Διαδικασία : 2007/0234(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0132/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0132/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0200

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 153kWORD 98k
4.4.2008
PE 400.561v02-00 A6-0132/2008

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση της απόφασης 85/368/EΟΚ του Συμβουλίου για την αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

(COM(2007)0680 – C6‑0398/2007 – 2007/0234(COD))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Jan Andersson

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση της απόφασης 85/368/EΟΚ του Συμβουλίου για την αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

(COM(2007)0680 – C6‑0398/2007 – 2007/0234(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0680),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 150, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0398/2007),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6‑0132/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η απόφαση του Συμβουλίου 85/368/ΕΟΚ της 16ης Ιουλίου 1985 για την αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(1) καλούσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την κατάρτιση περιγραφών των απαιτούμενων ουσιαστικών επαγγελματικών προσόντων για ορισμένα επαγγέλματα, και εν συνεχεία να προσεγγίσουν τους τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης που αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη με τις από κοινού συμφωνηθείσες περιγραφές των προσόντων. Οι κοινοτικές από κοινού συμφωνούμενες περιγραφές των προσόντων θα δημοσιευόντουσαν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η απόφαση καλούσε επίσης τα κράτη μέλη να ορίσουν όργανο συντονισμού, το οποίο θα ήταν αρμόδιο - σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους - για την κατάλληλη διάδοση των σχετικών με τις αντιστοιχίες που έχουν θεσπιστεί για τους επαγγελματικούς τίτλους και για την ανά τετραετία υποβολή στην Επιτροπή εθνικής έκθεσης όσον αφορά την εφαρμογή της Απόφασης και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα.

Στόχος της Απόφασης ήταν να μπορούν οι εργαζόμενοι να αξιοποιούν καλύτερα τους τίτλους τους προς εξεύρεση κατάλληλης απασχόλησης σε άλλα κράτη μέλη.

Μη εφαρμογή της Απόφασης 85/368/ΕΟΚ

Η Επιτροπή τονίζει στην παρούσα απόφαση ότι ορίστηκαν σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και σε πρώτο στάδιο 219 τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (VET) σε 19 επαγγελματικούς τομείς στους οποίους κρίθηκε ότι η κινητικότητα των εργαζομένων ήταν σημαντικότερη. Θεσπίστηκαν επίσης διαδικασίες για την κατάρτιση περιγραφών των απαιτουμένων ουσιαστικών επαγγελματικών προσόντων και τη σύγκριση των τίτλων με συμμετοχή του Cedefop.

Όμως, μια έκθεση που ετοίμασε η Επιτροπή το 1990 τόνιζε τις δυσχέρειες που αντιμετώπιζε η διαδικασία αυτή και παραδεχόταν το βραδύ ρυθμό προόδου, δεδομένου ότι μέχρι το 1990 είχαν δημοσιευθεί στοιχεία για την αντιστοιχία των τίτλων σε 5 μόλις από τους 19 ορισθέντες τομείς, καλύπτοντας 66 επαγγέλματα. Η έκθεση αυτή πρότεινε να επιταχυνθεί ο ρυθμός με τη θέσπιση στόχων για την επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά την περιγραφή των προσόντων σε 14 επιπλέον τομείς πριν από τη λήξη του 1992. Στην πράξη όμως οι στόχοι αυτοί δεν επιτεύχθηκαν.

Η απόφαση αποδείχθηκε επίσης υπερβολικά άκαμπτη και ανίκανη να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες. Παρότι αναφερόταν στην ανάγκη προσαρμογής σε νέες καταστάσεις που ανέκυπταν από την επίπτωση των τεχνολογικών εξελίξεων επί της απασχόλησης και του περιεχομένου των απαιτουμένων προσόντων, η Επιτροπή, το Cedefop και τα κράτη μέλη αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν ότι η συγκεντρωτική προσέγγιση που είχε επιλεγεί και η συνεχής και ταχεία εξέλιξη των τίτλων καθιστούσαν σύντομα ξεπερασμένες τις δημοσιευόμενες πληροφορίες. Κατά συνέπεια, το πραγματοποιούμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο έργο είχε περιορισμένη επίπτωση στο εθνικό και τομεακό επίπεδο, με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί η εφαρμογή της Απόφασης.

Το πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής

Η παρούσα πρόταση προβλέπει την κατάργηση της απόφασης 85/368/EΟΚ επειδή έχει πλέον καταστεί περιττό νομοθέτημα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εφαρμογή της απόφασης δεν κατάφερε να επιτύχει την αντιστοιχία των επαγγελματικών τίτλων προς όφελος των εργαζομένων που επιθυμούν να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος. Θεωρεί περαιτέρω ότι οι προβλεπόμενοι από την απόφαση μέθοδοι και η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για την περιγραφή και σύγκριση των τίτλων διαφέρουν από τις σήμερα εφαρμοζόμενες στα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά συστήματα.

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μέρος του προγράμματος απλούστευσης στο πλαίσιο του νομοθετικού προγράμματος και του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2007, το οποίο στοχεύει να απλοποιήσει το ρυθμιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και άλλους φορείς και να καταργήσει τα ξεπερασμένα και μη χρησιμοποιούμενα νομοθετήματα. Επιπλέον, η Επιτροπή πιστεύει ότι η απόφαση 84/368/ΕΟΚ έχει ξεπεραστεί από άλλα νεότερα και αποτελεσματικότερα μέσα και μέτρα που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία ενισχύουν τη διαφάνεια, υποστηρίζουν τη μεταφορά των τίτλων και διευκολύνουν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μάθησης, όπως ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) και άλλα κοινοτικά μέσα

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της απόφασης 85/368/ΕΟΚ, εστιαζόμενο στη βελτίωση της διαφάνειας των προσόντων και εισάγοντας αποκεντρωμένη προσέγγιση συνεργασίας που να αντικατοπτρίζει την εντεινόμενη πολυπλοκότητα των επαγγελματικών τίτλων στην Ευρώπη.

Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που εγκρίθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2008(2), θεσπίζει το ΕΠΠ ως εργαλείο αναφοράς για τη σύγκριση των επιπέδων των προσόντων στα εθνικά συστήματα προσόντων, αλλά και στα συστήματα προσόντων που έχουν διαμορφωθεί από διεθνείς κλαδικούς οργανισμούς. Τα βασικά στοιχεία του ΕΠΠ είναι ένα σύνολο ευρωπαϊκών επιπέδων αναφοράς με όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων και μηχανισμούς εθελοντικής συνεργασίας. Συνιστάται στα κράτη μέλη να συσχετίσουν τα δικά τους συστήματα προσόντων με το ΕΠΠ, διασυνδέοντας τα επίπεδα προσόντων με τα αντίστοιχα επίπεδα του ΕΠΠ και, εφόσον χρειάζεται, να διαμορφώσουν ένα εθνικό πλαίσιο προσόντων. Επιπλέον, συνιστάται στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, έως το 2012, ότι τα πιστοποιητικά, τα διπλώματα και τα ευρωπαϊκά βιβλιάρια κατάρτισης Εuropass θα αναφέρουν το απαιτούμενο επίπεδο ΕΠΠ. Επιπλέον, η σύσταση της συμβουλευτικής ομάδας του ΕΠΠ, που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών με συμμετοχή των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων, συνιστά σημαντικό στοιχείο για την προώθηση κοινών προσεγγίσεων και τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας.

Το πεδίο του ΕΠΠ διαφέρει από αυτό της απόφασης 85/368/ΕΟΚ. Ως μέσο για την προώθηση της δια βίου μάθησης καλύπτει, σε όλα τα επίπεδα, τη γενική παιδεία και την εκπαίδευση ενηλίκων, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση – που αποτελούσε το μόνο θέμα της απόφασης.

Το ΕΠΠ διαφέρει επίσης από την απόφαση 85/368/ΕΟΚ και ως προς την προσέγγιση που υιοθετείται. Η απόφαση απαιτεί την εντατική συνεργασία εμπειρογνωμόνων διαφόρων κρατών μελών προς συνεχή ενημέρωση του καταλόγου, τροποποίηση των περιγραφών των επαγγελμάτων και των προσόντων και την προσθήκη νέων τίτλων όποτε χρειάζεται. Το γεγονός ότι καλυπτόταν περιορισμένος μόνον αριθμός επαγγελμάτων και τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης αντικατοπτρίζει την αναποτελεσματικότητα της απόφασης. Το ΕΠΠ υιοθετεί εθελοντική και αποκεντρωμένη προσέγγιση, με την οποία η Κοινότητα προσφέρει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, ενώ οι λεπτομερείς αποφάσεις επαφίενται σε αρμόδιους φορείς στο εθνικό και τομεακό επίπεδο. Επομένως, τα κράτη μέλη δύνανται να συσχετίζουν το επίπεδο των τίτλων τους προς το επίπεδο του ΕΠΠ, ούτως ώστε κάθε τίτλος που εμπίπτει σε κάποιο επίπεδο στο εθνικό τους σύστημα να μπορεί να λαμβάνει μια αξιολόγηση επιπέδου ΕΠΠ. Κατά συνέπεια, το ΕΠΠ προορίζεται να προσφέρει μια κοινή γλώσσα για την περιγραφή και κατανόηση των τίτλων, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και κινητικότητας των εργαζομένων και σπουδαστών.

Τέλος, η ανάπτυξη του ΕΠΠ συγκέντρωσε ευρεία υποστήριξη μέσω ευρωπαϊκής διαδικασίας διαβούλευσης, με συμμετοχή των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, των τομεακών και κλαδικών οργανώσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ενώσεων, καθώς και ΜΚΟ. Διάφοροι διεθνείς εμπειρογνώμονες με πείρα στον τομέα των τίτλων και των πλαισίων προσόντων συνέβαλαν επίσης στη διαμόρφωσή του.

Παρότι το ΕΠΠ καλείται να αποτελέσει το μέσο που επιδιώκει καλύτερα τους στόχους και τις λειτουργίες που δεν μπόρεσε να επιτύχει η απόφαση 85/386/ΕΟΚ, υπάρχουν διάφορα άλλα μέσα και μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αυξάνουν τη διαφάνεια και διευκολύνουν τη μεταφορά των προσόντων. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Europass, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ECTS), τα συμπεράσματα του 2004 του Συμβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση και την επικύρωση της ανεπίσημης και της άτυπης μάθησης και η δικτυακή πύλη Ploteus.

Η απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass) εισάγει δέσμη ευρωπαϊκών μέσων προς χρήση από ιδιώτες προκειμένου να περιγράφουν τα προσόντα και τις ικανότητές τους. Το Europass επιδιώκει να προωθήσει τη κινητικότητα στους τομείς του επαγγέλματος και της μάθησης.

Το υπάρχον ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ECTS) έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών και την εξέλιξη του διεθνούς προγράμματος σπουδών. Επιπλέον, το νέο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), θα διευκολύνει τη μεταφορά, συγκέντρωση και αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, βελτιώνοντας έτσι τη διεθνική κινητικότητα των πολιτών.

Το Μάιο του 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σύνολο κοινών ευρωπαϊκών αρχών για την αναγνώριση και την επικύρωση της ανεπίσημης και της άτυπης μάθησης. Οι εν λόγω αρχές αποτελούν τη βάση για την ενίσχυση της συνεργασίας προς προαγωγή της επικύρωσης της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης και ενθαρρύνουν την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να προβούν στη συστηματικότερη εισαγωγή μεθόδων και συστημάτων επικύρωσης.

Η δικτυακή πύλη "Ploteus" για τις ευκαιρίες μάθησης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες συνιστά υπηρεσία της Επιτροπής που συμβάλλει στη βελτίωση της διαφάνειας των προσόντων παρέχοντας πληροφορίες για ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και μάθησης στις χώρες της Ευρώπης.

Η αμοιβαία αναγνώριση προσόντων στον τομέα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων έχει διασφαλιστεί με την οδηγία 2005/36/EK, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005. Η οδηγία αυτή προβλέπει ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης προσόντων για επαγγέλματα με εναρμονισμένες απαιτήσεις κατάρτισης – γιατρούς, νοσοκόμους/νοσηλευτές, μαιευτές-μαίες, οδοντίατρους, κτηνίατρους, φαρμακοποιούς, αρχιτέκτονες.

Συμπεράσματα

Δεδομένων των ανωτέρω προβληματισμών της Επιτροπής όσον αφορά στην αδυναμία της απόφασης 85/368/ΕΟΚ να επιτύχει τη συγκρισιμότητα των επαγγελματικών προσόντων προς όφελος των εργαζομένων που ζητούν πρόσβαση στην απασχόληση σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και στην έλλειψη ευελιξίας για την προσαρμογή στη συνεχή και ραγδαία εξέλιξη των προσόντων, ο εισηγητής σας συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση της απόφασης 85/368/ΕΟΚ ως περιττού νομοθετήματος.

Πράγματι, ο εισηγητής θεωρεί ότι οι στόχοι της ανωτέρω απόφασης καλύπτονται από άλλα μέσα για τη διαφάνεια και κινητικότητα, ειδικότερα δε από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ), το οποίο προσφέρει συνολικό πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της παιδείας και της επαγγελματικής κατάρτισης και το οποίο έχει συσταθεί με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που εγκρίθηκε το Φεβρουάριο του 2008. Συμφωνεί επίσης με την Επιτροπή όσον αφορά την αναγκαιότητα κατάργησης της απόφασης 85/368/ΕΟΚ μετά από την έγκριση του ΕΠΠ -ούτως ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση που θα προκληθεί εάν αφήσουμε εν ισχύι δύο μέσα, την απόφαση ως περιττό νομοθέτημα και το ΕΠΠ- που έχουν παρεμφερείς στόχους αλλά βασίζονται σε διαφορετικές μεθοδολογίες και περιγράφουν τα προσόντα από αντίθετη οπτική γωνιά.

Το πεδίο της απόφασης 85/368/ΕΟΚ, που αφορά αποκλειστικά τα προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης, και του ΕΠΠ διαφέρουν ως προς το ότι το ΕΠΠ, όντας μέσο για την προώθηση της δια βίου μάθησης, ισχύει εφ’ όλων των τίτλων, από τους αποκτούμενους στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης έως τους απονεμόμενους στο υψηλότερο επίπεδο της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Επιπλέον, το ΕΠΠ μεταθέτει το επίκεντρο από την προσέγγιση που βασίζεται σε παράγοντες όπως η χρονική διάρκεια της μάθησης ή το είδος του ιδρύματος προς μια βασισμένη στα μαθησιακά αποτελέσματα προσέγγιση. Στο ΕΠΠ τα μαθησιακά αποτελέσματα προσδιορίζονται από συνδυασμό γνώσεων και ικανοτήτων και περιγράφουν το τι γνωρίζει, κατανοεί και δύναται να πράξει ένας σπουδαστής μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας. Η μετατόπιση του κέντρου βάρους προς τα μαθησιακά αποτελέσματα καθιερώνει μια κοινή γλώσσα και καθιστά δυνατή τη σύγκριση των τίτλων αναλόγως του περιεχομένου και του προφίλ τους, ανεξαρτήτως του τόπου και τρόπου απόκτησής τους. Προσδοκάται έτσι ότι θα διευκολυνθεί η επικύρωση της μάθησης που πραγματοποιείται εκτός των επίσημων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών ιδρυμάτων, όπως η άτυπη και ανεπίσημη μάθηση.

Δεδομένου ότι η σύσταση για την καθιέρωση του ΕΠΠ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα συσχετίσουν το εθνικό πλαίσιο προσόντων τους προς το ΕΠΠ έως το 2010, οι περισσότερες χώρες αναπτύσσουν τώρα εθνικά πλαίσια προσόντων. Από της απόψεως αυτής, το ΕΠΠ θα συνδέσει τα συστήματα προσόντων των χωρών, λειτουργώντας ως μεταφραστής που διευκολύνει την κατανόηση των προσόντων από τα κράτη μέλη, τους εργοδότες και τους ιδιώτες, διευκολύνοντας έτσι τη σύγκριση, μεταφορά και χρήση των τίτλων σε διάφορες χώρες και σε διαφορετικά εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά συστήματα. Επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τη συνεργασία και αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Ο εισηγητής σας θεωρεί επομένως ότι το ΕΠΠ, υποστηρίζοντας την εκπαίδευσης και επαγγελματική κατάρτιση, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στους πολίτες και εργοδότες, δεδομένου ότι μπορεί να ενισχύσει την κινητικότητα των εργαζομένων ή σπουδαστών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ΕΠΠ καλύπτει σε μεγάλο βαθμό την απόφαση 85/368/ΕΟΚ και μπορεί να πετύχει καλύτερα τους στόχους της.

Για τους ανωτέρω λόγους, ο εισηγητής συνιστά να εγκριθεί η παρούσα πρόταση της Επιτροπής χωρίς τροποποίηση.

(1)

ΕΕ L 199 της 31.7.1985, σελ. 56.

(2)

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Τίτλων της δια βίου μάθησης, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2007)0680 – C6-0398/2007 – 2007/0234(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

6.11.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

15.11.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

15.11.2007

PETI

15.11.2007

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

CULT

19.11.2007

PETI

25.2.2008

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jan Andersson

20.11.2007

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

20.11.2007

Εξέταση στην επιτροπή

1.4.2008

2.4.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.4.2008

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

4.4.2008

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου