MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen todistusten vastaavuudesta tehdyn neuvoston päätöksen 85/368/ETY kumoamisesta

  4.4.2008 - (KOM(2007)0680 – C6‑0398/2007 – 2007/0234(COD)) - ***I

  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  Esittelijä: Jan Andersson
  (Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohta)

  Menettely : 2007/0234(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0132/2008
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0132/2008
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen todistusten vastaavuudesta tehdyn neuvoston päätöksen 85/368/ETY kumoamisesta

  (KOM(2007)0680 – C6‑0398/2007 – 2007/0234(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0680),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 150 artiklan 4 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0398/2007),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 43 artiklan 1 kohdan,

  –   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0132/2008),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  PERUSTELUT

  Taustaa

  Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen todistusten vastaavuudesta 16. heinäkuuta 1987 tehdyssä neuvoston päätöksessä 85/368/ETY[1] komissiota ja jäsenvaltioita kehotettiin laatimaan yhdessä kuvaukset ammatillisista vaatimuksista tiettyjen ammattien osalta ja määrittämään, mitä ammatillisia vaatimuksia koskevia kuvauksia jäsenvaltioissa tunnustetut ammatillisen koulutuksen tutkinnot vastaavat. Yhteisesti sovitut kuvaukset ammatillisista vaatimuksista oli määrä julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

  Päätöksessä edellytettiin myös, että jäsenvaltiot nimeävät koordinointielimen, joka huolehtii läheisessä yhteistyössä asianomaisten työmarkkinaosapuolten ja toimialojen kanssa ammatillisten kelpoisuuksien vertailtavuutta koskevan tiedon levittämisestä, ja toimittavat komissiolle neljän vuoden välein kertomuksen päätöksen täytäntöönpanosta ja saavutetuista tuloksista.

  Päätöksen tarkoituksena oli lisätä työntekijöiden valmiuksia hyödyntää pätevyyttään kykyjään vastaavan työpaikan saamiseksi toisessa jäsenvaltiossa.

  Päätöksen 85/368/ETY täytäntöönpanon epäonnistuminen

  Käsillä olevassa ehdotuksessa komissio kertoo, että ensimmäisessä vaiheessa valittiin yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 219 ammatillista tutkintoa 19 eri alalta; kyseisten alojen ammateissa työntekijöiden liikkuvuuden arveltiin olevan suurinta. Lisäksi luotiin menettelyt, joilla määritellään kuvaukset ammatillisista vaatimuksista ja vertaillaan kelpoisuuksia Cedefopin asiantuntijoiden avustuksella.

  Komissiolle vuonna 1990 laaditussa kertomuksessa tuotiin kuitenkin esiin prosessin hankaluudet ja tunnustettiin edistymisen hitaus: vuoteen 1990 mennessä kelpoisuuksien vertailtavuutta koskevat tiedot oli julkaistu vasta 66 ammatin osalta, jotka edustivat viittä kaikkiaan 19 määritellystä alasta. Kertomuksessa ehdotettiin menettelyjen vauhdittamista ja asetettiin tavoitteeksi 14 uuden alan ammatteja koskevien kuvausten hyväksyminen vuoden 1992 loppuun mennessä. Käytännössä tavoitteisiin ei kuitenkaan päästy.

  Lisäksi päätös osoittautui liian joustamattomaksi mukautumaan muuttuviin tarpeisiin. Vaikka siinä todetaan tämä tarve mukautua uusiin olosuhteisiin, jotka johtuvat tekniikan kehityksen vaikutuksista työhön ja tehtävien sisältöön, komission, Cedefopin ja jäsenvaltioiden oli lopulta hyväksyttävä, että valittu keskitetty lähestymistapa ja pätevyysvaatimusten alituinen ja nopea muuttuminen johtivat siihen, että julkaistut tiedot vanhenivat nopeasti. Euroopan tason toiminnalla oli siksi vain vähän vaikutusta kansallisiin ja eri toimialojen sidosryhmiin, joten päätöksen täytäntöönpanosta luovuttiin.

  Komission ehdotuksen konteksti

  Käsillä oleva ehdotus koskee päätöksen 85/368/ETY kumoamista turhana säädöksenä. Komissio katsoo, ettei päätöksen täytäntöönpanolla ole tehokkaasti saavutettu ammatillisten kelpoisuuksien vertailtavuutta niin, että siitä olisi hyötyä toisesta jäsenvaltiosta työtä hakeville työntekijöille. Lisäksi se toteaa, että päätöksen mukaiset kelpoisuuksien kuvailemisen ja vertailemisen menettelyt ja lähestymistapa poikkeavat niistä, joita koulutusjärjestelmissä nykyisin sovelletaan.

  Komission ehdotus on osa sen lainsäädäntö- ja työohjelmaan 2007 sisältyvää yksinkertaistamisohjelmaa, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa sääntely-ympäristöä yritysten ja muiden sidosryhmien kannalta ja poistaa vanhentunutta ja käyttämätöntä lainsäädäntöä. Lisäksi komissio uskoo, että päätös 85/368/ETY on korvautunut muilla, uudemmilla ja tehokkaammilla Euroopan tason välineillä ja toimilla, jotka lisäävät avoimuutta, tukevat tutkintojen siirtämistä ja helpottavat oppimistulosten arvottamista. Näistä mainittakoon erityisesti eurooppalainen tutkintojen viitekehys.

  Eurooppalainen tutkintojen viitekehys ja muut yhteisön välineet

  Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF) olisi korjattava päätöksen 85/368/ETY puutteet ja keskityttävä tutkintojen avoimuuden lisäämiseen sekä otettava yhteistyössä käyttöön hajautettu toimintatapa, koska eurooppalaiset tutkinnot muuttuvat yhä monimuotoisemmiksi.

  Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksessa[2], joka annettiin 14. helmikuuta 2008, EQF:ää suositetaan käytettävän kansallisiin tutkintojärjestelmiin sisältyvien tutkintotasojen ja kansainvälisten toimialajärjestöjen kehittämien tutkintojärjestelmien vertailuvälineenä. EQF:n keskeisen osan muodostavat määrätyt oppimistuloksina kuvatut Euroopan laajuiset viitetasot sekä vapaaehtoisen yhteistyön käytännöt. Siinä suositetaan, että jäsenvaltiot vahvistavat tutkintojärjestelmiensä ja EQF:n välisen vastaavuussuhteen määrittämällä, mitä EQF:n tasoa niiden omat tutkintotasot vastaavat, sekä tarvittaessa kehittämällä kansallisen tutkintojen viitekehyksen. Lisäksi jäsenvaltioiden suositetaan varmistavan, että vuoteen 2012 mennessä kaikissa tutkintotodistuksissa, todistuksissa ja Europass-asiakirjoissa on maininta vastaavasta EQF:n tasosta. Myös aikomus perustaa jäsenvaltioiden edustajista koostuva EQF:n neuvoa-antava ryhmä, johon eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet ja muut sidosryhmät osallistuvat, on tärkeä osatekijä pyrittäessä edistämään yhteisiä menettelytapoja ja turvaamaan prosessin laatu.

  EQF eroaa päätöksestä 85/368/ETY laajuutensa puolesta. EQF on elinikäisen oppimisen edistämisen väline, joka kattaa kaikentasoisen yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen sekä korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen – joista viimeksi mainittu oli päätöksen ainoa kohde.

  EQF eroaa päätöksestä 85/368/ETY myös lähestymistavaltaan. Päätöksessä edellytetään tiivistä yhteistyötä eri jäsenvaltioiden asiantuntijoiden välillä luettelon pitämiseksi ajan tasalla, ammattien ja pätevyysvaatimusten kuvausten muuttamiseksi ja uusien pätevyysvaatimusten lisäämiseksi tarpeen mukaan. Päätöksen tehottomuutta kuvastaa se, että se kattoi vain rajallisen määrän ammatteja ja ammatillisia kelpoisuuksia. EQF:ssä sovelletaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa hajautettua lähestymistapaa, jossa yhteisö antaa yhteisen viitekohdan, mutta yksityiskohtaiset päätökset jätetään jäsenvaltioiden ja toimialojen toimivaltaisten elinten tehtäväksi. Jäsenvaltiot voivat suhteuttaa tutkintotasonsa EQF:n tasoihin, jolloin kaikille kansallisessa järjestelmässä tiettyyn tasoon kuuluville tutkinnoille voidaan määrittää EQF:n taso. EQF:ssä on haluttu tehdä mahdolliseksi kuvailla ja ymmärtää tutkintojen sisältö kaikille yhteisellä tavalla, ja tällä tavoin se edistää työntekijöiden ja opiskelijoiden työllistyvyyttä ja liikkuvuutta.

  EQF:n kehittämiseen saatiin myös laaja tuki Euroopan laajuisessa kuulemismenettelyssä, johon osallistuivat eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet, toimialajärjestöt, koulutusalan laitokset ja yhdistykset sekä kansalaisjärjestöt. Joukko kansainvälisiä asiantuntijoita, joilla on kokemusta tutkintojen ja niiden viitekehysten alalta, oli myös mukana suunnittelussa.

  Vaikka EQF:n on tarkoitus olla väline, jolla pyritään lähimmin niihin tavoitteisiin ja toimintoihin, joita päätöksellä 85/386/ETY ei onnistuttu saavuttamaan, on myös monia muita Euroopan tason välineitä ja toimia, joilla lisätään tutkintojen avoimuutta ja helpotetaan niiden siirrettävyyttä. Näitä ovat esimerkiksi Europass, korkea-asteen koulutuksen eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä (ECTS), epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tunnistamista ja tunnustamista koskevat neuvoston päätelmät vuodelta 2004 sekä Ploteus-portaali.

  Yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass) 15. joulukuuta 2004 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 2241/2004/EY otettiin käyttöön tietyt Euroopan laajuiset menettelyt, joita yksittäiset henkilöt voivat noudattaa tutkintojensa ja pätevyyksiensä kuvaamisessa. Europassilla halutaan edistää ammatillista ja oppimistarkoituksessa tapahtuvaa liikkuvuutta.

  Korkea-asteen koulutuksen eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä (ECTS) on merkittävällä tavalla helpottanut opiskelijoiden liikkuvuutta ja opetussuunnitelmien kansainvälistä kehittämistä. Lisäksi kehitteillä olevalla ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmällä (ECVET) on määrä edesauttaa oppimistulosten siirtoa, kertymistä ja tunnustamista ja siten helpottaa kansalaisten liikkuvuutta yli valtioiden rajojen.

  Neuvosto sopi toukokuussa 2004 yhteisistä eurooppalaisista periaatteista epävirallisen ja arkioppimisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Nämä periaatteet muodostavat perustan yhteistyön lujittamiselle, ja niiden avulla pyritään edistämään epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamista ja kannustamaan komissiota, jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia ottamaan järjestelmällisemmin käyttöön tunnustamismenetelmiä ja -järjestelmiä.

  Oppimismahdollisuuksia eri Euroopan maissa käsittelevä Ploteus-portaali on komission palvelu, jolla lisätään osaltaan tutkintojen avoimuutta tarjoamalla tietoa koulutuksesta ja koulutusmahdollisuuksista eri puolilla Eurooppaa.

  Ammattipätevyyden vastavuoroinen tunnustaminen säänneltyjen ammattien alalla varmistetaan 7. syyskuuta 2005 annetulla direktiivillä 2005/36/EY. Siinä säädetään automaattisesta tutkintojen tunnustamisesta, kun on kyse ammateista, joita koskevat yhdenmukaistetut koulutusvaatimukset: lääkärit, sairaanhoitajat, kätilöt, hammaslääkärit, eläinlääkärit, proviisorit ja arkkitehdit.

  Yhteenveto

  Komissio on ilmaissut huolensa päätöksen 85/368/ETY tehottomuudesta pyrittäessä saavuttamaan ammatillisten kelpoisuuksien vertailtavuus tavalla, joka hyödyttäisi toisesta jäsenvaltiosta työtä hakevia työntekijöitä, sekä sen kyvyttömyydestä mukautua pätevyysvaatimusten alituiseen ja nopeaan muuttumiseen, ja esittelijä kannattaa komission ehdotusta kumota päätös 85/368/ETY turhana säädöksenä.

  Esittelijä katsoo, että päätöksen päämäärät saavutetaan muilla avoimuuden ja liikkuvuuden lisäämisen välineillä ja erityisesti eurooppalaisella tutkintojen viitekehyksellä (EQF), joka tarjoaa yleiset puitteet koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyölle ja joka perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksella helmikuussa 2008. Esittelijä yhtyy komission näkemykseen, että päätös 85/368/ETY on kumottava EQF:n tultua hyväksytyksi, jotta vältetään sekaannukset, joita syntyisi kahden välineen rinnakkaiselosta: turhaksi säädökseksi osoittautunut päätös ja tarkoitusperiltään samanlainen mutta menettelyiltään erilainen EQF, joissa tutkintoja kuvataan vastakkaisista näkökulmista.

  Päätöksen 85/368/ETY, jossa keskitytään ammatillisen koulutuksen todistuksiin, ja EQF:n soveltamisala eroavat siinä, että EQF on elinikäisen oppimisen edistämisväline ja sitä sovelletaan kaiken tyyppisiin tutkintoihin oppivelvollisuuskoulun päästötodistuksista korkeimman asteen korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen tai ammatillisten oppilaitosten myöntämiin todistuksiin.

  EQF:ssä painotus siirretään pois oppimispanoksista, kuten oppimiskokemuksen kesto tai oppilaitoksen tyyppi, oppimistuloksiin perustuvaan lähestymistapaan. EQF:ssä oppimistuloksilla tarkoitetaan tietojen, taitojen ja pätevyyksien yhdistelmää ja kuvataan, mitä oppija tietää ja ymmärtää ja pystyy tekemään oppimisprosessin päätteeksi. Painotuksen siirtyessä oppimistuloksiin saadaan käyttöön yhteinen kieli, jonka ansiosta tutkintoja voidaan vertailla niiden sisällön ja rakenteen perusteella riippumatta siitä, missä tai miten tutkinto suoritettiin. EQF:n odotetaankin helpottavan virallisten koulutus- ja oppilaitosten ulkopuolella tapahtuvan oppimisen eli epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tunnustamista.

  Koska EQF:n perustamista koskevassa suosituksessa edellytetään jäsenvaltioiden vahvistavan kansallisten tutkintojärjestelmiensä ja EQF:n vastaavuussuhteen vuoteen 2010 mennessä, useimmat maat ovat aloittaneet kansallisen tutkintojen viitekehyksen kehittämisen. EQF:n on tarkoitus luoda yhteys jäsenvaltioiden tutkintojärjestelmien välille, määrittää tutkintojen vastaavuudet, jotta ne olisivat helpommin jäsenvaltioiden, työnantajien ja yksityishenkilöiden hahmotettavissa, ja siten helpottaa tutkintojen vertailua, siirtoa ja käyttöä yli maiden ja koulutusjärjestelmien rajojen. Sillä pyritään myös lujittamaan yhteistyötä ja eri sidosryhmien keskinäistä luottamusta.

  Esittelijä uskoo, että koulutusta ja ammatillista koulutusta tukeva EQF tuo kansalaisille ja työnantajille huomattavia etuja, sillä se kannustaa entistä suurempaan liikkuvuuteen työnteko- ja oppimistarkoituksessa kaikkialla Euroopassa. EQF kattaa näin ollen päätöksen 85/368/ETY koko soveltamisalan, ja sen avulla päätöksen tavoitteet on helpompi saavuttaa.

  Edellä mainituista syistä esittelijä suosittaa, että käsillä oleva komission ehdotus hyväksytään ilman tarkistuksia.

  • [1]  EUVL L 199, 31.7.1985, s. 56.
  • [2]  Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi, ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Jäsenvaltioiden ammatillisen koulutuksen todistusten vastaavuus

  Viiteasiakirjat

  KOM(2007)0680 – C6-0398/2007 – 2007/0234(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  6.11.2007

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  15.11.2007

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  CULT

  15.11.2007

  PETI

  15.11.2007

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  CULT

  19.11.2007

  PETI

  25.2.2008

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Jan Andersson

  20.11.2007

   

   

  Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

  20.11.2007

  Valiokuntakäsittely

  1.4.2008

  2.4.2008

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  2.4.2008

   

   

   

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  4.4.2008