Pranešimas - A6-0135/2008Pranešimas
A6-0135/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų 2-(2-metoksietoksi)etanolio, 2-(2-butoksietoksi)etanolio, metilendifenil diizocianato, cikloheksano ir amonio nitrato pardavimo ir naudojimo ribojimų

9.4.2008 - (COM(2007)0559 – C6‑0327/2007 – 2007/0200(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Miroslav Ouzký

Procedūra : 2007/0200(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0135/2008
Pateikti tekstai :
A6-0135/2008
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų 2-(2-metoksietoksi)etanolio, 2-(2-butoksietoksi)etanolio, metilendifenil diizocianato, cikloheksano ir amonio nitrato pardavimo ir naudojimo ribojimų

(COM(2007)0559 – C6‑0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0559),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 95 straipsnį, pagal kurį Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0327/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A6-0135/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) DEGME nebenaudojamas kaip vartotojams skirtų dažų ir dažų nuėmiklių sudedamoji dalis. Pirmiau minėtas rizikos vertinimas parodė, kad pavojus vartotojų sveikatai kyla dėl dažų ir dažų nuėmiklių, kurių sudėtyje yra DEGME, poveikio odai. Preparatai, kuriuose yra DEGME ir kurie naudojami dažuose ir dažų nuėmikliuose, neturėtų būti tiekiami į rinką parduoti plačiajai visuomenei. Rinkos priežiūros tikslais turėtų būti nustatyta didžiausia 0,1 % DEGME koncentracija preparatuose.

(4) DEGME nebenaudojamas kaip vartotojams skirtų dažų ir dažų nuėmiklių sudedamoji dalis. Pirmiau minėtas rizikos vertinimas parodė, kad pavojus vartotojų sveikatai kyla dėl dažų ir dažų nuėmiklių, kurių sudėtyje yra DEGME, poveikio odai. Preparatai, kuriuose yra DEGME ir kurie naudojami dažuose, dažų nuėmikliuose, valymo priemonėse, blizgesio emulsijose ir grindų sandarikliuose, neturėtų būti tiekiami į rinką parduoti plačiajai visuomenei. Rinkos priežiūros tikslais turėtų būti nustatyta didžiausia 0,1 % DEGME koncentracija preparatuose.

Pagrindimas

Komisijos aiškinamajame memorandume nurodyta, kad DEGME pavojingas žmonių sveikatai, jei daro poveikį odai. Atsižvelgiant į rizikos vertinimo ataskaitą Nr. 793/93 ir į aiškinamąjį memorandumą, DEGME naudojamas dažuose, dažų nuėmikliuose, valymo priemonėse, blizgesio emulsijose, grindų sandarikliuose, langų plovimo skysčiuose ir odos plovimo priemonėse (muilas); taigi, apribojimai turėtų būti taikomi ir valymo priemonėms, blizgesio emulsijoms bei grindų sandarikliams.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) DEGBE naudojama kaip dažų sudedamoji dalis. Pirmiau minėtas DEGBE rizikos vertinimas parodė, kad pavojus vartotojų sveikatai kyla dėl poveikio įkvėpus, kai dažoma dažus purškiant. Turi būti nustatyta išvestinė saugi ne didesnė kaip 3 % DEGBE koncentracija purškiamuosiuose dažuose, kad būtų užkirstas poveikiui, kurį vartotojai patiria įkvėpdami.

(5) DEGBE naudojama kaip dažų, dažiklių, rašalų, valiklių ir ploviklių sudedamoji dalis. Pirmiau minėtas DEGBE rizikos vertinimas parodė, kad pavojus vartotojų sveikatai kyla dėl poveikio įkvėpus, kai dažoma dažus purškiant. Turi būti nustatyta išvestinė saugi ne didesnė kaip 3 % DEGBE koncentracija purškiamuosiuose dažuose ar purškiamuosiuose valikliuose, kad būtų užkirstas kelias poveikiui, kurį vartotojai patiria įkvėpdami.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į rizikos vertinimą, DEGBE kelia pavojų vartotojų sveikatai dėl poveikio įkvėpus, kai dažoma dažus purškiant. Aiškinamajame memorandume teigiama, kad DEGBE taip pat naudojama kaip dažiklių, rašalų, valiklių ir ploviklių sudedamoji dalis; taigi, apribojimai turėtų būti taikomi purškiamiesiems valikliams, nes yra tikimybė įkvėpti.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Ant kitų nepurškiamųjų dažų turėtų būti įspėjimas nenaudoti tokių dažų su purškimo įranga, jei tuose dažuose DEGBE koncentracija yra 3 % ar didesnė.

(6) Ant kitų nepurškiamųjų dažų ar nepurškiamųjų valiklių turėtų būti įspėjimas nenaudoti tokių dažų ar valiklių su purškimo įranga, jei tuose dažuose ar valikliuose DEGBE koncentracija yra 3 % ar didesnė.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į aiškinamąjį memorandumą, DEGBE taip pat naudojama kaip valiklių sudedamoji dalis; taigi, šiems produktams taip pat turėtų būti taikomi apribojimai.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) MDI rizikos vertinimas parodė, kad naudojant preparatus, kurių sudėtyje yra MDI, vartotojams kyla poveikio per odą ir įkvėpus pavojus ir kad jį reikia riboti. Siekiant užkirsti kelią ir pašalinti šiuos pavojus, MDI turinčius preparatus tiekti į rinką ir parduoti plačiajai visuomenei turėtų būti leidžiama tik laikantis tam tikrų reikalavimų, kaip antai prie pakuotės privalomai pridėti polietilenines pirštines ir pateikti papildomas instrukcijas ant pakuotės. Apsaugos priemonių tiekimas ir atitinkamų instrukcijų spausdinimas pareikalaus konkrečių gamintojų pastangų, turėtų būti nustatytas ilgesnis pereinamasis laikotarpis.

(8) MDI rizikos vertinimas parodė, kad naudojant preparatus, kurių sudėtyje yra MDI, vartotojams kyla poveikio per odą ir įkvėpus pavojus ir kad jį reikia riboti. Siekiant užkirsti kelią ir pašalinti šiuos pavojus, MDI turinčius preparatus tiekti į rinką ir parduoti plačiajai visuomenei turėtų būti leidžiama tik laikantis tam tikrų reikalavimų, kaip antai prie pakuotės privalomai pridėti tinkamas pirštines ir pateikti papildomas instrukcijas ant pakuotės. Apsaugos priemonių tiekimas ir atitinkamų instrukcijų spausdinimas pareikalaus konkrečių gamintojų pastangų, turėtų būti nustatytas ilgesnis pereinamasis laikotarpis.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į darbuotojų sveikatos srities institucijų informaciją, yra įvairių rūšių pirštinių, tinkamų dėvėti naudojant MDI, bet nė vienos iš jų nėra pagamintos iš polietileno. Taigi, užuot tiksliai nurodant pirštines, kurios netinka šiam tikslui, geriau įrašyti sąvoką „tinkamos pirštinės“. Konkrečios tinkamos rūšies pirštinės galėtų būti patvirtintos komitologijos proceso metu.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Amonio nitrato trąšos buvo naudojamos sprogmenims neteisėtai gaminti. Tokiai paskirčiai tinkamų naudoti trąšų azoto koncentracija gali būti 20 %. Šių rūšių trąšos turėtų būti parduodamos tik profesionaliems ūkininkams, o plačiajai visuomenei parduodamuose amonio nitrato preparatuose azoto koncentracija turi būti ribojama iki mažiau kaip 20 %.

(16) Amonio nitrato trąšos buvo naudojamos sprogmenims neteisėtai gaminti. Šių rūšių trąšos turėtų būti parduodamos tik profesionaliems ūkininkams, o plačiajai visuomenei parduodamuose amonio nitrato preparatuose azoto koncentracija turi būti ribojama iki mažiau kaip 28 %.

Pagrindimas

Daugelyje Europoje gaminamų trąšų apytikriai yra 27 % amonio nitrato. Galimybė išgauti iš trąšų amonio nitratą priklauso nuo jų kokybės, o ne vien tik nuo amonio nitrato koncentracijos. Aiškinamajame memorandume teigiama, kad „amonio nitrato pagrindu pagamintos trąšos, kuriose yra mažiau kaip 28 % azoto, laikomos nekeliančiomis sprogimo pavojaus esant įprastoms tvarkymo ir naudojimo sąlygoms“, taigi azoto koncentracija turi būti ribojama iki mažiau kaip 28 %.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

17a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a) Šio sprendimo nuostatos priimamos siekiant jas įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII priedą, kaip nustatyta minėtojo reglamento 137 straipsnio 3 dalyje.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas ryšys tarp šio sprendimo, Direktyvos 76/769/EEB ir REACH reglamento.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

Priedas

Direktyva 76/769/EEB

I priedo 53 punkto 2 stulpelis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai visuomenei parduoti kaip dažų ir dažų nuėmiklių sudedamoji dalis, jei jo koncentracija yra 0,1 % masės arba didesnė.

Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai visuomenei parduoti kaip dažų, dažų nuėmiklių, valymo priemonių, blizgesio emulsijų ir grindų sandariklių sudedamoji dalis, jei jo koncentracija yra 0,1 % masės arba didesnė.

Pagrindimas

Komisijos aiškinamajame memorandume nurodyta, kad DEGME pavojingas žmonių sveikatai, jei daro poveikį odai. Atsižvelgiant į rizikos vertinimo ataskaitą Nr. 793/93 ir į aiškinamąjį memorandumą, DEGME naudojamas dažuose, dažų nuėmikliuose, valymo priemonėse, blizgesio emulsijose, grindų sandarikliuose, langų plovimo skysčiuose ir odos plovimo priemonėse (muilas); taigi, apribojimai turėtų būti taikomi ir valymo priemonėms, blizgesio emulsijoms bei grindų sandarikliams.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

Priedas

Direktyva 76/769/EEB

I priedo 54 punkto 2 stulpelio 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai visuomenei parduoti kaip purškiamųjų dažų sudedamoji dalis, jei jo koncentracija yra 3% masės arba didesnė.

(1) Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai visuomenei parduoti kaip purškiamųjų dažų ar purškiamųjų valiklių sudedamoji dalis, jei jo koncentracija yra 3 % masės arba didesnė.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į rizikos vertinimą, DEGBE kelia pavojų vartotojų sveikatai dėl poveikio įkvėpus, kai dažoma dažus purškiant. Aiškinamajame memorandume teigiama, kad DEGBE taip pat naudojama kaip valiklių ir ploviklių sudedamoji dalis; taigi, šių produktų purškikliams taip pat turėtų būti taikomi apribojimai.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

Priedas

Direktyva 76/769/EEB

I priedo 54 punkto 2 stulpelio 3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės aktų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, dažai, išskyrus purškiamuosius dažus, kuriuose DEGBE koncentracija yra daugiau kaip 3 % masės ir kurie tiekiami į rinką plačiajai visuomenei parduoti, nuo [24 mėnesiai nuo šio sprendimo įsigaliojimo] įskaitomai ir nenutrinamai ženklinami tokiu užrašu:„Nenaudoti įrenginiuose

dažams purkšti

(3) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės aktų dėl pavojingų medžiagų ir preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo, dažai, valikliai ir plovikliai, išskyrus purškiklius, kuriuose DEGBE koncentracija yra daugiau kaip 3 % masės ir kurie tiekiami į rinką plačiajai visuomenei parduoti, nuo [24 mėnesiai nuo šio sprendimo įsigaliojimo] įskaitomai ir nenutrinamai ženklinami tokiu užrašu:„Nenaudoti

purškiamuosiuose įrenginiuose“.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į rizikos vertinimą, DEGBE kelia pavojų vartotojų sveikatai dėl poveikio įkvėpus, kai dažoma dažus purškiant. Aiškinamajame memorandume teigiama, kad DEGBE taip pat naudojama kaip valiklių ir ploviklių sudedamoji dalis; taigi, šių produktų purškikliams taip pat turėtų būti taikomi apribojimai.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

Priedas

Direktyva 76/769/EEB

I priedo 55 punkto 2 stulpelio 4 punkto a papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) pakuotėje yra polietileninės pirštinės,

(a) pakuotėje yra tinkamos pirštinės,

 

Siekiant nuoseklumo, tinkamos rūšies pirštinės patvirtinamos taikant šios direktyvos 2a straipsnyje nustatytą procedūrą.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į darbuotojų sveikatos srities institucijų informaciją, yra įvairių rūšių pirštinių, tinkamų dėvėti naudojant MDI, bet nė vienos iš jų nėra pagamintos iš polietileno. Taigi, užuot tiksliai nurodant pirštines, kurios netinka šiam tikslui, geriau įrašyti sąvoką „tinkamos pirštinės“. Konkrečios tinkamos rūšies pirštinės galėtų būti patvirtintos komitologijos proceso metu.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

Priedas

Direktyva 76/769/EEB

I priedo 55 punkto 2 stulpelio 6 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Fiziniai ar juridiniai asmenys, pirmą kartą į rinką teikiantys MDI turinčius preparatus, 3 metus nuo 1 dalyje nurodytų ribojimų įgyvendinimo datos renka duomenis apie galimus žmonėms kilusios kvėpavimo takų alergijos atvejus naudojant MDI turinčius preparatus ir šiuos duomenis pateikia Komisijai. Duomenis renka kvėpavimo takų alergijos srityje besispecializuojantys centrai remdamiesi tyrimo protokolu ir gavę Komisijos sutikimą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pagal Esamų cheminių medžiagų reglamentą Nr. 793/93 2005 m. atlikus MDI rizikos vertinimą, iš Danijos aplinkos apsaugos agentūros, Vokietijos, JK ir Belgijos nuodingų medžiagų centrų ir pramonės atstovų buvo gauta naujų duomenų apie poveikį, iš kurių matyti, kad realiame gyvenime nėra pavojaus vartotojams. Prieš užsakant naujus didelio masto tyrimus, remiantis atitinkamo mokslinio komiteto patarimais reikėtų apsvarstyti, ar to iš tiesų reikia. Kadangi šio sprendimo nuostatos bus įrašytos į REACH reglamentą ir atitinkamuose šio reglamento straipsniuose reglamentuojamas galimas tolesnių tyrimų poreikis ir apribojimai, 6 punktą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

Priedas

Direktyva 76/769/EEB

I priedo 55 punkto 2 stulpelio 7 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 69 straipsnio 1 ir 2 dalys* taikomos visos, nebent surinkti duomenys rodo, kad nereikia naujų ribojančių priemonių be tų, kurios jau taikomos.

Išbraukta.

Pagrindimas

REACH reglamento (1907/2006) 69 straipsnio 1 ir 3 dalys taikomos neatsižvelgiant į šią nuostatą. Pagal šių dalių nuostatas Komisija ir valstybės narės turi galimybę, atsižvelgdamos į REACH ribojančias priemones, riboti MDI, jei atitinkami Parlamento ir Tarybos nustatyti kriterijai. Dėl siūlomos nuostatos būtų nustatyti nereikalingi papildomi kriterijai riboti šią medžiagą ir rastųsi nenuoseklumo tarp šio sprendimo ir REACH reglamento nuostatų.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

Priedas

Direktyva 76/769/EEB

I priedo 56 punkto 2 stulpelio 8 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Netiekiamas į rinką didesnėse nei 650 g pakuotėse nuo [18 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai visuomenei parduoti kaip neopreno pagrindu gaminamų klijų sudedamoji dalis, jei jo koncentracija yra 0,1% masės arba didesnė.

(8) Netiekiamas į rinką didesnėse nei 350 g pakuotėse nuo [18 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai visuomenei parduoti kaip neopreno pagrindu gaminamų klijų sudedamoji dalis, jei jo koncentracija yra 0,1% masės arba didesnė.

Pagrindimas

Kadangi šie klijai neskirti naudoti dideliuose paviršiuose, atrodo tinkama apriboti jų pakuotės dydį. Poveikio vertinime buvo rekomenduojama 350 g. dydžio pakuotė.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl sprendimo – iš dalies keičiantis aktas

Priedas

Direktyva 76/769/EEB

I priedo 57 punkto 2 stulpelio 2 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai visuomenei parduoti kaip medžiaga arba preparatuose, kuriuose su amonio nitratu susijusio azoto koncentracija yra 20 % masės arba daugiau.

(2) Netiekiamas į rinką nuo [18 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo] plačiajai visuomenei parduoti kaip medžiaga arba preparatuose, kuriuose su amonio nitratu susijusio azoto koncentracija yra 28 % masės arba daugiau.

Pagrindimas

Daugelyje Europoje gaminamų trąšų apytikriai yra 27 % amonio nitrato. Galimybė išgauti iš trąšų amonio nitratą priklauso nuo jų kokybės, o ne vien tik nuo amonio nitrato koncentracijos. Aiškinamajame memorandume teigiama, kad „amonio nitrato pagrindu pagamintos trąšos, kuriose yra mažiau kaip 28 % azoto, laikomos nekeliančiomis sprogimo pavojaus esant įprastoms tvarkymo ir naudojimo sąlygoms“, taigi azoto koncentracija turi būti ribojama iki mažiau kaip 28 %.

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios sprendimo aplinkybės ir tikslai

Pagal 1993 m. kovo 23 d. Tarybos Reglamentą (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės buvo atliktas DEGME, DEGBE, MDI ir cikloheksano rizikos vertinimas. Atlikus šių cheminių medžiagų rizikos vertinimą nustatyta, kad reikia sumažinti žmonių sveikatai keliamą pavojų. Šias išvadas patvirtino Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinis komitetas (TEAMK).

Amonio nitratas yra medžiaga, galinti veikti kaip oksidantas, o rizika, kurią reikia vertinti, kyla dėl jo sprogiųjų savybių, jei jis sumaišomas su tam tikromis kitomis medžiagomis. ES amonio nitratas plačiai naudojamas kaip trąšos, o amonio nitrato trąšos turi atitikti tam tikrus būtiniausius saugos standartus prieš jas patiekiant į rinką.

Šiuo sprendimu būtų nustatytos plačiajai visuomenei parduoti skirtų DEGME, DEGBE, MDI ir cikloheksano preparatų tiekimo į rinką ir naudojimo suderintos taisyklės. Juo taip pat būtų nustatytos AN kaip medžiagos ir preparatų, skirtų naudoti kaip trąšos, tiekimo į rinką suderintos taisyklės. Šis sprendimas, pagal kurį siūlomas Direktyvos 76/769/EEB dalinis pakeitimas, būtų pagerintos vidaus rinkos veikimo sąlygos ir būtų užtikrintas aukštas žmonių sveikatos apsaugos lygis.

Aptariamų cheminių medžiagų naudojimo sritys

DEGME priklauso glikolio eterių grupei. DEGME dažniausiai naudojama kaip priemonė reaktyviniams degalams nuo užšalimo apsaugoti. DEGME dar naudojamas kaip cheminis tarpinis produktas, pagrindinis chemijos produktas (skiediklių gamyba) ir kaip dažų ir lakų skiediklis, dažų nuėmiklis, valymo priemonė, blizgesio emulsija, grindų sandariklis, langų plovimo skystis, odos plovimo priemonė (muilas) ir odos priežiūros produktas.

DEGBE priklauso glikolio eterių grupei. DEGBE naudojama dažuose, dažikliuose, rašaluose, valikliuose ir plovikliuose. Pagrindinė šios veikliosios medžiagos funkcija yra ištirpinti įvairias mišinių sudedamąsias dalis vandeninėje ir nevandeninėje terpėje.

MDI yra susijęs su keliais izomeriniais junginiais. MDI dažniausiai naudojama pramoniniu būdu gaminant kietojo poliuretano putas, kurios naudojamos visame pasaulyje. Taip pat naudojama dažuose ir gruntuose, klijuose, sandarikliuose (įskaitant vandeniui atsparias sandarinimo medžiagas), elastomeruose ir avalynėje. Taip pat naudojama medžio drožlių plokščių (medžiui surišti) ir liejimo formų liejimo pramonei gamyboje.

Cikloheksanas yra cikloalkanas. Kaip skiediklis dažniausiai naudojamas klijuose (cikloheksanas derinamas su kitais skiedikliais). Tai dažniausiai yra neopreno (polichlorpreno) pagrindu pagaminti klijai, naudojami odos pramonėje (batai), statybų pramonėje (grindų sandarikliai) ir automobilių įrangos pramonėje. Cikloheksano klijų produktus dažniausiai naudoja amatininkai ir plačioji visuomenė buityje bei „pasidaryk pats“ tipo produktuose.

Amonio nitratas plačiai naudojamas visoje ES kaip trąšos, bet jis taip pat yra pagrindinė komercinės sprogiosios medžiagos ANFO sudedamoji dalis (amonio nitrato kuras). Amonio nitratas kaip trąša gali būti naudojama vienas arba maišomas su kitomis maistingosiomis medžiagomis. Trąšos, kuriose yra daugiau kaip 28 % azoto, laikomos didelės azoto koncentracijos amonio nitrato trąšomis.

Pranešėjo rekomendacija

Esant poreikiui riboti pavojų vartotojams, o visų pirma siekiant užtikrinti tinkamą apsaugą naudojant savarankiškai, preparatams, kuriuose yra DEGME, DEGBE, MDI arba cikloheksano ir kurie tiekiami į rinką plačiajai visuomenei parduoti, turi būti taikomi tam tikri ribojimai. Taip pat reikėtų užtikrinti vienodą aukšto lygio ES ūkininkų ir platintojų saugą naudojant amonio nitrato trąšas ir kad prieigą prie didelės azoto koncentracijos trąšų turėtų tik ūkininkai.

Atsižvelgiant į minėtus dalykus ir į tai, kad dėl siūlomo sprendimo kiltų tam tikrų problemų pramonės ir prekybos sektoriuose, pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui su keletu pakeitimų. Priėmus siūlomus pakeitimus, būtų paaiškintas ryšys su REACH regalmentu, sumažintos nereikalingos išlaidos ir padidinta vartotojų sauga.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo ribojimai

Nuorodos

COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

2.10.2007

Atsakingas komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.10.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

11.10.2007

IMCO

11.10.2007

 

 

Nuomonė nepareikšta

Nutarimo data

ITRE

22.11.2007

IMCO

21.11.2007

 

 

Pranešėjas(-ai)

Paskyrimo data

Miroslav Ouzký

9.10.2007

 

 

Svarstymas komitete

25.2.2008

 

 

 

Priėmimo data

26.3.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

46

0

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adamos Adamou, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Miguel Angel Martínez Martínez