Betänkande - A6-0130/2008Betänkande
A6-0130/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över köttproduktion och besättningar

3.4.2008 - (KOM(2007)0129 – C6‑0099/2007 – 2007/0051(COD)) - ***I

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Förfarande : 2007/0051(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0130/2008
Ingivna texter :
A6-0130/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över köttproduktion och besättningar

(KOM(2007)0129 – C6‑0099/2007 – 2007/0051(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0129)[1],

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0099/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6‑0130/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 4a (nytt)

(4a) För att minska bördan för medlemsstaterna får inte de regionala uppgiftskraven vara strängare än kraven enligt tidigare lagstiftning (såvida inte nya regionala nivåer har uppstått under tiden) och regionala uppgifter bör vara frivilliga när de regionala besättningarna är under en viss tröskel.

Motivering

Detta ändringsförslag har lagts fram i syfte att nå en överenskommelse vid första behandlingen med rådet. Detta gäller för alla ändringsförslag som föredraganden lagt fram och som inte har någon särskild motivering.

Ändringsförslag 2

Skäl 5a (nytt)

(5a) För att säkerställa en smidig övergång från det system som är tillämpligt enligt direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG bör man i denna förordning ge medlemsstaterna en övergångsperiod på upp till ett år och, när det gäller får, upp till två år, om tillämpningen av förordningen på deras nationella statistiska system skulle kräva omfattande anpassningar och sannolikt komma att medföra betydande praktiska problem.

Ändringsförslag 3

Skäl 9

(9) Kommissionen bör i synnerhet ges befogenhet att fastställa villkoren för hur den antar innehållet i kvalitetsrapporterna och justerar bilagorna. Eftersom sådana åtgärder har allmän räckvidd samt är avsedda att ändra icke väsentliga delar av denna förordning eller komplettera den genom tillägg av nya icke väsentliga delar, bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som fastställs i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(9) Kommissionen bör i synnerhet ges befogenhet att ändra bilagorna I, II, IV och V. Eftersom sådana åtgärder har allmän räckvidd samt är avsedda att ändra icke väsentliga delar av denna förordning eller komplettera den genom tillägg av nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som fastställs i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Ändringsförslag 4

Artikel 2

I denna förordning gäller definitionerna i bilaga I till denna förordning.

I denna förordning gäller följande definitioner:

 

1. jordbruksföretag: jordbruksföretag enligt definitionen i artikel 5 a i förordning (EEG) nr 571/88.

 

2. urvalsundersökning: urvalsundersökning enligt definitionen i artikel 2.2 i förordning (EEG) nr 571/88.

 

3. gris: husdjur av underarten Sus scrofa domesticus.

 

4. nötkreatur: husdjur av arterna Bos taurus och Bubalus bubalus, inklusive hybrider såsom Beefalo.

 

5. får: husdjur av arten Ovis aries.

 

6. get: husdjur av underarten Capra aegagrus hircus.

 

7. fjäderfän: tamfåglar av bland annat arterna Gallus gallus (kycklingar), Meleagris sp. (kalkoner), Anas sp. och Cairina moschata (ankor) och Anser anser dom (gäss); tamfåglar av arterna Coturnix sp. (vaktlar), Phasianus sp. (fasaner), Numida meleagris dom (pärlhöns), Colombidae sp. (duvor) och Struthio camelus (strutsar) kan bl.a. omfattas. Fåglar som fötts upp för jakt och inte för att producera kött omfattas inte.

 

8. slakteri: en officiellt registrerad och godkänd anläggning för slaktning och bearbetning av djur vars kött är avsett som livsmedel.

 

Andra definitioner i denna förordning återges i bilaga I.

Motivering

Den terminologi som används bör stämma överens med den internationellt fastställda zoologiska nomenklaturen. Arten Cairina moschata (myskand) bör ingå i definitionen av fjäderfän.

Ändringsförslag 5

Avdelning I, rubrik (före artikel 3) (ny)

AVDELNING I

AVDELNING I

 

STATISTIK ÖVER BESÄTTNINGAR

Motivering

Tekniskt ändringsförslag som föreslagits av rådets ordförandeskap för att nå en överenskommelse vid första behandlingen.

Ändringsförslag 6

Artikel 6, rubriken

Tillförlitlighetskrav

Tillförlitlighet

Motivering

Tekniskt ändringsförslag som föreslagits av rådets ordförandeskap för att nå en överenskommelse vid första behandlingen.

Ändringsförslag 7

Artikel 6, punkt 2

2. Kommissionen kan tillåta medlemsstaterna att använda andra källor än undersökningar i välmotiverade fall.

2. Vid användning av administrativa källor ska medlemsstaterna i förväg informera kommissionen om vilka metoder som används och vad uppgifterna håller för kvalitet.

Ändringsförslag 8

Artikel 6, punkt 3

3. Om andra källor än undersökningar används skall medlemsstaterna garantera att tillförlitligheten är minst lika stor som vid undersökningar.

3. Om andra källor än undersökningar används, skall medlemsstaterna säkerställa att denna information håller minst samma kvalitet som information som erhållits från statistiska undersökningar.

Ändringsförslag 9

Artikel 7, punkt 2, strecksats 2

– den 1 april året därpå för statistiken för november/december.

– den 15 maj året därpå för statistiken för november/december.

Ändringsförslag 10

Artikel 8

Statistiken från november/december skall specificeras i territoriella enheter på NUTS 2-nivå enligt förordning (EG) nr 1059/2003. I undantagsfall kan den för Tyskland och Förenade kungariket endast anges i territoriella enheter på NUTS 1‑nivå.

Statistiken från november/december skall specificeras i territoriella enheter på NUTS 1 och NUTS 2-nivå enligt förordning (EG) nr 1059/2003. I undantagsfall kan den för Tyskland och Förenade kungariket endast anges i territoriella enheter på NUTS 1‑nivå. De är frivilliga för territoriella enheter med mindre än 150 000 grisar, 75 000 nötkreatur, 100 000 får och 25 000 getter om dessa territoriella enheter sammanlagt bidrar med 5 % eller mindre till den nationella populationen av berörda arter.

Ändringsförslag 11

Artikel 9

Medlemsstaterna skall ta fram statistik över antal och slaktvikt för de grisar, nötkreatur, får, getter och fjäderfän som slaktats i slakterier på deras territorium i de fall då köttet är avsett som livsmedel. De skall också göra skattningar av slakt utanför slakterierna så att statistiken omfattar samtliga grisar, nötkreatur, får, getter och fjäderfän som slaktats på deras territorium.

Medlemsstaterna skall ta fram statistik över antal och slaktvikt för de grisar, nötkreatur, får, getter och fjäderfän som slaktats i slakterier på deras territorium i de fall då köttet är avsett som livsmedel. De skall också göra skattningar av slakt utanför slakterierna så att statistiken omfattar samtliga grisar, nötkreatur, får och getter som slaktats på deras territorium.

Ändringsförslag 12

Artikel 12

Medlemsstaterna skall informera kommissionen om slaktstatistiken inom 60 dagar efter referensperioden.

Medlemsstaterna skall informera kommissionen om statistiken:

 

över slakt i slakterier inom 60 dagar efter referensperioden,

 

över slakt utanför slakterier före den 30 juni följande år.

Ändringsförslag 13

Artikel 14, punkt 1

1. Samtliga medlemsstater skall utarbeta prognoser för grisar och nötkreatur två gånger om året.

1. Samtliga medlemsstater skall utarbeta prognoser för grisar två gånger om året. Medlemsstater med en grispopulation under 3 miljoner djur får utarbeta denna statistik endast en gång per år.

Ändringsförslag 14

Artikel 14, punkt 1a (ny)

1a. Samtliga medlemsstater ska utarbeta prognoser för nötkreatur två gånger per år. Medlemsstater med en nötkreaturspopulation under 1,5 miljoner djur får utarbeta denna statistik endast en gång per år.

Ändringsförslag 15

Artikel 14, punkt 4

4. Prognoserna skall omfatta fyra kvartal för grisar, tre halvår för nötkreatur och två halvår för får och getter.

4. Prognoserna skall omfatta

 

fyra kvartal för grisar och tre halvår för nötkreatur för medlemsstater som utarbetar prognoser två gånger per år,

 

– sex kvartal för grisar och fyra halvår för nötkreatur för medlemsstater som utarbetar prognoser en gång per år,

 

två halvår för får och getter.

Ändringsförslag 16

Artikel 16, inledningen

Medlemsstaterna skall informera kommissionen om prognoserna för köttproduktion före

Medlemsstaterna ska informera kommissionen om prognoserna för köttproduktion:

Ändringsförslag 17

Artikel 16, strecksats 1

– den 15 februari för prognoser från januari till slutet på det fjärde kvartalet i det innevarande året för grisar, till slutet av det första halvåret året därpå för nötkreatur och till slutet på det andra halvåret det innevarande året för får och getter,

före den 15 februari för prognoser för grisar från början av det första kvartalet till slutet på det fjärde kvartalet i det innevarande året och före den 15 september för prognoser från början av det tredje kvartalet i det innevarande året till slutet av det andra kvartalet året därpå för medlemsstater som utarbetar prognoser två gånger per år,

Ändringsförslag 18

Artikel 16, strecksats 2

– den 15 september för prognoser från juli det innevarande året till slutet på det andra kvartalet året därpå för grisar och till slutet på det andra halvåret året därpå för nötkreatur.

utgår

Ändringsförslag 19

Artikel 16, strecksats 2a (ny)

– före den 15 februari för prognoser för grisar från början av det första kvartalet i det innevarande året till slutet av det andra kvartalet året därpå för medlemsstater som utarbetar prognoser en gång per år,

Ändringsförslag 20

Artikel 16, strecksats 2b (ny)

– före den 15 februari för prognoser för nötkreatur från början av det första halvåret i det innevarande året till slutet av det första halvåret året därpå och före den 15 september för prognoser från början av det andra halvåret i det innevarande året till slutet av det andra halvåret året därpå för medlemsstater som utarbetar prognoser två gånger per år.

Ändringsförslag 21

Artikel 16, strecksats 2c (ny)

– före den 15 februari för prognoser för nötkreatur från början av det första halvåret i det innevarande året till slutet av det andra halvåret året därpå för medlemsstater som utarbetar prognoser en gång per år,

Ändringsförslag 22

Artikel 16, strecksats 2d (ny)

– före den 15 februari för prognoser från början av det första halvåret i det innevarande året till slutet av det andra halvåret i det innevarande året för får och getter.

Ändringsförslag 23

Artikel 17, rubriken

Rapportering

Kvalitetsbedömning och rapporter

Ändringsförslag 24

Artikel 17, punkt -1 (ny)

-1. I denna förordning gäller följande dimensioner för kvalitetsbedömningen av de uppgifter som ska överföras:

 

a) relevans: i vilken omfattning statistiken tillgodoser användarnas aktuella och potentiella behov.

 

b) noggrannhet: i hur hög grad skattningarna överensstämmer med okända, sanna värden.

 

c) aktualitet: tiden mellan uppgifternas tillgänglighet och den företeelse eller situation som de beskriver.

 

d) punktlighet: hur lång tid som har gått från det datum då uppgifterna skulle ha funnits tillgängliga tills de faktiskt offentliggörs.

 

e) tillgänglighet och förståelighet: hur användarna kan få tillgång till, använda och tolka uppgifterna.

 

f) jämförbarhet: hur man ska mäta effekten av skillnader i de statistiska begrepp och mätverktyg eller mätmetoder som använts, när man jämför statistiken från olika geografiska områden eller ämnesområden eller från olika tidsperioder.

 

g) koherens: i hur hög grad uppgifterna tillförlitligt kan kombineras på olika sätt och användas för olika ändamål.

Ändringsförslag 25

Artikel 17, punkt -1a (ny)

-1a. Vart tredje år och första gången arton månader efter datumet för ikraftträdandet av denna förordning ska medlemsstaterna lägga fram en rapport för kommissionen (Eurostat) om kvaliteten på de uppgifter som översänts.

Ändringsförslag 26

Artikel 17, punkt -1b (ny)

-1b. När de kvalitetsdimensioner som fastställs i punkt -1 tillämpas på de uppgifter som omfattas av denna förordning, ska kvalitetsrapporternas modalitet och struktur fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 19.2.

Motivering

Enligt kommissionens förslag bör det föreskrivande förfarandet med kontroll tillämpas på samtliga bestämmelser om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 27

Artikel 17, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall vart tredje år och för första gången tolv månader efter det att denna förordning antagits lämna kvalitetsrapporter om slakt av besättningar, slaktstatistik och prognoser för köttproduktionen till kommissionen. Innehållet i dessa kvalitetsrapporter skall fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 19.2.

utgår

Ändringsförslag 28

Artikel 18, punkt 1

1. Följande åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning skall vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 19.2:

1. Följande åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, skall vidtas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 19.2:

(a) Fastställande av innehållet i de kvalitetsrapporter som medlemsstaterna skall utarbeta (artikel 17.2).

(a) Fastställande av kvalitetsrapporternas modalitet och struktur som medlemsstaterna skall utarbeta (artikel 17.‑1b).

 

(aa) Beviljande av övergångsperioder till medlemsstaterna (artikel 19a.1).

(b) Ändring av bilagorna.

(b) Ändring av bilagorna I, II, IV och V.

Motivering

Enligt kommissionens förslag bör det föreskrivande förfarandet med kontroll tillämpas på samtliga bestämmelser om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 29

Artikel18, punkt 2

2. Hänsyn skall tas till principen om att nyttan med uppdateringen måste uppväga kostnaderna för den, och till principen om att tilläggskostnader och bördor skall hållas rimliga.

2. Hänsyn skall tas till principen om att nyttan med ändringar måste uppväga kostnaderna för dem, och till principen om att tilläggskostnader och bördor ska förbli rimliga.

Ändringsförslag 30

Artikel 19a (ny)

Artikel 19a

 

Övergångsperiod

 

1. För genomförandet av denna förordning kan medlemsstaterna i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 19.2 beviljas övergångsperioder, som omfattar hela kalenderår, på högst ett år räknat från tillämpningsdagen för förordningen, om tillämpningen av förordningen på deras nationella statistiska system skulle kräva omfattande anpassningar och sannolikt komma att medföra betydande praktiska problem. När det gäller får får övergångsperioden uppgå till två år.

 

2. En medlemsstat ska därför lägga fram en vederbörligen motiverad begäran för kommissionen senast 3 månader efter ikraftträdandet av denna förordning.

Motivering

Enligt kommissionens förslag bör det föreskrivande förfarandet med kontroll tillämpas på samtliga bestämmelser om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 31

Artikel 20, punkt 1

1. Rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG skall upphöra att gälla.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2a i denna artikel ska rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG upphöra att gälla.

Ändringsförslag 32

Artikel 20, punkt 2a (ny)

2a. Trots bestämmelserna i artikel 21 andra stycket ska en medlemsstat som har beviljats undantag i enlighet med artikel 20 fortsätta att tillämpa bestämmelserna i rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG under den beviljade övergångsperioden.

Ändringsförslag 33

Artikel 21, stycke 2

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2009.

Ändringsförslag 34

Bilaga I, led a

(a) jordbruksföretag: jordbruksföretag såsom det definieras i rådets förordning (EEG) nr 571/88.

utgår

Ändringsförslag 35

Bilaga I, led b

(b) urvalsundersökning: urvalsundersökning såsom det definieras i rådets förordning (EEG) nr 571/88.

utgår

Ändringsförslag 36

Bilaga I, led c

(c) gris: husdjur av arten Sus.

utgår

Ändringsförslag 37

Bilaga I, led d

(d) nötkreatur: husdjur av arterna Bos taurus, Bubalus bubalus och Beefalo.

utgår

Ändringsförslag 38

Bilaga I, tabell, rad 1, kolumn 3

Nötkreatur med en levande vikt på högst 300 kg som ännu inte har fått sina permanenta tänder

Nötkreatur som är åtta månader eller yngre

Ändringsförslag 39

Bilaga I, tabell, rad 1a, kolumnerna 1 och 2 (ny)

 

Ungdjur nötkreatur som är äldre än åtta månader men högst tolv månader

Ändringsförslag 40

Bilaga I, tabell, rad 2, kolumn 1

Slaktkalvar

Kalvar och ungdjur till slakt

Motivering

Tekniskt ändringsförslag som föreslagits av rådets ordförandeskap för att nå en överenskommelse vid första behandlingen.

Ändringsförslag 41

Bilaga I, tabell, rad 2, kolumn 2

Nötkreatur yngre än ett år och avsedda att slaktas som kalvar

Nötkreatur yngre än ett år och avsedda att slaktas som kalvar eller ungdjur

Motivering

Tekniskt ändringsförslag som föreslagits av rådets ordförandeskap för att nå en överenskommelse vid första behandlingen.

Ändringsförslag 42

Bilaga I, tabell, rad 3, kolumn 3

Okastrerade handjur av nötkreatur som inte räknas som kalvar

Okastrerade handjur av nötkreatur som inte räknas som kalvar och ungdjur

Ändringsförslag 43

Bilaga I, tabell, rad 4, kolumn 3

Kastrerade handjur av nötkreatur som inte räknas som kalvar

Kastrerade handjur av nötkreatur som inte räknas som kalvar och ungdjur

Ändringsförslag 44

Bilaga I, tabell, rad 5, kolumn 3

Hondjur av nötkreatur som inte har kalvat och som inte räknas som kalvar

Hondjur av nötkreatur som inte har kalvat och som inte räknas som kalvar och ungdjur

Ändringsförslag 45

Bilaga I, led f

(f) får: husdjur av arten Ovis.

utgår

Ändringsförslag 46

Bilaga I, led h

(h) get: husdjur av arten Capra.

utgår

Ändringsförslag 47

Bilaga I, led i

(i) fjäderfän: tamfåglar av bland annat arterna Gallus domesticus (kycklingar), Meleagris (kalkoner), Anas (ankor) och Anser anser dom (gäss). Övriga fjäderfän kan till exempel omfatta tamfåglar av arterna Coturnix (vaktlar), Phasianus (fasaner), Numida meleagris dom (pärlhöns), Colombinae (duvor) och Struthio camelus (strutsar). Fåglar som fötts upp för jakt och inte för att producera kött tas inte upp här.

utgår

Ändringsförslag 48

Bilaga I, led j

(j) slaktkropp: kroppen av ett djur efter slakt och beredning.

(j) slaktkropp betyder:

 

– för grisar: en slaktad griskropp, efter det att den har avblodats och inälvorna tagits ur, hel eller delad på längden, utan tunga, borst, klövar, genitalier, ister, njurar och mellangärde.

 

– för nötkreatur: hela den slaktade djurkroppen som den föreligger efter det att den avblodats, avhudats, inälvorna tagits ur, utan huvud och utan fötter (huvudet ska avskiljas från slaktkroppen vid nacken och fötter avskiljes vid vristerna), utan bröst- och bukhålornas organ, med eller utan njure, njurfett och bäckenfett, och utan könsorgan och dithörande muskler och hos hondjur utan juver eller juverfett.

 

– för får och getter: hela den slaktade djurkroppen som den föreligger efter det att den avblodats, avhudats, inälvorna tagits ur, utan huvud (avskilt från slaktkroppen vid nacken), utan fötter (avskiljes vid vristerna), utan svans (avskiljes mellan sjätte och sjunde svanskotan), utan bröst- och bukhålornas organ,(utom njure, njurfett) och utan juver och könsorgan; njure och njurfett är delar av slaktkroppen.

 

– för kyckling: plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan nacke, hjärta, lever och krås, så kallade 65 %‑kycklingar, eller i annan form.

Ändringsförslag 49

Bilaga I, led k

(k) slaktvikt: när det gäller

(k) slaktvikt: vikten av den kalla slaktkroppen som för grisar erhålls genom att subtrahera 2 % från den noterade vikten av den varma slaktkroppen senast 45 minuter efter det att grisen avblodades, och som för nötkreatur erhålls genom att subtrahera 2 % från vikten av den varma slaktkroppen senast 60 minuter efter det att djuret avblodades.

– grisar avses vikten på ett helt, eller ett på längden uppskuret, slaktat svins kropp i kallt tillstånd efter att det flåtts, avblodats, inälvorna tagits ur samt tunga, borst, klövar, genitalier, ister, njurar och mellangärde avlägsnats,

 

– nötkreatur avses vikten på ett slaktdjurs kropp i kallt tillstånd efter att det avhudats, avblodats, inälvorna tagits ur samt genitalier, gångbenen nedanför framknä och hasled, huvudet, svansen, njurar och njurfett samt juver avlägsnats,

 

– får och getter avses vikten på ett slaktdjurs kropp i kallt tillstånd efter att det avblodats, avhudats, inälvorna tagits ur samt huvud (avskiljes vid nacken), fötter (avskiljes vid vristerna), svans (avskiljes mellan sjätte och sjunde svanskotan) och genitalier (inklusive juver) avlägsnats,

 

– för kyckling avses vikten av en slaktad fågelkropp i kallt tillstånd efter att det avblodats, plockats och inälvorna tagits ur; i begreppet ingår slaktbiprodukter av fjäderfä, med undantag av gåslever,

 

Ändringsförslag 50

Bilaga I, led l

(l) slakteri: en officiellt registrerad och godkänd anläggning för slaktning och bearbetning av djur vars kött är avsett som livsmedel.

utgår

Ändringsförslag 51

Bilaga II, kategori 2, rad 2

Slaktkalvar.

Kalvar eller ungdjur till slakt.

Motivering

Tekniskt ändringsförslag som föreslagits av rådets ordförandeskap för att nå en överenskommelse vid första behandlingen.

Ändringsförslag 52

Bilaga IV, kategori 2, rad 1a (ny)

Ungdjur

Ändringsförslag 53

Bilaga IV, kategori 5a (ny)

Övriga

Ändringsförslag 54

Bilaga V, kategori 2, rad 1

Kalvar.

Kalvar och ungdjur.

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

I kommissionens förslag fastställs det att den gällande lagstiftningen, dvs. rådets direktiv 93/23/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av grisproduktionen, rådets direktiv 93/24/EEG av den 1 juni 1993 om genomförande av statistiska undersökningar om produktion av nötkreatur och rådets direktiv 93/25/EEG av den 1 juni 1993 om statistiska undersökningar av får- och getbesättningar, bör förenklas. Dessutom bör statistiska undersökningar om fjäderfäproduktion införas.

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling beslutade efter att föredraganden gått igenom kommissionens förslag och efter en debatt den 7 maj 2007, att tillämpa det förenklade förfarandet i enlighet med artikel 43.1 i arbetsordningen (se förslag till betänkande PE 388.618v01).

För att lagstiftningsförfarandet skulle kunna avslutas i första behandling bad dessutom rådets sekretariat föredraganden att i ett betänkande från parlamentet ta över några ändringar som rådet ville göra till kommissionens förslag. Utskottet beslutade därför den 4 juli 2007 att utarbeta ett betänkande för att förenkla förfarandet.

I detta betänkande har vi beaktat rådets kommentarer. De föreslagna ändringsförslagen motsvarar, med några undantag som vi ska redogöra för nedan, de formuleringar som rådsgruppen utarbetat och som det portugisiska ordförandeskapet överlämnade den 28 december 2007.

Rådet har lagt fram följande förslag:

· Preciseringar av vissa bestämmelser, som tidigare ingick i bilagorna, i rättstexten (särskilt definitionerna i artikel 2 och kvalitetsbedömningen i artikel 17).

· Mer spelrum för medlemsstaterna vid användningen av administrativa uppgifter i stället för statistiska undersökningar (artikel 6).

· Kvalificering av regionala undersökningar (artikel 8).

· Begränsningar och preciseringar av prognoserna (artiklarna 14 och 16).

· Kortare övergångsbestämmelser (artikel 20).

· Tillägg till de planerade kommittébestämmelserna genom ytterligare förfaranden och begränsning av Europaparlamentets vetorätt (artiklarna 18 och 19).

Föredraganden rekommenderar att parlamentet i huvudsak ska ta över rådets förslag.

I fråga om bestämmelserna om kommittéförfarandet finns det dock ingen rättslig grund. Det föreskrivande förfarandet med kontroll bör därför inte gälla för samtliga genomförandebestämmelser, såsom ursprungligen föreslogs i kommissionens förslag.

Rådet skulle vilja fastställa bestämmelserna om kvalitetsrapporterna (i sin artikel 17.-1c ny) i enlighet med ett föreskrivande förfarande (utan kontroll). Dessutom bör övergångsperioder fastställas inom förvaltningsförfarandet (artikel 20). Det är heller inte klart varför man inte kan fatta beslut om dessa bestämmelser inom ramen för det föreskrivande förfarandet med kontroll, såsom kommissionen föreslog.

I det interinstitutionella avtalet och i rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006 fastställs att det nya föreskrivande förfarandet med kontroll ska tillämpas i samtliga fall där den grundläggande rättsakten antagits genom medbeslutandeförfarandet och då det fastställts ”att det skall antas åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av den rättsakten, inbegripet genom strykning av vissa av dessa delar eller komplettering genom tillägg av nya icke väsentliga delar”[1]. Enligt föredraganden har bägge kriterierna uppfyllts, och rådets önskan om ändring beaktades därför inte i förslaget till betänkande.

Ytterligare ett ändringsförslag från föredraganden är av ren lingvistisk natur, och rör uppräkningen av olika arter i definitionerna (artikel 2). Den text som rådet föreslagit utgår ifrån arter (genus), arter (species) och underarter (subspecies), men nämner enbart arter (species) och är därför inte terminologiskt fullständigt korrekt.

  • [1]  Artikel 2.2 (ny) i rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006 om ändring av beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Kött- och kreatursstatistik

Referensnummer

KOM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051(COD)

Framläggande för parlamentet

22.3.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

26.4.2007

Föredragande

       Utnämning

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

4.7.2007

 

 

Förenklat förfarande - beslut

8.5.2007

Behandling i utskott

7.5.2007

8.5.2007

9.10.2007

25.2.2008

 

1.4.2008

 

 

 

Antagande

1.4.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Brian Simpson, Struan Stevenson

Ingivande

4.4.2008