Procedure : 2007/2280(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0139/2008

Indgivne tekster :

A6-0139/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/06/2008 - 3.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0292

BETÆNKNING     
PDF 115kWORD 55k
9.4.2008
PE 400.663v03-00 A6-0139/2008

om forsvundne personer på Cypern – opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning af 15. marts 2007

(2007/2280(INI))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Ewa Klamt

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forsvundne personer på Cypern – opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning af 15. marts 2007

(2007/2280(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sin beslutning af 15. marts 2007 om forsvundne personer i Cypern(1),

–   der henviser til FN's generalsekretærs relevante rapporter(2), FN's Sikkerhedsråds resolutioner(3) og internationale initiativer med henblik på at undersøge, hvilken skæbne forsvundne personer på Cypern har lidt(4),

–   der henviser til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (ECHR) dom af 10. maj 2001(5) og 10. januar 2008(6) om forsvundne personer på Cypern,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6‑0139/2008),

A.     der henviser til, at formålet med ordførerens besøg hos Komitéen for Forsvundne Personer (CMP), på udgravningsstederne, på de to samfunds fælles antropologiske laboratorium og hos familierne til forsvundne personer på Cypern udelukkende var at undersøge det humanitære problem med hensyn til forsvundne personer (græskcyprioter og tyrkiskcyprioter), eftersom de pårørende har ret til at kende de forsvundne personers skæbne,

B.   der henviser til, at de pårørende, som i årtier har levet i uvished om deres elskede slægtninges skæbne, fortsat lever med en dyb smerte, og at der derfor bør udfoldes alle tænkelige bestræbelser på at fremskynde undersøgelserne, mens øjenvidner stadig kan vidne,

C.  der henviser til, at CMP på Cypern siden 2004 har gjort store fremskridt med ekshumering og identifikation af jordiske rester og er besluttet på at komme videre for at nå resultater, der kun kan nås, hvis komitéens kapacitet øges, navnlig ude i marken,

D.  der henviser til, at CMP-projektet med ekshumering, identifikation og tilbagelevering af jordiske rester har pågået siden august 2006, og at der til dato er ekshumeret 373 sæt jordiske rester, hvoraf 262 er blevet analyseret på CMP's antropologiske laboratorium i et forsøg på at nå frem til sandsynlige identifikationer,

E.   der henviser til, at Retsgenetisk Laboratorium på Cyperns Institut for Neurologi og Genetik fik pålagt opgaven med at identificere de ekshumerede skeletrester ved hjælp af dna-typebestemmelse, og at de første eksemplarer blev indleveret i april 2007,

F.   der henviser til, at de første positive identifikationer fandt sted i slutningen af juni 2007, og at man ved hjælp af denne form for typebestemmelse til dato har identificeret de jordiske rester af 83 personer ekshumeret inden for rammerne af CMP-projektet,

G.  der henviser til, at det største enkeltbidrag til CMP på 1,5 mio. EUR kun dækker perioden indtil udgangen af 2008 og blev ydet som led i EU's finansielle støtte til det tyrkiskcypriotiske samfund,

H.  der henviser til, at det er værd særlig at bemærke det konstruktive samarbejde mellem græskcypriotiske og tyrkiskcypriotiske medlemmer af CMP samt det gode samarbejde mellem de blandede græskcypriotiske og tyrkiskcypriotiske team, både på laboratoriet og ude i marken,

1.   opfordrer de berørte parter til at fortsætte det ærlige og oprigtige samarbejde med henblik på en hurtig afslutning af undersøgelserne af, hvilken skæbne alle forsvundne personer på Cypern har lidt, og til fuldt ud at gennemføre Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 10. maj 2001;

2.   opfordrer de berørte parter og alle, der er i besiddelse af eller har mulighed for at skaffe sig oplysninger eller beviser hos personer, i arkiver, i rapporter fra slagmarken eller i optegnelser fra frihedsberøvelsescentre, til at videregive disse oplysninger eller beviser til CMP for at bidrage til fremskyndelsen af dens arbejde;

3.   går ind for at tildele CMP yderligere finansiel støtte fra og med 2009 og mener, at det er absolut nødvendigt at afsætte endnu 2 mio. EUR på Den Europæiske Unions almindelige budget for 2009;

4.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at nå til enighed om denne ekstra finansielle støtte i 2009, ikke blot med henblik på en videreførelse af arbejdet, men også med henblik på forøgelse af kapaciteten, navnlig ude i marken, ansættelse af flere videnskabsfolk og indkøb af mere udstyr;

5.   opfordrer medlemsstaterne til fortsat at yde samme støtte som hidtil;

6.   opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til fortsat at følge op på spørgsmålet om forsvundne personer på Cypern og til at forelægge årlige rapporter;

7.  giver ordføreren og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender beføjelser til at træffe alle tænkelige foranstaltninger for at overbevise samtlige berørte parter om, at de bør bidrage ærligt og aktivt til undersøgelsen af den skæbne, som hver enkelt forsvunden person har lidt;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær, Cyperns, Tyrkiets, Grækenlands og Det Forenede Kongeriges regeringer og parlamenter og Komitéen for Forsvundne Personer på Cypern.

(1)

            EUT C 301 E af 13.12.2007, s. 243.

(2)

             Navnlig den seneste om FN's arbejde på Cypern (S/2007/699), kapitel IV.

(3)

             Navnlig resolution 1789 (2007) af 14. december 2007.

(4)

             Komitéen for Forsvundne Personer på Cypern: http://www.cmp-cyprus.org

(5)

            Cypern mod Tyrkiet, nr. 25781/94, ECHR 2001-IV.

(6)

            Varnava m.fl. mod Tyrkiet, nr. 16064/90, 16065/90,16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90,    16071/90, 16072/90 og 16073/90; appellen er endnu ikke afgjort.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

27.3.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Edit Bauer, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Herbert Reul

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Ilda Figueiredo, Manolis Mavrommatis

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik