POROČILO o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2006

3.4.2008 - (C6‑0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Poročevalec: Hans-Peter Martin

Postopek : 2007/2054(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0125/2008
Predložena besedila :
A6-0125/2008
Sprejeta besedila :

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2006

(C6‑0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2006[1],

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2006, skupaj z odgovori agencije[2],

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ob upoštevanju pogodbe o ES, zlasti člena 276,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[3], zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila[4], zlasti člena 68,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[5], zlasti člena 94,

–   upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0125/2008),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropske agencije za zdravila glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2006;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropske agencije za zdravila, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2006

(C6‑0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2006[6],

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2006, skupaj z odgovori agencije[7],

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ob upoštevanju pogodbe o ES, zlasti člena 276,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[8], zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila[9], zlasti člena 68,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[10], zlasti člena 94,

–   upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0125/2008),

1.  ugotavlja, da so končni letni računovodski izkazi Evropske agencije za zdravila priloženi k poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključek poslovnih knjig Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2006;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropske agencije za zdravila, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2006,

(C6‑0379/2007 – 2007/2054(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2006[11],

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2006, skupaj z odgovori agencije[12],

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2008 (5843/2008 – C6-0084/2008),

–   ob upoštevanju pogodbe o ES, zlasti člena 276,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[13], zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila[14], zlasti člena 68,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[15], zlasti člena 94,

–   upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0125/2008),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti končnih letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2006 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

B.  ker je Parlament 24. aprila 2007 izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2005[16] in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim

·   ugotavlja, da je bilo več kot 40 % obveznosti prenesenih v naslednje proračunsko leto;

·   ugotavlja, da se je zaradi širitve proračun agencije precej povečal;

·   poziva agencijo, da v svoje računovodske izkaze vključi sredstva, zbrana pri drugih agencijah in organih za financiranje skupne podporne službe za razvoj informacijskih sistemov za finančno poslovodenje;

·   zahteva, da agencija pred 1. januarjem 2010 in nato vsakih pet let pripravi neodvisno zunanjo oceno svojih dosežkov na podlagi ustanovitvene uredbe in delovnega programa, ki ga je določil upravni odbor;

Splošne točke, ki so povezane s horizontalnimi vprašanji agencij EU in so tako pomembne tudi za postopek razrešnice posamezne agencije

1.  ugotavlja, da so v letu 2006 proračuni 24 agencij in drugih decentraliziranih organov, za katere je Računsko sodišče opravilo revizijo, znašali 1.080,5 milijona EUR (najvišji proračun v višini 271 milijonov EUR je imela Evropska agencija za obnovo, najnižjega pa Evropska policijska akademija (CEPOL) v višini 5 milijonov EUR);

2.  poudarja, da med zunanje organe EU, vključene v postopek revizije in razrešnice, sedaj ne sodijo le tradicionalne regulativne agencije, ampak tudi izvajalske agencije, ki so ustanovljene za izvajanje posebnih programov, v prihodnje pa bodo vključena tudi skupna podjetja, ustanovljena kot javno-zasebna partnerstva (skupne tehnološke pobude);

3.  ugotavlja, da se je število agencij, vključenih v postopek razrešnice, kar zadeva Parlament, spreminjalo na naslednji način: proračunsko leto 2000: 8; 2001: 10; 2002: 11; 2003: 14; 2004: 14; 2005: 16; 2006: 20 regulativnih in 2 izvajalski agenciji (nista upoštevani agenciji, za kateri sicer Računsko sodišče opravi revizijo, vendar zanju velja notranji postopek razrešnice);

4.  zato meni, da je postopek revizije in razrešnice postal preveč okoren in neustrezen glede na sorazmerno velikost proračunov agencij/decentraliziranih organov; naroči svojemu pristojnemu odboru, naj opravi obsežen pregled postopka za podelitev razrešnice agencijam in decentraliziranim organom z namenom oblikovanja enostavnejšega in smotrnejšega pristopa ob upoštevanju vse večjega števila organov, za katere bo v prihodnje treba pripraviti ločena poročila o razrešnicah;

Temeljni razmisleki

5.  od Komisije zahteva, da pred ustanovitvijo nove ali prenovo obstoječe agencije jasno obrazloži naslednje elemente: vrsta agencije, njeni cilji, struktura notranjega upravljanja, izdelki, storitve, ključni postopki, ciljna skupina, stranke in deležniki agencije, uradni odnosi z zunanjimi akterji, proračunske obveznosti, finančno načrtovanje, kadrovska politika in politika zaposlovanja;

6.  zahteva, da mora delovanje vsake agencije urejati sporazum o letni uspešnosti, ki ga pripravita agencija in pristojni generalni direktorat in ki bi moral vključevati glavne cilje za prihodnje leto, finančni okvir in jasne kazalnike za merjenje uspešnosti;

7. zahteva, da Računsko sodišče ali drug neodvisni revizor redno (in ad hoc) opravlja revizije uspešnosti agencij; meni, da se pri tem ne bi smeli omejiti na običajne dejavnike finančnega upravljanja in pravilne uporabe javnega denarja, ampak bi morali vključiti tudi upravno učinkovitost in uspešnost ter oceno finančnega upravljanja vsake agencije;

8.  meni, da je treba pri agencijah, ki nenehno precenjujejo svoje proračunske potrebe, upoštevati tehnični pavšalni odbitek na podlagi prostih delovnih mest; meni, da se bodo zato namenski prejemki agencij dolgoročno zmanjšali, upravni stroški pa posledično znižali;

9.  ugotavlja, da so bile mnoge agencije tarča kritik, ker niso spoštovale pravil za javna naročila, finančne uredbe, kadrovskih predpisov ipd., in opozarja na resnost te težave; meni, da je glavni razlog za takšno stanje dejstvo, da je večina predpisov, tudi finančna uredba, sestavljenih za večje institucije, večina manjših agencij pa nima kritične mase, ki bi jim omogočala izpolnjevanje predpisanih zahtev; zato poziva Komisijo, naj poišče hitro rešitev in poveča učinkovitost z združitvijo upravnih funkcij različnih agencij, s čimer bi bila dosežena potrebna kritična masa (pri tem je treba upoštevati tudi potrebne spremembe v osnovnih predpisih, ki urejajo delovanje agencij in njihovo proračunsko samostojnost), ali pa obvezno pripravi osnutek specifičnih predpisov za agencije (zlasti izvedbena pravila za agencije), ki bi omogočali popolno izpolnjevanje zahtev;

10. zahteva, da Komisija pri pripravi predhodnega predloga proračuna upošteva, kako so posamezne agencije izvrševale proračun v prejšnjih letih, še posebej v letu n-1, in na podlagi tega ustrezno revidira proračun, ki ga zahteva agencija; poziva svoj pristojni odbor, naj spoštuje revizijo in – če tega ne bo storila Komisija – sam revidira zadevni proračun na realistično raven, ki ustreza zmožnostim črpanja sredstev in izvrševanja zadevne agencije;

11. opozarja na svoj sklep v zvezi z razrešnico za proračunsko leto 2005, v katerem je Komisijo pozval, naj vsakih pet let predloži študijo o dodani vrednosti za vse agencije; poziva ustrezne institucije, naj v primeru negativne ocene o dodani vrednosti agencije sprejmejo vse potrebne ukrepe, tako da spremenijo mandat zadevne agencije ali pa jo zaprejo; ugotavlja, da Komisija v letu 2007 ni opravila niti enega ocenjevanja; vztraja pri tem, da mora Komisija pred podelitvijo razrešnice za proračunsko leto 2007 predložiti vsaj pet takšnih ocen, začenši z najstarejšimi agencijami;

12. meni, da je treba čim prej upoštevati priporočila Računskega sodišča in uskladiti raven subvencij, izplačanih agencijam, z dejanskimi finančnimi potrebami; prav tako meni, da je treba predloge sprememb k splošni finančni uredbi vnesti tudi v okvirne finančne uredbe in posebne finančne uredbe agencij;

13. je zaskrbljen nad tem, da je veliko uslužbencev zaposlenih začasno, in sicer na način, ki bi utegnil slabo vplivati na kakovost njihovega dela; zato poziva Komisijo, naj natančneje spremlja izvajanje kadrovskih predpisov v agencijah;

Predstavitev podatkov iz poročil

14. ugotavlja, da agencije nimajo enotnega pristopa glede predstavitve svojih dejavnosti med obravnavanim proračunskim letom, predstavitve računov in poročil o proračunskem in finančnem upravljanju ter vprašanja, ali bi moral direktor agencije pripraviti izjavo o zanesljivosti; ugotavlja, da nekatere agencije ne razlikujejo jasno med (a) predstavitvijo delovanja agencije javnosti in (b) tehničnim poročanjem o proračunskem in finančnem upravljanju;

15. ugotavlja, da v veljavnih navodilih Komisije za pripravo letnih poročil o dejavnosti ni izrecne zahteve, da mora agencija pripraviti izjavo o zanesljivosti, vendar je kljub temu veliko direktorjev agencij pripravilo takšno izjavo za leto 2006, pri čemer eden od primerov vključuje pomemben pridržek;

16. opozarja na odstavek 41 svoje resolucije z dne 12. aprila 2005[17], v katerem so direktorji agencij pozvani, da od zdaj naprej k letnemu poročilu o dejavnosti, predstavljenemu skupaj s finančnimi podatki in podatki o upravljanju, priložijo izjavo o zanesljivosti glede zakonitosti in pravilnosti poslovanja, ki je podobna izjavam, ki jih podpišejo generalni direktorji Komisije;

17. poziva Komisijo, da v skladu s tem spremeni veljavna navodila za agencije;

18. poleg tega predlaga, da bi si morala Komisija skupaj z agencijami prizadevati za oblikovanje usklajenega modela, ki bi ga uporabljale vse agencije ter vsi decentralizirani organi in bi jasno razlikoval med

-    letnim poročilom, namenjenim splošnemu bralcu, o poslovanju, delu in dosežkih organa;

-    finančnimi izkazi in poročilom o izvrševanju proračuna;

-    poročilom o dejavnosti v skladu s poročili o dejavnosti generalnih direktorjev Komisije;

-    izjavo o zanesljivosti, ki jo podpiše direktor organa, skupaj z vsemi pridržki ali pripombami, za katere meni, da je treba nanje opozoriti organ za podelitev razrešnice;

Splošne ugotovitve Računskega sodišča

19. je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča (odstavek 10.29[18] v letnem poročilu), da črpanje subvencij, ki jih Komisija izplačuje iz proračuna Skupnosti, ne poteka na osnovi ustrezno utemeljenih ocen denarnih potreb agencij, ter da to v povezavi z izdatnimi prenosi sredstev povzroča, da imajo zaradi tega agencije veliko likvidnih sredstev na računu; seznanjen je tudi s priporočilom Računskega sodišča, da bi morala biti raven izplačanih subvencij agencijam v skladu z njihovimi resničnimi denarnimi potrebami;

20. ugotavlja, da 14 agencij konec leta 2006 še ni izvajalo računovodskega sistema ABAC (letno poročilo, opomba odstavka 10.31);

21. upošteva pripombo sodišča (letno poročilo, odstavek 1.25) glede vračunanih stroškov za neizkoriščeni dopust, ki so jih obračunale nekatere agencije; opozarja, da je Računsko sodišče podalo izjavo o zanesljivosti v primeru treh agencij (Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP), Evropska policijska akademija (CEPOL) in Evropska agencija za železniški promet) za proračunsko leto 2006 (2005: CEDEFOP, Evropska agencija za varnost hrane, Evropska agencija za obnovo);

Notranja revizija

22. opozarja, da je skladno s členom 185(3) finančne uredbe notranji revizor Komisije tudi notranji revizor regulativnih agencij, ki prejemajo nepovratna sredstva iz proračuna EU; poudarja, da notranji revizor poroča upravnemu odboru in direktorju vsake agencije;

23. opozarja na pridržek notranjega revizorja v letnem poročilu o dejavnosti za leto 2006, ki pravi:

      "Notranji revizor Komisije ne more zadovoljivo izpolnjevati svoje obveznosti notranjega revizorja organov Skupnosti iz člena 185 finančne uredbe zaradi pomanjkanja osebja.";

24. vendar upošteva pripombo notranjega revizorja v njegovem poročilu o dejavnostih za leto 2006, da se bo od leta 2007 za vse delujoče regulativne agencije vsako leto opravljala notranja revizija z dodatnim osebjem, ki ga je službi za notranjo revizijo odobrila Komisija;

25. ugotavlja naraščajoče število regulativnih in izvajalskih agencij ter skupnih podjetij, ki jih mora služba za notranjo revizijo revidirati v skladu s členom 185 finančne uredbe; poziva Komisijo, naj pristojni odbor obvesti, ali bo imela služba za notranjo revizijo v prihodnjih letih na voljo dovolj osebja za izvajanje letne revizije vseh takih organov;

26. ugotavlja, da člen 72(5) uredbe št. 2343/2002 zahteva, da vsaka agencija organu za razrešnice in Komisiji vsako leto predloži poročilo, ki ga pripravi njen direktor, v katerem so povzeti število in vrsta notranjih revizij, ki jih je opravil notranji revizor, njegova priporočila in ukrepi, ki so bili sprejeti v zvezi s temi priporočili; poziva agencije, naj navedejo, ali se to izvaja, in če se, na kak način;

27. je seznanjen s predlogom, ki ga je 14. septembra 2006 notranji revizor podal pristojnemu odboru Parlamenta v zvezi z zmožnostjo agencij, da opravijo notranje revizije, zlasti v povezavi z manjšimi agencijami, in sicer v zvezi s tem, da morajo imeti manjše agencije pooblastilo za nakup storitev notranje revizije v zasebnem sektorju;

Ocenjevanje agencij

28. opozarja na skupno izjavo Parlamenta, Sveta in Komisije[19], dogovorjena na usklajevanju pred Ekonomsko-finančnim svetom za proračun 13. julija 2007, ki zahteva i) seznam agencij, ki jih Komisija namerava oceniti, in ii) seznam že ocenjenih agencij, skupaj s povzetkom pomembnejših ugotovitev;

Disciplinski postopki

29. ugotavlja, da imajo posamezne agencije zaradi svoje velikosti težave pri ustanavljanju ad hoc disciplinskih komisij, ki jih sestavlja osebje iz ustreznih kariernih razredov, in da preiskovalni in disciplinski urad Komisije (IDOC) ni pristojen za agencije; poziva agencije, naj premislijo o medagencijski disciplinski komisiji;

Osnutek medinstitucionalnega sporazuma

30. opozarja na osnutek medinstitucionalnega sporazuma Komisije o skupnem okviru za evropske regulativne agencije (KOM(2005)0059), katerega namen je oblikovanje horizontalnega okvira za oblikovanje, strukturo, delovanje, ocenjevanje in nadzor evropskih regulativnih agencij; ugotavlja, da osnutek predstavlja koristno pobudo pri prizadevanju za racionalizacijo ustanavljanja in vodenja agencij; upošteva izjavo Komisije v zbirnem poročilu 2006 (odstavek 3.1, KOM(2007)0274), da so bile razprave o zadevi obnovljene na zasedanju Sveta ob koncu leta 2006, čeprav je napredek pri pogajanjih po objavi predloga zastal; obžaluje, da pri sprejemanju ni bilo mogoče doseči napredka;

31. zato pozdravlja zavezanost Komisije, da v letu 2008 pripravi sporočilo o prihodnosti regulativnih agencij;

Agencije, ki se financirajo iz lastnih sredstev

32. opozarja, da direktorjema dveh agencij, ki se financirata iz lastnih sredstev, razrešnico podeli upravni odbor; ugotavlja, da imata obe agenciji zbrane visoke presežke iz prihodkov od nadomestil, ki so bili preneseni iz prejšnjih let:

      Urad za usklajevanje na notranjem trgu, denarna sredstva in njihovi ustrezniki: 281 milijonov EUR;

     Urad Skupnosti za rastlinske sorte, denarna sredstva in njihovi ustrezniki: 18 milijonov EUR[20];

Posebni vidiki

33. ugotavlja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu za leto 2006 navedel, da je bila za administrativne odhodke stopnja porabe odobritev za prevzem obveznosti manjša od 60 %;

34. poudarja odgovornost agencije pri zaščiti in spodbujanju javnega zdravja in zdravja živali z ocenjevanjem in nadzorom zdravil za humano in veterinarsko uporabo; pozdravlja prizadevanja agencije za nudenje znanstvenega svetovanja v zgodnjih fazah razvoja novih zdravil, kakor tudi pri uvajanju ukrepov za spodbujanje ocenjevanja zdravil, ki so bistvenega pomena za javno zdravje;

35. ugotavlja, da je bil velik znesek odobrenih proračunskih sredstev za leto 2006 prenesen v leto 2007 zaradi narave projektov, s katerimi se ukvarja agencija;

36. poleg tega ugotavlja, da se je agencija na pripombo Računskega sodišča glede zaračunavanja pristojbin agencije in računanja stroškov odzvala tako, da se je decembra 2006 upravni odbor agencije odločil, da se bo posvetoval s pristojnimi nacionalnimi organi in pregledal sistem pristojbin;

37. opozarja, da prihodke agencije sestavljajo prispevki Skupnosti in pristojbine, ki jih plačajo podjetja za pridobitev in ohranitev dovoljenj Skupnosti za promet ter za druge storitve, ki jih nudi agencija;

38. iz končnih računovodskih izkazov ugotavlja, da je leta 2006 agencija prejela pristojbine in druge prihodke v višini 119 milijonov EUR ter subvencijo Skupnosti v višini 31 milijonov EUR; ugotavlja, da je poslovni izid agencije za to leto znašal 16 milijonov EUR, kar pomeni, da so skupaj z akumuliranim presežkom 27 milijonov EUR skupna neto sredstva agencije znašala 44 milijonov EUR;

39. ugotavlja, da agencija odgovarja, da akumulirani presežek ni proračunski presežek, ampak je poslovni izid, zasnovan na uporabi načel računovodstva na podlagi nastanka poslovnih dogodkov, in je bil uporabljen za financiranje naložb v investicijske izdatke za stalna sredstva, predvsem za stroške opremljanja in razvijanja informacijske tehnologije;

40. iz začasnih računovodskih izkazov ugotavlja, da je agencija med letom 2006 v imenu 19 agencij upravljala proračun skupnih podpornih storitev, kar zajema odhodke za honorarje svetovalcev za podporo proračunskemu računovodskemu orodju in sistemu finančnega poročanja SI2;

41. poleg tega iz začasnih računovodskih izkazov ugotavlja, da so se prihodki iz pristojbin za ocenjevanje od leta 2005 do 2006 povečali za 31,5 %;

42. ugotavlja, da je izvršni direktor agencije pripravil letno poročilo o dejavnostih ne pa izjave o zanesljivosti (na osnovi, da veljavna navodila Komisije ne zahtevajo take izjave);

43. vendar poudarja, da v svojem letnem poročilu o dejavnostih izvršni direktor navaja, da nima nobenih pridržkov; je seznanjen z izjavo agencije, da je v prihodnosti izvršni direktor pripravljen podpisati izjavo o zanesljivosti;

44. pozdravlja dejstvo, da je upravni odbor izvedel analizo in oceno letnega poročila o dejavnostih izvršnega direktorja; zlasti opaža skrb odbora, da agencija prejema nove naloge, ki nimajo primernega financiranja iz proračuna EU ali novih pristojbin; poudarja, da ta analiza ni popolnoma dosledna s finančnim položajem agencije, kot je bilo razkrito v računovodskih izkazih za leto 2006;

45. pozdravlja, da je upravni odbor agencije leta 2006 sprejel spremenjeni postopek za obravnavo nasprotij interesov, ki se uporablja tudi za člane upravnega odbora; prav tako odobrava objavo navodila za postopek poročanja o neprimernem ravnanju;

46. ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo izvedla svojo prvo temeljito revizijo agencije leta 2005 in objavila svoje končno poročilo septembra 2006. Njeni zaključki so bili, da veljavni sistem notranje kontrole zagotavlja sprejemljivo zagotovilo glede doseganja poslovnih ciljev, določenih za revidirane procese, razen nekaj zelo pomembnih ugotovitev na področju okolja nadzora, informacij in komunikacij ter dejavnosti kontrole;

47. poudarja, da so priprave za izvajanje uredbe o zdravilih za pediatrično uporabo občutno vplivale na delo agencije v letu 2006; pozdravlja sprejetje skupnega dokumenta Komisije/agencije o prednostnih nalogah za izvajanje uredbe o zdravilih za pediatrično uporabo;

3.3.2008

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2006

(C6-0379/2007 - 2007/2054(DEC))

Pripravljavka mnenja: Jutta Haug

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varno hrano poziva Odbor za proračunski nadzor, kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja odgovornost Evropske agencije za zdravila (EMEA) pri zaščiti in spodbujanju javnega zdravja in zdravja živali z ocenjevanjem in nadzorom zdravil za humano in veterinarsko uporabo; pozdravlja prizadevanja agencije za nudenje znanstvenega svetovanja v zgodnjih fazah razvoja novih zdravil, kakor tudi pri uvajanju ukrepov za spodbujanje ocenjevanja zdravil, ki so bistvenega pomena za javno zdravje;

2. meni, da je stopnja izvajanja tako operativnih kot upravnih proračunskih vrstic Evropske agencije za zdravila zadovoljiva; vendar ugotavlja, da je bil velik znesek odobrenih proračunskih sredstev za leto 2006 prenesen v naslednje leto zaradi narave projektov, s katerimi se ukvarja agencija;

3. spominja na poročilo Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2006 z odgovori agencije;

4. poudarja, da so priprave za izvajanje uredbe o zdravilih za pediatrično uporabo občutno vplivale na delo agencije v letu 2006; pozdravlja sprejetje skupnega dokumenta agencije in Komisije o prednostnih nalogah za izvajanje uredbe o zdravilih za pediatrično uporabo;

5. na podlagi razpoložljivih podatkov meni, da se izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila lahko podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2006.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

26.2.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Adamos Adamou, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Hélène Goudin, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Johannes Lebech, Lambert van Nistelrooij

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

26.3.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Esther De Lange, Petr Duchoň, James Elles, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, Borut Pahor, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Cătălin-Ioan Nechifor, Dumitru Oprea, Pierre Pribetich, Esko Seppänen

 • [1]  UL C 261, 31.10.2007, str. 10.
 • [2]  UL C 309, 19.12.2007, str. 34.
 • [3]  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1525/2007 (UL L 343, 27.12.2007, str. 9).
 • [4]  UL L 136, 30.4.2004, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1394/2007 (UL L 324, 10.12.2007, str. 121).
 • [5]  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
 • [6]  UL C 261, 31.10.2007, str. 10.
 • [7]  UL C 309, 19.12.2007, str. 34.
 • [8]  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1525/2007 (UL L 343, 27.12.2007, str. 9).
 • [9]  UL L 136, 30.4.2004, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1394/2007 (UL L 324, 10.12.2007, str. 121).
 • [10]  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
 • [11]  UL C 261, 31.10.2007, str. 10.
 • [12]  UL C 309, 19.12.2007, str. 34.
 • [13]  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1525/2007 (UL L 343, 27.12.2007, str. 9).
 • [14]  UL L 136, 30.4.2004, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1394/2007 (UL L 324, 10.12.2007, str. 121).
 • [15]  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
 • [16]  Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0120.
 • [17]  Resolucija Evropskega parlamenta, ki vsebuje pripombe k sklepu o razrešnici za izvršnega direktorja Evropske agencije za vrednotenje zdravil glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2003 (UL L 196, 27.7.2005, str. 94).
 • [18]  UL C 273, 15.11.2007, str. 1.
 • [19]  Dokument Sveta DS 605/1/07 rev1.
 • [20]  Vir: posebno poročilo Računskega sodišča.