilta osiltaan sääntöjen mukainen, havaittiin eräitä sääntöjenvastaisuuksia, jotka liittyivät erityisesti talousarvion vuotuisuussääntöön, kahteen hankintasopimukseen ja eräiden kokonaan vuonna 2007 maksettavien määrien ottamiseen vuoden 2006 talousarvioon sekä virkamiesten valintaperusteiden noudattamatta jättämiseen, ja näistä jäi epäilys, että prosessissa ei varmistettu avoimutta ja syrjimättömyyttä;

34. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen esittämän arvostelun siitä, että valintalautakunnat eivät päättäneet valintaperusteista palvelukseenottomenettelyjen alussa eivätkä määritelleet niitä avointa virkaa koskevan ilmoituksen mukaisesti, sekä säätiön vastauksen, että kaikissa työpaikkailmoituksissa mainitaan nyt selvästi, onko kokeissa onnistuminen edellytys menestymiselle kilpailussa;

35. panee merkille, että säätiön taseeseen sisältyy maata ja kiinteistöjä 1,8 miljoonan euron arvosta (vaikka vuoden 1992 rakennuskustannukset olivat 7,2 miljoonaa euroa) ja 4,09 miljoonan euron kertynyt ylijäämä;

36. panee merkille säätiön vuosikertomuksesta 2006, että säätiö perusti vuonna 2006 hankehallinnan järjestelmän organisaation tehokkuuden parantamiseksi avoimuutta lisäämällä ja resurssien käytön koordinointia parantamalla ja että tehokkuutta pyrittiin lisäämään myös ottamalla käyttöön suorituskyvyn seurantajärjestelmä; toteaa lisäksi, että hankintajärjestelmää laajennettiin joustavuuden lisäämiseksi;

37. panee edelleen merkille, että säätiö käynnisti vuonna 2006 vuosien 2001–2004 työohjelman jälkiarvioinnin sekä säätiön meneillään olevan työn tiettyjen näkökohtien väliarvioinnin tarkoituksenaan määrittää organisaation vaikutus, lisäarvo ja tehokkuus; pyytää, että sille tiedotetaan arvioinnin tuloksista.

28.2.2008

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnaN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006

(C6-0372/2007 – 2007/2047(DEC))

Valmistelija: Jamila Madeira

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee merkille varainhoitovuoden 2006 talousarvion toteutuksen;

2.  kiinnittää huomiota siihen, että vaikka tilintarkastustuomioistuin antoi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiölle lausuman, jonka mukaan 31. joulukuuta 2006 päättynyt varainhoitovuosi oli kaikilta olennaisilta osiltaan sääntöjen mukainen, eräitä sääntöjenvastaisuuksia havaittiin, erityisesti talousarvion vuotuisuussääntöön, kahteen hankintasopimukseen ja eräiden kokonaan vuonna 2007 maksettavien määrien ottamiseen vuoden 2006 talousarvioon sekä virkamiesten valintaperusteiden noudattamatta jättämiseen liittyen, joista jäi epäilys, että prosessissa ei varmistettu avoimutta ja syrjimättömyyttä;

3.  tunnustaa säätiön ratkaisevan aseman riippumattomien ja vertailevien tutkimusten levittämisessä elämän laadun ja työolojen parantamiseksi Euroopan unionissa sekä julkisten ja yksityisten yhteisöjen neuvonantajana; onnittelee säätiötä työelämän ja yritystoiminnan muutoksia tutkivan ja ennakoivan Euroopan muutoksenseurantakeskuksen äskettäisestä perustamisesta sosioekonomisen edistyksen ja Euroopan globalisaatiorahaston hakemusten käsittelyn tukemiseksi; katsoo, että sitä varten on lisättävä talousarvion määrärahoja; toistaa säätiön työstä antamansa kiittävän arvion, sillä se suorittaa edelleen järjestelmällisesti ja ansiokkaasti sille annetut tehtävät;

4.  katsoo, että edellä mainittujen seikkojen valossa Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.2.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mihael Brejc, Gabriela Creţu, Petru Filip, Jamila Madeira, Csaba Sógor, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.3.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

4

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Esther De Lange, Petr Duchoň, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, Borut Pahor, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea, Pierre Pribetich, Esko Seppänen

 • [1]  EUVL C 261, 31.10.2007, s. 60.
 • [2]  EUVL C 309, 19.12.2007, s. 116.
 • [3]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
 • [4]  EUVL L 139, 30.5.1975, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1111/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1).
 • [5]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [6]  EUVL C 261, 31.10.2007, s. 60.
 • [7]  EUVL C 309, 19.12.2007, s. 116.
 • [8]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
 • [9]  EUVL L 139, 30.5.1975, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1111/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1).
 • [10]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [11]  EUVL C 261, 31.10.2007, s. 60.
 • [12]  EUVL C 309, 19.12.2007, s. 116.
 • [13]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
 • [14]  EUVL L 139, 30.5.1975, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1111/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1).
 • [15]  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [16]  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0114.
 • [17]  Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka sisältää huomautukset päätökseen myöntää vastuuvapaus Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön johtajalle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2003 (EUVL L 196, 27.7.2005, s. 74).
 • [18]  EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
 • [19]  Neuvoston asiakirja DS 605/1/07 Rev1.
 • [20]  Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus.