Pranešimas - A6-0132/2008Pranešimas
A6-0132/2008

  PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, panaikinančio Tarybos sprendimą 85/368/EEB dėl Europos bendrijos valstybių narių profesinio mokymo kvalifikacijų palyginamumo

  4.4.2008 - (COM(2007)0680 – C6‑0398/2007 – 2007/0234(COD)) - ***I

  Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
  Pranešėjas: Jan Andersson
  (Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 43 straipsnio 1 dalis)

  Procedūra : 2007/0234(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0132/2008
  Pateikti tekstai :
  A6-0132/2008
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  Europos Parlamento TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, panaikinančio Tarybos sprendimą 85/368/EEB dėl Europos bendrijos valstybių narių profesinio mokymo kvalifikacijų palyginamumo

  (COM(2007)0680 – C6‑0398/2007 – 2007/0234(COD))

  (Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0680),

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 150 straipsnio 4 dalį ir 150 straipsnio 4 dalį, pagal kurias Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0398/2007),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 43 straipsnio 1 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A6-0132/2008),

  1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Aplinkybės

  1985 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimu 85/368/EEB dėl Europos bendrijos valstybių narių profesinio mokymo kvalifikacijų palyginamumo[1] Komisija ir valstybės narės buvo raginamos bendradarbiauti rengiant konkrečių profesijų pareigybių aprašymus ir derinti valstybių narių pripažįstamas profesinio mokymo kvalifikacijas su nustatytais pareigybių aprašymais. Abipusiškai sutarti Bendrijos pareigybių aprašymai ir palyginamosios lentelės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

  Sprendimu taip pat buvo reikalaujama, kad kiekviena valstybė narė paskirtų koordinacinę įstaigą, kuri, glaudžiai bendradarbiaudama su socialiniais partneriais ir atitinkamais profesiniais sektoriais, skleistų informaciją apie palyginamas profesines kvalifikacijas ir kas ketverius metus teiktų Komisijai sprendimo įgyvendinimo nacionaliniu lygmeniu ataskaitas bei informuotų apie pasiektus rezultatus.

  Sprendimu buvo siekiama suteikti darbuotojams daugiau galimybių geriau pasinaudoti savo kvalifikacija įsidarbinant kitose valstybėse narėse.

  Sprendimo 85/368/EEB nevykdymas

  Komisija savo pasiūlyme atkreipė dėmesį į tai, kad pirmajame etape, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, buvo nustatyta 19 sektorių 219 profesinio rengimo kvalifikacijų; buvo atrinkti profesinės veiklos sektoriai, kurių atstovų judumas laikomas didžiausiu. Dalyvaujant Cedefop atstovams buvo nustatyta pareigybių aprašymų rengimo ir kvalifikacijų lyginimo tvarka.

  Vis dėlto 1990 m. Komisijos parengtoje ataskaitoje aprašyti vykstant šiam procesui kilę sunkumai ir pripažįstama, kad pažanga daroma labai lėtai – iki 1990 m. buvo paskelbti vos penkių sektorių (iš 19) kvalifikacijų palyginamumo duomenys, apimantys 66 profesijas. Ataskaitoje buvo siūloma supaprastinti tvarką ir paspartinti veiklą, nustatant tikslą iki 1992 m. pabaigos susitarti dėl dar keturiolikos sektorių profesijų aprašų. Tačiau praktiškai šio tikslo pasiekti nepavyko.

  Buvo nustatyta, kad Sprendimas nepakankamai lankstus, kad prisitaikytų prie kintančių poreikių. Nors jame kalbėta apie reikmę atsižvelgti į naujas aplinkybes, susiklostančias kintant technologijoms, turinčioms įtakos užimtumui ir darbui, Komisija, Cedefop ir valstybės narės pripažino, kad dėl pasirinkto centralizuoto požiūrio bei nuolatinės ir sparčios kvalifikacijų kaitos paskelbta informacija labai greitai pasendavo. Taigi Europos lygmens veiklos poveikis nacionalinėms ir sektorių suinteresuotosioms šalims buvo menkas, o Sprendimo įgyvendinimas netrukus buvo nutrauktas.

  Komisijos pasiūlymo aplinkybės

  Pateiktame pasiūlyme numatoma panaikinti Sprendimą 85/368/EEB kaip nereikalingą. Komisija mano, kad įgyvendinant Sprendimą nebuvo veiksmingai pasirengta profesinių kvalifikacijų palyginamumui, kuris teiktų naudos darbuotojams, norintiems įsidarbinti kitoje valstybėje narėje. Be to, ji mano kad Sprendime numatyti kvalifikacijų aprašymo ir palyginimo metodai ir būdai skiriasi nuo šiuo metu švietimo ir mokymo sistemose taikomų metodų ir būdų.

  Komisijos pasiūlymas yra sudedamoji pagal 2007 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programą vykdomos paprastinimo programos, kuria siekiama supaprastinti verslo ir kitų suinteresuotųjų šalių reglamentavimo aplinką bei pašalinti pasenusius ir nebenaudojamus teisės aktus, dalis. Be to, Komisijos nuomone, Sprendimo 85/368/EEB reikšmę sumažino keletas naujesnių ir veiksmingesnių Europos lygmens instrumentų ir priemonių, skirtų skaidrumui didinti, kvalifikacijų perkėlimui remti ir mokymosi pasiekimų vertinimui lengvinti, pvz., Europos kvalifikacijų sąranga.

  Europos kvalifikacijų sąranga (EKS) ir kitos Bendrijos priemonės

  Europos kvalifikacijų sąranga (EKS) sprendžiamos Sprendimo 85/368/EEB ribotumo problemos: dėmesys sutelkiamas į kvalifikacijų skaidrumo didinimą ir, atsižvelgiant į didėjantį Europoje įgyjamų kvalifikacijų sudėtingumą, įvedamas decentralizuotas bendradarbiavimo metodas.

  2008 m. vasario 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje[2] nustatoma, kad EKS yra orientacinė priemonė, skirta nacionalinių kvalifikacijų sistemų ir tarptautinių sektorinių organizacijų parengtų kvalifikacijų sistemų kvalifikacijų lygmenims lyginti. Pagrindinės EKS sudedamosios dalys yra atskaitos lygmenų aprašas pagal mokymosi pasiekimus ir savanoriško bendradarbiavimo mechanizmai. Valstybėms narėms rekomenduojama susieti nacionalines sistemas su EKS, nustatant EKS lygmenis atitinkančius kvalifikacijų lygmenis ir, prireikus, parengti nacionalines kvalifikacijų sąrangas. Taip pat valstybėms narėms rekomenduojama užtikrinti, kad iki 2012 m. jų išduodami kvalifikacijos suteikimo pažymėjimai, diplomai ir Europaso dokumentai būtų tinkamai susieti su EKS lygmenimis. Be to, EKS patariamosios grupės, kurią sudarytų valstybių narių atstovai ir jos veikloje prireikus dalyvautų Europos socialiniai partneriai ir kiti suinteresuotieji asmenys, sukūrimas būtų svarbus veiksnys remiant bendrus metodus ir užtikrinant proceso kokybę.

  EKS nuo Sprendimo 85/368/EEB skiriasi taikymo sritimi. EKS – mokymuisi visą gyvenimą skirta priemonė, apimanti tiek visų lygmenų bendrąjį ir suaugusiųjų švietimą bei aukštąjį mokslą, tiek ir profesinį rengimą bei mokymą, kuriam iš esmės buvo skirtas Sprendimas.

  EKS iš esmės skiriasi nuo 1985 m. sprendimo, t. y. jos atveju laikomasi visiškai kitokios pozicijos. 1985 m. sprendime vadovautasi principu „iš viršaus į apačią“ ir reikalauta aktyvaus šalių ekspertų bendradarbiavimo, kad profesijų ir kvalifikacijų sąrašas bei aprašai būtų nuolat atnaujinami ir, prireikus, įtraukiamos naujos kvalifikacijos. Tai, kad profesijų sąrašas buvo ribotas ir aprašyta tik menka dalis visų profesinių kvalifikacijų, rodo, kad šis būdas nėra labai tinkamas. Taikant EKS vadovaujamasi savanoriškumo ir decentralizavimo principais – Bendrija pateikia bendrą atskaitos tašką, o išsamius sprendimus priima kompetentingos nacionalinio ar sektoriaus lygmens institucijos. Šalys suderina nacionalinius kvalifikacijų lygmenis su EKS, t. y. bet kuri nacionalinės sąrangos ar sistemos tam tikro lygmens kvalifikacija atitinka tam tikrą EKS lygmenį. Taigi EKS yra tarsi bendra kalba, skirta kvalifikacijoms aprašyti ir suprasti. Taigi didėja darbuotojų ir besimokančiųjų įsidarbinimo ir judumo galimybės.

  Be to, rengiant EKS vyko plataus masto konsultacijos Europos lygmeniu, kuriose dalyvavo Europos socialiniai partneriai, sektorių ir šakų organizacijos, švietimo institucijos ir asociacijos, taip pat NVO. Rengti EKS taip pat padėjo tarptautiniai ekspertai, turintys patirties kvalifikacijų rūšių ir kvalifikacijų sąrangos sistemų srityse.

  Nors EKS labiausiai atitinka tikslus ir siekius, kurių nepavyko pasiekti 1985 m. sprendimu 85/386/EEB, naudojamos ir kitos Europos lygmens priemonės skaidrumui ir kvalifikacijų perkėlimo galimybėms didinti. Tai, pavyzdžiui, Europasas, Europos aukštojo mokslo kreditų perkėlimo sistema (angl. – ECTS), 2004 m. Tarybos išvados, susijusios su neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimu ir pripažinimu, bei Ploteus portalas.

  2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) įvestas Europos priemonių rinkinys, kuriuo naudodamiesi asmenys galėtų aprašyti savo kvalifikacijas ir kompetencijas. Europasas skirtas judėjimo laisvei darbo ir mokymosi srityse užtikrinti.

  Dabartinė Europos aukštojo mokslo kreditų perkėlimo sistema (angl. – ECTS) tapo svarbia studentų judumo ir tarptautinių mokymo programų rengimo prielaida. Be to, remiantis diegiama Europos profesinio rengimo kreditų perkėlimo sistema (angl. – ECVET) siekiama palengvinti mokymosi rezultatų perkėlimą, kaupimą ir pripažinimą ir tokiu būdu padidinti piliečių judumą tarpvalstybiniu lygmeniu.

  2004 m. Taryba priėmė bendrųjų Europos principų, susijusių su neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimu ir pripažinimu, rinkinį (9600/2004). Šie principai leido stiprinti bendradarbiavimą kvalifikacijų pripažinimo srityje ir paskatino Komisiją, valstybes nares ir socialinius partnerius sistemingiau naudoti pripažinimo būdus ir sistemas.

  Mokymosi galimybėms skirtame Komisijos įrengtame Ploteus portale teikiant informacijos apie švietimo, profesinio rengimo ir mokymosi galimybes Europos šalyse, padedama didinti kvalifikacijų skaidrumą.

  2005 m. rugsėjo 7 d. priimta Direktyva 2005/36/EB užtikrinamas reglamentuojamų profesijų srities kvalifikacijų abipusis pripažinimas. Šia direktyva kuriama kvalifikacijų automatinio pripažinimo sistema, skirta tų profesijų atstovams, kurių rengimo reikalavimai suderinti – gydytojams, slaugytojams, akušeriams, dantų gydytojams, veterinarams, vaistininkams bei architektams.

  Išvados

  Atsižvelgdamas į pateiktus faktus dėl Komisijos susirūpinimo, kad įgyvendinant Sprendimą 85/368/EEB nebuvo veiksmingai pasirengta profesinių kvalifikacijų palyginamumui, kuris teiktų naudos darbuotojams, norintiems įsidarbinti kitoje valstybėje narėje, ir kad sprendimo nuostatos nėra pakankamai lanksčios, kad būtų galima prisitaikyti prie nuolatinės sparčios kvalifikacijų rūšių kaitos, pranešėjas pritaria Komisijos nuomonei, kad Tarybos sprendimas 85/368/EEB yra nereikalingas, todėl jį reikėtų panaikinti.

  Iš tikrųjų pranešėjas mano, kad sprendime apibrėžti tikslai numatyti kitose skaidrumo ir judumo priemonėse, pirmiausia Europos kvalifikacijų sąrangoje (EKS), t. y. 2008 m. vasario mėn. Europos Pralamento ir Tarybos priimtoje atitinkamoje rekomendacijoje apibrėžtoje bendroje programoje, skirtoje švietimo ir profesinio rengimo sričių bendradarbiavimui plėsti. Pranešėjas taip pat pritaria Komisijos nuomonei, kad Tarybos sprendimą 85/368/EEB reikėtų panaikinti priėmus teisės aktą dėl EKS. Jei vis dėlto būtų taikomos dvi priemonės, kuriomis siekiama panašių tikslų, tačiau naudojamos skirtingos metodikos, o kvalifikacijų aprašai rengiami vadovaujantis skirtingais požiūriais, susidarytų paini padėtis.

  EKS nuo Sprendimo 85/368/EEB, kuris skirtas profesiniam rengimui, iš esmės skiriasi tuo, kad tai mokymuisi visą gyvenimą skirta sistema, apimanti visas kvalifikacijos rūšis, įskaitant tas, kurios buvo gautos užbaigus privalomojo mokslo kursą, ir tas, kurioms įgyti prireikė aukščiausio lygio universitetinio ir profesinio išsilavinimo arba profesinio rengimo kurso.

  Be to, EKS daugiausia dėmesio skirta ne mokymuisi įdėtoms pastangoms, pvz., mokymosi trukmei arba švietimo įstaigos rūšiai, o vertinimo pagal mokymosi pasiekimus koncepcijai. Pagal EKS, mokymosi pasiekimai – tai žinių, gebėjimų ir kompetencijų derinys, kuris apibūdina, ką besimokantysis žino, supranta ir sugeba daryti pasibaigus mokymosi procesui. EKS yra tarsi bendra kalba, skirta kvalifikacijoms (pagal mokymosi pasiekimus) aprašyti ir suprasti, neatsižvelgiant į faktines konkrečios kvalifikacijos įgijimo aplinkybes. Naudojant mokymosi pasiekimus kvalifikacijų lygmenims aprašyti yra lengviau patvirtinti išsilavinimą, įgytą ne oficialiose švietimo ir profesinio rengimo įstaigose.

  Kadangi rekomendacijoje dėl EKS numatyta, kad valstybės narės turėtų iki 2010 m. susieti savo nacionalines kvalifikacijų sistemas su Europos kvalifikacijų sąranga, šiuo metu valstybės narės rengia nacionalines kvalifikacijų sąrangas. Šiuo atžvilgiu EKS skirtas susieti nacionalines kvalifikacijų sistemas, t. y. parengti konkrečių kvalifikacijos rūšių aprašymus, kad jos taptų aiškios visoms valstybėms narėms, darbdaviams ir pavieniams asmenims, be to, sudaryti reikiamas sąlygas, kad būtų įmanoma palyginti, perkelti ir naudoti skirtingose valstybėse narėse įgytas kvalifikacijas. Sistema taip pat skirta atitinkamų suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimui ir savitarpio pasitikėjimui stiprinti.

  Dėl to pranešėjas mano, kad EKS parama švietimo ir profesinio mokymo sritims – svarbiausia prielaida, kuri suteiks daug naudos piliečiams ir darbdaviams ir užtikrins, kad darbas ir mokymasis Europoje bus vis plačiau susietas su judėjimo laisvės principu. Šiuo atžvilgiu EKS nuostatos daug tinkamesnės siekiant Sprendime 85/368/EEB apibrėžtų tikslų.

  Remdamasis išvardytais faktais, pranešėjas rekomenduoja priimti Komisijos pasiūlymą be dalinių pakeitimų.

  • [1]  OL L 199, 1985 7 31, p. 56.
  • [2]  Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos kvalifikacijų sąrangos mokymuisi visą gyvenimą kūrimo (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Valstybių narių profesinio mokymo kvalifikacijų palyginamumas

  Nuorodos

  COM(2007)0680 – C6-0398/2007 – 2007/0234(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  6.11.2007

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  EMPL

  15.11.2007

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  CULT

  15.11.2007

  PETI

  15.11.2007

   

   

  Nuomonė nepareikšta

         Nutarimo data

  CULT

  19.11.2007

  PETI

  25.2.2008

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Jan Andersson

  20.11.2007

   

   

  Supaprastinta procedūra - nutarimo data

  20.11.2007

  Svarstymas komitete

  1.4.2008

  2.4.2008

   

   

  Priėmimo data

  2.4.2008

   

   

   

  Pateikimo data

  4.4.2008