JELENTÉS a Cipruson eltűnt személyekről − A 2007. március 15-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követése

9.4.2008 - (2007/2280(INI))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Ewa Klamt

Eljárás : 2007/2280(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0139/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0139/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Cipruson eltűnt személyekről − A 2007. március 15-i európai parlamenti állásfoglalás nyomon követése

(2007/2280(INI))

Az Európai Parlament,

–    tekintettel a Cipruson eltűnt személyekről szóló, 2007. március 15-i állásfoglalására[1],

–    tekintettel az Egyesült Nemzetek főtitkárának vonatkozó jelentéseire[2], az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataira[3] és a Cipruson eltűnt személyek sorsának felderítésére tett nemzetközi kezdeményezésekre[4],

–    tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) a Cipruson eltűnt személyekkel kapcsolatban 2001. május 10-én[5] és 2008. január 10-én[6] hozott ítéletére,

–    tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

–    tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0139/2008),

A.  mivel az előadónak az eltűnt személyekkel foglalkozó bizottságnál (CMP), a kihantolás helyszínein, a két közösség antropológiai laboratóriumaiban és a Cipruson eltűnt személyek családjainál tett látogatása kizárólag az eltűnt személyekkel kapcsolatos humanitárius probléma (görög nemzetiségű és török nemzetiségű ciprusiak) megvizsgálása volt, ami az eltűnt személyek rokonainak azon jogából fakad, hogy megtudhassák, mi lett hozzátartozóik sorsa,

B.   mivel még mindig tart az eltűnt személyek családjainak szenvedése és gyötrelme, akik évtizedek óta mit sem tudnak szeretteik sorsáról, és mivel minden erőfeszítést meg kell tenni a vizsgálat előmozdítása érdekében, amíg a szemtanúk még tanúvallomást tudnak tenni,

C.  mivel a ciprusi CMP (az eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság) 2004 óta előrelépést ért el a holttestek kihantolása és a földi maradványok azonosítása révén, és eltökélten igyekszik továbblépni, hogy olyan eredményeket érhessen el, amelyek kizárólag kapacitásának – különösen a terepen – növelésével érhetők el;

D.  mivel a földi maradványok kihantolására, azonosítására és visszaszolgáltatására irányuló CMP-projekt 2006 augusztusa óta folyik, és eddig 373 földi maradványt hantoltak ki, amelyből 262 maradványt elemeztek a CMP antropológiai laboratóriumában, feltételezhető azonosításuk érdekében,

E.   mivel a Ciprusi Neurológiai és Genetikai Intézet Kriminalisztikai Genetikai Laboratóriumát bízták meg azzal a feladattal, hogy a DNS-tipizálás módszereivel azonosítsa a csontvázmaradványokat, amihez az első mintákat 2007 áprilisának elején nyújtották be,

F.   mivel az első sikeres azonosítások 2007. június végén történtek, és eddig 83 kihantolt személy maradványait azonosították ezzel az eljárással a CMP-projekt keretében,

G.  mivel a CMP-nek nyújtott legnagyobb egyszeri hozzájárulás – 1,5 millió EUR – csak a 2008 végéig terjedő időszakot fedezi, és a ciprusi török közösség számára nyújtott uniós támogatás keretében érkezett,

H.  mivel ki kell emelni a CMP görög és török nemzetiségű ciprusi tagjai közötti konstruktív együttműködést, valamint a ciprusi görög és török közösségek tagjaiból álló vegyes munkacsoportok közötti kiváló együttműködést mind a laboratóriumban, mind pedig a terepmunka során,

1.   felszólítja az érintett feleket, hogy folytassák komoly és őszinte együttműködésüket, amelynek célja a Cipruson eltűnt valamennyi személy sorsának feltárására irányuló megfelelő vizsgálatok gyors lezárása, valamint annak elérése, hogy sor kerüljön az Emberi Jogok Európai Bírósága által 2001. május 10-én hozott ítélet teljes körű végrehajtására;

2.   felszólítja az érintett feleket és mindazokat, akik bármilyen – személyes tudásból, archívumokból, harctéri jelentésekből vagy fogva tartási intézmények feljegyzéseiből származó – információval vagy bizonyítékkal, vagy azokhoz történő hozzáféréssel rendelkeznek, hogy munkájának elősegítése érdekében bocsássák azt a CMP rendelkezésére;

3.    támogatja, hogy további pénzügyi támogatást biztosítsanak a CMP számára a 2009-től kezdődő időszakra, és létfontosságúnak tartja, hogy további 2 millió eurót különítsenek el erre a célra az Európai Unió 2009. évi általános költségvetéséből;

4.   felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy állapodjanak meg a szóban forgó, 2009-től kezdődő időszakra irányuló további pénzügyi segítségnyújtásról, nemcsak a munka folytatása érdekében, hanem a kapacitások bővítése céljából is, különösen a terepmunkát illetően, hogy ily módon több tudóst alkalmazhassanak és több felszerelést finanszírozhassanak;

5.   felszólítja a tagállamokat, hogy tartsák fenn az eddig nyújtott támogatásukat;

6.   felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, hogy folytassa a Cipruson eltűnt személyek ügyének nyomon követését, és nyújtson be éves jelentéseket;

7.   felhatalmazza az előadót és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, hogy tegyenek meg minden lehetséges lépést valamennyi érintett fél arról történő meggyőzése érdekében, hogy komolyan és tevőlegesen közreműködjenek a minden egyes eltűnt személy sorsának kivizsgálására irányuló erőfeszítésekben;

8.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Egyesült Nemzetek főtitkárának, Ciprus, Törökország, Görögország és az Egyesült Királyság kormányának és parlamentjének, valamint a ciprusi eltűnt személyekkel foglalkozó bizottságnak.

  • [1]    HL C 301. E, 2007.12.13., 243. o.
  • [2]    Nevezetesen az ENSZ Cipruson folytatott műveleteiről szóló legutóbbi jelentés (S/2007/699), IV. fejezet.
  • [3]    Nevezetesen a 2007. december 14-i 1789. (2007). sz. határozat.
  • [4]    A Cipruson eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság: http://www.cmp-cyprus.org
  • [5]    Ciprus kontra Törökország (Nagytanács), 25781/94 sz. ügy, ECHR 2001-IV.
  • [6]    Várna és mások kontra Törökország, 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 és 16073/90 sz. ügyek; fellebbezés függvényében.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

27.3.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Járóka Lívia, Ewa Klamt, Kósáné Kovács Magda, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Sógor Csaba, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Bauer Edit, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Herbert Reul

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Ilda Figueiredo, Manolis Mavrommatis