BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistikker over husdyrbestande og kødproduktion

3.4.2008 - (KOM(2007)0129 – C6–0099/2007 – 2007/0051(COD)) - ***I

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Procedure : 2007/0051(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0130/2008
Indgivne tekster :
A6-0130/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistikker over husdyrbestande og kødproduktion

(KOM(2007)0129 – C6–0099/2007 – 2007/0051(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0129)[1],

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0099/2007),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6–0130/2008),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 4 a (ny)

(4a) For at begrænse medlemsstaternes byrder bør de regionale datakrav ikke være strengere end kravene i henhold til den tidligere lovgivning (medmindre der er opstået nye regionale niveauer i mellemtiden), og de regionale data bør være frivillige, når den regionale husdyrbestand ligger under visse tærskler.

Begrundelse

Dette ændringsforslag fremsættes med henblik på at nå til enighed med Rådet ved førstebehandlingen. Det samme gælder for alle de ændringsforslag, der er stillet af ordføreren, hvor der ikke er anført nogen begrundelse.

Ændringsforslag 2

Betragtning 5 a (ny)

(5a) For at sikre en glidende overgang fra den ordning, der gælder i henhold til direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF, bør der i forordningen være mulighed for at indrømme medlemsstaterne en overgangsperiode på indtil et år, og for så vidt angår får indtil to år, når anvendelsen af denne forordning på deres nationale statistiske systemer vil kræve store tilpasninger og sandsynligvis forårsage betydelige praktiske problemer.

Ændringsforslag 3

Betragtning 9

(9) Kommissionen bør navnlig gives beføjelse til at fastsætte betingelserne for fastlæggelsen af indholdet af kvalitetsrapporterne og tilpasningen af bilagene. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning eller supplere med nye ikke-væsentlige bestemmelser, bør foranstaltningerne vedtages i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF.

(9) Kommissionen bør navnlig have beføjelse til at ændre bilag I, II, IV og V. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning bl.a. ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstalt­ningerne vedtages i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

 

Ændringsforslag 4

Artikel 2

De definitioner, der gælder i forbindelse med denne forordning, er fastlagt i bilag I.

I denne forordning forstås der ved:

 

1. "landbrugsbedrift": en landbrugsbedrift som defineret i artikel 5, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 571/88

 

2. "stikprøveundersøgelse": en stikprøveundersøgelse som defineret i artikel 2, andet afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 571/88

 

3. "svin": tamdyr af underarten Sus scrofa domesticus

 

4. "hornkvæg": tamdyr af arten Bos taurus og Bubalus bubalis, herunder hybrider som Beefalo

 

5. "får": tamdyr af arten Ovis aries

 

6. "geder": tamdyr af underarten Capra aegagrus hircus

 

7. "fjerkræ": navnlig tamfugle af arten Gallus gallus (høns), Meleagris (kalkuner), Anas og Cairina moschata (ænder) og Anser anser dom (gæs). Udtrykket omfatter bl.a. tamfugle af arten Coturnix (vagtler), Phasianus (fasaner), Numida meleagris dom (perlehøns), Colombinae (duer) og Struthio camelus (strudse). Udtrykket omfatter imidlertid ikke fugle, der er opdrættet i fangenskab til jagtformål og ikke til produktion af kød.

 

8. "slagteri": en officielt registreret og godkendt virksomhed, der slagter og slagtemæssigt behandler dyr, hvis kød er bestemt til konsum.

 

De øvrige definitioner, der gælder for denne forordning, er fastlagt i bilag I.

Begrundelse

Den anvendte terminologi bør være i overensstemmelse med det internationalt godkendte zoologiske nomenklatur. Definitionen på udtrykket "fjerkræ" bør omfatte arten Cairina moschata (moskusand/berberiand).

Ændringsforslag 5

Afdeling 1 - overskrift (før artikel 3)(ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

AFSNIT I

AFSNIT I

 

STATISTIKKER OVER HUSDYRBESTANDE

Begrundelse

Teknisk ændring foreslået af Rådets formandskab med henblik på at nå til enighed under førstebehandlingen.

Ændringsforslag 6

Artikel 6 - overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Præcisionskrav

Præcision

Begrundelse

Teknisk ændring foreslået af Rådets formandskab med henblik på at nå til enighed under førstebehandlingen.

Ændringsforslag 7

Artikel 6, stk. 2

2. Kommissionen kan i behørigt begrundede tilfælde give medlemsstaterne tilladelse til at anvende andre kilder end undersøgelser.

2. Hvis der anvendes administrative kilder, underretter medlemsstaterne på forhånd Kommissionen om de anvendte metoder og dataenes kvalitet.

Ændringsforslag 8

Artikel 6, stk. 3

3. Hvis der anvendes andre kilder end undersøgelser, skal medlemsstaterne sikre, at præcisionen er mindst lige så god som den, der kræves i forbindelse med undersøgelser.

3. Hvis der anvendes andre kilder end undersøgelser, sikrer medlemsstaterne, at disse oplysninger mindst er af samme kvalitet som de oplysninger, der opnås ved statistiske undersøgelser.

Ændringsforslag 9

Artikel 7, stk. 2, andet led

- 1. april det følgende år - for november/december-statistikkerne.

- 15. maj det følgende år – for november/december-statistikkerne.

Ændringsforslag 10

Artikel 8

November/december-statistikkerne opdeles efter regionale enheder på NUTS 2-niveau, jf. forordning (EF) nr. 1059/2003. Som undtagelse herfra kan Tyskland og Det Forenede Kongerige nøjes med at levere statistikkerne opdelt efter regionale enheder på NUTS 1-niveau.

November/december-statistikkerne opdeles efter regionale enheder på NUTS 1 og NUTS 2-niveau, jf. forordning (EF) nr. 1059/2003. Som undtagelse herfra kan Tyskland og Det Forenede Kongerige nøjes med at levere statistikkerne opdelt efter regionale enheder på NUTS 1-niveau. De er frivillige for regionale enheder med færre end 150 000 svin, 75 000 stk. hornkvæg, 100 000 får og 25 000 geder, hvis disse regionale enheder tilsammen bidrager med højst 5 % til den nationale population af de relevante arter.

Ændringsforslag 11

Artikel 9

Medlemsstaterne udarbejder statistikker over antal og slagtet vægt af svin, hornkvæg, får, geder og fjerkræ, som er blevet slagtet på slagterierne på deres område, og hvis kød anses for egnet til konsum. De udarbejder desuden skøn over slagtninger uden for slagterierne, således at statistikkerne omfatter alle svin, hornkvæg, får, geder og fjerkræ, som er slagtet på deres område.

Medlemsstaterne udarbejder statistikker over antal og slagtet vægt af svin, hornkvæg, får, geder og fjerkræ, som er blevet slagtet på slagterierne på deres område, og hvis kød anses for egnet til konsum. De udarbejder desuden skøn over slagtninger uden for slagterierne, således at statistikkerne omfatter alle svin, hornkvæg, får og geder, som er slagtet på deres område.

Ændringsforslag 12

Artikel 12

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen statistikkerne over slagtninger senest 60 dage efter referenceperioden.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om statistikkerne:

 

- for slagtninger på slagterierne senest 60 dage efter referenceperioden

 

- for slagtninger uden for slagterierne senest den 30. juni i det følgende år.

Ændringsforslag 13

Artikel 14, stk. 1

1. Medlemsstaterne udarbejder prognoser for svin og hornkvæg to gange årligt.

1. Medlemsstaterne udarbejder prognoser for svin to gange årligt. Medlemsstater med en svinepopulation på under 3 mio. dyr kan nøjes med at udarbejde disse statistikker én gang om året.

Ændringsforslag 14

Artikel 14, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne udarbejder prognoser for hornkvæg to gange om året. Medlemsstater med en hornkvægpopulation på under 1,5 mio. dyr kan nøjes med at udarbejde disse statistikker én gang om året.

Ændringsforslag 15

Artikel 14, stk. 4

4. Prognoserne skal dække fire kvartaler for svin, tre halvår for hornkvæg og to halvår for får og geder.

4. Prognoserne skal dække:

 

- fire kvartaler for svin og tre halvår for hornkvæg for medlemsstater, der udarbejder prognoser to gange om året

 

- seks kvartaler for svin og fire halvår for hornkvæg for medlemsstater, der udarbejder prognoser én gang om året

 

- to halvår for får og geder.

Ændringsforslag 16

Artikel 16, indledning

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen prognoserne over kødproduktionen inden den:

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen prognoserne over kødproduktionen:

Ændringsforslag 17

Artikel 16, første led

- 15. februar for prognoser fra januar til udgangen af fjerde kvartal samme år for svin, til udgangen af første halvår det følgende år for hornkvæg og til udgangen af andet halvår samme år for får og geder

- inden den 15. februar for prognoser for svin fra begyndelsen af første kvartal til udgangen af fjerde kvartal samme år og inden den 15. september for prognoser fra begyndelsen af tredje kvartal samme år til udgangen af andet kvartal det følgende år for medlemsstater, der udarbejder prognoser to gange om året

Ændringsforslag 18

Artikel 16, andet led

- 15. september for prognoser fra juli samme år til udgangen af andet kvartal det følgende år for svin og til udgangen af andet halvår det følgende år for hornkvæg.

Udgår

Ændringsforslag 19

Artikel 16, andet led a (nyt)

- inden den 15. februar for prognoser for svin fra begyndelsen af første kvartal samme år til udgangen af andet kvartal det følgende år for medlemsstater, der udarbejder prognoser én gang om året

Ændringsforslag 20

Artikel 16, andet led b (nyt)

- inden den 15. februar for prognoser for hornkvæg fra begyndelsen af første halvår samme år til udgangen af første halvår det følgende år og inden den 15. februar for prognoser fra begyndelsen af andet halvår samme år til udgangen af andet halvår det følgende år for medlemsstater, der udarbejder prognoser to gange om året

Ændringsforslag 21

Artikel 16, andet led c (nyt)

- inden den 15. februar for prognoser for hornkvæg fra begyndelsen af første halvår samme år til udgangen af andet halvår det følgende år for medlemsstater, der udarbejder prognoser én gang om året

Ændringsforslag 22

Artikel 16, andet led d (nyt)

- inden den 15. februar for prognoser fra begyndelsen af første halvår samme år til udgangen af andet halvår samme år for får og geder.

Ændringsforslag 23

Artikel 17, overskrift

Rapporter

Kvalitetsvurdering og rapporter

Ændringsforslag 24

Artikel 17, stk. -1 (nyt)

-1. I denne forordning finder følgende kvalitetsvurderingskriterier anvendelse på data, der skal indberettes:

 

a) "relevans": angiver, i hvilket omfang statistikkerne opfylder brugernes nuværende og potentielle behov

 

b) "nøjagtighed": angiver graden af overensstemmelse mellem estimater og de ukendte korrekte værdier

 

c) "aktualitet": afspejler tidsperioden mellem oplysningernes tilgængelighed og den begivenhed eller det fænomen, de beskriver

 

d) "punktlighed": afspejler tidsperioden mellem datoen for offentliggørelse af dataene og den dato, hvor de skulle have været offentliggjort

 

e) "tilgængelighed" og "klarhed": vedrører de betingelser og forhold, hvorunder brugerne kan få adgang til, anvende og fortolke dataene

 

f) "sammenlignelighed": vedrører måling af virkningen af forskelle i anvendte statistiske begreber og måleværktøjer og måleprocedurer, når statistikker sammenlignes mellem geografiske områder, sektorer eller over tid

 

g) "kohærens": angiver dataenes egnethed til at blive kombineret på forskellige måder og til forskellige formål.

Ændringsforslag 25

Artikel 17, stk. -1 a (nyt)

- 1a. Hvert tredje år og første gang atten måneder efter datoen for anvendelsen af denne forordning forelægger medlemsstaterne Kommissionen (Eurostat) en rapport om kvaliteten af de indberettede data.

Ændringsforslag 26

Artikel 17, stk. -1 b (nyt)

- 1b. Ved anvendelsen af de i stk. 1 nævnte kvalitetskriterier på de data, der er omfattet af denne forordning, fastlægges de nærmere retningslinjer og strukturen for kvalitetsrapporterne efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 19, stk. 2.

Begrundelse

Som det fremgår af Kommissionens forslag, bør der i alle bestemmelser om komitologiprocedurer henvises til forskriftsproceduren med kontrol.

Ændringsforslag 27

Artikel 17, stk. 2

2. Medlemsstaterne indsender hvert tredje år, og for første gang tolv måneder efter vedtagelsen af denne forordning, kvalitetsrapporter til Kommissionen om bestandsstatistikkerne, slagtningsstatistikkerne og kødproduktionsprognoserne. Kommissionen fastlægger indholdet af kvalitetsrapporterne efter proceduren i artikel 19, stk. 2.

Udgår

Ændringsforslag 28

Artikel 18, stk. 1

1. Følgende foranstaltninger, der er nødvendige til gennemførelse af denne forordning, træffes efter proceduren i artikel 19, stk. 2:

1. Følgende foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, træffes efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 19, stk. 2:

a) fastlæggelse af indholdet af de kvalitetsrapporter, medlemsstaterne skal aflægge (artikel 17, stk. 2)

a) fastlæggelse af de nærmere retningslinjer og strukturen for de kvalitetsrapporter, medlemsstaterne skal aflægge (artikel 17, stk. -1b));

 

aa) indrømmelse af overgangsperioder til medlemsstaterne (artikel 19a, stk. 1)

b) ændring af bilagene.

b) ændringer af bilag I, II, IV og V.

Begrundelse

Som det fremgår af Kommissionens forslag, bør der i alle bestemmelser om komitologiprocedurer henvises til forskriftsproceduren med kontrol.

Ændringsforslag 29

Artikel 18, stk. 2

Der tages hensyn til princippet om, at fordelene ved ajourføring skal opveje omkostningerne, og at yderligere omkostninger og arbejdsbyrder skal holdes inden for rimelige grænser.

2. Der tages hensyn til princippet om, at fordelene ved ændringerne skal opveje omkostningerne, og at yderligere omkostninger og arbejdsbyrder skal holdes inden for rimelige grænser.

Ændringsforslag 30

Artikel 19 a (ny)

Artikel 19a

 

Overgangsperiode

 

1. Med henblik på gennemførelsen af denne forordning kan medlemsstaterne efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 19, stk. 2, indrømmes overgangsperioder på hele kalenderår og ikke over et år fra datoen for forordningens anvendelse, såfremt det vil kræve omfattende justeringer og sandsynligvis forårsage væsentlige praktiske problemer at anvende denne forordning på deres nationale statistiske systemer. For fårs vedkommende kan overgangsperioden vare i indtil to år.

 

2. Med henblik herpå forelægger en medlemsstat Kommissionen en behørigt begrundet anmodning senest tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning.

Begrundelse

Som forudsat i Kommissionens forslag bør forskriftsproceduren med kontrol anvendes på alle komitologibestemmelser.

Ændringsforslag 31

Artikel 20, stk. 1

Rådets direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF ophæves.

1. Rådets direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF ophæves med forbehold af stk. 2a i denne artikel.

Ændringsforslag 32

Artikel 20, stk. 2 a (nyt)

2a. Uanset artikel 21, stk. 2, fortsætter en medlemsstat, der er blevet indrømmet en undtagelse i henhold til artikel 19a, med at anvende bestemmelserne i Rådets direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF i hele den indrømmede overgangsperiode.

Ændringsforslag 33

Artikel 21, stk. 2

Den anvendes fra den 1. januar 2008.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Ændringsforslag 34

Bilag I, litra a)

a) "landbrugsbedrift": landbrugsbedrift som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 571/88 b)

Udgår

Ændringsforslag 35

Bilag I, litra b)

b) "stikprøveundersøgelse": stikprøveundersøgelse som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 571/88

Udgår

Ændringsforslag 36

Bilag I, litra c)

c) "svin": tamdyr af arten Sus

Udgår

Ændringsforslag 37

Bilag I, litra d)

d) "hornkvæg": tamdyr af arten Bos taurus, Bubalus bubalis og Beefalo

Udgår

Ændringsforslag 38

Bilag I, tabel, linje 1, kolonne 3

Hornkvæg med en levende vægt på ikke over 300 kg, som endnu ikke har fået blivende tænder

Hornkvæg på højst otte måneder

Ændringsforslag 39

Bilag I, tabel, linje 1 a, kolonne 1 og 2 (nye)

Ungkvæg

Hornkvæg på over otte måneder, men højst tolv måneder

Ændringsforslag  40

Bilag I - tabel - linje 2 - kolonne 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Slagtekalve

Kalve og ungkvæg til slagtning

Begrundelse

Teknisk ændring foreslået af Rådets formandskab med henblik på at nå til enighed under førstebehandlingen.

Ændringsforslag  41

Bilag I - tabel - linje 2 - kolonne 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hornkvæg under et år beregnet til slagtning som kalve

Hornkvæg under et år beregnet til slagtning som kalve eller ungkvæg

Begrundelse

Teknisk ændring foreslået af Rådets formandskab med henblik på at nå til enighed under førstebehandlingen.

Ændringsforslag 42

Bilag I, tabel, linje 3, kolonne 3

Ikke-kastrerede handyr af hornkvægrace, som ikke indgår under kalve

Ikke-kastrerede handyr af hornkvægrace, som ikke indgår under kalve og ungkvæg

Ændringsforslag 43

Bilag I, tabel, linje 4, kolonne 3

Kastrerede handyr af hornkvægrace, som ikke indgår under kalve

Kastrerede handyr af hornkvægrace, som ikke indgår under kalve og ungkvæg

Ændringsforslag 44

Bilag I, tabel, linje 5, kolonne 3

Hundyr af hornkvægrace, som endnu ikke har kælvet, og som ikke indgår under kalve

Hundyr af hornkvægrace, som endnu ikke har kælvet, og som ikke indgår under kalve og ungkvæg

Ændringsforslag 45

Bilag I, litra f)

f) "får": tamdyr af arten Ovis

Udgår

Ændringsforslag 46

Bilag I, litra h)

h) "geder": tamdyr af arten Capra

Udgår

Ændringsforslag 47

Bilag I, litra i)

i) "fjerkræ": tamfugle af arten Gallus domesticus (høns), Meleagris (kalkuner), Anas (ænder) og Anser anser dom (gæs) mv., herunder eks. tamfugle af arten Coturnix (vagtler), Phasianus (fasaner), Numida meleagris dom (perlehøns), Colombinae (duer) og Struthio camelus (strudse). Fugle, der er opdrættet i fangenskab til jagtformål og ikke til produktion af kød, medtages ikke her

Udgår

Ændringsforslag 48

Bilag I, litra j)

j) "slagtekrop": et dyrs krop efter slagtning og slagtemæssig behandling

j) "slagtekrop":

 

- for svin: et slagtet svins krop efter afblødning og udtagning af indvolde, hel eller opskåret på langs og efter fjernelse af tunge, børster, klove, kønsorganer, flomme, nyrer og mellemgulv

 

- for hornkvæg: hele kroppen af et slagtet dyr efter afblødning, udtagning af indvolde og flåning, uden hoved og uden underben (hovedet skal være adskilt fra kroppen i nakkeleddet, og underbenene skal være afskåret mellem carpus og metacarpus eller mellem tarsus og metatarsus), uden de organer, der sidder placeret i bryst- og bughule, med eller uden nyrer, nyretalg og bækkentalg og uden kønsorganer med dermed forbundne muskler og uden yver eller yverfedt

 

- for får og geder: hele kroppen af et slagtet dyr efter afblødning, udtagning af indvolde og flåning, uden hoved (skal være adskilt fra kroppen i nakkeleddet), uden underben (skal være afskåret mellem carpus og metacarpus eller mellem tarsus og metatarsus), uden hale (afskåret mellem sjette og syvende halehvirvel), uden de organer, der sidder placeret i bryst- og bughule (bortset fra nyrer og nyretalg) og uden yver og kønsorganer; nyrer og nyrefedt er en del af slagtekroppen

 

- for fjerkræ: dyret i plukket og renset tilstand, uden hoved og fødder og uden hals, hjerte, lever og kråse (såkaldte "65%-høns") eller i anden form

Ændringsforslag 49

Bilag I, litra k)

k) "slagtet vægt":

k) "slagtet vægt": vægten af den kolde slagtekrop, der især for svin opnås ved at trække 2% fra den registrerede vægt i varm tilstand senest 45 minutter efter afblødningen, og som for kvæg opnås ved at trække 2% fra den registrerede vægt i varm tilstand senest 60 minutter efter afblødningen

- for svin: vægten af et slagtet dyrs krop i kold tilstand, hel eller opskåret på langs, efter afblødning, udtagning af indvolde og efter fjernelse af tunge, børster, klove, kønsorganer, flomme, nyrer og mellemgulv for hornkvæg:

 

- for hornkvæg: vægten af et slagtet dyrs krop i kold tilstand, efter flåning, afblødning, udtagning af indvolde og efter fjernelse af ydre kønsorganer, lemmerne i Carpus og Tarsus, af hoved, hale, nyrer og nyrefedt samt yver for får og geder:

 

- for får og geder: vægten af et slagtet dyrs krop i kold tilstand efter afblødning, flåning og udtagning af indvolde, uden hoved (afskåret i nakkeleddet), underben (afskåret mellem Carpus og Metacarpus (carpalleddet) eller mellem Tarsus og Metatarsus (tarsalleddet)), hale (afskåret mellem sjette og syvende halehvirvel) og kønsorganer (herunder yver)

 

for fjerkræ: vægten af en slagtet fugls krop i kold tilstand efter afblødning, plukning og udtagning af indvolde. Heri indgår slagteaffald fra fjerkræ med undtagelse af foie gras

 

Ændringsforslag 50

Bilag I, litra l)

l) "slagteri": en officielt registreret og godkendt virksomhed, der slagter og slagtemæssigt behandler dyr, hvis kød er bestemt til konsum.

Udgår

Ændringsforslag  51

Bilag II - kategori 2 - linje 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

slagtekalve

Kalve og ungkvæg til slagtning

Begrundelse

Teknisk ændring foreslået af Rådets formandskab med henblik på at nå til enighed under førstebehandlingen.

Ændringsforslag 52

Bilag IV – kategori 2 – linje 1 a (ny)

ungkvæg

Ændringsforslag 53

Bilag IV – kategori 5 a (ny)

andre.

Ændringsforslag 54

Bilag V – kategori 2 – linje 1

kalve

kalve og ungkvæg

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Formålet med Kommissionens forslag er at forenkle den eksisterende lovgivning i Rådets direktiv 93/23/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af svineproduktionen, Rådets direktiv 93/24/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af hornkvægproduktionen og Rådets direktiv 93/25/EØF af 1. juni 1993 om statistiske undersøgelser af fåre- og gedeproduktionen. Derudover skal der indføres statistiske undersøgelser af fjerkræproduktionen.

Udvalget om Landbrug og Udvikling af landdistrikter har efter ordførerens gennemgang af Kommissionens forslag og efter en drøftelse den 7. maj 2007 besluttet at anvende den forenklede procedure, jf. artikel 43, stk. 1, i forretningsordenen (jf. udkast til beretning PE 388.618v01).

I forbindelse hermed anmodede Rådets sekretariat ordføreren om, at lade de ændringer til Kommissionens forslag, som Rådet gerne ville foretage, indgå i en betænkning fra Europa-Parlamentet, for således at gøre det muligt at afslutte lovgivningsproceduren ved førstebehandlingen. Med henblik herpå besluttede udvalget den 4. juli 2007, at udarbejde en betænkning for at forenkle proceduren.

I den foreliggende betænkning er der taget hensyn til Rådets forslag. De foreslåede ændringer svarer, når bortses fra enkelte undtagelser der vil blive belyst i det følgende, til de formuleringer, der er udarbejdet af rådsgruppen, og som den 28. december 2007 blev oversendt af det portugisiske formandskab.

Rådets forslag indeholder følgende:

· En præcisering i selve retsakten af enkelte bestemmelser, der tidligere fremgik af bilaget (navnlig definitionerne i artikel 2 og kvalitetskriterierne i artikel 17)

· Et større råderum indrømmes medlemsstaterne ved anvendelsen af administrative oplysninger i stedet for statistiske undersøgelser (artikel 6)

· En karakterisering af de regionale undersøgelser (artikel 8)

· En begrænsning og præcisering med hensyn til prognoserne (artikel 14 og 16)

· En kortere overgangsperiode (artikel 20)

· En supplering af den anførte komitologiprocedure med yderligere procedurer og begrænsning af Parlamentets vetoret (artikel 18 og 19)

Ordføreren anbefaler, at disse forslag fra Rådet i det væsentlige overtages af Parlamentet.

For så vidt angår bestemmelserne om komitologiproceduren, er det ikke indlysende, hvorfor forskriftsproceduren med kontrol ikke skulle kunne gælde for alle gennemførelsesbestemmelser, således som det oprindeligt fremgik af Kommissionens forslag.

Det er Rådets ønske, at reglerne for kvalitetskriterierne (i artikel 17, stk. -1c, nyt) fastlægges efter forskriftsproceduren (uden kontrol). Derudover skulle overgangsperioden fastsættes efter forvaltningsproceduren (artikel 20). Det er vanskeligt at forstå, hvorfor disse bestemmelser ikke, som det var forudsat af Kommissionen, skulle kunne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol.

Det følger af den interinstitutionelle aftale og Rådets beslutning 2006/512/EF af 17. juli 2006, at den nye forskriftsprocedure med kontrol skal anvendes i alle de tilfælde, hvor basisretsakten er vedtaget efter proceduren for den fælles beslutningstagen, og den "foreskriver vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne retsakt, herunder ved at lade visse sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere med nye ikke-væsentlige bestemmelser"[1]. Efter ordførerens opfattelse er begge kriterier opfyldt i dette tilfælde, og de ændringsforslag, som Rådet har fremsat herom, er derfor ikke medtaget i udkastet til betænkning.

De øvrige af ordførerens ændringsforslag er af ren sproglig art og angår opregningen af de forskellige slægter og arter i definitionen (artikel 2). Den af Rådet foreslåede tekst henviser til slægter (genus), arter (species) og underarter (subspecies), men omtaler kun arter og er derfor terminologisk set ikke fuldstændig korrekt.

  • [1]  Artikel 2, stk. 2 (ny) i afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006 om ændring af afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.
    .

PROCEDURE

Titel

Kød- og husdyrstatistik

Referencer

KOM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051(COD)

Dato for høring af EP

22.3.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

26.4.2007

Ordfører

       Dato for valg

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

4.7.2007

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

8.5.2007

Behandling i udvalg

7.5.2007

8.5.2007

9.10.2007

25.2.2008

 

1.4.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

1.4.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Brian Simpson, Struan Stevenson