ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за месо и добитък

3.4.2008 - (COM(2007)0129 – C6‑0099/2007 – 2007/0051(COD)) - ***I

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Процедура : 2007/0051(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0130/2008
Внесени текстове :
A6-0130/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за месо и добитък

(COM(2007)0129 – C6‑0099/2007 – 2007/0051(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0129)[1],

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 285, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0099/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6‑0130/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 4 а (ново)

(4а) С цел ограничаване на тежестта за държавите-членки, изискванията за регионални данни не следва да надвишават изискванията съгласно предишни законодателни актове (освен ако междувременно не са се появили нови регионални равнища), като регионалните данни са незадължителни, когато добитъкът в региона е под определени прагове.

Обосновка

This amendment is tabled in order to allow a first reading agreement with the Council. The same applies to all amendments proposed by the rapporteur to which no specific justification is given.

Изменение 2

Съображение 5 а (ново)

(5а) С цел гарантиране на плавен преход от режима, приложим съгласно Директиви 93/23/ЕИО, 93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО, настоящият регламент следва да позволява преходен период от не повече от една година, а за овце - до две години, който да се предоставя на държавите-членки, когато прилагането на настоящия регламент по отношение на техните национални статистически системи би изисквало основно адаптиране и вероятно би предизвикало сериозни проблеми от практическо естество.

Изменение 3

Съображение 9

(9) В частност, следва да се дадат правомощия на Комисията същата да определя условията, при които приема съдържанието на докладите за качество и адаптира съответно приложенията. Тъй като тези мерки имат общ характер и са предвидени да изменят някои несъществени елементи от настоящия регламент или да го допълнят чрез добавяне на нови несъществени елементи, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена по член 5а от Решение 1999/468/EО на Съвета,

В частност, Комисията следва да бъде оправомощена да изменя приложения I, II, IV и V. Тъй като тези мерки имат общ характер и са създадени, за да изменят някои несъществени елементи от настоящия регламент наред с другото като добавят към него нови несъществени елементи , те задължително трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/EО на Съвета,

Изменение 4

Член 2

За целите на настоящия регламент, определенията са включени в приложение І към настоящия регламент.

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

 

1. „земеделско стопанство“ означава земеделско стопанство, както е определено в член 5а от Регламент (ЕИО) № 571/88;

 

2. „извадково изследване“ означава извадково изследване, както е определено във второто тире от член 2 от Регламент (ЕИО) № 571/88;

 

3. „прасе“ означава домашно животно от подвид Sus scrofa domesticus;

 

4. „едър рогат добитък“ означава домашни животни от видове Bos Taurus и Bubalus bubalus, включително хибриди като Beefalo;

 

5. „овца“ означава домашно животно от вид Ovis aries;

 

6. „коза“ означава домашно животно от подвид Capra aegagrus hircus;

 

7. „птици“ означава конкретно домашни птици от видовете Gallus gallus (пилета), Meleagris sp.(пуйки), Anas sp. и Cairina moschata (патици) и Anser anser dom (гъски). Домашните птици могат да включват и птици от видовете Coturnix sp. (пъдпъдъци), Phasianus sp. (фазани), Numida meleadgris dom (токачки), Colombinae sp. (гълъби), и Struthio camelus (щрауси). В тази група не се включват обаче птици, отглеждани на закрито за ловни цели, а не за месо.

 

8. „кланица“ означава официално регистрираната и одобрена сграда, в която се колят и обработват животните, чието месо е предназначено за консумация от човека.

 

Други определения за целите на настоящия регламент са включени в приложение І.

Обосновка

The terminology used should be in line with the internationally agreed zoological nomenclature. The species Cairina moschata (Moscovy duck/Canard de Barbarie) should be included in the definition of the term "poultry".

Изменение 5

Раздел І, заглавие (преди член 3) (ново)

РАЗДЕЛ І

РАЗДЕЛ І

 

СТАТИСТИКИ ЗА ДОБИТЪКА

Обосновка

Technical amendment suggested by the Council Presidency in order to reach a first reading agreement.

Изменение 6

Член 6, заглавие

Член 6

Член 6

Изисквания за точност

Точност

Обосновка

Technical amendment suggested by the Council Presidency in order to reach a first reading agreement.

Изменение 7

Член 6, параграф 2

(2) Държавите-членки могат с разрешение на Комисията да използват други източници освен статистическите изследвания, ако има достатъчни основания за това.

(2) В случай на използване на административни източници държавите-членки уведомяват предварително Комисията за използваните методи и качеството на данните.

Изменение 8

Член 6, параграф 3

(3) В случай, че са използвани източници, различни от изследванията, държавите-членки ще осигурят точност на данните, най-малко еквивалентна на точността, необходима за изследванията.

(3) В случай че са използвани източници, различни от изследванията, държавите-членки осигуряват качество на информацията, еквивалентно на качеството на информацията, получена посредством статистически изследвания.

Изменение 9

Член 7, параграф 2, тире 2

- 1 април на следващата година относно статистистически данни за ноември/декември.

- 15 май на следващата година относно статистистически данни за ноември/декември.

Изменение 10

Член 8

Статистиката за ноември/декември трябва да бъде разбита по NUTS 2 териториални единици, дефинирани в Регламент (EО) № 1059/2003. По изключение, тези данни могат да бъдат предоставени само за NUTS 1 териториални единици за Германия и Обединеното кралство.

Статистиката за ноември/декември трябва да бъде разбита по териториални единици NUTS 1 и NUTS 2, дефинирани в Регламент (EО) № 1059/2003. По изключение, тези данни могат да бъдат предоставени само за териториални единици NUTS 1 за Германия и Обединеното кралство. Те не са задължителна за териториални единици с по-малко от 150 000 прасета, 75 000 животни от рода на едър рогат добитък, 100 000 овце и 25 000 кози, ако тези териториални единици общо съставляват 5 или под 5 % от популацията на съответния вид в национален мащаб.

Изменение 11

Член 9

Държавите-членки изготвят статистически данни за броя и трупното тегло на прасета, животни от рода на едър рогат добитък, овце, кози и домашни птици, заклани в кланиците на тяхна територия, чието месо се смята за годно за консумация от хората. Заедно с това те предоставят и приблизителни данни за закланите животни извън кланиците, така че статистиката да включва всички прасета, животни от рода на едър рогат добитък, овце, кози и домашни птици, заклани на тяхна територия.

Държавите-членки изготвят статистически данни за броя и трупното тегло на прасета, животни от рода на едър рогат добитък, овце, кози и домашни птици, заклани в кланиците на тяхна територия, чието месо се смята за годно за консумация от хората. Заедно с това те предоставят и приблизителни данни за закланите животни извън кланиците, така че статистиката да включва всички прасета, животни от рода на едър рогат добитък, овце и кози, заклани на тяхна територия.

Изменение 12

Член 12

Държавите-членки информират Комисията за направената статистика на закланите животни в рамките на 60 дни след посочения референтен период.

Държавите-членки информират Комисията за статистиката:

 

- за закланите животни в кланици в рамките на 60 дни след посочения референтен период ;

 

- за закланите животни извън кланици преди 30 юни следващата година.

Изменение 13

Член 14, параграф 1

(1) Прогнозите за прасета и животни от рода на едър рогат добитък се правят два пъти в годината от всяка една държава-членка.

(1) Прогнозите за прасета се правят два пъти в годината от всяка една държава-членка. Държавите-членки, в които популациите от прасета наброяват под 3 милиона глави, могат да изготвят тези статистически данни само веднъж в годината.

Изменение 14

Член 14, параграф 1 a (нов)

(1а) Прогнозните данни за животни от рода на едър рогат добитък се изготвят два пъти в годината от всяка една държава-членка. Държавите-членки, в които популациите от животни от рода на едър рогат добитък наброяват под 1,5 милиона глави, могат да изготвят тази статистика само веднъж в годината.

Изменение 15

Член 14, параграф 4

(4) Прогнозите покриват четири тримесечия за прасетата, три семестъра за едрия рогат добитък и два семестъра за овцете и козите

(4) Прогнозите обхващат:

 

- четири тримесечия за прасетата и три шестмесечия за едрия рогат добитък за държавите-членки, които изготвят прогнозни данни два пъти в годината;

 

- шест тримесечия за прасетата и четири шестмесечия за едрия рогат добитък за държавите-членки, които изготвят прогнозни данни един път в годината;

 

- две шестмесечия за овцете и козите.

Изменение 16

Член 16, въвеждаща част

Държавите-членки се задължават да информират Комисията относно прогнозите за производство на месо преди:

Държавите-членки се задължават да информират Комисията относно прогнозите за производство на месо:

Изменение 17

Член 16, тире 1

- 15 февруари, за прогнози, направени от януари до края на четвъртото тримесечие на текущата година за прасетата, до края на първия семестър от следващата година за едрия рогат добитък и до края на втория семестър от текущата година за овцете и козите;

- преди 15 февруари, за прогнози, направени от началото на първото тримесечие до края на четвъртото тримесечие на текущата година за прасетата и преди 15 септември за прогнози, направени от началото на третото тримесечие на текущата година до края на второто тримесечие от следващата година за държавите-членки, които изготвят прогнозни данни два пъти в годината;

Изменение 18

Член 16, тире 2

- 15 септември, за прогнозите от юли на текущата година до края на второто тримесечие от следващата година – за прасетата, и до края на втория семестър от следващата година – за едрия рогат добитък.

заличава се

Изменение 19

Член 16, тире 2 а (ново)

- преди 15 февруари, за прогнози, направени от началото на първото тримесечие на текущата година до края на второто тримесечие от следващата година за прасетата, за държави, които изготвят прогнозни данни един път в годината;

Изменение 20

Член 16, тире 2 б (ново)

- преди 15 февруари, за прогнози за едрия рогат добитък , направени от началото на първото шестмесечие на текущата година до края на първото шестмесечие от следващата година и преди 15 септември за прогнози, направени от началото на второто шестмесечие на текущата година до края на второто шестмесечие от следващата година за държавите-членки, които изготвят прогнозни данни два пъти в годината;

Изменение 21

Член 16, тире 2 в (ново)

- преди 15 февруари, за прогнози за едрия рогат добитък, направени от началото на първото шестмесечие на текущата година до края на второто шестмесечие на следващата година за държави, които изготвят прогнозни данни един път в годината;

Изменение 22

Член 16, тире 2 г (ново)

- преди 15 февруари, за прогнози, направени от началото на първото шестмесечие на текущата година до края на второто шестмесечие на текущата година за овцете и козите.

Изменение 23

Член 17, заглавие

Доклади

Оценка на качеството и доклади

Изменение 22

Член 17, параграф -1 a (нов)

(-1) За целите на настоящия регламент се прилагат следните параметри на оценката на качеството на данните, които се подават:

 

а) “релевантност” се отнася до степента, в която статистическите данни удовлетворяват настоящите и потенциалните нужди на потребителите;

 

б) “точност” се отнася до близостта на оценките до неизвестните действителни стойности;

 

в) “актуалност” се отнася до периода от време между представянето на информацията и събитието или явлението, което тя описва;

 

г) “навременност” се отнася до периода от време между датата на предаването на данните и планираната дата, на която е трябвало да бъдат представени;

 

д) “достъпност” и “ яснота” се отнася до условията и формите, в които потребителите могат да получават, използват и тълкуват данните;

 

е) “съпоставимост” се отнася до измерването въздействието на различията в прилаганите статистически понятия и инструменти и процедури за измерване, когато се сравняват статистически данни от различни географски области, секторни сфери или периоди от време;

 

ж) “последователност” се отнася до това доколко данните могат да бъдат надеждно комбинирани по различни начини и за различни цели.

Изменение 25

Член 17, параграф -1 а (нов)

(- 1а) На всеки 3 години и за пръв път осемнадесет месеца след датата на прилагане на настоящия регламент, държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) доклади за качество на подадените данни.

Изменение 26

Член 17, параграф -1 б (нов)

(- 1б) При прилагане на параметрите за качество, посочени в параграф -1 към данните, разглеждани в настоящия регламент, формите и структурата на докладите относно качеството се определят в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 19, параграф 2.

Обосновка

As foreseen in the Commission proposal, the regulatory procedure with scrutiny should be applied to all comitology provisions.

Изменение 27

Член 17, параграф 2

(2) На всеки 3 години и за пръв път дванадесет месеца след приемане на настоящия Регламент, държавите-членки предоставят на Комисията доклади за качество относно направената статистика за добитъка, за закланите животни и прогнози за производството на месо. Съдържанието на тези доклади за качество се определя от Комисията в съответствие с описаната в член 19, параграф 2 процедура.

заличава се

Изменение 28

Член 18, параграф 1

(1) За прилагането на настоящия регламент трябва да се вземат следните мерки, които са в съответствие с посочената в член 19, параграф 2 процедура:

1) Трябва да се вземат следните мерки, предвидени да изменят някои несъществени елементи от настоящия регламент, наред с другото, чрез неговото допълване с нови несъществени елементи, които са в съответствие с посочената в член 19, параграф 2 процедура по регулиране с контрол:

(а) определяне на съдържанието на докладите за качество, които се предоставят от държавите-членки (член 17, параграф 2);

(а) определяне на формите и структурата на докладите за качество, които се предоставят от държавите-членки (член 17, параграф -1, буква б);

 

(аа) предоставяне на преходни периоди на държавите-членки (член 19а, параграф 1);

(б) изменения на приложенията.

(б) изменение на приложения I, II, IV и V.

Обосновка

As foreseen in the Commission proposal, the regulatory procedure with scrutiny should be applied to all comitology provisions.

Изменение 29

Член 18, параграф 2

(2) Изхожда се от принципа, че ползите от актуализиране на данните надвишават направените разходи и от принципа, че всякакви допълни разходи и тежести остават в разумни граници.

(2) Изхожда се от принципа, че ползите от модифициране на данните надвишават направените разходи и от принципа, че всякакви допълни разходи и тежести остават в разумни граници.

Изменение 30

Член 19 а (нов)

Член 19а

 

Преходен период

 

(1) За прилагането на настоящия регламент, на държавите-членки може да бъде предоставен преходен период от една пълна календарна година, продължаващ не повече от една година след датата на неговото прилагане, съгласно процедурата по регулиране с контрол, определена в член 19, параграф 2, когато прилагането на настоящия регламент по отношение на техните национални статистически системи изисква основно адаптиране и вероятно ще предизвика сериозни проблеми от практическо естество. По отношение на овцете преходният период може да достигне до две години.

 

(2) За тази цел държавите-членки представят надлежно обосновано искане до Комисията не по-късно от 3 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Обосновка

As foreseen in the Commission proposal, the regulatory procedure with scrutiny should be applied to all comitology provisions.

Изменение 31

Член 20, параграф 1

(1) Отменят се Директиви 93/23/EИО, 93/24/EИО и 93/25/EИО на Съвета.

(1) Отменят се Директиви 93/23/EИО, 93/24/EИО и 93/25/EИО на Съвета, без да се нарушава параграф 2а) от настоящия член.

Изменение 32

Член 20, параграф 2 а (нов)

(2а) Чрез дерогация от член 21, параграф втори, държава-членка, която е получила дерогация в съответствие с член 19а, продължава да прилага разпоредбите на Директиви 93/23/EИО, 93/24/EИО и 93/25/EИО на Съвета за продължителността на определения преходен период.

Изменение 33

Член 21, параграф 2

Същият се прилага от 1 януари 2008 г.

Същият се прилага от 1 януари 2009 г.

Изменение 34

Приложение I, буква a)

(а) земеделско стопанство“, както е определен в Регламент на Съвета (ЕИО) № 571/88;

заличава се

Изменение 35

Приложение I, буква б)

(б) „извадково изследване“, както е определено в Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета;

заличава се

Изменение 36

Изменение I, буква в)

(в) терминът „прасе“ означава домашни животни от вид Sus;

заличава се

Изменение 37

Приложение I, буква г)

(г) терминът „едър рогат добитък“ означава домашни животни от вид Bos taurus, Bubalus bubalus и Beefalo;

заличава се

Изменение 38

Приложение I, таблица, ред 1, колона 3

Животни от рода на едрия рогат добитък, тежащи не повече от 300 кг живо тегло, които все още нямат постоянни зъби,

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 8 или под 8 месеца

Изменение 39

Приложение I, таблица, ред 1 а, колони 1 и 2(нови)

Млади животни от рода на едрия рогат добитък

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца

Изменение 40

Приложение I, таблица, ред 3, колона 3

Телета за клане

Телета и млади животни от рода на едрия рогат добитък за клане

Обосновка

Technical amendment suggested by the Council Presidency in order to reach a first reading agreement.

Изменение 41

Приложение I, таблица, ред 2, колона 2

Животни от рода на едрия рогат добитък, на възраст по-малка от година, предназначени за клане като телета.

Животни от рода на едрия рогат добитък, на възраст по-малка от година, предназначени за клане като телета или млади животни от рода на едрия рогат добитък .

Обосновка

Technical amendment suggested by the Council Presidency in order to reach a first reading agreement.

Изменение 42

Приложение I, таблица, ред 3, колона 3

Некастрирани мъжки животни, които не са включени към категорията телета

Некастрирани мъжки животни, които не са включени към категорията телета и млади животни от рода на едрия рогат добитък

Изменение 43

Приложение I, таблица, ред 4, колона 3

Кастрирани мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, които не са включени към категорията телета

Кастрирани мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, които не са включени към категорията телета и млади животни от рода на едрия рогат добитък

Изменение 44

Приложение I, таблица, ред 5, колона 3

Женски животни от рода на едрия рогат добитък, които все още не са раждали, невключени в категорията – телета

Женски животни от рода на едрия рогат добитък, които все още не са раждали, невключени в категорията – телета и млади животни от рода на едрия рогат добитък

Изменение 45

Приложение I, буква е)

(е) терминът „овца“ се отнася до домашни животни от вид Ovis;

заличава се

Изменение 46

Приложение I, буква з)

(з) терминът „кози“ означава домашни животни от вид Capra;

заличава се

Изменение 47

Приложение I, буква (и)

(и) терминът „домашни птици“ се използва за домашни птици от вида Gallus domesticus (пилета), Meleagris (пуйки), Anas (патици) и Anser anser dom (гъски) и др. Домашните птици например могат да включват и птици от вида Coturnix (пъдпъдък), Phasianus (фазани), Numida meleagris dom (токачки), Colombinae (гълъби) и Struthio camelus (щрауси). Птици, които са отглеждани на закрито за ловни цели, а не за месо, не са включени в тази група;

заличава се

Изменение 48

Приложение I, буква й)

(й) терминът „труп“ означава тялото на животното, след като то бъде заклано и обработено;

(й) терминът „труп“;

 

- по отношение на прасетата това е тялото на закланото прасе, обезкръвено и изкормено, цяло или разрязано по средната линия, без език, четина, копита, генитални органи, лой, бъбреци и диафрагма;

 

- по отношение на едрия рогат добитък това е цялото тяло на закланото животно, след като е обезкръвено, изкормено и одрано и след отстраняване на главата и на краката (главата се отделя от трупа при първия прешлен на шията „atlanto-occipital“, а краката се отрязват при ставите „carpo-metacarpal“ или „tarsometatarsal“), на органите, които се намират в гръдната или в коремната кухина с или без бъбреците, околобъбречната и тазовата тлъстина, както и на половите органи и прилежащите мускули, и на вимето или гръдната тлъстина.

 

- по отношение на овцете и козите това е цялото тяло на закланото животно, след като е обезкръвено, изкормено и одрано, след отстраняване на главата (отрязана при първия прешлен на шията „atlanto-occipital“), на краката (отрязани при ставите „carpo-metacarpal“ или „tarsometatarsal“), на опашката (отрязана между шестия и седмия опашен прешлен), на органите, които се намират в гръдната и в коремната кухина (освен бъбреците и околобъбречната тлъстина), на вимето и половите органи; бъбреците и околобъбречната тлъстина са част от трупа;

 

- по отношение на птиците това е животното след оскубване и изваждане на вътрешностите му и след отстраняване на главата и краката и на шията, сърцето, черния дроб и воденичките, наречено “пиле 65 %” или представено по друг начин.

Изменение 49

Приложение I, буква к)

(к) терминът „трупно тегло“:

(к) „трупно тегло“ означава теглото на студения труп, което за прасетата се получава, като се приспаднат 2 % от регистрираното тегло на топлия труп до 45 минути след като прасето е било обезкръвено, а за едрия рогат добитък се получава, като се извадят 2 % от регистрираното тегло на топлия труп до 60 минути след като животното е било обезкръвено..

- по отношение на прасетата това е теглото на студеното тяло на закланото прасе, или цяло, или разрязано наполовина по средната линия, след като е обезкръвено и изкормено, и след отстраняване на езика, четината, копитата, гениталиите, лойта, бъбреците и диафрагмата;

 

- по отношение на едрия рогат добитък това е теглото на студеното тяло на закланото животно, след като е одрано, обезкръвено и изкормено и след отстраняване на външните гениталии, предните и задните крайници, главата, опашката, бъбреците и бъбречната мазнина и вимето;

 

- по отношение на овцете и козите това е теглото на студеното тяло на закланото животно, след като е обезкръвено, одрано и изкормено и след отстраняване на главата (отрязана при първия прешлен на шията „atlanto-occipital“), на краката (отрязани при ставите „carpo-metacarpal“ или „tarsometatarsal“), на опашката (отрязана между шестия и седмия опашен прешлен) и на гениталните органи (в това число вимето);

 

- по отношение на домашните птици това е теглото на студеното тяло на закланата птица, след като е обезкървена, оскубана и са извадени вътрешностите й. В това тегло се включват карантиите на птицата, с изключение на черния дроб.

 

Изменение 50

Приложение I, буква л)

(л) терминът „кланица“ се използва за официално регистрираната и одобрена сграда, в която се колят и обработват животните, откъдето се взема месо за консумация от човека.

заличава се

Изменение 51

Приложение І, категория 2, -ред 2 (нов)

телета за клане

телета или млади животни от рода на едрия рогат добитък за клане

Обосновка

Technical amendment suggested by the Council Presidency in order to reach a first reading agreement.

Изменение 52

Приложение IV, категория 2, ред 1 а (нов)

млади животни от рода на едрия рогат добитък

Изменение 53

Приложение IV, категория 5 а(нова)

Други

Изменение 54

Приложение V, категория 2, ред 1

телета

телета и млади животни от рода на едрия рогат добитък

  • [1]  Все още непубликувано в ОВ.

EXPLANATORY STATEMENT

The Commission proposal is designed to simplify the existing legislation, Council Directive 93/23/EEC of 1 June 1993 on the statistical surveys to be carried out on pig production, Council Directive 93/24/EEC of 1 June 1993 on the statistical surveys to be carried out on bovine animal production and Council Directive 93/25/EEC of 1 June 1993 on the statistical surveys to be carried out on sheep and goat stocks. Statistical surveys on poultry production are also to be introduced.

After the rapporteur had considered the Commission proposal and following an exchange of views on 7 May 2007, the Committee on Agriculture and Rural Development decided to apply the simplified procedure pursuant to Rule 43(1) of the Rules of Procedure (see draft report PE 388.618v01).

The rapporteur was subsequently asked by the Council secretariat to incorporate a number of amendments which the Council wished to make to the Commission proposal in a European Parliament report, thereby making it possible to conclude the legislative procedure at first reading. The committee then decided on 4 July 2007 to draw up a report in order to simplify the procedure.

This report responds to the Council's request. With a small number of exceptions that are explained below, the proposed amendments correspond to the wording drawn up by the Council working party and forwarded by the Portuguese presidency on 28 December 2007.

The Council's proposals can be described as follows:

· Clarification in the articles of some of the provisions previously set out in the annexes (in particular the definitions in Article 2 and the quality assessment in Article 17)

· More room for manoeuvre for the Member States in making use of administrative data rather than statistical surveys (Article 6)

· Qualification as regards regional surveys (Article 8)

· Limitations and clarification as regards forecasts (Articles 14 and 16)

· Shorter transitional periods (Article 20)

· Further procedures in addition to the proposed comitology provisions and restriction of Parliament's right of veto (Articles 18 and 19).

The rapporteur recommends that, for the most part, these Council proposals should be taken on board.

With regard to the comitology provisions, however, there does not appear to be any reason why the regulatory procedure with scrutiny should not be applied to all implementing provisions as originally envisaged in the Commission proposal. The Council would like to lay down the provisions on quality reports (in its Article 17, paragraph -1c (new)) using the regulatory procedure (without scrutiny). In addition, transitional periods are to be laid down using the management procedure (Article 20). It is not clear why these provisions should not be adopted using the regulatory procedure with scrutiny as envisaged by the Commission.

The interinstitutional agreement and Council Decision 2006/512/EC of 17 July 2006 make provision for the new regulatory procedure with scrutiny to be used in all cases where the basic instrument was adopted under the codecision procedure and where it 'provides for the adoption of measures of general scope designed to amend non-essential elements of that instrument, inter alia by deleting some of those elements or by supplementing the instrument by the addition of new non-essential elements'.[1] The rapporteur takes the view that both criteria are met here, and the Council's corresponding requests for amendments were therefore not incorporated into the draft report.

A further amendment by the rapporteur is purely linguistic in nature and concerns the list of various genera and species in the definitions (Article 2). The text proposed by the Council relates to genus, species and subspecies but refers only to species, so that the terminology is not completely correct.

  • [1]  Article 2(2) (new) of Decision 2006/512/EC of 17 July 2006 amending Decision 1999/468/EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission.
    .

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Статистическа информация за месните продукти и добитъка

Позовавания

COM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.3.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

26.4.2007

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

4.7.2007

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

8.5.2007

Разглеждане в комисия

7.5.2007

8.5.2007

9.10.2007

25.2.2008

 

1.4.2008

 

 

 

Дата на приемане

1.4.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Brian Simpson, Struan Stevenson

Дата на внасяне

4.4.2008