RAPORT privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2006

3.4.2008 - (C6‑0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Comisia pentru control bugetar
Raportor: Hans-Peter Martin

Procedură : 2007/2054(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0125/2008

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2006

(C6‑0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2006[1],

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2006, însoțit de răspunsurile agenției[2],

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2008 (5843/2008 - C6-0084/2008),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[3], în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente[4], în special articolul 68,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[5], în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A6-0125/2008),

1.  acordă directorului Agenției Europene pentru Medicamente descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției aferent exercițiului financiar 2006;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene pentru Medicamente, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2006

(C6‑0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2006[6],

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2006, însoțit de răspunsurile agenției[7],

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2008 (5843/2008 - C6-0084/2008),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[8], în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente[9], în special articolul 68,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[10], în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A6-0125/2008),

1.  observă că conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Medicamente sunt anexate la raportul Curții de Conturi;

2.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2006;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene pentru Medicamente, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2006

(C6‑0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2006[11],

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale finale ale Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2006, însoțit de răspunsurile agenției[12],

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2008 (5843/2008 - C6-0084/2008),

–   având în vedere Tratatul CE, în special articolul 276,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[13], în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente[14], în special articolul 68,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului[15], în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 71 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A6-0125/2008),

A. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2006 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

B.  întrucât, la 24 aprilie 2007, Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenției Europene pentru Medicamente descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agenției aferent exercițiului financiar 2005[16], iar în rezoluția sa care însoțea decizia de descărcare de gestiune, inter alia,

· a constatat că peste 40% din angajamente au fost reportate pentru exercițiul financiar următor;

· a remarcat că bugetul agenției a crescut considerabil datorită extinderii;

· a invitat agenția să integreze în conturile sale fondurile colectate de la alte agenții și organisme pentru finanțarea unui serviciu comun de sprijin asistență în vederea dezvoltării sistemelor de informare privind gestiunea financiară;

· solicita ca, înainte de 1 ianuarie 2010 și apoi din cinci în cinci ani, agenția să solicite o evaluare externă independentă a realizărilor sale pe baza regulamentului său de instituire și a programului de lucru stabilit de consiliul de administrație;

Generalități privind aspectele orizontale ale agențiilor UE, de interes pentru procedura de descărcare de gestiune a fiecărei agenții

1.  observă că bugetele celor 24 de agenții și ale celorlalte organisme descentralizate auditate de Curtea de Conturi totalizau 1 080,5 MEUR în 2006 [cel mai mare fiind cel al Agenției Europene pentru Reconstrucție, cu 271 MEUR, iar cel mai mic fiind cel al Colegiului European de Poliție (CEPOL), cu 5 MEUR];

2.  subliniază faptul că cercul organismelor externe ale UE care fac obiectul auditării și descărcării de gestiune include în prezent nu numai agențiile tradiționale de reglementare, ci și agențiile executive instituite pentru a pune în aplicare programe specifice, iar în viitorul apropiat se va extinde astfel încât să cuprindă și întreprinderile comune instituite ca parteneriate de tip public-privat (inițiative tehnologice comune);

3.  observă, în ceea ce privește Parlamentul, că numărul de agenții care fac obiectul procedurii de descărcare de gestiune a evoluat după cum urmează: exercițiul financiar 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 agenții de reglementare și 2 agenții executive (exceptând două agenții care sunt auditate de Curtea de Conturi, dar fac obiectul unui proces intern de descărcare de gestiune);

4.  conchide, așadar, că procesul de auditare/descărcare de gestiune a devenit greoi și disproporționat față de dimensiunea relativă a bugetelor agențiilor/organismelor descentralizate; încredințează comisiei sale competente sarcina de a efectua o revizuire cuprinzătoare a procesului de descărcare de gestiune în ceea ce privește agențiile și organismele descentralizate în vederea elaborării unei abordări mai simple și mai raționale, ținându-se seama de numărul în continuă creștere al organismelor care vor necesita un raport separat de descărcare de gestiune în anii următori;

Considerații de principiu

5.  solicită Comisiei să prezinte explicații clare cu privire la următoarele elemente înainte de crearea unei noi agenții sau de reformarea unei agenții existente: tipul agenției, obiectivele agenției, structura internă de conducere, produsele, serviciile, procedurile cheie, grupul țintă, clienții și părțile interesate de activitatea agenției, relația formală cu actorii externi, responsabilitatea bugetară, planificarea financiară și politica de personal și de recrutare a personalului;

6.  solicită ca fiecare agenție să fie guvernată în temeiul unui acord anual de performanță, care să fie formulat de agenție și de DG responsabilă și care să conțină principalele obiective pentru anul următor, un cadru financiar și indicatori clari de măsurare a performanței;

7. solicită auditarea periodică (și ad hoc) a performanței agențiilor de către Curtea de Conturi sau de către alt auditor independent; consideră că aceasta nu ar trebui să se limiteze la elementele tradiționale, cum ar fi gestiunea financiară și utilizarea corespunzătoare a banilor publici, ci ar trebui să vizeze și eficiența și eficacitatea administrativă și să includă o evaluare a gestiunii financiare a fiecărei agenții;

8.  consideră că, în cazul agențiilor care își supraestimează în mod continuu nevoile bugetare, ar trebui aplicate reduceri tehnice în funcție de numărul de posturi vacante; este de părere că, pe termen lung, acest lucru va conduce la alocarea unor venituri mai mici pentru agenții și, prin urmare, și la costuri administrative mai reduse;

9.  constată că există o problemă serioasă generată de faptul că anumite agenții sunt criticate pentru că nu respectă normele privind achizițiile publice, regulamentul financiar, Statutul funcționarilor etc.; consideră că principalul motiv este că majoritatea reglementărilor și regulamentul financiar sunt destinate instituțiilor mai mari și că majoritatea agențiilor mici nu dispun de masa critică pentru a putea respecta aceste cerințe de reglementare; prin urmare, solicită Comisiei să caute o soluție rapidă pentru sporirea eficienței, grupând funcțiile administrative ale mai multor agenții, pentru a se ajunge la această masă critică (luând în considerare schimbările necesare în reglementările de bază aplicabile agențiilor și independența lor bugetară) sau să elaboreze urgent norme specifice pentru agenții (în special norme de aplicare pentru agenții) care să le permită să fie în deplină legalitate;

10. insistă ca, la întocmirea proiectului preliminar de buget, Comisia să ia în considerare rezultatele execuției bugetului de către fiecare agenție în exercițiile anterioare, în special în exercițiul n-1, și să revizuiască în consecință bugetul solicitat de agenția respectivă; invită comisia parlamentară competentă să respecte respectiva revizuire și, dacă acest lucru nu este făcut de Comisie, să revizuiască bugetul în cauză pentru a-l aduce la un nivel realist, adaptat capacității de absorbție și de execuție al agenției în cauză;

11. reamintește decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2005, în care a invitat Comisia să prezinte, la fiecare cinci ani, un studiu privind valoarea adăugată a fiecărei agenții existente; invită toate instituțiile competente ca, în cazul unei evaluări negative a valorii adăugate a unei agenții, să ia măsurile care se impun, reformulând mandatul agenției respective sau închizând-o; constată că, în 2007, Comisia nu a realizat nicio evaluare; insistă ca, înainte de decizia de descărcare de gestiune privind bugetul 2007, Comisia să prezinte cel puțin cinci astfel de evaluări, începând cu agențiile cele mai vechi;

12. este de părere că recomandările Curții de Conturi ar trebui puse în practică în mod prompt, iar nivelul subvențiilor plătite agențiilor ar trebui aliniat cu cerințele lor reale de lichidități; consideră, de asemenea, că amendamentele la regulamentul financiar general ar trebui introduse în regulamentul financiar cadru al agențiilor și în diversele lor regulamente financiare specifice;

13. este preocupat de faptul că o parte semnificativă a personalului este angajat cu contract temporar, fapt care ar putea afecta calitatea muncii acestor angajați; prin urmare, solicită Comisiei să monitorizeze mai atent aplicarea Statutului funcționarilor de către agenții;

Prezentarea datelor raportate

14. constată că nu există o abordare tip în rândul agențiilor în ceea ce privește prezentarea activităților lor în timpul exercițiului financiar în cauză, a conturilor și rapoartelor lor privind gestiunea bugetară și financiară și în ceea ce privește întocmirea unei declarații de asigurare de către directorul agenției; observă că nu toate agențiile fac o distincție clară între a) prezentarea către public a activității agenției și b) prezentarea de rapoarte tehnice cu privire la gestiunea bugetară și financiară;

15. observă că, chiar dacă instrucțiunile permanente ale Comisiei cu privire la elaborarea rapoartelor de activitate nu cer în mod expres agenției să întocmească o declarație de asigurare, numeroși directori au făcut-o totuși pentru exercițiul 2006, unul dintre cazuri conținând o rezervă importantă;

16. reamintește punctul 41 din Rezoluția sa din 12 aprilie 2005[17] prin care invita directorii agențiilor să anexeze, pe viitor, la raportul lor anual de activitate, prezentat împreună cu informațiile financiare și de gestiune, o declarație de asigurare privind legalitatea și regularitatea operațiunilor, asemănătoare cu cea semnată de directorii generali ai Comisiei;

17. solicită Comisiei să își modifice în consecință instrucțiunile permanente către agenții;

18. propune, în plus, o colaborare între Comisie și agenții în vederea realizării unui model armonizat aplicabil tuturor agențiilor și organismelor descentralizate în care să se facă clar distincția între

-    un raport anual destinat publicului general privind operațiunile, activitatea și realizările organismului;

-    situațiile financiare și un raport privind execuția bugetului;

-    un raport de activitate similar rapoartelor de activitate ale directorilor generali ai Comisiei;

-    o declarație de asigurare semnată de directorul organismului, însoțită de eventuale rezerve sau observații pe care acesta consideră oportun să le aducă la cunoștința autorității abilitate să acorde descărcarea de gestiune;

Constatări generale ale Curții de Conturi

19. ia act de constatarea Curții (Raportul anual, punctul 10.29[18]) conform căreia plata subvențiilor acordate de Comisie de la bugetul Comunității nu se bazează pe estimări justificate în mod suficient ale necesarului de numerar al agențiilor și conform căreia, acest fapt, combinat cu volumul reportărilor, le determină să dețină solduri de numerar apreciabile; ia act în continuare, de recomandarea Curții potrivit căreia nivelul subvențiilor plătite agențiilor ar trebui să fie în conformitate cu necesarul lor real de numerar;

20. observă că, la sfârșitul anului 2006, 14 agenții încă nu puseseră în aplicare sistemul contabil ABAC (Raportul anual, nota de subsol de la punctul 10.31);

21. ia act de observația Curții (Raportul anual, punctul 1.25) cu privire la sumele tot mai mari plătite pentru concediul neluat care se înregistrează în unele agenții; subliniază faptul că Curtea de Conturi a formulat o declarație de asigurare cu rezerve în cazul a trei agenții [Centrul european pentru dezvoltarea formării profesionale(CEDEFOP), CEPOL și Agenția Europeană a Căilor Ferate] pentru exercițiul financiar 2006 (2005: CEDEFOP, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, Agenția Europeană pentru Reconstrucție);

Auditul intern

22. reamintește faptul că, în conformitate cu articolul 185 alineatul (3) din regulamentul financiar, auditorul intern al Comisiei este și auditorul intern al agențiilor de reglementare care beneficiază de subvenții de la bugetul UE; subliniază faptul că auditorul intern raportează consiliului de administrație și directorului fiecărei agenții;

23. atrage atenția asupra rezervei exprimate în raportul anual de activitate pentru 2006 al auditorului intern după cum urmează:

      „Auditorul intern al Comisiei nu este în măsură să își îndeplinească obligația ce îi revine în temeiul articolului 185 din regulamentul financiar ca auditor intern al organismelor comunitare din cauza lipsei de resurse umane.”;

24. ia act, cu toate acestea, de observația auditorului intern în raportul său de activitate pentru 2006 conform căreia, începând din 2007, odată cu afectarea de personal suplimentar de către Comisie Serviciului său de audit intern (Internal Audit Service-IAS), toate agențiile de reglementare funcționale urmează să facă anual obiectul unui audit intern;

25. ia act de numărul tot mai mare de agenții de reglementare și executive și de întreprinderi comune care trebuie auditate de IAS în temeiul articolului 185 din regulamentul financiar; solicită Comisiei să informeze comisia parlamentară competentă dacă personalul pus la dispoziția IAS va fi suficient pentru realizarea unui audit anual al tuturor acestor organisme în următorii ani;

26. observă că prin articolul 72 alineatul (5) din Regulamentul nr. 2343/2002 fiecărei agenții i se cere să prezinte anual autorității de descărcare de gestiune și Comisiei un raport întocmit de directorul său în care să se enumere numărul și tipul auditurilor interne efectuate de auditorul intern, recomandările făcute și acțiunile întreprinse în urma acestor recomandări; solicită agențiilor să precizeze dacă se face acest lucru și, dacă da, în ce mod;

27. ia act, în aceea ce privește capacitățile de audit intern, în special în ceea ce privește agențiile mai mici, de o propunere a auditorului intern adresată comisiei competente a Parlamentului la 14 septembrie 2006, potrivit căreia agențiile mai mici ar trebui să fie autorizate să angajeze servicii de audit intern din sectorul privat;

Evaluarea agențiilor

28. reamintește declarația comună a Parlamentului, Consiliului și Comisiei[19] negociată la conciliere înainte de Consiliul ECOFIN privind bugetul din 13 iulie 2007 în care se solicita i) o listă a agențiilor pe care Comisia intenționează să le evalueze și ii) o listă a agențiilor deja evaluate, însoțită de un rezumat al principalelor constatări;

Proceduri disciplinare

29. observă că, datorită dimensiunii lor, agențiile întâmpină dificultăți în constituirea unor comisii disciplinare alcătuite din personal încadrat în gradul corespunzător și că Oficiul disciplinar și de anchetă al Comisiei (Investigation and Disciplinary Office-IDOC) nu are competențe în cazul agențiilor; invită agențiile să aibă în vedere constituirea unei comisii disciplinare inter-agenții;

Proiect de acord interinstituțional

30. reamintește proiectul de acord interinstituțional al Comisiei privind cadrul de funcționare al agențiilor europene de reglementare (COM(2005)0059) prin care se intenționa instituirea unui cadru orizontal pentru crearea, structura, funcționarea, evaluarea și controlul agențiilor europene de reglementare; observă că proiectul reprezintă o inițiativă utilă în efortul de a raționaliza crearea și funcționarea agențiilor; ia act de declarația din raportul de sinteză pe 2006 al Comisiei [punctul 3.1, COM(2007)0274)] conform căreia, deși negocierile au stagnat după publicarea propunerii, discuțiile pe fond au fost relansate în cadrul Consiliului la sfârșitul lui 2006; regretă că nu s-au putut înregistra mai multe progrese spre adoptare;

31. salută, prin urmare, angajamentul Comisiei de a prezenta o comunicare privind viitorul agențiilor de reglementare în cursul exercițiului 2008;

Agențiile finanțate din surse proprii

32. reamintește faptul că pentru cele două agenții care se finanțează din surse proprii, descărcarea de gestiune este acordată directorului de către consiliul de administrație; observă că ambele au acumulat surplusuri semnificative din venitul din taxe reportat din cifrele din anii precedenți:

      Oficiul pentru armonizare în cadrul pieței interne - numerar și echivalent de numerar: 281 MEUR;

     Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante - numerar și echivalent de numerar: 18 MEUR[20];

Aspecte specifice

33. ia act de declarația Curții de Conturi, din raportul său pe 2006, privind cheltuielile administrative, conform căreia rata de utilizare a creditelor de angajament a fost de sub 60%;

34. subliniază responsabilitatea pe care o are agenția de a proteja și de a promova sănătatea publică și sănătatea animală prin evaluarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar; salută eforturile agenției de a oferi consultanță științifică mai intensă în fazele inițiale ale dezvoltării de noi medicamente, precum și introducerea de măsuri pentru accelerarea evaluării medicamentelor care au o importanța vitală pentru sănătatea publică;

35. 

ia act de faptul că o sumă considerabilă din creditele bugetare pentru anul 2006 a fost reportată pentru anul 2007 datorită tipului de proiecte cu care se ocupă agenția;

36. ia act, în continuare, de răspunsul agenției la observațiile Curții privind facturarea taxelor agenției și calcularea costurilor, că în decembrie 2006, consiliul de administrație al agenției a decis realizarea unei revizuiri a sistemului de bareme pentru taxe în consultare cu autoritățile naționale competente;

37. reamintește că veniturile agenției provin din contribuții comunitare și taxe plătite de întreprinderi pentru obținerea și menținerea autorizațiilor comunitare de introducere pe piață și pentru alte servicii prestate de agenție;

38. constată, din conturile finale ale agenției, că în 2006 aceasta a primit taxe și alte venituri în valoare de 119 MEUR și o subvenție comunitară de 31 MEUR; constată că rezultatul economic al agenției pentru anul respectiv a fost de 16 MEUR, sumă care, adăugată la excedentul acumulat de 27 MEUR, a dat active nete totale în valoare de 44 MEUR;

39. ia act de răspunsul agenției conform căruia excedentul acumulat nu reprezintă excedent bugetar, ci mai curând rezultatul economic provenit din aplicarea principiilor contabilității de angajamente, iar acesta a fost utilizat pentru finanțarea cheltuielilor de capital cu activele imobilizate, în special dotarea clădirilor și costuri de dezvoltare informatică;

40. constată, din conturile provizorii, că pe parcursul lui 2006 agenția a gestionat, în numele a 19 agenții, bugetul serviciilor comune de asistență, care constă în cheltuielile pentru onorariile consultaților, pentru sprijinirea instrumentului contabil bugetar și a sistemului de raportare financiară SI2;

41. mai constată, din conturile provizorii, că veniturile din onorariile de evaluare au crescut cu 31,5% în 2006 față de 2005;

42. constată că directorul executiv al agenției a întocmit un raport anual de activitate, dar nu și o declarație de asigurare (pe motiv că o astfel de declarație nu este prevăzută în instrucțiunile permanente ale Comisiei);

43. remarcă totuși că în raportul său anual de activitate, directorul executiv declară că nu formulează nicio rezervă; remarcă declarația agenției conform căreia directorul executiv este pregătit să semneze în viitor o declarație de asigurare;

44. salută analiza realizată de consiliul de administrație și evaluarea raportului anual de activitate al directorului executiv; remarcă, în special, preocuparea consiliului de administrație privind faptul că agenția primește sarcini noi care nu sunt susținute de resursele financiare adecvate de la bugetul UE sau de noi taxe; constată că această analiză nu pare a fi în deplină concordanță cu situația financiară a agenției așa cum se prezintă în conturile din 2006;

45. salută adoptarea, în 2006, de către consiliul de administrație a unei proceduri revizuite pentru gestionarea conflictelor de interese, care s-a extins pentru a-i include și pe membrii consiliului de administrație; salută, de asemenea, emiterea unei note orientative pentru procedura de raportare a neregularităților;

46. constată că serviciul de audit intern a realizat primul audit al agenției în 2005 și a emis raportul final în septembrie 2006, cu concluzia că sistemul de control intern aplicat oferă asigurări rezonabile privind atingerea obiectivelor comerciale stabilite pentru procesele verificate, cu excepția unui număr de constatări foarte importante din domeniul mediului de control, informării și comunicării și activităților de control;

47. subliniază faptul că pregătirea punerii în aplicare a Regulamentului privind produsele medicamentoase de uz pediatric a avut un impact considerabil asupra activității agenției în 2006; salută adoptarea de către comisia mixtă și agenție a documentului referitor la prioritățile pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele medicamentoase de uz pediatric.

3.3.2008

AVIZ AL COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2006

(C6-0379/2007 - 2007/2054(DEC))

Raportoare pentru aviz: Jutta Haug

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază responsabilitatea pe care o are Agenția europeană pentru medicamente (AEM) de a proteja și de a promova sănătatea publică și sănătatea animală prin evaluarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar; salută eforturile agenției de a oferi consultanță științifică mai intensă în fazele inițiale ale dezvoltării de noi medicamente, precum și introducerea de măsuri pentru accelerarea evaluării medicamentelor care au o importanța vitală pentru sănătatea publică;

2. consideră că ratele de execuție a liniilor bugetare operaționale și administrative ale AEM sunt satisfăcătoare; ia act de faptul că o sumă considerabilă din creditele bugetare pentru anul 2006 a fost reportată pentru anul următor datorită tipului de proiecte cu care se ocupă AEM;

3. reamintește raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale AEM pentru exercițiul financiar 2006, însoțit de răspunsurile agenției;

4. subliniază faptul că pregătirea punerii în aplicare a Regulamentului privind produsele medicamentoase de uz pediatric a avut un impact considerabil asupra activității agenției în 2006; salută adoptarea de către comisia mixtă și AEM a documentului referitor la prioritățile pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind produsele medicamentoase de uz pediatric;

5. consideră, pe baza datelor disponibile, că se poate acorda directorului executiv al AEM descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului AEM aferent exercițiului financiar 2006.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

26.2.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Adamos Adamou, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Membri supleanți prezenți la votul final

Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Johannes Lebech, Lambert van Nistelrooij

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

26.3.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Esther De Lange, Petr Duchoň, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, Borut Pahor, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea, Pierre Pribetich, Esko Seppänen

 • [1]  JO C 261, 31.10.2007, p. 10.
 • [2]  JO C 309, 19.12.2007, p. 34.
 • [3]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).
 • [4]  JO L 136, 30.4.2004, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 (JO L 324, 10.12.2007, p. 121).
 • [5]  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
 • [6]  JO C 261, 31.10.2007, p. 10.
 • [7]  JO C 309, 19.12.2007, p. 34.
 • [8]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).
 • [9]  JO L 136, 30.4.2004, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 (JO L 324, 10.12.2007, p. 121).
 • [10]  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
 • [11]  JO C 261, 31.10.2007, p. 10.
 • [12]  JO C 309, 19.12.2007, p. 34.
 • [13]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).
 • [14]  JO L 136, 30.4.2004, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 (JO L 324, 10.12.2007, p. 121).
 • [15]  JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
 • [16]  Texte adoptate, P6_TA(2007)0120.
 • [17]  Rezoluţia Parlamentului European conţinând observaţiile ce însoţesc decizia privind descărcarea de gestiune acordată directorului executiv al Agenţiei Europene pentru Medicamente cu privire la execuţia bugetului agenţiei aferent exerciţiului financiar 2003 (JO L 196, 27.7.2005, p. 94).
 • [18]  JO C 273, 15.11.2007, p. 1.
 • [19]  Documentul Consiliului DS 605/1/07 Revl.
 • [20]  Sursa: Raportul special al CCE.