SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (przekształcenie)

3.4.2008 - (COM(2007)0443 – C6‑0243/2007 – 2007/0163(COD)) - ***I

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawca: Bernard Lehideux
(Przekształcenie – art. 80a Regulaminu)

Procedura : 2007/0163(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0131/2008

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (przekształcenie)

(COM(2007)0443 – C6‑0243/2007 – 2007/0163(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0443),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 150 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6‑0243/2007),

-    uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych[1],

–   uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 24 stycznia 2008 r. skierowane do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zgodnie z art. 80a ust. 3 Regulaminu Parlamentu,

–   uwzględniając art. 81 a oraz 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6‑0131/2008),

1.  zatwierdza wniosek Komisji uwzględniający poniższe poprawki i dostosowany do zaleceń konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

20) Komisja i państwa członkowskie powinny być reprezentowane w Radzie Zarządzającej w celu skutecznej kontroli funkcjonowania Fundacji. Należy przyznać Radzie kompetencje do uchwalania budżetu, kontroli jego wykonywania, przyjmowania odpowiednich przepisów finansowych, ustalania przejrzystych procedur podejmowania decyzji w Fundacji oraz mianowania Dyrektora.

(20) Komisja, Parlament Europejski i państwa członkowskie powinny być reprezentowane w Radzie Zarządzającej w celu skutecznej kontroli funkcjonowania Fundacji. Należy przyznać Radzie kompetencje do uchwalania budżetu, kontroli jego wykonywania, przyjmowania odpowiednich przepisów finansowych, ustalania przejrzystych procedur podejmowania decyzji w Fundacji oraz mianowania Dyrektora.

Uzasadnienie

Kontakty między zdecentralizowanymi agencjami europejskimi i Parlamentem są niewystarczające. Członkowie Parlamentu często nie są w pełni poinformowani o zadaniach, jakie wypełniają agencje, ani o ich rzeczywistej działalności. Aby zaradzić temu problemowi niezmiernie przydatne byłoby obsadzenie w Radzie Zarządzającej Fundacji przedstawicieli Parlamentu. Przedstawiciele ci mogliby pełnić rolę łączników, informując członków Parlamentu o problemach Fundacji. W zamyśle stworzyłoby to powiązania umożliwiające lepsze zrozumienie działań Fundacji.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) inne kraje wyznaczone decyzją Rady Zarządzającej na wniosek Komisji, zgodnie z priorytetami stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej i w miarę dostępności zasobów.

c) inne kraje wyznaczone decyzją Rady Zarządzającej po zaopiniowaniu przez Komisję, zgodnie z priorytetami stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej i w miarę dostępności zasobów.

Uzasadnienie

Nie należy utrudniać Europejskiej Fundacji Kształcenia interwencji w krajach nie objętych polityką sąsiedztwa i programami przedakcesyjnymi. Jej wiedza ekspercka może być wykorzystana z dużą korzyścią dla krajów AKP lub Ameryki Łacińskiej, z którymi UE utrzymuje bliskie relacje. Dlatego też sprawozdawca proponuje uelastycznienie procedury otwierającej możliwość interwencji agencji poza ramy przewidziane w art. 1 lit. a) i b).

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) dostarczanie informacji, analiz polityki i doradzanie w kwestiach rozwoju zasobów ludzkich oraz powiązań tych kwestii z celami polityki sektorowej w krajach partnerskich;

a) dostarczanie informacji, analiz polityki i doradzanie w kwestiach rozwoju zasobów ludzkich;

Uzasadnienie

Poprawka służy sprecyzowaniu zadań Fundacji.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) propagowanie znajomości i analizy krajowego i lokalnego rynku pracy;

Uzasadnienie

Pojęciu „rynek pracy” nadane zostanie większe znaczenie, co podkreśli, że do podstawowych zadań Fundacji należy również uspołecznienie instrumentów obejmujących znajomość lokalnego rynku pracy jako wsparcia europejskiego wymiaru zasobów ludzkich.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przy poparciu ze strony Komisji Fundacja współpracuje z innymi właściwymi organami wspólnotowymi. Fundacja współpracuje w szczególności z Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP) w ramach wspólnego rocznego programu prac załączonego do rocznego programu prac każdej z agencji, mając na celu wspieranie synergii między działalnością obu agencji.

3. Przy poparciu ze strony Komisji Fundacja współpracuje z innymi właściwymi organami wspólnotowymi. Fundacja współpracuje w szczególności z Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP) w ramach wspólnego rocznego programu prac załączonego do rocznego programu prac każdej z agencji, mając na celu wspieranie synergii między działalnością obu agencji, a także unikanie pokrywania się zakresów działania, a co za tymi idzie marnotrawienia cennych zasobów.

Uzasadnienie

Należy unikać sytuacji, w których dochodzi do pokrywania się zakresów działalności Fundacji i innymi placówek Wspólnoty, zwłaszcza CEDEFOP. W ten sposób można zapobiec marnotrawieniu zasobów ludzkich i finansowych.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada Zarządzająca

Rada Zarządzająca

1. Fundacja posiada Radę Zarządzającą składającą się z sześciu przedstawicieli państw członkowskich i sześciu przedstawicieli Komisji oraz trzech przedstawicieli krajów partnerskich.

1. Fundacja posiada Radę Zarządzającą składającą się z sześciu przedstawicieli państw członkowskich, trzech przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i sześciu przedstawicieli Komisji oraz trzech przedstawicieli krajów partnerskich.

Przedstawiciele mogą mieć swoich zastępców, którzy są mianowani w tym samym czasie, co przedstawiciele.

Przedstawiciele mogą mieć swoich zastępców, którzy są mianowani w tym samym czasie, co przedstawiciele.

2. Przedstawiciele państw członkowskich są mianowani przez Radę na podstawie ich doświadczenia i wiedzy w dziedzinach działalności Fundacji.

2. Przedstawiciele państw członkowskich są mianowani przez Radę na podstawie ich doświadczenia i wiedzy w dziedzinach działalności Fundacji.

Komisja sama mianuje swoich przedstawicieli.

Komisja sama mianuje swoich przedstawicieli, a także przedstawicieli krajów partnerskich na podstawie ich doświadczenia i wiedzy w dziedzinach działalności Fundacji.

Przedstawiciele krajów partnerskich są mianowani przez Komisję.

 

 

Parlament Europejski mianuje własnych przedstawicieli.

Komisja i Rada dokładają starań, by zapewnić zrównoważoną reprezentację mężczyzn i kobiet w Radzie Zarządzającej.

Parlament Europejski, Rada i Komisja dokładają starań, by zapewnić zrównoważoną reprezentację mężczyzn i kobiet w Radzie Zarządzającej.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dyrektor Fundacji jest mianowany przez Radę Zarządzającą na pięcioletnią kadencję na podstawie listy kandydatów przedłożonej przez Komisję. Przed mianowaniem kandydat wybrany przez Radę Zarządzającą może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przez właściwym(i) komitetem/ komitetami Parlamentu Europejskiego i udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez członków tego ciała/ tych ciał.

1. Dyrektor Fundacji jest mianowany przez Radę Zarządzającą na pięcioletnią kadencję na podstawie listy przynajmniej trzech kandydatów przedłożonej przez Komisję. Przed mianowaniem kandydaci na to stanowisko poproszeni są o złożenie oświadczenia przed właściwą komisją (komisjami) Parlamentu Europejskiego i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez członków tego ciała/ tych ciał.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a. Dyrektor Fundacji przedstawia przedmiotowo właściwym komisjom Parlamentu roczne sprawozdanie Fundacji.

Uzasadnienie

Kontakty między zdecentralizowanymi agencjami europejskimi i Parlamentem są niewystarczające. Członkowie Parlamentu często nie są w pełni poinformowani o zadaniach, jakie wypełniają agencje, ani o ich rzeczywistej działalności. Obecnie Dyrektor Europejskiej Fundacji Kształcenia składa co roku wizytę w Parlamencie na zaproszenie parlamentarnej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Pożądane jest zinstytucjonalizowanie wizyt Dyrektora Fundacji przy okazji publikacji rocznych sprawozdań.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla kontroli, o których mowa powyżej, a w szczególności dla procedury budżetowej i procedury udzielania absolutorium, Parlament Europejski i Rada mogą w każdej chwili, a w szczególności po opublikowaniu rocznego sprawozdania z działalności Fundacji, zażądać od Dyrektora złożenia wyjaśnień w jakiejkolwiek kwestii związanej z działalnością Fundacji.

Bez uszczerbku dla kontroli, o których mowa powyżej, a w szczególności dla procedury budżetowej i procedury udzielania absolutorium, Parlament Europejski i Rada mogą w każdej chwili zażądać od Dyrektora złożenia wyjaśnień w jakiejkolwiek kwestii związanej z działalnością Fundacji.

Uzasadnienie

Sprawozdawca proponuje, by w ramach art. 13 zinstytucjonalizować prezentację rocznego sprawozdania.

  • [1]  Dz.U. C 77 z 28.3.2002, str. 1.

UZASADNIENIE

Kontekst

Europejska Fundacja Kształcenia, dalej zwana EFK lub Fundacją, jest zdecentralizowaną agencją UE utworzoną na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1360/90 z dnia 7 maja 1990 r.[1], której siedziba znajduje się w Turynie we Włoszech.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Fundację jej ogólnym celem jest przyczynianie się do rozwoju systemów szkolenia zawodowego w krajach partnerskich znajdujących się w jej zasięgu terytorialnym.

EFK została pierwotnie powołana do wspierania wdrażania programu pomocy zewnętrznej PHARE w obszarze szkolenia zawodowego. Jednakże w wyniku trzech kolejnych zmian rozporządzenia ustanawiającego EFK jej zasięg geograficzny poszerzył się o kraje objęte poprzednio programami TACIS, CARDS i MEDA.

Od czasu ostatniej zmiany rozporządzenia perspektywy polityki Unii Europejskiej, zarówno w dziedzinie kształcenia i szkolenia, jak i stosunków zewnętrznych, uległy istotnym zmianom. Ponadto, w celu wdrażania tej polityki wprowadzono nowe instrumenty. W związku z powyższym dostrzega się potrzebę kolejnej zmiany rozporządzenia ustanawiającego Fundację w celu uwzględnienia niedawnych zmian w polityce, zaktualizowania roli i funkcji Fundacji oraz nadania jej przyszłej działalności solidnych podstaw.

1/Podstawa prawna

Proponowaną podstawą przekształcenia rozporządzenia jest art. 150 traktatu dotyczący szkolenia zawodowego, a w szczególności jego ust. 3, który stanowi, że „Wspólnota i państwa członkowskie sprzyjają współpracy z państwami trzecimi i kompetentnymi organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie kształcenia zawodowego”.

Ta podstawa prawna wydaje się najbardziej stosowna dla rozporządzenia dotyczącego stworzenia Europejskiej Fundacji Kształcenia.

2/ Należy objąć zakresem działalności Fundacji uczenie się przez całe życie oraz kwestie związane z rynkiem pracy

Sprawozdawca wspiera Komisję w zamiarze zwiększenia zakresu pojęcia szkolenia zawodowego.

Szkolenie zawodowe wskazuje tradycyjnie na proces zdobywania kompetencji zawodowych, z których można zrobić natychmiastowy użytek na rynku pracy.

Sprawozdawca uważa, że należy zwiększyć zakres zagadnień należących do kompetencji EFK o rozwój zasobów ludzkich, zwłaszcza o kształcenie i szkolenie w perspektywie uczenia się przez całe życie, jak również o kwestie związane z rynkiem pracy.

3/ Musi istnieć możliwość rozszerzenia zasięgu geograficznego działalności Fundacji w zależności od priorytetów polityki UE w dziedzinie stosunków zewnętrznych

Komisja proponuje, by zasięg geograficzny Fundacji był uaktualniany głównie w odniesieniu do Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI). Sprawozdawca wspiera taką aktualizację.

Sprawozdawca jest jednakże przekonany, że Europejska Fundacja Kształcenia powinna mieć możliwość interwencji we wszystkich krajach partnerskich UE, w tym w krajach nie objętych polityką sąsiedztwa i programami przedakcesyjnymi, takich jak kraje obszaru Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) czy Ameryki Łacińskiej.

Wsparcie polityki kształcenia w krajach objętych reformą wspólnej organizacji rynku cukru jest jednym z możliwych przykładów wykorzystania EFK. W istocie kraje te były zobowiązane do przeprowadzenia głębokiej reformy swej działalności przemysłowej, w tym do dywersyfikacji działalności gospodarczej. Zmiany te sprawiły, że konieczne stało się dostosowanie zasobów ludzkich, w czym EFK mógłby w przyszłości uczestniczyć.

W związku z powyższym sprawozdawca uważa, że zaproponowana przez Komisję procedura, w ramach której Fundacja może prowadzić prace w krajach nieobjętych głównym zasięgiem jej działalności jest zbyt ograniczająca. Dlatego sprawozdawca sugeruje uelastycznienie tej procedury, tak by umożliwić agencji interwencję również w przypadkach, które nie zostały przewidziane w art. 1.a i 1.b.

4/ Należy zintensyfikować kontakty między Fundacją a Parlamentem Europejskim

Kontakty między zdecentralizowanymi agencjami europejskimi a Parlamentem są niewystarczające. Członkowie Parlamentu bardzo często są niedostatecznie poinformowani o zadaniach, jakie wypełniają te agencje i o ich rzeczywistej działalności.

Sprawozdawca jest przekonany o konieczności nawiązania kontaktów między Parlamentem a Fundacją, które przyczynią się do lepszego zrozumienia przez posłów działalności Fundacji.

Sprawozdawca uważa przede wszystkim za niezmiernie ważne, by w skład Rady Zarządzającej wchodzili przedstawiciele Parlamentu. Przedstawiciele ci mogliby przekazywać istotne dla Fundacji kwestie ogółowi członków Parlamentu. Poza tym Parlament wyznacza już swoich przedstawicieli do innych agencji UE[2].

W tym samym celu – poprawy wymiany między Parlamentem i Fundacją – sprawozdawca proponuje, by przy okazji zmiany na stanowisku dyrektora Fundacji właściwe komisje parlamentarne mogły zadać wszystkie stosowne pytania kandydatom zaproponowanym przez Komisję.

Sprawozdawca proponuje wreszcie, by przy okazji publikacji sprawozdania rocznego Dyrektor agencji obowiązkowo stawił się przed Parlamentem. Od kilku lat dyrektor Fundacji zabiera raz do roku głos przed Zgromadzeniem Parlamentarnym na zaproszenie parlamentarnej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, lecz zaproszenie to nie zostało do tej pory sformalizowane.

5/ Mianowanie dyrektora Fundacji

Aby Rada Zarządzająca mogła pełnoprawnie podejmować decyzje, Komisja musi zaproponować przynajmniej trzy kandydatury.

___________________

  • [1]  Dz.U. L 131 z dn. 23.5.1990, str. 1
  • [2]  Europejska Agencja Ochrony Środowiska (art. 8 rozporządzenia 1210/90), Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (art. 14 rozporządzenia 851/2004), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (art. 25 rozporządzenia 178/2002), Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Medycznych (art. 65 rozporządzenia 726/2004), Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (art. 8 rozporządzenia 302/93), Europejska Agencja ds. Produktów Chemicznych (art. 79 rozporządzenia 1907/2006).

ZAŁĄCZNIK 1: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

Komisja Prawna

Przewodniczący

Nr ref.: D(2007)4179

Sz. P. Jan ANDERSSON

Przewodniczący Komisji Zatrudnienia

i Spraw Socjalnych

ASP 14G306

Bruksela

Dotyczy:      Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (COM(2007)443 wersja ostateczna - C6-0243/07 2007/0163 COD) (przekształcenie)

Szanowny Panie,

Komisja Prawna, której mam zaszczyt przewodniczyć, rozpatrzyła wspomniany wyżej wniosek w oparciu o art. 80a Regulaminu dotyczący przekształcenia, który został wprowadzony do Regulaminu Parlamentu Europejskiego na mocy jego decyzji z dnia 10 maja 2007 r.

Ustęp 3 tego art. brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi do prawa wspólnotowego zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 150 i 151, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów mogą być jednak dopuszczone w drodze wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich przez przewodniczącego tej komisji, jeżeli uzna on, że istnieją ku temu istotne przyczyny związane z wewnętrzną spójnością tekstu lub ze związkiem tych poprawek z innymi dopuszczonymi zmianami. Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek.”

Zgodnie z opinią Wydziału Prawnego, którego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach konsultacyjnej grupy roboczej analizującej wniosek dotyczący przekształcenia, i zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy komisji opiniodawczej Komisja Prawna stwierdza, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, które zostały określone jako takie we wniosku oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniej przyjętych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejącego tekstu, bez zmian merytorycznych.

Jednakże na podstawie art. 80a ust. 2 i 80 ust.3 Komisja Prawna stwierdziła, że dostosowania techniczne zaproponowane w opinii wspomnianej wyżej grupy roboczej są niezbędne dla zapewnienia zgodności wniosku z zasadami kodyfikacji oraz że nie powodują one żadnych zmian merytorycznych we wniosku.

Podsumowując, Komisja Prawna 18 głosami[1] zaleca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji przedmiotowo właściwej, przystąpienie do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, zgodnie z sugestiami Komisji Prawnej i art. 80a Regulaminu.

Z wyrazami szacunku

Giuseppe GARGANI

  • [1]  Obecni byli następujący posłowie: Giuseppe Gargani (przewodniczący), Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Jean-Paul Gauzès, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacques Toubon, Costas Botopoulos.

ZAŁĄCZNIK 2: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

Bruksela, 15.10.2007

OPINIA

DO WIADOMOŚCI

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

RADY

KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację Kształcenia (przekształcenie)

COM(2007) 443 wersja ostateczna z 25.7.2007 - 2007/0163 (COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z przedstawicieli odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zebrała się w dniu 13 września 2007 r. w celu zbadania wyżej wspomnianego wniosku przedłożonego przez Komisję.

Podczas tego posiedzenia[1] konsultacyjna grupa robocza zbadała wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1360/90 z dnia 7 maja 1990 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia, ustalając zgodnie, że następujące fragmenty tekstu należało oznaczyć szarym wyróżnieniem używanym do zaznaczania istotnych zmian:

- nowy tytuł art. 4 („Przejrzystość”);

- w art. 7 ust. 3 słowo „trzy” (które już zostało zaznaczone podwójnym przekreśleniem);

- w art. 8 ust. 3, słowo „zwykłej” (już zaznaczone podwójnym przekreśleniem);

- w art. 15 ust. 4, słowa „wybrane” (już zostało zaznaczone podwójnym przekreśleniem) i „partnerskie” (umieszczone w strzałkach oznaczających dostosowanie);

- w art. 24 ust. 2 dwukrotnie występujące słowo „ocena”.

Podsumowując, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku konsultacyjna grupa robocza stwierdziła, bez różnicy zdań, że wniosek ten nie zawiera innych istotnych zmian oprócz tych, które już zostały zaznaczone jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa robocza uznała również, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów prawnych z tymi istotnymi zmianami przedmiotowy wniosek dotyczy zwykłej kodyfikacji istniejącego tekstu, bez zmian merytorycznych.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      M. PETITE

Dyrektor Wydziału Prawnego             Dyrektor Wydziału Prawnego   Dyrektor Generalny

  • [1]  Konsultacyjna grupa robocza dysponowała wszystkimi wersjami językowymi wniosku, z wyjątkiem wersji bułgarskiej i rumuńskiej i prowadziła swoje prace na podstawie wersji angielskiej, w której przedmiotowy wniosek został pierwotnie sporządzony.

PROCEDURA

Tytuł

Europejska Fundacja Kształcenia (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2007)0443 – C6-0243/2007 – 2007/0163(COD)

Data przedstawienia w PE

25.7.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

24.9.2007

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

24.9.2007

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

JURI

3.10.2007

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Bernard Lehideux

11.9.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.1.2008

1.4.2008

 

 

Data przyjęcia

2.4.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

16

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean Marie Beaupuy, Beniamino Donnici, Donata Gottardi, Dieter-Lebrecht Koch, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Kyriacos Triantaphyllides, Anja Weisgerber, Tatjana Ždanoka

Data złożenia

4.4.2008