Процедура : 2007/2280(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0139/2008

Внесени текстове :

A6-0139/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/06/2008 - 3.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0292

ДОКЛАД     
PDF 130kWORD 59k
9.4.2008
PE 400.663v03-00 A6-0139/2008

относно безследно изчезналите лица в Кипър − последващи действия след резолюцията на Европейския парламент от 15 март 2007 г.

(2007/2280(INI))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Ewa Klamt

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно безследно изчезналите лица в Кипър − последващи действия след резолюцията на Европейския парламент от 15 март 2007 г.

(2007/2280(INI))

Европейският парламент,

–    като взе предвид своята резолюция от 15 март 2007 г. относно безследно изчезналите лица в Кипър(1),

–    като взе предвид съответните доклади на генералния секретар на ООН(2), резолюциите на Съвета за сигурност на ООН(3) и международните инициативи, предприети с цел разследване на случилото се с безследно изчезналите лица в Кипър(4),

–    като взе предвид решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) от 10 май 2001 г.(5) и 10 януари 2008 г.(6) във връзка с безследно изчезналите лица в Кипър,

–    като взе предвид член 45 от своя правилник,

–    като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0139/2008),

А.  като има предвид, че посещението от страна на докладчика към Комитета за безследно изчезналите лица (КБИЛ) на местата, на които се извършва ексхумацията, антропологичната лаборатория на двете общности, както и на семействата на безследно изчезнали лица в Кипър, беше свързано изключително с целта да се проучи хуманитарният проблем по отношение на безследно изчезналите лица (кипърски гърци и кипърски турци), който произлиза от правото на техните роднини да узнаят участта им,

Б.   като има предвид, че все още продължава силната болка и непоносимото страдание на семействата на изчезналите лица, които с десетилетия не са знаели за участта на своите скъпи родственици, и че поради това трябва да се положат всички възможни усилия за ускоряване на разследванията, докато все още очевидци могат да дадат показания,

В.   като има предвид, че КБИЛ в Кипър е постигнал напредък след 2004 г., при ексхумацията и идентифицирането на останките, и демонстрира решителността си да не спира дотук, с оглед постигане на резултати, които могат да бъдат реализирани само ако се увеличи капацитетът му, особено по отношение на работата на терен,

Г.   като има предвид, че Проектът на КБИЛ за ексхумация, идентифициране и връщане на тленните останки е в ход от август 2006 г., като към днешна дата са били ексхумирани останките на 373 лица, 262 от които са анализирани в антропологичната лаборатория на КБИЛ в опит за установяване на предполагаемата им самоличност,

Д.  като има предвид, че Лабораторията по съдебномедицинска генетика към Института по неврология и генетика в Кипър е била натоварена с отговорността за идентифициране на ексхумираните скелетни останки чрез използване на методи за определяне на ДНК, като първите проби са предадени в началото на април 2007 г.,

Е.   като има предвид, че първите случаи на успешно определяне на самоличността датират от края на юни 2007 г., като досега чрез този процес са били идентифицирани останките на 83 лица, ексхумирани в рамките на проекта на КБИЛ,

Ж.  като има предвид, че най-голямата единична финансова помощ за КБИЛ (1,5 млн. евро) покрива само периода до края на 2008 г., като е получена в рамките на финансовото подпомагане от страна на ЕС за общността на кипърските турци,

З.   като има предвид, че следва специално да се отбележи конструктивното сътрудничество между кипърските гърци и кипърските турци, които са членове на КБИЛ, както и доброто сътрудничество между екипите на двете общности, съставени от кипърски гърци и кипърски турци, и в лабораторията, и при работата на терен,

1.   призовава заинтересованите страни да продължат искреното си и почтено сътрудничество, насочено към бързо приключване на необходимите разследвания, свързани с участта на безследно изчезналите лица в Кипър, и да изпълнят изцяло решението на Европейския съд по правата на човека от 10 май 2001 г.;

2.   призовава заинтересованите страни и всички останали, които имат, или са в състояние да получат, каквато и да било информация или доказателства, произтичащи от лични сведения, архиви, доклади за бойните действия или официални документи от обекти, в които са били задържани хора, да предадат тази информация или тези доказателства на КБИЛ с цел да се спомогне за ускоряване на неговата работа;

3.    подкрепя отпускането на допълнителна финансова помощ на КБИЛ за периода от 2009 г. и счита, че е от съществено значение да се предвиди допълнителна сума от 2 млн. евро в общия бюджет на Европейския съюз за 2009 г.;

4.   призовава Съвета и Комисията да постигнат съгласие по тази допълнителна финансова помощ за 2009 г. не само за да продължи работата, но и за да се увеличи капацитетът, особено при работата на терен, да се наемат повече научни работници и да се финансира придобиването на повече оборудване;

5.   призовава държавите-членки да продължат с подкрепата, която са предоставяли до този момент;

6.   изисква от своята комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да продължава да следи въпроса, свързан с безследно изчезналите лица в Кипър, и да представя годишни доклади по него;

7.   упълномощава докладчика и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да предприемат необходимите действия, за да убедят всички заинтересовани страни да дадат своя искрен и активен принос в работата по разследването на участта на всяко едно от безследно изчезналите лица;

8.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, генералния секретар на ООН, правителствата и парламентите на Кипър, Турция, Гърция и Обединеното кралство, както и на Комитета за безследно изчезналите лица в Кипър.

(1)

  ОВ C 301 E, 13.12.2007 г., стр. 243.

(2)

  Предимно последния доклад относно дейността на ООН в Кипър (S/2007/699), Глава IV.

(3)

  Предимно резолюция 1789 (2007) от 14 декември 2007 г.

(4)

  Комитет за безследно изчезналите лица в Кипър: http://www.cmp-cyprus.org

(5)

  Кипър с/у Турция [GC], № 25781/94, ECHR 2001-IV.

(6)

  Varnava и други лица с/у Турция, № 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 и 16073/90; в процес на обжалване.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.3.2008 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Владимир Уручев, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edit Bauer, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Herbert Reul

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ilda Figueiredo, Manolis Mavrommatis

Правна информация - Политика за поверителност