ΕΚΘΕΣΗ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις στατιστικές για το κρέας και το ζωικό κεφάλαιο
(COM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD))
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

4.4.2008

Διαδικασία : 2007/0051(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0130/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0130/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: