Ziņojums - A6-0130/2008Ziņojums
A6-0130/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par statistiku gaļas un mājlopu jomā

3.4.2008 - (COM(2007)0129 – C6‑0099/2007 – 2007/0051(COD)) - ***I

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Referents: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Procedūra : 2007/0051(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0130/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0130/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par statistiku gaļas un mājlopu jomā

(COM(2007)0129 – C6‑0099/2007 – 2007/0051(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0129)[1],

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 285. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedz tam priekšlikumu (C6‑0099/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6‑0130/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

4.a apsvērums (jauns)

(4a) Lai mazinātu dalībvalstu slogu, reģionālo datu prasībām nevajadzētu būt stingrākām par iepriekšējo tiesību aktu prasībām (ja vien pa šo laiku nav parādījušies jauni reģionālie līmeņi), un būtu jābūt iespējai reģionālos datus izvēlēties gadījumos, kad attiecīgā reģiona mājlopu skaits nesasniedz zināmu robežlielumu.

Pamatojums

Šis grozījums ir ierosināts, lai vienošanās ar Padomi būtu iespējama pirmajā lasījumā. Tas pats attiecas uz visiem referenta ierosinātajiem grozījumiem, kuriem nav sniegts konkrēts pamatojums.

Grozījums Nr. 2

5.a apsvērums (jauns)

(5a) Lai attiecībā uz dalībvalstīm, kurās šīs regulas piemērošana valsts statistikas sistēmām prasītu lielus pielāgojumus un, iespējams, radītu nozīmīgas praktiskas problēmas, varētu nodrošināt netraucētu pāreju no režīma, ko piemēro saskaņā ar Direktīvām 93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK, regulā jāparedz viena gada vai īsāks pārejas periods, un attiecībā uz aitām — divu gadu vai īsāks periods.

Grozījums Nr. 3

9. apsvērums

(9) Jo sevišķi Komisijai jāpiešķir pilnvaras noteikt nosacījumus, saskaņā ar kuriem tā pieņem kvalitātes ziņojumu saturu un pielāgo pielikumus. Tā kā šie pasākumi ir vispārēja rakstura un ir paredzēti, lai grozītu šīs regulas nebūtiskus elementus vai lai to papildinātu, pievienojot jaunus nebūtiskus elementus, tie jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru atbilstīgi Lēmuma 1999/468/EK 5a. pantam.

(9) Jo sevišķi Komisija jāpilnvaro izdarīt grozījumus I, II, IV un V pielikumā. Tā kā šie pasākumi ir vispārēja rakstura un ir izstrādāti, lai grozītu šīs regulas nebūtiskus elementus vai lai, cita starpā, to papildinātu ar jauniem nebūtiskiem elementiem, tie obligāti jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, kas noteikta Lēmuma 1999/468/EK 5a. pantā.

Grozījums Nr. 4

2. pants

Šīs regulas nolūkos izmantotās definīcijas ir izklāstītas šīs regulas I pielikumā.

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

 

1. „lauku saimniecība” ir lauku saimniecība nozīmē, kāda definēta Padomes Regulas (EEK) Nr. 571/88 5. panta a) apakšpunktā;

 

2. „kontrolapsekojums” ir kontrolapsekojums nozīmē, kāda definēta Padomes Regulas (EEK) Nr. 571/88 2. panta otrajā ievilkumā;

 

3. „cūka” ir Sus scrofa domesticus sugas mājlops;

 

4. „liellops” ir Bos taurus un Bubalus bubalus mājlopi, tostarp tādi krustojumi, kā, piemēram, Beefalo;

 

5. „aita” ir Ovis aries sugas mājlops;

 

6. „kaza” ir Capra aegagrus hircus pasugu mājlops;

 

7. "mājputni" ir jo īpaši Gallus domesticus (vistas), Meleagris (tītari), Anas un Cairina moschata (pīles) un Anser anser dom (zosis) sugu mājputni. Tie, cita starpā, var ietvert šādu sugu mājas putnus: Coturnix (paipalas), Phasianus (fazāni), Numida meleagris dom (pērļu vistiņas), Colombidae (baloži) un Struthio camelus (strausi). Te nav iekļauti putni, ko audzē nebrīvē medībām, nevis gaļas ražošanai.

 

8. „kautuve” ir oficiāli reģistrēta un apstiprināta iestāde tādu dzīvnieku nokaušanai un apstrādei, kuru gaļa paredzēta lietošanai pārtikā;

 

Šīs regulas nolūkos izmantotās citas definīcijas ir izklāstītas šīs regulas I pielikumā.

Pamatojums

Izmantotajai terminoloģijai jābūt saskaņā ar starptautiski atzītu zooloģijas terminoloģiju. Cairina moschata sugas (Moscovy pīles/Canard de Barbarie) ir jāiekļauj definīcijā „mājputni”.

Grozījums Nr. 5

I iedaļas virsraksts (pirms 3. panta) (jauns)

I IEDAĻA

I IEDAĻA

 

MĀJLOPU STATISTIKA

Pamatojums

Tehnisks grozījums, ko ierosināja Padomes prezidentūra, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 6

6. panta virsraksts

6. pants

6. pants

Prasības attiecībā uz precizitāti

Precizitāte

Pamatojums

Tehnisks grozījums, ko ierosināja Padomes prezidentūra, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 7

6. panta 2. punkts

(2) Komisija pienācīgi pamatotos gadījumos var atļaut dalībvalstīm izmantot avotus, kas nav apsekojumi.

(2) Ja tiek izmantoti administratīvi datu avoti, dalībvalstis laicīgi informē Komisiju par izmantotajām metodēm un datu kvalitāti.

Grozījums Nr. 8

6. panta 3. punkts

(3) Ja izmantoti avoti, kas nav apsekojumi, dalībvalstis nodrošina tādu precizitāti, kas ir vismaz vienāda ar apsekojumiem pieprasīto precizitāti.

(3) Ja izmantotie avoti nav apsekojumi, dalībvalstis nodrošina, ka iegūtās informācijas kvalitāte ir vismaz tāda pati kā statistikas apsekojumos gūtās informācijas kvalitāte.

Grozījums Nr. 9

7. panta 2. punkta 2. ievilkums

- nākamā gada 1. aprīlim attiecībā uz novembra/decembra statistiku.

- nākamā gada 15. maijam attiecībā uz novembra/decembra statistiku.

Grozījums Nr. 10

8. pants

Novembra/decembra statistika tiek veidota NUTS 2 teritoriālo vienību dalījumā, kā definēts Regulā (EK) Nr. 1059/2003. Izņēmuma kārtā Vācija un Apvienotajā Karaliste to var sniegt NUTS 1 teritoriālo vienību dalījumā.

Novembra/decembra statistiku veido NUTS 1 un NUTS 2 teritoriālo vienību dalījumā, kā definēts Regulā (EK) Nr. 1059/2003. Izņēmuma kārtā Vācija un Apvienotā Karaliste to var sniegt NUTS 1 teritoriālo vienību dalījumā. Tie nav obligāti teritoriālajām vienībām, kur ir mazāk par 150 000 cūku, 75 000 liellopu, 100 000 aitu un 25 000 kazu, ja šo teritoriālo vienību apkopotie dati, veido 5 % vai mazāk no attiecīgās sugas populācijas konkrētajā valstī.

Grozījums Nr. 11

9. pants

Dalībvalstis veido statistiku par to teritorijā esošajās kautuvēs nokauto cūku, liellopu, aitu, kazu un mājputnu skaitu un liemeņu svaru, kuru gaļa atzīta par derīgu lietošanai pārtikā. Tās iesniedz arī aprēķinus par kaušanu ārpus kautuvēm, lai statistika ietvertu visas to teritorijā nokautās cūkas, liellopus, aitas, kazas un mājputnus.

Dalībvalstis veido statistiku par to teritorijā esošajās kautuvēs nokauto cūku, liellopu, aitu, kazu un mājputnu skaitu un liemeņu svaru, kuru gaļa atzīta par derīgu lietošanai pārtikā. Tās iesniedz arī aprēķinus par kaušanu ārpus kautuvēm, lai statistika ietvertu visas to teritorijā nokautās cūkas, liellopus, aitas un kazas.

Grozījums Nr. 12

12. pants

Dalībvalstis informē Komisiju par nokaušanas statistiku 60 dienu laikā pēc atsauces perioda beigām.

Dalībvalstis informē Komisiju par statistiku:

 

- attiecībā uz nokaušanu kautuvēs 60 dienu laikā pēc atsauces perioda beigām;

 

- attiecībā uz nokaušanu, ko neveic kautuvēs, — pirms nākamā gada 30. jūnija.

Grozījums Nr. 13

14. panta 1. punkts

1. Prognozes attiecībā uz cūkām un liellopiem katra dalībvalsts veido divas reizes gadā.

1. Prognozes attiecībā uz cūkām un liellopiem katra dalībvalsts veido divas reizes gadā. Dalībvalstis, kurās cūku populācija nepārsniedz 3 miljonus, var veidot šo statistiku tikai vienu reizi gadā.

Grozījums Nr. 14

14. panta 1.a punkts (jauns)

(1a) Prognozes attiecībā uz liellopiem katra dalībvalsts veido divas reizes gadā. Dalībvalstis, kurās liellopu populācija nepārsniedz 1,5 miljonus, var veidot šo statistiku tikai vienu reizi gadā.

Grozījums Nr. 15

14. panta 4. punkts

4. Prognozes aptver četrus ceturkšņus attiecībā uz cūkām, trīs pusgadus attiecībā uz liellopiem un divus pusgadus attiecībā uz aitām un kazām.

4. Prognozes ietver:

 

- četrus ceturkšņus attiecībā uz cūkām, trīs pusgadus attiecībā uz liellopiem dalībvalstīs, kas veido prognozes divas reizes gadā;

 

- sešus ceturkšņus attiecībā uz cūkām un četrus pusgadus attiecībā uz liellopiem dalībvalstīs, kas veido prognozes vienu reizi gadā;

 

- divus pusgadus attiecībā uz aitām un kazām.

Grozījums Nr. 16

16. panta ievaddaļa

Dalībvalstis informē Komisiju par gaļas ražošanas prognozēm līdz:

Dalībvalstis informē Komisiju par gaļas ražošanas prognozēm:

Grozījums Nr. 17

16. panta 1. ievilkums

- 15. februārim attiecībā uz prognozēm no janvāra līdz tā paša gada ceturtā ceturkšņa beigām par cūkām, līdz nākamā gada pirmā pusgada beigām par liellopiem un līdz tā paša gada otrā pusgada beigām par aitām un kazām;

- līdz 15. februārim attiecībā uz prognozēm par cūkām no attiecīgā gada pirmā ceturkšņa sākuma līdz kārtējā gada ceturtā ceturkšņa beigām un līdz 15. septembrim – attiecībā uz prognozēm no kārtējā gada trešā ceturkšņa sākuma līdz nākamā gada otrā ceturkšņa beigām – dalībvalstis, kas veido prognozes divas reizes gadā;

Grozījums Nr. 18

16. panta 2. ievilkums

- 15. septembrim attiecībā uz prognozēm no tā paša gada jūlija līdz nākamā gada otrā ceturkšņa beigām par cūkām, līdz nākamā gada otrā pusgada beigām par liellopiem.

svītrots

Grozījums Nr. 19

16. panta 2.a ievilkums (jauns)

- līdz 15. februārim attiecībā uz prognozēm par cūkām no kārtējā gada pirmā ceturkšņa sākuma līdz nākamā gada otrā ceturkšņa beigām — dalībvalstis, kas veido prognozes vienu reizi gadā;

Grozījums Nr. 20

16. panta 2.b ievilkums (jauns)

- līdz 15. februārim attiecībā uz prognozēm par liellopiem no kārtējā gada pirmā pusgada sākuma līdz nākamā gada pirmajam pusgadam un līdz 15. septembrim — attiecībā uz prognozēm no kārtējā gada otrā pusgada sākuma līdz nākamā gada otrā pusgada beigām – dalībvalstis, kas veido prognozes divas reizes gadā;

Grozījums Nr. 21

16. panta 2.c ievilkums (jauns)

- līdz 15. februārim — attiecībā uz prognozēm par liellopiem no kārtējā gada pirmā pusgada sākuma līdz nākamā gada otrā pusgada beigām — dalībvalstis, kas veido prognozes vienu reizi gadā.

Grozījums Nr. 22

16. panta 2.d ievilkums (jauns)

- līdz 15. februārim — attiecībā uz prognozēm par aitām un kazām no kārtējā gada pirmā pusgada sākuma līdz kārtējā gada otrā pusgada beigām.

Grozījums Nr. 23

17. panta virsraksts

Ziņojumi

Kvalitātes vērtējums un ziņojumi

Grozījums Nr. 24

17. panta -1. punkts (jauns)

(-1) Saskaņā ar šo regulu nosūtītajiem datiem piemēro šādus kvalitātes vērtējuma rādītājus:

 

a) „atbilstīgums” — attiecas uz līmeni, kādā statistika atbilst lietotāja pašreizējām un iespējamajām vajadzībām;

 

b) „pareizība” — attiecas uz aptuveno aprēķinu tuvumu nezināmajām patiesajām vērtībām;

 

c) „savlaicīgums” — attiecas uz laika starpību, starp brīdi, kad informācija kļuva pieejama, un pasākumu vai parādību, ko tā raksturo;

 

d) „punktualitāte” — attiecas uz laika starpību starp dienu, kad datiem bija jābūt iesniegtiem, un dienu, kad tos iesniedza;

 

e) „pieejamība” un „skaidrība” — attiecas uz apstākļiem un prasībām, kas nosaka, kādi lietotāji drīkst saņemt, izmantot un skaidrot datus;

 

f) „salīdzināmība” — attiecas uz izvērtējumu attiecībā uz piemēroto statistikas jēdzienu un mērīšanas rīku un procedūru atšķirību ietekmi, salīdzinot ģeogrāfisko teritoriju statistiku, nozaru statistiku un dažādu laikposmu statistiku;

 

g) „saskaņotība” — attiecas uz datu atbilstību, lai to varētu ticami apvienot dažādos veidos un dažādam pielietojumam.

Grozījums Nr. 25

17. panta -1.a punkts (jauns)

(- 1.a) Dalībvalstis reizi trijos gados un pirmo reizi astoņpadsmit mēnešus pēc šīs regulas pieņemšanas iesniedz Komisijai (Eurostat) kvalitātes ziņojumu par iesūtīto datu kvalitāti.

Grozījums Nr. 26

17. panta -1.b punkts (jauns)

(- 1.b) Piemērojot –1. punktā minētos kvalitātes rādītājus datiem, uz ko attiecas šī regula, kvalitātes ziņojumu prasības un struktūru nosaka saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Pamatojums

Kā paredzēts Komisijas priekšlikumā, visiem komitoloģijas noteikumiem rūpīgi jāpiemēro regulatīvā kontroles procedūra.

Grozījums Nr. 27

17. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis reizi 3 gados un pirmo reizi divpadsmit mēnešus pēc šīs regulas pieņemšanas iesniedz Komisijai kvalitātes ziņojumus par mājlopu statistiku, nokaušanas statistiku un gaļas ražošanas statistiku. Minēto kvalitātes ziņojumu saturu Komisija nosaka saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru.

svītrots

Grozījums Nr. 28

18. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto procedūru veic šādus pasākumus, kuri vajadzīgi šīs regulas īstenošanai:

1. Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņem pasākumus, kas paredzēti nebūtisku šīs regulas elementu grozīšanai, cita starpā papildinot to saistībā ar jauniem nebūtiskiem elementiem:

(a) dalībvalstu sniedzamo kvalitātes ziņojumu satura noteikšana (17. panta 2. punkts);

(a) dalībvalstu sniedzamo kvalitātes ziņojumu kārtības un struktūras noteikšana (17. panta -1.b punkts);

 

(aa) pārejas periodu piešķiršana dalībvalstīm (19.a panta 1. punkts);

(b) pielikumu izmainīšana.

(b) I, II, IV un V pielikuma izmainīšana.

Pamatojums

Kā paredzēts Komisijas priekšlikumā, visiem komitoloģijas noteikumiem rūpīgi jāpiemēro regulatīvā kontroles procedūra.

Grozījums Nr. 29

18. panta 2. punkts

2. Tiek ņemts vērā princips, ka ieguvumiem no atjaunināšanas jābūt svarīgākiem par šā procesa izmaksām, kā arī princips, ka papildu izmaksām un slogam jābūt samērīgam.

2. Ņem vērā principu, ka ieguvumiem no grozījumiem jābūt svarīgākiem par to izmaksām, kā arī principu, ka papildu izmaksām un slogam jābūt samērīgam.

Grozījums Nr. 30

19.a pants (jauns)

19.a pants

 

Pārejas periods

 

1. Šās regulas īstenošanai paredzētos pilna kalendārā gada pārejas periodus, kas neilgst vairāk kā vienu gadu no tās piemērošanas dienas, dalībvalstīm var piešķirt, ja šās regulas piemērošanai to valsts statistikas sistēmām vajadzīga būtiskāka pielāgošana un ja tā varētu radīt ievērojamas praktiskas problēmas saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Gadījumos, kas attiecas uz aitām, pārejas periods var būt ne vairāk kā divi gadi.

 

2. Lai saņemtu atļauju šādam pārejas periodam, dalībvalsts iesniedz attiecīgi pamatotu lūgumu Komisijai ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Kā paredzēts Komisijas priekšlikumā, visiem komitoloģijas noteikumiem rūpīgi jāpiemēro regulatīvā kontroles procedūra.

Grozījums Nr. 31

20. panta 1. punkts

1. Ar šo atceļ Padomes Direktīvu 93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK.

1. Neskarot šā panta 2.a punktu, atceļ Padomes Direktīvas 93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK.

Grozījums Nr. 32

20. panta 2.a punkts (jauns)

(2a) Atkāpjoties no 21. panta otrā punkta, dalībvalstis, kam piešķirti izņēmumi saskaņā ar 19a. pantu, piešķirtajā pārejas periodā turpina piemērot Padomes Direktīvu 93/23/EEK, 93/24/EEK un 93/25/EEK noteikumus.

Grozījums Nr. 33

21. panta 2. punkts

To piemēro no 2008. gada 1. janvāra.

To piemēro no 2009. gada 1. janvāra.

Grozījums Nr. 34

I pielikuma a) punkts

(a) „lauku saimniecība” ir definēta Padomes Regulā (EEK) Nr. 571/88;

svītrots

Grozījums Nr. 35

I pielikuma b) punkts

(b) „kontrolapsekojums” ir definēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 571/88;

svītrots

Grozījums Nr. 36

I pielikuma c) punkts

(c) „cūka” ir Sus sugas mājlops;

svītrots

Grozījums Nr. 37

I pielikuma d) punkts

(d) „liellops” ir Bos taurus, Bubalus bubalus un Beefalo sugas mājlops;

svītrots

Grozījums Nr. 38

I pielikuma tabulas 1. rindas 3. sleja

Liellopi, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg un kuriem vēl nav pastāvīgo zobu

8 mēnešus veci vai jaunāki liellopi

Grozījums Nr. 39

I pielikuma tabulas 1.a rindas 1. un 2. slejas (jaunas)

Jaunlopi

Liellopi, kas vecāki par 8 mēnešiem, bet ne vecāki par 12 mēnešiem

Grozījums Nr. 40

I pielikuma tabulas 2. rindas 1. sleja

Kaujamie teļi

Kaujamie teļi un jaunlopi

Pamatojums

Tehnisks grozījums, ko ierosināja Padomes prezidentūra, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 41

I pielikuma tabulas 2. rindas 2. sleja

Liellopi, kas jaunāki par vienu gadu, nokaušanai kā teļi

Liellopi, kas jaunāki par vienu gadu, nokaušanai kā teļi vai jaunlopi

Pamatojums

Tehnisks grozījums, ko ierosināja Padomes prezidentūra, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 42

I pielikuma tabulas 3. rindas 3. sleja

Nekastrēti vīriešu kārtas liellopi, kas nav iekļauti pie teļiem

Nekastrēti vīriešu kārtas liellopi, kas nav iekļauti pie teļiem un jaunlopiem

Grozījums Nr. 43

I pielikuma tabulas 4. rindas 3. sleja

Kastrēti vīriešu kārtas liellopi, kas nav iekļauti pie teļiem

Kastrēti vīriešu kārtas liellopi, kas nav iekļauti pie teļiem un jaunlopiem

Grozījums Nr. 44

I pielikuma tabulas 5. rindas 3. sleja

Sieviešu kārtas liellopi, kas vēl nav atnesušies un nav iekļauti pie teļiem

Sieviešu kārtas liellopi, kas vēl nav atnesušies un nav iekļauti pie teļiem un jaunlopiem

Grozījums Nr. 45

I pielikuma f) punkts

(f) „aita” ir Ovis sugas mājlops;

svītrots

Grozījums Nr. 46

I pielikuma h) punkts

(h) „kaza” ir Capra sugas mājlops;

svītrots

Grozījums Nr. 47

I pielikuma i) punkts

„mājputni” ir mājas putni, tostarp šādu sugu: Gallus domesticus (vistas), Meleagris (tītari), Anas (pīles) un Anser anser dom (zosis). Pārējie mājputni var ietvert, piemēram, šādu sugu mājas putnus: Coturnix (paipalas), Phasianus (fazāni), Numida meleagris dom (pērļu vistiņas), Colombinae (baloži), un Struthio camelus (strausi). Te nav iekļauti dzīvnieki, ko audzē nebrīvē medībām, nevis gaļas ražošanai;

svītrots

Grozījums Nr. 48

I pielikuma j) punkts

(j) „liemenis” ir dzīvnieka ķermenis pēc nokaušanas un apstrādes;

(j) termins „liemenis”;

 

-attiecībā uz cūkām ir nokautas cūkas ķermenis pēc atasiņošanas un iekšu izņemšanas, vesels vai sadalīts uz pusēm pa vidus līniju, bez mēles, sariem, nagiem, dzimumorgāniem, zemādas taukiem, nierēm un diafragmas;

 

-attiecībā uz liellopiem ir nokauta dzīvnieka vesels ķermenis pēc atasiņošanas, iekšu izņemšanas un nodīrāšanas, bez galvas un pēdām (galva atdalīta atlanto-okcipitiāli, pēdas atdalītas pie karpometakarpālās locītavas vai tarsometatarsālās locītavas); bez krūškurvja un vēderdobuma orgāniem, ar vai bez nierēm, nieru taukiem un iegurņa taukiem; un bez dzimumorgāniem un ar tiem saistītajiem muskuļiem un bez tesmeņa un piena dziedzeru taukiem.

 

-aitām un kazām ir nokauta dzīvnieka vesels ķermenis pēc atasiņošanas, iekšu izņemšanas un nodīrāšanas, bez galvas (atdalīta pie atlanto-okcipitiāli); bez pēdām (atdalītas pie karpometakarpālās locītavas vai tarsometatarsālās locītavas); bez astes (atdalīta starp sesto un septīto astes skriemeli); bez krūškurvja un vēderdobuma orgāniem (izņemot nieres un nieru taukus); bez tesmeņa un dzimumorgāniem; nieres un nieru tauki ir liemeņa daļa;

 

-mājputniem ir noplūkts un izķidāts putns bez galvas un kājām, bez kakla, sirds aknām un guzas, saukts par "65 % cāli", vai savādāk sagatavots.

Grozījums Nr. 49

I pielikuma k) punkts

(k) „kautsvars”:

(k) Kautsvars” ir atdzesēta liemeņa svars, ko attiecībā uz cūkām iegūst, atņemot 2 % no svara, kāds bija vēlākais 45 minūtes pēc cūkas atasiņošanas, un ko attiecībā uz liellopiem iegūst, atņemot 2 % no svara, kāds bija vēlākais 60 minūtes pēc dzīvnieka atasiņošanas.

- cūkām ir veselas vai uz pusēm pa vidus līniju sadalītas nokautas cūkas atdzesēta ķermeņa svars pēc atasiņošanas un iekšu izņemšanas un pēc mēles, saru, nagu, dzimumorgānu, zemādas tauku, nieru un diafragmas nogriešanas;

 

- liellopiem ir nokauta dzīvnieka atdzesēta ķermeņa svars pēc ādas novilkšanas, atasiņošanas un iekšu izņemšanas un pēc ārējo dzimumorgānu, priekšējo un aizmugurējo kāju atdalīšanas starp pēdas un priekšpēdas kaulu, galvas, astes, nieru un nieru tauku, kā arī tesmeņa atdalīšanas;

 

- aitām un kazām ir nokauta dzīvnieka atdzesēta ķermeņa svars pēc atasiņošanas, nodīrāšanas, iekšu izņemšanas un galvas (atdalīta pie atlanto-okciptiāla locītavas), kāju (atdalītas pie karpometakarpālās locītavas vai tarsometatarsālās locītavas), astes (atdalīta starp sesto un septīto astes skriemeli) un dzimumorgānu (ieskaitot tesmeni) atdalīšanas;

 

- mājputniem ir nokauta putna atdzesēta ķermeņa svars pēc atasiņošanas, noplūkšanas un iekšu izņemšanas. Tas ietver mājputnu subproduktus, izņemot taukās aknas.

 

Grozījums Nr. 50

I pielikuma l) punkts

(l) „kautuve” ir oficiāli reģistrēta un apstiprināta iestāde tādu dzīvnieku nokaušanai un apstrādei, kuru gaļa paredzēta lietošanai pārtikā.

svītrots

Grozījums Nr. 51

II pielikuma 2. kategorijas 2. rinda

kaujami teļi

kaujami teļi un jaunlopi

Pamatojums

Tehnisks grozījums, ko ierosināja Padomes prezidentūra, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr. 52

IV pielikuma 2 kategorijas 1.a rinda (jauna)

jaunlopi

Grozījums Nr. 53

IV pielikuma 5.a kategorija (jauna)

 

pārējie

Grozījums Nr. 54

V pielikuma 2 kategorijas 1. rinda

teļi

teļi un jaunlopi

  • [1]  OV vēl nav publicēts.

PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikuma mērķis ir vienkāršot pašreizējos tiesību aktus – Padomes 1993. gada 1. jūnija Direktīvu 93/23/EEK par statistikas pārskatiem, kas veicami attiecībā uz cūkkopību, Padomes 1993. gada 1. jūnija Direktīvu 93/24/EEK par veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz liellopu ražošanu un Padomes 1993. gada 1. jūnija Direktīvu 93/25/EEK par veicamajiem statistiskajiem apsekojumiem attiecībā uz aitu un kazu populāciju. Turklāt jāievieš statistikas pārskati par mājputnu produkciju.

Pēc Komisijas priekšlikuma izvērtēšanas, ko veica referents, Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja pēc 2007. gada 7. maija paziņojuma nolēma piemērot vienkāršotu procedūru saskaņā ar Reglamenta 43. panta 1. punktu (skatīt ziņojuma projektu PE 388.618v01).

Pēc tam Padomes sekretariāts lūdza iekļaut Eiropas Parlamenta ziņojumā dažus grozījumus, kurus Padome vēlējās izdarīt Komisijas priekšlikumā, tādējādi dodot iespēju pabeigt likumdošanas procedūru pirmajā lasījumā. 2007. gada 4. jūlijā komiteja nolēma sagatavot ziņojumu, lai vienkāršotu procedūru.

Šajā ziņojumā ir ņemts vērā Padomes lūgums. Ierosinātie grozījumi ar dažiem izņēmumiem, kuri turpmāk tiks izskaidroti, atbilst Padomes darba grupas izstrādātajiem grozījumiem un Portugāles prezidentūras 2007. gada 28. decembrī paziņotajiem formulējumiem.

Padomes priekšlikumus var aprakstīt šādi:

· līdz šim pielikumos norādīto noteikumu precizēšana tiesību akta tekstā (īpaši 2. pantā norādītās definīcijas un 17. panta norādes par kvalitātes pārbaudi);

· vairāk iespēju dalībvalstīm izmantot nevis statistikas pārskatus, bet gan administratīvos datus (6. pants);

· reģionālo pārskatu kvalificēšana (8. pants);

· prognožu ierobežojumi un precizējumi (14. un 16. pants);

· īsāki pārejas noteikumi (20. pants);

· paredzēto komitoloģijas noteikumu papildinājumi, lai noteiktu papildu procedūras un Eiropas Parlamenta veto tiesību ierobežošanu (18. un 19. pants).

Referents iesaka pieņemt šo Padomes priekšlikumu galvenajos aspektos.

Taču attiecībā uz komitoloģijas noteikumiem nav saskatāms iemesls, kādēļ visiem īstenošanas nosacījumiem nebūtu jāpiemēro regulatīva kontroles procedūra, kā tas sākotnēji paredzēts Komisijas priekšlikumā. Padome vēlētos noteikt kvalitātes ziņojumu noteikumus (17. panta -1.c (jauns) punktā) saskaņā ar regulatīvo procedūru (bez kontroles). Turklāt pārejas termiņi jānosaka saskaņā ar administratīvo procedūru (20. pants). Nav saprotams, kādēļ par šiem noteikumiem nevarētu lemt saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru.

Iestāžu nolīgumā un Padomes 2006. gada 17. jūlija Regulā 2006/512/EK noteikts, ka regulatīvo kontroles procedūru piemēro visos gadījumos, kad pamatakts ir pieņemts ar koplēmuma procedūru un kur ir paredzēts, ka ir ,,noteikta iespēja pieņemt vispārēji piemērojamus pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šā akta elementus, tostarp svītrojot dažus no šiem elementiem vai pievienojot jaunus nebūtiskus elementus”[1]. Referents uzskata, ka šajā gadījumā abi kritēriji ir izpildīti, un tādēļ attiecīgie grozījumi, kurus vēlējās izdarīt Padome, nav iekļauti ziņojuma projektā.

Referents iesniedzis arī vienu tīri lingvistisku grozījuma priekšlikumu, kas attiecas uz dažādu dzimtu un sugu uzskaitījumu definīcijās (2. pants). Padomes ierosinātais teksts attiecas uz dzimtām (genus), sugām (species) un apakšsugām (subspecies), taču tiek minētas tikai sugas, un tas nav pilnīgi pareizi no terminoloģijas viedokļa.

  • [1]  2006. gada 6. jūlija Rezolūcijas par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas kārtību, 2. panta 2. punkts (jauns).

PROCEDŪRA

Virsraksts

Statistiku gaļas un mājlopu jomā

Atsauces

COM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.3.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

26.4.2007

Referents(-e/-i/-es)

  Iecelšanas datums

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

4.7.2007

 

 

Vienkāršota procedūra lēmuma datums

8.5.2007

Izskatīšana komitejā

7.5.2007

8.5.2007

9.10.2007

25.2.2008

 

1.4.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

1.4.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

35

1

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Brian Simpson, Struan Stevenson