ДОКЛАД относно оценка на програма PEACE и стратегии за бъдещето

7.4.2008 - (2007/2150(INI))

Комисия по регионално развитие
Докладчик: Bairbre de Brún

Процедура : 2007/2150(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0133/2008
Внесени текстове :
A6-0133/2008
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно оценката на програма PEACE и стратегиите за бъдещето

(2007/2150(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 158 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно определянето на общи разпоредби за структурните фондове[1],

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2081/93 на Съвета от 20 юли 1993 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 2052/88 относно задачите на структурните фондове и тяхната ефективност и относно координацията на техните дейности вътре между тях и с операциите на Европейската инвестиционна банка и други съществуващи финансови инструменти[2],

–   като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2082/93 на Съвета от 20 юли 1993 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 4253/88 относно определянето на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2052/88 относно задачите на структурните фондове и тяхната ефективност и относно координацията на техните дейности вътре между тях и с операциите на Европейската инвестиционна банка и други съществуващи финансови инструменти[3],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 214/2000 на Съвета от 24 януари 2000 г. относно финансовото участие на Общността в Международния фонд за Ирландия[4],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2236/2002 на Съвета от 10 декември 2002 г. относно финансовото участие на Общността в Международния фонд за Ирландия (2003-2004 г.)[5],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1105/2003 на Съвета от 26 май 2003 г. за изменение на Регламент (EО) № 1260/1999 относно определянето на общи разпоредби за структурните фондове[6],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 173/2005 на Съвета от 24 януари 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1260/1999 за определяне на общи разпоредби за структурните фондове във връзка с продължаването на срока на програмата РЕАСЕ и предоставянето на нови бюджетни ангажименти[7],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 177/2005 на Съвета от 24 януари 2005 г. относно финансовото участие на Общността в Международния фонд за Ирландия (2005-2006 г.)[8],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1968/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно финансовото участие на Общността в Международния фонд за Ирландия (2007-2010 г.)[9],

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1082/206 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС)[10],

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно специална програма в подкрепа на мира и помирението в Северна Ирландия (COM(1994)0607),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Доклад относно Международния фонд за Ирландия съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 177/2005 на Съвета“ (COM(2006)0563),

–   като взе предвид Специален доклад № 7/2000 на Сметната палата относно Международния фонд за Ирландия и специалната програма в подкрепа на мира и помирението в Северна Ирландия и граничните области на Ирландия (1995-1999 г.), заедно с отговорите на Комисията (параграф 58)[11],

–   като взе предвид публичното изслушване относно оценка на програма PEACE и стратегии за бъдещето, организирано на 20 ноември 2007 г. от комисията по регионално развитие на Европейския парламент,

–   като взе предвид Оперативната група за Северна Ирландия (TFNI), създадена след посещението на председателя на Европейската комисия г-н Barroso в Белфаст през май 2007 г.,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (А6–0133/2008),

А. като има предвид, че програмите на ЕС PEACE I и II, финансирани по Регламент (ЕО) 1105/2003 и Регламент (ЕО) 173/2005 на Съвета, са насочени към гарантиране на мира и включват два основни елемента: използване на възможностите, които дава мирът, и справяне с последиците от конфликтите и насилието,

Б.  като има предвид, че участието на ЕС в програмата PEACE имаше и продължава да има голяма положителна стойност и че обвързаността на ЕС с такива проекти за изграждане на мира освен че предостави финансов инструмент, също така доказа значението на ЕС като неутрален авторитет по отношение на експертните познания и дългосрочната перспектива за разработване на програмата,

В.  като има предвид, че помирителният процес се провежда на различни равнища и като има предвид, че той трябва да активно насърчаван, но не може да бъде наложен[12],

Г.  като има предвид, че изграждането на мира и помирението са несигурни по своята същност, но са от съществено значение за преодоляване на политическите, икономическите и социалните проблеми в региона, и като има предвид, че за да стартират, на проектите за изграждане на доверие следва да се предостави свобода за експериментиране и новаторство,

Д. като има предвид, че конфликтът в Северна Ирландия е създал разделени общности и това води до дълбоки социални, икономически и политически разделения,

Е.  като има предвид, че изграждането на контакти и увереност може да доведе до промяна на отрицателните становища и като има предвид, че подхранването на взаимно разбирателство сред младите хора помага на бъдещите лидери да разберат историята и културата на двете общности,

Ж. като има предвид, че работата в партньорство с местните общности може да отнеме повече време, тъй като включва повече участници и процедури, въпреки че е очевидно, че получените допълнителни ползи са от съществено значение, тъй като колкото е по-ниска степента на делегирано управление и по-висока степента на участие, толкова е по-голяма информираността както относно програмата, така и относно ЕС,

З.  като има предвид, че маргинализираните преди групи и сериозно засегнатите от конфликта и насилието хора са получили възможност да участват активно в изграждането на мира в рамките на програмите PEACE, като има предвид, че проектите по програмите PEACE са в полза на най-маргинализираните групи на обществото като развиват дейности за отделни лица и групи, например жертви на конфликти, по-възрастни и уязвими хора, лица с увреждания, жертви на домашно насилие, бивши затворници и безработни младежи[13],

И. като има предвид, че много хора, които работят по проекти за изграждане на мира и помирение, правят това на доброволни начала,

Й. като има предвид, че е от съществено значение програмите за изграждане на мира, и по-специално тези, които включват общностни и доброволчески групи, да продължават да бъдат финансирани дори и след привършване на средствата по програма PEACE,

К. като има предвид, че доброволческият и общностният сектор са известни със своите постижения в борбата със социалния упадък и лишението и те са в добра позиция да развиват и предоставят основни услуги за хората в най-неблагоприятно положение в обществото, и като има предвид, че жените имат много положителна роля в изграждането на мира,

Л. като има предвид, че програмите PEACE подпомагат разработването на икономически проекти в необлагодетелствани региони чрез създаване на нови предприятия,

М. като има предвид, че множество общностни и доброволчески инициативи, финансирани по PEACE II, действат непрекъснато и предоставят основни обществени услуги, по-специално за маргинализирани групи, и очакват потвърждение на финансирането, за да могат да продължават да предоставят тези услуги,

Н. като има предвид, че един от аспектите на икономическото развитие, произтичащ от подпомагането по програмите PEACE, беше, че той донесе ползи както на градските, така и на селските региони,

О. като има предвид, че финансирането по IFI често е допълващо и че двете програми IFI и PEACE позволиха на проекти да достигнат до етап, на който могат да има достъп до друго финансиране от ЕС, например по Interreg,

П. като има предвид, че много от дейностите по подпрограмите на PEACE, програмите на Международния фонд за Ирландия (IFI) и инициативата Interreg в някои области все пак показаха висока степен на сходство и определена степен на припокриване на дейностите,

Р.  като има предвид, че отчетността и прозрачността, участието, признаването на взаимната зависимост между всички хора, успешното премахване на неравенството, насърчаването на многообразието и вниманието към уязвимите групи и равните възможности са важни елементи за изграждането на мира и помирението,

С. като има предвид, че докладът на временния комисар за жертви и оцелели констатира, че групите за подпомагане на жертвите и оцелелите зависят от еднократно финансиране по PEACE и установи липсата на яснота относно продължаването на проектите след приключване на финансирането по PEACE, и като има предвид, че първият министър и заместникът на първия министър на Северна Ирландия наскоро са назначили четирима нови комисари за жертвите[14],

Т.  като има предвид, че защитата и насърчаването на правата на човека са неразделна част от изграждането на мира и повторното изграждане на общества, преживели конфликт,

1.  подчертава, че делегирането на правомощия на местно равнище е съществена част от изграждането на мира и че участието на гражданското общество подобрява изготвянето на политиките и начина на управление на обществото;

2.  изтъква, че разработването на различни механизми за прилагане съвместно с доброволческия сектор, неправителствените организации и органите на местно управление е осигурило широкообхватен опит при работа с фондове на ЕС; изразява надежда, че такива механизми от типа отдолу-нагоре могат да се използват при осъществяване на други програми за финансиране;

3.  приветства приноса на програмите PEACE и IFI към икономическото и социалното развитие; отбелязва, че преди реализирането на IFI е бил създаден предприемачески център в необлагодетелстваните райони с подкрепата на IFI и на местния областен съвет той е прераснал в мрежа от 32 предприемачески центъра в тези региони, което спомага за повишаване на увереността и надеждата сред заинтересованите лица;

4.  подчертава, че сътрудничеството между участниците в програми, финансирани от PEACE и IFI, не следва да бъде преустановено с приключването на програмите; призовава правителствените учреждения да поддържат тази дейност, която се оказа ефективна, и да гарантират продължаването на тази полезна дейност след окончателното преустановяване на цялото финансиране по PEACE;

5.  призовава правителствата както на Обединеното кралство, така и на Ирландия специално да предприемат мерки за временно финансиране на общностни и доброволчески групи, по-специално с цел запълване на празнината между приключването на програмите за финансиране PEACE II и започването на програмите за финансиране PEACE III;

6.  призовава Комисията и правителствата на Обединеното кралство и на Ирландия да си сътрудничат с комисарите за жертви и оцелели с цел изработване на механизъм, с помощта на който групите за подпомагане на жертви и оцелели ще продължат да получават финансова подкрепа и след приключването на цялото финансиране по PEACE;

7.  във връзка с TNFI призовава Комисията при структуриране на бъдещи инициативи да възпроизведе подхода на активно гражданство на програмите PEACE I и PEACE II; припомня значението на стабилизирането на мирния процес и на балансираното регионално развитие, включително внимание към инфраструктура, която е недоразвита в сравнение с инфраструктурата на други региони в ЕС и призовава TFNI да има по-положителна нагласа при подпомагане на подобряването на инфраструктурата;

8.  призовава за допълнително развитие на трансгранична дейност, като се има предвид, че тя играе централна роля за възстановяване на градските и селските общности в граничните райони; настоятелно призовава за допълнително развиване на сътрудничество между местните търговски палати и органите на публичния сектор, както и на форуми за доброволческия и общностния сектор от двете страни на границата и за доброволческите организации, които вече развиват трансгранична дейност;

9.  призовава правителството на Ирландия незабавно да приложи Регламент (ЕО) № 1082/2006;

10. настоятелно призовава за разширяване на употребата на консултации от голям и малък мащаб и с местна насоченост в рамките на програмите за финансиране и подчертава значението на схеми за обезпечаване, които позволяват одобряването на безвъзмездни средства в малък размер за финансиране на дейност, която е необходима в кратък срок, и дейност, чиито резултати не могат да бъдат лесно определени в количествено отношение, както и схеми, които гарантират дългосрочна устойчивост и са в състояние да подпомагат местните общности;

11. призовава за намаляване на бюрокрацията, за да се гарантира, че малките проекти не са излишно обременени;

12. признава, че изграждането на мира е дългосрочен еволюционен процес и че крепкото развитие в посока към мира и помирението отнема време; призовава за по-голяма времева рамка за отделните безвъзмездни средства, за да се даде възможност на проектите да придобият значение; признава, че не само икономическите, но също така и културните и спортните инициативи оказват значителен принос за мира и помирението и по тази причина тяхното насърчаване следва да продължава;

13. отбелязва, че секторът на социалната икономика е подсектор на доброволческия и общностния сектор, като консултациите с тях са важни за разработването на местни стратегии и развитието на регионите; счита, че другите местни стопански предприятия също са влиятелни участници;

14. подчертава, че развитието на селските райони изисква по-голямо взаимодействие между финансирането на земеделското, селското и на регионалното развитие и между съхранението на природата, екотуризма и производството и използването на енергия от възобновяеми източници, отколкото в момента;

15. подчертава, че хората следва да имат лесен достъп до информация относно успеха на проекти, финансирани от PEACE I и PEACE II, както и от IFI; счита, че опитът, натрупан от подобни проекти, следва бъде споделен с участниците в други международни дейности по изграждане на мира; в тази връзка призовава за създаване на бази от данни като учебно средство за дейността, свързана с мира и помирението в страната и извън нея; освен това призовава при създаването на регионална и градска мрежа да бъде включено всяко равнище на участие;

16. препоръчва да се въведат всеобхватни стратегии, за да се гарантира не само това, че съществуват примери за добра практика, но и че те се използват на всеки етап от цикъла на проекта, напр. създаване, реализиране, контрол и оценка на проекта;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

 • [1]  OВ L 161, 26.6.1999 г., стp. 1.
 • [2]  OВ L 193, 31.7.1993 г., стp. 5.
 • [3]  OВ L 193, 31.7.1993 г., стp. 20.
 • [4]  OВ L 24, 29.1.2000 г., стp. 7.
 • [5]  OВ L 341, 17.12.2002 г., стp 6.
 • [6]  OВ L 158, 27.6.2003 г., стp. 3.
 • [7]  OВ L 29, 2.2.2005 г., стp. 3.
 • [8]  OВ L 30, 3.2.2005 г., стp. 1.
 • [9]  OВ L 409, 30.12.2006 г., стp. 86.
 • [10]  OВ L 210, 31.7.2006 г., стp. 19.
 • [11]  OВ С 146, 25.5.2000 г., стp 1.
 • [12]  Помирение след ожесточен конфликт, International IDEA, 2003 г., Стокхолм.
 • [13]  Програма на ЕС за мир и помирение - Последиците, Специален орган за програмите на ЕС (SEUPB)
 • [14]  Подпомагане на жертви и оцелели – поглед към човешкото наследство, януари 2007 г.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

BACKGROUND

The EU Programme for Peace and Reconciliation (PEACE II) was the programme which followed the Special Support Programme for Peace and Reconciliation 1995-1999 (PEACE I). The current PEACE III (2007-2013) follows the structure of the previous programme and its objective is to strengthen the Peace Process in Ireland in order to reinforce a peaceful and stable society and promote reconciliation in the region.

The programme benefits a wide range of sectors, areas, groups and communities that were particularly affected by the conflict and encourages cross-community projects. Local partnership structures and non-governmental organisations managed the greatest portion of the funding under PEACE, which aimed to give various sections of the community the opportunity to come together and work at community level.

The Special EU Programmes Body (SEUPB) is the Managing Authority for the programme. The Monitoring Committee is made up of the key regional partners (equally selected from north and south of the Border).

Table 1. Overview of PEACE I and PEACE II                          

PEACE I

EUR 750 000 000 allocated

15 000 projects

PEACE II

EUR 994 000 000 allocated

7 000 projects

This own-initiative report seeks to describe the experience gained from this EU programme regarding positive results and best-practice, and emphasise what may be improved, the challenges yet to be faced and the lessons to be learned.

It is also worth mentioning that the EU, since 1989, has been one of the main contributors to the International Fund for Ireland (IFI).

Table 2. Overview of the International Fund for Ireland since its establishment, 1986, to date.

IFI → EUR 849 000 000 → 5 700 projects → 55 000 jobs

Peace and Reconciliation

The European link to a peace-building project is important and the Union recognises the connection between poverty, good governance and conflict[1]. In addition to some present Member States, many new candidate countries, such as the Western Balkans[2], have a history of conflict. By setting the conflict in Ireland in the wider European context, valuable external reference points could be provided

Under measure 4.1 of the PEACE II programme, there was an exchange of experience at project level between areas across Europe and further afield, including Albania, Belarus, Moldavia, Serbia, the Ukraine and Bosnia. Discussion is underway as to the possibilities of creating a Europe-wide network of regions and cities that are coming out of conflict or that have experience in coming out of conflict or that are living with conflict and exclusion.

In relation to conflict prevention and developing and building peace, there is increasing awareness that economic development in itself, important as it may be, cannot secure sustainable peace. A most important factor in this area is equitable development, as well as actions to promote effective governance and a stable society.

The understanding of reconciliation in relation to the development of PEACE is rooted in the five inextricably linked and overlapping strands of the Hamber/Kelly model[3]:

•          developing a shared vision of an interdependent and fair society:

•          acknowledging and dealing with the past;

•          building positive relations;

•          significant cultural and attitudinal change; and

•          substantial social, economic and political change.

The concept of many international practitioners is that peace-building and working towards reconciliation is a long-term process in which the participation of vulnerable groups is most important.

It may take more time to work with local communities but the benefit received is essential. PEACE shows that awareness of the programme and the EU, and also of the EU’s contributions, is increased when financial allocation mechanisms at a local level are used and when participation occurs at a local level.

The European Union’s PEACE programme

The structure of the consultation procedures and the design of the PEACE programme are as important as the programme itself.

PEACE provided opportunities for participation and dialogue and brought decision-making and responsibility for community development closer to the people. PEACE I fostered cooperation between the civil society and political leaders at community level. Some community organisations and political leaders participated for the first time ever with economy actors in planning policies for investment in their own areas under the PEACE programme.

Despite the major difficulties, both communities accepted PEACE I due to the work of community-based funding bodies, and thereby contributing to the overall objective of improving social and economic conditions through direct contact with local communities.

The PEACE programmes funded a wide range of projects, including childcare and after-school projects, enterprise parks and small business enterprises in both urban and rural areas. Many of the projects funded under PEACE were established to serve local requirements. They built confidence and capability and helped foster better visions for the future. The affect these projects had on peace were just as great as the affect of other projects traditionally described as “peace projects”. They laid down strong foundations for reconciliation.

The range of projects funded under PEACE helped foster an environment where political agreements had a reasonable chance of succeeding.

PEACE funded a transport infrastructure, including bypass schemes and rural transport initiatives, which contributed to economic renewal and regeneration and facilitated accredited training and other learning schemes. The PEACE programme funded support projects for immigrant workers as well as projects celebrating the diverse ethnic mixture of society as a whole.

Ex-prisoners projects, funded under PEACE, formed part of local networks of voluntary and public organisation, including regeneration partnerships, enterprise centres and public forums. Some projects worked directly with groups they once opposed, including political groups of traditional enmity or state agencies that the groups would not have been in contact with previously.

Cross-community aspects worked towards achieving the programme’s target. What is of importance here is that the programmes attracted a wide range of diverse participants to seek a common aim or benefit, and they assisted in developing models for public engagement in policy development. Women’s groups performed well and they have a very positive role in peace-building.

Many social, economic and cultural activities common elsewhere in Europe have not occurred in a cross-border dimension in Ireland. Other activities have been interrupted for years. The cross-border aspects – normal cross-border social, economic and cultural activities as well as projects designed to examine future visions for society – were important to achieve the programme’s targets.

PEACE I was designed and created with a lot of input from people at the community level. The voluntary sector learned a great deal from the process and the legislative sector learned how to work in partnership with the voluntary and community sectors. Stronger emphasis was placed on the economy and economic viability in the PEACE II programme. Unfortunately, some of the ‘bottom up’ approach was lost in the design of PEACE II. Nevertheless, a wide range of groups benefited from PEACE II as they took the opportunities arising from the progress of the peace process.

The future

When the EU decided to extend PEACE II until 2006 and to draw up a PEACE III programme for the years 2007-2013, it was a strong positive signal of the support given at Community level to the peace process and of the confidence in the progress towards a stable peaceful society.

The emphasis is on reconciliation in the PEACE III programme and it seeks to employ the work of Hamber and Kelly on the definition of reconciliation. The designers and implementers of PEACE III, when selecting projects for funding, must have a sound understanding of Hamber and Kelly’s work.

It was also decided to be more strategic in the funding of projects and not to call for applications by public notice. It is yet too early to say how this more strategic approach will fare but it is most important that we do not lose local partnerships and participation at local level. It is also important that this will not be lost either in other EU programmes for the years 2007-2013. The voluntary sector is well-known for its achievements in confronting social decline and deprivation and is well-placed to develop and provide frontline services, particularly to the most disadvantaged in society. More use should be made of this experience in the various regional development programmes. Some of the lessons we have learned from PEACE I and II about participation at local level must be implemented in the EU Structural Funds in general.

To improve on the enormous achievements accomplished with the aid of PEACE I and PEACE II, best-practice must be acknowledged, recorded and made available to others. This best-practice must also be mainstreamed.

During his visit to Belfast on 1 May 2007, Jose Manuel Barroso, President of the European Commission, announced the creation of a task force at the Commission to look at how to improve the region’s access to and participation in Community policies and programmes. The Commissioner for Regional Policy, Danuta Hübner, was asked to take political charge of the task force. This could considerably enhance progress in the regions. It would be most beneficial if the members of the task force were aware of the experience gained from projects relating to the PEACE programmes and the IFI and of the good practice observed in them.

 • [1]  See, for example, the Communication from the Commission on Governance and Development (COM(2003)615).
 • [2]  As acknowledged in the Thessaloniki Declaration of the EU-Western Balkans Summit of the 21 June 2003.
 • [3]  Paper by Gráinne Kelly & Brandon Hamber: ‘Coherent, contested or confused? Views on reconciliation in Northern Ireland’, Presented at “Reconciliation: Rhetoric or Relevance? A roundtable discussion on concepts and practices of reconciliation”, Belfast 9 June 2004.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.3.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alfonso Andria, Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Miguel Angel Martínez Martínez, James Nicholson, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Dimitar Stoyanov, Margie Sudre, Andrzej Jan Szejna, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Bernadette Bourzai, Jan Březina, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Richard Seeber