RAPORT Teadmata kadunud isikud Küprosel − Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2007. aasta resolutsiooni järelmeetmed

  9.4.2008 - (2007/2280(INI))

  Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  Raportöör: Ewa Klamt

  Menetlus : 2007/2280(INI)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A6-0139/2008
  Esitatud tekstid :
  A6-0139/2008
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  Teadmata kadunud isikud Küprosel − Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2007. aasta resolutsiooni järelmeetmed

  (2007/2280(INI))

  Euroopa Parlament,

  –    võttes arvesse oma 15. märtsi 2007. aasta resolutsiooni Küprosel teadmata kadunud isikute kohta[1];

  –    võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri asjaomaseid raporteid[2], ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone[3] ja rahvusvahelisi algatusi Küprosel teadmata kadunud isikute saatuse uurimiseks[4];

  –    võttes arvesse Euroopa Inimõiguste Kohtu 10. mai 2001. aasta[5] ja 10. jaanuari 2008. aasta[6] otsuseid Küprosel teadmata kadunud isikute kohta;

  –    võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

  –    võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0139/2008),

  A.  arvestades, et raportööri külastused Küprosel teadmata kadunud isikute komiteesse (CMP), väljakaevamispaikadesse, kahe kogukonnaga antropoloogilisse laboratooriumisse ja Küprosel teadmata kadunud isikute perekondadesse olid mõeldud vaid teadmata kadunud isikute (Küprose kreeklaste ja Küprose türklaste) humanitaaralase probleemi uurimiseks tulenevalt teadmata kadunud isikute sugulaste õigusest saada teada nende saatuse kohta;

  B.   arvestades, et oma armastatud sugulaste saatuse osas aastakümneid teadmatuses elanud perekondade suur piin ja kannatused jätkuvad siiani, ning arvestades, et seetõttu tuleb teha kõik jõupingutused uurimise kiirendamiseks, kuni pealtnägijad võivad veel tunnistusi anda;

  C.  arvestades, et CMP on Küprosel 2004. aastast alates säilmete väljakaevamise ja identifitseerimise alal edusamme teinud ning näitab otsusekindlust edasiliikumiseks, saavutamaks tulemusi, mida on võimalik saavutada vaid töövõimet suurendades, eriti välitööde osas;

  D.  arvestades, et CMP säilmete väljakaevamise, identifitseerimise ja omastele tagastamise projekt on töös olnud alates 2006. aasta augustist ja et siiani on välja kaevatud 373 säilmete kogu, millest 262 on analüüsitud CMP antropoloogilises laboratooriumis, püüdes jõuda tõepäraste identifitseerimisteni;

  E.   arvestades, et Küprose Neuroloogia ja Geneetika Instituudi kohtugeneetika laboratoorium määrati vastutavaks väljakaevatud luustikusäilmete identifitseerimise eest DNA tüpiseerimise meetodeid kasutades ning esimesed näidised esitati 2007. aasta aprilli algul;

  F.   arvestades, et esimesed positiivsed tulemused saavutati identifitseerimisel 2007. aasta juuni lõpul ning praeguseni on selle protsessi abil identifitseeritud 83 CMP projekti raames välja kaevatud isiku säilmed;

  G.  arvestades, et suurim, 1,5 miljoni euro suurune üksikannetus CMP-le katab vaid perioodi 2008. aasta lõpuni ning see tehti ELi rahalise toetuse raames Küprose türklaste kogukonnale;

  H.  arvestades, et eriti tuleb ära märkida konstruktiivset koostööd Küprose kreeklastest ja Küprose türklastest CMP liikmete vahel ning samuti head koostööd Küprose kreeklastest ja Küprose türklastest koosneva kahe kogukonna meeskondade vahel nii laboratooriumis kui ka välitöödel,

  1.   kutsub asjaomaseid pooli üles jätkama kõigi Küprosel teadmata kadunud isikute saatuse nõuetekohase uurimise kiirele lõpuleviimisele ning Euroopa Inimõiguste Kohtu 10. mai 2001. aasta otsuse täielikule täideviimisele suunatud ausat ja siirast koostööd;

  2.   kutsub asjaomaseid pooli ja kõiki, kellel on või kellel oleks võimalik saada mis tahes isiklikele teadmistele, arhiividele, rinderaportitele või kinnipidamiskohtade toimikutele tuginevaid tõendeid või teavet, üles edastama kõnealuseid tõendeid või teavet CMP-le, et aidata selle tööd kiirendada;

  3.   toetab täiendava finantsabi andmist CMP-le pärast 2009. aastat ja peab hädavajalikuks eraldada Euroopa Liidu üldeelarvest lisaks 2 miljoni euro suurune summa 2009. aastal;

  4.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles nõustuma antud täiendava finantsabiga 2009. aastaks, mitte ainult töö jätkamiseks, vaid ka töövõime suurendamiseks, eriti välitöödel, palgates rohkem teadlasi ja täiendades varustust;

  5.   kutsub liikmesriike üles jätkuvalt osutama abi, mida nad siiani on osutanud;

  6.   kutsub kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni üles jätkama Küprosel teadmata kadunud isikute küsimuse jälgimist ja iga-aastaste raportite esitamist;

  7.   volitab kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportööri astuma kõiki võimalikke samme, et veenda kõiki asjaomaseid pooli siiralt ja aktiivselt osa võtma püüdlustest uurida välja viimase kui ühe teadmata kadunud isiku saatus;

  8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, Küprose, Türgi, Kreeka ja Ühendkuningriigi valitsustele ning Küprosel teadmata kadunud isikute komiteele.

  • [1]    ELT C 301 E, 13.12.2007, lk 243.
  • [2]    Eelkõige kõige hiljutisem raport ÜRO operatsiooni kohta Küprosel (S/2007/699), IV ptk.
  • [3]    Eelkõige 14. detsembri 2007. aasta resolutsioon 1789 (2007).
  • [4]    Küprosel teadmata kadunud isikute komitee: http://www.cmp-cyprus.org
  • [5]    Küpros v. Türgi [GC], kohtuasi nr 25781/94, EIÕK 2001-IV.
  • [6]    Varnava jt v. Türgi, kohtuasjad nr 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 ja 16073/90; apellatsiooniprotsess pooleli

  PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  27.3.2008

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemused

  +:

  –:

  0:

  37

  0

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Edit Bauer, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Herbert Reul

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

  Ilda Figueiredo, Manolis Mavrommatis