ZPRÁVA o pohřešovaných osobách na Kypru − následný postup na základě usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2007

  9. 4. 2008 - (2007/2280(INI))

  Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  Zpravodajka: Ewa Klamt

  Postup : 2007/2280(INI)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0139/2008
  Předložené texty :
  A6-0139/2008
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o pohřešovaných osobách na Kypru − následný postup na základě usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2007

  (2007/2280(INI))

  Evropský parlament,

  –    s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2007 o pohřešovaných osobách na Kypru[1],

  –    s ohledem na příslušné zprávy generálního tajemníka Organizace spojených národů[2], rezoluce Rady bezpečnosti[3] Organizace spojených národů a na mezinárodní iniciativy usilující o vyšetření osudu pohřešovaných osob na Kypru[4],

  –    s ohledem na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. května 2001[5]    a 10. ledna 2008[6] týkající se pohřešovaných osob na Kypru,

  –    s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

  –    s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0139/2008),

  A.  vzhledem k tomu, že zpravodajka navštívila Výbor pro pohřešované osoby, místa, kde je prováděna exhumace, antropologickou laboratoř, ve které spolupracují zástupci obou komunit, a rodiny pohřešovaných osob na Kypru výhradně proto, aby posoudila humanitární problém pohřešovaných osob (kyperských Řeků a kyperských Turků), který vyplývá z práva příbuzných těchto pohřešovaných osob na informace o jejich osudu,

  B.   vzhledem k tomu, že rodiny pohřešovaných osob, které již několik desetiletí neznají jejich osud, stále prožívají hlubokou bolest a utrpení, a že je proto třeba podniknout veškeré kroky k urychlení vyšetřování, dokud mohou očití svědkové ještě podat výpověď,

  C.  vzhledem k tomu, že Výbor pro pohřešované osoby na Kypru pokročil od roku 2004 v exhumaci a identifikaci tělesných ostatků, že je odhodlán s ohledem na dosažené výsledky ve své činnosti dále pokračovat a že takových výsledků lze dosáhnout pouze tehdy, bude-li posílena kapacita výboru, a to zejména v terénu,

  D.  vzhledem k tomu, že projekt Výboru pro pohřešované osoby týkající se exhumace, identifikace a vrácení tělesných ostatků byl zahájen v srpnu 2006 a k dnešnímu dni bylo exhumováno 373 úplných tělesných ostatků, z nichž 262 bylo analyzováno v antropologické laboratoři Výboru pro pohřešované osoby ve snaze provést předběžnou identifikaci,

  E.   vzhledem k tomu, že laboratoř forenzní genetiky Kyperského neurologického a genetického institutu je odpovědná za identifikaci kosterních tělesných ostatků použitím metodologie podle typů DNA, přičemž první vzorky byly laboratoři předány na začátku dubna 2007,

  F.   vzhledem k tomu, že první úspěšná identifikace byla provedena na konci června 2007 a že k dnešnímu dni bylo tímto postupem v rámci projektu Výboru pro pohřešované osoby identifikováno 83 exhumovaných tělesných ostatků,

  G.  vzhledem k tomu, že nejvyšší jednorázový finanční příspěvek ve výši 1,5 milionu EUR, který pokrývá pouze výdaje na období do konce roku 2008, byl Výboru pro pohřešované osoby poskytnut v rámci finanční podpory EU určené kyperským Turkům,

  H.  vzhledem k tomu, že je zejména třeba vzít na vědomí konstruktivní spolupráci mezi kyperskými Řeky a kyperskými Turky, kteří jsou členy Výboru pro pohřešované, a zároveň úspěšnou spolupráci mezi týmy kyperských Řeků a kyperských Turků jak v laboratoři, tak v terénu,

  1.   vyzývá dotčené strany, aby pokračovaly v upřímné a čestné spolupráci v zájmu rychlého uzavření nezbytného vyšetřování, pokud jde o osud všech pohřešovaných osob na Kypru, a k plnému provedení rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. května 2001;

  2.   vyzývá dotčené strany a všechny, kdo mají nebo mohou získat jakékoliv informace či svědectví na základě osobních poznatků, informací pocházejících z archivů, ze zpráv z bojiště nebo ze záznamů vedených ve vazebních zařízeních, aby je neprodleně poskytli Výboru pro pohřešované osoby a přispěli tak k urychlení jeho činnosti;

  3.   podporuje poskytnutí další finanční pomoci Výboru pro pohřešované osoby na období počínaje rokem 2009 a považuje za důležité, aby byla v souhrnném rozpočtu Evropské unie na rok 2009 na tyto účely vyhrazena dodatečná částka ve výši 2 miliony EUR;

  4.   vyzývá Radu a Komisi, aby se dohodly na další finanční pomoci na rok 2009, a to nejen s cílem pokračovat v práci, ale rovněž posílit kapacitu zejména v terénu, zaměstnat více vědeckých pracovníků a financovat další vybavení;

  5.   vyzývá členské státy, aby pokračovaly v dosavadní podpoře;

  6.   žádá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby nadále sledoval problematiku pohřešovaných osob na Kypru a aby předkládal výroční zprávy;

  7.   dává zpravodajce a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci svolení učinit všechny možné kroky s cílem přesvědčit všechny zúčastněné strany, aby se čestně a aktivně podílely na úsilí věnovaném vyšetřování osudu každé jednotlivé pohřešované osoby;

  8.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a vládám a parlamentům Kypru, Turecka, Řecka a Spojeného království a Výboru pro pohřešované osoby na Kypru.

  .

  • [1]  Úř. věst. 301 E, 13.12.2007, s. 243.
  • [2]  Zejména poslední operace OSN na Kypru (S/2007/699), kapitola IV.
  • [3]  Zejména usnesení 1789 (2007) ze dne 14. prosince 2007.
  • [4]  Výbor pro pohřešované osoby na Kypru: http://www.cmp-cyprus.org
  • [5]  Kypr vs. Turecko, č. 25781/94, ECHR 2001-IV.
  • [6]  Varnava a ostatní vs. Turecko č. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et/a 16073/90; zahájeno odvolací řízení.

  VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

  Datum přijetí

  27.3.2008

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  37

  0

  0

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Edit Bauer, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Herbert Reul

  Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Ilda Figueiredo, Manolis Mavrommatis