Procedura : 2007/0200(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0135/2008

Teksty złożone :

A6-0135/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/07/2008 - 5.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0345

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 190kWORD 231k
9.4.2008
PE 400.667v02-00 A6-0135/2008

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu

(COM(2007)0559 – C6‑0327/2007 – 2007/0200(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Miroslav Ouzký

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, metylenodifenylo diizocyjanianu, cykloheksanu i azotanu amonu

(COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0559),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6‑0327/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6‑0135/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję  Poprawki Parlamentu

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) MEE nie jest już stosowane jako składnik farb i produktów do usuwania farby dla konsumentów. Wyżej wspomniana ocena ryzyka wykazała, że istnieje zagrożenie dla zdrowia konsumentów w związku z narażeniem skóry na farby i produkty do usuwania farby zawierające MEE. Zatem preparaty zawierające MEE stosowane w farbachproduktach do usuwania farby nie powinny być wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedaży. Dla celów nadzoru rynku należy przyjąć dopuszczalną zawartość 0,1% MEE w preparatach.

(4) MEE nie jest już stosowane jako składnik farb i produktów do usuwania farby dla konsumentów. Wyżej wspomniana ocena ryzyka wykazała, że istnieje zagrożenie dla zdrowia konsumentów w związku z narażeniem skóry na farby i produkty do usuwania farby zawierające MEE. Zatem preparaty zawierające MEE stosowane w farbach, produktach do usuwania farby, środkach czyszczących, emulsjach samonabłyszczających i podłogowych środkach uszczelniających nie powinny być wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedaży. Dla celów nadzoru rynku należy przyjąć dopuszczalną zawartość 0,1% MEE w preparatach.

Uzasadnienie

Memorandum objaśniające Komisji stwierdza, że MEE stanowi zagrożenie dla zdrowia w przypadku kontaktu ze skórą. Zgodnie z oceną ryzyka 793/93 i memorandum wyjaśniającym MEE stosuje się w farbach, produktach do usuwania farby, środkach czyszczących, emulsjach samonabłyszczających, podłogowych środkach uszczelniających, płynach do spryskiwania przednich szyb samochodowych oraz środkach czyszczących skórę (mydłach); dlatego ograniczenia powinny objąć także środki czyszczące, emulsje samonabłyszczające i podłogowe środki uszczelniające.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) BEE jest stosowane jako składnik farb. Wyżej wspomniana ocena ryzyka dotycząca BEE wykazała, że istnieje zagrożenie dla zdrowia konsumentów w związku z narażeniem poprzez wdychanie w czasie stosowania produktów do usuwania farby. W celu przeciwdziałania ryzyku narażenia konsumentów poprzez wdychanie należy wprowadzić pochodny bezpieczny poziom stężenia BEE 3%.

(5) BEE jest stosowane jako składnik w farbach, barwnikach, atramentach, detergentach i środkach czyszczących. Wyżej wspomniana ocena ryzyka dotycząca BEE wykazała, że istnieje zagrożenie dla zdrowia konsumentów w związku z narażeniem poprzez wdychanie w czasie stosowania produktów do usuwania farby. W celu przeciwdziałania ryzyku narażenia konsumentów poprzez wdychanie należy wprowadzić bezpieczny poziom stężenia BEE 3% w farbach w urządzeniach do rozpylania lub środkach czyszczących w urządzeniach do rozpylania..

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną ryzyka inhalacja BEE podczas stosowania farb w urządzeniach do rozpylania stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Memorandum objaśniające stwierdza, że BEE występuje również jako składnik w barwnikach, atramentach, detergentach i środkach czyszczących; dlatego ograniczenia powinny objąć także środki czyszczące w urządzeniach do rozpylania, w przypadku których również istnieje prawdopodobieństwo inhalacji.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) W przypadku farb i produktów do usuwania farby należy wprowadzić wymóg ostrzeżenia przed stosowaniem tego rodzaju farb w urządzeniach do rozpylania, jeśli poziom stężenia BEE w tych farbach wynosi co najmniej 3 %.

(6) W przypadku farb i środków czyszczących należy wprowadzić wymóg ostrzeżenia przed stosowaniem tego rodzaju farb lub środków czyszczących w urządzeniach do rozpylania, jeśli poziom stężenia BEE w tych farbach lub środkach czyszczących wynosi co najmniej 3 %.

Uzasadnienie

Według memorandum objaśniającego BEE jest również składnikiem środków czyszczących; dlatego ograniczenia powinny objąć również te produkty.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Ocena ryzyka dla MDI wykazała, że w przypadku stosowania preparatów zawierających MDI przez konsumenta istnieje potrzeba ograniczania ryzyka związanego z wdychaniem lub narażeniem skóry. Dla przeciwdziałania i wyeliminowania tego rodzaju ryzyka wprowadzanie do obrotu w celu powszechnej sprzedaży preparatów zawierających MDI powinno być dozwolone tylko po spełnieniu określonych warunków, takich jak obowiązkowe dołączanie rękawic polietylenowych do opakowań i dodatkowe instrukcje na opakowaniu. Ponieważ przepis dotyczący wyposażenia ochronnego i drukowania odpowiednich informacji wiąże się z podjęciem określonych kroków przez producentów, należy ustanowić dłuższy okres przejściowy.

(8) Ocena ryzyka dla MDI wykazała, że w przypadku stosowania preparatów zawierających MDI przez konsumenta istnieje potrzeba ograniczania ryzyka związanego z wdychaniem lub narażeniem skóry. Dla przeciwdziałania i wyeliminowania tego rodzaju ryzyka wprowadzanie do obrotu w celu powszechnej sprzedaży preparatów zawierających MDI powinno być dozwolone tylko po spełnieniu określonych warunków, takich jak obowiązkowe dołączanie odpowiednich rękawic do opakowań i dodatkowe instrukcje na opakowaniu. Ponieważ przepis dotyczący wyposażenia ochronnego i drukowania odpowiednich informacji wiąże się z podjęciem określonych kroków przez producentów, należy ustanowić dłuższy okres przejściowy.

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami pochodzącymi od instytucji dbających o zdrowie pracowników rozmaite rodzaje rękawic są odpowiednie przy stosowaniu MDI, ale żadne z nich nie są z polietylenu. Lepiej użyć określenia „odpowiednie” rękawice, zamiast określać typ rękawic nieodpowiedni do tego celu. W ramach komitologii można później określić odpowiedni typ rękawic.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Nawozy na bazie azotanu amonu mogą być stosowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem do nielegalnej produkcji materiałów wybuchowych. Rodzaje nawozów, które mogą być stosowane w tym celu, mają niską (20%) zawartość azotu. Dostęp do tych rodzajów nawozów należy ograniczyć do stosowania w zawodowej działalności rolnej poprzez wprowadzenie limitu zawartości azotu (do 20%) w preparatach na bazie azotanu amonu znajdujących się w powszechnej sprzedaży.

(16) Nawozy na bazie azotanu amonu mogą być stosowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem do nielegalnej produkcji materiałów wybuchowych. Dostęp do tych rodzajów nawozów należy ograniczyć do stosowania w zawodowej działalności rolnej poprzez wprowadzenie limitu zawartości azotu (do 28%) w preparatach na bazie azotanu amonu znajdujących się w powszechnej sprzedaży.

Uzasadnienie

Wiele nawozów produkowanych w Europie zawiera około 27% azotanu amonu. Możliwość pozyskania azotanu amonu z nawozu zależy od jakości nawozu, a nie tylko od stężenia azotanu amonu. Memorandum wyjaśniające mówi, że „uznaje się, że nawozy na bazie azotanu amonu zawierające mniej niż 28% azotu w zwykłych warunkach podczas ich przechowywania i stosowania nie stwarzają zagrożenia wybuchem”, dlatego należy ustalić limit zawartości azotu poniżej 28%.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) Przepisy niniejszej decyzji przyjmuje się w celu włączenia ich do załącznika XVII rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) zgodnie z art. 137 ust. 3 tego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje związek między niniejszą decyzją, dyrektywą 76/769/EWG i rozporządzeniem REACH.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 76/769/EWG

Załącznik I - punkt 53 - kolumna 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie należy wprowadzać do obrotu po [18 miesiącach od dnia wejścia w życie decyzji], w celu powszechnej sprzedaży, jako składnik farb i produktów do usuwania farby w stężeniu równym lub większym niż 0,1% w masie.

Nie należy wprowadzać do obrotu po [18 miesiącach od dnia wejścia w życie decyzji], w celu powszechnej sprzedaży, jako składnik farb, produktów do usuwania farby, środków czyszczących, emulsji samonabłyszczających i podłogowych środków uszczelniających w stężeniu równym lub większym niż 0,1% w masie.

Uzasadnienie

Memorandum objaśniające Komisji stwierdza, że MEE stanowi zagrożenie dla zdrowia w przypadku kontaktu ze skórą. Zgodnie z oceną ryzyka 793/93 i memorandum wyjaśniającym MEE stosuje się w farbach, produktach do usuwania farby, środkach czyszczących, emulsjach samonabłyszczających, podłogowych środkach uszczelniających, płynach do spryskiwania przednich szyb samochodowych oraz środkach czyszczących skórę (mydłach); dlatego ograniczenia powinny objąć także środki czyszczące, emulsje samonabłyszczające i podłogowe środki uszczelniające.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 76/769/EWG

Załącznik I - punkt 54 - kolumna 2 - punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Nie należy wprowadzać do obrotu po [18 miesiącach od dnia wejścia w życie decyzji], w celu powszechnej sprzedaży, jako składnik farb w aerozolu w stężeniu równym lub większym niż 3% w masie.

(1) Nie należy wprowadzać do obrotu po [18 miesiącach od dnia wejścia w życie decyzji], w celu powszechnej sprzedaży, jako składnik farb lub środków czyszczących w aerozolu w stężeniu równym lub większym niż 3% w masie.

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną ryzyka inhalacja BEE podczas stosowania farb w urządzeniach do rozpylania stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Memorandum objaśniające stwierdza, że BEE występuje również jako składnik w detergentach i środkach czyszczących; dlatego ograniczenie powinno objąć formy tych produktów w aerozolu.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 76/769/EWG

Załącznik I - punkt 54 - kolumna 2 - punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Bez uszczerbku dla innych przepisów prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego klasyfikacji, opakowania i etykietowania substancji i preparatów niebezpiecznych farby inne niż farby w aerozolu zawierające ponad 3% BEE w masie wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedaży są czytelnie i trwale oznaczone do [24 miesiącach po wejściu w życie decyzji] w następujący sposób „Nie używać w urządzeniach do rozpylania farb.”

(3) Bez uszczerbku dla innych przepisów prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego klasyfikacji, opakowania i etykietowania substancji i preparatów niebezpiecznych farby, detergenty i środki czyszczące inne niż w aerozolu zawierające ponad 3% BEE w masie wprowadzane do obrotu w celu powszechnej sprzedaży są czytelnie i trwale oznaczone do [24 miesiącach po wejściu w życie decyzji] w następujący sposób „Nie używać w urządzeniach do rozpylania.”

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną ryzyka inhalacja BEE podczas stosowania farb w urządzeniach do rozpylania stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Memorandum objaśniające stwierdza, że BEE występuje również jako składnik w detergentach i środkach czyszczących; dlatego ograniczenie powinno objąć także formy tych produktów w aerozolu.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 76/769/EWG

Załącznik I - punkt 55 - kolumna 2 - punkt 4 - litera (a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) zawiera rękawice polietylenowe,

(a) zawiera odpowiednie rękawice.

 

Ze względu na harmonizację rodzaj odpowiednich rękawic jest ustalany zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 2 lit. a) niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami pochodzącymi od instytucji dbających o zdrowie pracowników rozmaite rodzaje rękawic są odpowiednie przy stosowaniu MDI, ale żadne z nich nie są z polietylenu. Lepiej użyć określenia „odpowiednie rękawice”, zamiast określać typ rękawic nieodpowiedni do tego celu. W ramach komitologii można później określić odpowiedni typ rękawic.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 76/769/EWG

Załącznik I - punkt 55 - kolumna 2 - punkt 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Osoby fizyczne lub prawne wprowadzające do obrotu po raz pierwszy preparaty zawierające MDI, przez trzy lata od dnia wprowadzenia ograniczeń określonych w ust. 1 gromadzą dane dotyczące ewentualnych przypadków osób cierpiących na alergie oddechowe w czasie korzystania z preparatów zawierających MDI i udostępniają te dane Komisji. Dane są gromadzone zgodnie z protokołem badania, w którym uczestniczą specjalistyczne ośrodki i na które Komisja wyraziła zgodę.

skreślony

Uzasadnienie

W 2005 r. zakończono ocenę ryzyka dotyczącą MDI, przeprowadzoną zgodnie z rozporządzeniem 793/93 w sprawie istniejących substancji; nowe dane dotyczące narażenia na działanie substancji, przedstawione przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska, ośrodki toksykologiczne w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Belgii oraz podmioty przemysłowe, wskazują, że ryzyko dla konsumentów w rzeczywistości nie istnieje. Przed zleceniem nowych obszernych badań należy rozważyć ich konieczność po zasięgnięciu opinii odpowiedniej komisji naukowej. Ponieważ przepisy niniejszej decyzji włączone zostaną do rozporządzenia REACH, a jego odpowiednie artykuły obejmą ewentualną konieczność przeprowadzenia dalszych badań i wprowadzenia ograniczeń, punkt 6 powinien zostać skreślony.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 76/769/EWG

Załącznik I - punkt 55 - kolumna 2 - punkt 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Artykuł 69 ust. 1 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady*, mają zastosowanie w całości, chyba że zgromadzone dane wykażą, że nie ma potrzeby zaostrzania środków ograniczających w stosunku do środków już stosowanych.

skreślony

Uzasadnienie

Art. 69 ust. 1 i 3 rozporządzenia REACH (1907/2006) mają zastosowanie niezależnie od tego przepisu. Umożliwiają one Komisji i państwom członkowskim zaostrzenie środków ograniczających stosowanie MDI w ramach procesu wprowadzania ograniczeń przewidzianego w REACH, o ile spełnione są jasno określone kryteria uzgodnione przez Parlament i Radę. Proponowany przepis powoduje niespójność między niniejszą decyzją a REACH, wprowadzając niepotrzebny zbiór dodatkowych kryteriów dotyczących zaostrzania środków ograniczających stosowanie tej substancji.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 76/769/EWG

Załącznik I - punkt 56 - kolumna 2 - punkt 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Nie należy wprowadzać do obrotu po raz pierwszy po [18 miesiącach od dnia wejścia w życie decyzji], w celu powszechnej sprzedaży, jako składnik klejów na bazie neoprenu w stężeniach równych lub większych niż 0,1% w masie w opakowaniach nie większych niż 650 g.

(1) Nie należy wprowadzać do obrotu po raz pierwszy po [18 miesiącach od dnia wejścia w życie decyzji], w celu powszechnej sprzedaży, jako składnik klejów na bazie neoprenu w stężeniach równych lub większych niż 0,1% w masie w opakowaniach nie większych niż 350 g.

Uzasadnienie

Zważywszy, że ten klej nie jest przeznaczony do stosowania na dużych powierzchniach, właściwe wydaje się ograniczenie pojemności opakowań. W ocenie ryzyka zalecono pojemność 350 g.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji – akt zmieniający

Załącznik

Dyrektywa 76/769/EWG

Załącznik I - punkt 57 - kolumna 2 - punkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Nie należy wprowadzać do obrotu w celu powszechnej sprzedaży po [18 miesiącach od dnia wejścia w życie decyzji] jako substancji lub w preparatach zawierających co najmniej 20% azotu w masie w stosunku do azotanu amonu.

(2) Nie należy wprowadzać do obrotu w celu powszechnej sprzedaży po [18 miesiącach od dnia wejścia w życie decyzji] jako substancji lub w preparatach zawierających co najmniej 28% azotu w masie w stosunku do azotanu amonu.

Uzasadnienie

Wiele nawozów produkowanych w Europie zawiera około 27% azotanu amonu. Możliwość pozyskania azotanu amonu z nawozu zależy od jakości nawozu, a nie tylko od stężenia azotanu amonu. Memorandum wyjaśniające mówi, że „uznaje się, że nawozy na bazie azotanu amonu zawierające mniej niż 28% azotu w zwykłych warunkach podczas ich przechowywania i stosowania nie stwarzają zagrożenia wybuchem”, dlatego należy ustalić limit zawartości azotu poniżej 28%.


UZASADNIENIE

Kontekst i cel decyzji

W ramach rozporządzenia (EWG) nr 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyka stwarzanego przez istniejące substancje dokonano oceny ryzyka dla MEE, BEE, MDI i cykloheksanu. Ocena ryzyka dotycząca wszystkich tych substancji chemicznych wykazała, że należy ograniczyć zagrożenie, jakie stwarzają one dla zdrowia ludzi. Wnioski te zostały potwierdzone przez Komitet Naukowy ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska (CSTEE).

Azotan amonu może działać jako utleniacz; ryzyko, któremu należy przeciwdziałać, wynika stąd, że substancja ta może wybuchnąć w przypadku zmieszania z niektórymi innymi substancjami. Azotan amonu jest powszechnie stosowany w UE jako nawóz, przy czym nawozy zawierające azotan amonu przed wprowadzeniem do obrotu powinny spełniać określone minimalne normy bezpieczeństwa.

Omawiana decyzja ustanawiałaby zharmonizowane przepisy dotyczące wprowadzania na rynek i stosowania preparatów MEE, BEE, MDI oraz cykloheksanu dostępnych w powszechnej sprzedaży. Ustanawiałaby też zharmonizowane przepisy dotyczące wprowadzania na rynek azotanu amonu jako substancji i w preparatach w celu jego wykorzystania jako nawozu. Decyzja ta, zmieniająca dyrektywę 76/769/EWG, poprawiłaby zatem warunki funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewniłaby wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi.

Zastosowanie omawianych substancji chemicznych

MEE należy do grupy eterów glikolu. Jest stosowany głównie jako środek zapobiegający oblodzeniu w paliwie do silników odrzutowych. Służy też jako półprodukt chemiczny, podstawowa substancja chemiczna (rozpuszczalnik wykorzystywany w procesach technologicznych) i rozpuszczalnik w farbach i lakierach, produktach do usuwania farby, środkach czyszczących, emulsjach samonabłyszczających, płynach do mycia szyb samochodowych, środkach uszczelniających do podłóg, produktach do oczyszczania skóry (mydło) i produktach do pielęgnacji skóry.

BEE należy do grupy eterów glikolu. Jest stosowany w farbach, barwnikach, atramentach, detergentach i środkach czyszczących. Środek ten służy głównie do rozpuszczania różnych składników mieszanin w wodzie i innych substancjach.

Termin MDI odnosi się do pewnej liczby związków izomerycznych. MDI wykorzystuje się głównie w produkcji przemysłowej stosowanych na całym świecie twardych pianek poliuretanowych. MDI ma też wiele innych zastosowań w produktach takich jak farby i pokrycia, kleje, środki uszczelniające (w tym wodoodporne), elastomery i obuwie. MDI stosuje się również do produkcji płyt wiórowych (do łączenia drewna) i rdzeni form stosowanych w przemyśle odlewniczym.

Cykloheksan jest cykloalkanem. Jest stosowany głównie jako rozpuszczalnik w klejach (cykloheksan w połączeniu z innymi rozpuszczalnikami). Kleje te są przeważnie produkowane na bazie „neoprenu” (polichloropren) i stosowane w przemyśle skórzanym (obuwie), budowlanym (pokrycia podłóg) i do produkcji wyposażenia samochodowego. Klejów zawierających cykloheksan używają głównie rzemieślnicy, lecz również nabywcy prywatni stosujący produkty gospodarstwa domowego i produkty typu „zrób to sam”.

Azotan amonu jest powszechnie wykorzystywany w UE jako nawóz; jest także głównym składnikiem w środku strzałowym ANFO (ang. ammonium nitrate fuel-oil), dostępnym w handlu. Azotan amonu jest stosowany w nawozach, zarówno osobno, jak i w połączeniu z innymi substancjami odżywczymi. Nawozy zawierające ponad 28% azotu określane są jako nawozy azotanowo-amonowe o wysokiej zawartości azotu.

Zalecenie sprawozdawcy

Ze względu na potrzebę ograniczenia ryzyka ponoszonego przez konsumentów, a w szczególności dla zagwarantowania odpowiedniej ochrony w przypadku zastosowań typu „zrób to sam”, należy stosować pewne ograniczenia w odniesieniu do preparatów zawierających MEE, BEE, MDI lub cykloheksan, wprowadzanych do obrotu w celu powszechnej sprzedaży. Należy również zapewnić rolnikom i dystrybutorom w UE jednolity poziom bezpieczeństwa w przypadku wszystkich nawozów zawierających azotan amonu oraz ograniczyć dostęp do nawozów wysokoazotowych, tak aby mogły one być stosowane wyłącznie przez osoby zawodowo zajmujące się rolnictwem.

W świetle powyższego oraz zważywszy, że proponowana decyzja nie spowodowałaby wielu problemów w przemyśle lub handlu, sprawozdawca aprobuje tekst Komisji z kilkoma poprawkami. Proponowane poprawki mają na celu wyjaśnienie związku z rozporządzeniem REACH, ograniczenie zbędnych kosztów oraz poprawę bezpieczeństwa konsumentów.


PROCEDURA

Tytuł

Ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych

Odsyłacze

COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(COD)

Data przedstawienia w PE

2.10.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

11.10.2007

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

11.10.2007

IMCO

11.10.2007

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

22.11.2007

IMCO

21.11.2007

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Miroslav Ouzký

9.10.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.2.2008

 

 

 

Data przyjęcia

26.3.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

46

0

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dagmar Roth-Behrendt, Karin Scheele, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Miguel Angel Martínez Martínez

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności